"13:::19lsskap LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG. Stiftet 1916

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""13:::19lsskap LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG. Stiftet 1916"

Transkript

1 LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG Stiftet 1916 $ 1. FORMAL: Laget er selveiende og frittstiende med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formil er i drift idrett organisert i Norges Idretts forbund. $2. ORGANISATORISK TILKNYTNING : Laget er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Oppland idrettskrets.lageter medlem av de serforbund som lagets drsmste bestemmer. Laget hsrer hjemme i Lillehammer kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen. MEDLEMMER: $3. Alle som lover i overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For ovrig plikter ethvert medlem 6 overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og ti.dl.--ers, samt lagets lover og bestemmelser. En soker kan ikke tas opp som medlem uten at skonomiske forpliktelser til andrd organisasjonsledd og medlemmer i NIF er giort opp. Medle-rrkup i l"g"t;fbtst gyldig og regnes fra den dag forste kontingent er betalt. "13:::19lsskap KonKuranser" gir tulle rettigheter til alle av lagets aktiviteter, borrsen fra trening og i' {

2 $4. STEMMERETT OG VALGBARHET: For i ha stemmerett pa lagets moter mi et medlem ha fflt 15 er, ha vert medlem i minst I mined og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget er valgbare til tillitsverv i laget og som representant til ting eller mste i overordnet idrettsorganisasj on. KONTINGENT: $5. Kontingenten fastsettes av irsmstet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett 6r, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igien -for skyldig kontingent er betalt. TILLITSVALGTES GODTGJORELSE $6. Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste._ Utgifter til godtgiorelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgi i lagets budsjett og regnskap. - HABILITET: $7. For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gielder NIFs habilitetsregler jfr. NIFs lov S 2-7. STRAFFESAKER: $8. For alle straffesaker gielder NIFs lov kapittel 11, (NIFs strammebestremmelser)

3 Ansuorp $e. Lagets hoyeste myndighet er drsmstet som holdes hvert ir. Arsmotet innkalles av styret med minst 1 mdneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjoingi pressen. Forslag som skal behandles pi Arsmotet mi vrere sendt til styret senest 3 uker fsr irsmotet. Fullstendig saksliste mi vrere tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker fsr Arsmotet. Alle lagets medlemmer har adgang tilirsmotet. Arsmotet kan invitere andre personer oy'eller media til & vere tilstede. Arsmstet er vedtaksfsrt med det antall stemmeberettigede medlemmer som mster. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Pi drsmstet kan ikke behandles forslag om lovendring sorn ikke er oppfort pn sakslisten 2 uker fsr Lrsmstet. Andre saker kan behandles og avgiore s nhr 213 deler av de fremmstte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. LEDELSE AV ARSMATET $ 10. Arsmotet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behsver ikke vrere medlem av laset. $ 11. STEMMEGNTNING PA : Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for 6 vrere gyldig vrere truffet med alminnelig flertall av de avgitt stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregir skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslefie kandidater kan fores opp pi stemmeseddelen. Skal flere velges ved samm-e avstemning m6 stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved velkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslaue kandidater eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmerr. *r", som ikke avgitt. Nir et valg foregdr enkeltvis og en kandidat ikke oppnir enn halvparten av de angitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som haroppnadd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgiores valget ved loddtrek irrg. Nir det ved valg skal velges flere ved en avstemning, mi alle for & anses valgt ha mer enn falvparten av de avgitte stemmer, dette gielder ikke-ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnidd dette i fsrste omgang, anses de valgt som har Ptr Tgt enn halvparten av stemmene. Dei-foretas si bundet omvalg mellom de owige kandidatene og etter denng anses de valgt som har ffitt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgj ores valget ved loddtrekning.

4 $ 12. AnsuorpTs oppgaver: 1. Behandle lagets irsmelding, herunder gruppenes irsmeldinger. 2. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap i revidert stand. 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon jfr. $ Velge: o Leder og nestleder o 5 styremedlemmer, hvor en er ungdomsrepresentant i alderen ir og inntil to vararepresentanter. o Revisor og dennes stedfortreder o Representanter til ting og moter i de organisasjoner laget er tilsluttet. EKSTRAORDIN, RE ARSIT,TOTIR: $ 13. Ekstraordinere irsmster holdes nir styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller nir minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles p6 samme mite som for ordinere drsmster med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinert irsmote kan bare behandle og ta avgjorelser i de saken rori.. hnrryjorti 4 innkallingen. Z STYRET: $ 14. Laget ledes av styret som er lagets hoyeste myndighet mellom irsmotene. Styret skal: l. 2. a J. 4. ). 6. Iverksette irsmstets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer dr spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. ftryet holderjevnlig kontakt med gruppene igiennom kontaktmste hvor gruppens leder og styret mstes. Administrer og fore nodvendig kontroll med lagets skonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldene instrukser og bestemmelser. Representere laget utad. Styret har det skonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av an-legget, gruppene ivaretar den praktiske gj ennomforingen.

5 $ls GRUPPER/AVDELINGER: Vingar IL er organisert i grupper. Arsmstet oppnevner fire personer i tum - os fotballgruppa, tre personer i vintergruppa, hvorav en oppnevnes til leder. Disse personene opp.r"'ntrer for to ir av gangen og slik at halvparten av gnrppen skiftes ut hvert 6r. -Gruppetrr rt* fritt til e supplere med flere medlemmer. For avdelingers/gruppers okonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inng6 avtaler eller representere laget utad uten styrets goatlrno"tr". Okonomigruppa forer regnskap for vintergruppa, vintergruppa budsjetterer med sin aktivitet. LOVENDRING: $ 16. Endringer i denne lov kan bare foretas pi ordinrert eller ekstraordinert arsmote etter 6 ha vrert oppfart pa sakslisten og det kreves 2/3 flertallav de avgitte stemmer. Lovendringer mi godkjennes av idrettstyret og trer ikke i kraft fsr deer godkjent. $ 17 kan ikke endres. opplosnrng: $ 17 opplosning av laget kan bare behandles pi ordinert irsmote. Blir opplosning vedtau med minst 213 flertall innkalles ekstraordin*.t arr-"te 3 maneder senere. For at opplosning skal skje m6 vedtaket her gjentas med2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som opplosning av laget, vedtak om sammenslutning ognodvendig lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendrinljfr. $ 15. I tilfelle opplosning eller annet opphor av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formal godkjent av idrettsstyret. Ajourfiart etter vedtak pi idrettstinget Norges idrettsforbund Ajourfort etter vedtak p6 irsmotetlz.oq.zoot

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0

Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0 Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0 Forening Portable CV, organisasjonsnr. No 996 767 884 www.portablecv.org Versjon: 2.november 2014 Side 1 Table of Contents 1 Innledning...

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovvein 9 0257 Oslo Norvège tél. : 00 47 22 92 51 20 fax 00 47 22 56 06 99 www.rcassin.no FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER Vedtatt i Ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer