Kundeavtale - forbrukerforhold Intro. Gratulerer med ditt ferste kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeavtale - forbrukerforhold Intro. Gratulerer med ditt ferste kort"

Transkript

1 - Kundeavtale Intro

2 Intro, Intro Veien OSLO Kundeavtale - forbrukerforhold Intro Ny Kundens eksemplar Kundenummer: Gratulerer med ditt ferste kort Intra er et banktilbud til deg mellom 10 og 10 ar. uu rar orusskonto og Visa-kort, sa du kan bruke penger du har fatt eller tjent. Du far ogsa nett- og mobil bank, slik at du enkelt kan sjekke hvor mye du har igjen pa konto, og hva du har brukt pengene dine pa. Signering av Intro-avtalen er samtidig en bekreftelse pa at du vii innga avtale om a bli kunde i DNB Bank ASA. De konkrete fordeler og vilkar fremgar av de enkelte avtaledokumentene. Intro kan omfatte en eller flere av dine eksisterende avtaler med banken. Se scerlig kundeavtalen side 2 fig. om hvilke kontoer og betalingsinstrumenter som inngar i din Intropakke. Til foresatte/verge Er du kunde i DNB, kan du flijlge med pa kontoen i din nettbanklmobilbank. Pa den maten er du alltid oppdatert pa hvordan pengene brukes. Vi gj0r spesielt oppmerksom pel at Visa-kortet kan benyttes til a handle pa nettbutikker sam krever Visa-kart etter at den mindrearige har fylt 15 ar. Kundeavtalen inneholder felgende vedlegg: - Kontoavtale - forbruker. - Nettportalavtale DNB - Avtatevllkar for disponering av konto ved nettbank mv - forbruker - Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker. - Produktavtale C med verge(ne)s pategning - Avtale om betalingskort (Ungdom) - Fullmakt til a disponere konto (Enkelt) Kundens I Kontoapners underskrift Jeg/vi samtykker i o~prettelsen av konto av umyndig kontohaver pa de tilleggsvilkar som er beskrevet ovenfor. Vi aksepterer a fa al e meldinger vedrerenda den umyndiges kunde -og kontoforhold tilsendt elektronisk etter hvert som banken tilreuelegger for dette. Jeg/vi er dessuten innforstatt med at kontoen, dersom ikke annet er skriftlig forutsatt, vii disponeres fullt ut av kontohaver etter fylte 18 ar. Sted, dato Kundens underskrift: Bankens stempel og underskrift: Verge(ne)s underskrift: DNB Bank ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo - Foretaksregisteret NO

3 Kundeavtale - forbrukerforhold Intro, Intro Side 3 Ncermere om Intro 1. Intro bestar av: Visa-kort*) Brukskonto*) Sparekonto Kontofon*) Nettbank Mobilbank og SMS-tjenester Det kan innqas sesrskilt avtale om f01gende produkter mot den pris som gjelder til enhver tid Barne- og Ungdomsforsikring *) obligatoriske produkter Visa-kortet Visa-kortet kan brukes pa aile brukersteder og minibanker i Norge og utfandet merket med Visa og BankAxcept. Etter fylte 15 ar kan kortholder oqsa benytte Visa-kortet til a handle pa nett. Kortet kan ikke brukes til a handle pa sider som krever at kunden er fylt 18 ar. Visa-kortet har online dekningskontroli, dvs. at belepet trekkes fra konto umiddelbart. 2. Inngaelse av avtale og utsendelse av materiell Ved underskrift fra deg og verge/foresatte pa avtaledokumentet. inngas avtale om Intro-pakken meuom deg og banken. Du og vergeltoresatte rna neye lese gjennom avtalen og gi samtykke til a\ltaleinngaelsen, samt at Brukskonto og Sparekonto (h\lis opprettet) disponeres av kontohaver afene. Etter at avfaren er inngatt, vii du motta kort med vetfedning og kontofookode i separate sendinger. 3. Priser Kostnader ved a opprette, ha 09 bruke de tjenester sorn gjelder for pakken fremqar av bankens prisliste, kontoinformasjon ogieller opplyses pa annen egnet mate. Se fullstendig prisliste pa dnb.no. 4. Endring av avtalevilkarene Banken kan andre vilkarene 09 du og dine verge/foresatte vii da bli varslet etter de regler som gjelder for dette. 5. Oppsigelse/opph0r av avtalen Du kan, uten forhandsvarset, si opp avtalen, og du ma da innlevere kortet til banken. Dersom du sier opp konto eller kort, bringer banken hele avtalen om Intropakken til oppher. 6. 0vrige avtalevilkar De neermere avtalevilkar for produktene i pakken som nevnt under pkt 1, inngar som en del av avtalen, og fl2liger vedlagt.

4 Kundeavtale - forbrukerforhold Intra, Intro Side 4 Avtalen gjelder: SMSBANK Faktureringskonto: Be10psgrense periode: MOBILBANK Faktureringskonto: Be10psgrense periode: NETTBANK PRIVAT Faktureringskonto: Be10psgrense periode: KONTOFON PRIVAT Faktureringskonto: Be10psgrense periode: CD Z c INTRO BRUKSKONTO Kontonummer: Terskler: Andre wilkar: Kapitalisering: Overtrekksrente: Overtrekkskapitalisering: Kontoutskrift: Rentetype: Fra Rentesats gjelder fra ferste krone. Ar 20,00% Kvartal Mlmedlig Saldo INTRO VISA Kontonummer: Gyldig til: Be10psgrense - minibank: Uttaksperiode - minibank: Korthaver: **** dager INTRO INTRO

5 Kundeavtale - forbrukerforhold Intro, Intra Side 5

6 Hoveddokument (A) Kontoavtale - forbruker Intra, Intro Veien OSLO /Dato OPPl YSNINGER OM KONTOHAVER Fl2ldselsnr (D-nummer) Fadselsdetc Kontoinformasjon enskes til fl2llgende e-postadresse (se pkt. 6): 1. OM KONTOAVTAlEN I I Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngar en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse av innskuddskonto og bruk av betalingsljenester knyttet til kontoen. Kontohaver eller den som oppretter en konto for andre herunder for mindrearige og andre umyndige, skal ved kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av oppfysningene. In Z c I Finansavta!eloven fastsetter krav til innholdet i kontoavtaler. Kontoavtalen bestar av fl1jlgende: A. Dette hoveddokument B. Generelle viikcir for innskudd OS betalingstjenes1er - fotbrukerforbord C. Produktavtale - Eventuelle saerskilte avtalevilkar for den kontotype som kontoavtalen gjelder for D. Bankens gjeldende prisliste E. Eventuelle saerskilte avtalevilkar for de(n) betalingsljeneste(r) som kontoavtalen gjelder for F. Blankett for disponenter og fullmaktsforhold G. Eventuel! annen skriftlig informasjon som banken har gitt fl1jr avtaleinngaelsen. 2. INFORMASJON F0R INNGAElSE AV KONTOAVTAlE I f Etter finansavtaleloven skal banken f0r de! blir inngatt kon!oavtale gi kontohaver skriftlige opplysninger om sentrale vilkar i avtaleforholdet. Opplysningene kan gis kontohaver ved bruk av elektronisk kommunikasjon, se nedenfor. Det skal blant annet gis opplysninger om renter, priser, hvordan kontoen og tilh0rende betalingsinstrumenter kan brukes, ansvar og risiko ved bruk av kontoen og for andres urettmessige bruk av den, samt hvilke regler sam gjelder for innskuddsgaranti. Kontohaver bekrefter med sin signatur a ha mottatt slike opplysninger og fatt anledning til a sette seg inn i opplysningene f0r kontoavtalen ble innqatt. Opplysningene anses som en del av kontoavtalen. 3. BEHANDLING AV PERSONOPPl YSNINGER I, Ved etablering av konto og innqaelse av avtaler i tilknytning til konto, registrerer banken opplysninger om kontohaver og eventuelle disponenter. I tiiiegg til opplysninger gitt av de bererte, vii innsamlingen kunne skje fra kredittopplysnings- foretak og andre offentlige tifgjengelige kilder, 0vrige banker og Bankenes Misbrukerregister. Ved bruk av konto registreres aile opplysninger som er n0dvendig for gjennomf0ring av transaksjonen og etterf01gende dokumentasjon. Behandling av opplysninger som nevnt er regulert av personopplysningsloven og enhver kan kreve opplyst hva som er registrert og til hvilke formal opplysningene brukes. Banken plikter a etterkomme krav pa retting av eventuelle feil og av ege! tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nadvendiq, Det er ogsa adgang til a reservere seg mot direkte markedsferlnq. Henvendelser vedrerende bankens behandling av personopplysninger bes rettet til avdelingsbank eller annen enhet som er ansvarlig for kundeforholdet (se kontoutskrift). Bankens daglige leder er ansvarlig for at loven etterleves. Det vises for evno til okt, 5 i Generelle vllkar for innskudd 00 betalinostienester.

7 4. UTVIDELSE AV KONTOAVTALEN MED I NYEPRODUKTEROGTJENESTER I~ ~ Blir kontohaver og banken enige om a utvide (supplere) gjeldende kontoavtale med andre betalingstjenester. vii kontohaver motta gjeldende prisliste og sssrskllte avtalevilkar for de(n) betalingstjenester og produkter som utvidelsen gjelder for. Kontohaver vii ogsa motta bankens Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester safrernt vllkarene er endret siden forrige gang kontohaver mottok vitkarene. Nye Generelie vllkar for innskudd og betalingstjenester som kontohaver mottar vii ogsa gjelde for den konto og de betalingstjenester som kontohaver I 5. OM DISPONENTER OG FULLMAKTSFORHOLD I I Oe(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skallegitimere seg overfor banken og bekrefte riktigheten av opplysningene. Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold noteres pa en egen blankett og regnes som en del av kontoavtalen. 6. BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ELEKTRONISKE MEDlER Finansavtaleloven krever at kontoavtalen skal veere skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngas og endres ved hjelp av et elektronisk medium sa fremt kontohaver ensker deue og avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig f0r avtaleinnqaelsen elier endringen. Ogsa meldinger og annen informasjon til kontohaver i avtaleperioden, for eksempel varsel om renteendringer og utsendelser av kontoutskrift og informasjon om nye og eksisterende bank- og tinanstjenester. kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon sa fremt kontohaver ensksr dette. I den utstrekning banken kan tilby kontohaver it motta kontoopply$ninger og annen informasjon ved bruk av elektronisk kommunikaslon, sendes denne til e-postadressen scm er oppgrtt pa fufsiden all' kollldavtaleiil. Banken vii anvise nesrmere rutiner og sikkerhetsprosedyrerfor bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier ved innqaelse og endring av avtaler og ved utsendelse av meldinger og annen informasjon til kontohaver. Dersom kontohaver ensker a benytte elektronisk kommunikasjon for innsendelse av meldinger til banken skal meidingen sendes til den e-postadresse som banken har oppgitt for dette forma let. ~ KONTOHAVERS/KONTOApNERS ~G~ruR 1 Qtt eksemplar av kontoavtalen er mottatt av elier pa annen mate gjort tugjengelig for kontohaver. Kontohaver ekrefter a ha fatt anledning til a sette seg inn i kontoavtalen f0r den ble innqatt J I

8 Nettportalavtale ONB Ql Z a Denne avtale om Nettportal innqas mellom DNB Bank ASA og kunden ved at kunden bekrefter avtale. 1. Hva avtalen regulerer Avtalen regulerer kundens generelle adgang til bankens nettportal. Nettportalen gir tilgang til Nettbanken og Totaloversikt, som gir en oversiktlig presentasjon av de fleste av produkter og finansielle instrumenter som kunden har avtale om med selskap i konsernet. Kunden gis dessuten en presentasjon av de fleste produkter og tjenester som tilbys av de ulike selskaper i konsernet. lnnqaelse av denne avtalen innbcerer ikke i seg selv at det oppstar et kundeforhold med banken eller andre selskaper i konsernet. Slikt kundeforhold oppstar ved inngaelse av avtaler om ~enester eller produkter. Avtale om de enkelte produktene vii kunne inngas elektronisk ved bruk av Nettportalen og sikker autentifisering og legitimering (elektronisk signatur). Med mindre annet uttrykkelig fremqar, gjelder de vilkar som f01ger av de nne avtale i tiiiegg til den enkelte ~enesteavtale som kunden til enhver tid har avtale om. For kunder som er medlem av kollektive avtaler inngatt av arbeidsgiver eller forening, gjelder de vilkar som f01ger av denne avtale i tiiiegg til de bestemmelser og produktvilkar m.v. som kundens arbeidsgiver eller forening har akseptert ved inngaelse av kollektivavtalen. 2. Avtaleinngaelse Denne avtale om Nettportal DNB inngas elektronisk ved f0rste gangs palogging ved bruk av BanklD pa Nettportal. Avtalen erstatter tidligere inngatte avtaler am elektronisk betjeningskanal, dog slik at eldre avtaler fortsatt skal gjelde for forhold som ikke reguleres i denne avtafe. For kunder uten BanklD anses avtalen bekreftet av kunden oar eget sikkemelsinstrument og passord.. se avlal'en pi.mld 4, \:as i broil Banl(ID kan benyttes til a innga avtaler med de ulike selskaper i konsernet, jf punkt 1. Banken vii ved avtaleinnqaelse som skjer gjennom Nettportalen anses som formidler ift kunden og det selskap avtalen inngas med. Opplysningene banken erverver om avtaler med andre foretak ved bruk av Nettportalen, kan banken benytte ved oppf01ging av sin rolle som form idler. Er det etablert kundetorhold med banken kan kunnskap om slik avtaler ogsa innga i dette. 3. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Melding om kundeforholdet fra de forskjellige selskap i konsernet vii bli sendt til kundens e-postkasse i Nettportalen, med mindre kunden spesielt har bedt banken eller det enkelte selskap om a motta meldinger pa papir. Dette omfatter ogsa lovbestemte og avtalte varsler, oppsigelser m.v. med mindre skriftlighet pa papir er obligatorisk. Kunden kan pa ethvert tidspunkt ensidig si opp avtale om elektronisk forsendelse av informasjon og meidinger, og i stedet fa meldinger tilsendt i papirs form. Slik oppsigelse skal gj0res ved a sende en e-post eller ringe til banken eller de respektive selskap. Enkelte typer korrespondanse vii likevel i en tid fremover kun sendes som vanlig brevposl. 4. Kode, sikkerhetsprosedyre og datautstyr Kunden kan logge seg pa med BanklD utstedt av andre banker med tillatelse til a utfllve bankvirksomhet i Norge. Kunder som ikke har BanklD kan fa tilsendt eget sikkerhetsinstrument til bruk ved palogging. Sikkerhetsl0sningene er beskyttet av passord/kode og er personlig. Det er svcert viktig at passord/kode opprettes i samsvar med de krav som stilles i sikkerhetslfllsningen og aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for a vcere kunden overfor konsernet. Passordet skal end res i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetslfllsningen. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er kundens signatur ved bruk av konsernets nettjenester. Nar denne signatur er benyttet, vii det legges til grunn at det er kunden som har inngatt avtalen, eller benyttet seg av den enkelte ~eneste. 5. Opphavsrett Banken eller annet selskap i konsernet som har utstedt slikt sikkerhetsinstrument, har full opphavs- og eiendomsrett til et hvert sikkerhetsinstrument, programvare eller brukerveiledning levert av banken eller annet selskap i konsernet. Slike sikkerhetsinstrumenter, programvarer eller brukerveiledninq skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller pa annen mate brukes til formal som ikke er godkjent av banken. 6. Sikkerhetsregler Kunden er selv ansvarlig for a sikre at ingen, heller ikke politiet, banken eller husstandsmedlemmer, tar tilgang til sikkerhetsinstrumentet og passord/kode, eller liknende, slik at uvedkommende kan utgi seg for a vcere kunden overfor de ulike selskaper i konsernet. Passord/kode eller andre kjennetegn skal ikke noteres slik at det kan forstas eller brukes av andre. Under forutsetning av at kunden til enhver tid har tilfredsstillende og virusfritt datautstyr, skal banken sfllrge for at kunden kan benytte de ~enester det er inngatt avtale om. Kunden er forpliktet til a serqe for at slkkerhetslesninger, rutere og/eller brannmurer hos kunden ikke sperrer for data til og fra den elektroniske tjenesten pa nettportalen. Det er kundens ansvar a pase at kundens datautstyr, programmer og nett til enhver tid tilfredsstiller de kray som stifles ay DNB for bruk ay tjenestene. 7_ Bankens ansvar Banken er ansvarlig for tredjeparfs uredmessig.e disposisjonef' p nettportaten, med mindre kundens korrekte identitetskjennetegn (passord/kode, el) er benyttet. Banken har ikke ansvar for tap som oppstar bl.a. som ffllige av: feil eller problemer nettverk, driftsstans, kommunikasjonsmessige feil eller problemer hos kunden eller hos samarbeidspartnere kunden benytter, eller andre forhold hos kunden eller kundens samarbeidspartnere, feil, problemer - herunder kapasitetsproblemer eller filvrige forhold i kommunikasjonsnett, feil, problemer - herunder kapasitetsproblemer eller filvrige forhold av enhver art inn i bankens nettverk eller innenfor bankens nettverk i tiden frem til kundens oppdrag er bekreftet mottatt av banken. Bankens ansvar kan begrenses eller fa lie helt bort dersom kunden benytter programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder foretar manipulering eller uberettiget endring, eller gar utover belfllpsmessige begrensninger. Samme ansvarsbegrensninger gjelder andre selskaper i konsernet kunden har produkt- eller tjenesteavtale med. S. Opplysningene under Totaloversikt i nettportal Opplysningene under Totaloversikt er basert pa data innhentet fra de ulike selskaper i konsernet. Det kan forekomme feil i oversikten, bl.a. i form av at opplysningene ikke er oppdatert til enhver tid. For enkelte av ljenestene kan nettportalen vise tidspunkt for siste oppdatering under de enkelte produktene. Totaloversikten er pa bakgrunn av dette kun ment som en veiledende informasjon og kan ikke benyttes som grunnlag for finansielle disposisjoner.

9 " Nettportalavtale ONB 9. Oppher av avtalen Kunden kan uten forhandsvarsel si opp avtalen med mindre annet sssrskllt er avtalt. Banken kan si opp avtalen med 2 maneders skriftlig varsel dersom det foreligger saklig grunn. Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side, herunder dersom kunden handler i strid med avtalens intensjoner. Grunnen til hevingen skal opplyses. Ved oppher av avtalen, eller ved at banken pit annet saklig grunnlag forlanger det, skal kunden straks returnere eventuelt sikkerhetsinstrument utstedt av selskap i konsernet. Dersom kundeforholdet avsluttes vii nettportalen og den elektroniske postkassen ikke lenger V83re tilgjengelig. Banken oppfordrer til at kunden, fer kundeforholdet avsluttes, tar kopi fra e-postkassen / e-arkivet av dokumenter man ensker a beholde. CD Z o

10 Del E av kontoavtalen: Avtalevllkar for disponering av konto ved neubank mv - forbruker Q) Z Q 1. Kort beskrivelse av tjenesten Avtalen gir kontohaver adgang til a disponere konto ved bruk av nettbank, telefon elier an net elektronisk utstyr beskrevet i brukerveiledning for ljenesten. I tiiiegg vii kontohaver fa opplysninger om kontoforholdet, motta e-fakturaer samt gi meldinger til og foreta disposisjoner overfor banken pa den mate som systemet anviser. Brukerdialogen i tjenesten vii veilede kontohaver hvordan tjenesten brukes. 2. KontoavtaJer, priser og krav til datasystem Med mindre annet er avtajt, kan tjenesten benyttes for alie kontoer der banken har registrert vedkommende kunde som kontohaver. Dette gjejder ogsa for kontoer som oppreltes etter inngaelse av denne avtale. Avtalevllkarsne for dispone ring av konto ved nettbank mv suppjeres av brukerveiledning for ljenesten samt bankens Generelie vilkar for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid gar Avtalevilkarene for disponering av konto ved nettbank mv foran Generelie vilkar for innskudd og betalingstjenester. ' Kostnader ved a opprette, ha og bruke tjenesten fremgar av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/elier opplyses pa annen egnet mate. Ved disponering av konto ved bruk av tjenesten, kan kontoen ikke belastes ut over den til enhver tid gjeldende belastningsgrense. BeJastningsgrensen angis i neltbanken og kan end res pa den rnaten banken har anvist. sa lenge avtaten flijper, kan banken stille krav til benyttet datautstyr, programmer og nett. 3'. Kode og sikkerhetsprosedyre Etter cmia!einngamse far koofohaver Ili1stedt pe!'sooiig kode eller annen sikkel'1'1etsaflordlling og eventuelt utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre for a bruke tjenesten. Kontohaver skal bruke delte i samsvar med vilkarene for utstedelse og bruk. Kontohaver skal ta alie rimelige forholdsregler for a beskytte den personltqe kode elier annen personlig sikkerhetsanordning sa snarl den er mottatt. Den personlige kode/sikkerhetsanordningen skal ikke note res slik at den kan forstas eller brukes av andre. Kontohaver ma melde fra til bank en elier bankens utpek!e medhjelper uten ugrunnet opphold dersom kontohaver blir oppmerksom pa tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av personlig kodel sikkerhetsanordning eller pa ureltmessig bruk. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter banken har slilt til disposisjon, og for 0vrig bista pa en slik mate at sikkerhetsanordningen sa rask! som mulig blir sperret. Etter at slik underretning er gitt, vii banken hindre bruk av nettbanken. Banken skal gi kontohaver en bekreftelse pa at melding er gilt og tidspunktet for dette samt s0rge for at kontohaver i 18 maneder fra underrelning er gitt, kan dokumentere a ha foretatt slik underretning, Banken vii ikke kreve vederlag for slik melding. 4. Disponering av tredjemanns konto Etter avtale med banken kan kontohaver benytte tjenesten for a disponere tredjemanns konto i banken. Vedkommende tredjemann ma i sa fall gi kontohaver fullmakt til delte samt innga avtale med banken om at hans konto skal kunne disponeres pa denne maten. 5. Ncermere om bruk av tjenesten Kontohaver skal pase at andre ikke gis rett eller mulighet til a disponere over nettbanken. Ved bruk av tjenesten, f0rer systemet en dialog med kontohaver og veileder kontohaver om hva han skal gj0re. Betalingsordre som ikke skal utteres straks, kan kontohaver registere i nettbanken slik at den blir belastet pa den dag kontohaver angir. (avtalt belastningsdag). Betalingsordren ansees da mottatt av banken den angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag og ellers den pat01gende virkedag. Ved betaling av regninglfaktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir awist. 6. Elektroniske meldinger i nettbanken Banken vii sende meidinger, inforrnasjon og varsler, for eksempel kontoutskrift og varsel om endringer i rentesats, kostnader mv, til nettbankens postkasse. Kunden kan i tiiiegg be om a fa tilsendt slike meldinger mv pa papir. Dersom banken krever gebyr for utsendelse av meldinger mv pa papir i tiiiegg til i nettbanken, fremgar dette av bankens prisliste og/eller opplyses pa annen egnet mate. 7. E-faktura Kontohaver kan innga avtale med bestemte fakturautstedere(betalingsmottakere) om a motta e-faktura fra disse i nettbanken. E-fakturaen vii i sa fali erstatte ordinssr papirfaktura. Kontohaver melder gjennom nettbanken hvilke fakturautstedere han ensker e-faktura fra, Ved be stilling av e-faktura ma kontohaver oppgi kravets e-fakturareferanse. Nar fakturautsteder har akseptert kontohavers enske, vil banken formidle fakturautsteders e-faktura til kontohaver. Nrermere informasjoo om hviii!ce fakturautstedere som tilbyr e-faklura, hvol'dan tinne e-faktumrefefansen, bankens benand'jinger av personopplysninger mv finnes i nettbanken. Har kontohaver avtale om nettbank med flere norske banker, far kontohaver tilgang til sine e-fakturaer i aile nettbankene som er registrert pa kontohaver som fysisk person (fedselsnummsr), Nar kontohaver har betalt e-fakturaen i en av sine nettbanker, vii opplysninger om den betalte e-fakturaen bare veere tilgjengelig i denne nettbanken. Med formal a distribuere e-fakturaene til kontohavers nettbank(er), vii kontohavers navn, fadselsnumrnar og nadvendiqe kontaktopplysninger (inklusive e-fakturareferanse) samt hvilke fakturautstedere som kontohaver skal motta e-faktura fra legges i et koblingsregister. Opplysningene i koblingsregisteret kan utleveres til banker som har behov for disse opplysningene for a kunne distribuere e-fakturaen fra fakturautsteder til kontohavers nettbank( er). Fakturautsteders bank kan dessuten gi fakturautsteder opplysinger om kontohavers navn, n0dvendige kontaktopplysninger og e-fakturareferanse. F0dselsnummer vii bare bli utlevert til fakturautstedere som har tillatelse etter personopplysningsloven til a bruke f0dselsnummeret for identifisering av kunden i forbindelse med utstedelse av faktura og innbetaling av utestaende. Har kontohaver f1ere nettbanker, kan kontohaver selv velge hvilken bank han vii kontakte for eventuelle pastatte feil ved behandling av opplysninger om kunden i koblingsregisteret. Kontohaver kan nar som heist gjennom nettbanken, og med virkning OgS8 for eventuelle nettbanker hos andre banker, gi melding om at han ikke lenger 0nsker e-fakturaer fra bestemte fakturautstedere. Sier kontohaver opp denne nettbankavtalen, men har nettbankavtale med andre banker, vii e-fakturaer fra fakturautstedere som kunden ikke har stanset etter avsnittet foran, fortsatt bli sendt til kontohavers 0vrige nettbanker.

11 Del E av kontoavtalen: Avtatevllkar for disponering av konto ved nettbank mv - forbruker Banken er uten ansvar for innholdet i e-fakturaen 09 betalingskravet. Banken har heller ingen innflytelse pa hvilken person sam fakturautsteder mener er adressat for kravet. 8. Bankens behandling av betalingsordren Banken har ansvar for utf0ring av betalingsordren fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i tjenesten har bekreftet at ordren er mottatt. Overferinqstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgar av Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester. Banken kan avvise betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vii angi arsaken til avvisningen. 9. Tilbakekall og endring av betalingsordren Dersom kontohaver ikke ensker at banken skal gjennomf0re en betalingsordre, kan kontohaver til og med dagen f0r avtalt belastningsdag, tilbakekalle ordren ved bruk av funksjoner i nettbanktjenesten eller ved henvendelse til banken. Dersom ordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuel! forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever pa grunn av slik tilbakekalling. 10. Feil fra kontohavers side ved utfering av betalingsordre Har banken gjennomf0rt en betalingstransaksjon til det kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsordren, skal den anses a veere korrekt gjennomf0rt av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Banken har ikke ansvar for feil fra kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, tastefeil eller lignende. Banken er likevel ansvarlig for feil i en betalingsordre gitt i bankens nettbaserte betalingstjeneste dersom denne ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kan vente. Banken er heller ikke ansvarlig dersom kontohaver bevisst har oversett en sesrskllt varslingsordning etablert for it hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kontohavers side. Ved avgj0relsen av om tapet skyldes grov uaktsomhet fra kundens side, skal det blant annet legges vek! pa om slike krav til forsiktighet og egenkontroll sam med rimelighet kan stilles til brukerne av nettbaserte betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt, og i hvilken uts!rekning den nettbaserte betalingstjenesten gir slik sikkerhet mot feilbruk sam en kunde eller allmennheten med rimelighet kan forvente. Selv am banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomflzlrt korrekt, vii banken likevel trefte rimelige tiltak for a ta belepet tilbakeflzlrt. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand. '" z o

12 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker Disse vilkbr gjelder for aile som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person nar avtalens formal for denne ikke hovedsakelig er knyttet til nreringsformal, jfr finansavtaleloven 2. III Z o Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse - legitimasjon 2. Kontoavtale 3. Opprettelse av konto for tredjemann 4. Umyndige 5. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) 6. Generelt om disponering av kontoen 7. Disposisjonsrett for andre 8. Valutainnskudd - kursrisiko 9. Renter og renteberegning. Kostnader ved a opprette, disponere eller awikle kontoen 10. Renteberegning ved godskrift og belastning av konto (valutering) 11. Kontoinformasjon og kontroll 12. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner 13. Mottak av betalingsordre 14. Overfarinqstld for betalingstransaksjoner 15. Scerlig om girooverf0ringer 16. Awisning av betalingsordre 17. Tilbakekall av betalingsordre 18. Bankens ansvar for utfj21ring av betalinqsordre. 19. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite belep. Retting 20. Feilaktig belastning av konto 21. Tilbakebetaling der eksakt belap ikke var godkjent 22. Plikter ved bruk av betalingsinstrument 23. Feil fra kontohavers side ved utfj21ring av betalingsordre 24. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner 25. Reklamasjon. Tilbakeferinq 26. Motregning 27. Midlertidig oppher av bankens plikter (force majeure) 28. Konto som ikke brukes. Foreldelse 29. Endring av kontoavtaten 30. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen 31. Bankens oppsigelse og heving av avtalen 32. Tllistel0sning - Bankklagenemnda 33.. Om bankens virksomhet tii!iatefser O!l! tusynsmyndfgnet 34.!nnsl(ud'd'sgarnoo 1. Kontoopprettelse - legitimasjon Ved opprettelse av konto skal kontohaver oppgi fullt navn, bostedsadresse, fadsetsnurnmer eller D-nummer. Har kontohaver hverken fadselsnummer eller D-nummer skat fedselscato, fj21dested, statsborgerskap og kj0nn oppgis. Banken kan i sa fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Kontohaver skallegitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved end ringer i de gitte opplysninger skal kontohaver varsle banken sa snarl som rnulig. Banken kan ikke uten saklig grunn avsla a ta i mot innskudd eller uttere betalingstjenester pa vanlige vilkar. Banken vii gi underretning om avslag uten ugrunnet opphold. Lovligheten av avslaget kan bringes inn for Bankklagenemnda. Dersom banken tilbyr at en konto opprettes av f1ere i fellesskap, skal aile gi opplysninger og legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vii bare en av kontohaverne fa tilsendt kontoutskrifter. I oppgave til ligningsmyndighetene vii normalt bare en av kontohaverne bli oppgitt som eier, men med anmerkning om at kontoen eies av flere. 2. Kontoavtale Kontoavtalen skal veers skriftlig. Kontohaver skal fa et eksemplar av avtalen enten pa papir eller et varig elektronisk medium som det er inngatt avtale om. Kontohaver kan til enhver tid sa lenge avtaleforholdet leper be om avtalevitkarene og informasjon som banken er forpliktet til a gi etter finansavtaleloven 15 annet ledd. Avtalevilkar, meldinger fra banken mens avtaleforholdet IJ2Iper samt annen informasjon som kontohaver har krav pa vii vrere pa norsk med mindre annet er avtalt. 3. Opprettelse av konto for tredjemann Dersom banken tillater at konto opprettes for en annen, ma den som oppretter kontoen dokumentere sa vel sitt eget som kontohavers fulle navn, adresse, fedselsnummer eller D-nummer. Har vedkommende ikke fait tildelt fadselsnummer eller D-nummer skal isteden oppgis fj21dselsdato, fedested, statsborgerskap og kjj21nn. Banken kan i sa fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Innestaende pa kontoen anses fullt ut a tllhare kontohaver fra og med opprettelsen, og kan bare disponeres av kontohaver eller den kontohaver utpeker. Banken vii etter opprettelse av kontoen sende all lovpaleqt informasjon til kontohaver, blant annet om renter, priser, hvordan kontoen og tllherende betalingsinstrumenter kan brukes, ansvar og risiko ved bruk av kontoen og for andres urettmessige bruk av den, samt hvilke regler som gjelder for innskuddsgaranti. Hvis kontohaver senere motsetter seg kontoopprettelsen, vii innskuddet bli returnert til den som opprettet kontoen. Det vii ikke bli krevet avslutningsgebyr dersom kontohaver avslutter kontoen innen tre maneder etter opprettelse. Ved opprettelse av konto for kontohaver som er umyndig, kommer ogsa reglene om umyndige til anvendelse.

13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker 4. Umyndige En umyndig kan ikke opprette konto eller disponere over innestaende pa konto uten samtykke fra verge. Er det to verger, skal begge samtykke. Dersom den umyndige skal disponere innestaende pa kontoen pa egen hand i hen hold til verqernalslovens regier, skal vergen(e) avgi erklcering om dette. Etter skriftlig samtykke fra vergen(e) kan den umyndige ogsa innga avtale om betalingstjenester og om a benytte betalingsinstrumenter. For kontoer som bare kan disponeres med samtykke fra verge. kan bestemmes at bare en av vergenes medvirkning er nedvendiq. For 0vrig suppleres kontoavtalen av verqernalslovens regler. lov om skadeserstatning og andre lover som fastsetter scerlige regler for umyndige. Opplysninger som banken etter avtalen skal meddele kontohaveren, skal gis verge, med mindre overformynderiet skal ha opplysningene fordi de har meddelt banken a ha overtatt forvaltning av kontoen. For kontoer som den umyndige har rett til a disponere over pa egen hand, gis opplysningene til den umyndige. Verqemalsloven har neermere regler om vergenes plikt til a innhente samtykke fra overformynderiet for uttak fra elier annen disponering av kontoen. Disse regler gjelder oqsa dersom vergen motsetter seg tredjemanns opprettelse av konto for mindrearlqe. Banken har etter verpemarsloven rett til a gi opplysninger til overformynderiet om uttak pa elier annen disponering av kontoen. 5. Behandling av personopplysninger 5.1. RegIer om bankens behandling av personopplysninger Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkar regulerer bankens adgang til a behandle personopplysninger. Pa denne bakgrunn har banken utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse reglene supplerer de 0vrige avtalevllkar som banken har inngatt med kunden og gjelder for aile ljenesteforhold, bade navcerende og fremtidige. Med personopplysninger forstas kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde. Dersom ikke an net hjemmelsgrunnlag foreligger, vii bankens behandling basere seg pa frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nl1ldvendig for personopplysninger som registreres og brukes for a gjennomfl1lre en avtale eller uttere et oppdrag fra kunden ehandlingens formal Formalet moo bankens behandling av personopplysninger er i f0rste rekke kundeadministrasjon, fakturering og for a oppfyfle de forpliktelser som banken har patatt seg ror gjennomf0ring av oppdrag og ljenesteavta!er moo kunden. Banken vii for 011ng behandle personopplysninger i den grad fovgivningen pabyr elter gir adgang til det eller kunden har samtykket til slit< behand!tng. '" z o Utover dette behandles personopplysninger bl.a. tit fulgend'e formal: Kundeoppfelqinq og rnarkedsferinq (se pkt. 5.8) Risikoklassifisering av kunder og kredittportefefjer (se pkt 5.9) Forebygging og avdekklnq av straffbare handlinger (se pkt 5.10) Bildeopptak ved fjernsynsovervaking (se pkt 5.1'1) lydooptak av teiefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon ved investeringstjenester (se pkt 5.12) 5.3. Informasjon om behandlingen og innsynsrett Banken vii i reglene nedenfor gi generell informasjon om sin be handling av personopplysninger. Informasjon om kundens tjenesteavtaler med banken vii i hovedsak bli gjort tilgjengelig i kundens nettbank. Dersom kunden ikke har nettbank eller pa annen mate kan lese elektroniske dokumenter, vii informasjonen kunne gis pa papir. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til banken kreve innsyn i 0vrige registrerte personopptysnlnqer, beskrivelse av hvilke typer opplysninqer som behandles og ncermere informasjon om bankens behandling av opplysningene Personopplysflinger som innhentes av banken Personopplysninger som registreres vii banken i hovedsak motta direkte fra kunden. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra andre bankerlfinansforetak, kredittopplysningsforetak og Bankenes misbrukerregister) vii kunden bli varslet, med mindre innsamiingen er lovbestemt, varsling er umulig elier uforholdsrnessig vanskelig eiler del er pa det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselst skal inneholde. Dersom banken I1lnsker a innhente opplysninger fra kunden sam ikke er n0dvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal banken [0rst informere kunden om at det er frivillig a gi fra seg opplysningene og hva opplysllingene vii bli brukt til (det vii si formalet med behandlingen) Personopplysninger sam registreres av banksn Banken vii Vf~d avtaleinngaelsen og under det. 10pende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til 8vtaleforholdet, for eksempel disponenter. Banken vii ogsa registrare opplysninger om personer som banksn har avsh~tt a innga avtale med i den hensikt a kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid a kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet Utlevering Registrerte personopplysninger vii bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstaende naf deue f01ger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsreit. Dersom!ovgivningen tillater det og bankens taushetsplikt ikke er til hinder, vii personopplysninger OgS8 kunne bii utlevert til andre banker og finansforetak sam! samarbeidspartnere for bruk innenfor de formal som er angitt for behandlingen. Overf0ring av personopplysninger til bankens databehandlere anses ikke som utlevering.

14 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker 5.7. Konsernkunderegister Bank som samarbeider med andre selskaper innenfor samme finanskonsern eller konserngruppe kan ha et felles kunderegister. Dette gjelder bl.a. for forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Formalet med konsernkunderegisteret er a administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av ljenester og radgivning fra de forskjeliige selskapene i konsernetlgruppen. Konsernkunderegisteret vii inneholde neytrale opplysninger om kunden som navn, fadselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fadsetsnurnmer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister nar formalet er administrasjon av kundeforhold Kundeoppf01ging og markedsferlnq Banken vii informere kunden om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og banken. Bankens produkter deles i f01gende kategorier: Betalingstjenester Spare- og innskuddsprodukter Lan og andre kreditter Uten samtykke fra kunden vii banken kunne benytte f01gende neytrale opplysninger til kundeoppf01ging og markedsfarinq: Kundens navn, kontaktopplysninger, fedselsdato og hvilke tjenester elier produkter kunden har innqatt avtale om. Slike neytrale opplysninger vii banken eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister. Markedsferes det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som banken og kunden har inngatt avtale om (se f0fste avsnitt), kreves det samtykke fra kunden for a benytte andre kundeopplysninger enn de neytrale, Kunden kan ved henvendelse til banken kreve sitt navn sperret for bruk i markedsferinqsayerned. 5.9 Risikoklassifisering av kunder og kredittportef01jer Banken vii etter regler i finansieringsvirksomhetsloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindejse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne malemetoder menes her bankens modeller, arbeids- og besjutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formalet vii kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak. III Z o 5.10 Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmerdinger Bankan vii behandfe pe!i"sooopplysntnger med formal a forebygge, avdekk.e, oppicj'are og handtere bedragerier og andre straffbare handffnger. ~fngelile \liii bif ionhenfet fi:a og irifeverr1t tit andre banker og finansinstitusjorrer, Bankenes Misbrukerregister (felles register over misbruk av egns og andre kontoer og betalingsinstrumenter), politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vii veere inntil ti ar etter registreringen. Banken vii behandle personopplysninger for a oppfylle undersekelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Banken er palagt a rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til 0kokrim vi Enheten for finansieli etterretning (EFE). Kunden har etter personopplysningsloven 23 ferste ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn ide opplysninger banken har registrert for disse forrnalene Bildeopptak ved fjernsynsovervaking Med formal a forebygge og avdekke straffbare hand linger vii banken foreta bildeopptak ved fjernsynsovervaking av banklokaler, ekspedisjonssteder, minibanker og betalingstenninaler i tilknytning til "bank i butikk". Slike opptak vii bli slettet tre maneder etter opptakstidspunktet, med mindre de er utlevert til politiet eller banken har rett til a behandle bildeopptaket til annet formal Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon ved investeringstjenester I tilknytning til ytelse av investeringstjenester er banken som verdipapirforetak forpliktet til etter verdipapirhandellovgivningen a foreta Iydopptak av aile telefonsamtaler samt a dokumentere annen kundekommunikasjon (e-post, chat, MSN rnv). Slike Iydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med kunden, oppbevares i tre ar, Lydopptaket vii kunne gjenfinnes av banken pa grunnlag av innqaende og utgaende telefonnummer, tidspunktet for samtalen og/eller ansatte hos banken/foretaket som utrerte samtalen. Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vii kunne gjenfinnes pa grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos banken/foretaket som utterte kommunikasjonen Retting og sletting Banken vii slette eller anonymisere registrerte personopplysninger nar formalet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbeveres utover dette som f01ge av lovgivningen. Innentor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve a fa rettet eller slettet mangelfulle og unedvendiqe personopplysninger. 6. Generelt om disponering av kontoen Kontoen kan brukes til innskudd, uttak og andre betalingstransaksjoner i samsvar med kontoavtalen. Kontoen fares i norske kroner med mindre annet er avtalt. Banken skal kontrollere at den som disponerer kontoen er berettiget til del. Vedkommende skal bekrefte transaksjonen ved sin underskrift, eventuelt ved bruk av de betalingsinstrumenter pa den mate som er avtalt. Ved disponering av kontoen kan banken kreve nedvendiq legitimasjon.

15 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker Banken kan avsla a utrere en betalingsordre dersom den er i tvll om vedkommendes disposisjonsrett til kontoen. Kontohaver har ikke rett til a belaste kontoen for starre belap enn det som pa belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn umiddelbart. Innskudd i kontanter kan disponeres straks de er mottatt av banken. Ved uttak av starre belap eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet kreve forhandsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan kreve kontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn kontohaver eller disponent kan belaste kontoen pa uberettiget mate. Skal det dispone res over en avdeds konto, ma det fremlegges skifteattest fra tingretten, eller tilsvarende dokumentasjon fra kompetent myndighet i utlandet. 7. Disposisjonsrett for andre Kontohaver kan gi andre rett til a disponere kontoen. Slik fullmakt skal norma It gis skriftlig. Den som far disposisjonsrett skal oppgi fullt navn, adresse, f0dselsnummer eller D-nummer til banken, samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende hverken fl2ldselsnummer eller D-nummer skal f0dselsdato, fodested. statsborgerskap og kjann oppgis. Banken kan i sa fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Den som far disposisjonsrett har samme rett til a disponere kontoen som kontohaver selv, med mindre annet er avtalt mellom kontohaver og banken eller fremgar av fullmakten. Dersom disponenten skal disponere kontoen ved hjelp av betalingstjenester som krever srerskilt avtale med banken, ma kontohaver skriftlig samtykke til dette. Disponenten vii fa innsynsrett i kontoforholdet med mindre annet er avtalt. Kontohaver svarer fullt ut for disponentens bruk av kontoen, herunder overtrekk. Dette utelukker ikke at disponenten kan bli ansvariig for overtrekk pa erstatningsrettslig grunnlag. Kontohaver kan tilbakekalle eller endre andres disposisjonsrett iii kontoen ved melding til banken. Slikt tilbakekall eller endring skal normalt skje skriftlig. Kontohaver skal medvirke til at eventuelle betalingsinstrumenter som disponenten har mottatt for a disponere kontoen bur revert tilbake til banken eller sikret pa annen mate slik at disponenten ikke renger Ilar mulighet til a disponere over kontoen. CD z a 8. Valutafnnskudd - kursrisiko I nnskuddi 09 O\lerm-ringer tit kootooo i utenlandsk vafu,ta, regnes om til OOfSke kroner fur rnngal'lg pa konto mad' m~oofe> det er avtalt at kontoen skal fmes i utenlandsk valuta, Dersom det ef avtalt at intllslltudd'et skal f0res i utenlandsk valuta, er det kontohaver som far gevinsten eller tar tapet for svingninger i kursen hvis belepet skal utbetales eller overferss i annen valutasort enn kontoen Iyder pit Ved veksling vii bankan benytte den til enhver tid gjeldende valutakurs. Bankens valutakurser fremgar norma it av bankens hjemmesider, ved oppslag i bankens lokaler eller opplyses pa annen egnet mate. Ved betaling fra utlandet kan del pal0pe omkostninger avhengig av belapets st0rrelse, betalingstjeneste og om bel0pet skal veksles. Disse omkostningene fremgar av prislisten. 9. Renter og renteberegning. Kostnader 'led a opprette, disponere eller avvikle kontoen Rente fremgar av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses pa annen egnet mate. Renter godskrives ved arsskiftet, med mindre annet framgar av prislisten, kontoinformasjon og/ejler opplyses pa annen egnet mate. Kostnader ved a opprette, ha, disponere elier avvikle kontoen fremgar av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses pa annen egnet mate. Ved overtrekk av kontoen kan banken beregne overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser for delte og som er inntatt i prislisten. Dersom kontohaveren har fait uriktige opplysninger om disponibelt bel0p pa kontoen og i god tro har belastet kontoen for steme bel0p enn disponibelt, kan banken likevel ikke kreve overtrekksrente av kontohaveren f0r kontohaveren har fait rimelig tid til a rette pa forholdet. Bankens renter, rentemarginer og andre prisei' kan endres til skade for kunden to rnaneder etter at banken har sendt kunden skriftlig varsel om endringen, se ogso3 bestemmelser i punkt 29 om endring av kontoavtalen. Dersom det er avtalt at renten ar knyttet til en referanserente, kan renten endres straks og uten forhandsvarsel i samsvar med endringen i referanserenten. Etter slik endring vii banken informere kontohaver om dette i den periodiske kontoutskriften, : nettbanken eller pa annen egnet mate. Er det avtalt at renten skal vrere bundet i et bestemt tidsrorn der det ikke kan foretas betalingstransaksjoner til eller fra kontoen, vii innskuddet nar tidsrommet er uti0pt, forrentes etter de regler som gjelder for sparekonto og med samme adgang til renteendring, mad mindre annet fremgar <IV avtalen. Kostnader ved bruk av avtalte tjenester kan belastes den aktuelle I(onto. Det samme gjelder eventuelle pal0pte overtrekksrenter og purregebyr. F01ger det av ban liens prisliste at kontohaver i egenskap av betalingsmottaker skal dekke kostnader i forbindelse med en betalingsoverf0ring, kan banksn trekke kostnadene av det overf0rte bel0p. Banken vii rninst en gang i aret skriftlig informere kontohaveren om rentevilkar og priser for alternative typer innskuddskontoer som banken tilbyr. 10. Renteberegning ved godskrift og belastning av konto (valutering) Ved innbetaling i kontanter og annen godskriving av konto vii banken beregne renter av bel0pet fra og med den virkedag det er mottatt av banken.

16 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker Ved uttak i kontanter euer annen belastning av konto vii banken beregne renter av belepet til og med dagen f0r kontoen belastes. 11. Kontoinformasjon 09 kontroll Banken gir eller stiller til radighet for kontohaveren kontoutskrift hver maned dersom det har veert bevegelse pa kontoen. Hvert ar sender banken arsoppqave i hen hold tilligningslovens regler. Kontoutskriften inneholder saldo og aile bevegelser pa kontoen siden forrige utskrift. Kontobevegelsene vii blant annet inneholde en referanse slik at betalingstransaksjonen kan identifiseres, informasjon om betaler eller betalingsmottaker der deue er mulig, ovsrfert belep i den valuta kontoen ble belastet elier godskrevet, gebyrer for transaksjonen, eventuell vekslingskurs og dato for beregning av renter. Kontoinformasjonen vii bli stilt til kontohavers radighet pa den mate som er avtalt og pa en slik mate at kontohaver kan lagre og reprodusere informasjonen uendret. Informasjon am kontoforholdet kan ogsa bli gitt pa annen mate, for eksempel som en del av andre tjenester, herunder kvitterinqer for bruk av ljenester, automatiserte telefontjenester, nettbank og sa videre. Banken kan anvise neermere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Kontohaver skal snarest mulig kontrollere at opplysningene fra banken om kontoforholdet er overensstemmende med kontohavers egne opplysninger elier note ringer. Ved uoverensstemmelser skal kontohaver varsle banken uten ugrunnet opphold. Se om reklamasjonsfrist i tilfelle uautoriserte belastninger i punkt Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner Kontoen kan brukes til betalingstransaksjoner. Kontoen kan disponeres ved bruk av de betalingsinstrumenter som banken til enhver tid tilbyr sine kunder og som banken og kontohaver har innqatt neermere avtale om. Banken kan ikke uten saklig grunn avsla seknad fra kontohaver om a fa disponere kontoen med bestemte betalingsinstrumenter. Belapet angitt i betalingsordren vii bli overfart til det kontonummer som er oppgitt i ordren. Dette gjelder ogsa i de tilfeller oppgitt kontonummer tilh0rer en annen enn den mottaker (person/foretak) som er oppgitt med navn og adresse i betalingsordren. Banken kan speme kontoen for betalingstransaksjoner generelt eller for bruk med et bestemt betalingsinstrument hvis banken antar at det er konkret fare for misbruk, enten av kunden selv elter av en uberettiget tredjemann. Banken kan ogsa sperre kontoen for bruk mad bestemte betalingsinstromenfer hvis det oppdages sikkerhetsmessige svakhefer ved betalingsillstrumentet elter dersom del er mistarn.ke om at ijenes!en generel!!<an bii u!satt for svindelfors0k. III Z c Ved appfwr av konto~ elrer avtarefarholdet for cten enkef.te betalingstjertesfe, etrel" hvis banken pa srmet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver straks tilbakelevere eventuelle ubenyttede sjekkblanketter, kort og andre betalingsinstrumenter knyttet til kontoen. 13. Mottak av betalingsordre En betalingsordre anses mottatt av banken pa det tidspunktet banken mottar aile opplysningene som er n0dvendig for a gjennomf0re betalingen. Betalingsordre som ikke er levert til banken pa en virkedag, anses mottatt p8f0lgende virkedag. Mottar banken betalingsordren etter k114.00, eventuelt et annet tidspunkt sam er seerlig angitt for den enkelte betalingsljenesteavtale, anses betalingsordren mottatt den pat01gende virkedag. Hvis en betalingsordre f0rst skal gjennomf0res pa en bestemt dag eller ved utlepet av en bestemt periode, eller pa den dagen da betaleren har stilt midler til radighet for banken, skal betalingsordren anses mottatt den avtalte dagen hvis dette er en virkedag, og ellers den p8ffljlgende virkedagen. Banken vii starte behandlingen av en betalingsordre samme dag som ordren anses mottatt. Banken kan likevella veers a behandle ordren fl1lr det er dekning pa konto for overfarinqsbelapat med tillegg av avtalte priser og kostnader. Mottatte betalingsordre som ikke skal utf0res straks, vii bli utfl1lrt selv om det i tiden mellom oppdraget er gitt og oppdraget skal utf0res inntreffer forhold som gj0r at vedkommende ikke kunne ha gitt oppdraget. Dette kan for eksempel gjelde der ordren er gitt av en fullmektig og fullmakten deretter opph0rer, kontohaver dl1lr etter at oppdraget er gitt med videre. Kontohaver kan likevel tilbakekalle eller stanse ordren etter reglene i punkt 17. Etter at kontoforholdet er opph0rt, vii en tidligere innlagt betalingsordre ikke bli gjennomf0rt. Ved flere betalingsordre som skal utf0res samma dag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkef01ge betalingsordrene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalingsordre som ikke blir gjennomfl1lrt pa grunn av manglende dekning. Banken vii overf0re bel0pet angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank sen est innen utl0pet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt etter reglene over. Overf0ringstiden kan forlenges med en virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner. Banken er ansvarlig for gjennomfl1lring av en betalingstransaksjon inntil mottakers bank har mottatt det overf0rte bel0pet. For belastningstransaksjoner iverksatt av eller via betalingsmottakeren, er betalingsmottakerens bank ansvarlig for at belastningsordren blir oversendt til betalers bank. 14. OverfC1lringstid for betalingstransaksjoner For betalingstransaksjoner i norske kroner i Norge vii bel0pet dessuten godskrives betalingsmottakers bank samme dag som betalerens konto belastes. Fram til 1. januar 2012 gjelder dette ikke for papirbaserte betalingstransaksjoner. Ved betalingstransaksjoner til konto i samme bank som kontohaver, vii bel0pet bli godskrevet mottakers konto sam me dag som betalingsordren anses mottau etter reglene over.

17 It-- Del B av kontoavtalen: Generelle vilkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker Dersom betalingsmottaker ikke har konto i bank, vii banken stille belepet til mottakers disposisjon innen utlepet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt. Fram til1. januar 2012 kan overfarinqstlden for betalingstransaksjoner til utlandet eller betalingstransaksjoner i Norge i utenlandsk valuta veers inntil tre dager, og inntil fire dager for papirbaserte betalingstransaksjoner i utenlandsk valuta. Se likevel bestemmelsene nedenfor om lengre overferinqstld for betalingstransaksjoner til utlandet. For betalingstransaksjoner fra Norge til land i E0S-omradet med andre valutaer enn euro vii overfarmqsbelapet bli godskrevet mottakers bank innen fire virkedager fra betalingsordren anses mottatt. Overferlnqstiden kan forlenges med en virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner. For betalingstransaksjoner til land utenfor E0S-omradet, vii belepet norma It bli godskrevet mottagers bank innen atte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overferinqstid. Ved betalingstransaksjoner der banken rna foreta valutaomregning mellom andre valutaer enn norske kroner og euro, vii overferinqstiden kunne bli lengre enn nevnt foran. Ved betalingstransaksjoner til kontohaver vii banken stille det overferte belepet til radighet pa kontohavers konto umiddelbart etter at bankens egen konto er godskrevet. Ved overfaringer i annen valuta, vii kontohavers konto godskrives sa snarl valutaveksling er gjennomf0rt. 15. Saulig om girooverflllringer Ved bruk av standardiserte giroblanketter (blanketter patli:lr! betegnelsen GIRO) kan kontohaver overfere belep i norske kroner til betalingsmottaker. Overfennqsbelepet vii bli belastet kontohavers konto i banken og overfart til betalingsmottakers konto eller utbetalt mottaker kontant i form av en utbetalingsblankett (Giro Utbetaling). Altemativt til belastning av kontohavers konto, kan giroblanketten benyttes ved kontant innbetaling til banken. Blanketten fylles ut av kontohaver (betaler) i samsvar med anvisningene. Giroblanketten innleveres banken i apningstiden eller pa annen mate i henhold til bankens til enhver tid gjeldende rutiner for innlevering og mottak av giroblanketter. Ved ugyldig eller manglende kontonummer, vii en utbetalingsanvisning (Giro Utbetaling) med det ;1i aktuelle overferinqsbelep bli sendt den mottaker som er oppgitt med navn og adresse pa giroblanketten.!l! g Ie N g 16. Avvisning av betalingsordre Banken kan avvise betalingsordre dersom ikke aile vilkarene i kontoavtalen (herunder vilkar for den enkelte betalingstjeneste) er oppfyft eller det er bestemt i eller i medhold av Iov. Avvisningsgrunn vii typisk vrere at de! ikke er dekniog pa kontoen for det bel0p som skal belastes. betalingsordren mangler n0dvendige opplysninger for a kunne 8 gjennomwres eller kontobhoktet i bankeo er opphort elter sperret 8etaler vir bit' underrettet om awismngen og hvis mulig, om grunren tit den og om fremgangsmaten for a rette ~ eventuelle faktiske feil som ledet til awisningen, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. o Underrelningen gis eller gj0res tilgjengelig for betaler pa avtalt mate og innenfor de frister som gjelder for overfarlnq av belepet. Banken kan kreve gebyr for underrelningen dersom avvisningen skyldes betalers forhold. En betalingsordre som sr avvist regnes som ikke mottatt. Dersom banken gjennomf0rer dekningskontroll og det ikke er dekning pa kontoen pa belastningsdag, kan banken uten hensyn til bestemmelsene foran, i inntil fem paf01gende virkedager forsake a belaste kontoen (med dekningskontroll). 17. Tilbakekall av betalingsordre Belaler kan ikke tilbakekalle en betalingsordre etter at den er mottatt av banken. For betalingsordre som skal gjennomf0res pa en senere dag, kan betaler likevel tilbakekalle betalingsordren inntil utgangen av virkedagen f0r den avialte betalingsdagen. En betalingsordre kan heller ikke tilbakekalles dersorn banken atter anmodning fra kunden har eller kan anses a ha bekreftei overfor mottaker at betalingen vii bli gjennomf0rt. Fullmakter til enkeltsti'lende betalingstransaksjoner 30m skal iverksettes av eller via betalingsmottakeren, kan ikke tilbakekalles etter at kunden har meddelt silt samlykke til transaksjonen til betalingsmottakeren. Transaksjoner som skal iverksettes pa grunnlag av direkte debiteringstjenester som for eksempel AvtaleGiro, kan likevel tilbakekalles innen utgangen av virkedagen f0r den avtalte belastningsdagen. For tilbakekall av sjekker gjelder reglene i sjekkloven. Dersom betalingsordren tilbakeka!!es er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer mec! videre som betalin9smottaker krever pit grunn av tilbakekallet. For beslemte typer betalingsordra kan det fremga av 'iilkarene al betaleren ikke kan kreve tilbakekall/endring, elier det kan gjelde avvikenda regler for tilbakekall for enkelte betalingstjenester, se vi!karene for disse. 18. Bankens ansvar for utf0fing av betalingsordre Banken er ansvarlig overfor kontohaver for korrel<t gjennomf0ring av betalingstransaksjonen, med mindre banken kan bevise at mottakerens bank har rnottatt bel0pet innen utl0pet av overf0ringstiden. Er banken ansvarlig, skal den ulen ugrunnet opphold overf0re bel0pet for betalingstransaksjonen til kontohaver og eventuelt gjenopprette tilstanden p;;'i kontohaver konto slik den ville vrert om den mangelfullt gjennomf0rte betalingstiansaksjonen ikke hadde funnet sted. herunder dekke kontohavers rentetap. Bankens ansvar ornfatter ogsa gebyrer og renter kontohaver ma betale som f0lge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomf0rt.

18 Del B av kontoavtalen: Generelle vllkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker Bankens ansvar etter avsnittet over er betinget av at kontohaver reklamerer uten ugrunnet opphold etter at kontohaver ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 13 rnaneder etter betalingstransaksjonen sku lie vrert gjennomf0rt. Ved kontohavers reklamasjon skal banken umiddelbart forsake a spore betalingstransaksjonen og melde fra til kontohaver om utfaliet. Hvis kontohaver hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomf0rt, pahviler det banken a bevise at transaksjonen er korrekt registrert og bokfert og ikke ram met av teknisk svikt eller andre feil. Forsinkelse eller manglende gjennomf0ring av betalingstransaksjonen etter at belepet er korrekt overfert til betalingsmottakers bank er et forhold meliom mottaker og dennes bank. F0r 0vrig vises til reglene om bankens ansvar i finansavtaleloven 40 til Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite belep. Retting Dersom kontoen uriktig er godskrevet elier ved en feil er belastet med for lite belap, og dette skyldes feil hos banken, en annen bank eller en av bankenes medhjelpere, kan feilen rettes ved a belaste eller etterbelaste kontoen innen utlapet av tredje virkedag etter at godskrivingen skjedde. Bankens adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av kontoen er skjedd i samsvar med oppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra kontohavers side, elier fra en annen som har rett til a disponere kontoen, kan banken foreta retting ogsa etter tredagersfristen. Ved slik feil vii banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reeli mulighet for at kontohaver har fatt uriktige opplysninger om disponibelt belap pa kontoen. At banken ikke har adgang til a foreta retting ved belastning av kontoen etter ovenstaende, er ikke til hinder for at banken kan kreve tilbakes0king eller etterbelastninq etter alminnelige regler. 20. Feilaktig belastning av konto Hvis banken ved en feil har belastet kontoen, skal den uten ugrunnet opphold godskrive kontoen for et tilsvarende belep. Ved slik feil vii banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fat! uriktige opplysinger om disponibelt belep pa kontoen. Banken skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstatt ved den feilaktige belastningen. For eventuelt indirekte tap svarer banken etter alminnelige erstatningsregler. '" z o 21. Tilbakebetaling der eksakt belap ikke var godkjent Kontohaver kan kreve tilbakebetaling av det fulle belepet for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis kontohaver kan p{lvise at a) kontohaver ikke har autofisert det eksakte bel0pet for betalingsttansaksjonen, og b) bel0pet over.steg hva kontoilaver med rimelfghet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksm0nster, vilkarene i rammeavtateo og omsmndighetene for evrig.. Stik. reft til tilbakebetaling gjetder likeveli ikke dersom kontohavers sa~e ttl betalivtgsb'a~ IilIe )itt direjkte tfi: bankoo og kontooaver. mil" delt elf refevant, b[e varsfet om den fremtidige bettalimgstransakslonen minst fire i!l'kev-wr foffa!lsij'agen. Kontohaver'ma fremsette i<ra'ip om eventuell tilbakebetaling senest atte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter motlak av kravet om tilbakebetaling, skal banken enten tilbaketere det fulle belepet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag pa kravet med opplysning om adgangen til a bringe saken inn for Bankklagenemnda. 22. Plikter ved bruk av betalingsinstrument Kontohaver skal bruke betalingsinstrumenter i samsvar med vilkarene for utstedelse og bruk. Kontohaver skal ta aile rimelige forholdsregler for a beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet sa snart instrumentet er mottatt. Kontohaver vii ved inngaelse av avtalen og mens avtaleforholdet leper kunne motta informasjon fra banken med rad om oppbevaring av betalingsinstrumentet, personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre samt rad om hvilke koder som ikke bar velges, informasjon om de bel0psgrenser som er fastsatt for bruksomrader som betalingsinstrumentet kan benyttes til samt fremgangsmaten ved melding om tap av betalingsinstrumentet og/eller personlig sikkerhetsanordning. Hvis kontohaver blir oppmerksom pa lap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av betalingsinstrumentel, eller pa urettmessig bruk, skal kontohaver uten ugrunnet opphold underrette banken eller den banken har oppgitt. Etter at slik underretning er gitt, vii banken hindre bruk av betalingsinstrumentet. Banken skal s0rge for at kontohaver i 18 maneder fra underretning er gitt kan dokumentere a ha foretatt slik underretning. Banken vii ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrumentlpersonlig sikkerhetsanordning. 23. Feil ffa kontohavers side ved utffijring av betalingsordre Har banken gjennomf0rt en betalingstransaksjon til del kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsoppdraget, skal den anses a vrere korrekt gjennomf0rt av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Banken har ikke ansvar for feil gjort av kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, feil KID-nummer eller lignende. Banken er likevel ansvarlig for feil i en betalingsordre gitt i bankens nettbaserte betalingsljeneste dersom den nettbaserte betalingstjenesten ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kan vente. Banken er heller ikke ansvarlig dersom kontohaver bevisst har oversett en srerskilt varslingsordning etablert for a hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kontohavers side. Ved avgj0relsen av om tapet skyldes gr~y uaktsomhet fra kundens side, skal det blant annet legges vekt pa om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til brukerne av nettbaserte betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt, og i hvilken utstrekning den nettbaserte betalingstjenesten gir slik sikkerhet mot feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kan forvente. Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomf0rt korrekt, vii banken likevel treffe rimelige tiltak for a fa belqlpet tilbakef0rt. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand.

19 Del B av kontoavtalen: Generelle vllkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker 24. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) av kontoen med mindre annet f01ger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kontohaver ikke har godkjent den, enten fl2lr eller etter at transaksjonen ble gjennomf0rt. Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjalet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom kontohaver har mislyktes i a beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kontohaver svarer for hele tapet ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt a oppfylle en eller f1ere av sine forpliktelser etter punkt 22 foran. Dersom betalingstransaksjonen har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument, svarer kunden likevel bare med inntil kr Dersom tapet skyldes at kontohaver forsettlig har unnlatt a oppfylle forpliktelsene etter punkt 22 foran, skal kontohaver brere hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kontohaver har opptradt svikaktig. Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, sljalet eller uberettiget thegnet betalingsinstrument etter at kontohaver har underrettet banken i samsvar med punkt 22 foran, med mindre kontohaver har opptradt svikaktig. Kunden er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har serqet for at kontohaver kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven 34 annet ledd annet punktum. Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven Reklamasjon. Tilbakef"ring Bestrider kontohaver a ha godkjent en betalingstransaksjon, skal banken dokumentere at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokf0rt og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil to Z o Bestrider kontohaveren etter dette a ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal banken tllbakefere belepet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kontohaveren setter frem krav om tifbakef0ring uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 rnaneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakef0ring gjelder ikke dersom kontohaveren skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller banken innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kontohaveren har anlagt s"ksmal eller brakt saken inn for Bankklagenemnda. BUr saken avvist av nemnda eller en domstol, taper en ny trist pa fire uker, fra den dagen banken ble kjent med avvisningen. Dersom kontohaver mistenker at han kan ha blitt utsatt for et straifbart tomold i forbindelse med belastningen. kan banken kreve at kontohaver anmetder forholdet til pofitiet 26. Motregning Banken, kan U<ke motregne f, innes:raende pip kooto elrer. i beflijp SOI!1Il banken har taft b:! di'sposisjol'l for it gjennommre betalingsordre, unntatt for forfalt krav som springer tit ow' kootoforhofdet. Videre kart banken motregne mot innestaende pa konto krav som er oppstatt som f01ge av straffbart forhold. Banken kan uteve tilbakeholdsrett (sperre konto) pa samme vilkar som for motregning. Bestemmelsen over er ikke til hinder for at det etter gjeldencle lovgivning etableres frivillig eller tvungen sikkerhelsrett i kontoen. 27. Midlertidig oppher av bankens plikter {force majeure) Bankens plikter etter denne avtalen - herunder utbeialings- og belastningsplikten - oppherer midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor bankens kontroll og sorn banken ikke kunne forulse eller unnga f01gende av og sorn umuliggj0r oppfyllelsen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er palagte banken i eller i medhold av lov. 28. Konto sam ikke brukes. Foreldelse Er del ikke salt inn eller tatt ut noe pa kontoen i lepet av ti ar, skal banken i rekommandert brev til kontohaverens eller arvingenes sist kjente adresse gi melding om at innskuddet og renter vii kunne foreldes. Meldingen skal angi nar foreldelsesfristen begynner a 10pe, nar fristen vill0pe ut og hva som kreves for a avbryte fristen. N0dvendige kostnader for a kornme i kontakl med kontohaveren ellef arvingene ken belastes kontoen. 29. Endring av kontoavtalen Er partene enige om del, kan konto8vtalen endres. Endringen skjer i utgangspunktet pa samme mate som ved inngaelse av ny av!ale. 8anken kan likevel ensidig endre kontoavtalen til kontohavers skade to maneder etter at banken har sendt skriftlig varsel til kunden om endringen. Kontohaver anses a ha akseptert endringen hvis kontohaver ikke varsler banksn skriftlig om de! motsatte og sier opp kontoavtalen f0r iverksettelsesdatoen. I versele! om endring av avtalen skal banken opplyse om delte og om at kontohaver i sa fall har rett til a si opp av!alen straks og vederlagsfritt innen iverksettelsesdatoen. Om endringer i priser og renter, se punkt Kontohavers oppsigelse 09 heving av avtalen Kontohaveren kan uten forh;!mdsvarsel si opp kontoavtalen. med mindre annet srerskilt er avtalt for den enkelte konto eiler betalingstjeneste. Kontol1aver skal i sa fall straks fa utbetalt pengene pa kontoen med pall()pte renter, men med fradrag for eventuelt avtait vederiag for avvikling av kontoforholdet. Ved uttak BV st0rre bellzlp aller ved uttak i utenlandsk va!ula, kan banken likevel kreve forhiindsvarsal BV hensyn til egan kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan heve avtalen dersom det fra bankens side foreligger vesentlig brudd pa kontoavtalen. Krav om heving ma fremsettes innen rimelig tid etter at kontohaveren ble eller burde ha blitt klar over hevingsgrunnen. Ved oppsigelse fra kontohaver etter varsel fra banken om end ringer i kontoavtalen til skade for kunden eller ved heving, skal kontohaveren fa utbetalt pengene pa kontoen med pal0pte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Kontohaver skal i sa fall ogsa fa tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhandsbetalt periodeavgift.

20 Del B av kontoavtalen: Generelle vllkar for innskudd og betalingstjenester - forbruker 31. Bankens oppsigelse og heving av avtalen Banken kan skriftrig si opp avtalen med minst to maneders varser dersom det forefigger saklig grunn og det ikke er avtalt bindingstid for innskuddet. Grunnen tir oppsigersen skar opplyses. Ved slik oppsigelse fra bankens side skal kontohaveren fa utbetalt pengene pa kontoen med palepte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Kontohaver skal fa tilbakebetart en forholdsmessig del av eventuell forhandsbetalt periodeavgift. Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Tilsvarende oppsigelses- og hevingsrett gjelder for avtale om srerlige tjenester knyttet til en konto. 32. Tvistell'l.lsning - Bankklagenemnda Oppstar det tvist mellom kontohaveren og banken, kan kontohaver bringe saken inn for Bankkragenemnda for uttalelse nar nemnda er kompetent i tvisten og kontohaver har saklig interesse i a fa nemndas uttalelse. Banken kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av konto eller betalingsinstrument. Henvendelser til Bankklagenemnda rettes via sekretariatet i Flnansklagenemnda, postboks 53, Skeyen 0212 Oslo, tlf For nrermere informasjon se Om bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet Bankens hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finanslovgivningen. Banken star undertilsyn av Kredittilsynet og er registrert i brant annet Foretaksregisteret. Bankens foretaksnummer fremgar av bankens avtaler og pa bankens nettsider. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig med hensyn til kontohold og betalingstjenester. Bankens virksomhet med mottak av innskudd, kontohold og ytelse av betallnqstjenester er bla. regulert i forretningsbankloven/sparebankloven, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig pa Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner, er banker med hovedsete i Norge obligatoriske medlemmer av Bankenes sikringsfond.., z o Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet moo inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte inoskyter. Maksimumsbell'lJpet pa 2 millioner kroner melder sel\! om innskyteren har flere kontoer i hanken, herunder ogsa der banken opptrer under andre merkevarenavn{for eksempei Postbanken). For kunder i Nordlandsbanken ASA eller andre banker eiet av! DNB Bank ASA og som er medlem av Bankenes sikringsfooo, gjerder- deres innskud~ fuffl' m ag kooll'oolr i 1iIlegg til gamn~: &lr everrw.tjef!e iltontaer som 1nnskyrer her i DNB Bartll: ASA etler under bankens 0Vrige merkevarel'liwn_ Det skal gjrllres fradrag for innskyterens eventuelle gjerd til banken, dersom gjelden er forfalt til beta ling og banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til a dekke sine forpliktelser.

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) I. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2.

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg ønsker å motta informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter, meldinger i forbindelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Kontraktsutvalget 25. september 2015 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2.

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Ark 1 av i alt 7 Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon for avtale- og tjenesteinformasjon Tjenesteavtalen mellom kunde

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Kontoavtale næringsforhold

Kontoavtale næringsforhold Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Opplysninger om kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefon: Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura.

Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura. AVTALEVILKÅR YX VISA OG YX VISA MOT 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. YX Visa og YX Visa MOT utstedes i samarbeid med UNO-X Gruppen AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

{Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato}

{Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato} {Fornavn} {Etternavn} {Adresse} {Postnr.} {Poststed} Oslo, {brevets dato} KUNDEAVTALE AVTALEN GJELDER: KOMPLETT BANK MASTERCARD Tilbudt kreditt er basert på de opplysninger som er oppgitt i søknaden. Kundeavtalen

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides.

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides. Side 1 Del E av kontoavtalen: 1. Kortholder: Den/de som kortene er utstedt til. Selskapet: Utsteder av kortene, DNB Bank ASA. Brukersted: Ulike firmaer m.v. hvor kortene kan benyttes som betalingsmiddel.

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår KREDITTKORTAVTALE MELLOM IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN). GJELDER FRA 7. JULI 2010 1. Avtalen gjelder: Avtalen gjelder utstedelse og bruk av kredittkort

Detaljer

Avtale om. % p.a. Renten beregnes. Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtale om. % p.a. Renten beregnes. Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Bank/Foretak Organisasjonsnummer Avtale om Denne avtalen består av: Del 1: Denne hoveddelen, inklusive Avtalevilkår for kredittkort Del 2: Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (heretter

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

avtaler og vilkår for bruk av nettbank

avtaler og vilkår for bruk av nettbank avtaler og vilkår for bruk av nettbank Nettbankavtale mellom Nordea Bank Norge ASA og Kunden versjon 1.1.0 1.0 Generelt Nordea Bank Norge ASA (Nordea) tilbyr forskjellige elektroniske tjenester via telefon,

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer