Åsane kirke Et arbeidshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsane kirke Et arbeidshefte"

Transkript

1 FORORD Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen har som en av målsetningene for små-skoletrinnet at elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet. "Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer og symboler knyttet til Den norske kirke." Planen for 4.kl. slår fast at "I opplæringen skal elevene bli kjent med kirkens innredning og noen sentrale symboler, f.eks. vann, kors, skip, due, evangelistsymbolene." Dette heftet er tenkt som en hjelp i forbindelse med besøk i Åsane kirke. Målgruppen for arbeidsopplegget er 4.-5.kl., men noe av stoffet kan også være grunnlagsmateriale for arbeid med kristne symboler og kirkekunst som behandles på høyere klassetrinn. Historiske opplysninger er funnet i Åsane Bygdebok, 1975 og i Prosjekthefte for Kirken Bygger, Åsane, Klassebesøk i kirken avtales med Åsane Prestekontor, tlf el , man.- fre., kl Vi viser ellers til besøksplanen i ressursmappen for Åsane menighet, denne mappen står på skolen. Bilder og layout er utført av Espen Ingebrigtsen, kateket i Åsane menighet. Vi har valgt å lage rikelig med arbeidsoppgaver slik at det er valgmuligheter for brukerne. Side 1

2 Arbeidsgangen kan skisseres slik: I II III Forarbeid i klassen før omvisning i kirken Bakgrunnsstoff s. 3-4 Fakta om kirken s Åsane menighet s Omvisning i Åsane kirke Arbeidsoppgaver knyttet til kirkebygget s Etterarbeid i klassen Arbeidsoppgaver knyttet til Åsane menighet s Ulset, april Anne Hanson Sidsel Leivestad Side 2

3 HISTORISK BAKGRUNN Åsane har hatt kirke i flere hundre år. I 1585 er "Aasanes Capelle" nevnt i et skrift, men mye tyder på at det har vært kirke her enda tidligere. Den kirken som brente julaften 1992, var bygget i Det var bygdefolket som hadde reist kirken, og de stod også for vedlikehold og drift. Den gangen bodde det 680 mennesker i Åsane. Det er særlig etter 2. verdenskrig at folketallet i Åsane har økt mye, fra ca i 1946 til ca i ÅSANE KIRKE ligger mellom Åsane Senter og U.Pihl skole. Kirken er bygget i rød teglstein. Den forgylte kulen på toppen av kirkebygget minner oss om at Gud er Herre over hele jorden. Den runde formen sier også noe om evigheten. Gud er fra evighet til evighet. Over hovedinngangen til kirken er det et kors. Når vi går inn i kirken, må vi gå under korset, det viser oss veien til Gud. Korset er et av de eldste og mest brukte kristne symboler. Det minner oss om at Jesus led for vår skyld, og at han vant over det onde i verden. Side 3

4 KLOKKETÅRN Åsane kirke har et frittstående klokketårn. Et slikt tårn kalles KAMPANILE, etter det italienske ordet campana, som bety klokke. På 500-tallet begynte de å bygge slike klokketårn i Italia, senere ble det vanlig å ha klokketårn som en del av kirkebygget. I Norge og Sverige holdt de på skikken med egne klokketårn ved siden av stavkirkene. Disse tårnene ble kalt klokkestøpul. Øverst på klokketårnet er det en hane. Hanen minner oss om påsken, og om å være våken når Gud kaller på oss. Klokkene ringer hver gang det er gudstjeneste. Om søndagen ringes det tre ganger, første gang "sier" klokkene: "Stå opp! Det er helligdag." Andre gang minner klokkene oss på at nå er det på tide å gå til kirke. Tredje gang klokkene ringer om søndagen, er det for å gi beskjed om at nå begynner gudstjenesten. Inskripsjonen på klokkene er hentet fra Salme 100, 2: "Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd." KIRKEROMMET Når du kommer inn i kirken, kommer du først inn i en gang eller vestibyle. Slik er det i alle kirker. Fra gammelt av er dette rommet kalt våpenhuset. Kirken skal være et fredens og forsoningens hus. Derfor Side 4

5 skulle alle legge fra seg våpen eller andre tegn på vold og fiendskap her. I kirken er vi alle like for Gud. Fremdeles blir kirkehuset brukt som tilfluktsted for mennesker på flukt. De vet at i kirken kan ingen ramme dem. Fordi denne vestibylen er så stor, er det laget en stor portal som markerer at her er inngangen til kirken. Så går vi videre gjennom neste dør og kommer inn i selve kirkerommet. Dette rommet er innredet utfra en nøye gjennomtenkt plan som har lange tradisjoner. Det er en spesiell mening med alt som er her. Kirken har 350 sitteplasser. Vi legger merke til at kirkerommet har form som en sirkel med døpefonten i midten. Stolene er også plassert som en del av denne sirkelen. Dette skal minne oss om enheten mellom Gud og menneskene og oss mennesker i mellom. Til venstre innenfor døren står globen. Den symboliserer jorden, som hører Herren til. I midten står lyset, Jesus, verdens lys, og på toppen korset; evangeliet om korset skal nå ut til alle folkeslag. Man kan kjøpe et lite lys, tenne det ved det store lyset og sette det i staken. Det lille lyset blir et synlig tegn på vår bønn som stiger opp til Gud. Rett foran oss går en gang mellom benkeradene mot døpefonten og alteret. Side 5

6 Denne "korridoren" fram mot alteret skal være et symbol på vår vandring gjennom livet til Gud. Fig.1: «Kart over kirkerommet» Side 6

7 Livet blir ofte sammenlignet med en seilas. Derfor henger det ofte en seilskute i taket i kirken. "Korridoren" blir derfor kalt kirkeskipet. Utenfor inngangsdøren henger en "utelampe", nettopp formet som et skip. I mange gamle kirker stod døpefonten ved inngangsdøren som et tegn på at vi i dåpen startet vår vandring til Gud. Ved døpefonten får vi gjennom dåpen fellesskap med Gud. Lyset som strømmer inn gjennom vinduene i taket over døpefonten er Guds lys (velsignelse, kjærlighet) som strømmer over oss gjennom dåpen. Alteret er symbolet på at Gud er tilstede. Det er symbolisert med et enkelt kors. Alteret har form som et bord. Side 7

8 På veggen bak alteret ser vi alterbildet, laget av billedkunstneren Terje Grøstad. Det er utformet som et seierskrusifiks med et glassmaleri som bakgrunn. Som konge tar Jesus imot oss med åpne armer, innhyllet i oppstandelsens lys. I venstre sidefelt er det symboler fra Det gamle testamente. Øverst Guds øye, Faderens symbol. Under dette er de fire elementers symboler plassert, luft, ild, jord og vann, flettet sammen med lovens tavler, den syvarmede lysestaken, og kobber-slangen i ørkenen. I høyre sidefelt ser vi symboler fra Det nye testamente. Øverst er stjernen, som tentes ved Jesu fødsel. Strålene fra stjernen sprer seg over jorden. Kristogrammet (X og P) er Jesustegnet. Neste felt betegner Jesu vandring på jorden. Han innstiftet nattverden med brød og vin (kalken og brødet), og ble korsfestet mellom to røvere. Han ble lagt i graven, men døden kunne ikke holde på ham; den tredje dag var graven tom, og lyset fra oppstandelsen strømmer ut fra den. Side 8

9 Som nevnt er alteret symbolet på at Gud er tilstede. I noen kirker står alteret inn til veggen. Da er det slik at når presten snakker med Gud, har han ansiktet mot alteret. Når han sier noe fra Gud til menneskene har han ansiktet vendt mot menigheten og ryggen mot alteret. I vår kirke står alteret fremme på gulvet. Der står presten bak alteret med ansiktet vendt mot menigheten hele tiden. På denne måten blir presten mer som en del av menigheten. Foran alteret er alterringen. Der kneler vi når vi ønsker å være spesielt nær Gud. Der kneler brudepar som blir viet, konfirmanter som blir velsignet, og vi vanlige kirkegjengere ved nattverden. Området rundt alteret kalles koret. Her var det vanlig at kirkekoret stod. De skulle lede menigheten i salmesangen. Nå har orgelet overtatt mye av denne oppgaven, og koret, eller forsangsgruppen er plassert ved siden av orgelet, på høyre side av alteret. Orgelet har også fått sitt symbol : Tre Side 9

10 brutte sirkler innrammet av en hel. Dette betyr at Gud er både tre og en. Når det leses fra Bibelen, beskjeder gis, eller annet skal sies av andre enn presten, brukes lesepulten, som til vanlig er plassert ved siden av orgelet. På den andre siden av alteret står prekestolen. Der står presten når han skal tale til menigheten. Hvis vi står ved døpefonten og vender ryggen mot alteret, ser vi de 12 veggrelieffene som omkranser kirkerommet. Relieffene gjengir viktige milepeler i evangeliene. Ytterst, og på midten er de 4 evangelistsymbolene: Matteus: Det vingede menneske. Markus: Den vingede løve. Lukas: Den vingede okse. Johannes: Ørnen. 4 varianter, men ett budskap. Hvert symbol er en illustrasjon på innledningen til hvert evangelium. Side 10

11 Relieffene i mellom viser Jesu liv; barndommen på venstre side av døren, og det voksne liv på høyre side. Først kommer Bebudelsen: Jomfru Maria får et budskap om at hun skal føde Guds sønn. Jesu fødsel i Betlehem er fortsettelsen. Etter fødselen får den unge familien beskjed om å flykte til Egypt. Jomfru Marias omsorg er uttrykt ved Jesusbarnet på mors arm. På høyre side av døren, ser vi Jesu dåp i Jordan-elven. Etter dåpen møter vi forkynneren Jesus, her er det Bergprekenen det tenkes på. I tre år reiste Jesus rundt og forkynte. Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem, hyllet som konge. I Getsemane ber han om å slippe lidelsen, men bare hvis Gud vil. Så samles det hele til slutt i hovedfeltets, alterbildets budskap. ARBEIDSOPPGAVER, KIRKEROMMET. 1. Hvor finner du et kors på Åsane kirke? 2. Hvorfor er korset plassert akkurat der, tror du? Side 11

12 3. Tegn symbolet på orgelet. 4. Hva ser du på toppen av klokketårnet? 5. Hva minner denne fuglen oss om? 6. Tegn globen 7. Les teksten om veggrelieffene. Hva viser bildene? Skriv på linjen til hvert bilde. Dør 8. Velg en av veggrelieffene, tegn og skriv. 9. Hvor i kirkerommet er døpefonten plassert? Hvorfor står den nettopp her, tror du? 10. Hvilken fasong har kirkerommet? Hva kan denne formen være et bilde på? Side 12

13 11. Hvordan er benkene i kirkerommet plassert i forhold til alteret? Hvorfor er de plassert slik, tror du? 12. Det er et trappetrinn foran alteret. Hvorfor er det der, tror du? 13. Studer alterbildet. a. Hvor i alterbildet finner du disse symbolene : - timeglass - nagler - åkerlapper - flammer b. Hva er rødt? Kan du gi en forklaring? c. Hva er gult / hvitt? Kan du forklare det også? 14. Stå bak alteret og se bakover i kirken og ut gjennom det smale helt bak vinduet. Hva ser du? ÅSANE MENIGHET Åsane menighet er mye mer enn bare gudstjenesten søndag formiddag. Derfor har kirken også langt flere rom enn bare der det feires gudstjeneste. Side 13

14 Det rommet en nyfødt åsabu sannsynligvis først stifter bekjentskap med, er dåpssakristiet, plassert til høyre for våpenhuset. Det er et slags venterom for dåpsbarnet med familie før dåpshandlingen. Gjennom vinduer i den ene veggen og høytalere kan de følge med i gudstjenesten uten selv å forstyrre. Så er man altså blitt en del av Åsane menighet, og tilbudene om å ta del i fellesskapet er mange og forskjellige. Kirken er innredet for å kunne møte behovene til flest mulig mennesker. I tilknytning til selve kirkerommet er det bygget en menighetssal. Den kan ved hjelp av en skillevegg deles i to saler, en stor og en liten. Her har menighetsrådet sine møter, og det kan arrangeres møter eller korøvelser av ulike slag på alle ukens dager. Ved spesielle anledninger (f.eks. konfirmasjon, jul, påske) kan salene innlemmes i kirkerommet ved at skilleveggene mot kirkerommet senkes ned i gulvet. Veggrelieffene i kirkerommet har en annen utforming på den siden som vender ut mot menighetssalene. Symbolene er uttrykk for kristen tro og håp, sier kunstneren Terje Grøstad. Kvadratkorset forteller at evangeliet skal forkynnes for hele verden, deretter følger Guds øye. Side 14

15 Kristogrammet ser ut som X og P, det er fordi dette er de to første bokstavene i det greske ordet Kristus. Duen er symbolet for Den Hellige Ånd. De to siste relieffene viser Ankerkorset, der ankeret symboliserer håpet, og Korset med seierskransen. Skal det være kirkekaffe i tilknytning til gudstjenesten, blir gjerne menighetssalen brukt, for det er kort vei til kjøkkenet. I nærheten av kjøkkenet finner vi også kirkestuen, som er fin å bruke til mindre og mer uhøytidelige arrangementer, både for gammel og ung. Kirken har også egen ungdomsavdeling, som også er ment å kunne brukes av andre aldersgrupper. Ungdomsavdelingen har egen inngang, men du kan også komme dit gjennom våpenhuset. Avdelingen har eget kjøkken, to større møterom og to mindre grupperom. Dessuten er det innredet et kontor til disposisjon for menighetens barne- og ungdomsmedarbeidere. Mellom ungdomsavdelingen og menighetssalen finner vi garderober, toaletter og lagerrom, alt nødvendig for å betjene en aktiv menighet med full kirke alle ukens dager. Side 15

16 Fra våpenhuset kan du gå ned til kirkens underetasje. Her finner du et stort forsamlingsrom, Torgstuen, med tilknyttet kjøkken, garderober og toaletter. Dessuten finner vi lager og tekniske rom. Lokalene i underetasjen er ideelle til "Åpent hus", arbeidsstue, kunstutstillinger, basarer, osv., og leies også ut til festlige anledninger. Da brukes gjerne inngangen nede, ved den store parkeringsplassen. Fig.2: «Kart over menighetsavdeling» Side 16

17 KIRKENS MEDARBEIDERE Side 17

18 Fra gammelt av har det alltid vært mange som gjør mye frivillig og gratis arbeid for menighetene. Men kirken har også noen som har sitt faste arbeid der. PREST I Åsane menighet er det for tiden fire prester, en sokneprest og tre kapellaner. Prestene har mange oppgaver, de forretter gudstjenester, preker, døper, vier ektefolk, har begravelser, har samtale med mennesker som trenger hjelp, og mye annet. KATEKET Den som har ansvar for opplæringen menigheten, kalles kateket. Det er særlig konfirmantene kateketen tar seg av. Ellers har kateketen mye kontakt med ungdommer i menigheten. KONTORFULLMEKTIG Nesten alle som tar kontakt med prestekontoret, snakker først med kontorfullmektigen, enten det er i telefonen eller en kommer på kontoret. Kontorfullmektigen har blant annet følgende oppgaver: Side 18

19 skrive brev, føre kirkebøker, betjene telefonen og formidle beskjeder og avtaler. KIRKETJENER Alt det praktiske arbeidet som må gjøres i kirken, er kirketjenerens ansvar. Han er kirkens vaktmester. Det er mye som må gjøres før gudstjenestene. Hvis noe går i stykker, er det kirketjeneren som må ordne det, eller få noen andre til å utføre jobben. ORGANIST Den som spiller til sangene under gudstjenesten, kalles organist. Det er mange organister som er ledere for kor, både for barn og voksne. Organisten er ansvarlig for det musikalske arbeidet i kirken. Side 19

20 Fig.3: «Kart over kontorer» Side 20

21 OPPGAVER, ÅSANE MENIGHET 1. Sett strek mellom ord og forklaring. krusifiks dåpssakristi alter relieff kvadratkorset opphøyet bilde evangeliet skal forkynnes for hele verden venterom for dåpsfamilier Jesus på korset bord 2. Se på oversikten over kontorene i Åsane kirke, hvor har kontor - fullmektigen sin arbeidsplass? (fig.3) 3. Hvorfor er denne plasseringen praktisk? 4. Fyll disse arbeidsoppgavene inn på rett plass i skjemaet : a) Preke e) spille orgel h) pynte kirken b) skrive brev f) døpe i) undervise konfirmanter c) vie ektefolk g) dirigere kor j) ta imot telefonbeskjeder d) skifte lyspærer Prest Organist Kontorfullmektig Kirketjener Kateket Side 21

22 5. Se på oversikten over de tilbud som finnes for barn og unge i Åsane menighet, s.22 Finn ut om det er noen tilbud for deg der du bor. Er det andre ting du kunne tenke deg å være med på? I såfall, hva? 6. Hva kan menighetssalen brukes til? 7. Se på aktivitetsoversikten igjen. Hva slags type aktiviteter ville du plassere i ungdomsavdelingen? 8. Hva kan underetasjen brukes til? 9. Hva heter... Sognepresten : Kontorfullmektigen : Organisten : Andre ansatte : 10. Løs ordrebusen. midt i kirkerommet 1. Et symbol for Den Hellige Ånd 2. Et symbol for Gud 3. Gangen utenfor kirkerommet 4. Musikk - instrument 5. Opphøyet bilde på fast bakgrunn 6. Området rundt alteret heter Klokketårn 8. Ansvaret for opplæringen 9. Prest 10. Her kan vi knele Side 22

23 ÅSANE MENIGHET AKTIVITETSKALENDER - HØSTEN 1997 KLUBB/FORENING ALDER TID DAG STED KONTAKT TLF. ½ 7-klubben 5.-8.kl torsdag Kollåsen grendaskole Jostein Sæther KRIK(kr.idrettskontakt) år tirsdag Kyrkjekrinsen Gym.sal Stein Rune Ottesen Solstrålen barnelag 4-9 år hv man. Ulset Misjonssenter Maria Ulvesæter Vinglag 2.-5.kl onsdag Kyrkjekr. bedehus Berit Bognøy Yngres år torsdag Kyrkjekr. bedehus Sonja Hugvik IUF (Ungdomsfor.) fra 17 år hv ons. Kyrkjekrinsen bedehus Helge Skår Konfirmantklubb fra 9.kl onsdag Åsane kirke E. Ingebrigtsen SPEIDERE ALDER TID DAG STED KONTAKT TLF. 1.Rolland KFUM 9-16 år tirsdag Åsane kirke Anne Hanson Flaktveit KFUM 8-16 år torsdag Grendahus H. Mikkelsen Ulset 1 KFUK 8-13 år torsdag Skinstø skole Tove Carlson Storåsen 1 KFUK 7-18 år mandag Åsane kirke May Utle Storåsen NSF 8-16 år tirsdag Midtbygda aktivitetshus Øystein Lexander KOR ALDER TID DAG STED KONTAKT TLF. Li Barnegospel 7-12 år torsdag Li skole Siri Ottesen Flaktveit TenSing år onsdag Li skole Kristian Kvalheim Sanctus år tirsdag Åsane kirke Tormod Sandstø Yngste Røster 3-8 år hv.man. Kyrkjekr.bedehus Astrid A.Vilsvik Mellomrøster 8-12 år hv.man. Kyrkjekr.bedehus Astrid A.Vilsvik Unge Røster fra 8.kl mandag Kyrkjekrinsen.bedehus Astrid Husdal Haukås Yngste Røster 3-7 år hv.ons. Haukås bedehus Ingunn Aarlie Haukås Unge Røster 2.-8.kl hv.ons. Haukås bedehus Turid Breistein SØNDAGSKOLER TID DAG STED KONTAKT TLF. Blindheim hv.søn. private hjem Anna Blindheim Langarinden hv.søn. Langarinden350 Kari Skår Rolland søndag Kollåsen skole Martha T.Sæther Flaktveit søndag Grendahus Sissel Lillebø Åsane kirke søndag Åsane kirke Nikolai Leganger Kyrkjekrinsen søndag Kyrkjekr.bedehus Gudrun Undal Prestestien søndag Haukedalen skole Maria Ulvesæter Storåsen søndag Storåsen skole Maryse Hauge Åsane Frikirke søndag Åsane Frikirke Bodil Brennesvik KORSKOLEN I ÅSANE KIRKE TID DAG ALDER Spiren tirsdag 4-10 år Korskolen - Åsane kirke Aspirantkor/jenter tirsdag fra 2.kl. v/korsekretær Anne Lise Misje Jentekor tirsdag fra 3./5.kl. Tlf: / Aspirantkor/gutter torsdag fra 2.kl. Guttekor torsdag fra 3.kl. Accord torsdag fra 8.kl. Side 23

24 SYMBOLER TREENIGHETEN Gud er både tre og én. FADEREN - SØNNEN - ÅNDEN. Trekanten symboliserer treenigheten, ringen er evighetssymbolet GUD FADER Øyet som ser alt, plassert i en trekant. Dette symboliserer både en advarsel og påminnelse, og en trøst og glede. JESUS KRISTUS Kristusmonogrammet, dannet av de to første bokstavene i navnet Kristus, skrevet på gresk og satt over hverandre. For de kristne i katakombene var dette et slags «skjult kors» som bare ble forstått av de innvidde. DEN HELLIGE ÅND Når Jesus ble døpt, åpnet himmelen seg og Guds Ånd steg ned i en dues skikkelse. KORSET Korset er det samlede merke for alle Kristustilbedere, og det finnes mange forskjellige korstyper. Korskvadradet symboliserer verdensevangelisering Løsning, ordrebus : D U E Ø Y E V Å P E N H U S E T O R G E L R E L I E F F K O R E T K A M P A N I L E K A T E K E T E N K A P E L L A N A L T E R R I N G E N Side 24

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken

Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken Av Astrid Sætrang Morvik Innledning Fra 1960-tallet ble det

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Trosopplæring gjennom fingrene

Trosopplæring gjennom fingrene Trosopplæring gjennom fingrene Fine hobbyaktiviteter til arbeid med barn Mali Smemo Hjemdal Hobbyassistenten.no Hobbyassistenten.no er en nettbutikk som selger skreddersydde materialpakker til hobbyaktiviteter.

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø

Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø Årgang 20. Nummer 3 Desember 2014 I dette nummeret: 2 2 Skal Gimsøy kirke høre til Skien sokn? 2 s. 3 3 Israelstur s.3 4 Gledelig Jul og Velsignet Nyttår! Konsert mot

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer