TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET"

Transkript

1 TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET 1

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET BUDSJETT OG FULLMAKTER TILDELING OG BUDSJETTFORUTSETNINGER DELEGERING AV BUDSJETTMESSIGE FULLMAKTER STYRINGSKALENDER OG RAPPORTERING MØTEPLAN OVERSIKT OVER ETATENES KOORDINERINGSANSVAR

3 1. INNLEDNING Tildelingsbrevet er en ettårig kontrakt mellom departementet og etaten. I dette dokumentet tildeles etaten midler som skal samsvare med de resultatkrav, føringer og oppdrag som etaten skal prioritere det aktuelle året. Tildelingsbrevet er utgangspunktet for etatens rapportering gjennom året. Tildelingsbrevet må ses i sammenheng med etatsstyringsheftet og instruksen. Det vises til Prop. 1 S ( ) og Stortingets innstilling og vedtak. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 2013 og en nærmere beskrivelse av de nasjonale mål, resultatkrav, føringer og oppdrag som departementet spesielt ønsker å framheve. Departementet understreker at de områder som er omtalt i tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hva Kartverket skal arbeide med. Etaten har i tillegg omfattende funksjoner og krav til resultat som også skal utføres med god kvalitet. Dette er beskrevet i Instruks for virksomhets- og økonomistyring. Instruksen gir oversikt over Kartverkets rolle, myndighet og ansvarsområder og setter krav til systemer, rutiner og styringsprosesser. Departementet kan, ved behov, også be om rapportering på utvalgte områder omfattet av instruksen. Vi viser til omtale om rapportering under kap. 5. Oppbyggingen og strukturen i tildelingsbrevet er vesentlig endret i forhold til tidligere. Det er viktig å se instruks for virksomhets-og økonomistyring og det årlige tildelingsbrevet i sammenheng. I tillegg beskriver Etatsstyringsheftet hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for Miljøverndepartementets etatsstyring. Heftet redegjør for retningslinjene for styringsdialogen mellom departementet og etatene, herunder krav til aktørene. Det er også viktig å påpeke at Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger til grunn for styring av alle statlige virksomheter. 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER Miljøverndepartementets faglige og administrative utfordringer både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv er basert på prioriteringene i Prop. 1 S ( ) og regjeringsplattformen. De største utfordringene på miljøområdet går på tvers av sektorer og/eller spesielle faglige tilnærminger. De må derfor faglig sett løses i fellesskap av blant annet naturvern- og forurensningssiden. En mer helhetlig og effektivt organisert forvaltning vil legge til rette for dette. Det stilles sterke krav til avdelingene i Miljøverndepartementet om helhetstenking, samhandling og felles politikk på tvers av avdelingsgrenser. Den kommende sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet skal gi oss en bedre, mer effektiv og helhetlig gjennomføring av miljøpolitikken. Gjennom bedre samordning og felles ledelse vil det nye Miljødirektoratet gi miljøsakene større gjennomslagskraft, og forenkle og bedre styringsdialogen mellom departement og direktorat, og videre til fylkesmenn og kommuner. Alle avdelinger skal aktivt bidra med innspill på hverandres saksområder og samarbeide bredt. Miljøforvaltningen skal bruke medarbeidernes kompetanse mest mulig effektivt. Vi skal ha en tydelig overordnet ledelse, og det skal legges stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling for å legge til rette for faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider. 3

4 Vi skal gjennomføre lederdrevet, systematisk og målrettet beredskapsarbeid for å hindre at samfunnskritiske hendelser oppstår i miljøvernsektoren, og for å ivareta sikkerheten til medarbeiderne. Ved kriser skal miljøforvaltningen være i stand til å drive effektiv krisehåndtering innen egen sektor, samt til å støtte andre sektorer ved behov. Miljøpolitikken må i større grad bli en del av andre departementers prioriteringer. Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal prioriteres høyt. Det skal foretas en gjennomgang av de nasjonale målene i 2013 med sikte på å redusere antall nasjonale mål og forbedre målformuleringene uten at ambisjonsnivået i miljøpolitikken endres. I løpet av året vil Miljøverndepartementet også utarbeide beskrivelser av de ulike etatenes virkemidler og ansvar for oppnåelse av resultater på de nasjonale målene. Det vil komme ytterligere informasjon om dette arbeidet på et senere tidspunkt. Oppfølging av klimameldingen blir viktig i 2013, spesielt innenfor transportsektoren. Det skal legges fram en stortingsmelding om klimatilpasning i Målet med meldingen er å styrke samfunnets evne til å foreta rasjonelle tilpasninger til et klima i endring. Miljøverndepartementet skal arbeide for et økt ambisjonsnivå og økt fokus på betaling for utslippsreduksjoner i internasjonal klimapolitikk, gjennom arbeidet i klimaforhandlingene, klima- og skogprosjektet, Det grønne klimafondet og gjennom andre tiltak og arenaer. Miljøverndepartementet skal iverksette en særskilt satsing rettet mot de største byområdene, med fokus på framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. En styrking av de statlige retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging vil også være viktig, ikke minst for å nå målene om transport i klimameldingen, få en mer effektiv arealbruk og styrke sentrumsområdene i byer og tettsteder. Arbeidet med å effektivisere planprosessene vil bli prioritert, blant annet når det gjelder gjennomføring av viktige infrastrukturtiltak og boligprosjekter. Grunnleggende geografisk informasjon er en forutsetning for en god miljøpolitikk og arealforvaltning. I 2013 vil vi arbeide for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig, og med vekt på tiltak som kan bidra til gratis eller billigere data enn i dag. Styrking av samarbeidet mellom stat og kommunene om et felles offentlig kartgrunnlag, bedre dokumentasjon og teknisk harmonisering av data og bruk av kostnadseffektive tjenester for elektronisk tilgang til data vil stå sentralt. Arbeidet skal støtte opp om regjeringens digitaliseringsprogram. På miljøgiftsområdet blir den nye globale kvikksølvavtalen den viktigste enkeltsaken å følge opp i 2013 der en må sikre både enighet, ferdigstillelse samt oppfølging i perioden frem til ikrafttredelse. Arbeidet med kravstilling etter forurensningsloven har høy prioritet i 2013, inkl. ny gruvevirksomhet. Videreutvikling av miljøforvaltningen på radioaktivitetsområdet skal i 2013 særlig fokusere på avfallsbehandling og mottak. Arbeidet med å avklare tiltak og virkemidler for å overholde NO x -forpliktelsene i Gøteborgprotokollen og Direktivet om nasjonale utslippstak skal prioriteres i Miljøverndepartementet skal skarpstille det bilaterale miljøsamarbeidet med Brasil, Sør- Afrika, Kina og India for å styrke sammenhengen med konvensjonsarbeidet, særlig innenfor klimakonvensjonen, og for å hente ut synergieffekter mer generelt. I arbeidet med strategisk videreutvikling av Olje for Utviklingsprogrammet, skal Miljøverndepartementet arbeide for å 4

5 styrke integrasjon av miljø helhetlig. Arbeidet med miljøvern i nord- og polarområdene vil i 2013 fokusere på tilpasning av miljøforvaltningen til raske klimaendringer og økende aktivitet, og å styrke kunnskapsgrunnlaget for denne forvaltningen. Miljøvernsamarbeidet i Arktis, Antarktis og nordområdene skal bygge opp under dette. Klima-, luft- og kjemikaliepolitikken skal ha særlig høy prioritet i EØS-påvirkningsarbeidet i Handels- og investeringsavtaler setter rammer for miljøpolitikken. Økende antall forhandlinger krever innsats for å sikre at miljø prioriteres høyt nok så avtalene gir størst mulig rom for en ambisiøs miljøpolitikk. Norge skal utnytte styreplassen i UNEP til å styrke UNEPs hovedoppgaver som kunnskapsgenererer, normskaper og politisk agendasetter. Arbeidet med å etablere nye utvalgte naturtyper og prioriterte arter, gjennomføre rovviltforliket og utvikle en miljøkvalitetsnorm for villaks skal prioriteres i Nasjonalparkplanen og arbeidet med å etablere den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder skal sluttføres. Det vil bli fokus på å utvikle en samlet strategi for framtidig vernepolitikk, herunder hvordan vi skal løse utfordringer knyttet til marint vern. Videre skal arbeidet med nasjonal handlingsplan om naturmangfold som er en oppfølging av vedtak fra partsmøtet i Nagoya under Konvensjonen om biologisk mangfold prioriteres i Arbeidet med å sikre tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet fortsetter med full styrke, herunder oppfølging av økosystemutvalgets rapport som legges fram i august. Miljøverndepartementet skal videreføre og styrke sin rolle som koordinator for utvikling og gjennomføring av forvaltningsplaner for havområdene og ferskvann. Departementet skal bidra til en samlet og helhetlig tilnærming til økt utbygging av vindkraft, vannkraft, havenergi og andre energiformer, samt overføringsledninger. I 2013 vil Miljøverndepartementet prioritere arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen, som viderefører ambisjonene fra St.meld. nr. 16 ( ) Leve med kulturminner, skal etter planen legges fram for Stortinget i vården vil inneholde en statusoppdatering per januar 2013 og en tydeliggjøring av politikken for de gjenstående utfordringene for måloppnåelse innen Meldingen vil også redegjøre for nye satsinger i kulturminnepolitikken framover, bl.a. kunnskap og kompetanse, verdiskaping, organisering og klima og kulturminner, herunder forhold knyttet til energieffektivisering i eldre bygninger. Miljøverndepartementet vil videre prioritere implementering av verdensarvpolitikken, arbeidet med og oppfølgingen av ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken, igangsetting og gjenopptagelse av nominasjonsprosessene i henholdsvis Lofoten og Svalbard som verdensarv, samt arbeidet med Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet er et prosjekt som skal forbedre kunnskapsproduksjonen og styringsdata på kulturminneområdet, blant annet ved å øke den kommunale kompetansen, registrere lokale kulturminner, samt videreutvikle databasen Kulturminneportalen. Risikoanalyser Etatene skal orientere Miljøverndepartementet om hvilke områder de vil foreta risikoanalyser på i Denne orienteringen skal skje på etatsstyringsmøtet på våren. Det legges opp til å drøfte risikoanalysene på etatsstyringsmøtet til høsten. 5

6 Miljøverndepartementet arbeider med risikoanalyser på flere nivåer, blant annet i overordnet virksomhetsplan (OVP). I tillegg blir det gjennomført overordnede risikoanalyser på følgende mål i 2013: Nasjonalt resultatmål Støyplagen skal reduseres med 10 pst. innen 2020 i forhold til Nasjonalt mål 6.4 Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen Nasjonalt resultatmål 4.5 Det skal årlig være 65 ynglinger av gaupe, 13 ynglinger av bjørn, 3 ynglinger av ulv og hekkende par av kongeørn. 3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET Prioriterte områder som skal ha høy oppmerksomhet i budsjettåret 2013: Kunnskap og stedsdata Miljøverndepartementet legger vekt på at Statens kartverk skal være et tydelig nasjonalt fagorgan innenfor sitt fagområde. Statens kartverk har følgende hovedoppgaver: bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, ansvaret for tinglysing i fast eiendom og borett, og ordning, drift og forvaltning av matrikkel og grunnbok sørge for at brukerne får enkel og effektiv tilgang til geografisk informasjon, herunder informasjon fra matrikkel og grunnbok Resultatkrav og føringer til Kartverket fordelt på resultat- og virkemiddelområder: Nasjonalt mål: Landet skal dekkes av relevant geografisk informasjon av høy kvalitet som skal nyttes effektivt på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Nasjonalt mål: Tinglysing i fast eiendom og del i borettslag blir gjort forsvarlig, effektivt og med kvalitet. Geografisk informasjon Resultatkrav: 1. Igangsette bygging av nytt geodesiobservatorium i Ny-Ålesund. Delmål om signert kontrakt med leverandør for delprosjekt bygg og anlegg innen

7 2. Drifte og utføre målinger ved geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund som bidrag til å forbedre det globale geodetiske grunnlaget. Dette er blant annet knyttet til globale endringer i klima, havnivå og bevegelser i jordoverflata 3. Fortsette arbeidet med å gi brukerne mulighet til høypresisjon stedfesting bedre enn 1 cm. Delmål for 2013 er 17 mm i områder med komplett stasjonsnettverk. 4. Måle 400 km2 i Svalbards kystfarvann 5. Sjømåle et areal i randsonen (området fra land og ut til dyp som er praktisk å dekke med småbåter) tilsvarende km² på norskekysten i egen regi, og 2000 km² i regi av MAREANO 6. Utgi nye kart og tilsvarende kartceller i henhold til kartplanen til Statens kartverk, herunder oppdatere og trykke ca. 90 kartnumre for sjøområder 7. Gjennomløpstiden av sjømålingsdata skal reduseres med 10 % i Etablering/periodisk vedlikehold av minimum km2 felles kartdatabaser (FKB)-A, B og C (gradering av nøyaktighetsbehov for ulike arealer), slik at minst 98,5 % av alle bygninger innenfor FKB-A,B og C-områdene er kartlagt. 9. Gjennom Geovekst-samarbeidet fotografere for etablering av km² ortofoto med høy oppløsning (10-20 cm oppløsning) 10. I tillegg til ortofoto av høy oppløsning skal det gjennom Nasjonalt program for omløpsfotografering fotograferes km 2 med bakkeoppløsning 25 cm alternativt 33 cm. Etablere ortofoto fra bilder tatt i 2012, totalt km Gjennom Geovekst-samarbeidet etablere km² digitale høydedata (DTM) ved hjelp av flybåren laserskanning 12. Holde topografisk hovedkartserie Norge 1: à jour ved å utgi 60 reviderte kartblad, der også sjøinformasjon er tatt med. Antall kartblad bør søkes utvidet i samarbeid med de viktigste interessentene 13. Gjennom Geovekst-samarbeidet innføre nytt høydegrunnlag, Normal Null 2000, og etablere grunnlag for at totalt 80 kommuner skal ha innført normal null 2000 ved slutten av Harmoniserte metadata for utvalgte basis geodatasett og geodatatjenester skal etableres innen 3. desember 2013, jf. geodataforskriften 15 første ledd 15. Påbegynne utvikling av en ny nasjonal geoportal, og prioritere utvikling av én effektiv og brukervennlig søkeportal mot det rike tilfanget av geografisk informasjon i Norge digitalt. 16. Gjennomføre en kvalitetsgjennomgang av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) med tanke på å innføre en løsning hvor det er et skille mellom bruksnavn og gårdsnavn. 17. Tilby gratis opplysninger fra SSR for brukerne på en lett tilgjengelig måte 18. Bistå departementets i arbeidet med ny veiledning om det offentlige kartgrunnlaget 19. Realisere "kontinuerlig" oppdatering av nasjonal distribusjonskopi for FKB-data ved implementering av geosynkronisering. Delmål om å innføre løsningen i de 10 første kommunene i løpet av Utarbeide forslag til opplegg for håndtering av årsversjoner for digitale planregistre fra kommunene og legge til rette for et nasjonalt plandatasett til analyseformål. 21. Fullføre Geometriforbedringsprosjektet knyttet til V-base og Elveg sammen med Statens vegvesen innen Føringer: 22. Arbeide for å få etablert en ny nasjonal høydemodell i Norge, ved hjelp av et nasjonalt program for laserskanning, samt fortsette med etablering av lokale høydemodeller gjennom Geovekst-samarbeidet 23. Kartverket skal starte opp et arbeid med å utvikle en kvalitetsindikator for brukere av posisjonstjenester. 7

8 24. Kartverket skal arbeide med å etablere en forvaltnings- og formidlingsløsning for høydeog dybdedata for alle norske hav-, kyst og landområder med mål om at løsningen skal være i drift innen utgangangen av Dette vil imøtekomme kommunenes utvidede behov for geografisk informasjon i henhold til den nye Plan- og bygningsloven 25. Kartverket skal videreføre arbeidet med gjennomføring av prosjekter innenfor Norge digitalt-samarbeidet for etablering av komplette kommunale planregister. Tinglysing Resultatkrav: 26. Mål for saksbehandlingstiden settes til 4 dager for 95 % av dokumentene (gjelder både fast eiendom og borett). 27. Videreføre utvikling av ny elektronisk tinglysing og omstrukturering av grunnboka. Delmål i 2013 om at ny grunnbok er klar for intern test og pilotdrift senest For e-tinglysing skal konseptstudie og kravspesifikasjon ferdigstilles i løpet av året. 28. Kundesenteret skal ha en gjennomsnittlig svartid på telefon på maksimalt 90 sekunder. Dette beregnes som et gjennomsnitt per tertial. Alle e-poster skal besvares innen 24 timer på virkedager 29. Det er totalt ca 5,5 km med permer, og 1450 skuffer i aktskap. Det er ferdig skannet ca 2 km med permer. Nå skannes skuffer, 1450 skuffer skal være etterskannet innen for dokumenter registrert i lokal tinglysingsapplikasjon (LTA) Resultatkravene til saksbehandlingstid vedrørende anker: 30. For anker som ikke skal forkynnes skal gjennomsnittlige saksbehandlingstid ikke overstige 3 mnd. 31. For anker som må forkynnes skal gjennomsnittlige saksbehandlingstid ikke overstige 5 måneder. Føringer 32. Tinglysing i fast eigedom og i del i borettslag skal gjøres forsvarleg, effektivt og med kvalitet. Matrikkelen Resultatkrav: 33. Gjennomføre evaluering av matrikkelen og matrikkelloven innen 15. mai 2013, og bl.a fortsette arbeidet med strategisk avklaring av om bygningsdelen av matrikkelen skal utvikles videre for å legge til rette for større brukergrupper og på større bruksområder 34. Videreføre prosjektet med å innføre vegadresser i hele landet, med delmål på 80 % vegadresser i løpet av Redusere etterslep på innrapportering av nye bygninger fra kommunene i matrikkelen med 10 % i Føringer: 36. Følge opp endringer i matrikkellova vedtatt av Stortinget 15. desember 2011, jf. Innst. 92 L ( ), og i den forbindelse fremme forslag om forbedringer av matrikkelen og tilhørende regelverk og hvilke tiltak som da bør prioriteres, herunder 8

9 o i samarbeid med skattemyndigheten å utarbeide rutiner for oppdatering av matrikkelen basert på likningsopplysninger o utarbeide forslag til hvordan skatteyter kan orienteres om ordningen o foreslå en bedre ordning for registrering av fallrettigheter i vassdrag o klargjøring av grenser som involverer landbrukseiendommer som består av flere bruksnummer 37. Tilrettelegge veiledningsmateriell om matrikkelarbeid på portalen miljøkommune.no 38. Bistå med forberedelsene til iverksetting av matrikkelloven på Svalbard Miljødata Føringer: 39. Sørge for at status for nasjonale miljømål og indikatorer jevnlig oppdateres og er tilgjengelige på miljøstatus.no. Oppdatering av tall og fakta foretas av den institusjonen som er ansvarlig for dataene. Alle indikatorer som presenteres på Miljøstatus skal oppdateres når nye data foreligger og senest innen 1. juni for rapportering til MD. 40. I 2013 skal miljødataforumet samordne sluttføringen av prosjekt om geografisk miljøinformasjon og metadata i regi av Kartverket og felles IKT-løsning for indikatorene for nasjonale miljømål i regi av Klif. Forumet skal foreslå og gjennomføre aktiviteter som er nødvendige for å få til en god dataforvaltning i miljøvernforvaltningen, herunder felles standarder for gjenfinning, bruk og forvaltning av miljødata. Klif er sekretariat og etatene skal delta aktivt i samarbeidet i forumet og stille nødvendige ressurser til disposisjon. Oppdragsliste 2013 Oppdrag dokumenter som skal oversendes Miljøverndepartementet Levere forslag til nye forsknings og overvåkingssatsinger på eget ansvarsområde. Levere eventuelle forslag til endringer i sammensetningen av forskningsbevilgningene (forskningsprogrammer, basisbevilgninger m.m) og mellom forskning, overvåking og utredninger innen eget ansvarsområde. 15. des mai 2013 Tidsplan Nasjonalt mål 1.1: De marine økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold skal opprettholdes eller gjenopprettes og danne grunnlag for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester. Resultatkrav: 9

10 41. Gjennomføre Kartverkets del av kartleggingsprogrammet MAREANO i henhold til godkjent aktivitetsplan og nærmere føringer Føringer: 42. Delta i Faglig forum for helhetlig forvaltning av havområdene og bidra med faglig ekspertise og kartmateriale i arbeidet med forvaltningsplanene 43. Delta i BarentsWatch samarbeidet (og sørge for at arbeidet bygger på en felles nasjonal geografisk infrastuktur) Kultur- og naturreisen Forprosjektfasen utvides til å dekke perioden august 2011-desember Justeringen begrunnes med forsinket oppstart/igangsetting. Føringer: 44. delta aktivt i prosjektet både med egeninnsats og dekning av relevante kostnader innenfor egne rammer i samsvar med prosjektplan og budsjett. 45. drifte utprøvingen av de tre pilotene i kultur- og naturreisen i samarbeid med DN, RA og Norsk kulturråd Allemannsrette, friluftsliv, nasjonale sti- og løypedata Føringer: 46. Kartverket skal i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning videreføre arbeidet med etablering av en samlet base for utmarkstema, med stier, traktorveier og løyper med sikte på en ferdigstilling i løpet av Samspillet med Direktoratet for naturforvaltning spesielt tilknyttet traktorveier skal videreføres. 47. Vedlikeholde veileder for kartlegging av tilgjengelighet etter prinsippenene om universell utforming og innveve bruk av denne for bruk der datainnsamling er relevant for Tilgjengelighetsportalen / -databasen 10

11 Nasjonalt mål: At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges tilpasningsevne er styrket. Føringer: 48. Bidra i utvikling av kunnskapen og rådgivning om havnivåendring i samarbeid med andre etater og aktører Nasjonalt mål: Strategisk politisk dialog med samarbeidsland og bidra til å styrke disse landenes evne og vilje til å ta på seg og gjennomføre internasjonale forpliktelser. Nasjonalt mål: Utviklingspolitikken skal bidra til en grønnere utvikling og til oppbygging av kapasitet og kompetanse til å forvalte miljø- og naturressurser. Føringer: 49. Bidra til å videreutvikle det miljøfaglige inneholdet i et helhetlig Olje for Utviklingsprogram 50. Bistå Miljøverndepartementet, i forbindelse med oppfølging av FNs initiativ for bedre global geodataforvaltning (GGIM) I 2011 startet etableringen av en ny nettportal med veiledning for kommunene på hele miljøområdet. Målet er å få kommunene til å bruke myndigheten de er tillagt etter miljølovverket bedre og mer effektivt enn i dag, samt å gjøre myndighetsutøvelsen enklere for kommunene. Andre dellansering av finner sted tidlig i

12 Kartverket skal: 51. fortsatt delta i styringsgruppe og prosjektgruppe, og gjennom arbeidsgrupper på sine felt fortsette å bidra med innhold til nettsiden, og påse at rett veiledning og informasjon samles og legges ut på riktige områder på nettsiden 52. sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet, de øvrige etatene og Planavdelingen i Miljøverndepartementet, være ansvarlig for å få på plass relevant informasjon for egne fagområder på Økonomistyring Føringer: 53. For å effektivisere og forbedre blant annet ressurstyring og økonomistyring skal Kartverket fortsette arbeidet med å implementer et nytt ERP-system. Miljøledelse Føring: 54. Alle statlige virksomheter skal ha et miljøledelsessystem, jf. Handlingsplanen for miljøog samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Miljøpolitikken for statlige innkjøp av prioriterte produktgrupper er en obligatorisk del av miljøledelsessystemet i virksomheten. Regjeringen har i handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser vedtatt at rapportering på området skal styrkes. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å effektivisere rapportering og få bedre oversikt over resultatet på området. Difi har utviklet en felles, enkel rapporteringsløsning for alle statlige virksomheter slik at overordnet departement lett kan få en oversikt over status i underliggende virksomheter. Miljøverndepartementet oppfordrer underliggende etater til å benytte det nye rapporteringssystemet MiljøRapp. Rapporteringsskjemaet og mer informasjon om ordningen ligger her: Beredskaps- og sikkerhetsområdet Føringer: 55. Være forberedt på å gjennomføre tiltak i tråd med forskrift om objektsikkerhet. Miljøforvaltningens ikt-strategi Føringer: 56. I samarbeid med departementet, fortsatt se på mulighetene for bedre samordnet og koordinert forvaltning og felles arenaer for erfaringsoverføring rundt administrative løsninger. Oppdragsliste 2013 Oppdrag dokumenter som skal oversendes Miljøverndepartementet Kort rapport på sentrale områder ved utviklingen av virksomheten Rapporter til MD om deltagelse i og funn på beredskapsøvelser. Tidsplan Sammen med årsrapport Etter avholdt øvelse 12

13 Innrapportere eventuelle sikkerhetstruende hendelser til MD. Det skal også rapporteres direkte til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i tråd med rundskriv 1/11 fra NSM(datert ). Ut fra ikt-strategiens struktur, gi tilbakemelding på de viktigste resultatene og utfordringene sett fra etatens ansvarsområder ved årets slutt. Materialet vil være grunnlag for departements- og etatsledernes felles gjennomgang av iktutviklingen i sektoren. Fellesføringen for 2013: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt. Virksomheten skal i forbindelse med årsrapporten, alternativt halvårsrapporten eller 2. tertialrapport, sende en rapport om sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten skal følge disposisjonen under: Fortløpende 31. desember 2013 Sammen med årsrapport, halvårsrapport eller 2.tertialrapport 4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Proposisjon 1 til Stortinget ( ), Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, instruks for virksomhets- og økonomistyring, og andre regler som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. Kartverket skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd med politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og ressursforvaltning omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser forårsaket av nye og endrede oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme. I forbindelse med inndelingen i nye resultat- og virkemiddelområder må etaten lage et system slik at budsjetteringen internt kan fordeles på de nye områdene. Kartverket skal i økonomirapporten fra 2013 rapporter på de nye områdene. Følgende midler tildeles i 2013 (beløp i kroner): Utgifter Kapittel/post Betegnelse Foreløpig Tildeling 2013 ( i tusen) Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold

14 Sum kapittel 1465 og Inntekter Kapittel/post Betegnelse Foreløpig Tildeling Gebyrinntekter tinglysing, burettslag Gebyrinntekter tinglysing, fast eigedom Sum kapittel Merinntektsfullmakter Kartverket gis fullmakt til å overskride mot tilsvarende merinntekter under: bevilginger under: Kap. 1465, post 01 Kap. 4465, post 01 Fullmakt til å inngå forpliktelser: Kartverket gis fullmakt til å inngå forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over bevilgningen under kapittel 1465, post 21 med 60 mill. kr og kap. 1465, post 30 med 150,4 mill. kr. Post 01 Driftsutgifter Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 4,645 mill. kroner. Post 21 Spesielle driftsutgifter 27,07 mill. kroner av bevilgningen er øremerket Mareano-prosjektet. 3,208 mill. kroner til Inspire 4.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter Kartverket delegeres myndighet til: 1. å opprette og inndra stillinger 2. Med hjemmel i Finansdepartementets rundskriv R-110, punktene og bemyndiger Miljøverndepartementet virksomheten for 2013 til å benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet som er omtalt i nevnte rundskriv. Den fullstendige bemyndigelsen framgår av teksten i rundskriv R-110 og gjelder: a. å foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr, b. overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, c. overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel med inntil 10 mill. kr, d. overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre påfølgende budsjetterminer, og e. inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. 14

15 3. I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene i Bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride bevilgningene under: a. kapittel 4465 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4465 post 0 5. STYRINGSKALENDER OG RAPPORTERING Retningslinjene for rapportering sendes ut som egen sak. Rapportene skal foreligge minst to uker før etatsstyringsmøtene. Resultatrapportering skal skrives inn med kursiv i tildelingsbrevet. Kartverket skal rapportere på prioriteringene for budsjettåret, lage en samlet oppsummering under det enkelte resultat- og virkemiddelområde og rapportere på resultatkravene ved rapportering per 31. august og 31. desember i Det er ikke behov for å rapportere på føringer all den tid det ikke er avvik som departementet bør informeres om. Det rapporteres på nasjonale mål i forbindelse med Prop. 1 S. Status på nasjonale mål skal også rapporteres til miljøstatus.no. Departementet kan, ved behov, også be om rapportering på utvalgte områder omfattet av instruksen. Frister for rapporteringer i 2013 er: Avviksrapportering 16. mai 2013 Foreløpig årsrapport 20. september 2013 Endelig årsrapport 4. februar 2014 Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data vedrørende personell og utgifter under postene 01 og 21. Frist for denne rapporteringen for 2013 er 1. mars MØTEPLAN Møtedato Møtetype Punkter til dagsorden Frist for saker Etatsmøte Etatsmøte - Virksomhetsplan 22. jan. SK, 5. febr. - Investeringsplan - Statsoppdragets hovedoppgaver Land SK,12. feb. Formøte MD, 4. mars Etatsmøte MD, 15. mars Tinglysingen SK, 9. april Orienteringsmøte med Landdivisjonen Bedriftsøkonomisk budsjett Landdivisjonen lager forslag til agenda 4. febr Formøte Årsrapport febr årsrapport Etatsmøte - Årsrapport mars Evaluering av resultatet ift tildelingsbrevet Orienteringsmøte med Tinglysingen Tinglysingen lager forslag til agenda 2.april Merknad 15

16 Økonomi, SK 16. april Sjø, Stavanger, 7. mai Geodesi SK, 16.april Etatslederkonfe ranse Orienteringsmøte med økonomitjeneste n Orienteringsmøte med sjødivisjonen i Stavanger Orienteringsmøte med Geodesidivisjone n Økonomitjenesten lager forslag til agenda Sjødivisjonen lager forslag til agenda Geodesidivisjonen lager forslag til agenda Program oversendes senere 8. april 29. april 8. april Formøte SK,30.mai. Etatsmøte 5-6. jun. Møtes til middag og møte neste dag MD bestiller Strategiseminar. Etatslederkonfe ranse 3.april m/middag. MD Formøte MD, 9. okt. Etatslederkonfe ranse 14. okt Etatsmøte SK, 5. okt. Formøte Etatsmøte, strategi Tertialrapport pr april (avviksrapport) - Tertialrapport 1 (avviksrapport pr 30. april) - SK's rammefordelingsforslag for 2013 (4. juni) SK's innspill til budsjettekst for 2013 (4. juni) Program oversendes senere Program oversendes senere Formøte - Tertialrapport pr august MD's foreløpige tildelingsbrev statsoppdraget - Etatsmøte - Tertialrapport pr august - Gjennomgående regnskapsrapport pr 31.august - Ev behov for budsjettrevisjon MD's foreløpige tildelingsbrev for Ev nye forslag i budsjettprosessen for Møteplan neste år 16. mai 22. mai Økonomirapport 14. sept. Resultatrap. 1. okt. 13.sept økonomira pporten 1. okt. resten 16

17 7. OVERSIKT OVER ETATENES KOORDINERINGSANSVAR Vi viser til prosjekt om etatenes koordineringsansvar. Nedenfor følger oversikt over etatenes koordineringsansvar for fellesoppgaver innen miljøforvaltningen i 2013: Reelle koordineringsoppgaver Direktoratet for naturforvaltning: Rammedirektivet for vann Koordinering og styring/instruksjon av fylkesmannen Tekniske koordineringsoppgaver Direktoratet for naturforvaltning: Sammenstilling av etatenes innspill til Sysselmannen på Svalbard Riksantikvaren: Fotoarkiv Klima- og forurensningsdirektoratet: Miljøovervåking/miljødata/miljørapportering (Miljøovervåking, Standardisering av miljødata, Kvalitetssikring av miljødata, samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå, samarbeidsavtale med EEA) Miljøstatus Norsk Polarinstitutt: Miljøovervåkingen (MOSJ) på Svalbard eller Jan Mayen Klima-NorACIA norsk oppfølging av ACIA På omgang etter eget initiativ: Bilateralt miljøsamarbeid med Russland For øvrig forutsetter departementet at etatene samarbeider på områder der dette er naturlig og praktisk, selv om ingen av etatene er gitt et koordineringsansvar. Samarbeid om en oppgave innebærer blant annet å drøfte felles problemstillinger, ta initiativ, arrangere møter, sende hverandre innspill, utveksle synspunkter, erfaringer et cetera. 17

18

19

20

Statens kartverk 3507 HØNEFOSS

Statens kartverk 3507 HØNEFOSS Statens kartverk 3507 HØNEFOSS Deres ref Vår ref Dato 14/1274 24.01.2014 Tildelingsbrev 2014 for Statens kartverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Nasjonale mål i miljøforvaltningen - i endring og utvikling

Nasjonale mål i miljøforvaltningen - i endring og utvikling Nasjonale mål i miljøforvaltningen - i endring og utvikling Klima- og miljødepartementets rolle i miljøforvaltningen Bidra til effektiv utnyttelse av ressursene og videreutvikle potensialet i virksomhetene.

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Statens kartverk 3507 Hønefoss. Tildelingsbrev 2015 - Statens kartverk

Statens kartverk 3507 Hønefoss. Tildelingsbrev 2015 - Statens kartverk Statens kartverk 3507 Hønefoss Deres ref Vår ref Dato 15/439-1 05.02.2015 Tildelingsbrev 2015 - Statens kartverk 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Prop. 1 S (2014-2015) samt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 STATENS KARTVERK

TILDELINGSBREV 2016 STATENS KARTVERK Kartverket Postboks 600 3507 HØNEFOSS Deres ref Vår ref Dato 16/348-1 18.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 STATENS KARTVERK 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016

TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016 TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016 Kjetil Moen (e-sjef) Oddny Grete Råd (avd.dir) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG OPPGAVER I 2016... 3 3. MÅL- OG

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Brukerkonferanse MAREANO 21. oktober 2008 Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no

Brukerkonferanse MAREANO 21. oktober 2008 Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no Brukerkonferanse MAREANO 21. oktober 2008 Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no Olle Morten Grini, SFT Oppdrag fra Miljøverndepartementet: Om kunnskapsinnsamling og formidling av helhetlig

Detaljer

ENDELIG TILDELINGSBREV 2012 STATENS KARTVERK

ENDELIG TILDELINGSBREV 2012 STATENS KARTVERK ENDELIG TILDELINGSBREV 2012 STATENS KARTVERK 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL... 3 3. PRIORITERTE OPPGAVER FOR STATENS KARTVERK I 2012.... 6 4. KRAV TIL STATENS KARTVERK

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN)

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) Bakgrunn Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK POLARINSTITUTT

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK POLARINSTITUTT INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK POLARINSTITUTT Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK POLARINSTITUTT

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK POLARINSTITUTT INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK POLARINSTITUTT Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 2. februar

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 2.1 LOVHÅNDHEVING...

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

m1 2013 Dette er Miljødirektoratet

m1 2013 Dette er Miljødirektoratet m1 2013 Dette er Miljødirektoratet Dette er Miljødirektoratet I mer enn 40 år har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) betydd mye for bevaring av naturen,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 2.1. LOVHÅNDHEVING... 3 2.2. PÅDRIVERARBEID...

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet

Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet 1 Lite gløtt inn i MDs verden. Hva har vi gjort for å skaffe oss en strukturert måte

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORAD

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORAD TILDELINGSBREV 2015 FOR NORAD 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR NORAD I 2015... 3 3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET... 4 3.1 PRIORITERTE OMRÅDER SOM SKAL HA STOR OPPMERKSOMHET

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET 2017 Signatur (e-sjef) Signatur INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Presentasjon av Miljødirektoratet. Avdelingsdirektør Marit Kjeldby

Presentasjon av Miljødirektoratet. Avdelingsdirektør Marit Kjeldby Presentasjon av Miljødirektoratet Avdelingsdirektør Marit Kjeldby Dette er oss forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Verdien av verdens våtmarker Våtmarker bidrar med sentrale økosystemtjenester Vannsikkerhet,

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

Dialog og samhandlingsarenaer mellom staten og kommunesektoren. Stavanger 14. september Inga Gjerdalen

Dialog og samhandlingsarenaer mellom staten og kommunesektoren. Stavanger 14. september Inga Gjerdalen Dialog og samhandlingsarenaer mellom staten og kommunesektoren Stavanger 14. september Inga Gjerdalen 1 Statens styring av kommunesektoren Kommuner/fylkeskommuner politisk valgte og styrte forvaltningsnivåer

Detaljer

Dato TILDELINGSBREV TIL SENTRALENHETEN, FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2013

Dato TILDELINGSBREV TIL SENTRALENHETEN, FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2013 Dato 25.02.2013 TILDELINGSBREV TIL SENTRALENHETEN, FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2013 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningene

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Frislipp av FKBdata og ortofoto?

Frislipp av FKBdata og ortofoto? Frislipp av FKBdata og ortofoto? MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata fra 2015 også skal gjelde for øvrige nasjonale kartdata

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Gustav Birkeland SUHS-konferansen 4. november 2015 Mål s overordnede mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren er å forebygge

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Statens kartverk 3507 Hønefoss. Tildelingsbrev Statens kartverk

Statens kartverk 3507 Hønefoss. Tildelingsbrev Statens kartverk Statens kartverk 3507 Hønefoss Deres ref Vår ref Dato 15/439-1 05.02.2015 Tildelingsbrev 2015 - Statens kartverk 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Prop. 1 S (2014-2015) samt

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger 24.11.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Tilskudd og Evaluering er to

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR NORSK POLARINSTITUTT

TILDELINGSBREV 2016 FOR NORSK POLARINSTITUTT TILDELINGSBREV 2016 FOR NORSK POLARINSTITUTT 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prioriteringer for Norsk Polarinstitutt i 2016... 3 3. Resultatkrav, føringer og oppdrag fordelt på resultatområder:...

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/19-12.01.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Brevet er disponert i følgende

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer