Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80"

Transkript

1 Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80

2 Påskeleir i god tradisjon Tekst og foto: Jon Amundal For niende året på rad arrangerte vi påskeleir på Skaugdal skole i Rissa. Helt siden starten her i 1997 har oppslutningen vært meget god lokalt, og årets leir var intet unntak slik sett. Av de 16 deltakerne som kom, var 14 fra Rissa kommune. At det i år ble bare 16 deltakere, må influensaen ta noe av skylden for, for fem påmeldte måtte melde avbud. Men 16 deltakere, sju ledere og to hjelpeledere er ingen dårlig flokk, ja, vi må heller ikke glemme Beate kokk og assistenten Marit. Rast ved bålet i Haugsdalen skisenter. Vi gjenkjenner Aina T. Malum som en av lederne. Vi ankom lørdag ettermiddag slik som vi pleier! Og tradisjonen tro vartet Beate opp med hjemmelaget pizza ut på kvelden. Det smakte, skal jeg si, etter bli-kjent-samling og bibeltime. Søndag startet med frokost og bibeltime før turen gikk opp til Haugsdal skisenter. Her holdt vi det gående i fire timer med forskjellige aktiviteter mest på ski. Noen var ikke helt fri influensaen og holdt seg nede på skolen. På kvelden innbød vi til møte, og ca. 15 kom fra bygda. Vi sto for programmet i sammen både deltakere og ledere. Mandag hadde mye på programmet. Først bibeltime, så uteaktiviteter hvor det bl.a. ble laget fine snøskulpturer. Etter middag var det så misjonstime før det store høydepunktet: Leirkvelden! Her fikk både ledere og deltakere utfolde seg. Her er en god del av flokken. Så hadde vi avslutning. Påskebudskapet hadde vi vært samlet om, og det var tydelig at mange hadde fått med seg hva det dreier seg om: At Jesu død og oppstandelse er det som gir oss håp! Måtte dette leve i dem også etter leiren! 2 Hvem får plass til flest tørk med toalettpapir i munnen? Det ble laget mange fine snøskulpturer. Dessverre yter ikke bildet rettferdighet til disse deltakernes kreasjon.

3 Noen smakebiter fra INNHOLDET For 9. år på rad har det vært PÅSKELEIR I SKAUGDAL 2 Hva driver de med i OSLO OG ROMERIKE KRETS? 6 40 ÅR MED SNØ- SCOOTER og noen færre med radio 8 TROLLVIKLEIR IGJEN! 11 STAVANGER KRETS har avholdt sitt kretsmøte 12 RUSSEN PÅ FRAMNES er makeløs! 14 FORSIDEFOTOET er tatt av Pål Gammelsæter, en av årets russ ved Framnes kr. vgs. Motivet viser en av aktivitetene russen har hatt for å hjelpe til med Samemisjonens finansiering av kjøpet av Virma Hotell i Lovozero nemlig ansiktsmaling. På lederplass Samemisjon som aldri før! En forandringenes vind blåste over landet på den tiden da Samemisjonen ble stiftet. Folk flyttet til byene, fabrikkene vokste fram og folk fant sammen i nye fellesskap: foreningene. Foreningene var det nye redskapet for å løse ulike oppgaver: redning på havet, sjøfolks ve og vel i fremmede havner, fabrikkarbeidernes arbeidsforhold og misjonens sak. Foreningene tok ofte opp saker som det gamle embets- og styringsverk hadde forsømt, eller som de tenkte for gammeldags til å se. Samemisjonen har sine røtter begge steder: En rot i det gamle embetsverket, der en klok og framsynt biskop viste initiativ og handlekraft for å gi den samiske befolkningen Skriften og forkynnelse på deres eget språk. Og en rot i det nye som kom: alminnelige misjons- og diakonibevisste mennesker som organiserte seg i foreninger for indremisjon blant samer. Konge og embetsmenn hadde nok gjort noe i tidligere tider. Men den nye tid i skiftet mellom og tallet åpnet for en ny type engasjement, og for mobilisering av nye krefter. Også i vår tid blåser forandringens vinder så det merkes. For det første er foreningene ikke lenger alminnelige folks fremste redskap for å engasjere seg. Derfor mister alle organisasjoner foreninger, Samemisjonen også. Kretsene, som jo er regionale sammenslutninger av foreninger, får alvorlig pustebesvær når det nesten ikke er foreninger igjen. For det andre er Norge blitt mindre. Sameland var langt bort før i tiden, og derfor et ukjent og spennende område. Nå er det blitt en nokså hverdagslig del av vårt lille hjemland. Skal man oppleve noe fremmedartet, da lokker det fjerne Østen eller det sørlige Afrika. For det tredje spiller statsgrenser mindre rolle enn før. For samene, som er ett folk i fire land, er det nok en stor fordel. For vår organisasjon, som arbeider i dette folket, betyr det endring: vi kan ikke lenger stoppe arbeidet ved Norges grenser, vi må arbeide til beste for samer i alle fire land. For det fjerde har samisk identitet og kultur fått en annen status i samfunnet. Vi merker oss det med stor glede, dette har vi vært med og arbeidet for i generasjoner! Tenk om våre pionerer i helsearbeid hadde visst at et universitetssykehus i Tromsø skulle få to offisielle språk: samisk og norsk! Ved kronprinsens bryllup er det samisk solosang, og unge samiske kulturambassadører besøker landets videregående skoler. I ungdomsmiljø rundt omkring er det litt kult å være same. Og det hjelper jo at en same er leder for FNs permanente forum for urfolk. Alle disse forandringens vinder gir oss i den gamle Samemisjonen spennende utfordringer. Våre grunnleggere drev samemisjon på en ny måte, det må vi også! Vi må drive Samemisjon som aldri før, la forsiktighet fare, være dristige og fremsynte som våre pionerer. Vi må våge å se den nye tiden rett i øynene, og handle ut fra det vi nå ser. Det krever at vi er villige til å slippe taket i en tid som er forbi, selv om vi kjenner oss tryggest hvis allting er som før. Det krever at vi bruker hver mulighet til å slippe yngre krefter til når vi velger våre tillitsvalgte. Det krever at vi justerer vår organisasjon og våre eiendommer etter tilslutningen vi har, etter de inntektene som våre givere gir oss til forvaltning og etter det mannskap som faktisk stiller seg til tjeneste. Det er folkevett å sette tæring etter næring. Men viktigst av alt: det krever at vi igjen og igjen fornyer vår trofasthet mot Guds Ord i Den hellige Skrift. De såkalte nye tolkningene sine kulingbyger skal ikke drive oss inn på (post)moderne blindspor. Blankpusse trofastheten skal vi, selv om det også fører til at vi må bryte fellesskap med gamle samarbeidspartnere. Bare slik kan vi virkelig rekke Kristi ord og hender til ett folk i fire land. Slik kan vi drive Samemisjon - som aldri før. Thor Henrik With Ass. generalsekretær 3

4 Rohkos Shalom! Johs. 14,23-29 Teaksta: Oddbjørn Stjern Ill.: Frode Kalleland Sámás: Rávdná Turi Henriksen 4 pmil lea válljen sárdnut midjiide Isániiguin. Álggos njálmmálaª vugiin, ma il leat sánit állojuvvon nu ahte mii dál nai beassat deaivvadit Ipmiliin sánis. Hui ovddolaª historjjáin ja luohttehahtti fievrridemiin ohkkejuvvojedje Ipmila sánit girjái man mii dovdat Biibbal-namain. Mii sáhttit luohttit Biibbalii! aiddái Jesus sártnui isit- Ipmila sáni. Son Mvuoπain sártnui dan mielde mii ovdal lei daddjon. Dan seammás lei juoga oπas su sártnis. Ipmila dáhttu almmustuvai nu movt Jesus celkkii. Ja buot man son dajai, lei nu movt Ipmil liv ii dadjan dan. Mii sáhttit luohttit Jesusa sániide! uohke luohttámuªdilis lea dehá- luohttit goabbat guoimmiska Jlaª dahje guhtet guimmiideamet sániide. Jesus doallá sániidis. Dalle leage lunddolaª mis deaivvadit suinna luohttevaªvuoπain su sátnái. Das dovdojuvvojit su máhttájeaddjit. Nubbi eará ᪪i lea ahte mii dárbbaªit veahki ipmirdit su sániid. Dasa oaωωut mii veahki Bassi Vuoi as. assi Vuoig a lea stuora Bskea kka. Jus das liv ii duªªefal dat áidna doaibma min oahpahit ipmirdit Ipmila sáni rievttuid de liv ii nana ágga leat giitevaª. Dan doaimma namuhage Jesus min teavsttas. Muhto Bassi Vuoi as leat eambbo doaimmat. Dat lea mielde bargamen go mii ªaddat risttalaωωan. Mii leat oππasis riegádan Bassi Vuoi a bokte. Bassi Vuoig a lea dat mii galgá vearjudit min dainna maid mii dárbbaªit go galgat leat Jesusa máhttájeaddjin, sihke ovttaskas olmmoωin ja Ipmila girkun eatnama alde. Nu leat das maid árbmuattáldagat juohkit. áidit mii sáhttit roahkkadeap- jurddaªit Bassi Vuoi a Dpot birra go dat mii lea dábálaª? Mun jearan nu, ii dannego dát teaksta lea dan guvlui, muhto danne go leat hellodagat. Ja danne go lea vássan dat áigodat goas Bassi Vuoig a lea olu namuhuvvon. Karismáhtalaª lihkadus, juohkelágan hámis, lea hástalussan midjiide. Nu movt juo leage lihkadusaiguin, de uovvu feara mii, ja juoga fas báhcá. Dat stuorámus bárut leat dál jaskkodan, ja mun balán muhtimat mis eat lihkahuvvon doarvái bures. Mun sávaªin váre liv ii njuoras rohkos juohkeha as, mu bealis lea sullii dákkár: "Ráhkis Bassi Vuoig a, sálleªit mu eallimii dan mii lea dárbbaªlaª vai mun liv en Jesusa rievttes ja gievrras bálvaleaddji." Ovdal mun ballen ná rohkadallamis. Mas dan diπii movt Bassi Vuoig a duddjo? Lei okta sárdnideaddji gii ovddii mus balu muhtinmuddui, duªªe ovttain jearaldagain: "Galgatgo mii eambbo ballat Bassi Vuig ii rohkadallamis go dan ahte rohkadallat buorebut dovddiidit Jesusa? Bassi Vuoig a han galgáge hearvásin dahkat Jesusa!" Mun fertejin guorrasit sárdnideaddjái. áhcán fas tekstii. Ma emus Mteakstaoassi muitala dan ráfi birra maid Jesus lea guoππán. Ráfi daddjo hebrealaª gillii "shalom". Juvddala at geavahit dan beaivvála at go deaivvadit, measta dego min "buore beaivi". Ja dan sáni dadjet maiddái go vuolggadit ieªguπet sadjái, nu movt mii dadjat "há de". Shalomsánis lea olu sisdoallu. Das lea mielde buot buressivdnádus ja hearvásvuohta man Ipmil áigu addit Messiasa bokte, juo dáppe eallimis, ja agálaªvuoπas. Dat lea dat ráfi man Jesus lea guoππán midjiide. VuostemuΩΩan ráfi Ipmiliin suttuid ándagassii addojumi bokte, ja danne maiddái ráfi ja máªu oamedovdui. Dalle ráππe ráfi das gos olbmot dán áiggis dovdet balu ja máªohisvuoπa, nu movt maid dutkit muitalit. Losimus eanas olbmuide lea go deddojuvvojit dovdduin ahte leat sivala at. Eva gelium fallá agálaª eallima, muhto fállá maiddái ráfi oamedovdui juo dáppe eallimis. Vuoi makkár hellodatskea ka! Oddbjørn Stjern lea ovdal bargan Siskkit miªuvnnas ja Israelmiªuvnnas. Dál lea son báhppavikáran Orkdalas.

5 Andakt Shalom! Johs. 14,23-29 Tekst: Oddbjørn Stjern Ill.: Frode Kalleland Gud har valgt å tale til oss gjennom ord. Først muntlig, senere ble ordene nedskrevet slik at vi i dag møter Gud gjennom en ordsamling. Langs en veldig interessant historie og en troverdig overlevering ble ordene fra Gud samlet i det vi i dag kjenner som Bibelen. Vi kan stole på Bibelen! Jesus talte også ord fra Gud med en egen myndighet. Han talte i samsvar med det som var sagt før. Samtidig var det noe friskt over hans tale. En fortsatt åpenbaring av Guds vilje skjedde gjennom det Jesus sa. Og alt han sa, var slik Gud ville ha sagt det. Vi kan stole på Jesu ord! Iethvert tillitsforhold er det viktig at en kan stole på hverandres ord. Jesus er ordholden. Da er det naturlig at vi møter ham med tillit til hans ord. Det vil være et kjennetegn på hans disipler. En annen sak er at vi vil trenge hjelp til å forstå ordene hans. Til det har vi Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er en stor gave. Hadde han bare denne ene oppgaven - å lære oss å forstå Guds ord rett - ville det være stor grunn til takknemlighet. Det er den oppgaven Jesus nevner i vår tekst. Men Den Hellige Ånd har flere oppgaver. Han er aktivt med når vi blir kristne. Vi er gjenfødt ved Den Hellige Ånd. Han har videre oppgaver i å utruste oss med det vi trenger for å være Jesu disipler både som enkeltmennesker og som Guds kirke på jord. I den sammenheng har han nådegaver å dele ut. Kanskje skal vi tenke dristigere om Den Hellige Ånd enn vi vanligvis gjør? Jeg stiller spørsmålet, ikke fordi denne teksten legger opp til det, men fordi det er pinse. Og fordi vi har bak oss en periode med sterkt fokus på Den Hellige Ånd. Den karismatiske vekkelsen, med alle sine fasonger, har utfordret oss. Som i enhver vekkelse er det litt av hvert som kommer med, men noe blir stående igjen. Nå har de største bølgene lagt seg, og jeg er redd noen av oss ikke ble berørt godt nok. Jeg vil gjerne det skal være igjen en inderlig bønn hos hver enkelt av oss, for min del omtrent slik: Kjære Hellige Ånd, gjør det som må til i mitt liv så jeg kan være en rett og kraftfull tjener for Jesus. Tidligere var jeg engstelig for å be slik. Hva kunne ikke Den Hellige Ånd finne på? Men en predikant løste meg fra noe av den engstelsen, bare med et enkelt spørsmål: Skulle vi være mer redd for å be om Den Hellige Ånd enn å be om at vi må bli mer kjent med Jesus? Det er jo hans oppgave å herliggjøre Jesus! Jeg måtte gi predikanten rett. Tilbake til teksten igjen. Det siste avsnittet forteller oss om den fred som Jesus har etterlatt seg. Fred på hebraisk er det kjente ordet shalom. Det brukes i dagligtalen når jøder møtes, omtrent som vi bruker god dag. Og det brukes også som avskjedshilsen der vi sier ha det. Shalom inneholder mye. Det står for all den velsignelse og herlighet som Gud vil gi gjennom Messias, allerede her i livet, og i evigheten. Det er den fred som Jesus har gitt oss. Først og fremst fred med Gud gjennom syndenes forlatelse, og ut fra det også fred og ro i samvittigheten. Da rår freden der menneskene i dag kjenner mest angst og uro, også ifølge forskere. Det er skyldfølelsen som trykker folk mest. Evangeliet tilbyr ikke bare en evig frelse, men fred i samvittigheten allerede her og nå. Hvilken pinsegave! Oddbjørn Stjern har tidligere vært ansatt i Indremisjonen og Israelsmisjonen. Han er for tiden prestevikar i Orkdal. 5

6 Glimt fra Oslo og Romerike krets - billedkavalkade ved Carl Johan Johnsen 6 Hurdal er ei spesiell bygd i misjonssammenheng, og her samles det hvert år inn mange penger til misjonsarbeidet. De siste årene har man i mars hatt basar til inntekt for Samemisjonen, og selv om mange misjonsvenner stiller opp, kjøper og selger lodd, er det Rakel Inngjerdingen og Gunnar Johansen som står som primus motorer for basaren. Begge er medlemmer i Samemisjonsforeningen Evighetsblomsten som nå er nedlagt. Men til tross for at foreningen er nedlagt, fortsetter pengene å strømme til misjonen i Evighetsblomstens navn. Gevinster er kjøpt og samlet inn, og Rakel står for masse håndstrikkede gensere og raggsokker. Gunnar bruker tid i snekkerbua store deler av året, og resultatet kommer for dagen ved basaren. Det er mange flotte trearbeider blant gevinstene. Katrine Johansen og Rakel Inngjerdingen står for serveringen på basaren.

7 En uværsdag i januar var møtedagen for Gransbråten misjonsforening i Eidskog. Kretssekretæren skulle komme på besøk. Det er en lang kjøretur fra Oslo, og etter hvert som man nærmet seg misjonshuset langt inne i skogen nær svenskegrensen, ble det mørkere og mørkere. Veilysene virket ikke. Gårdene lå mørke, og vel fremme lå også misjonshuset i mørke. Strømmen var borte i hele området. Trær hadde blåst over strømlinjene. Men misjonsvennene kom, og de visste råd. Stearinlys og lommelykter ble funnet frem, og kaffen ble kokt på vedovnen. Det ble et stemningsfullt møte hvor kretssekretæren hadde andakt i lyset fra en lykt. Rustad og Sandsnessæter kvinneforening og Kirkekretsen Samemisjonsforening i Hurdal har noen ganger felles foreningsmøter og misjonsfester. Her er de samlet til fest på Palmesøndag, et møte som er blitt tradisjon de siste årene. Forts. neste side 7

8 Forts. fra forrige side Fra foreningsmøte i Jelsnes kvinneforening i Sarpsborg. Foreningen er en deleforening, og inntektene fordeles mellom flere misjonsselskap. Samemisjonen er glad for å være en av organisasjonene som støttes av foreningen. 40 år med snøscooter Tekst: Alf K. Tellefsen Foto: Astrid Tellefsen i evangeliets tjeneste 8 I Samenes Venn for 13. juni 1965 kan det leses om den første snøscootertur i evangeliets tjeneste. Dette gjelder Samemisjonens tjeneste, men kanskje var det den første av slike turer i det hele tatt? Jeg var stasjonert i Karasjok med Indre Finnmark og hele Finnmarksvidda som særskilt virkeområde. Den gang var det ikke så mange veier i disse strøk, og folk bodde mange steder hvor det var veiløst, både fastboende og flyttsamer. Ski om vinteren og apostlenes hester om sommeren var det mest brukte, men noen benyttet også snøbil-ruter. De fastboende hadde hest, og etter hvert også belte-traktor, og disse fikk vi følge med. Når vi skulle lenger innover vidda, var det å leie reinskyss. Kan vi kjøpe snøscooter? Den første vinteren jeg hadde i Karasjok (1959/60), bodde jeg hos et søskenpar, Berit og Solem Lindi. Jeg leste da samisk på Den Samiske Folkehøgskolen. Berit var timelærer i båndvev på DSF, mens Solem var klokker og hadde presteskyssen med hest til avsidesliggende kapell og boplasser. To tre år etter mistet Solem hesten og måtte låne hest for å kunne ta presteskyssen. I mine bekymringer for hvordan komme til de avsidesliggende boplassene med møter, var jeg inne på tanken om å gå i kompaniskap med Solem om hestekjøp. Det ble ikke noe av denne tanke, men i stedet skrev jeg et brev til landsstyret med spørsmål om å kjøpe snøscooter. Gunnar Brustad, som var Finnmarksekretær, gikk helt inn for dette og skrev en sterk og klar anbefaling ved innsendelsen. Landsstyret hadde møte i februar og hadde selvfølgelig ikke ekstra penger til noe slikt. Vedtaket som ble fattet, var veldig diplomatisk og lød slik: Vintersesongen for i år er snart over. Det kunne nok være en sannhet i Sør- Norge, men på Indre Finnmark ville vintersesongen vare enda noen måneder, så det hjalp meg lite. Jeg må bare si som det var, at jeg fikk tro for å ringe hjem til Flekkerøy til en troende venn, det var til Per Norheim. Mitt spørsmål var om han trodde vi kunne gjøre noe i denne sak på Flekkerøy når jeg kom hjem til sommeren? Det trodde han, men han sa noe mer. Først spurte han hva som måtte til, og jeg måtte si at det var mye penger, kr ,-. Da svarte han klart i telefonen: Kjøp du en snøscooter, jeg skal garantere. Han fikk så med seg to andre, de stensilerte opp et skriv som de bar rundt i postkassene og sa de ville komme noen dager senere for å be om en gave. Det ble også ordnet med fruktkurv som gikk

9 evangeliets tjeneste på Indre Finnmark. Nå er veiene blitt langt flere, og de fleste familiene er flyttet til steder der de kan komme med bil, men enda er det noen som bor fast på veiløse steder. I tillegg har vi alle som passer reinflokkene. Selv om det er mer skiftordning i dag, så er behovet for besøk og møtevirksomhet på disse steder langt større enn ofte antatt. For noen uker siden var det en ungdom som uttalte: Takk for at dere kom, det blir så mye annerledes etter at slike som dere har vært her. Da hadde vi hatt møte hos dem, og han hadde fulgt oss opp på snaufjellet for å vise oss veien videre til nye steder og boplasser. fra forretning til forretning, og noen småjenter satte i gang med basar. I Karasjok kjøpte jeg en snøscooter, på avbetaling, etter at jeg hadde forsikret meg om at Samemisjonen ville ta i mot gaven og forestå driften. Den 9. mars startet den første snøscootertur i evangeliets tjeneste. Samisktalende predikant i Samemisjonen, Nils Sørelv, var med på den første turen. Vi kjørte til Jergul den første dagen og overnattet der. Videre kjørte vi til Kautokeino, og hjemover kjørte vi over Kautokeinos Østfjell. Under denne turen ringte jeg hjem, og Astrid kunne fortelle at det var kommet en postanvisning på kr ,-! Vidda ligger åpen! minst et par hundre mil med snøscooteren før vintersesongen var over, og besøkte et stort antall veiløse boplasser. Vintersesongene som fulgte, ble helt annerledes enn tidligere. Hver vinter kjørte jeg med snøscooter mil i Radio DSF åpnet vidda enda mer I 1990, 25 år etter den første snøscootertur, var det som vidda åpnet seg igjen, og enda mer. Den 14. juli 1990, altså for 15 år siden, sendte Radio DSF sitt første program. Siden den gang har denne kristne, tospråklige nærradio vært på lufta på Indre Finnmark. De første årene var det Karasjok og Kautokeino som kunne høre, men etter noen år kom også Tana med, og i den forbindelse høres det også de fleste plassene i Nesseby. Vidda åpnet seg Det føltes som hele vidda hadde åpnet seg. Der vi før brukte en dag med reinskyss, kjørte vi nå lett på én time. Et av stedene vi besøkte på hjemvei fra Kautokeino, var Gaiba/ Bavtajokka. To ganger før hadde jeg vært her, og da med reinskyss. Første gang vi var her, var det en ung jente som takket for at vi kom i år, for i fjor kom det ingen. Nå var vi her igjen, etter en forholdsvis kort reisetid, - kunne det være sant? Jeg har tillatt meg å more meg litt over landsstyrets vedtak, for jeg kjørte Gutta på tur har kommet fram til et møtested. 9

10 10 Og så kunne man dele Livets Ord med husets folk. Finskegrensen ligger langs hele konsesjonsområdet, og vi vet at det er flere faste lyttere på finsk side. Det daglige språket er nord-samisk også på finsk side, så dermed kan de følge med. Under en snøscootertur sist vinter kom vi en mandag til en hytte-by hvor flyttsamene har reinflokken. Konen i møtehuset sa følgende: Det var så fint i går, søndag, når vi kunne høre på Radio DSFs faste sending kl og så gudstjenesten fra Karasjok kirke kl Radio DSF sender mandag til fredag kl en times program med reprise kl Innholdet i disse program er Veien Gjennom Bibelen på norsk og samisk hver dag. På mandag og tirsdag kommer Diakonikvarteret, samisk mandag og norsk tirsdag. Onsdag er det mye sang på begge språk, men ellers er det en dag som er åpen for andre aktuelle ting. Torsdag sendes en tidligere sendt Sami Radio-andakt, som Radio DSF lager for NRK Sami Radio. Fredag er det Barneprogram i den vanlige sending og et eget Barneprogram senere på kvelden, kl Andaktene på søndag er vanligvis opptak fra tidligere møter i området, da de er på to språk. En fredag i måneden er det forbønnsprogram kl Hver søndag er det andakt kl , og kl overføres gudstjeneste fra Karasjok kirke når det er gudstjeneste der, og det er det de fleste søn- og helligdager i året. Dette at gudstjenestene overføres, har med det samiske språk å gjøre, da prekenen i Karasjok kirke alltid tolkes til samisk, og liturgien er også for det mest på samisk. Disse er de faste program, men i tillegg kommer overføring av møter og lignende. De tekniske anlegg har gjennom årene vært gjenstand for mye omlegging og utvidelse. De første årene kunne vi bare bruke sendere og omformere på kun 20 watt, men nå er det mer spørsmål om hva behovet er. Vårt konsesjonsområde er stort, ja veldig stort, og for å dekke tilfredsstillende har vi seks forskjellige master med antenneutstyr. Den ene eier vi selv og er plassert like utenfor studio, mens senderen er plassert inne i studio. Finnmark Bredbånd leier plass i denne masta, og for det har Radio DSF fritt bredbånd. Telenor Mobil leier også plass i denne masta, så denne masta har vi litt inntekt på. I de andre fem mastene som vi benytter, leier vi antenner og plass til vårt utstyr hos NORKRING. Siden vi fikk denne ordningen, har det tekniske fungert helt tilfredsstillende, men leien er svært dyr. I 2004 betalte vi kr ,- for denne leien. I tillegg bruker vi ISDN tellerskritt for å sende programmet til Tana, som pr. år koster ,-. Dette arbeider vi nå med å få omgjort, og har bestemt at vi vil bygge egne master på dugnad. Vi trenger også fem små hytter til utstyret på ca. fire kvadratmeter. Først prøver vi å flytte masten som vi har på finsk side og setter den på norsk side med 500 watt styrke, for dermed skal vi spare ISDN-tellerskrittene. Kåre Flottorp, som planla utbyggingen i 1990, har lovet å hjelpe oss denne gang også. Han har allerede vært i området for å foreta målinger, slik at vi vet at tellerskrittene kan kuttes ut. Den 9. mars var vi sammen med Kåre Flottorp på fjellet i Tanadalen. Det var Inge Augestad, Astrid og jeg som var sammen med ham der. Vi hadde fått dispensasjon til å kjøre med snøscooter opp for å foreta måling ved en mast hvor vi tidligere ikke har hatt sender. For min del var det litt underlig at det skulle være 9. mars, som var på dagen 40 år siden jeg drog ut på den første snøscootertur i evangeliets tjeneste. Nå skulle jeg være med på målinger som skulle vise oss at det gikk an å sende radiosignal også nedover den lange Tanadalen fra Karasjok til Tana. Flottorp har en plan for hvordan vi for en liten sum, kr pr. mast, kan sveise mastene selv og sette de opp. Vi kaller ham for vår frivillige tekniske konsulent. Alle søknadene er sendt inn, men vi vet ikke ennå om vi får lov til å sette opp egne master. Vi håper i hvert fall at vi kan få en helt ny ordning slik at de årlige leieutgiftene kan reduseres betraktelig. Som det framgår, trengs mye dugnadshjelp. Så fort svar foreligger på søknadene, kommer vi med opplysning om dugnadstid. Det trenges også ny-investering for at vi kan få dette til, men så vet vi at vi hvert år kan spare store summer. Når dette skrives, settes det i gang et Radio DSF-lotteri til hjelp for å betale omlegging av tekniske anlegg, for igjen å spare store leieutgifter. På dette lotteriet kan det selges inntil lodd á kr. 20,-, til sammen kr ,-, så det blir mange som har mulighet til å få seg lodd, - eller selge lodd? Første gevinst er en Israelsreise eller en reise med Fokus Reiser til en verdi av kr ,-. Vidda og stedene rundt ligger åpne. Hjelp oss å fylle områdene med Guds ords forkynnelse!

11 Trollvikleir igjen! Tekst: Heidi Hagetrø Gard og Odd Eivind Høyvik Foto: Gunhild Nessa Moro er også en del av det å være på leir. Her er en del i gang med å lage kort. Forsamlingen er lydhør også når det er møte. Etter noen års pause var det på tide å starte opp med leir i Trollvik igjen. Trollvik ligger i Kåfjord kommune i Nord- Troms. Denne gang var det et samarbeid mellom Norsk Luthersk Misjonssamband og Troms Samemisjon. Nåværende rektor på skolen i Trollvik, Ragnhild Rundberg, var vår kontaktperson og den som drev et fremragende forarbeid med å gjøre leiren kjent i området og i nærliggende områder. En gruppe leir-entusiaster fra Fjellheim Misjonsforsamling i Tromsø, misjonsarbeider Odd Eivind Høyvik i Troms Samemisjon i tillegg til nevnte Ragnhild Rundberg var med som ledere denne helga. Det var søndag, sola skinte fra blå himmel og vi satt i bilene på vei til Tromsø. Slitne, men fornøyde. Vi hadde vært på barneleir sammen med 22 flotte unger fra klasse (det er lov til å være slitne da...). Disse var fra Nordreisa, Olderdalen, Trollvik, Birtavarre og Storfjord. Leiren begynte på fredag og varte til søndag. Vi hadde nok sommerfugler i magen da vi kom, både store og små. Men etter kveldsmat og "bli-kjent-kveld" med andakt og sang og noen "bli-kjent"- leker var vi kvitt de fleste sommerfuglene. Dette skulle bli bra! Lørdagen kom, og flere ting stod Vi kan ikke bare sitte inne! på programmet. Bibeltime, misjonssamling, aktiviteter ute (både med og uten ski), kiosk, kortlaging, taco, kveldsmøte med leirkveld. Og innimellom ble det tid til prat og lek. Søndag var det tid for hjemreise (utrolig hvor fort en helg kan gå!) Men først skulle det pakkes og ryddes. Vi skulle ha åpent møte hvor foreldre og søsken kunne komme. En del kom, og nå fikk de høre barna synge at "Jesus ble såret og døde for meg" og at "Veien jeg er, sier Jesus kjær, hver den som tror meg i mitt Ord, blir frelst av nåde stor!" De sang av hjertens lyst, og vi tror de kunne noen flere da de dro enn da de kom. I tillegg til sang fikk de og høre om de 10 budene, om utgangen fra Egypt og kobberslangen og at Jesus har båret all verdens synd og er veien til Himmelen for oss. Du skulle vært der, så kunne du fått se det med egne øyne: En barneflokk som sitter med åpne øyne og ører (!) og virkelig hører! Så får vi be om at ordet som er sådd i hjertene deres, må få vokse og skape tro. Ja, vi kan be med frimodighet til Ham som har sagt at: "Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt". (Luk.18:14) Kunne du som leser dette være med å be for disse barna som var på leir og fikk høre? Ja, ikke bare disse, men for den oppvoksende slekt? De er og evighetsvandrere, Jesus banet veien til Himlen for disse også. Jo, vi synes vi hadde grunn til å smile og være takknemlige der vi satt i bilene på vei hjem fra leir, fra "en misjonsreise". Og vi begynte allerede da å snakke om... neste gang... 11

12 Kretsmøte i Stavanger krets Tekst: Lisbeth Ravna Strømsnes Foto: Stein Ingvar Kalviknes Jeg velger meg april, sa Bjørnson. Stavanger krets valgte også april. Lørdag 2. april kl. 12 møttes omkring seksti misjonsvenner til kretsmøtemiddag på Varhaug Misjonhus. Varhaug Samemisjonsforening sørget for god middag, kaffemat og festmat. Foreningen ble stiftet i 1907, og nærmer seg 100-årsjubileum. Ingen av dagens medlemmer har vært med så lenge. Bare siden 1978, men det er snart tretti år det og! En prøve i improvisasjon Noen improvisasjoner måtte til for at kretsmøtet kunne avvikles. Oppsatt taler ble syk. Andre måtte trå til. Villigheten ble kanskje satt på prøve, men det merket ikke forsamlingen noe til. Bibeltime fikk vi, forhandlingsmøte ble det, og fest ble det. De russiske gjestene fikk tolk, ikke bare på kretsmøtedagen, men også på de møtene de var med på etterpå. Vi sender kretsstyret og kretssekretær en stor takk for hektisk innsats. Takk også til talere, tolker og sangere. Alle dro lasset på en god måte! Varhaug smf. sto som arrangør. med å finne kandidater. Flere aldersgrupper sto på kandidatlista. Ny i kretsstyret er Steinar Trefjord. Fra før sitter Aslaug Dyngeland, Turid Husvegg, Stein Ingvar Kalviknes, Knut Lauvås, Willy Mæland, Lars Nessa og Sven Viste. Landsstyrerepresentant er Lars Egil Espedal. Nye vararepresentanter er: 1. Gina Skjørestad, 2. Ottar Østabø og 3. Margot Ørke. Det nye BU-rådet skal også velge en representant til kretsstyret. Nye i BU-rådet: Marianne Abelvik, Hildegunn K. Tessmann og Harald Voster. Fra før sitter Solveig Strand. Nye vararepresentanter er Karen Marie Lauvås og Anita Stokka. Valgnemnda: Marit Varhaug ble gjenvalgt og Alf Einar Ørke ble vararepresentant. I tillegg skal velges en representant fra kretsstyret. Samtale og glimt fra arbeidet Lars Nessa og Stein Ingvar Kalviknes innledet samtalebolken og pekte på at kallet til frelse er vårt ansvar overfor våre nærmeste, overfor andre kristne og overfor alle mennesker. For å fylle dette ansvaret ønsker kretsen seg en forkynner / ungdomsarbeider. Det er imidlertid et stort skritt å ta. Fra salen kom argumenter for og mot. Siste taler refererte til leirer han hadde vært på, og hvor godt han som voksen trivdes på barneleir. Han sa: Forkynneren/ ungdomsarbeideren kommer når Gud vil. Leirarbeidet på Nordlys gikk godt i fjor. Oppslutningen er god, særlig fra de aller yngste. Det har og vært ungdomsleirer og voksenleirer. Mye dugnad har vært utført. Leirstedet var utleid til treffsikre folk under Landsskytterstevnet for ungdom som ble arrangert i Sandnes i fjor. En liten solskinnshistorie tar vi med: Framnes-russen har Samemisjonen som prosjekt. Magnhild Magnussen fortalte om noen av disse som var på besøk i Haugesund. De ble invitert med på møte for en annen organisasjon. Da møtet var over, fikk de både informere om sin sak og selge lodd til inntekt for prosjektet sitt. Raust, sier vi, og takker henne som inviterte. BIBELTIME Willy Jess talte til oss om menigheten som Jesu legeme, og om Kristus som dette legemets hode. (Ef.1,22-23 og Kol.1,18.) Våre egne legemer fungerer, 12 FORHANDLINGSMØTE OG VALG I alt 42 utsendinger møtte til kretsmøtet. Det er mer enn det som har vært vanlig de siste årene. Etter konstituering leste kretssekretæren årsmelding og regnskap, og forsamlinga godkjente disse. Valgnemnda har gjort godt arbeid Blant flere sangkrefter var kretsungdomskoret for NLM.

13 komplekse som de er. Menighetens legeme er enda mer komplekst, men virker likevel, fordi toppen, hodet, som er Kristus, virker. (De av dere som er plaget av hodepine, kan sikkert skrive under på at det er lite av kroppen som fungerer når hodet er satt ut av spill. Referentens parentes) Topp og kropp må kommunisere for å fungere. Hos oss er det ryggmargen som er bindeleddet. I menigheten er det Den Hellige Ånd. (Joh. 14,16-18.) Det gjelder for oss å holde kontakten med Kristus. Da kan vi gå hans ærend. Under bibeltimen stiftet vi bekjentskap med kretsstyrets egen sangtrio: Willy Mæland, Lars Nessa og Sven Viste. Kretsstyre-representantene er flinke til å synge! Natalia Medvedjeva t.v. og Natalia Vetsko kom med inspirasjon fra Russland. Rundt 150 deltakere kom til festen. Her er noen av dem. FEST Klokka 18 var festen i gang. Da hadde festdeltakerne strømmet til en god stund. 150 blir det anslått til fra kjøkkenet. Jeg var ikke tilstede, så dette som nå kommer, har jeg enten hørt fra andre som var der, eller jeg refererer det jeg hørte fra våre russiske gjester på et møte søndag kveld. Kretsungdomskoret til NLM deltok med sang på festen. I ettertid får koret mye ros for gode tekster og tydelig uttale. Flere jeg har snakket med, synes det var flott å høre dette koret. De russiske gjestene våre, Natalja Vetsko og Natalja Medvedjeva, deltok med tolken Reidar Kydland. De to jentene er fremdeles unge og entusiastiske, de nærmest sprudlet. Det gjorde de i hvert fall da jeg hørte dem på møte på Bryne søndag kveld. Begge ble frelst i enda yngre alder, 12 og 15 år gamle. I Samenes Venn har vi lest om Kolaarbeidet til Samemisjonen. Vi har hørt om det fra entusiastiske norske misjonsarbeidere som har vært der på besøk. Nå fikk vi høre det enda en gang fra de som står midt oppi det. Vi hørte om det kulturelle arbeidet, bl.a. radiosendinger og språkkurs. Den humanitære delen i arbeidet er stor, og det ser ut til å være nødvendig. Store lønnsforskjeller mellom byen og landsbygda ble nevnt. Pensjonister har liten pensjon kanskje er det ingenting igjen når husleia er betalt. Vi fikk bekreftet at det er nødvendig med både engangshjelp, studenthjelp, nabohjelp og suppekjøkken. Barnearbeideren fortalte om arbeidet blant barna. Hun har ansvar for dem, og ser det som viktig at hun gir dem noe av verdi. Barnehjertet fortjener det beste såkornet, sa hun. Hun liker seg sammen med ungene på leir. Hun skildret barna på en slik måte at vi så for oss barn uten tanke på land eller språk. Bare barn. Og barnearbeideren selv, hun minnet meg om mange andre entusiastiske barnearbeidere jeg har møtt. Mennesker som møter barna med respekt og kjærlighet, og vil dele med barna det beste de vet. Ny begynnelse heter en datterorganisasjon Samemisjonen har på Kola. Denne arbeider blant alkoholikere og deres familier, med prostituerte, narkotikamisbrukere og hiv/aidssyke. Den driver vernede bedrifter for mennesker med alkoholproblemer. Hun som leder dette arbeidet, pekte på hvor viktig det er at alle mennesker møtes med respekt. De kan ha ulike problemer, diverse sykdommer, men også disse er Guds skapninger. Hun leste for oss Ap.gj.1,8: Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Hun plasserte seg selv i dette verset, bosatt som hun var på klodens topp, eller jordens ende. Som 15-åring møtte hun unge nordmenn fra Ungdom i oppdrag. De besøkte hjembyen hennes. Hun kunne ikke se noen grunn til forandring, så hun forlot møtet og gikk hjem. Men Gud ville forandring. Hun ble forandret. Tok Bibelen med seg på skolen og sa: "Det som står her, er sant. Gud fins!" Læreren protesterte, og tenåringens trass var nyttig. Det endte med at hun fikk en time til å svare på medelevenes spørsmål. På klodens topp får hun være et vitne blant de mennesker hun omgås til daglig, og i noen dager har hun fått være et vitne for bl.a. jærbuer. I offer denne lørdagen kom det inn kr. Søndag var det ofring til Samemisjonen i alle tre kirkene i Hå, men resultatet herfra er ikke klart. Vi takker for midlene og ber om at de kan bli brukt til å bygge Guds rike. 13

14 Ekte russefeiring Vår gulvarme himmellekam har den siste tida pirka godt i sumarkjensla her hjå oss på Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Leksene vert gjort ute på graset, grillmaten når stadig fleire magar og kortbuksene kjem fram frå dvalen. Det merkast at ein lang vinter er over. Foto: Pål Gammelsæter Allereie neste veke byrjar tida for raude snekkarbukser og barnslege fakter. Men her på Framnes feirar me på ein litt annan måte enn på dei fleste andre skular. Som skrive i Samenes Venn nr.3/2005, samlar Framnesrussen inn pengar til Samemisjonen sitt misjonerande og humanitære arbeid i Lovozero på Kolahalvøya. Her bur om lag innbyggjarar, mange av dei er samar. Nauda i Lovozero er klårt nedfelt i statistikken; gjennomsnittleg levealder for menn er 43 år, og ni av ti dødsfall skuldast alkohol. Det er ikkje så rart at det går litt rundt for russestyret etter ein slik framifrå innsats! I haust sette me eit mål om å samla inn kroner til Samemisjonen sitt arbeid. Så mykje pengar kan ikkje skaffast ved vaffelsal. Av tiltak me har sett i verk for å nå målet, kan talentiade, revy, lotteri, bøsseberingsaksjon, kioskverksemd, kollekt og eplesanking nemnast. I tillegg fekk me ein bil ved å vera med i Vårt Land sin verveaksjon. Denne vert i desse dagar seld - til inntekt for misjonsprosjektet. Kontosaldo per medio april syner at me har lukkast i vårt arbeid. Me har om lag kroner på bok, og bilkroner er på veg. Det er ikkje anna å gjera enn takka for all støtte og hjelp me har fått til prosjektet. No byrjar for alvor russetida, og me skal gjera ein sluttspurt for Samemisjonen. Å få bruka våre ressursar til å redda våre brør i nordaust, set verkeleg spor i hjarto våre. Framnesrussen 14 Her er bilen som ungdomane verva seg til gjennom å skaffe 60 nye abonnentar til Vårt Land. Det har vore aktiviteter av ymse slag. Ein av dei var kafé. Ein annan aktivitet var ansiktsmaling, som du ser på framsida av bladet.

15 Minneord Lørdag 5. mars fikk vi melding om at Margrethe Fuskevåg var gått bort. Med henne har en av de mest trofaste Samemisjonsvennene i Troms fått hjemlov. Margrethe ble født en augustdag i 1913 på Vollstad i Sandtorg. I sine unge år tok hun sykepleieutdannelse ved Lovisenberg. I 1946 giftet hun seg med Oddmar Fuskevåg og bosatte seg på Vollstad. Her hadde de et åpent og godt misjonshjem, og en vil tro at mange predikanter og misjonærer fikk nyte gleden av deres omsorg. Margrethe hadde omsorg og kjærlighet til alt Guds rikes arbeid, men kanskje NMS og Samemisjonen lå hennes hjerte nærmest. Hun var leder for misjonsforeningen i mange år inntil kreftene sviktet. Mesteparten av sitt yrkesaktive liv hadde hun ved kommunens sykehjem i Melvik. Men i flere perioder var hun disponibel for Samemisjonens institusjoner ved ferier, sykepermisjoner og i tider hvor Samemisjonen var i mangel på kvalifiserte sykepleiere. Særlig fikk Lebesby og Fredly i Tysfjord nyte godt av dette. I den siste tiden bodde Margrethe av helsemessige grunner i en omsorgsbolig. En tid før hun døde, var Tordis og jeg og besøkte henne. Vondt var det å se hvor sykdommen hadde brutt ned dette edle mennesket. Sin alder til tross var hun tindrende klar i sin tanke. Dette fikk vi spesielt merke da vi fikk dele Ordet og bønnens samfunn med hverandre. Margrethe ble begravet 11. mars fra Sørvik kirke under stor deltakelse. Vi tenker med medfølelse på hennes eneste datter, Oddveig, hennes svigersønn og tre barnebarn som har mistet sin gamle mor og bestemor. I Samemisjonen er vi takknemlige for hva Margrethe fikk være for oss, og lyser fred over hennes kjære minne. Hvor salig da den som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen. Arthur Olsen Kjære Jesus Dagen ligg i dine hender om sorg ell gleda du meg sender. Sjå, eg legg det alt hos deg. Soli sprett og soli glader. Over er du alle stader, du er også her hos meg. Liljene på marki blømer, du dei kler slik det seg sømer, vent dei står der i sitt skrud. Jordi ligg så stilt og drøymer, du uti din famn oss gøymer, kallar dine som di brud. Takk at óg for meg du sona blant dei mange milliona då du døydde i vår stad! Sjå, du spikra vart til krossen, og dei spotta deg som fossen då for fienden du bad. Ein gong skal til himlens salar - når i skyi ned du dalar - henta dine heim til deg. Då for alltid skal me vera saman deg å gjeva takk og æra. Hugs å henta også meg! Anna Ask Flø Landsmøtet Du la vel merke til programmet for Landsmøtet i forrige nummer av Samenes Venn? Riv det ut av bladet, fyll ut påmeldingsskjemaet og send det av gårde! Husk at fristen er 1. juni! Samenes Venn Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Rigmor Hølmo Redaksjonskomité: De ansatte ved Hovedkontoret ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Kongens gt. 14 B 7011 Trondheim Tlf Fax: e-post: Web: ABONNEMENT: 12 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 240,- Til utlandet: kr. 280,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet: Konto nr.: Norges Samemisjon er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kola-halvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Einar Hagalid, Bonakas, 9845 Tana Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri A.s 15

16 RETUR: NORGES SAMEMISJON, KONGENSGT. 14B, 7011 TRONDHEIM B-BLAD Hermann Wågsås 70 år Hermann Wågsås, Storsteinnes i Balsfjord, runder 70 år den 25. mai. Han så dagens lys på en liten øy ved Husvær på Helgeland, men foreldrene flyttet til Halden da Hermann var 15 år. Sin beste ungdomstid fikk han derfor i Østfold. Etter endt lærerskole kom han som vernepliktig til indre Troms. Der fikk han seg senere lærerpost i Målselv, hvor han også møtte sin kjære Oddlaug. Oddlaug og Hermann bosatte seg i Masi, hvor de var i elleve år. Senere kom de til Karasjok hvor Hermann var lærer ved Den samiske folkehøgskole i hele 14 år. De opplevde å få tre flotte jenter og to staute gutter, og nå kan de glede seg både med barn, svigerbarn og barnebarn. Tiden i Karasjok ble en tid med mange utfordringer og oppgaver både i skolesammenheng og i miljøet utenfor skolen, hvor barna og de unge lå deres hjerte nært. Spesielt må nevnes deres omsorg for de unge guttene som avtjente sin verneplikt på Porsangmoen. Med sine mange år i Finnmark har Wågsås sine fått en innsikt i samiske miljøer, kultur og levesett som få andre. Etter tiden i Finnmark kom de til Balsfjord. Først til Mortenhals i Balsfjord hvor Hermann var med i oppbyggingen av Folkehøgskolen 68 0 Nord, og der la han ned en enorm arbeidskraft. Senere ble han lærer på Storsteinnes, hvor de kjøpte seg et trivelig hjem. Wågsås sine er ja-mennesker i ordets beste forstand, med velvillig innsats både i menighetsliv og annet kristent arbeid. Hermann har vært og er - også for Samemisjonen - en ressursperson. Han er med i vårt kretsstyre, og har også hatt sin tid som kretsens leder. Vi i Samemisjonen er dypt takknemlig for Hermann Wågsås og hans familie, og ønsker Guds rike velsignelse over 70-årsdagen og kommende dager. Tordis og Arthur Olsen Skaff nye abonnenter! Abonnementstallet på Samenes Venn krymper for hvert år og det er nå blitt skremmende lavt. Vi håper derfor du kan hjelpe oss med å få tallet større. Vi får mange positive tilbakemeldinger på bladet, så vi tror ikke det er derfor at abonnementstallet går ned. Sykdom og død er nok hovedårsaken til at abonnentene blir færre. Er du enig i at Samenes Venn er et lesverdig produkt, ber vi deg fortelle dette til andre. Anbefal bladet i din bekjentskapskrets eller gi bort gaveabonnement. Viktig er det også å få misjonsblad inn i de unges hjem. Nå får alle nye abonnenter bladet for halv pris resten av året, dvs. kr.125,-. Jo fortere de skriver seg på, jo mer utnyttelse av rabatten blir det! Nøl ikke! Ta en telefon til oss i dag! Nummeret er Eller send en mail:

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer