Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N, Status: J,A Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske reaksjoner blant utsatte grupper. ndersøkelse av pasienter på venteliste ved Betania, Malvik" Kontrakt - Forskning og utvikling Fo / / niversitetet i Bergen Sak 78/10 Forslag til framtidig praksis i formidling og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid Styremøte Helse Midt-Norge RHF / / Styret i Helse Midt-Norge RHF Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 2. september 2010 Styremøte Helse Midt-Norge RHF / / Styret i Helse Midt-Norge RHF Vedr. prosjekt - "Rekruttering av spesialister i psykisk helsevern i regionen" Psykisk helsevern - Rekruttering 2009 / / / St. Olavs Hospital HF Side: 1 av 19

2 Finansiering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Helse Nordmøre og Romsdal - Nytt sykehus 2010/ / Helse-og omsorgsdepartementet Tilbakemelding på KFT - standardisering - NPSS LØ NPSS LØ - Dokumenter til gjennomsyn 2010/ / NPSS Forvaltningsorganisasjonen tgående faktura RHF - NPSS Forprosjekt 1210 NPSS LØ - Dokumenter til gjennomsyn 2010/ / NPSS Forvaltningsorganisasjonen Fordeling av legestillinger i 2011 Søknader - Legestillinger Helse Nord-Trøndelag HF / / Helse Nord-Trøndelag HF Side: 2 av 19

3 nnkalling til møte i Regionalt Brukerutvalg Regionalt brukerutvalg / / Medlemmene i Regionalt Brukerutvalg Rettighetspasienter - svar til Selli Private Rehabiliteringsinstitusjoner / / Selli Rehabiliteringssenter AS Saksbehandlingstid Diverse Korrespondanse / / St. Olavs Hospital HF Fordeling av legestillinger i 2011 Søknader - Legestillinger Helse Sunnmøre HF / / Helse Sunnmøre HF Side: 3 av 19

4 Fordeling av legestillinger i 2011 Søknader - Legestillinger Rusbehandling HF 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge HF Fordeling av legestillinger i 2011 Søknader - Legestillinger Helse Nordmøre og Romsdal HF / / Helse Nordmøre og Romsdal HF Fordeling av legestillinger i 2011 Søknader - Legestillinger St. Olavs Hospital HF / / St. Olavs Hospital HF Finansiering av stilling til fritt sykehusvalg og regional koordinator for psykisk helsevern Midt-Norge Personalmappe - ***** ***** 2010/ / Helse Nordmøre og Romsdal HF Side: 4 av 19

5 Forespørsel om deltagelse i referansegruppe til utvikling DRG stråleterapi Samarbeid - utvikling SF - Kostnadsvekter og fordelingsnøkler 2008/ / St. Olavs Hospital HF m.fl. Ad: Forespørsel om dekning av utgifter til privat kirurgi Pasient - Søknad om refusjon av utgifter - ***** ***** ***** 2011/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Behandling av erstatningskrav reist gjennom Norsk Pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning / / St. Olavs Hospital HF m.fl. Pasientsikkerhetskampanjen " TRYGGE HENDER" Nasjonal kampanje - Pasientsikkerhet / / St. Olavs Hospital HF m.fl. Side: 5 av 19

6 Ad: Klage på helsetjeneste ved Aleris kke - medisinske klager ***** ***** ***** 2011/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Oversendelse av rapport fra revisjon avtalespesialister nternrevisjon avtalespesialister 2010/ / Helse Midt-Norge RHF Referansegruppe DRG-utvikling Stråleterapi Forslag til kandidater til referansegruppe. Samarbeid - utvikling SF - Kostnadsvekter og fordelingsnøkler 2008/ / Helsedirektoratet Oppsummeringsrapport revisjon avtalespesialister nternrevisjon avtalespesialister 2010/ / Helse Midt-Norge RHF Side: 6 av 19

7 Møteinnkalling - Standardiseringsrådet NPSS LØ - Standardiseringsråd 2010/ / / Helse Midt-Norge RHF m.fl. Pasientrettigheter til pasienter med hjerteflimmer Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer - Hjerteflimmerbehandling 2010/ / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 2. ledd ***** Nr id Søknad om midlertidig omgjøring av overlegesstilling Søknader - Legestillinger Helse Nordmøre og Romsdal HF / /2011 Helsedirektoratet Opprettelse av ny styringsgruppe ANN T - Prosjektoppfølging og prosjektstyring / /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. Side: 7 av 19

8 System for innsamling og behandling av data fra akuttmedisinske tjenester AMK - sentralene / / /2011 Helsedirektoratet Vedrørende godkjenning av Aure rehabiliteringssenter som SF-institusjon Aure Rehabiliteringssenter Rehabilitering 2010/ /2011 Helsedirektoratet Pasientrettigheter til pasienter med hjerteflimmer Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer - Hjerteflimmerbehandling 2010/ /2011 Helse- og sosialombudet i Oslo Angående dekning av reise- og oppholdsutgifter ***** ***** ***** Medisinsk behandling / utredning - ***** ***** ***** 2010/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 2. ledd ***** Side: 8 av 19

9 Egenandeler ved kjevekirurgi Egenandeler ved Norske sykehus 2010/ /2011 St. Olavs Hospital HF Egenandeler ved kjevekirurgi Egenandeler ved Norske sykehus 2010/ /2011 Helsedirektoratet VR-søknad Forskning og tvikling Fo / /2011 Møreforskning Søknad om innsyn i sakens dokumenter Søknad - Hjemmel, Berre Einar Morten - Somatikk - Avtalespesialist / /2011 Anna Gajda Side: 9 av 19

10 Rapportering 1. levering pr desember 2010 fra Helse Midt-Norge Regnskap og økonomirapportering / /2011 Helse-og omsorgsdepartementet Egenerklæring om bruk av leide lokaler i mva-pliktig virksomhet 2010 MVA / /2011 Kommunal Landspensjonskasse nformasjon om virksomheter i deres distrikt som er underlagt storulykkesforsikring - oversendelse av korrigert vedlegg Beredskap / / Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 2. ledd Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Årleg melding 2011 Årlig melding / / Helse Sunnmøre HF Side: 10 av 19

11 Høring - Virkeområde for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet Høring - Virkeområde for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet 2010/ /2011 Justisdepartementet, Lovavdelingen m.fl. nnkalling til foretaksmøte i Helse Nordmøre og Romsdal HF Foretaksmøter / /2011 Egset, Knut var S m.fl. nnkalling til foretaksmøte i Helse Nord-Trøndelag HF Foretaksmøter / /2011 Himo, Peter m.fl. nnkalling til foretaksmøte i Helse Nord-Trøndelag HF Foretaksmøter / /2011 Himo, Peter m.fl. Side: 11 av 19

12 nnkalling til foretaksmøte i Helse Sunnmøre HF Foretaksmøter / /2011 Charles Austnes m.fl. nnkalling til foretaksmøte i Rusbehandling Midt-Norge HF Foretaksmøter / /2011 Nerland, Kari m.fl. nnkalling til foretaksmøte i St. Olavs Hospital HF Foretaksmøter / /2011 Sigmund Eidem m.fl. nnkalling til foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Foretaksmøter / /2011 Rannei Mesloe m.fl. Side: 12 av 19

13 nnkalling til foretaksmøter med helseforetakene i Midt-Norge Foretaksmøter / /2011 PricewaterhouseCoopers AS Kjøp av diagnostiske MR-undersøkelser i Møre og Romsdal - orientering om leveransesituasjonen fremover nnkjøp MR-undersøkelser i Møre og Romsdal / /2011 Fastleger i Møre og Romsdal Rapportering pr desember 2010 fra HMN Regnskap og økonomirapportering / /2011 Helse-og omsorgsdepartementet Raskere tilbake pr desember 2010 fra HMN Kjøp av Helsetjenester Raskere Tilbake 2009/ /2011 Helsedirektoratet Side: 13 av 19

14 Rammeavtale - Konsulenttjenester innen: Rekruttering av leger og annet helsepersonell i henhold til Campus modellen - Paragona Polska SP Rekruttering - Rekruttering av leger og annet helsepersonell / /2011 Helse Vest m.fl. Lokalisering av ny administrasjon Møre og Romsdal Helse Midt-Norge RHF - Styret / / /2011 Vestnes kommune Nye id-nr for leger i psykisk helsevern Søknader - Legestillinger St. Olavs Hospital HF / /2011 St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern Regional forskningsbiobank - oppdatering Forskning - Regional Forskningsbiobank 2010/ /2011 NTN Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side: 14 av 19

15 NPK 2011 versjon lagt ut som patch og msi Norsk pasientklassifisering NPK / / /2011 Nirvaco AS Rapport fra Regionalt fagnettverket for habilitering 2010 Regionalt Fagnettverk - Habilitering / /2011 St. Olavs Hospital HF ttale om framtidig ambulansetilbod i Surnadal kommune Ambulansetjenester / /2011 Surnadal kommune Budsjett Samla sak med tiltak og aktivitetsplan - Sak 02/11 Budsjett / / Helse Sunnmøre HF Side: 15 av 19

16 Høyring - Ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge nntektsfordelingsmodell / / / Helse Sunnmøre HF Vedrørende samlesak Doman /2009 nnsynsbegjæring 2011/ /2011 Helgelandssykehuset Klage på tildeling av avtalehjemmel innen øyesykdommer. Helse Midt-Norge - Michael Tadjer Søknad - Hjemmel, Berre Einar Morten - Somatikk - Avtalespesialist / /2011 Advokatene Flisnes & co Oversendelse av søknad om dekning av tannlege utgifter Søknad - dekning av utgifter - tannlege - ***** ***** 2011/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Side: 16 av 19

17 Avtale - Møre og Romsdal MR-diagnostikk Helse Sunnmøre HF Juridisk bistand Tilg.kode O 2010/ /2011 Hjemmel: Offl. 18 Steenstrup Stordrange Vedrørende avtalt møte Kjøp av Helsetjenester Raskere Tilbake 2010/ /2011 Helsedirektoratet Høring - Handlingsplan for kronisk nyresykdom - S-1884 Høring - Handlingsplan for kronisk nyresykdom 2011/ /2011 Helse Nordmøre og Romsdal HF m.fl. Kopi av rammeavtale med Paragona Rekruttering - Rekruttering av leger og annet helsepersonell / /2011 Paragona Group Side: 17 av 19

18 Nasjonal undersøkelse om fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre Psykisk Helsevern / /2011 Kunnskapssenteret, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonal undersøkelse om fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre Psykisk Helsevern / /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. Kopi av rammeavtale med Paragona Rekruttering - Rekruttering av leger og annet helsepersonell / /2011 Helse Vest T.o. Vedlagte epost er sendt til deltagere i referansegruppen for DRG og kostnadsvekter på stråleterapiområdetfra Helsedirektoratet Samarbeid - utvikling SF - Kostnadsvekter og fordelingsnøkler 2008/ /2011 Helsedirektoratet Side: 18 av 19

19 Søknad om rehabiliteringsopphold - ***** ***** ***** Søknad om rehabiliteringsopphold - ***** ***** ***** 2011/ /2011 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd Nardosletta legesenter Egenkapitaltilskudd i KLP i 2010 KLP / / / KLP Kommunal Landspensjonskasse Timerapport - Etterutdanning Personalmappe - ***** ***** ***** 2003/ /2011 Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Organisatorisk samling av nasjonale kompetansesentra for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger - invitasjon til møte Nasjonalt Kompetansesenter / Lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 2009/ /2011 Helse-og omsorgsdepartementet Side: 19 av 19

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer