Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Skulehuset, Dyrdal Dato: Tidspunkt : 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Skulehuset, Dyrdal Dato: Tidspunkt : 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Skulehuset, Dyrdal Dato: Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf eller e-post Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Møt opp på kaien i Gudvangen seinast kl Me tek båt til Dyrdal. Det vert omvising i Dyrdal og fram til stølen Hjølmo saman med representantar frå grendalaget i Dyrdal. Møte i verneområdestyret startar kl i skulehuset i Dyrdal. Me reiser frå Dyrdal kl med ferja tilbake til Gudvangen.

2

3 Saksliste Utval s- saksnr ST 38/13 ST 39/13 ST 40/13 ST 41/13 Innha ld Lukk a Ar kiv - saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Underskrift av protokoll frå førre møte Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til oppsett av lager-/formidlingsbygg på Stigen Regional plan for Nordfjella - uttale frå Nærøyfjorden verneområdestyre ST 42/13 Bleia naturreservat - båtfeste ved indre Drøfta - brot på verneforskrifta ST 43/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - punktsprøyting med MPCA-salt på tistel i stølsområdet Storøyneflaten ST 44/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - tiltaksmidlar til skjøtsel av stølsvegen til Heljedalen i Fresvik ST 45/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - tiltaksmildar til opprydding på Svilli i Dyrdal ST 46/13 DS 2/13 DS 3/13 DS 4/13 Nærøyfjorden verneområde - tiltaksmidlar til instruktørkurs i Leave no trace Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til landing med helikopter på Nedbergo Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til landing med helikopter på Vetlestølen i Frondalen Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til landing med helikopter på Hovdungo 2013/ / / / / / / / / /2942 RS 3/13 Besøksforvaltning i norske nasjonalparker 2013/3025 RS 4/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - slitasje på strandsonen - dagcruise - Bjarne Dyrdal RS 5/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde rasmassar Gudvangen - Statens Vegvesen - søknad om mellombels lagring av skredmassar på gbnr 61/3 Orientering: Nasjonalparkkonferanse 5. november i Trondheim Gjennomføring av tiltak i 2013 i Nærøyfjorden verneområde Møte med Ekstremsportveko i oktober om motorferdsel i samband med arrangementet i 2014 Nytt møte i verneområdestyre 2013/ /3386

4 ST 38/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden ST 39/13 Underskrift av protokoll frå fçrre mçte

5 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 40/ Nærøyfjorden landskapsvernområde og scene på Stigen - løyve til oppsett av lagerby gg Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Stigen Gard og Turer løyve til: Å sette opp kombinert lagerbygg og scene ved den gamle muren i tunet på nedste Stigen. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 b), og gjeld med fylgjande vilkår: Bygget skal setjast opp i tråd med teikningar vedlagt søknad. Det kan setjast opp le-vegger for og skjerma mot regn og vind. Dersom bygget ikkje lenger vert nytta, skal bygget rivast, og området tilbakeførast til den stand det var før bygget vart sett opp. Dette løyvet gjeld berre tilhøvet etter verneforskrifta. Det må i tillegg innhentast naudsynt løyve frå Aurland kommune. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om løyve til oppsett av lagerbygg og scene på Stigen, frå Stigen Gard og Turer Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Skjøtselplan for høgdegarden Stigen, rapport nr Naturmangfaldlova av

6 Stigen Gard og Turar fekk løyve til å setja opp eit midlertidig bygg som scene på Stigen i samband med arrangementet verdsarvkonserten 10. august i år. Bygget er sett opp i grindverkskonstruksjon med gamal bølgjeblikk på taket. Bygget er plassert i tunet ved ein gamal mur. Dei søkjer no om å løyve til å la bygget verta ståande permanent. Bygget skal nyttast som lagerplass for ved, reiskap og materiale, og i tillegg kunne nyttast som scene. Dei ser for seg at bygget kan nyttast til formidling i samband med arrangement på garden, som t.d. konsertar, forteljingar, teater, kurs og seminar. Figur 1 Tunet på nedstestigen Lov grunnlaget «Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter. jf. verneforskrifta 2. Nærøyfjorden landskapsvernområde er «..verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapets art eller karakter» jf. verneforskrifta 3, pkt.1.1. Området skal kunne nyttast til landbruk, og verneområdestyre kan gje løyve til «..oppføring av nybygg i samband med landbruk, turlagsverksemd og oppsyn..» jf. 3 pkt. 1.3 b). Vurdering Stigen Gard og Turar driv landbruksdrift på Stigen med saueproduksjon. Kulturlandskapet på Stigen vert oppretthaldt på ein god måte gjennom beiting og slått. Aktiv landbruksdrift er ein føresetnad for å kunne halda det velstelte kulturlandskapet på Stigen. Dei opplyser i søknaden at dei har bruk for bygget til lager for ved og utstyr. I tillegg til landbruksdrifta, arrangerer Stigen Gard og Turar turar i Nærøyfjordområdet, der Stigen er ein viktig del av tilbodet, både med overnatting og opplevingar. Det nye bygget på Stigen vil vera med og opna for nye opplevingar på Stigen, slik som verdsarvkonserten med Vamp var eit godt døme på. Gjennom arrangement på Stigen vert verneverdiane i området formidla til gjestene, både gjennom landskapsoppleving og kulturformidling. I forvaltningsplan for Nærøyfjorden er det lagt vekt på utvikling av nye næringar basert på garden sine ressursar for å styrkje landbruksproduksjon og busetnad i området. Reiselivstilbodet på Stigen er trekt fram som godt døme. Det er presisert at utviklinga av nye næringar må vera innanfor rammene til vernet. Eit nytt bygg må difor ikkje føra til vesentleg endring av landskapets art eller karakter. Bygget vil føra til endringar i tunet på Stigen, men vil vera lite synleg frå fjorden. Forvaltar meiner bygget ikkje vil føra til vesentleg endring av landskapet på Stigen, men vil endra tunet på Stigen. I vurderinga er det lagt vekt på at bygget vil vera med å styrkja grunnlaget for aktivt landbruk på Stigen, og med det fremja eit av verneformålet som er kulturlandskapet. Dispensasjon til oppføring av lagerbygg på Stigen er vurdert til å vera

7 i samsvar med det verneområdestyret kan gje løyve til etter verneforskrifta 3 pkt. 1.3 b). Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Landskapet og naturverdiane på Stigen er godt kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden og skjøtselsplan for Stigen. Det er i hovudsak kulturlandskapet med kulturmarkstypar og stiar som er kartlagt i skjøtselsplanen. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova 8 er vurdert som god for å vurdera denne saka, og føre-var-prinsippet 9 er difor tillagt liten vekt. Høgdegarden Stigen er omtalt i skjøtselsplan som eit svært viktig landskapselement i Aurlandsfjorden, særleg med tunet til nedste Stigen som det ein ser tydlegast nedanifrå. På nedste Stigen er det sett opp fleire nye bygningar. Det autentiske bygningsmiljøet på nedste Stigen er ikkje bevart, men hovudhuset er godt i vareteke. Hovudhuset og den nye driftsbygningen er dei bygningane som er mest synleg frå fjorden, og er viktige for landskapsopplevinga. Det vil vera viktig å ta vare på dette landskapsbilete vidare. Forvaltar vurderer at innmarka og dei opne, bratte beitebakkane mellom nedste Stigen og fjorden er viktigare for landskapspreget enn plasseringa av bygningar inne i tunet. Sjølv om det autentiske bygningsmiljøet er endra, vil opplevinga av å koma inn på eit levande gardstun med eit velstelt kulturlandskap vera viktig for den totale opplevinga av naturen og kulturen i verneområdet. Heilskapen i landskapet vil verta lite påverka av nytt bygg inne i tunet, og bygget er vurdert til å vera akseptabelt for den samla belastinga på verneområdet jf. 10 i naturmangfaldlova. Bygget er sett opp, og plassen er rydda etter byggeperioden. Løyve til å la bygget få stå, vil ikkje føra til miljøforring, og 11 i naturmangfaldlova er difor ikkje vurdert i denne saka. Bygget er sett opp etter lokal tradisjonell byggeskikk. Byggemetode og byggeskikk er vurdert til å vera miljøforsvarleg for dette tiltaket jf. 12. Konklusjon På bakgrunn av vurderingane etter verneforskrifta og naturmangfaldlova, vurderer forvaltar at det kan gjevast dispensasjon til lagerbygg og scene på nedste Stigen.

8 ENÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval ssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 41/ Regional plan for Nordfjella - uttale frå Nærøy fjorden verneområdesty re Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre støttar framlegget til Regional plan for Nordfjella, og har ingen merknader til planframlegget. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Framlegg til Regional plan for Nordfjella, med planrapport og plankart Fylkesutvala i Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland har vedteke å legga framlegg til Regional plan for Nordfjella ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er 1. november Formålet med planen er «å sikre villreinen i Nordfjella tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår, bidra til gode muligheter for næringsutvikling basert på naturressursene og bygdeutvikling i lokalsamfunnene rundt Nordfjella, og legge til rette for friluftsliv». Nordfjella er i hovudsak avgrensa av Rv 52 over Hemsedalsfjellet og Lærdal i nord, av Nærøyfjorden og E 16 i vest, av fjellbygdene i Hol, Ål og Hemsedal i aust og av Bergensbanen i sør. Raudafjell (Undredalshalvøya) er tatt med i planområdet sjølv om det ikkje er ein del av Nordfjella villreinområde. Gamle fangsanlegg i dette området tyder på at det har vore villrein her tidlegare. Siste åra er villrein observert i Raudafjell igjen, og det vart observert fostringsflokkar i vår. Deler av Raudafjell ligg i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Planområdet omfattar deler av alle verneområda i Nærøyfjorden. Med unntak av Bleia Storebotn landskapsvernområde, er ikkje villrein behandla som tema i verneforskrifta i desse verneområda, men villreinen er ein viktig del av eit mangfaldig dyreliv i verneområda.

9 Regional plan for Nordfjella er ein plan som skal vera rettleiande. Den skal leggjast til grunn for regionale organ si verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen. Retningslinjene i planen er ikkje juridisk bindande. Reglane i verneforskriftene går framfor føringane i den regionale planen for Nordfjella. Vurdering Det er gjennomført ein grundig planprosess, med fleire opne møter om planen. Forvaltar har delteke på møte i referanseforum, og har fått framlegget til plan til gjennomlesing undervegs i prosessen. Planrapporten som omfattar verneområde i Nærøyfjordområde er i samsvar med verneforskriftene for verneområda, og retningslinjene i forvaltningsplan for Nærøyfjorden. Under forvaltningsmål (forvaltningsplan for Nærøyfjorden kapittel 4.4) står det at omsynet til villreinen alltid skal tilleggas vekt innanfor deira leveområdet. Villreinnemnda skal ha til uttale alle saker som kan virke inn på villreinareal eller villreininteresser. Desse forvaltningsmåla er samanfallande med mål og retningslinjer i framlegget til plan for Nordfjella. Forvaltar tilrår at styret sluttar seg til framlegget for Regional plan for Nordfjella.

10 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 42/ Bleia naturreservat - båtfesteved indre Drøfta - brot på verneforskrifta Innstilling frå forvaltar Saka vert lagt fram utan innstilling. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Rapport frå Statens naturoppsyn Aurland , Opparbeiding av båtfeste ved Indre Drøften, Bleia naturreservat Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Bleia naturreservat, Naturmangfaldlova av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden august i år var Rein Arne Golf frå SNO og forvaltar på tur i Bleia naturreservat for å sjå etter urvalmue i indre Drøfta. Då me la til land med båt i indre Drøfta, såg med det var eit nytt og utvida båtfeste på austsida av elva som kjem ned frå indre Drøfta. Det var bora hol i svaberget og sett ned augeboltar, to stegjern, eit handtak i jern og tauverk til 5 fendrar av bildekk, viser til bilde. Tiltaket er ikkje søkt om. Frå før er det etablert båtfeste her.

11 Figur 1 Tiltak indre Drøfta Grunneigar i området indre Drøfta er Statsskog. Lærdal Fjellstyre forvaltar området på vegne av grunneigar. Fjellstyret har ei hytta her, på vestsida av elva. SNO har sendt rapport på arbeidet til Nærøyfjorden verneområdestyre. Etter rapporten var motteken, tok forvaltar kontakt med Lærdal Fjellstyre og informerte om at saka vert lagt fram for verneområdestyret, og at det i verneforskrifta er opna for å søkja om løyve til opparbeiding av båtstø. Lærdal Fjellstyre var ikkje kjent med tiltaka som var gjennomført i indre Drøfta. Lov grunnlaget Føremålet med freding av Bleia naturreservat er «å sikre ein lokalitet med urvalmue (Papaver radicatum ssp. relictum) av særleg vitskapeleg verdi og eit særmerkt fjordlandskap med sin kvartærgeologi med uvanleg storskala ravinar og fjellryggar, og med eit botanisk og urskogprega verdfullt område frå fjord til høgfjell» jf. verneforskrifta 2. I reservatet er det forbod mot alle tiltak som kan endre naturmiljøet slik som «oppføring av bygningar, anlegg og varige og midlertidige innretningar..» jf. 3 pkt. 3. Verneområdestyret kan etter søknad gje løyve til «tillaging av båtstø for fjellstyrehytta ved sjøen i indre Drøfta» jf. 5 pkt. 8. Vurdering Tiltaka som er gjennomført i indre Drøfta er ikkje søkt om, og er difor eit brot på verneforskrifta. Verneforskrifta opnar for at kan det gjevast løyve til tiltaket etter søknad. Verneområdestyret må avgjera korleis dei vil reagera på dette tiltaket. I fylgje vedtektene for verneområdestyret, har styret eit sjølvstending ansvar for og melda brotet til politiet, eller senda rapport til Miljødirektoratet for administrative sanksjonar. Pålegg om retting eller avbøtande tiltak kan gjevast av Fylkesmannen jf. naturmangfaldlova 69.

12 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval sak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 43/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - punktsprøy ting med MPCAsalt på tistel i stølsområdet Storøy neflaten Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Jardar Bøtun løyve til punktsprøyting på tistel ein gong med MPCA-salt på Storøyneflaten. Løyve er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og gjeld med fylgjande vilkår: Bruk av MPCA-salt skal avgrensast til det som er naudsynt. Tiltaket må gjennomførast innan Etter denne tid fell løyvet bort. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om løyve til punktsprøyting frå Jardar Bøtun, Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Naturmangfaldlova av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Storøyneflaten ligg i Storedalen i Fresvik. Området ligg innan for Nærøyfjorden landskapsvernområde. Jardar Bøtun er grunneigar i området, og driv landbruksproduksjon med sau. Han har sauene på beite på Storøyneflaten, Helgedalen og fjellområdet i tilknyting til dette området. På Storøyneflaten har det vokse opp store mengder med tistel. Dette er eit problem for sauehaldet ved at tistlane set seg fast i ulla. Han søkjer difor om løyve til å nytta MPCA-salt til punktsprøyting på tistel. Han har tidlegare fått løyve til punktsprøyting av tistel frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Løyvet vart gjeve i 2007 og Punktsprøytinga har fjerna tistelen der den er behandla med plantevernmiddelet. Men no er det kome opp nye tistlar, og det er trong

13 for ny behandling for å unngå oppblomstring av nye plantar. Det er ikkje uvanleg at behandlinga må gjentakast fleire gonger. Fresvik Beitelag har fått utarbeidd skjøtsels- og beitebruksplan for Engi og beiteareal i dei to dalane knytt til stølen. Planen er frå 2006 (Aurland Naturverkstad, rapport nr ). Storøyneflaten er omtalt som eit viktig beiteområde, og som ein viktig del av kvalitetane i Stordalen. Lov grunnlaget «Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap i eit storfelt isbreutforma landskap» jf. verneforskrifta 2. Nærøyfjorden landskapsvernområde er «..verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapets art eller karakter» jf. verneforskrifta 3, pkt.1.1. Området skal kunne nyttast til landbruk, men drifta må ta omsyn til særpreget i landskapet. Reglane i forskrifta er ikkje til hinder for beiting eller slått, men det er ikkje opna for «bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel i utmark..» jf. 3, pkt 1.1. a). Søknad om bruk av kjemisk spøytemiddel må difor behandlast etter den generelle dispensasjonsregelen 48, fyrste ledd i naturmangfaldlova; «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikkje strider mot vernevedtakets formål og ikkje kan påvirke verneverdiene nevneverdig,..». Vurdering Problem med tistel i eit beiteområde er eit kjent problem, og tistel kan vera vanskeleg å få fjerna. Bøtun har prøvd med slått av tistelen før den blomstrar, utan at dette har gjeve godt nok resultat. Resultatet frå bruk av plantevernmiddelet tidlegare år, har ført til ein kraftig reduksjon av tistel i området. Ved behandling ein gong til i 2014, vil truleg problemet med tistel på beite vera redusert til eit akseptabelt nivå. Ved å avgrensa behandlinga til det som er naudsynt, vurderer forvaltar at tiltaket ikkje vil påverka verneverdiane nemneverdig. Det vil heller ikkje vera i strid med føremålet i vernevedtaket, då det er eit avgrensa tiltak, og det vil auka verdien på beiteområdet, og med det vera eit tiltak for å ta vare på kulturlandskapet. Forvaltar vurderer at det kan gjevast løyve til tiltaket etter 48 i naturmangfaldlova. Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, skjøtselsplan for Engi, og gjennom synfaringar i området saman med grunneigar. Bruk av plantevernmiddelet MCPA-salt er bra kjent, og det er eit plantevernmiddel med avgrensa effekt på naturmiljøet utover det området det vert brukt. Det er hausta erfaring og kunnskap om bruken av plantevernmiddelet gjennom løyvet som er gjeve tidlegare. Storøyneflaten ligg nær Huldafossen, og er innanfor fosserøyksona (jf. skjøtselsplan for Engi) Det er ikkje registret raudlisteartar på denne lokaliteten, men den har høg biologisk verdi på grunn av storleiken. Kunnskapsgrunnlaget jf. 8 vert vurdert som god for og vurdera saka, og føre-var-prinsippet 9 vert difor tillagt liten vekt.

14 Punktsprøyting vil truleg berre belasta naturen på det punktet det vert nytta, og vil ikkje isolert sett gje auka belastning på økosystemet jf. 10. Tiltaket vil lite truleg føra til miljøforringing, og 11 er difor ikkje vurdert i denne saka. Etter 12 skal det vurderast om tiltaket er miljøforsvarleg. Som eit eingongs tiltak i dette spesielle høvet er tiltaket vurdert som miljøforsvarleg teknikk. For å få god effekt av punktsprøytinga, er det viktig at behandlinga startar tidleg i vekstsesongen når planten er i rosettstadiet. Kjemisk behandling med plantemiddel vil ikkje vera miljøforsvarleg som eit generelt skjøtselstiltak i beiteområdet. For vidare vedlikehald av beiteområdet bør det så langt det er mogleg prøvast ut andre tiltak enn kjemisk plantevern, for å avgrensa oppblomstring av tistel. Grunneigar er oppmoda om å prøva ut vanleg grovsalt på tistel for å sjå om det kan gje gode resultat. Dette er ein meir arbeidskrevjande metode enn bruk av kjemisk plantevernmiddel. Konklusjon: På bakgrunn av samla vurdering rår forvaltar til at det vert gjeve løyve til å nytta MCPAsalt på Storeøyneflaten.

15 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 44/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - tiltaksmidlar til skjøtsel av stølsvegen til Helgedalen i Fresvik Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre løyver kr i tiltaksmidlar til Jardar Bøtun til vedlikehald av stølsvegen frå Bjørkehaug til Helgedalen i Fresvik. Løyve er gjeve med fylgjande vilkår: Midlane skal nyttast til vedlikehald av stien og opprydding etter steinskred. Rapport frå arbeidet skal sendast sekretariatet når arbeidet er gjennomført. Midlane kan utbetalast når arbeidet er sett i gang, og innan Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om midlar til vedlikehald av stølsvegen til Helgedalen, frå Jardar Bøtun, Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Naturmangfaldlova av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Jardar Bøtun søkjer om midlar til vedlikehald av den gamle stølsvegen frå Bjørkehaug til Helgedalen. Stien går opp mot Fresvikbreen, og er innan for Nærøyfjorden landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gav midlar til rydding og vedlikehald av stien i 2007 og Jardar Bøtun er grunneigar i området, og nyttar området til sauebeite. Han ynskjer å nytta hest med kløv for å frakta salt opp i Helgedalen. Det er trong for å rydde stien betre for å kunne gå der med hest og kløv.

16 24. juli i år gjekk det eit større steinras i eit eldre skredfar på veg opp til Helgedalen. Skredet gjekk over stien på fleire stader, og har gjort stien vanskeleg framkomeleg. Bøtun har gjort ein del ryddearbeid på stien for å gjera den betre framkomeleg for folk og dyr. Bøtun har sett opp fylgjande kostnadsoverslag på arbeidet: Rydding av stein og skog: 10 timar a kr. 300 kr Opprydding etter ras: 12 timar a kr. 300 kr Lov grunnlaget «Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruks-drift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter jf. verneforskrifta 2. Nærøyfjorden landskapsvernområde er «..verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapets art eller karakter» jf. verneforskrifta 3, pkt.1.1. Vedlikehald av stiar kan gjennomførast utan særskilt løyve jf. 3 pkt. 1.2 c). Vurdering Stølsvegane er viktige kulturminne i landskapsvernområdet. Stien til Helgedalen er mykje nytta av både beitedyr og som tursti. Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Kunnskapen om området er kjent gjennom synfaringar og tidlegare arbeid med vedlikehald av stien. Kunnskapen om området og tiltaket er vurdert som god for å vurdera denne saka jf. 8 i naturmangfaldlova. Føre-var-prinsippet jf. 9 er tillagt liten vekt i denne saka då kunnskapen om området er god. Stølsvegane er viktige og vedlikehalda for å få betre tilkomst til beiteområde, og for at folk lettare skal kunne ferdast i området. Tiltaket vil ikkje gje noko auka belastning på området jf. 10 i naturmangfaldlova, men vil vera positivt for å i vare ta kulturminna i området. Oppryddings- og vedlikehaldsarbeidet vil lite truleg føra til miljøforringing, og 11 er difor ikkje vurdert i denne saka. Arbeidet vert gjennomført med handreiskap og er vurdert som miljøforsvarleg jf. 12, for dette tiltaket. Arbeidet med opprydding etter steinskredet har medført ekstra arbeid med opprydding på stien. Timesatsen som vert nytta ved tenestekjøp med bygdelag til stirydding og skjøtselsarbeid i verneområdet, er kr. 166 eks. mva. Forvaltar meiner det kan nyttast same timesats til dette arbeidet. Kostnaden vil med denne timesatsen og 22 timar, verta kr Konklusjon: På bakgrunn av samla vurdering rår forvaltar til at det vert løyvd kr i tiltaksmidlar til arbeidet.

17 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalsak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 45/ Nærøyfjorden landskapsvernområde Svili i Dyrdal - tiltaksmi dlar til oppr yd ding på Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre løyver inntil kr til Arild Dyrdal til arbeid med opprydding på Svili i Dyrdal etter stormskadar. Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Løyvinga står ved lag ut 2013, og kan utbetalast når arbeidet er utført. Krav om utbetaling og rapport med kostnadsoversikt for arbeidet skal sendast til sekretariatet innan Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om tiltaksmidlar frå Arild Dyrdal, Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk Fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Naturmangfaldlova av Svili ligg innan for Nærøyfjorden landskapsvernområde, og er del av kulturlandskapet med gamal slåttemark i Dyrdal. Det stod to uteløer på Svili. Under stormen Dagmar i 2011 vart uteløene tatt av stormen, og materiale frå løene vart kasta utover slåttemarka. I fylgje Arild Dyrdal, vart alt materiale etter løene øydelagt. Arild Dyrdal som er ein av grunneigarane på Svili, ynskjer å rydde opp etter stormen og fjerna materiala som ligg rundt i området. Han har avtalt med naboeigedomen om og ta opprydding også der. Han søkjer om kr til ryddearbeidet. Arild har gjennomført arbeidet i sommar.

18 Vurdering Kulturlandskapet er ein viktig del av Nærøyfjorden landskapsvernområde. Dyrdal er prioritert som nasjonalt verdifult kulturlandskap. Kulturlandskapet med ståttemark, beite og uteløer gjev ein auka opplevingsverdi for folk som går vegen frå Dyrdal til Drego. Forvaltar vurderer opprydding etter stormskadane som eit godt tiltak for og i vare ta dette flotte kulturlandskapet. Kostnadane med oppryddinga kan dekkast med inntil kr Dette tilsvarande 30 timar a kr Timeprisen på kr. 200 er om lag den same som vert nytta (kr.166 eks. mva) i tenestekjøpsavtalen SNO har med grendalaget. Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Kunnskapen om kulturlandskapet i Dyrdal er kjent gjennom arbeidet med forvaltningsplan for Nærøyfjorden, og det pågåande arbeidet med skjøtselsplan for Dyrdal. Det er registrert hønsehauk i området (Artskart ), som er ein trua art. Kunnskapen i området er vurdert som god i området for å vurdera saka jf. 8 i naturmangfaldlova, og føre-var-prinsippet jf. 9 er tillagt liten vekt. Oppryddinga av materiale vil vera positivt for kulturlandskapet, og vil ikkje gje auka belastning på området jf og 12 er ikkje vurdert i denne saka, då desse punkta vert vurdert til ikkje å vera relevante i saka.

19 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalgssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 46/ Nærøyfjorden verneområde - tiltaksmidlar til instruktørkurs i Leave no trace Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre løyver kr i tiltaksmidlar til Nærøyfjorden verdsarvpark til gjennomføring av instruktørkurs i Leave no trace. Etter kurset er gjennomført, skal det sendast rapport og rekneskap til verneområdestyret. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Master Educator Courses, Leave no Trace The Leave No Trace Seven Principles Søknaden vert vurdert etter: Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 The Leave No Trace Center of Outdoor Ethics (LNT) er ein organisasjon som arbeider for forsvarleg ferdsel og bruk av naturområde. Dei har hovudkontor i Canada, og det er oppretta LNT-senter i mange land i verden. Dei er ikkje etablert i Norden. Firma Njord AS som held til i Flåm, er einaste firma i Norge som er partnar i LNT. Njord AS har tatt kontakt med verneområdeforvaltar, SNO, Nærøyfjorden verdsarvpark og Sognefjorden Næringshage med spørsmål om å arrangera kurs for å utdanna instruktørar etter LNT sine prinsipp i Nærøyfjordområdet. Dei har 7 prinsipp som dei legg til grunn ved ferdsel i naturen. Målet er og utdanna instruktørar i heile området som kan formidla kunnskap og haldningar til ferdsel i naturen, slik at kultur- og naturverdiane vert tatt vare på. Prinsippa for LNT er teke med i kartet som vart laga for padlarar på fjorden. Kartet er

20 utarbeid av Nærøyfjorden verdsarvpark, og var klart til padlesesongen i år. Prinsippa er oversett til norsk som Trø varsamt-prinsippa, og har fylgjande overskrifter: 1. Planlegg i god tid og bu deg godt 2. Ferdsel og oppretting av leirplass på slitesterkt underlag 3. Kvitt det med avfall på ein forsvarleg og skånsam måte 4. Ikkje fjern ting du finn i naturen 5. Avgrens verknadene av leirbål 6. Ta omsyn til ville dyr og beitande dyr 7. Vis omsyn til andre turgåarar og innbyggjarane i området du ferdast i. Nærøyfjorden verdsarvpark vil stå som ansvarleg arrangør, og Njord AS vil ha ansvaret for gjennomføringa av kurset. Verneområdeforvaltar og SNO vil delta på kurset, og formidla informasjon om verneområdet på kurset. LNT-kurset er eit 5 dagars kurs, og er planlagt gjennomført 23. til 28. april Alle partnarane i Nærøyfjorden verdsarvpark vil få invitasjon til å delta på kurset. Det er plass til 12 deltakarar på kurset, så dersom det er stor interesse må det vurderast å setjast opp fleire kurs. Budsjettet for kurset er på kr Nærøyfjorden verneområdestyre er spurt om å løyve kr til kurset. Vurdering Informasjon om verneverdien i verneområda er eit viktig arbeid for forvaltninga av området. I forvaltningsplan for Nærøyfjorden er skulering av dei som formidlar informasjon om og i området eit prioritert tiltak. Hovudformålet med kurset er å læra folk om korleis dei kan bruka området både til fritidsbruk og i næringssamanheng, og samtiding ta vare på naturen. LNT-kurset kan vera ein god måte å formidla denne kunnskapen på, og det vil vera ein fellesarena for aktivitetsverksemdene å formidla kunnskap og få kunnskap om området. Verneområdeforvaltar og SNO vil delta på kurset for å vera med å formidla kunnskap om området, samtidig som me vil vera deltakarar på kurset for og auka kunnskapen om formidling. Forvaltar meiner tiltaksmidlane kan nyttast til å koma i gang med kursa. Det vil vera ein god måte å få betre forvaltning av området på saman med næringsutøvarane. Å kunne nytta ein organisasjon med etablert kunnskap på området, vil vera ein styrkje for arbeidet. Oppfylgingskurs bør finansierast med deltakaravgift.

21 DS 2/13 Nærçyfjorden landskapsvernområde - lçyve til landing med helikopter på Nedbergo DS 3/13 Nærçyfjorden landskapsvernområde - lçyve til landing med helikopter på Vetlestçlen i Frondalen DS 4/13 Nærçyfjorden landskapsvernområde - lçyve til landing med helikopter på Hovdungo RS 3/13 Besçksforvaltning i norske nasjonalparker RS 4/13 Nærçyfjorden landskapsvernområde - slitasje på strandsonen - dagcruise - Bjarne Dyrdal RS 5/13 Nærçyfjorden landskapsvernområde rasmassar Gudvangen - Statens Vegvesen - sçknad om mellombels lagring av skredmassar på gbnr 61/3

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Skulehuset, Dyrdal Dato: 27.09.2013 Tidspunkt: 10:00 til 14:45 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein.

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09.2017-05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:30, 05.09.2017 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE! Nærøyfjorden landskapsverneområde! Bleia - Storebotnen landskapsvernområde! Bleia naturreservat! Nordheimsdalen naturreservat! Grånosmyrane naturreservat Ekstremsportveko

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 06.06.2019 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD).

Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD). Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenteret Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Fjordsenteret, Aurland Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar deltok: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til motorferdsel i samband med tilsyn av inngjerda salteplassar

Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til motorferdsel i samband med tilsyn av inngjerda salteplassar Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenter Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:30

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:30 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt : 10:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. xxxx. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Anna Elise Borlaug Atle

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: E-post Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Rådhuset i Aurland Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 12.07.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/16.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/16. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: 23.05.2018 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Stranda kommune Næring og teknisk

Stranda kommune Næring og teknisk Stranda kommune Næring og teknisk Saksbehandlar: Asle Johan Bergseth Konnerth Rovvilt i region 6 Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår ref.: 16/1057-3 Dykkar ref.: Arkiv: K2 - K47 Dato: 21.09.2017 Høyringsuttale

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 18.06.2018 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00 Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 19.02.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Stølsheimen landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Stølsheimen landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss kulturhus Dato: 26.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - etablering av ny flytekai i Gudvangen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - etablering av ny flytekai i Gudvangen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Områdeleiar Gisle Kleppe Hordaland RKH SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 25.03.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 07.03.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer