Nr. 7 Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr. 7 Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 60 om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) (Nr. 674) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 77 om endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) (Nr. 675) Juni 19. Deleg. av Kongens myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet for fastsettelse av forskrift for å gi helselover og -forskrifter hel eller delvis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen (Nr. 676) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 59 om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) (Nr. 678) Juni 19. Ikrafts. av lov 13. mars 2015 nr. 12 om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) (Nr. 679) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 61 om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) (Nr. 680) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 78 om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) (Nr. 692) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 44 om endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) (Nr. 698) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 76 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) (Nr. 699) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 80 om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) (Nr. 700) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 75 om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) (Nr. 701) Juni 19. Ikrafts. av lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. (Nr. 702) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 72 om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) (Nr. 723) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 73 om endringer i åndsverksloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) (Nr. 724) Juni 19. Deleg. av myndighet til Kulturdepartementet etter åndsverkloven 16e og 38 (Nr. 725) Juni 19. Ikrafts. av lov 19. juni 2015 nr. 74 om endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) (Nr. 726) Juni 22. Endr. i vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven (Nr. 730) Kunngjøring av stortingsvedtak 2015 Juni 19. Endr. i stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2015 (Nr. 717) Forskrifter 2015 Juni 16. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (Nr. 684) Juni 16. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) (Nr. 685) Juni 18. Forskrift om forlenget gyldighet for autorisasjonsbevis for plantevernmidler (Nr. 690) Juni 19. Forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon (Nr. 710) Juni 19. Forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria (Nr. 714) Juni 19. Forskrift om fremmede organismer (Nr. 716) Juni 18. Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26

3 (Nr. 719) Juni 19. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE) (Nr. 720) Juni 22. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader (Nr. 729) Juni 22. Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen (Nr. 747) Juni 22. Forskrift om floghavre (Nr. 752) Juni 22. Forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU (Nr. 753) Juni 11. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen (Nr. 756) Juni 16. Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova (Nr. 759) Juni 18. Forskrift om bruk av dyr i forsøk (Nr. 761) Juni 25. Forskrift om utvidet periode med fritak fra lønnsplikt under permittering (Nr. 770) Endringsforskrifter 2015 Juni 16. Endr. i forskrift om ståltau for taubaner og kabelbaner (Nr. 671) Juni 17. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 672) Juni 19. Endr. i påtaleinstruksen mv. (tilpasninger til ny straffelov) (Nr. 673) Juni 19. Endr. i forskrift om tomtefeste m.m (Nr. 681) Juni 12. Endr. i forskrift om kosttilskudd (Nr. 682) Juni 12. Endr. i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (Nr. 683) Juni 16. Endr. i forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet (Nr. 686) Juni 16. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 687) Juni 16. Endr. i forskrift om byggesak (Nr. 688) Juni 17. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Nr. 689) Juni 18. Endr. i forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer (Nr. 691) Juni 19. Endr. av diverse forskrifter som følge av lov om endringer i deltakerloven (Nr. 693) Mai 13. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 704) Juni 12. Endr. i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (Nr. 705) Juni 15. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 706) Juni 16. Endr. i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot (Nr. 707) Juni 17. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 708) Juni 18. Endr. i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (Nr. 709) Juni 19. Endr. i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør (Nr. 711) Juni 19. Endr. i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom (Nr. 712) Juni 19. Endr. i forskrift om skattefradrag for uføre (Nr. 713) Juni 19. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 715) Juni 16. Endr. i forskrift om planteforedlerrett (Nr. 718) Juni 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 721) Juni 19. Endr. i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (Nr. 722) Juni 22. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 727) Juni 22. Endr. i REACH-forskriften (godkjenning for bruk av diarsen trioksid) (Nr. 728) Juni 23. Endr. i forskrift om opptelling og registrering av ombordværende på passasjerskip (Nr. 731) Juni 18. Endr. i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (Nr. 745)

4 Juni 19. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 746) Juni 22. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 748) Juni 22. Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 749) Juni 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N (Nr. 750) Juni 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N (Nr. 751) Juni 23. Endr. i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt (Nr. 754) Juni 23. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 755) Juni 16. Endr. i forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Nr. 757) Juni 16. Endr. i forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Nr. 758) Juni 18. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 760) Juni 18. Endr. i tollforskriften (Nr. 762) Juni 22. Endr. i TSE-forskriften og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Nr. 763) Juni 24. Endr. i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) (Nr. 764) Juni 24. Endr. i diverse forskrifter som følge av vedtak om endringer i deltakerloven (Nr. 765) Juni 24. Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (Nr. 766) Juni 25. Endr. i forskrift om tilvirkning og import av legemidler (Nr. 767) Juni 25. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 768) Juni 25. Endr. i forskrift om lisens til helsepersonell (Nr. 769) Juni 25. Endr. i forskrift om luftfartsoperasjoner (Nr. 771) Juni 26. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 772) Juni 26. Endr. i forskrift om håndtering av farlig stoff (Nr. 774) Diverse 2015 Juni 19. Organisasjonsplan for redningstjenesten (Nr. 677) Juni 19. Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark (Nr. 694) Juni 19. Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund (Nr. 695) Juni 19. Sammenslåing av Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad (Nr. 696) Juni 19. Sammenslåing av universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna (Nr. 697) Juni 19. Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (Nr. 703) Juni 26. Endr. i mandat om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Nr. 773) Rettelser Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

5 17. juni Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 30. juli 2015 Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om ståltau for taubaner og kabelbaner Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 16. juni 2015 med hjemmel i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. 1, 1a og 1b, lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) 4, forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner 4 og delegeringsvedtak 7. desember 2011 nr Kunngjort 22. juni 2015 kl I I forskrift 1. januar 1995 nr om ståltau for taubaner og kabelbaner skal punkt nytt annet ledd lyde: For taubane som har fått driftstillatelse for første gang etter 2. mai 2004 gjelder ikke tabell 3, men NS-EN Forskriften trer i kraft straks. II 17. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 17. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12 og 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) 2015/908 og beslutning (EU) 2015/911). Kunngjort 22. juni 2015 kl I I forskrift 19. juli 2010 nr om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet tilføyes forordning (EU) 2015/908 kronologisk til listen over rettsakter som endrer forordning (EF) nr. 798/2008. I 2 tilføyes forordning (EU) 2015/908 kronologisk til listen over forordninger. II I forskrift 10. september 2009 nr om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 2007/777/EF (sist endret ved beslutning (EU) 2015/911) og beslutning 2000/572/EF (sist endret ved beslutning (EU) 2015/216). Vedlegg I skal lyde:

6 19. juni Nr Norsk Lovtidend Vedlegg I. De regionaliserte områder i tredjestater som fastsatt i vedleggene II og III og som er godkjente for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området (vedtak 2007/777/EF, sist endret ved beslutning (EU) 2015/911). Endringene trer i kraft straks. Forordninger III I I forskrift 19. juli 2010 nr om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater gjøres følgende endringer i delen om «Forordninger»: Innledningsteksten under «Forordninger» skal lyde: Nedenfor gjengis til informasjon dansk konsolidert versjon av grunnrettsakten, forordning (EF) nr. 798/2008. At versjonen er konsolidert betyr at endringene av grunnrettsakten er innarbeidet. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 1291/2008, forordning (EF) nr. 411/2009, forordning (EU) nr. 215/2010, forordning (EU) nr. 241/2010, forordning (EU) nr. 254/2010, forordning (EU) nr. 332/2010, forordning (EU) nr. 925/2010, forordning (EU) nr. 955/2010, forordning (EU) nr. 364/2011, forordning (EU) nr. 427/2011, forordning (EU) nr. 536/2011, forordning (EU) nr. 991/2011, forordning (EU) nr. 1132/2011, forordning (EU) nr. 1380/2011, forordning (EU) nr. 110/2012, forordning (EU) nr. 393/2012, forordning (EU) nr. 532/2012, forordning (EU) nr. 1162/2012, forordning (EU) nr. 88/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 437/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 866/2013, forordning (EU) nr. 1204/2013, forordning (EU) nr. 166/2014, forordning (EU) nr. 952/2014, forordning (EU) 2015/198, forordning (EU) 2015/243, forordning (EU) 2015/342, forordning (EU) 2015/526, forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796 og forordning (EU) 2015/908. Alle endringene av grunnrettsakten, med unntak av endringene som følger av forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796 og forordning (EU) 2015/908 er innarbeidet i vedlagte konsolidert versjon. Nedenfor gjengis også forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796 og forordning (EU) 2015/908. Endringen som følger av forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796 og forordning (EU) 2015/908 er innarbeidet i listen over tredjestater, områder eller soner. Etter forordning (EU) 2015/796 tilføyes: For å lese forordning (EU) 2015/908 (dansk utgave) se her: Liste over tredjestater, områder eller soner skal lyde: Liste over tredjestater, områder eller soner (jf. forordning (EF) nr. 798/2008 sist endret ved forordning (EU) 2015/908): 19. juni Nr Forskrift om endringer i påtaleinstruksen mv. (tilpasninger til ny straffelov) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) 12, 14 og 69, lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) 62, 160, 161, 242 og 457, lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 20 og 29, lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) 9, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) 42, lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 33 og 43, lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) 19, lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 21, lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) 11, lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling 2 9, lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 7 9 og lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 26. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 22. juni 2015 kl I I forskrift 28. juni 1985 nr om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) gjøres følgende endringer: 7 2 første ledd første punktum skal lyde: Politiet skal underrette statsadvokaten eller riksadvokaten når det får kjennskap til at det er begått særlig alvorlige lovbrudd i distriktet eller når det ellers er begått straffbare forhold som vekker stor oppsikt. 7 2 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

7 19. juni Nr Norsk Lovtidend Dreier det seg om et lovbrudd av særlig alvorlig art, sender statsadvokaten meldingen videre til riksadvokaten og avventer hans forholdsordre. 7 3 overskriften skal lyde: 7 3. Underretning til særskilt myndighet om anmeldelse 7 3 første ledd annet punktum oppheves. Nåværende tredje punktum blir annet punktum. 7 5 femte ledd første punktum skal lyde: Dersom en offentlig tjenestemann i tjenestens medfør erfarer at det er begått et lovbrudd med strafferamme på fengsel inntil 1 år og mistenkte straks erkjenner forholdet, kan saken av påtalemyndigheten, jf. 21 1, oversendes tingretten med begjæring om pådømmelse i henhold til tjenestemannens skriftlige innberetning, når mistenkte samtykker i dette. 8 6 første ledd skal lyde: Første gang fornærmede bli avhørt, skal han spørres om sitt syn på om lovbruddet bør påtales femte ledd første punktum skal lyde: I saker om lovbrudd med strafferamme på fengsel i minst 6 måneder skal det innhentes utskrift fra reaksjonsregisteret. 9 6 overskriften skal lyde: 9 6. Underretning om varetektsfengsling mv. av siktede til fornærmede ved visse typer lovbrudd 10 1 annet ledd første punktum skal lyde: Dette gjelder selv om straff ikke kan idømmes på grunn av bestemmelsene i straffeloven 20 første ledd første ledd annet punktum skal lyde: Dette gjelder selv om straff ikke kan idømmes på grunn av reglene i straffeloven 20 første ledd skal lyde: Når skal personundersøkelse foretas Personundersøkelse av siktede skal som regel foretas når det antas å ha betydning for avgjørelsen om straff eller andre forholdsregler. Ved avgjørelsen om personundersøkelse skal foretas, skal det særlig legges vekt på siktedes alder og miljøforhold, sakens alvor, undersøkelsens betydning for sakens avgjørelse og om undersøkelsen vil kunne føre til en uheldig forsinkelse av saken. Dersom det tidligere har vært utført personundersøkelse av siktede, bør det innhentes tilleggsopplysninger fra friomsorgskontoret dersom undersøkelsen er eldre enn ett år første og annet ledd skal lyde: Når det er truffet beslutning om personundersøkelse, skal beslutningen og kopi av de nødvendige dokumenter sendes til vedkommende friomsorgskontor. Dette gjelder også når retten har oppnevnt en bestemt person til å foreta undersøkelsen. Personundersøkelsen bør som regel utføres ved det friomsorgskontoret der siktede bor eller for et lengre tidsrom oppholder seg skal lyde: Avgjørelsen av påtalespørsmålet når det er besluttet personundersøkelse Dersom politiet mener at en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, bør kunne avgjøres ved tilståelsesdom, skal det avvente resultatet av personundersøkelsen før saken sendes statsadvokaten med mindre sakens avgjørelse ellers ville bli forsinket i urimelig grad skal lyde: Underretning til friomsorgskontoret om sakens avgjørelse Har det vært utført personundersøkelse av siktede, skal politiet underrette vedkommende friomsorgskontor om sakens avgjørelse første ledd annet punktum oppheves første ledd skal lyde: Bestemmelsene i politiregisterforskriften 27 2 første ledd gjelder tilsvarende ved utlån av dokumentene i en straffesak som ikke er avsluttet tredje ledd skal lyde: Bestemmelsene i politiregisterforskriften 27 2 fjerde til sjette ledd gjelder tilsvarende.

8 19. juni Nr Norsk Lovtidend 17 5 skal lyde: Gjenåpning av innstilt strafforfølgning Dersom politiet i en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, hvor en person har vært siktet, mener at strafforfølgningen bør tas opp på ny fordi det etter innstilling av saken er oppdaget bevis av vekt, jf. straffeprosessloven 74 første ledd, skal saken forelegges statsadvokaten så snart det foreligger tilstrekkelige opplysninger til å avgjøre spørsmålet annet og tredje ledd skal lyde: I tilfelle som nevnt i første ledd bør det også innhentes uttalelse fra vedkommende friomsorgskontor. Før det eventuelt stilles vilkår om at siktede tar opphold i heim eller institusjon, jf. straffeloven 37 bokstav e, g og h, må det bringes på det rene om vedkommende heim eller institusjon kan ta imot siktede første til tredje skal lyde: Politiet avgjør spørsmålet om påtaleunnlatelse i saker om lovbrudd der påtalekompetansen ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, hvis ikke tiltalespørsmålet hører under Kongen. I andre saker om lovbrudd avgjøres spørsmålet om påtaleunnlatelse av statsadvokaten, hvis ikke avgjørelsen hører under riksadvokaten eller Kongen. Mener politiet at en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, bør avgjøres ved påtaleunnlatelse, skal saken forelegges statsadvokaten til avgjørelse. Foreslås påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven 69, skal det utferdiges siktelse. I politiets innstilling bør det gis en nærmere begrunnelse for hvorfor saken bør avgjøres ved påtaleunnlatelse. Det skal også angis hvilke vilkår som eventuelt bør settes for å unnlate påtale. Har den straffbare handlingen påført andre økonomisk skade, skal forslaget inneholde en konkret vurdering av mulig erstatningsvilkår, jf. straffeloven tredje ledd fjerde punktum oppheves oppheves. 18A 1 tredje ledd første punktum skal lyde: Før en sak kan besluttes overført til megling i konfliktråd, skal det foreligge en formell anmeldelse fra fornærmede skal lyde: Kompetanse til å utferdige forelegg Politiet utferdiger forelegg i saker om lovbrudd der påtalekompetansen ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, hvis ikke tiltalespørsmålet hører under Kongen. Ved overtredelse av straffeloven 156 skal saken i mer alvorlige tilfeller likevel først forelegges statsadvokaten etter reglene i annet og tredje ledd nedenfor. Saken skal også forelegges statsadvokaten når den antas å ha særlig stor allmenn interesse eller når overordnet påtalemyndighet ellers har bestemt det. Mener politiet at det bør utferdiges forelegg i en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, skal saken sendes statsadvokaten med utferdiget siktelse. I politiets innstilling skal det gis uttalelse om størrelsen av boten og den subsidiære frihetsstraff, samt om den inndragning eller de erstatnings- eller omkostningskrav som det kan bli spørsmål om å la forelegget omfatte. Statsadvokaten avgjør om forelegg skal utferdiges i en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, hvis ikke tiltalespørsmålet hører under riksadvokaten eller Kongen eller forelegg kan utferdiges av politiet etter første ledd. Har en sak særlig stor allmenn interesse, skal den forelegges for riksadvokaten. Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder tilsvarende når statsadvokaten og riksadvokaten avgir innstilling til henholdsvis riksadvokaten og Kongen skal lyde: Kompetanse til å begjære en sak pådømt etter straffeprosessloven 248 (tilståelsesdom) I sak om lovbrudd der påtalekompetansen ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, avgjør politiet om saken skal begjæres pådømt etter straffeprosessloven 248 (tilståelsesdom), hvis ikke tiltalespørsmålet hører under Kongen. Ved overtredelse av straffeloven 156 skal saken likevel forelegges statsadvokaten til avgjørelse etter reglene i tredje ledd. Det samme gjelder når saken antas å ha særlig stor allmenn interesse eller når overordnet påtalemyndighet ellers har bestemt det. I saker om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, avgjør statsadvokaten om saken skal begjæres pådømt etter straffeprosessloven 248 (tilståelsesdom), med mindre tiltalespørsmålet hører under riksadvokaten eller Kongen. Har en sak særlig stor allmenn interesse, skal den forelegges for riksadvokaten. Mener politiet at en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, bør avgjøres ved tilståelsesdom, skal saken forelegges statsadvokaten med utferdiget siktelse. Dersom straffeloven 39 tredje ledd eller 82 eller straffegjennomføringsloven 45 kommer til anvendelse, skal kopi av den tidligere dommen vedlegges. I innstillingen skal politiet gi uttalelse om forhold som nevnt i I saker hvor siktede

9 19. juni Nr Norsk Lovtidend er fengslet må politiet når saken sendes statsadvokaten, sørge for å ta de nødvendige kopier til bruk ved eventuell forlengelse av fengslingen. Bestemmelsene i tredje ledd gjelder tilsvarende når statsadvokaten eller riksadvokaten avgir innstilling til henholdsvis riksadvokaten eller Kongen første ledd annet punktum skal lyde: Videre bør han uttale seg om hvorvidt krav som nevnt i straffeprosessloven 3 skal tas med ved pådømmelsen, og når det foreligger et tilfelle som nevnt i straffeloven 39 tredje ledd eller 82 eller straffegjennomføringsloven 45 om hvordan bestemmelsen skal anvendes første til tredje ledd skal lyde: I tilfeller der påtalekompetansen ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, skal spørsmålet om tiltale likevel forelegges statsadvokaten til avgjørelse etter reglene i tredje ledd, når saken har særlig stor allmenn interesse eller når det er bestemt av overordnet myndighet. Spørsmålet om tiltale skal også forelegges statsadvokaten til avgjørelse etter reglene i tredje ledd der saken gjelder overtredelse av straffeloven 156. Spørsmålet om tiltale på bakgrunn av opplysninger som nevnt i straffeprosessloven 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. 216 m sjette ledd, avgjøres av statsadvokaten. I sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, avgjør statsadvokaten om det skal utferdiges tiltalebeslutning, med mindre tiltalespørsmålet hører under Kongen eller riksadvokaten eller saken skal forelegges riksadvokaten etter Mener politiet at det i en sak om lovbrudd der påtalekompetansen ikke ligger til politiet, jf. straffeprosessloven 67 annet ledd, er grunn til å reise tiltale, skal saken forelegges statsadvokaten med utferdiget siktelse. I politiets innstilling skal det gis uttalelse om hvilke andre krav enn straff som også bør gjøres gjeldende i saken. Dersom straffeloven 39 tredje ledd eller 82 eller straffegjennomføringsloven 45 kommer til anvendelse, skal kopi av den tidligere dommen vedlegges. I saker hvor siktede er fengslet må politiet når saken sendes statsadvokaten, sørge for å ta de nødvendige kopier til bruk ved eventuell forlengelse av fengslingen første ledd skal lyde: Finner statsadvokaten at det kan være grunn til å reise tiltale etter militær straffelov 79 skal saken sendes til riksadvokaten med en begrunnet uttalelse nytt annet punktum skal lyde: I de tilfeller statsadvokaten beslutter tiltale, kan det overlates til politiet å utferdige tiltalebeslutningen. Kapittel 23 overskriften skal lyde: Kap. 23. Forvaring og særreaksjonene overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg 23 1 skal lyde: Kompetanse til å nedlegge påstand om forvaring eller særreaksjoner Beslutning om i en straffesak å nedlegge påstand om forvaring etter straffeloven kapittel 7 eller særreaksjoner etter straffeloven kapittel 12 treffes av statsadvokaten. I de saker som omfattes av straffeprosessloven 64 og 65, treffes beslutningen av Kongen eller riksadvokaten. En sak må ikke begjæres pådømt etter straffeprosessloven 248 (tilståelsesdom) dersom påtalemyndigheten vil påstå forvaring eller særreaksjon skal lyde: Forberedelse av sak hvor det vil bli lagt ned påstand om forvaring og særreaksjoner Tiltalebeslutningen skal inneholde opplysning om at påtalemyndigheten forbeholder seg retten til å påstå forvaring eller særreaksjon. I de saker hvor det vil bli lagt ned påstand om forvaring eller særreaksjon bør i den grad det anses nødvendig, dokumentene i eldre saker være vedlagt saksdokumentene skal lyde: Ny sak under gjennomføring av forvaring eller særreaksjon Blir en forvaringsdømt eller særreaksjonsdømt gjenstand for ny straffeforfølgning under gjennomføringen av forvaringen eller særreaksjonen, bør en kopi av den tidligere dommen vedlegges de nye saksdokumentene skal lyde: Opphør av særreaksjonene tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg straffeloven 65 Domfelte, hans nærmeste pårørende og den faglige ansvarlige ved den institusjon som har behandlingsansvaret for den domfelte, kan begjære opphør av reaksjonen. Påtalemyndigheten fremmer saken for tingretten og behandling av saken skal påskyndes.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV.

VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 09-294 541.0 Rundskriv nr. 3/2009 Oslo 25. mai 2009 VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV. I. INNLEDNING Sjefen for Utrykningspolitiet

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses 110 Statistiske analyser Statistical Analyses Kriminalitet og rettsvesen 2009 Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Lov om Kystvakten (kystvaktloven).

Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Dato LOV-1997-06-13-42 Departement Forsvarsdepartementet Sist endret LOV-2009-06-19-41 fra 01.01.2010, LOV-2009-06-19-100 fra 01.07.2009 Publisert Avd I 1997 Nr. 14 Ikrafttredelse

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven)

Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven) Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven) INNHOLD Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven) Proposisjonens hovedinnhold. I. Innledning. II. Tollovkomitéen av 1959. 1. Oppnevning. 2.

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer