nr 09/ NO årgang 109 ISSN

Advertisement
Like dokumenter
nr 50/ NO årgang 103 ISSN

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :39:00

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Berostillelse av varemerkesøknad

nr 15/ NO årgang 106 ISSN

nr 15/ NO årgang 99 ISSN

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad

nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

nr 08/ NO årgang 99 ISSN

nr 33/ NO årgang 101 ISSN

nr 26/ NO årgang 102 ISSN

nr 12/ NO årgang 98 ISSN

nr 01/ NO årgang 103 ISSN

nr 41/ NO årgang 102 ISSN

SEATTLE'S BEST COFFEE

nr 25/ NO årgang 104 ISSN

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

nr 49/ NO årgang 104 ISSN

nr 03/ NO årgang 97 ISSN

nr 17/ NO årgang 102 ISSN

nr 12/ NO årgang 99 ISSN

nr 17/ NO årgang 106 ISSN

nr 47/ NO årgang 101 ISSN

nr 06/ NO årgang 103 ISSN

Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2018 innsigelse, administrativ overføring 28.

nr 15/ NO årgang 104 ISSN

nr 44/ NO årgang 105 ISSN

nr 16/ NO årgang 101 ISSN

nr 38/ NO årgang 105 ISSN

nr 39/ NO årgang 98 ISSN

nr 52/ NO årgang 101 ISSN

nr 25/ NO årgang 98 ISSN

nr 39/ NO årgang 101 ISSN

nr 23/ NO årgang 103 ISSN

nr 35/ NO årgang 105 ISSN

nr 12/ NO årgang 103 ISSN

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

nr 42/ NO årgang 104 ISSN

nr 45/ NO årgang 104 ISSN

nr 06/ NO årgang 98 ISSN

nr 41/ NO årgang 104 ISSN

nr 09/ NO årgang 105 ISSN

nr 36/ NO årgang 97 ISSN

nr 20/ NO årgang 102 ISSN

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

nr 19/ NO årgang 101 ISSN

tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

nr 05/ NO årgang 98 ISSN

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

nr 12/ NO årgang 97 ISSN

nr 11/ NO årgang 98 ISSN

nr 23/ NO årgang 102 ISSN

nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

5. Utgave. A Aldershjem Analyser (kjemiske -) Analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster Anstandspersoner [ledsagere] Arkitekter

17/ april Hanso Holding AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

nr 02/ NO årgang 8 ISSN

nr 42/ NO årgang 101 ISSN

nr 04/ NO årgang 106 ISSN

nr 11/ NO årgang 106 ISSN

nr 13/ NO årgang 104 ISSN

nr 25/ NO årgang 103 ISSN

nr 02/ NO årgang 104 ISSN

nr 25/ NO årgang 102 ISSN

nr 42/ NO årgang 103 ISSN

Berostillelse av varemerkesøknad

nr 05/ NO årgang 105 ISSN

nr 22/ NO årgang 104 ISSN

nr 43/ NO årgang 99 ISSN

Uttalelse i varemerkesøknad

nr 32/ NO årgang 96 ISSN

nr 04/ NO årgang 95 ISSN

nr 28/ NO årgang 96 ISSN

nr 37/ NO årgang 98 ISSN

nr 24/ NO årgang 104 ISSN

nr 45/ NO årgang 105 ISSN

tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

nr 39/ NO årgang 102 ISSN

nr 41/ NO årgang 99 ISSN

nr 34/ NO årgang 100 ISSN

tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

nr 19/ NO årgang 105 ISSN

nr 25/ NO årgang 107 ISSN

nr 24/ NO årgang 101 ISSN

nr 26/ NO årgang 96 ISSN

nr 51/ NO årgang 105 ISSN

nr 05/ NO årgang 95 ISSN

nr 36/ NO årgang 105 ISSN

nr 02/ NO årgang 6 ISSN

nr 46/ NO årgang 102 ISSN

Advertisement
Transkript:

. nr 09/19-2019.02.25 NO årgang 109 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen 0422 Oslo E-POST post@patentstyret.no TELEFON +47 22 38 73 00 8.00-15.45

innholdsfortegnelse og inid-koder 2019.02.25-09/19 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer... 42 Innsigelser... 102 Avgjørelser fra Klagenemnda... 105 Kunngjøring av dom fra Oslo tingrett... 107 Merkeendringer... 108 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer... 109 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer... 115 Merker som ikke er fornyet... 116 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter... 125 Endringer i fullmaktsforhold... 134 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer... 140 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer... 142 Fornyelser... 143 Fornyede internasjonale registreringer... 146 Ikke fornyede internasjonale registreringer... 149 Slettede internasjonale registreringer... 152 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: 302412 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811850 (220) Inndato: 2018.09.07 (180) Registreringen 2028.09.07 MEGAPAR Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, HA14HF NORTH HARROW, MIDDLESEX, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Smertestillende og febernedsettende preparater og stoffer; farmasøytiske preparater inneholdende paracetamol. (111) Reg.nr.: 302413 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201812152 (220) Inndato: 2018.09.11 (180) Registreringen 2028.09.11 Solfjord MAXIMGRUPPEN AS, Ole Reistads vei 41 A, 1068 OSLO, CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs plass, 0028 OSLO, Klasse 37 Konstruksjon og vedlikehold av hytter. Klasse 43 Tilveiebringelse av overnatting på hotell, motell og hytter; tilveiebringelse av midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av campingfasiliteter for overnatting; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; servering av mat og drikke i restauranter og barer; reisebyråtjenester for reservasjon av midlertidig overnatting; reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, moteller, hytter, camping og restauranter. (111) Reg.nr.: 302414 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (300) Søknadsprioritet 2018.02.27, US, 87/813,142 (210) Søknadsnr.: 201811397 (220) Inndato: 2018.08.27 (180) Registreringen 2028.08.27 AVAYA AVA Avaya Inc., 4655 Great America Parkway, CA95054 SANTA CLARA, USA TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) kunstig intelligens (AI) / kundeservice-software med maskinlæring (ML) for simulering av samtaler, utvinning og analyse av data ved bruk av naturlig språkbehandling (NLP) og beregningslingvistikk i forbindelse med sanntids- og historiske digitale kundeattributter; nedlastbare skybaserte og lokal (onpremise) kunstig intelligens (AI) / ML-basert dialogroboter (chatbot), taleassistent-programvare via tale-til-tekst og tekst-til-tale og virtuell programvareagent for automatisering av kundehenvendelser via privatmeldinger i sosiale medier, mobil app-chat, web-chat og SMS, og for utvinning av innlegg i offentlige sosiale medier og innlegg med kort tegnlengde i sosiale medier; nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) kunstig intelligens (AI) / ML-basert dialogroboter (chatbot), taleassistent-programvare via tale-til-tekst og tekst-tiltale og virtuell programvareagent for simulering av samtaler, forsterking av agentinteraksjon med kunder via privatmeldinger i sosiale medier, mobile app-chat, web-chat og SMS, og for utvinning av innlegg i offentlige sosiale medier og innlegg med kort tegnlengde i sosiale medier; nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) kunstig intelligens (AI) / ML kundeservice-programvare bestående av kognitive databehandlingsteknologier som gir multimodal NLP, AI / ML, simulerte samtaler og prediktiv analyse for kontekstuell analyse i forbindelse med kundeagentinteraksjoner; dataprogramvare som integrerer NLP, ML, datalingvistikk (CL), informasjonsgjenfinning (IR) og språkidentifikasjon (LI) som er i stand til å forstå generelle menneskelige spørsmål og formulere svar; dataprogramvare og brukerveiledninger som enheter solgt som abonnement eller med bruksrett, alle vedrørende kognitiv databehandlingsteknologi som gir multimodal naturlig språkbehandling, generering, fornuftslutning og maskinlæring for kontekstuell analyse og naturlig interaksjon; nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) dataprogramvare for bruk i styring av drift og utførelse av datasystemer, programmer, og nettverk, nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) dataprogramvare for bruk i tilkobling av ulike datanettverk og systemer, servere og lagringsenheter, nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) dataoperativsystemprogramvare, nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) dataprogramvare for sammenlenking av datamaskiner og for å muliggjøre databehandling på tvers av et globalt tilgjengelig nettverk, og nedlastbare skybaserte og lokal (on- 3

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 premise) dataprogramvare for styring av programvare og prosesser som eksisterer innenfor et IT-miljø, og brukerveiledninger solgt som enheter dertil, alt spesielt vedrørende kognitive databehandlingsteknologier som gir multimodal naturlig språkbehandling, generering, fornuftslutning og maskinlæring for kontekstuell analyse og naturlig interaksjon; nedlastbare skybaserte og lokal (on-premise) dataprogramvare som integrerer NLP, CL, IR, LI, og ML som er i stand til å forstå generelle menneskelige spørsmål og formulere svar. Klasse 42 Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar AI / ML kundeservice-programvare for simulering av samtaler, utvinning og analyse av data ved bruk av NLP og beregningslingvistikk i forbindelse med sanntids- og historiske digitale kundeattributter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar AI / ML-basert dialogroboter (chatbot), taleassistentprogramvare via tale-til-tekst og tekst-til-tale og virtuell programvareagent for automatisering av kundehenvendelser via privatmeldinger i sosiale medier, mobil app-chat, web-chat og SMS, og for utvinning av innlegg i offentlige sosiale medier og innlegg med kort tegnlengde i sosiale medier; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar AI / ML-basert dialogroboter (chatbot), taleassistentprogramvare via tale-til-tekst og tekst-til-tale og virtuell agent for simulering av samtaler, forsterking av agentinteraksjon med kunder via privatmeldinger i sosiale medier, mobile app-chat, web-chat og SMS, og for utvinning av innlegg i offentlige sosiale medier og innlegg med kort tegnlengde i sosiale medier; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar AI / ML kundeservice-programvare bestående av kognitive databehandlingsteknologier som gir multimodal NLP, AI / ML, simulerte samtaler og prediktiv analyse for kontekstuell analyse i forbindelse med kundeagentinteraksjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk i styring av drift og utførelse av datasystemer, programmer, og nettverk, tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare for bruk i tilkobling av ulike datanettverk og systemer, servere og lagringsenheter, tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataoperativsystemprogramvare, tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for sammenlenking av datamaskiner og for å muliggjøre databehandling på tvers av et globalt tilgjengelig nettverk, og tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare for styring av programvare og prosesser som eksisterer innenfor et IT-miljø, alt spesielt vedrørende kognitive databehandlingsteknologier som gir multimodal naturlig språkbehandling, generering, fornuftslutning og maskinlæring for kontekstuell analyse og naturlig interaksjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare som integrerer NLP, CL, IR, LI, og ML som er i stand til å forstå generelle menneskelige spørsmål og formulere svar. (111) Reg.nr.: 302415 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811852 (220) Inndato: 2018.09.07 (180) Registreringen 2028.09.07 YaraBasa YARA INTERNATIONAL ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 OSLO, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, akvakultur og husdyrhold; gjødsel; kompost; plantevekstregulatorer; kjemikalier til overflatebehandling av gjødsel og frø og såkorn; kalkgranulater; kjemiske tilsetninger; nitrater. (111) Reg.nr.: 302416 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201807970 (220) Inndato: 2018.06.15 (180) Registreringen 2028.06.15 NVY Avantor AS, Nydalen Allé 37, 0484 OSLO, OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; eiendomsforvaltningstjenester og drift av næringseiendom, herunder, forvaltning, drift, utleie samt omsetning av kontorer, boliger og næringseiendommer; finansieringstjenester for byggeprosjekter; boligformidling; bestyrelse, forpaktning, taksering, omsetning, forvaltning og markedsføring av næringseiendommer, leiegårder, boliger og kontorer; eiendomsmeglervirksomhet for fast eiendom; eiendomsomsetning; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom] og -analyser; meglervirksomhet, herunder for boliger og fast eiendom; rådgivning i finansielle spørsmål; utleie av fast eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av leiligheter; eiendomsutvikling; utvikling av boliger og næringseiendom; planleggingstjenester i forbindelse med eiendomsutvikling; prosjektering av eiendom; byggherrevirksomhet; utvikling og drift av boligkonsepter; tilrettelegging av eiendom; finansiering av eiendom; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer; fondsinvesteringer; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; forpaktning av fast eiendom; pantelån; taksering av fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; brolegging og veidekking; renovasjon, vedlikehold og reparasjon av annen eiendomsutvikling; inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon i forbindelse med annen eiendomsutvikling; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontorer, bygninger, boliger, brannalarmer, heiser, kjøleanlegg, klimatiseringsapparater, oppvarmingsutstyr, ovner, telefoner, telefonanlegg, callinganlegg, tyverialarmer, brannalarmer, gassalarmer, vanningsanlegg; kjøkkenmontering; malevirksomhet; murmestervirksomhet; rørleggervirksomhet; elektrikervirksomhet; sandblåsing; taktekkingstjenester; tapetsering; utleie av bulldosere, byggekraner, 4

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 bygningsmaskiner, gravemaskiner og rengjøringsmaskiner; byggeledelse; konsulentbistand, rådgivning og informasjon ved byggingstjenester; vaktmestertjenester i form av rengjøring, gaterengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; rengjøringstjenester, herunder rengjøring av bygninger (innvending og utvendig); tepperens; vindusvasking; pynting, rengjøring og feiing av fortau og uteplasser; snøbrøyting, snømåking og feiing. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; boligområdeplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner; teknisk konsulentvirksomhet; tekniske prosjektstudier; arkitekttjenester; regulering og prosjektering av boliger, kontorer, næringseiendommer og fast eiendom; utrede, prosjektere og lede utviklingen av nye eiendomsprosjekter, herunder av næringseiendommer og bydeler; plantegning i forbindelse med bygging; planlegging og rådgivning vedrørende bygging, reparasjon og installasjon. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; drift av campingplasser, tilveiebringe campingfasiliteter; catering; daghjem for barn; dyrepensjonater; feriehus; formidling av midlertidig losji (hoteller, pensjonater); hoteller og hotellreservering; kaféer, kafeteriaer og kantiner; moteller og pensjonater; restauranter, snackbarer; turisthytter; utleie av møterom; utleie av værelser. (111) Reg.nr.: 302417 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201812161 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 TARTUFINO Oenoforos AB, Box 24005, 10450 STOCKHOLM, Sverige BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. (111) Reg.nr.: 302418 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (300) Søknadsprioritet 2017.05.31, US, 87/470,051 (210) Søknadsnr.: 201715709 (220) Inndato: 2017.11.23 (180) Registreringen 2027.11.23 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, CA92708 FOUNTAIN VALLEY, USA ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Hodetelefoner, headsets og relatert tilbehør, nemlig, avtakbar mikrofon, mikrofon plugg, puter til øretelefoner, audio kabel, splitterkabel, kabelforlenger, og oppbevaringsnett for headsets; musematter; bæreetui for headsets; USB audio kontrollere; USB holdere; video- og mobilspillkonsoller og utstyr, nemlig, spillkontroller og fjernstyrte interaktive spillkontroller, inneholdende styrestikker/-pinner; ladere, ladekabler, ladestativ- og stasjoner for spillkontroller; spillkonsollstativ; mikrofoner og utstyr, nemlig, mikrofonkabler og holdere; briller for videospill og ladere og stativer for briller til bruk ved videospill. Klasse 28 Videospill utstyr, nemlig, keyboard og mus for spill. (111) Reg.nr.: 302419 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201812175 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 GRANDE TARTUFO Oenoforos AB, Box 24005, 10450 STOCKHOLM, Sverige BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. (111) Reg.nr.: 302420 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811544 (220) Inndato: 2018.09.03 (180) Registreringen 2028.09.03 North Safety NORTH AGENCY AS, Lanes Senter, Strandvegen 106, 9006 TROMSØ, Klasse 9 Dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av håndholdte datamaskiner. 5

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302421 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811525 (220) Inndato: 2018.08.31 (180) Registreringen 2028.08.31 Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigretter hovedsakelig bestående av ris. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann; grønnsaksdrikker og grønnsaksjuicer; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: 302422 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811527 (220) Inndato: 2018.08.31 (180) Registreringen 2028.08.31 Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigretter hovedsakelig bestående av ris. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann; grønnsaksdrikker og grønnsaksjuicer; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: 302423 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811543 (220) Inndato: 2018.09.03 (180) Registreringen 2028.09.03 North Agency NORTH AGENCY AS, Lanes Senter, Strandvegen 106, 9006 TROMSØ, Klasse 35 Konsulenttjenester innen HMS. Klasse 39 Agentvirksomhet for skip, konsulenttjenester innen shipping, utleie av kaiplass. Klasse 45 Konsulenttjeneste innen sikkerhet. (111) Reg.nr.: 302424 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201901885 (220) Inndato: 2019.02.08 (180) Registreringen 2029.02.08 LIFE IS MORE THAN EMOJIS K&SK AS, Sandefjordgata 5G, 0464 OSLO, Klasse 9 Applikasjonsprogramvare; applikasjoner, nedlastbare; dataprogramvare for applikasjon- og databaseintegrering; dataprogramvare lastet ned fra Internett; dataprogramvare for tilgang til informasjonskataloger som kan være lastet ned fra et globalt datanettverk; nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; nedlastbar dataprogramvare; applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner. Klasse 35 Online annonsering; online promotering av datanettverk og nettsteder; online annonserings- og markedsføringstjenester; utleie av online reklameplass; formidling av reklame for andre via et online elektronisk kommunikasjonsnettverk; datastyrte online bestillingstjenester; tilveiebringe auksjonstjenester online; annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; annonse- og reklamevirksomhet; annonsering av forretningsnettsteder; annonseringstjenester for andre; annonsering via mobilnettverk; annonsering på Internett for andre; annonseringstjenester tilveiebragt via Internett; betal per klikk annonsering; informasjonstjenester vedrørende annonsering; rådgivningstjenester vedrørende annonsering, publisering og markedsføring; fremskaffelse av plass på nettsteder for annonsering av varer og tjenester; bannerannonsering; internettannonsering; reklame- og salgsfremmende tjenester; formidling av reklame via Internett, for andre; reklamevirksomhet; markedsføring av produkter; markedsføring og salgsfremmende tjenester; markedsføringsbyråtjenester; markedsføring; markedsføring av arrangementer; utvikling og implementering av markedsstrategier for andre; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester. Klasse 42 Hosting av multimedia og interaktive applikasjoner; dataprogrammeringstjenester i forbindelse med multimedia og interaktive applikasjoner; tilveiebringelse 6

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner; hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner og programvareverktøy; analyse og evaluering av produkter og tjenester med hensyn til mulige fremtidige applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et nettsted; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for utvikling av nettsteder; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for datanettverk og dataservere; hosting av elektronisk minneplass på internett for annonsering av varer og tjenester; opprette og vedlikeholde nettsteder for mobiltelefoner; design av internettsider; design av nettportaler; design og utvikling av elektroniske databaser; design og oppdatering av dataprogramvare; design og programmering av nettsteder; design, opprettelse og programmering av nettsider; opprettelse og design av nettsider for andre; design og utvikling av systemer for inndata, utdata, behandling, visning og lagring; design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av dataprogramvare; design og utvikling av nettsider; design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; design og hosting for nettportaler; design, utvikling og programmering av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: 302425 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (300) Søknadsprioritet 2018.04.23, EM, 017890765 (210) Søknadsnr.: 201811853 (220) Inndato: 2018.09.07 (180) Registreringen 2028.09.07 Softline Softline AG, Gutenberg-Galerie, Gutenbergplatz 1, 04103 LEIPZIG, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Innregistrert innhold; databaser; mediainnhold; software; spillsoftware; firmware; datamaskinoperativsystemer; informasjonsteknologiske og audio-visuelle, multimedia- og fotografiske apparater, instrumenter og enheter; kommunikasjonsutstyr; datanettverks- og datakommunikasjonsutstyr. Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester; PR-tjenester; demonstrasjon og fremvisning av varer og produkter; varemesser og tjenester relatert til kommersielle utstillinger; lojalitets-, insitaments- og bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, - tid og -medier; distribusjon av reklame-, markedsførings- og salgsfremmende materiale; konsultasjoner, rådgivning og bistand vedrørende reklame, markedsføring og salgsfremmende virksomhet; forretningsbistand, bistand ved ledelse av bedrifter og bedriftsadministrasjon; regnskapsføring, bokføring og revisjonstjenester; administrativ databehandling; HR-administrasjon og rekrutteringstjenester; kontortjenester; bedriftskonsultasjoner og bedriftsrådgivning; utleie av kontormaskiner; forretningsanalyser, bedriftsundersøkelser og forretningsinformasjoner; markedsstudier; innsamling og systematisering av forretningsdata; detaljhandelstjenester i relasjon til datasoftware; detaljhandelstjenester i relasjon til datahardware; kommersiell administrasjon av lisensiering av andres varer og tjenester; datastyrt regnskapsføring; bokføring; kostnadsberegninger; kostprisanalyser; kost-nytteanalyser; konsultasjoner vedrørende bedriftsorganisasjon; forretningsinformasjonstjenester; kompilering av statistisk informasjon; kompilering av informasjon til databaser; tilveiebringelse av computerbaserte data relatert til forretninger og forretningsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Forlagsvirksomhet, publisering og rapportering (journalistikk); utdannelsesvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige aktiviteter og tjenester; organisering av konferanser, utstillinger og konkurranser; audio-, video- og multimedieproduksjon, og fotografi; utdanning og undervisning; oversettelsesvirksomhet og tolkning; avholdelse av kurs, seminarer og workshops; coachingtjenester. Klasse 42 IT-tjenester; utvikling, programmering og implementering av software; utvikling av datahardware; hostingtjenester og software som en tjeneste (SaaS) og utleie av software; utleie av datahardware og - fasiliteter; IT-konsultasjoner, IT-rådgivning og - informasjonstjenester; IT-sikkerhet, -beskyttelse og - gjenopprettelse; datadupliserings- og - konverteringstjenester, datakodingstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester; testing, autentisering og kvalitetskontroll; designtjenester; industriell testing; testing av datahardware; testing av dataprogrammer; testing av elektroniske databehandlingssystemer; digitalisering av dokumenter (skanning). Klasse 45 Trygghets-, rednings-, sikkerhets- og håndhevingtjenester; juridiske tjenester; utstedelse av lisenser; konsulenttjenester relatert til lisensiering av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: 302426 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201811522 (220) Inndato: 2018.08.31 (180) Registreringen 2028.08.31 FJELLREGIONEN ARRANGEMENT ROAR AKSDAL, Trudvangvegen 4 C, 7035 TRONDHEIM, Klasse 35 Markedsutvikling av produktpakker innen reiseliv og opplevelser innen aktiv ferie- og fritidssegmentet langs Seterveien Røros Alvdal; bestillingstjenester for markedsføring, formidling og salg av opplevelsespakker innen reiseliv/aktiv ferie og fritid 7

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 langs Seterveien Røros-Alvdal. Klasse 39 Formidling av produktpakker innen reiseliv innen aktiv ferie- og fritidssegmentet langs Seterveien Røros Alvdal. Klasse 41 Formidling av produktpakker innen opplevelser innen aktiv ferie- og fritidssegmentet langs Seterveien Røros Alvdal. (111) Reg.nr.: 302427 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201812167 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 Scandza SCANDZA AS, Postboks 1542 Vika, 0117 OSLO, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte nøtter; preparerte peanøtter; tørkede kokosnøtter; saltede og sukrede nøtter; rosiner; bearbeidete frø; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; potetchips. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser [smakstilsetning]; krydder; is [frossent vann]; saltede og sukrede nøtter; sjokoladeovertrukne og glaserte nøtter; sjokolade; chips (kornprodukter); snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på korn, mais, ris, bygg, müsli, rug eller bakverk og konditorvarer; müslibarer, sjokoladebarer og snackbarer. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: 302428 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (300) Søknadsprioritet 2018.03.19, BR, 914353268 (210) Søknadsnr.: 201812157 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 MELD GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, MI48265-3000 DETROIT, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Sykler; EL-Sykler; motoriserte sykler og konstruksjonsdeler for motoriserte sykler; motorer for sykler; elektriske konverteringskit til sykler som består av motorer for sykler og håndtak med elektronisk motorkontroll. (111) Reg.nr.: 302429 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201812190 (220) Inndato: 2018.09.13 (180) Registreringen 2028.09.13 HUCRALLOY GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, MI48265-3000 DETROIT, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Aluminiumslegeringer. (111) Reg.nr.: 302430 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201808262 (220) Inndato: 2018.06.19 (180) Registreringen 2028.06.19 JOHN'S SELECTION Norvida AB, Box 92020, 12006 STOCKHOLM, Sverige CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs plass, 0028 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser [smakstilsetning]; krydder; is, naturlig eller kunstig. Klasse 35 Detaljhandelstjenester av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; import og eksportagentur relatert til kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; import og eksport av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. 8

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302431 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (300) Søknadsprioritet 2018.03.09, EM, 017871346 (210) Søknadsnr.: 201811854 (220) Inndato: 2018.09.07 (180) Registreringen 2028.09.07 CINEBEAM LG Electronics Inc, 128, Yeoui-daero,Yeongdeungpogu, 150-721 SEOUL, Sør-Korea ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; TV-mottakere; høyttalere; skjermhøyttalere; lydskinner; skjermer for datamaskiner; bærbare datamaskiner; projektorer; LCD-projektorer; hodetelefoner; datamaskiner; DVDspillere; eksterne harddisker; diskettstasjon [for datamaskiner]; apparater for overføring av lyd; apparater for reproduksjon av lyd; apparater for overføring av bilder; apparater for reproduksjon av bilder; apparater for opptak av bilder; programvare; lydmottakere; TV-dekodere; høyttalere til bile; audio- og videomottakerapparater; projeksjonsapparater; bærbare datamaskiner; nettbrett. (111) Reg.nr.: 302432 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201810113 (220) Inndato: 2018.08.03 (180) Registreringen 2028.08.03 LEBA GARDEROBEPANT LEBA AS, Gjøsund, 6050 VALDERØYA, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Møbler; Oppbevaringsløsninger, nemlig garderobeskap. Klasse 35 Detaljhandel, nemlig salg av oppbevaringsløsninger, nemlig garderobeposer for klær, garderobeposeskap for klær, oppbevaringsbeholdere, ikke av metall til å henge på veggen, oppbevaringsbeholdere av metall til å henge på veggen, oppbevaringsbokser ikke av metall til å sette på vegghengte hyller. Klasse 40 Resirkuleringstjenester; nemlig resirkulering av møbler og garderobeskapsløsninger. (111) Reg.nr.: 302433 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201812199 (220) Inndato: 2018.09.18 (180) Registreringen 2028.09.18 AVENIRA TECHNOLOGIES AS, c/o Innovasjonsloftet, Kirkegata 4, 3606 KONGSBERG, Klasse 9 Batteriladere; elektriske stikkontakter; strømbank [nødlader]. (111) Reg.nr.: 302434 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201712178 (220) Inndato: 2017.09.14 (180) Registreringen 2027.09.14 SkimSafe SkimSafe AB, Kungsgatan 8, 11143 STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Elektriske analyseapparater for gass; babymonitorer med skjerm; bærevesker for personsøkere bærevesker tilpasset for datamaskiner; belyste reklameskilt; belyste skilt; belyste utgangsskilt; beskyttelsefilm for smarttelefoner; beskyttelsesfilm for dataskjermer; beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; beskyttelsesmasker; beskyttelsesnett mot ulykker; brevvekter; brevvekter for hjemmebruk; brevvekter for kontorbruk; brilleetuier; brilleglass; brilleinnfatninger; brilleinstrumenter; brillekjeder; briller; briller og masker for beskyttelse mot støv; brillesnorer; deksler for elektriske kontakter; deksler for mobiltelefoner; deksler for smarttelefoner; deksler for telefonmikrofoner; destillasjonskolber for eksperimenter i laboratorier; etuier for lommekalkulatorer; etuier for smarttelefoner; etuier for solbriller; etuier for solbriller og vernebriller; etuier for telefoner; filtre for optiske enheter filtre for pustemasker; filtre for ultrafiolette stråler [for fotografering]; flettede reimer for kameraer [reimer]; flettede reimer for mobiltelefoner [reimer]; flettede reimer for sikkerhetsformål for beskyttelse mot fall; forstørrelsesbriller forstørrelseslinser; frostglass; gassblandere for laboratoriebruk; gassfølere; gassmålere; grammofonplater; håndholdte skjold for bruk av politiet; håndleddsputer for bruk med datatastaturer; håndleddstøtte for bruk med computere; håndleddstøtte for brukere av datamus; håndmikrofonholdere til biltelefon; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for industriell bruk; hansker for beskyttelse mot ulykker; holdere for elektriske spoler; holdere for mobiltelefoner; holdere tilpasset cd-plater; inkubatorer for laboratoriebruk; kondensorlinser; kontaktlinser; kontaktlinsestandard; læretuier for mobiltelefoner; landmålerkjeder; musematter; nødlys for kjøretøy [lyssignaler]; omslag for nettbrett; solbriller; plast- og pappbokser tilpasset lagring av platealbum; reimer for solbriller; snorer for solbriller; solbriller; speedometertestere; speedometre for kjøretøy; stativer for fotografiapparater; stativer for lydopptaksinstrumenter; stativer tilpasset høyttalere; svømmebrett for sikkerhetsformål; svømmebriller tannbeskyttere; teleskopsikter for pistoler; termometre, ikke for medisinsk bruk; termostater; termostater for bilmotorer; termostater for kjøretøyer; trebente stativer 9

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 for landmålingsutstyr; trebente stativer for teleskoper; vernebriller; vernehansker; vesker for bærbare datamaskiner; vesker tilpasset mobiltelefoner; livredning og undervisnings-utstyr. Klasse 18 Aftenvesker [håndvesker]; bæreseler for babyer; bæreseler for spedbarn; bærevesker; bærevesker for dokumenter; bagasjeetikettholdere [lærvarer]; bagasjelapper; bagasjelapper av lær; bagasjemerker ; bager; bager for sport; barberingsetuier solgt tomme; belter (reimer) av lær; benbelegg for hester; campingsekker; damevesker; dokumentkofferter; dokumentmapper; dressbager for reise laget av lær; drikkebelter; elastiske klesbager; elektroniske halsbånd for kjæledyr; esker av lær og lærimitasjoner; etiketter av lær; fjærfutteraler av lær; garderobeposer for klær [for reiseformål]; garvede huder; golfparaplyer; gullslagerhud; gymbager; gymbager; handlenett; handlevesker; handlevesker med hjul; håndtak for kofferter; håndtak for paraplyer; håndtak for shoppingbager; håndtak for spaserstokker; håndtak for stokker og spaserstokker; håndvesker; håndvesker for damer; hatteesker av lær; hatteesker for reise; herrevesker; hundeklær; jaktvesker; japanske universaltasker [shingen-bukuro]; kabinkofferter; kasser av lær eller kartonglær; kasser av lær eller kunstlær; kasser av vulkanisert fiber; kasser med lås; kjernelær; kofferter; kofferter med hjul; kofferter og reisevesker; koffertlignende porteføljer; konvolutter av lær; kortetuier [lærvarer]; kortmapper; kredittkortetuier av lær; kredittkortetuier av lær; kredittkortetuier og -holdere [lærvarer]; kredittkortholdere; kredittkortholdere av lær; kredittkortholdere i skinn/lær; lær; lær for møbler; lær for sko; lær og lærimitasjoner; lær solgt i volum; lærbånd; lærbesetning for møbler; læretuier for nøkler; lærhandlevesker; lærimitasjoner; lærimitasjoner solgt i volum; lærkofferter; lærkonvolutter for varepakking; lærlommebøker; lærpunger for varepakking; lærremmer; lærstropper [seletøy]; lærtøy [skulderremmer]; lærtråder; lærvesker; lærvesker [håndvesker]; lærvesker for varepakking [konvolutter, poser]; lærvesker og -lommebøker; lærvesker, - kofferter og -lommebøker; lommebøker; lommebøker [ikke av edelt metall]; lommebøker av edelt metall; lykkeposer [omamori-ire]; minnevesker; mollskinn [lærimitasjon]; munnkurver; myntpunger i form av lommebøker; myntpunger, ikke av edelt metall; nøkkeletuier; nøkkeletuier av lær eller lærimitasjon; nøkkeletuier av lær og skinn; nøkkelpunger [lærvarer]; notemapper; overnattingskofferter; overnattingsvesker; paraplyer; paraplyer for barn; paraplyer og parasoller; paraplyer, parasoller og spaserstokker; paraplyrammer; paraplystokker; paraplytrekk; parkas for hunder; pengepung [lærvare]; polyuretanlær; poser med snøring; pullman-kofferter; punger av lær; punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler; rammer for håndvesker; reisebager; reisekister; reisekofferter av lær; reisekofferter for dresser, skjorter og kjoler; reisemapper [lærvarer]; reisevesker; reisevesker; reisevesker [lærvarer]; reisevesker og -bager; resirkulerbare handlevesker; ridetømmer med trinser; rumpetasker; ryggsekker; ryggsekker; ryggsekker for bæring av spedbarn; ryggsekker for fjellvandrere; ryggsekker med hjul; saltasker; salvesker; sammenleggbare kofferter; seddelholdere [lærvarer]; seilduksvedbærere; sekker av lær for pakking; sekker for fjellklatrere; seldukshandlevesker; skipssekker; skipssekker for reise; sko for hunder; skolesekker; skolesekker; skolevesker; skolevesker; skoposer for reise; skøyteremmer; skuldervesker; slipsetuier for reise; små håndvesker [håndvesker]; små kofferter; små ryggsekker; små vesker [håndvesker]; småvesker for menn; sminkekofferter; sminkeskrin; smykkepunger av tekstil [tomme]; spaserstokker; spaserstokkstoler; spiler for paraplyer eller parasoller; spileverk for paraplyer og parasoller; sportsvesker med snøring; stigbøyle; stigbøyler av metall; store kofferter og reisevesker; strandparasoller; strandvesker; stresskofferter av lær; stresskofferter av lærimitasjoner; strikkevesker; strikkevesker, ikke av edelt metall; stropper for bagasje; stropper for vesker; tarmer for pølsemakere; tasker for paraplyer; tasker for sportsklær; tekstilhandlevesker; toalettmapper; toalettvesker solgt tomme; tøyler [seletøy]; trillebager; trunker [store kofferter]; ubearbeidet eller halvbearbeidet lær; universale sportsbager; universalvesker [håndvesker]; utstyrsbager; ventiler av lær; verktøybelter/-vesker solgt tomme; verktøyvesker av lær [tomme]; vesker av edelt metall [håndvesker]; vesker for bæring av dyr; vesker for sportsklær; vesker og tasker for sportsklær; vesker, ikke av edelt metall [håndvesker]; visittkort; visittkortetuier; visittkortholdere. (111) Reg.nr.: 302435 (151) Reg.dato.: 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201901895 (220) Inndato: 2019.02.11 (180) Registreringen 2029.02.11 dahlrail O.J. DAHL HOLDING AS, Østensjøveien 15D, 0661 OSLO, Klasse 35 Import- og eksportagenturer. Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av Jernbanekomponenter. Klasse 38 Overføring av informasjon og data via nettbaserte tjenester og internett. (111) Reg.nr.: 302436 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201811858 (220) Inndato: 2018.09.07 (180) Registreringen 2028.09.07 By Olea ARIEL HOLDING AS, Postboks 366, Alnabru, 0614 OSLO, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Håndvesker for damer, små håndvesker [håndvesker], universalvesker [håndvesker], små vesker [håndvesker]. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 10

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302437 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201811861 (220) Inndato: 2018.09.09 (180) Registreringen 2028.09.09 SKIN LIFTING AS, Vangenspissen 1, 2212 KONGSVINGER, Klasse 3 Kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling. Klasse 44 Kosmetiske tjenester. (111) Reg.nr.: 302440 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201812162 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 SUNDAY BY GODSKE Godske Group A/S, Navervej 6-8, 7451 SUNDS, Danmark Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, Danmark Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: 302438 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201901923 (220) Inndato: 2019.01.11 (180) Registreringen 2029.01.11 Blå Bolig BLÅ BOLIG AS, Sentrumsveien 4, 8920 SØMNA, Klasse 37 Konstruksjon og vedlikehold av byggekomplekser, boligbygg, boligområder, forretningsbygg, kjøpesentre, kontorbygninger og parkeringshus; konstruksjon og reparasjon av boligbygg og hus; bygging av boliger på bestilling; konstruksjon av boligbygg. (111) Reg.nr.: 302441 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201901262 (220) Inndato: 2019.01.29 (180) Registreringen 2029.01.29 (111) Reg.nr.: 302439 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201901576 (220) Inndato: 2019.02.04 (180) Registreringen 2029.02.04 Nordic Scalers NORDEN NORDIC INNOVATION, Stensberggata 25, 0170 OSLO, Klasse 35 Bedriftsrådgivningstjenester; faglige konsultasjoner om forretninger; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; bistand og rådgivning om forretningsorganisasjon og -ledelse. Klasse 41 Tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; organisering av opplæring; tilrettelegging og utførelse av seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; utdannings- og opplæringstjenester; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser, opplæringskurs og annen opplæring; utdannings- og opplæringstjenester innen bedriftsledelse. VOICE NORGE AS, Postboks 3467 Bjølsen, 0406 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, handlenett; lommebøker; vesker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 11

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302442 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201901579 (220) Inndato: 2019.02.04 (180) Registreringen 2029.02.04 CHAM LÉON SONDRE KITTELSEN PAALGARD, SØMVEIEN 24, 0493 OSLO, Klasse 25 Klær. Klasse 41 Artistopptredener; radio- og tv-underholdning; låtskriving; produksjon og utgivelse av musikk. (111) Reg.nr.: 302443 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (300) Søknadsprioritet 2018.03.14, IN, 3778056 (210) Søknadsnr.: 201812154 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 GOLD DOLLAR Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road, Suite 300, KY40223 LOUISVILLE, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 33 Destillert sprit. (111) Reg.nr.: 302445 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201812198 (220) Inndato: 2018.09.13 (180) Registreringen 2028.09.13 GYROTONIC GYROTONIC SALES CORP., 2457 Collins Avenue, Suite #304, FL33140 MIAMI BEACH, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 28 Treningsutstyr. Klasse 41 Fysisk treningsinstruksjon; kroppsøvning; organisering av sportskonkurranser; arrangering og ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av praktiske seminarer (workshops); gymnastikkundervisning; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; helseklubbinstruktør. (111) Reg.nr.: 302446 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201812197 (220) Inndato: 2018.09.13 (180) Registreringen 2028.09.13 (111) Reg.nr.: 302444 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (300) Søknadsprioritet 2018.03.14, IN, 3778055 (210) Søknadsnr.: 201812155 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 SILVER DOLLAR Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road, Suite 300, KY40223 LOUISVILLE, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 33 Destillert sprit. GYROTONIC SALES CORP., 2457 Collins Avenue, Suite #304, FL33140 MIAMI BEACH, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 28 Treningsutstyr. Klasse 41 Fysisk treningsinstruksjon; kroppsøvning; organisering av sportskonkurranser; arrangering og ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av praktiske seminarer (workshops); gymnastikkundervisning; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; helseklubbinstruktør. 12

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302447 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (300) Søknadsprioritet 2017.06.26, CH, 58111/2017 (210) Søknadsnr.: 201716893 (220) Inndato: 2017.12.13 (180) Registreringen 2027.12.13 THE NETWORK. INTUITIVE. Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer hardware; WAN hardware; computer nettverksrutere; computer nettverksbrytere; trådløse rutere; innfallsporter (gateway) og rutere i form av hardware for computer kontroll; LAN nettverk og trådløse tilgangspunkter for LAN nettverk for sammenkobling av brukere av nettverkscomputere; sikkerhetskameraer; telefoner; nedlastbar software; software for drift av computer nettverk; nedlastbar software for overvåkning av trådløse nettverk, drift, fremskaffelse av software oppdateringer, regulering av bredbåndsgrenser; nedlastbar software for nettverkssikkerhet, for identifisering og redusering av nettverkstrusler/-risikoer; nedlastbar software for administrering, ledelse, drift, overvåkning, sikring og optimalisering av computer nettverk; nedlastbar software for og vedrørende computer nettverkssikkerhet; nedlastbar software for databaseledelse; nedlastbar software for sammenkobling, overvåkning, ledelse, kontroll, analyse, sikring og drift av lokale WAN nettverk, trådløse nettverk, datasentre og telefonisystemer; nedlastbar software for datalagring; nedlastbar software overvåkning, ledelse, kontroll og rapportering av energibruk og kraftutnyttelse; nedlastbar software for styring av lyd, video, data, VoIP tjenester, kommunikasjonstjenester og samarbeid; nedlastbar software for betjening, opprettholdelse, ledelse og anvendelse av skyløsningsresurser; nedlastbar software for computer systemer og applikasjonsutvikling, anvendelse og ledelse; nedlastbar software for tilgang og bruk av skyløsningsnettverk, for drift og opprettholdelse av computer nettverk og servere; nedlastbar software for fremskaffelse av webbasert tilgang til applikasjoner og tjenester gjennom et nettbasert operativsystem eller portale grensesnitt; nedlastbar software for utvikling og drift av skyløsningsnettverk og applikasjoner; instruksjonsmanualer for registrerte optiske, elektroniske og magnetiske computere, for bruk med og for de forannevnte varer. Klasse 38 Fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til globale datanettverk og relaterte telekommunikasjonsportaltjenester; fremskaffelse av informasjon via lokale og globale computer nettverk relatert til telekommunikasjon og telefoni; kringkasting av programmer via computer nettverk; fremskaffelse av telefon- og videokonferansetjenester; fremskaffelse av online forum for overføring av beskjeder mellom computerbrukere vedrørende computer nettverksteknologi; fremskaffelse av fasiliteter og utstyr for bruk i forbindelse med videokonferanser; tjenester relatert til elektroniske stemmemeldinger, nemlig innspilling og påfølgende overføring av stemmemeldinger; fremskaffelse av telekommunikasjonstjenester, nemlig web konferansetjenester; internett telefonitjenester; telekommunikasjonstjenester, nemlig, elektronisk overføring og strømming av nedlastbart digitalt medieinnhold herunder for computer nettverk. Klasse 42 Ikke-nedlastbar software; software som en tjeneste (SAAS); konsultasjons- og support-tjenester vedrørende computer software; computer nettverksdesign for andre; nettsky tjenester ;oppdatering av computer software for andre; fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med computer hardware systemer, computer software, computer nettverksutstyr, telefonisystemer og telekommunikasjonssystemer, computer nettverksdesign, computer datalagringsdesign, sikring av nettverk, datasenter design og sammenkobling og levering av computer tjenester, samt stemme- og trådløskommunikasjon; Online tjenester, nemlig, fremskaffelse av informasjon via computer nettverk for computer nettverksarbeid, computer nettverk, computer systemer, computer og nettverkssikkerhet og nettskytjenester; tekniske konsultasjoner og tekniske undersøkelser innenfor computer nettverk og design av nettverkssystemer og nettskyer; konsultasjoner innenfor design og utvikling av virtualisering teknologi for virksomheter og forretninger inkludert tjenestetilbydere; fremskaffelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar software for tilrettelegging av bruk, drift, problemløsning, sporing og oppgradering av nettverk software og nettverkstjenester for forretningsvirksomhet, datasentre og telekommunikasjons-servicetilbydere; fremskaffelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar software for computer nettverkskommunikasjon, nemlig, software for bruk til design, implementering og styring av nettverk for nettskyer; computer tjenester, nemlig, integrering av private og offentlige nettskyløsninger og - miljøer; konsultasjonstjenester innenfor og vedrørende nettskyløsninger; nettskytjenester for programmeringsgrensesnitt software for fremskaffelse av applikasjoner for bruk til drift av nettverk, ledelse, optimalisering, overvåkning, automasjon og sikkerhet; fremskaffelse av informasjon innenfor og vedrørende nettskyløsninger og software utvikling; konsultasjoner vedrørende informasjonsteknologi. (111) Reg.nr.: 302448 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201812158 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 THE LAST REMNANT Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, TOKYO, Japan HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; stoppede leketøy; oppblåsbare leketøy; modelleketøy; leketøyskjøretøyer; leketøysskytevåpen; leketøyssverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillenheter. Klasse 41 Tilby fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe nettbaserte datamaskinspill; tilveiebringe nettbaserte videospill; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare tegneserier; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning; arrangering, gjennomføring og organisering av konserter og musikkforestillinger; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare bilder; tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbar musikk; 13

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbart lyd- og videoinnhold; musikkunderholdningstjenester; tilveiebringe informasjon om musikkforestillinger og filmpresentasjoner; filmfremvisninger eller produksjon og distribusjon av film. (111) Reg.nr.: 302449 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (300) Søknadsprioritet 2018.08.21, US, 88/086,563 (210) Søknadsnr.: 201812166 (220) Inndato: 2018.09.12 (180) Registreringen 2028.09.12 PEPSI FOR THE LOVE OF IT PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, NY10577 PURCHASE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Brus. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr. 1190330, i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: 302451 (151) Reg.dato.: 2014.05.08 (300) Søknadsprioritet 2013.06.07, TT, 46937 (210) Søknadsnr.: 201900541 (220) Inndato: 2013.12.06 (180) Registreringen 2023.12.06 BIG SUR Coast Research LLC, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Datamaskinfunksjoner og applikasjoner for mennesker med hørsels- og synssvekkelser samt fysiske handicap og lærevansker; datamaskiner, datasoftware. (111) Reg.nr.: 302450 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201901880 (220) Inndato: 2019.02.08 (180) Registreringen 2029.02.08 ERIK EEG, KANTORVEIEN 5 B, 1410 KOLBOTN, Klasse 25 Sportstøy; sportssko; sportsklær; sportsjakker; sportssokker; sportssingleter; sportstrøyer; sportsfiskerskotøy; sportsundertøy-overdeler; sportsbh-er; sportstrøyer med korte ermer; svetteavvisende sportstrøyer; knotter for sportssko; svetteavvisende sports-bh-er; våtdrakter for vannsport; kunstfiberantrekk for vannsport; våtdrakter for vannsport [over vann]; kampsportuniformer; kampsporterdrakter. Klasse 28 Sportsutstyr; sportsartikler; gymnastikk- og sportsartikler; håndleddbeskyttere [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; baller for sport; ansiktsmasker for sport; kroppsbeskyttelse for sport; brystvern for sport; skulderputer for sport; halsbeskyttere for bruk i sport; fjernstyrte miniatyrmål for bruk i luft og for sport; elektroniske mål for sport og spill; jaktstativer [sportsartikler]; armbeskyttere [sportsartikler]; harpungevær [sportsartikler]; sleder [sportsartikler]; kamuflasjeskjerm [sportsutstyr]; armbrøster [sportsartikler]; jegerbuer [sportsartikler]; leggvekter [sportsartikkel]; springbrett [sportsartikler]; karabinkroker [sportsartikler]; utskytningsramper [sportsartikler]; paintballgeværer [sportsutstyr]; nett [sportsartikler]; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; albu-beskyttere [sportsartikler]; bager spesielt tilpasset sportsutstyr; suspensorium for menn [sportsutstyr]; beskyttelsespolstring [deler av sportsbekledning]; støtputer for sportlige aktiviteter; bånd for rytmisk sportsgymnastikk; baller for racketsport. Klasse 35 Reklame- og salgsfremmende tjenester. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr. 1190330, i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: 302452 (151) Reg.dato.: 2014.05.14 (300) Søknadsprioritet 2013.06.07, TT, 46942 (210) Søknadsnr.: 201900600 (220) Inndato: 2013.12.06 (180) Registreringen 2023.12.06 REDWOOD Yosemite Research LLC, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Datasoftware, herunder datasoftware for navigasjon, planlegging av reiseruter, geografisk, transport- og trafikkinformasjon, retningsveiledning for gange og kjøring, veiatlasinformasjon, visning av elektroniske kart, og destinasjonsinformasjon. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 14

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302453 (151) Reg.dato.: 2019.02.15 (210) Søknadsnr.: 201811789 (220) Inndato: 2018.09.05 (180) Registreringen 2028.09.05 NRT CARBO Ceramics, Inc., 575 N. Dairy Ashford, Suite 300, TX77079 HOUSTON, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Ikke-radioaktive markører til bruk i proppanter for oljeog gassbrønnbruddoperasjoner; Ikke-radioaktive markører til bruk i proppanter eller grus til olje- og gassbrønn gruspakningsoperasjoner; Ikke-radioaktive markører til bruk i sement for olje- og gassbrønnsementeringsoperasjoner. (111) Reg.nr.: 302454 (151) Reg.dato.: 2019.02.17 (210) Søknadsnr.: 201812207 (220) Inndato: 2018.09.13 (180) Registreringen 2028.09.13 Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, NJ07414 FRANKLIN LAKES, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter, nemlig infusjonspumper, sprøytepumper; veterinærpumper. (111) Reg.nr.: 302455 (151) Reg.dato.: 2019.02.17 (210) Søknadsnr.: 201901583 (220) Inndato: 2019.02.05 (180) Registreringen 2029.02.05 FORTNITE Epic Games Inc., 620 Crossroads Boulevard, NC27518 CARY, USA PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Videospillprogramvare. (111) Reg.nr.: 302456 (151) Reg.dato.: 2019.02.17 (210) Søknadsnr.: 201709100 (220) Inndato: 2017.07.11 (180) Registreringen 2027.07.11 skaiwatch Karsten Moholt AS, Postboks 404, 5323 KLEPPESTØ, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Nautiske, geodetiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; dataprogramvare; Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; Software for kontroll og overvåkning; Software for kontroll og overvåkning av industrielle maskiner, industrielle systemer, datasystemer og havbunn- og undervannssystemer, herunder pumper, transformatorer, motorer, generatorer; Mobilbaserte applikasjoner. Klasse 37 Tilstandsbasert vedlikehold av elektronisk utstyr utført etter et varsel utledet av gjentatte analyser; Tilstandsbasert vedlikehold av motorer utført etter et varsel utledet av gjentatte analyser (prediktivt vedlikehold); Tilstandsbasert vedlikehold av industrielle maskiner utført etter et varsel utledet av gjentatte analyser (prediktivt vedlikehold); Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av industrielle maskiner; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av industrielt utstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av havbunn- og undervannssystemer, herunder pumper, transformatorer, motorer, generatorer; Installasjon, montering, vedlikehold, rengjøring og reparasjon av maskiner og anlegg vedrørende elektroteknikk, elektronikk, informatikk, presisjonsmekanikk og maskinteknikk; Reparasjon av industrimaskiner; Vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av transformatorer og motorer, herunder elektromotorer. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; Trådløs overføring av data via internett; Trådløs overføring av data via digital mobiltelefoni; Utleie av tilgangstid til en databaseserver; Utleie av tilgangstid til databaser; Telekommunikasjonstjenester i form av distribusjon av mediefiler; Tilgang til plattformer på internett; Tilgang til nettbaserte databaser; Tilgang til nettbaserte datanettverk; Tilgang til internett og andre kommunikasjonsnettverk; Telekommunikasjonskoblinger til databaser; telekommunikasjonskoblinger til internett; Sending og mottak av elektroniske meldinger; Streaming av data; Overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; Overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data; Overføring og distribusjon av data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller internett; Overføring av lyd- og videoinnhold via satellitt; Overføring av lyd, video og data via kabel, satellitt, datanettverk, telefonlinjer og isdn-linjer; Overføring av informasjon via datamaskin; Elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, bilder, dokumenter, meldinger og data; Digital overføring av data via internett; Dataoverføringstjenester. Klasse 42 Vedlikehold av dataprogrammer og software; Fjernovervåkning av industrielle systemer; Fjernovervåkning av datasystemer; Overvåkning av 15

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 industrielle systemer, herunder havbunn- og undervannssystemer som pumper, transformatorer, motorer, generatorer, industrielle maskiner; Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; Fjernovervåkning av industrielle maskiner; Overvåkning av industrielle maskiner; Ingeniørtjenester; Nettskytjenester; Utleie av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk. (111) Reg.nr.: 302458 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (300) Søknadsprioritet 2018.09.17, EM, 017958375 (210) Søknadsnr.: 201812244 (220) Inndato: 2018.09.17 (180) Registreringen 2028.09.17 (111) Reg.nr.: 302457 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (300) Søknadsprioritet 2018.09.17, EM, 017958375 (210) Søknadsnr.: 201812242 (220) Inndato: 2018.09.17 (180) Registreringen 2028.09.17 Stendals El AB, Signalistgatan 17, 72131 VÄSTERÅS, Sverige BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige Klasse 6 Låser og nøkler; dør, port- og vindusbeslag; hengelåser; låser av metall (andre enn elektriske); låser for kjøretøyer av metall; låsebolter av metall; dørbolter; dørhåndtak av metall; dørfjærer (ikke elektriske). Klasse 7 Klasse 9 Dørlukkere (elektriske); døråpnere (elektriske). Tilgangskontrollmekanismer; låser (elektriske); dataprogramvare for tillgangskontroll; sikkerhet-, beskyttelse- og signalmekanismer. Klasse 35 Detaljhandel- og engrossalgstjenester innen låser, alarmer og tilgangskontrollmekanismer. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer og låser. Klasse 45 Sikkerhet-, redning- og håndhevelsetjenester. Stendals El AB, Signalistgatan 17, 72131 VÄSTERÅS, Sverige BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige Klasse 6 Låser og nøkler; dør, port- og vindusbeslag; hengelåser; låser av metall (andre enn elektriske); låser for kjøretøyer av metall; låsebolter av metall; dørbolter; dørhåndtak av metall; dørfjærer (ikke elektriske). Klasse 7 Klasse 9 Dørlukkere (elektriske); døråpnere (elektriske). Tilgangskontrollmekanismer; låser (elektriske); dataprogramvare for tillgangskontroll; sikkerhet-, beskyttelse- og signalmekanismer. Klasse 35 Detaljhandel- og engrossalgstjenester innen låser, alarmer og tilgangskontrollmekanismer. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer og låser. Klasse 45 Sikkerhet-, redning- og håndhevelsetjenester. (111) Reg.nr.: 302459 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201902202 (220) Inndato: 2019.02.14 (180) Registreringen 2029.02.14 Glowfactory VIDAR RAMSTAD MICHAELSEN, BAKKEMONEN 6, 4619 MOSBY, Klasse 28 Festhatter av papir. Klasse 41 Organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; utførelse av direktesendte underholdningsarrangementer og filmfestivaler. Klasse 42 Nettstedbaserte designtjenester; nettstedutvikling. 16

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302460 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201902201 (220) Inndato: 2019.02.14 (180) Registreringen 2029.02.14 Soldux SOLBERG MARKISE, ARNT MALVIN SOLBERG, Nesttunvegen 100, 5221 NESTTUN, Klasse 20 Innendørs rullegardiner av tekstil; persienner for innendørs bruk; Innendørs plissegardin; innendørs lamellgardin. (111) Reg.nr.: 302461 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201902196 (220) Inndato: 2019.02.14 (180) Registreringen 2029.02.14 (111) Reg.nr.: 302463 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201901888 (220) Inndato: 2019.02.08 (180) Registreringen 2029.02.08 Håma Invest HÅMA INVEST AS, Sveli, 7232 LUNDAMO, Klasse 45 Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]. (111) Reg.nr.: 302464 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201812217 (220) Inndato: 2018.09.14 (180) Registreringen 2028.09.14 ACCUFLASH C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Medisinske innretninger og apparater, nemlig, katetre, intravaskulære katetre med kamre for visning av aktiv blodgjennomstrømning og deler og tilbehør dertil. TIDLØS KRAFT KAROLINE MØGSTER- WALTHINSEN, Nedre Frydendal 68, 1384 ASKER, Klasse 30 Kraft; økologistk kraft. (111) Reg.nr.: 302462 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (300) Søknadsprioritet 2018.08.27, CA, 1916816 (210) Søknadsnr.: 201812213 (220) Inndato: 2018.09.14 (180) Registreringen 2028.09.14 CLEARVUE Transchem Inc., 1225 Franklin Blvd, ONN1R7E3 CAMBRIDGE, Canada ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Kjemisk overvåkingssystem, nemlig programvare og maskinvare for overvåking av kjemiske nivåer i bilvask. (111) Reg.nr.: 302465 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201814698 (220) Inndato: 2018.11.02 (180) Registreringen 2028.11.02 LIVERY Jone Vistnes, Kvernevik Ring 178, 4048 HAFRSFJORD, Klasse 35 Reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: 302466 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201714573 (220) Inndato: 2017.10.31 (180) Registreringen 2027.10.31 Herdla Coaching HERDLA INVEST AS, c/o Trond Iden, Skeieneskogen 80, 4318 SANDNES, HERDLA COACHING TROND IDEN, Skeieneskogen 80, 4318 SANDNES, Klasse 41 Coaching. 17

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302467 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201901585 (220) Inndato: 2019.02.05 (180) Registreringen 2029.02.05 dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; Installasjon og reparasjon av klimatiseringsappareter; Installasjon og montering av solskjerming; Konsulenbistand ved byggingstjenester; Malevirksomhet; Murmestervirksomhet; Mursteinslegging; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; Riving av bygninger; Rørleggervirksomhet; Snekkertjenster; Stillasoppsetting; Taktekkingstjenester; Tapetsering; Tetningsarbeid [bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; Veidekking og brolegging; Vaktmestertjenester i form av renholdstjenester, snømåking, gressklipping samt brede vedlikeholdstjenester for fast eiendom; Rørleggertjenester; Installasjon og montering av kjøkken, dører og vinduer; Byggledelse; Gaterengjøring. Klasse 45 Åpning av lås; Forvaltning av opphavsrettigheter; Hustilsyn; Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; Lisensiering av immatriell eiendomsrett; Mekling; Nattevaktselskaper; Nøkkelservice; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immatriell eiendomsrett; Tilbakelevering av tapte eiendeler. ØYSTEIN PETTERSEN, AMBOLTVEIEN 94, 4311 HOMMERSÅK, Klasse 35 Administrative tjenester; arbeidsformidling; annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester. (111) Reg.nr.: 302468 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201812260 (220) Inndato: 2018.09.19 (180) Registreringen 2028.09.19 VIGRAN HANDYMAN Vidar Granli, Granlivegen 18, 2166 OPPAKER, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 36 Bestyrelse av familiestiftelser; Børsnoteringer; Deponering av verdipapirer; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; Finansieringstjenester for byggeprosjekter; Finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; Finansinformasjon; Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forvaltning av formuer; Kapitalinvesteringer; Konsulentbistand i skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Meglervirksomhet; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer [fast eiendom]; Utleie av leiligheter; Veiledning i skattespørsmål. Klasse 37 Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av (111) Reg.nr.: 302469 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201901609 (220) Inndato: 2019.02.06 (180) Registreringen 2029.02.06 VITALIS PHARMA AS, Klingenberggata 4, 0161 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk- og skjønnhetspreparater. Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 16 Reisemagasiner. Klasse 25 Klær. Klasse 39 Reiseformidlingstjenester for enkeltpersoner og grupper. (111) Reg.nr.: 302470 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201901606 (220) Inndato: 2019.02.06 (180) Registreringen 2029.02.06 Phønix-Norø VITALIS PHARMA AS, Klingenberggata 4, 0161 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk- og skjønnhetspreparater. Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 14 Klokker. Klasse 25 Klær. Klasse 39 Reiseformidlingstjenester for enkeltpersoner og grupper. 18

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302471 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201901608 (220) Inndato: 2019.02.06 (180) Registreringen 2029.02.06 Noromegå VITALIS PHARMA AS, Klingenberggata 4, 0161 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk- og skjønnhetspreparater. Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 14 Klokker. Klasse 25 Klær. Klasse 39 Reiseformidlingstjenester for enkeltpersoner og grupper. (111) Reg.nr.: 302472 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201812258 (220) Inndato: 2018.09.18 (180) Registreringen 2028.09.18 Karolinas HENNING HERLOF TENNES, Skytterveien 15, 8300 SVOLVÆR, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Fremskaffelse av komersiell og forretningskontaktinformasjon; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Økonomisk planlegging; Økonomiske beregninger; Rådgivning for forretningsledelse; Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; Regnskapsanalyser. Klasse 36 Bestyrelse av familiestiftelser; Børsnoteringer; Deponering av verdipapirer; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; Finansieringstjenester for byggeprosjekter; Finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; Finansinformasjon; Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forvaltning av formuer; Kapitalinvesteringer; Konsulentbistand i skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Meglervirksomhet; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer [fast eiendom]; Utleie av leiligheter; Veiledning i skattespørsmål. Klasse 37 Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; Installasjon og reparasjon av klimatiseringsappareter; Konsulenbistand ved byggingstjenester; Malevirksomhet; Murmestervirksomhet; Mursteinslegging; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; Riving av bygninger; Rørleggervirksomhet; Snekkertjenster; Stillasoppsetting; Taktekkingstjenester; Tapetsering; Tetningsarbeid [bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; Veidekking og brolegging. (111) Reg.nr.: 302473 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201812261 (220) Inndato: 2018.09.18 (180) Registreringen 2028.09.18 GR YARIS Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 471-8571 TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: 302474 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201811810 (220) Inndato: 2018.09.06 (180) Registreringen 2028.09.06 VISCOVER Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road West, MN55391 WAYZATA, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Polymerblandinger til industriell anvendelse og til bruk ved fremstilling av kommersielle og industrielle varer. 19

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302475 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201808292 (220) Inndato: 2018.06.20 (180) Registreringen 2028.06.20 IONZYME ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 7500 PAROW, Sør- Afrika ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter, inkludert galvanisk terapautiske apparater for behandling av huden. Elektriske apparater og innretninger for iontoforese og sonoforese, nemlig håndholdte eller trallemonterte elektriske og sonoforetiske aktivatorer som forbedrer opptaket av hudpreparater i huden når de påføres huden. (111) Reg.nr.: 302476 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201811453 (220) Inndato: 2018.08.29 (180) Registreringen 2028.08.29 OBAN Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, EH129DT EDINBURGH, Storbritannia ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Konfektyrer; sukkerkonfektyrer; sjokolade, konfekt, konfektyrer dekket med sjokolade; matvarer hovedsakelig inneholdende sjokolade, sjokoladebaserte produkter; fudge; karamell; karameller; toffee; matvarer hovedsaklig inneholdende fudge, karamell og/eller toffee; godterier; kjeks, småkaker, kaker og butterdeigskaker; puddinger. småkaker, kaker og butterdeigskaker; puddinger. (111) Reg.nr.: 302478 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201811455 (220) Inndato: 2018.08.29 (180) Registreringen 2028.08.29 DALWHINNIE Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, EH129DT EDINBURGH, Storbritannia ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Konfektyrer; sukkerkonfektyrer; sjokolade, konfekt, konfektyrer dekket med sjokolade; matvarer hovedsakelig inneholdende sjokolade, sjokoladebaserte produkter; fudge; karamell; karameller; toffee; matvarer hovedsakelig inneholdende fudge, karamell og/eller toffee; godterier; kjeks, småkaker, kaker og butterdeigskaker; puddinger. (111) Reg.nr.: 302479 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201812264 (220) Inndato: 2018.09.18 (180) Registreringen 2028.09.18 ecodan geodan Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2- chome, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Airconditionapparater. (111) Reg.nr.: 302477 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201811454 (220) Inndato: 2018.08.29 (180) Registreringen 2028.08.29 TALISKER Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, EH129DT EDINBURGH, Storbritannia ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Konfektyrer; sukkerkonfektyrer; sjokolade, konfekt, konfektyrer dekket med sjokolade; matvarer hovedsakelig inneholdende sjokolade, sjokoladebaserte produkter; fudge; karamell; karameller; toffee; matvarer hovedsakelig inneholdende fudge, karamell og/eller toffee; godterier; kjeks, (111) Reg.nr.: 302480 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (210) Søknadsnr.: 201811456 (220) Inndato: 2018.08.29 (180) Registreringen 2028.08.29 LAGAVULIN Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, EH129DT EDINBURGH, Storbritannia ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Konfektyrer; sukkerkonfektyrer; sjokolade, konfekt, konfektyrer dekket med sjokolade; matvarer hovedsakelig inneholdende sjokolade, sjokoladebaserte produkter; fudge; karamell; karameller; toffee; matvarer hovedsakelig inneholdende fudge, karamell og/eller toffee; godterier; kjeks, småkaker, kaker og butterdeigskaker; puddinger. 20

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302481 (151) Reg.dato.: 2019.02.18 (300) Søknadsprioritet 2017.12.28, EM, 017648122 (210) Søknadsnr.: 201808288 (220) Inndato: 2018.06.20 (180) Registreringen 2028.06.20 Atg24 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189 STOCKHOLM, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; gevinstkvitteringer; verdikuponger. Klasse 28 Skrapelodd og skrapekort for lotterispill; spill; lottsedler og lodd; spillekuponger. Klasse 36 Finansielle tjenester; monetære tjenester. Klasse 41 Tilveiebringelse av lotteri og lotterivirksomhet; underholdning; veddemålstjenester; spilltjenester; hasardspilltjenester; konkurranser; sport- og idrettsaktiviteter. (111) Reg.nr.: 302482 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812218 (220) Inndato: 2018.09.14 (180) Registreringen 2028.09.14 Olivia AS, Stranden 3 A, 0250 OSLO, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurant-, cafe-, bar- og cateringtjenester; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; selvbetjeningsrestauranter; takeout-restauranttjenester. (111) Reg.nr.: 302483 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201808272 (220) Inndato: 2018.06.20 (180) Registreringen 2028.06.20 Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great Oaks Parkway, CA95119 SAN JOSE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for opptaksmedier; apparater for innspilling, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; backup stasjoner for datamaskiner; sky-servere; kommunikasjonsservere [maskinvare]; komponenter og periferiutstyr for datamaskiner; komponenter for datamaskiner; datamaskin databaseservere; diskettstasjoner for datamaskiner og dataminne for nettverkstilkoblede lagringsenheter for fildeling og skybackup; datamaskinvare og programvare for datalagring; datamaskinvare for opplasting, lagring, gjenfinning, nedlasting, overføring og levering av digitalt innhold; datamaskinvare for opplasting, lagring, gjenfinning, nedlasting, overføring og levering av nettverksinnhold; datamaskin-lagringsenheter for datalagring og gjenfinning; datamaskinvare; dataminne; datanettverk-maskinvare; datanettverk servere; datanettverkslagringsenheter, nemlig enheter for lagring og sikkerhetskopiering av elektroniske data enten lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk; dataservere; dataprogramvare for å muliggjøre gjenfinning av data; databehandlingsutstyr; datalagringsenheter, nemlig harddiskstasjoner, digitale diskstasjoner, solid state-stasjoner (SSD), blanke digitale lagringsmedier, hybridstasjoner og datamaskinperiferiutstyr; datalagringsenheter; elektronisk minne; filservere; flashminne; harddiskstasjoner; integrerte kretser; interne harddisk-kabinetter; interne solid state drive-kabinetter (SSD); nettverkstilgangservermaskinvare; nettverksservere; halvlederminneenheter; programvare for tilgang til video og data lagret på distribuerte datalagringsenheter; programvare for komprimering av data; programvare for datasystemanalyse og optimalisering; programvare for kryptering av data; programvare for å maksimere datalagring; programvare for drift og administrasjon av data lagringsenheter; solid state-stasjoner (SSD). Klasse 37 Installasjon av maskinvare; installasjon av maskinvare for datasystemer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare. Klasse 42 Nettskytjenester; datasystemanalyse; datasystemdesign; konsulenttjenester innen design og utvikling av maskinvare; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design, utvikling, oppdatering og vedlikehold av data-harddiskstasjoner, solid state-stasjoner (SSD) og datalagringsenheter; elektronisk datalagring; elektroniske lagringstjenester for arkiveringsdatabaser, bilder og andre elektroniske data; informasjonsteknologi-rådgivning; vedlikehold av fastvare og programvare; tilveiebringelse av 21

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 informasjon om datateknologi og programmering; tilveiebringelse av teknisk rådgivning knyttet til maskinvare og programvare; tilveiebringelse av teknisk informasjon innen maskinvare, datalagring, informasjonslagring, datanettverk og nettverksgrensesnitt, diskstasjoner, datadiskstasjoner og elektronisk minne; tekniske konsulenttjenester knyttet til informasjonsteknologi; tekniske supporttjenester innen datalagring, dataadministrasjon og sikkerhetskopiering av elektroniske data, lokalt og i skyen; tekniske supporttjenester, nemlig flytting av datasentre, servere og database-applikasjoner; tekniske supporttjenester, nemlig teknisk administrasjon av servere for andre og feilsøking i form av diagnostisering av serverproblemer; tekniske supporttjenester, nemlig feilsøking av programvareproblemer; oppdatering av firmware og programvare. (111) Reg.nr.: 302484 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201902195 (220) Inndato: 2019.02.14 (180) Registreringen 2029.02.14 animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bildefiler; nedlastbare bakgrunnsmønstre for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. Klasse 41 Tilby fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe nettbaserte datamaskinspill; tilveiebringe nettbaserte videospill; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare tegneserier; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning; arrangering, gjennomføring og organisering av konserter og musikkforestillinger; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare bilder; tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbar musikk; tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbart lyd- og videoinnhold; musikkunderholdningstjenester; tilveiebringe informasjon om musikkforestillinger og filmpresentasjoner; filmfremvisninger eller produksjon og distribusjon av film. AURIS HELSE AS, Stockfleths gate 4, 3210 SANDEFJORD, Klasse 44 Hjemmeomsorgstjenester; psykiske helsetjenester. (111) Reg.nr.: 302486 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201807921 (220) Inndato: 2018.06.14 (180) Registreringen 2028.06.14 (111) Reg.nr.: 302485 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812263 (220) Inndato: 2018.09.18 (180) Registreringen 2028.09.18 CRYSTAL CHRONICLES Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, TOKYO, Japan HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som Arbetslivsresurs AR AB, Box 3088, 10361 STOCKHOLM, Sverige APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Klasse 35 Bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon og kontortjenester; personellformidling innbefattende formidling av coacher. Klasse 41 Undervisning; utdanning; arrangering av veiledning/instruksjon; personlig utviklingstrening; jobbcoaching; personellutvikling, coaching i form av utviklingstrening; utdanning innen arbeidsmiljøområdet. Klasse 44 Rehabilitering; medisinsk assistanse herunder arbeidsinnrettet rehabilitering og rehabilitering av langtidssykmeldte; atferdsterapi. 22

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302487 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812203 (220) Inndato: 2018.09.13 (180) Registreringen 2028.09.13 TOPWHEEL TREASURES Evolution Malta Limited, Level 1, The Centre, Tigne Point, TPO0001 SLIEMA, Malta Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, Sverige Klasse 28 Enarmede banditter (spillmaskiner); myntstyrte spill; spillkort og kortspill; spørsmålskortspill; selskapsspill; arkadespill; spillkonsoller; elektroniske spill; elektroniske håndholdte spill; bærbare enheter for å spille videospill; elektroniske spill, ikke tilpasset for bruk på tv-mottagere; spill. Klasse 41 Gamblingtjenester; kasino, spill- og gamblingstjenester; kasinoer (gambling); leasing av kasinospill; organisering av databasert bingospill; online spilltjenester; tilveiebringelse av kasino- og gamblinglokaler; gamblingtjenester for underholdningsformål; tilveiebringelse av underholdning via internett; organisering av lotterier; produksjon av direktesendte tv-program for underholdning; underholdning; tjenester relatert til tilveiebringelse av underholdning via direkte tilkobling til en database eller internett. resirkulering av flasker, bokser, plastmateriale, metaller, papirprodukter, avfall og søppel. Klasse 41 Undervisning, kursing, opplæring, holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring innen området for miljøvern, naturvern, gjenbruk og resirkulering av materiale; Utgivelse av bøker, tidsskrifter og aviser på internett; Utgivelse av bøker, periodiske publikasjoner, tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; Multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; Nyhetsformidling; Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. Klasse 42 Tilveiebringelse og forsyning av informasjon relatert til miljøvern, gjenbruk og resirkulering av materiale. (111) Reg.nr.: 302489 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201703329 (220) Inndato: 2017.03.17 (180) Registreringen 2027.03.17 KJEMPE-YES DIPLOM-IS AS, Postboks 23, 1483 HAGAN, Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 30 Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter; saftis, med unntak av frosne konfektyrer. (111) Reg.nr.: 302488 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201808747 (220) Inndato: 2018.07.02 (180) Registreringen 2028.07.02 Infinitum AS, Postboks 447 Skøyen, 0213 OSLO, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Detalj- og engroshandel relatert til resirkulert materiale til bruk for videre bearbeidelse og produktproduksjon, herunder resirkulert metall og plast; reklamevirksomhet og bevisstgjøringsvirksomhet innen miljøvern, naturvern, gjenbruk og resirkulering av materiale; Administrasjon av prosjekter; Sammenstilling av statistikk; Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse og drift av online blogger, diskusjonsgrupper, chatterom og nettsider; tilveiebringe for internettbrukere chatterom for personifisert informasjon så som hjemmesider, blogg og dagbøker. Klasse 39 Innsamling, avhenting, transport og lagring av flasker, bokser, plastmateriale, metaller, papirprodukter, avfall, søppel og resirkulert materiale; Transportvirksomhet. Klasse 40 Bearbeiding av materialer, nemlig sortere, vaske, kverne, makulere, knuse, granulere og omforme materialer laget av metall, plastikk, glas og papir; (111) Reg.nr.: 302490 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201807599 (220) Inndato: 2018.06.10 (180) Registreringen 2028.06.10 STARFIELD ZeniMax Media Inc, 1370 Piccard Drive, MD20850 ROCKVILLE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataspillprogrammer; dataspillprogramvare for bruk med datamaskiner og videospillkonsoller; nedlastbar dataspillprogramvare som tilbys via Internett og trådløse enheter; mobilapplikasjonssoftware, nemlig spill for telefoner og mobile enheter; elektroniske enheter med dataspillprogramvare for bruk med datamaskiner og videospillkonsoller; forhåndsinnspilte digitale medier i form av CD-ROM og DVD-er med dataspill og videospill, bakgrunnsbilder, skjermsparere, digitale musikkfiler, og grafikk, videoer, filmer, multimediefiler, spillefilmer, og animasjon innen området for videospill og dataspill; nedlastbare digitale medier, nemlig nedlastbare bilder, nedlastbare kunstverk, nedlastbare tekstfiler, nedlastbare lydfiler, nedlastbare videofiler, nedlastbar spillprogramvare, og nedlastbare spillefilmer; nedlastbar programvare for bruk i data og videospill utvikling, simuleringer, og visualiseringer; spillsoftwareutviklingsverktøy for frembringelse og modifikasjon av data- og videospill; programvare for bruk i forbindelse med aksessering av online markedsplasser; nedlastbar programvare for bruk i forbindelse med aksessering av online ikkenedlastbare spill og tjenester; 23

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 spillsoftwareutviklingsverktøy for bruk i forbindelse med utvikling, frembringelse, modifisering og utnyttelse av andre for frembringelse av data- og videospill; solbriller; nedlastbar programvare i form av utvidet innhold for eksisterende video- og dataspill; videospillkontrollere og joysticker; nedlastbare kunstverk og videoer relatert til video- og dataspill Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av online interaktive dataspill; tilveiebringelse av online dataspill for bruk sammen med datamaskiner, håndholdte computere, trådløse telefoner og mobile og trådløse enheter; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online interaktive dataspill; underholdningstjenester, nemlig produksjon og tilveiebringelse av et pågående fjernsynsprogram levert via internett; underholdningstjenester i form av et pågående fjernsynsprogram satt til en post-kjernefysisk apokalyptisk verden; tilveiebringelse av online informasjon vedrørende et pågående fjernsynsprogram; tilveiebringelse av informasjon, visuelt materiale, og ikke-nedlastbart forhåndsinnspilt lyd og videoinnhold relatert til et pågående fjernsynsprogram, via en nettside; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon relatert til elektroniske dataspill via internett; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, magasiner, tidsskrifter og aviser innen området for romaner, tegneserier og tegnefilmer; spillefilmproduksjon; spillefilmdistribusjon; produksjon og utleie av audiovisuelle arbeider, særlig spillefilmer, fjernsynsprogrammer, videoer, og musikk, for strømming eller nedlasting innen områdene for underholdning og videospill; produksjon av video; tilveiebringelse av et online tidsskrift over internett inneholdende underholdning og videospill, via blogger; tilveiebringelse av audiovisuelt innhold, særlig spillefilmer, fjernsynsprogrammer, videoer og videoklipp, lydklipp, filmklipp og fotografier, innen områdene for underholdning og videospill, via en nettside; tilveiebringelse av video- og interaktive spill, via en nettside; fanklubbtjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og fjernsynsshow via en videoon-demand overføringstjeneste. Klasse 42 Produksjon av dataspillprogramvare. (111) Reg.nr.: 302491 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201804118 (220) Inndato: 2018.03.27 (180) Registreringen 2028.03.27 VITAL VEKST AS, Årsvollveien 213, 4312 SANDNES, KURT ODDVAR AUSTRÅTT, STÅLE KYLLINGSTADS VEI 10 C, 4317 SANDNES, Klasse 1 Vekstsubstrat; jordforbedringsmidler; jordforbedringsmidler for landbruksformål; jordforbedringsmidler for hagebruksformål; gjødningskalk; jord for dyrking; kompost; kompleks gjødsel; grafitt, rå eller halvbearbeidet, for bruk i produksjon; gjødsel; gjødsel for jord; gjødningsmidler; vannrensemidler; filteringsmaterialer (kjemiske produkter); jordstabilisator for bruk innen veibygging; grafitt for industriell bruk; torv (gjødsel); matjord; gjødselmiks; sement (metallurgisk); filtreringsmaterialer (mineralstoffer). Klasse 19 Stein; granitt; natursteinfliser; vulkansk aske; takbekledninger, ikke av metall; naturstein; natursteinheller; filt for bygging; sement; overvannshåndteringssystem i form av spesialbetongelementer inneholdende substrater og planter. Klasse 31 Planter, herunder Sedum/Bergknapp til grønne tak og vegger; prekultiverte vegetasjonsmatter; vannplanter; ferdigplen; såfrø; naturlige planter og blomster; trefliser som bunnvegetasjon; naturlige gressplener; torvstrø; trær. (111) Reg.nr.: 302492 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201901599 (220) Inndato: 2019.02.05 (180) Registreringen 2029.02.05 Broodstock Capital BROODSTOCK CAPITAL PARTNERS AS, Storgata 10, 6413 MOLDE, Klasse 36 Kapitalforvaltning; kapitalforvaltning for tredjeparter; kapitalforvaltningstjenester innen finans, investeringer og fast eiendom; kapitalforvaltningstjenester; investeringstjenester; investeringsrådgivning; kapitalog investeringsforvaltning; forvaltning av investeringsportefølje; forvaltning av investeringsselskap; forvaltning av kapitalinvesteringsfond. (111) Reg.nr.: 302493 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201802560 (220) Inndato: 2018.02.20 (180) Registreringen 2028.02.20 Friend Workspace FRIEND SOFTWARE CORPORATION AS, Hillevågsveien 14, 4016 STAVANGER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 24

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302494 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812500 (220) Inndato: 2018.09.24 (180) Registreringen 2028.09.24 Sports Group Denmark A/S, Skærskovgårdsvej 5, 8600 SILKEBORG, Danmark Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; Kofferter og reisevesker; Bager; Bager for sport. Klasse 25 Klær, skotøy, hodeplagg; Hansker [bekledning]; Hodebånd [bekledning]. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler; Sportsutstyr; Gymnastikkutstyr; Sportsapparater; Gymnastikkapparater. (111) Reg.nr.: 302495 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201802561 (220) Inndato: 2018.02.20 (180) Registreringen 2028.02.20 Friend Core FRIEND SOFTWARE CORPORATION AS, Hillevågsveien 14, 4016 STAVANGER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: 302496 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201802563 (220) Inndato: 2018.02.20 (180) Registreringen 2028.02.20 Friend Cloud Computer FRIEND SOFTWARE CORPORATION AS, Hillevågsveien 14, 4016 STAVANGER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: 302497 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201901611 (220) Inndato: 2019.02.06 (180) Registreringen 2029.02.06 brightway ANNE KARIN MOSAKER, MOKLEIVA 1, 1450 NESODDTANGEN, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; dataprogramvare for applikasjon- og databaseintegrering; undervisningsapparater; innspilte dataspillprogrammer; innspilte videoplater og kassetter; dataprogrammer, innspilte; dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; dataprogrammer, nedlastbare; dataprogrammer og programvare. Klasse 38 Dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester. Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; kulturelle-, opplærings- eller underholdningstjenester tilveiebrakt av kunstgallerier; organisering av utstillinger for kulturelle formål; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; booking av seter for kulturelle arrangementer; tilrettelegging og utførelse av konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; organisering av kongresser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; organisering av utstillinger, konvensjoner og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og underholdningsformål; organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; presentasjon av arbeider med billedkunst og litteratur til offentligheten fo kulturelle eller utdanningsbaserte formål; underholdning og idrettsaktiviteter; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; underholdning og kulturaktiviteter; kulturaktiviteter; idrettsaktiviteter; idretts- og kulturaktiviteter; organisering av lotteri og andre spilleaktiviteter; utdannings- og underholdningsaktiviteter i forbindelse med cruise og turer; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av nettbasert informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; 25

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; utleie av innspilte databærere for underholdningsformål; utleie av innspilte magnetbånd for språkopplæring. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tilveiebringe mat og drikke, og midlertidig innkvartering; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; servering av mat og drikke; servering av mat og drikke i bistroer; catering av mat og drikke for cocktailselskaper; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringe mat og drikke; cateringtjenester for mat og drikke; servering av mat og drikke i internettkafeer; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i smultringutsalg; servering av mat og drikke for gjester; rådgivningstjenester for catering av mat og drikke; catering av mat og drikke for institusjoner; servering av mat og drikke i smultringutsalg; tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; catering av mat og drikke for banketter; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i restauranter; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og barer; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; ferieleirtjenester [innlosjering]; midlertidig overnatting; ta-med-hjem-service for mat og drikke; servering av mat og drikke i restauranter og barer; tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og gjester; tilveiebringelse av mat og drikke som del av gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for konvensjonfasiliteter; midlertidig overnatting og cateringtjenester for gjester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart forbruk; midlertidig overnatting på gjestegårder; tilberedning av japansk mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos detaljforhandlere; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieboliger; tilrettelegging og tilveiebringelse av midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig overnatting for gjester; servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og tamed-hjem-service; tilberedning av mat og drikkevarer; tilveiebringelse av midlertidig overnatting; reservering av midlertidig innkvartering; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig trailerparkfasiliteter; reisebyråtjenester for reservasjon av midlertidig overnatting; reservasjon av midlertidig overnatting i hoteller og pensjonater; booking-byråtjenester for reservasjon av midlertidig innkvartering; cateringtjenester for spansk mat; reservasjon av midlertidig overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av midlertidig overnatting via internett; take-awaytjenester for mat; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; cateringtjenester for japansk mat; cateringtjenester for europeisk mat; utleie av midlertidig overnatting i form av villaer og bungalower; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i hoteller, moteller og pensjonater; rådgivning via kundesentre og kundetelefoner for midlertidig overnatting; tilberedning av spansk mat for umiddelbart forbruk; resepsjonstjenester for midlertidig innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]; utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; utleie av kjøkkenbenkeplater for tilberedning av mat for umiddelbart forbruk; tilveiebringelse av mat til trengende personer [veldedige tjenester]; midlertidige overnattingstjenester på ferieleir; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin og mat; mattilberedningstjenester; matdekorering; matskulpurering; tilrettelegging av midlertidige overnattinger; servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat. (111) Reg.nr.: 302498 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201810634 (220) Inndato: 2018.08.09 (180) Registreringen 2028.08.09 VILLA INKOGNITO Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes advokatfirma DA, v/ Linn E. Drejer- Dølvik, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Eiendomstjenester i forbindelse med administrasjon av eiendomsinvesteringer; eiendomsforvaltningstjenester; boligformidling [leiligheter]; finansiell virksomhet; betalingstjenester i for bindelse med leie av bygninger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av bygninger; fremskaffelse av informasjon innen fast eiendom via internett; utleie av hus; uteleie av industrilokaler; bestyrelse av fast eiendom; utleie av kontorer [fast eiendom]; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom i forbindelse med eiendom og land; eiendomsrådgivning; eiendomsinvesteringstjenester; utleie av kontorarealer; utleie av leiligheter og kontorer; utleie av leiligheter, hus, forretningslokaler og kontorer; utleie av bygninger og fremskaffelse av relatert informasjon; utleie av bygninger for permanent opphold; utleie av forretningslokaler; utleie av leiligheter; fornyelse av leiekontrakter for fast eiendom; forvaltning av feriehus; forvalting av fast eiendom; utleie av bygninger; bestyrelse av leiegårder; husleieinnkreving; forretninger med fast eiendom; anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendoms- og boligforvaltning; forvaltning av bygninger; forvaltning av fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom; utleie av leiligheter i leilighetskomplekser; utleie av fast eiendom. Klasse 39 Bestilling av transport via reisebyråer; bestilling av reiser, utflukter og cruise; rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; reiseguidetjenester; kundeparkering; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flytransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med togtransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med transport av varer og passasjerer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy; godsbefraktning; bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; sightseeing [turistbesøk]; parkeringsplasstjenester; plassreservering [transport]; trafikkinformasjon; bestilling av flyseter; bestilling av transport via globale datanettverk; bilutleie med sjåførtjenester; rådgivning og informasjon i forbindelse med flytransporttjenester for varer og mennesker; rådgivning i forbindelse med reise-, transport- og lagertjenester; befraktning og fremskaffelse av relatert informasjon; reisebestillingstjenester fra reisebyråer; reiserådgivning; reiserådgivning og informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og kurértjenester; reiseinformasjon; organisering av ekskursjoner; organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; organisering av turer; 26

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon om bestilling av forretningsreiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske midler; transport av passasjerer og varer via vei, tog, skip og fly; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av turistinformasjon, via internett; reiseledervirksomhet; biltransport; båtutleie; transport; sjøtransport; utleie av busser; transportvirksomhet; bestilling og tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av togseter; bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av reiser via turistkontorer; rådgivning innen transport- og lagertjenester anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; bagasjelagring; organisering av reiser; biltransport og utleietjenester; planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; fremskaffelse av informasjon om reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med reiser og transport, via elektroniske midler; fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon via mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; utleie, bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av lystbåter; organisering av reiser og båtturer; transport av passasjerer på vannvei og med tog, ferge, bil, bil og skip; transport av passasjerer på vei; fremskaffelse av turistinformasjon; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og ekskursjoner; utleie av biler; reisereservering; bagasjehåndtering; bestilling av transport; rådgivning innen forretningsreiser anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; reservasjon av transport for passasjerer, varer og dyr; transport av bagasje; transport av passasjerer via vei, tog, skip og fly; transport av passasjerbagasje; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og metoder for transport av varer og mennesker; fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, motorbåter, seilfartøy og kanoer; lossing av gods; befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; bestilling av reisebilletter; bestilling av reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; rådgivnings- og bestillingstjenester i forbindelse med reiser; matlevering; reiseformidling og reservasjonstjenester; reisebestillingstjenester; reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige værforhold; bilparkeringstjenester; transport av passasjerer med buss; transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, båt og fly; transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy og skip; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av informasjon om transporttjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og kanoer; utleie av biler og sykler; busstransport; passasjertransport; transport av reisende; avisutlevering. Klasse 41 Tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse av konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; organisering av kulturarrangementer; tilveiebringelse av ikkenedlastbare filmer og tv-programmer via betalingstv; underholdning og idrettsaktiviteter; underholdningstjenester fra musikkgrupper; underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video og teater; treningssentertjenester; organisering og presentasjon av direktesendte forestillinger; organisering av filmvisninger; organisering av direktesendte musikkforestillinger; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; fysiske treningstjenester; arrangering av matfestivaler; tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte musikkarrangementer, samt kultur- og idrettsarrangementer; billettreservasjon- og bestillingstjenester for arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; utdannelsesvirksomhet; undervisning; organisering og ledelse av konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; ferieleirtjenester [underholdning]; organisering av fester [underholdning]; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; spillehaller; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; underholdningsvirksomhet; fornøyelsespark- og tivolitjenester; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; tilveiebringelse av ikkenedlastbare filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; bestilling av seter på underholdningsarrangementer; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; utførelse av filmfestivaler; rådgivningsog informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; underholdningstjenester i form av musikalske sanggruppeforestillinger; underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer; organisering og utførelse av ball; organisering, presentasjon og produksjon av show og direktesendte forestillinger; organisering, produksjon og presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultur- eller underholdningsformål; underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio og film; tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; showoppsetninger; kasino [spille] virksomhet; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; organisering og ledelse av seminarer; utleie av tennisbaner; faglige opplæringstjenester; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; databasert opplæring; utførelse av kulturarrangementer; utførelse av underholdningsarrangementer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; underholdningstjenester i form av musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i 27

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 form av sceneproduksjoner og kabareter; fanklubbtjenester i form av underholdning; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; organisering av underholdningsshow; organisering av utstillinger for kulturelle formål; organisering av golfturneringer; organisering av show og konserter; organisering av idretts- og kulturarrangementer; organisering av idrettsarrangementer; organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; faglig kompetanseopplæring; drift av fritidsanlegg; teateroppsetninger; underholdningsinformasjon; drift av golfbaner; oppføring av forestillinger [live]; organisering og ledelse av symposium; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; karaoketjenester; personlig trener [mosjon og trim]; fornøyelsespark- og temaparktjenester; tilrettelegging og utførelse av konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; organisering av kongresser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; organisering av dansearrangementer og diskotek; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og underholdningsarrangementer; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, forelesningspresentasjoner og vitenskapelige konferanser for språkopplæring; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og underholdningsformål; organisering av konkurranser og prisutdelingsseremonier; organisering av konkurranser for utdanning eller underholdning; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tvprogrammer via tv-kanaler med pay-per-view; klubbtjenester i form av underholdning; utførelse av utdanningskonferanser; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; underholdningstjenester i form av forestillinger fra sangere; trening og trim; orkester- og konserttjenester; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; organisering av utstillinger, konvensjoner og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; presentasjon av direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon av teaterforestillinger; produksjon av direktesendt underholdning; reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, forskning og kultur; artistopptredener; dyreparktjenester; organisering og ledelse av kongresser; diskotektjenester; rekreasjonsinformasjon; treningsleirtjenester; booking av seter for kulturelle arrangementer; nattklubber; helseklubbinstruktør; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; bestilling av seter på show og idrettsarrangementer; utførelse av utdanningsarrangementer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; underholdning og kulturaktiviteter; underholdningstjenester fra fritids- og fornøyelsesparker; golftrening; helse- og fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; organisering og presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og underholdningsarrangementer; organisering av utdannings- og underholdningsarrangementer for profesjonelle og ledere; organisering av utdanningsarrangementer; organisering av underholdningsarrangementer; organisering av profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; presentasjon av direktesendte underholdningsarrangementer; film- og videoutleie; tilrettelegging, utførelse og organisering av arbeidsgrupper [opplæring]; faglige utdannings- og opplæringstjenester; fornøyelsesparker; drift av sportsinstallasjoner; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering og ledelse av kollokvium; filmfremvisning; organisering av ball; djtjenester; ledelse av guidede turer. Klasse 43 Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; fremskaffelse av informasjon om overnatting via internett; tilveiebringelse av tjenester for reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i hoteller, moteller og pensjonater; reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av midlertidig overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av midlertidig overnatting via internett; restaurant,- bar- og cateringtjenester; restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; servering av mat og drikke i bistroer; bar- og bistrotjenester; midlertidig overnatting; midlertidig overnatting på gjestegårder; reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner; cateringtjenester for konferansesentre; rådgivning via kundesentre og kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser [restauranter]; hotelltjenester for prioriterte kunder; saftbartjenester; mobile cateringtjenester; utendørs cateringtjenester; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av ferieovernatting; fremskaffelse av informasjon om midlertidige overnattingstjenester; beverting og tilbringing av mat og drikke; kafeer; kafeteriaer; pensjonatreservering; snack-barer; bartjenester; moteller; servering av is; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner av ferieovernattinger; tilveiebringelse av midlertidig overnatting for gjester; fremskaffelse av informasjonstjenester for reiseovernatting og reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for reisende; reservasjon av hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting i hoteller og pensjonater; restaurant- og cateringtjenester; restauranter med hjemlevering; tilrettelegging av midlertidige overnattinger; restauranter; reservering av midlertidig innkvartering; utleie av telt; servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; midlertidig overnatting og cateringtjenester for gjester; midlertidige overnattingstjenester på ferieleir; vinbartjenester; kafé- og restauranttjenester; mattilberedningstjenester; herbergetjenester; hotell- og restauranttjenester; hotellinformasjonstjenester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning av mat og drikkevarer; tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter; tilveiebringelse av konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i restauranter; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin og mat; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieboliger; utleie av senger; utleie av varemessestender; tilrettelegging og tilveiebringelse av midlertidig overnatting; bar- og cateringtjenester; barog restauranttjenester; drift av campingplasser; pensjonater; hotellreservering; utleie av møterom; matskulpurering; reisebyråtjenester for å utføre restaurantreservasjoner; kafé- og restauranttjenester; cateringtjenester for mat og drikke; hotellcateringtjenester; reservasjonstjenester for 28

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 hotellrom; utføre hotellreservasjoner for andre; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og barer; tilveiebringelse av hotellovernatting; tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og gjester; utleie av stoler og bord; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting i form av villaer og bungalower; overnattingstjenester på feriested; reservasjon av rom; tilrettelegging av hotellovernatting; bestilling av teltplassovernatting; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; catering; kantiner; utleie av værelser; hoteller; selvbetjeningsrestauranter; ferieleirtjenester [innlosjering]; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; servering av mat og drikke i smultringutsalg; servering av mat og drikke i restauranter og barer; reisebyråtjenester for reservasjon av hotellovernatting; cocktailsalongtjenester; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; hotellovernattingstjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos detaljforhandlere; tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; fremskaffelse av informasjon om midlertidig overnatting via internett; tilveiebringelse av restauranttjenester; tilveiebringelse av midlertidig overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig trailerparkfasiliteter; utleie av møbler for hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter; utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; reservasjon av restauranter; servering av mat og drikke for gjester; feriehus; resepsjonstjenester for midlertidig innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]; servering av mat og drikke i internettkafeer; servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og tamed-hjem-service; ta-med-hjem-service for mat og drikke; reisebyråtjenester for reservasjon av midlertidig overnatting; kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle arrangementer for spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i smultringutsalg; fremskaffelse av informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med hoteller. (111) Reg.nr.: 302499 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812499 (220) Inndato: 2018.09.24 (180) Registreringen 2028.09.24 Sports Group Denmark A/S, Skærskovgårdsvej 5, 8600 SILKEBORG, Danmark Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; Kofferter og reisevesker; Bager; Bager for sport. Klasse 25 Klær, skotøy, hodeplagg; Hansker [bekledning]; Hodebånd [bekledning]. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler; Sportsutstyr; Gymnastikkutstyr; Sportsapparater; Gymnastikkapparater. (111) Reg.nr.: 302500 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812274 (220) Inndato: 2018.09.19 (180) Registreringen 2028.09.19 Oryton ORYTON AS, c/o Eco Finans AS, Brynsveien 2, 0667 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare, datasystemer. Klasse 35 Regnskapsførsel; regnskapskontroll; Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; Personellrekruttering. Klasse 42 Design, utvikling og programmering av dataprogramvare; Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; Outsourcing av ITtjenester; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Konsulenttjenester innen dataprogramvare. (111) Reg.nr.: 302501 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201902241 (220) Inndato: 2019.02.16 (180) Registreringen 2029.02.16 MrSavage MRSAVAGEM AS, Kvernkallveien 9, 0382 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; dataperiferiutstyr og tilbehør; videospillprogrammer; datamaskiner; nedlastbare video- og lydfiler. Klasse 16 Trykksaker; fotografier. Klasse 25 Klær, skotøy, hodeplagg. 29

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 Klasse 28 Spill; videospillmaskiner; sportsartikler; leker; videospillkonsoller. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 38 Streamingtjenester for video, lyd og tv; video-ondemand overføringstjenester; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: 302503 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201812273 (220) Inndato: 2018.09.19 (180) Registreringen 2028.09.19 (111) Reg.nr.: 302502 (151) Reg.dato.: 2019.02.19 (210) Søknadsnr.: 201902244 (220) Inndato: 2019.02.17 (180) Registreringen 2029.02.17 Mods4Mars EDUCUBE AS, Neshadlene 108, 5410 SAGVÅG, Klasse 9 Elektronisk spillprogramvare; elektroniske spillprogrammer; elektronisk spillprogramvare for håndholdte elektroniske enheter; roboter for undervisning. Klasse 28 Leker; elektriske actionleker; lekeroboter; byggeklosser [leker]; bøyelige leker; myke leker; snakkende leker; slåleker; lekeraketter; sandkasseleker; draleker; badeleker; myke plysjleker; babyleker; oppblåsbare rideleker; aktivitetsleker for barn; trekkoppleker av metall; skyveleker; klemmeleker; plastleker; pil og bueleker; batteridrevete actionleker; lekematter med inkorpererte barneleker; selvgående trekkoppleker; oppblåsbare badeleker; støyleker; hundeleker; moroartikler [småleker for fester]; byggeleker; trekkoppleker; rideleker; aktivitetsleker for babyer; trekkoppleker av plast; strandleker; narreleker; styringsenheter for leker; gummifigurer som leker; bærbare spill og leker med telekommunikasjonsfunksjoner; oppblåsbare leker for svømmebassenger; spill og leker; oppblåsbare leker; leker for katter; leker for kjæledyr; leker med ringer; leker for bruk i barnesenger. Klasse 35 Detaljhandel av leker. GRUP 8, S.A., C. Pep Munné, 4, 08480 L'AMETLLA DEL VALLÉS, Spania ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Papir og papp; trykksaker; bokbindingsmaterialer; fotografier [trykte]; skrivesaker; kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; tegneutstyr; kunstmaterialer; malerkoster; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; poser og artikler av papir, papp og plast for emballering, innpakning og lagring; trykkerityper; trykklisjeer. (111) Reg.nr.: 302504 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201810635 (220) Inndato: 2018.08.09 (180) Registreringen 2028.08.09 INKOGNITO VILLA Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes advokatfirma DA, v/ Linn E. Drejer- Dølvik, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Eiendomstjenester i forbindelse med administrasjon av eiendomsinvesteringer; eiendomsforvaltningstjenester; boligformidling [leiligheter]; finansiell virksomhet; betalingstjenester i for bindelse med leie av bygninger; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av bygninger; fremskaffelse av informasjon innen fast eiendom via internett; utleie av hus; uteleie av industrilokaler; bestyrelse av fast eiendom; utleie av kontorer [fast eiendom]; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom i forbindelse med eiendom og land; eiendomsrådgivning; eiendomsinvesteringstjenester; utleie av kontorarealer; utleie av leiligheter og kontorer; utleie av leiligheter, hus, forretningslokaler og kontorer; utleie av bygninger og fremskaffelse av relatert informasjon; utleie av bygninger for permanent opphold; utleie av forretningslokaler; utleie av leiligheter; fornyelse av leiekontrakter for fast eiendom; forvaltning av feriehus; forvalting av fast eiendom; utleie av bygninger; bestyrelse av leiegårder; husleieinnkreving; forretninger med fast eiendom; anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendoms- og boligforvaltning; forvaltning av bygninger; forvaltning av fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom; 30

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 utleie av leiligheter i leilighetskomplekser; utleie av fast eiendom. Klasse 39 Bestilling av transport via reisebyråer; bestilling av reiser, utflukter og cruise; rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; reiseguidetjenester; kundeparkering; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flytransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med togtransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med transport av varer og passasjerer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy; godsbefraktning; bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; sightseeing [turistbesøk]; parkeringsplasstjenester; plassreservering [transport]; trafikkinformasjon; bestilling av flyseter; bestilling av transport via globale datanettverk; bilutleie med sjåførtjenester; rådgivning og informasjon i forbindelse med flytransporttjenester for varer og mennesker; rådgivning i forbindelse med reise-, transport- og lagertjenester; befraktning og fremskaffelse av relatert informasjon; reisebestillingstjenester fra reisebyråer; reiserådgivning; reiserådgivning og informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og kurértjenester; reiseinformasjon; organisering av ekskursjoner; organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; organisering av turer; parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon om bestilling av forretningsreiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske midler; transport av passasjerer og varer via vei, tog, skip og fly; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av turistinformasjon, via internett; reiseledervirksomhet; biltransport; båtutleie; transport; sjøtransport; utleie av busser; transportvirksomhet; bestilling og tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av togseter; bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av reiser via turistkontorer; rådgivning innen transport- og lagertjenester anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; bagasjelagring; organisering av reiser; biltransport og utleietjenester; planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; fremskaffelse av informasjon om reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med reiser og transport, via elektroniske midler; fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon via mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; utleie, bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av lystbåter; organisering av reiser og båtturer; transport av passasjerer på vannvei og med tog, ferge, bil, bil og skip; transport av passasjerer på vei; fremskaffelse av turistinformasjon; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og ekskursjoner; utleie av biler; reisereservering; bagasjehåndtering; bestilling av transport; rådgivning innen forretningsreiser anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; reservasjon av transport for passasjerer, varer og dyr; transport av bagasje; transport av passasjerer via vei, tog, skip og fly; transport av passasjerbagasje; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og metoder for transport av varer og mennesker; fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, motorbåter, seilfartøy og kanoer; lossing av gods; befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; bestilling av reisebilletter; bestilling av reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; rådgivnings- og bestillingstjenester i forbindelse med reiser; matlevering; reiseformidling og reservasjonstjenester; reisebestillingstjenester; reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige værforhold; bilparkeringstjenester; transport av passasjerer med buss; transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, båt og fly; transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy og skip; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av informasjon om transporttjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og kanoer; utleie av biler og sykler; busstransport; passasjertransport; transport av reisende; avisutlevering. Klasse 41 Tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse av konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; organisering av kulturarrangementer; tilveiebringelse av ikkenedlastbare filmer og tv-programmer via betalingstv; underholdning og idrettsaktiviteter; underholdningstjenester fra musikkgrupper; underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video og teater; treningssentertjenester; organisering og presentasjon av direktesendte forestillinger; organisering av filmvisninger; organisering av direktesendte musikkforestillinger; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; fysiske treningstjenester; arrangering av matfestivaler; tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte musikkarrangementer, samt kultur- og idrettsarrangementer; billettreservasjon- og bestillingstjenester for arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; utdannelsesvirksomhet; undervisning; organisering og ledelse av konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; ferieleirtjenester [underholdning]; organisering av fester [underholdning]; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; spillehaller; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; underholdningsvirksomhet; fornøyelsespark- og tivolitjenester; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; tilveiebringelse av ikkenedlastbare filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; bestilling av seter på underholdningsarrangementer; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; utførelse av filmfestivaler; rådgivningsog informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; underholdningstjenester i form av musikalske sanggruppeforestillinger; underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 31

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 og andre kulturelle og artistiske arrangementer; organisering og utførelse av ball; organisering, presentasjon og produksjon av show og direktesendte forestillinger; organisering, produksjon og presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultur- eller underholdningsformål; underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio og film; tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; showoppsetninger; kasino [spille] virksomhet; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; organisering og ledelse av seminarer; utleie av tennisbaner; faglige opplæringstjenester; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; databasert opplæring; utførelse av kulturarrangementer; utførelse av underholdningsarrangementer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; underholdningstjenester i form av musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner og kabareter; fanklubbtjenester i form av underholdning; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; organisering av underholdningsshow; organisering av utstillinger for kulturelle formål; organisering av golfturneringer; organisering av show og konserter; organisering av idretts- og kulturarrangementer; organisering av idrettsarrangementer; organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; faglig kompetanseopplæring; drift av fritidsanlegg; teateroppsetninger; underholdningsinformasjon; drift av golfbaner; oppføring av forestillinger [live]; organisering og ledelse av symposium; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; karaoketjenester; personlig trener [mosjon og trim]; fornøyelsespark- og temaparktjenester; tilrettelegging og utførelse av konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; organisering av kongresser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; organisering av dansearrangementer og diskotek; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og underholdningsarrangementer; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, forelesningspresentasjoner og vitenskapelige konferanser for språkopplæring; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og underholdningsformål; organisering av konkurranser og prisutdelingsseremonier; organisering av konkurranser for utdanning eller underholdning; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tvprogrammer via tv-kanaler med pay-per-view; klubbtjenester i form av underholdning; utførelse av utdanningskonferanser; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; underholdningstjenester i form av forestillinger fra sangere; trening og trim; orkester- og konserttjenester; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; organisering av utstillinger, konvensjoner og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; presentasjon av direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon av teaterforestillinger; produksjon av direktesendt underholdning; reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, forskning og kultur; artistopptredener; dyreparktjenester; organisering og ledelse av kongresser; diskotektjenester; rekreasjonsinformasjon; treningsleirtjenester; booking av seter for kulturelle arrangementer; nattklubber; helseklubbinstruktør; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; bestilling av seter på show og idrettsarrangementer; utførelse av utdanningsarrangementer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; underholdning og kulturaktiviteter; underholdningstjenester fra fritids- og fornøyelsesparker; golftrening; helse- og fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; organisering og presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og underholdningsarrangementer; organisering av utdannings- og underholdningsarrangementer for profesjonelle og ledere; organisering av utdanningsarrangementer; organisering av underholdningsarrangementer; organisering av profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; presentasjon av direktesendte underholdningsarrangementer; film- og videoutleie; tilrettelegging, utførelse og organisering av arbeidsgrupper [opplæring]; faglige utdannings- og opplæringstjenester; fornøyelsesparker; drift av sportsinstallasjoner; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering og ledelse av kollokvium; filmfremvisning; organisering av ball; djtjenester; ledelse av guidede turer. Klasse 43 Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; fremskaffelse av informasjon om overnatting via internett; tilveiebringelse av tjenester for reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i hoteller, moteller og pensjonater; reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av midlertidig overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av midlertidig overnatting via internett; restaurant,- bar- og cateringtjenester; restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; servering av mat og drikke i bistroer; bar- og bistrotjenester; midlertidig overnatting; midlertidig overnatting på gjestegårder; reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner; cateringtjenester for konferansesentre; rådgivning via kundesentre og kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser [restauranter]; hotelltjenester for prioriterte kunder; saftbartjenester; mobile cateringtjenester; utendørs cateringtjenester; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av ferieovernatting; fremskaffelse av informasjon om midlertidige overnattingstjenester; beverting og tilbringing av mat og drikke; kafeer; kafeteriaer; pensjonatreservering; snack-barer; bartjenester; moteller; servering av is; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner av ferieovernattinger; tilveiebringelse av midlertidig overnatting for gjester; fremskaffelse av informasjonstjenester for reiseovernatting og reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for reisende; reservasjon av hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting i hoteller og pensjonater; restaurant- og cateringtjenester; restauranter med hjemlevering; tilrettelegging av midlertidige overnattinger; restauranter; reservering av midlertidig 32

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 innkvartering; utleie av telt; servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; midlertidig overnatting og cateringtjenester for gjester; midlertidige overnattingstjenester på ferieleir; vinbartjenester; kafé- og restauranttjenester; mattilberedningstjenester; herbergetjenester; hotell- og restauranttjenester; hotellinformasjonstjenester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning av mat og drikkevarer; tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter; tilveiebringelse av konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i restauranter; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin og mat; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieboliger; utleie av senger; utleie av varemessestender; tilrettelegging og tilveiebringelse av midlertidig overnatting; bar- og cateringtjenester; barog restauranttjenester; drift av campingplasser; pensjonater; hotellreservering; utleie av møterom; matskulpurering; reisebyråtjenester for å utføre restaurantreservasjoner; kafé- og restauranttjenester; cateringtjenester for mat og drikke; hotellcateringtjenester; reservasjonstjenester for hotellrom; utføre hotellreservasjoner for andre; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og barer; tilveiebringelse av hotellovernatting; tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og gjester; utleie av stoler og bord; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting i form av villaer og bungalower; overnattingstjenester på feriested; reservasjon av rom; tilrettelegging av hotellovernatting; bestilling av teltplassovernatting; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; catering; kantiner; utleie av værelser; hoteller; selvbetjeningsrestauranter; ferieleirtjenester [innlosjering]; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; servering av mat og drikke i smultringutsalg; servering av mat og drikke i restauranter og barer; reisebyråtjenester for reservasjon av hotellovernatting; cocktailsalongtjenester; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; hotellovernattingstjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos detaljforhandlere; tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; fremskaffelse av informasjon om midlertidig overnatting via internett; tilveiebringelse av restauranttjenester; tilveiebringelse av midlertidig overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig trailerparkfasiliteter; utleie av møbler for hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter; utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; reservasjon av restauranter; servering av mat og drikke for gjester; feriehus; resepsjonstjenester for midlertidig innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]; servering av mat og drikke i internettkafeer; servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og tamed-hjem-service; ta-med-hjem-service for mat og drikke; reisebyråtjenester for reservasjon av midlertidig overnatting; kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle arrangementer for spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i smultringutsalg; fremskaffelse av informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med hoteller. (111) Reg.nr.: 302505 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (300) Søknadsprioritet 2018.04.05, US, 87/864,953 (210) Søknadsnr.: 201812232 (220) Inndato: 2018.09.17 (180) Registreringen 2028.09.17 PURPLE PASSION Monster Energy Company, 1 Monster Way, CA92879 CORONA, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: 302506 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201813217 (220) Inndato: 2018.10.04 (180) Registreringen 2028.10.04 VEENNER GWENDOLINE S MESEMBE, HEIMENVEIEN 5, 1410 KOLBOTN, Klasse 45 Online sosiale nettverksbyggingstjenester. 33

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302507 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201813218 (220) Inndato: 2018.10.04 (180) Registreringen 2028.10.04 VEENNER AS, Heimenveien 5, 1410 KOLBOTN, Klasse 45 Online sosiale nettverksbyggingstjenester. undervisnings-, og pedagogisk materiell. Klasse 41 Utgivelse av kalendere; redigering av trykksaker med bilder, utenom for reklameformål; utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; utgivelse og redigering av trykksaker, bøker, aviser og tidsskrifter, utenom for reklameformål; utgivelse av trykksaker, også i elektronisk form, utenom for reklameformål. Klasse 42 Design av innendørs dekor; design og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. (111) Reg.nr.: 302510 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902234 (220) Inndato: 2019.02.15 (180) Registreringen 2029.02.15 (111) Reg.nr.: 302508 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902237 (220) Inndato: 2019.02.15 (180) Registreringen 2029.02.15 KRISTENSEN HOLDING, Bestumveien 21D, 0281 OSLO, JESPER KRISTENSEN, BESTUMVEIEN 21 D, 0281 OSLO, Klasse 35 Organisering av arrangementer, utstillinger, messer og show for kommersielle, salgsfremmende og reklameformål. TEIGENES HOLDING AS, Postboks 53, 6099 FOSNAVÅG, Klasse 12 Fiskebåter. (111) Reg.nr.: 302509 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902236 (220) Inndato: 2019.02.15 (180) Registreringen 2029.02.15 Vymbol VYMBOL AS, Strømdalkåsa 55, 3727 SKIEN, Klasse 9 Digitale tidsplanleggere; magneter; pedagogisk programvare; digitale tavleinstrumenter; visuelle skjermenheter; dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle egenskapene av multimediaapplikasjoner. Klasse 16 Veggkalendere; kalendere; trykte kalendere; stativer for bordkalendere; kalenderstativ; magnettavler [kontorrekvisita]; magnettavler for planlegging av aktiviteter og møter; plakater; bilder; trykt opplærings-, (111) Reg.nr.: 302511 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902221 (220) Inndato: 2019.02.15 (180) Registreringen 2029.02.15 VANARY VANARY RECORDS AS, Torleiv Kvalviks gate 17, 4022 STAVANGER, Klasse 9 Nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; nedlastbare filmer; nedlastbare ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; applikasjoner, nedlastbare; mobiltelefondeksler; solbriller; musikkopptak; grammofonplater; musematter; musikkvideoopptak. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; artistopptredener; billettkontor [underholdningvirksomhet]; dj-tjenester; filmproduksjon; innspillingsstudioer; skriving og utgivelse av tekster, utenom reklametekster; tekstforfattervirksomhet; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; produksjon og utgivelse av musikk; produksjon av sceneshow. 34

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302512 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902200 (220) Inndato: 2019.02.14 (180) Registreringen 2029.02.14 BUNKER OIL AS, Kaptein Linges veg 65, 6006 ÅLESUND, Klasse 1 Kjemiske produkter for industrielle formål. Klasse 3 Såpe til industriell bruk; rense-, polerings-, skure,- og Klasse 4 slipemidler; vaskemidler for biler; rensemidler for biler. Petroleum [ubearbeidet eller raffinert]; drivstoff for skip; drivstoff for motorkjøretøy; smøreoljer. Klasse 35 Markedsføring; engroshandel og detaljhandel (kjøp og salg) med drivstoffer og smøreolje. Klasse 36 Automatiserte betalingstjenester; forsikrings- og finansielle tjenester; kreditt- og debetkorttjenester; elektroniske betalingstjenester; utstedelse av kredittkort; finansiell sponsorvirksomhet; utstedelse av kreditt- og debetkort, gavekort, lojalitetskort, bonuskort, belønningskort og klubbkort; bensinstasjonservice for kjøretøyer og skip (fylling av drivstoff. Klasse 37 Stasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; selvbetjente bensinstasjoner Klasse 39 Transport og lagring av olje; lagring, distribusjon, transport, skipstransport og levering av gass, olje og kjemikalier; tanktransport; transport og lagring av drivstoff. (111) Reg.nr.: 302514 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201714740 (220) Inndato: 2017.11.06 (180) Registreringen 2027.11.06 Gevir Gevir AS, Thorvald Meyers gate 15, 0555 OSLO, Klasse 3 Sjampo, hårspray, hårfarge. Klasse 8 Håndverktøy for krølling av hår. Klasse 11 Hårfønere. Klasse 20 Salongstoler. Klasse 21 Hårbørster, kammer. Klasse 26 Hårpynt, hårspenner. Klasse 43 Servering av kaffe, te, vann, kullsyreholdig vann, øl og vin. Klasse 44 Skjønnhetspleie, frisørsalong. (111) Reg.nr.: 302515 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201811774 (220) Inndato: 2018.09.04 (180) Registreringen 2028.09.04 (111) Reg.nr.: 302513 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201901872 (220) Inndato: 2019.02.08 (180) Registreringen 2029.02.08 KURATERT - Curated carefully by us CHRISTIAN ROM, AKERSBAKKEN 17 A, 0172 OSLO, Klasse 20 Møbler. Klasse 24 Tekstilvarer. Klasse 25 Klær, skotøy, hodeplagg. CHRISTINE SANDTORV, Henrik Wergelands gate 27 B, 5031 BERGEN, Klasse 9 CD. Klasse 16 Trykksaker. 35

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302516 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201809007 (220) Inndato: 2018.07.04 (180) Registreringen 2028.07.04 WIFIDO Brand New Brand Nordic AB, Nohrstedts väg 5, 77794 SÖDERBÄRKE, Sverige ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Trygghets-, sikkerhets-, beskyttelses- og signalutstyr; apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet; innspilt innhold; indikatorer, kontroller og instrumenter til måling, detektering og overvåkning; optiske enheter, forsterkere og korrektorer; informasjonsteknologisk og audiovisuelt utstyr; datasoftware; interaktiv software; kommunikasjonssoftware; datamaskinvare; sky-servere (cloudservere); apparater og software for ansikts- og stemmegjenkjenning; digitale termometre, ikke til medisinske formål; temperaturmålingsinstrumenter; bevegelses-, røyk-, brann- og vannlekkasje-sensorer og -detektorer; fingeravtrykksskannere; alarmer og advarselsutstyr; adgangskontrollutstyr; kommunikasjonsutstyr; dataloggere og -opptakere; utstyr for datanettverk og datakommunikasjon; overvåkningskameraer; skjermer [dataprogrammer]; videokameraer til overvåkningsformål; elektroniske overvåkningsapparater; styreenheter til elektrisk energi. Klasse 45 Trygghets- og sikkerhetstjenester; alarmovervåkingstjenester; vakttjenester; åpning av dørlåser; overvåkning av innbrudds- og sikkerhetsalarmer; sikkerhetstjenester for bygninger; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og mennesker; pass av hus i beboernes fravær. (111) Reg.nr.: 302517 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201809722 (220) Inndato: 2018.07.24 (180) Registreringen 2028.07.24 SANDECK Positec Group Limited, Level 54, Hopewell Centre183 Queen s Road East, HONG KONG, Kina BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 3 Klasse 7 Sandpapirark, sandpapirplater. Elektrisk drevet håndverktøy; elektriske kverner [maskiner]; elektriske slipemaskiner; elektriske poleringsmaskiner; elektrisk overfres [verktøymaskiner]; elektriske høvelmaskiner; tilbehør til forannevnte varer, nemlig slipeskiver; slipedisker; deler, beslag og tilbehør til forannevnte varer i denne klassen. (111) Reg.nr.: 302518 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902235 (220) Inndato: 2019.02.15 (180) Registreringen 2029.02.15 VITALIS PHARMA AS, Klingenberggata 4, 0161 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd. (111) Reg.nr.: 302519 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (300) Søknadsprioritet 2017.12.20, EM, 017624677 (210) Søknadsnr.: 201807976 (220) Inndato: 2018.06.18 (180) Registreringen 2028.06.18 Facebook, Inc., 1601 Willow Road, CA94025 MENLO PARK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Nedlastbar programvare for å endre utseendet og muliggjøre overføring av bilder, fotografier, tekst, grafikk, audiovisuelt, videoinnhold og data; nedlastbar software for visning og interaksjon med en tilførsel av bilder, audiovisuelt og videoinnhold og tilhørende tekst og data; nedlastbar software for innsamling, redigering, organisering, modifisering, overføring, lagring og deling av data og informasjon; nedlastbar software for å muliggjøre redigering, opplasting, nedlasting, tilgang til, visning, postering, fremvisning, merking, blogging, strømming, linking, annotering, indikering av følelser om, kommentere på, lagre, overføre og dele eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon via computer eller andre kommunikasjonsnettverk; nedlastbar software i form av mobil applikasjon; nedlastbar applikasjonssoftware for mobile enheter som legger til rette for online tjenester for sosial nettverksbygging og for å tillate datagjenfinning, opplasting, nedlasting, tilgang, modifikasjon og administrasjon; videokamera; nedlastbar dataprogramvare for sosial nettverksbygging; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske overføringstjenester; prateromtjenester (chatroom services); kringkastingstjenester; datakringkastingstjenester; videokringkasting; lydkringkasting; dataassistert overføring av meldinger og bilder; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse av praterom (chatrooms) på internett; 36

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av brukertilgang til et globale datanettverk; utleie av tilgangstid til globale datanettverk; strømming av data; overføring av digitale filer; elektronisk overføring av digitale fotofiler, videoer og audiovisuelt innhold blant internettbrukere; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av elektronisk media, data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video og informasjon; peer-to-peer-nettverk computertjenester, nemlig elektronisk overføring av elektronisk media, data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video og informasjon; chatteromtjenester for sosial nettverksbygging; lyd-, tekst- og videokringkastingstjenester via computer eller andre kommunikasjonsnettverk, særlig opplasting, postering, visning, modifisering, merking og elektronisk overføring av data, informasjon, lyd og video; tilveiebringe tilgang til computer-, elektroniske og online databaser innen området for sosial nettverksbygging, sosial introduksjon og dating; tilveiebringe online fora for kommunikasjon om emner av allmenn interesse; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 41 Elektroniske publikasjonstjenester, nemlig publisering og distribusjon av fotografier og videoer laget av andre. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av computer hardware og software; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske media; software som en tjeneste [saas/software as a service]; elektronisk datalagring; elektronisk lagring av fotografier; oppdatering av computer software; vertskapstjenester for (hosting av) interaktive applikasjoner; interaktive vertskapstjenester (hostingtjenester) som tillater brukere å publisere og dele sitt eget innhold og bilder online; vertskapstjenester for (hosting av) online nettfasiliteter for andre; vertskapstjenester for (hosting av) online nettfasiliteter for andre for deling av online innhold; tilveiebringe online ikke-nedlastbar software for databasestyring; online datalagring; drift av søkemotorer; tilveiebringelse av internett søkemoterer; datanettverkstjenester; tilveiebringe online fasiliteter som gir brukerne mulighet til å laste opp, endre og dele fotografier, bilder, video, tekst, grafikk, data og audiovisuelt innhold; datatjenester, nemlig tilveiebringe interaktive online fasiliteter inneholdende teknologi som lar brukerne administrere bilder, fotografier, tekst, grafikk, audiovisuelt, videoinnhold, data og personlige sosiale nettverksbyggingskonti; tilveiebringe bruk av ikkenedlastbar software for endring av utseendet og muliggjøring av overføring av bilder, fotografier, tekst, grafikk, audiovisuelt, videoinnhold og data; fildelingstjenester, nemlig tilveiebringelse av online fasiliteter inneholdende teknologi som setter brukere i stand til å laste opp og laste ned elektroniske filer; vertskapstjenester for (hosting) online fasiliteter for andre for å administrere og dele online innhold; Applikasjonsleverandør (ASP/Application Service Provider); Applikasjonsleverandør (ASP/Application Service Provider) inneholdende software for å muliggjøre eller legge til rette for redigering, opplasting, nedlasting, aksessering, visning, posting, fremvisning, merking, blogging, strømming, linking, annotering, indikere følelser om, kommentering, lagring, overføring, og deling eller på annen måte tilveiebringe lyd- og videoinnhold, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; Applikasjonsleverandør (ASP/Application Service Provider), nemlig tilveiebringelse av, vertskapstjenester for (hosting), administrering, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, software, nettsider, og databaser innen områdene for trådløs kommunikasjon, mobil informasjonstilgang, og fjerndatastyring for trådløs levering av innhold til håndholdt computere, bærbare datamaskiner og mobile elektroniske enheter; Peer-tofacilities fotodelingstjenester, nemlig tilveiebringe online fasiliteter inneholdende teknologi som gjør det mulig for brukerne å redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se, poste, vise, merke, blogge, strømme, linke, annotere, angi følelser om, kommentere på, lagre, overføre, eller dele bilder, fotografier, tekst, grafikk, audiovisuelt, videoinnhold, og data; tilveiebringe teknisk informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon; tilveiebringe søkemotorer for å skaffe data via kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig å skape virtuelle samfunn for registrerte brukere slik at disse kan delta i diskusjoner og engasjere seg i sosiale, forretningsmessige og samfunnsmessig nettverksbygging; tilveiebringe online fasiliteter inneholdende teknologi som gjør det mulig for brukere å lage personlige profiler inneholdende sosial nettverksbyggingsinformasjon og å overføre og dele slik informasjon mellom mangfoldige online fasiliteter; tilveiebringe en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata til og dele personlige identitetsdata med og blant mangfoldige online fasiliteter og mobile enheter; tilveiebringe informasjon om emner av generell interesse fra søkbare indekser og databaser med informasjon, inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på computer- og andre kommunikasjonsnettverk, nemlig forsyning av søkemotorer til internett; Tilveiebringe ikke-nedlastbare softwareapplikasjoner for sosial nettverksbygging, skape et virtuelt samfunn, og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester, nemlig vertskapstjenester for (hosting) online fasiliteter for andre for interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig vertskapstjenester (hosting) for elektroniske fasiliteter for andre for å organisere og gjennomføre møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; datatjenester i form av tilpassede elektroniske konti inneholdende brukerdefinert eller brukerspesifisert informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av realeiendeler og individer; kontaktformidlingstjenester; online sosiale nettverksbyggingstjenester tilgjengelig ved hjelp av nedlastbare mobilapplikasjoner; online sosiale nettverksbyggingstjenester; Internettbasert sosial introduksjon, nettverksbygging og stevnemøte- (dating) tjenester; tilveiebringe informasjon i form av databaser inneholdende informasjon innen området for sosial nettverksbygging, sosial introduksjon og stevnemøter (dating); informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. 37

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302520 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (300) Søknadsprioritet 2018.03.15, US, 87/835,353 2018.03.15, US, 87/835,358 (210) Søknadsnr.: 201812189 (220) Inndato: 2018.09.13 (180) Registreringen 2028.09.13 Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 West Pico Boulevard, CA90035 LOS ANGELES, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; elektriske apparater; elektronisk utstyr; elektroniske varer; forbrukerelektronikkvarer; lydkassettopptakere; lydkassettspillere; lydkassetter; lydplater; lydhøyttalere; babymonitorer (kontrollanordninger); sykkelhjelmer; beskyttende hjelmer til sport; kikkerter; lydbånd; visuelle opptak i alle medier; kalkulatorer; videokameraer; kameraer; CD-spillere; CD-ROM; CD- ROM-stasjoner (som en del av en datamaskin); CD- ROM-skrivere (som en del av en datamaskin); mobiltelefoner; frontplater for mobiltelefoner; mobiltelefonapparater; mobiltelefondekorasjoner; brikker som inneholder musikalske innspillinger; CDbrenner; kompass (retningsledende); dataspillkassetter og -plater; datahardware; datamaskintastaturer; dataskjermer; datamus; datamaskindiskettstasjoner; trådløse telefoner; digitale kameraer; digitale lydbåndopptakere; digitale videoopptakere; digitale video- og -lydspillere; DVD-spillere; DVD-maskiner; DVD-opptakere; elektroniske personlige planleggere; brillekjeder; karaokemaskiner; høyttalere; mikrofoner; MP3-spillere; MP3-opptakere; minidisker; minidiskspillere; minidiskopptakere; mobiltelefoner; frontplater for mobiltelefoner; mobiltelefonapparater; mobiltelefondekorasjoner; modemer (som en del av en datamaskin); musikalske innspillinger; personsøkere; bærbare stereoanlegg; personlige digitale assistenter; skrivere; radioer; solbriller; solbrilleetuier; telefoner; TVapparater; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospillskiver; videobånd; videokassetter; videoplater; videotelefoner; videoplatespillere; videoopptak; walkietalkie; håndledds- og armlener for bruk med datamaskiner; datamaskintastaturskuffer; tilbehør i denne klassen for forbrukerelektronikkvarer; digitalt lagrede manualer solgt med dataspillsoftware, datasoftware, datasoftware innen underholdning og spill; forhåndsinnspilte optiske plater; forhåndsinnspilte magneto-optiske plater; optiske platespillere for lyd, video og / eller data; magneto-optiske plateopptakere for lyd-, video- og / eller data; optiske plateopptakere for lyd-, video- og / eller data; magneto-optiske plateopptakere for lyd-, video- og / eller data; elektriske kabler; optiske kabler; tilbehør i denne klassen for briller, innretninger og utstyr for synskorreksjon og beskyttelse av øynene; graderte linjaler for kontorer; graderte linjaler for skrivesaker; ansiktsmasker; flytevester; beskyttelsesbriller for sport; snorkler; beskyttende klær; dykkemasker; neseklemmer for dykkere og svømmere; beskyttende hansker; beskyttende ørepropper; livbåter (flåter); neon skilt; forhåndsinnspilt musikk- og lydvideo for elektroniske medier; elektriske låser; elektriske ledninger; kontaktlinser; spillefilmer; kinematografiske filmer; spillefilmer med science fiction, fantasi, action, eventyr, komedie, drama, musikk og underholdning for barn; forhåndsinnspilte DVD-er med science fiction, fantasi, action, eventyr, komedie, drama, musikk og underholdning for barn; forhåndsinnspilte CD-er med science fiction, fantasi, action, eventyr, komedie, drama, musikk og underholdning for barn og musikalske forestillinger; forhåndsinnspilte CD-er, CD- ROM, DVD-er, og flash-minnekort; lyd- og videoopptak; nedlastbare musikalske lydopptak; nedlastbare filer med lydspor fra spillefilmer; forhåndsinnspilte CD-er med filer med lydspor fra spillefilmer; nedlastbare lydog videoopptak med science fiction, fantasi, action, eventyr, komedie, drama, musikk og underholdning for barn; nedlastbare filmer; nedlastbare spillefilmer, nedlastbare spillefilmer, tv-programmer og videoopptak med science fiction, fantasi, action, eventyr, komedie, drama, musikk og underholdning for barn; nedlastbare ringetoner, ringesignaler (ring backs), grafikk, bakgrunnsbilder, spill og musikk; nedlastbare ringetoner, ringesignaler (ring backs), grafikk, bakgrunnsbilder, spill og musikk via et globalt datanettverk og trådløse enheter; software; datasoftware; nedlastbare bøker; lydbøker; nedlastbart software; skjermsparersoftware; dataspill; spillsoftware; software for nedlastbare spill; videospillsoftware; musematter; datatilbehør; mobiltelefontilbehør; bærevesker til mobiltelefoner, andre mobile enheter og datamaskiner; dekorative magneter; innretninger og utstyr for synskorreksjon og beskyttelse av øynene; briller; etuier til briller samt innretninger og utstyr for synskorreksjon og beskyttelse av øynene; nedlastbare mobilsoftwareapplikasjoner; nedlastbare mobilsoftwareapplikasjoner for mobile kommunikasjonsenheter for bruk i distribusjon av digital video, videofiler, videospill og multimedieinnhold; nedlastbare gamblingsoftwareapplikasjoner; mobilapplikasjonssoftware; nedlastbart mobilapplikasjonsssoftware; nedlastbart dataapplikasjonssoftware for mobiltelefoner, inkludert software for spilling av spill; nedlastbart dataapplikasjonssoftware for spilling på mobiltelefon, nettbrett eller andre bærbare elektroniske enheter; videospillsoftware for bruk med mobile enheter; elektroniske spillprogrammer; nedlastbare elektroniske spillprogrammer; elektronisk spillsoftware; dataspillprogrammer; nedlastbare dataspillprogrammer; interaktive spillprogrammer; interaktivt spillsoftware; nedlastbare softwareapplikasjoner og apper, nemlig dataapplikasjonssoftware for spill; nedlastbart videospillsoftware for bruk på trådløse enheter; dataspillsoftware som kan lastes ned fra et globalt datanettverk; dataspillsoftware for video- og dataspill; dataprogrammer for videospill; dataspillunderholdningssoftware; spillsoftware for virtuell virkelighet; software for utvidet virkelighet; software for utvidet virkelighet for bruk i mobile enheter for å integrere elektronisk data med miljøer fra den virkelige verden for underholdnings- og spillformål; briller for virtuell virkelighet; hodetelefoner for virtuell virkelighet; ørepropper; øretelefoner; hodetelefoner; publisering av bøker; elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, tegneserier, magasiner, manualer og brosjyrer med underholdning, nyheter, musikk og kunst; brilleetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for mobile enheter; etuier for elektroniske innretninger; bærevesker for bærbare datamaskiner; etuier for smarttelefoner. Klasse 41 Underholdningstjenester; underholdningstjenester i 38

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 form av lyd-, visuell- og audiovisuell underholdning; underholdningstjenester i form av lyd-, visuelt-, audiovisuelt- og digitalt innhold; utdannelsestjenester; presentasjon og distribusjon av lyd- og visuelle verk i form av spillefilmer; tilveiebringe sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelses- og underholdningstjenester, nemlig produksjon, distribusjon og presentasjon av lydog visuelle verk i form av spillefilmer, filmer og fjernsynsprogrammer; underholdningstjenester i form av en tv-serie, multimedieprogramserier, radioprogrammer, spillefilmer, videoer, filmer og filmklipp; tilveiebringe online underholdningsinformasjon; tilveiebringe en online database med underholdnings- og utdannelsesinformasjon; tilveiebringe online informasjon innen underholdning og utdannelse; tilveiebringe online informasjon innen lingvistikk; tilveiebringe online informasjon innen fjernsynsprogrammer, spillefilmer, filmer, radioprogrammer, multimedieprogrammer og videounderholdning via internett og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe et nettsted med ikke-nedlastbart lyd-, visuelt- og audiovisuelt innhold; tilveiebringe et nettsted med ikke-nedlastbare spillefilmer, videoer, filmer og filmklipp; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder med TVprogrammer, filmer og multimediaprogramserier om science fiction, fantasi, action, eventyr, komedie, drama, musikk og underholdning for barn overført via internett og kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder med spillefilmer overført via internett og kommunikasjonsnettverk; underholdnings- og utdannelsestjenester i form av tv- og multimediaprogramserier med temaer av generell menneskelig interesse distribuert via ulike plattformer over flere former for overføringsmedier; tilveiebringe underholdningsinformasjon til andre via et globalt datanettverk; fornøyelsespark- og temaparktjenester; underholdningstjenester i form av levende musikalske, komedie- og dramatiske forestillinger; underholdningstjenester i form av levende forestillinger av skuespillere, musikere, akrobater og andre utøvere; underholdning i form av sirkus; underholdning i form av live forestillinger; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe et nettsted for on-line gambling; tilveiebringe ikke-nedlastbare kasinospill og videospill via internett og kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online dataspill; underholdningstjenester i form av å tilveiebringe interaktive spilltjenester for spill som spilles via data- eller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe spill; online spilltjenester; online dataspilltjenester; publisering av interaktivt data- og videospillsoftware; tilveiebringe ikke-nedlastbare bøker; tilveiebringe ikke-nedlastbare online, elektroniske publikasjoner innen dataspill; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av internett eller andre kommunikasjonsnettverk; arrangering og gjennomføring av ikke-nedlastbare internettspill; tilveiebringe underholdningstjenester og underholdningsinformasjon via data-, elektroniske og online databaser; tilveiebringe online, ikke- nedlastbare software for virtuell virkelighetsspill; online publikasjoner; online bøker; online journaler, nemlig blogger med personlige meninger innen temaer av allmenn interesse, lingvistikk, science fiction og fantasi; online publisering av elektroniske publikasjoner; underholdningstjenester, herunder å tilveiebringe et nettsted med ringetoner, grafikk, bakgrunnsbilder og spill; mobilmedier og underholdningstjenester i form av forberedelse og tilrettelegging av innhold; museer; museumstjenester; reisende museumstjenester; museumstjenester i form av en reisende utstilling i naturvitenskap, lingvistikk, leting, bevaring, natur og filmproduksjon; guidede turer til utstillinger innen science fiction og fantasi; utdannelsestjenester, nemlig tilveiebringe utstillinger innen vitenskap, lingvistikk og miljøvern; organisere samfunns- og kulturelle arrangementer; tilveiebringe underholdningsutstillinger; organisering og arrangering av utstillinger for kulturelle, utdannelses- og underholdningsformål; utdannelsestjenester, nemlig visning av en serie av filmer; organisering av forestillinger og begivenheter for kulturelle formål; organisering, arrangering og gjennomføring av begivenheter, hvis utbytte blir donert til veldedighet; tilveiebringe leire for barn og voksne; tilveiebringe informasjon, nyheter og kommentarer innen underholdning; rekreasjonsinformasjonstjenester; kinematografiske tjenester; arrangering og gjennomføring av live interaktive skattejaktopplevelser; kunstutstillinger. (111) Reg.nr.: 302521 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201812443 (220) Inndato: 2018.09.20 (180) Registreringen 2028.09.20 VOLCANIC Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: 302522 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (300) Søknadsprioritet 2018.03.27, CH, 711632018 (210) Søknadsnr.: 201812818 (220) Inndato: 2018.09.25 (180) Registreringen 2028.09.25 MERAKI GO Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer software for administrering, drift, ledelse, overvåkning, sikring og optimalisering av computer nettverk; computer software for drift og ledelse av nettverk; computer software for posisjonerte, lagrede og lokaliserte analyser av websider og internett trafikk, computer software vedrørende computer nettverkssikkerhet; computer hardware; computer nettverksbrytere; lokale nettverk (LAN) og trådløse tilgangspunkter for LAN for tilrettelegging av tilgang til tilsluttede nettverk og nettverksbrukere; hardware for datanettverk som omfatter et større område (WAN); rutere for WAN nettverk; trådløse rutere; software for drift av WAN nettverk; computer software for drift og ledelse av databaser; portalrutere for kontroll av computer hardware. Klasse 42 Computer tjenester, nemlig drift av on-line webfasiliteter for andre for oppsett og overvåkning av trådløse nettverk, styring av brukere, oppdatering av applikasjons software, oppdatering av frekvensgrenser, og opprettholdelse og drift av splash-sider for tilpasning 39

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 av en merkevareopplevelse til trådløse brukere. (111) Reg.nr.: 302523 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201812820 (220) Inndato: 2018.09.26 (180) Registreringen 2028.09.26 CRUX Crux Informatics Inc., 600 Montgomery Street, CA94111 SAN FRANSISCO, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Dataadministrasjonstjenester til bruk innen dataadministrasjon, dataintegrasjon, datakonsolidering, datasynkronisering, datakuratortjenester, datapreparering, datastyring, dataekstrahering, datatransformasjon, datalasting, datamigrering, datavalidering, datastandardisering, og datarensing. Klasse 42 Tilveiebringe online ikke-nedlastbar dataprogramvare for nettskybasert databehandling, nemlig, dataadministrasjon, dataadministrasjon, dataintegrasjon, datakonsolidering, datasynkronisering, datakuratortjenester, datapreparering, datastyring, dataekstrahering, datatransformasjon, datalasting, datamigrering, datavalidering, datastandardisering, og datarensing; programvare som en tjeneste (SAAS)- tjenester inneholdende programvare for databehandling, nemlig, dataadministrasjon, dataintegrasjon, nettskyintegrasjon, datakonsolidering, datasynkronisering, datakuratortjenester, datapreparering, datastyring, dataekstrahering, datatransformasjon, datalasting, datamigrering, datavalidering, datastandardisering, og datarensing; plattform som en tjeneste (PAAS)-tjenester inneholdende nettskyprogramvareplattformer for databehandling, nemlig, dataadministrasjon, dataintegrasjon, datakonsolidering, datasynkronisering, datakuratortjenester, datapreparering, datastyring, dataekstrahering, datatransformasjon, datalasting, datamigrering, datavalidering, datastandardisering, og datarensing. (111) Reg.nr.: 302524 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201812272 (220) Inndato: 2018.09.19 (180) Registreringen 2028.09.19 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulentvirksomhet. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, herunder spesielt børsnoteringer, finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling, finansiering (leasing-), finansieringsevaluering og -vurdering [forsikring, bank, fast eiendom], finansieringstjenester, finansieringsvirksomhet, finansinformasjon, finansrådgivning, finanstransaksjoner, konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål; monetær virksomhet; herunder spesielt forvaltning av formuer og inkassoforretninger; forretninger med fast eiendom, herunder spesielt tjenester i forbindelse med omsetning av fast eiendom, eiendomsmeglervirksomhet, bestyrelse av fast eiendom. Klasse 41 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og tekster, utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder spesielt organisering og ledelse av undervisning, seminarer, kongresser, konferanser og symposium; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Juridiske tjenester, herunder spesielt advokatvirksomhet og alt som står i naturlig tilknytning til dette (ikke opptatt i andre klasser); juridisk forskning; rådgivning om immateriell eiendomsrett; registrering, forvaltning og overvåking av immaterielle rettigheter; lisensiering av dataprogramvare; lisensiering av immaterielle rettigheter; vergemål. (111) Reg.nr.: 302525 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201812827 (220) Inndato: 2018.09.27 (180) Registreringen 2028.09.27 MAETO OKK INVEST AS, Nedre Bogtrevei 2, 1593 SVINNDAL, Klasse 25 Klær. 40

registrerte varemerker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 302526 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201812239 (220) Inndato: 2018.09.17 (180) Registreringen 2028.09.17 COLOR FANTASY Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 39 Cruisetransport; fergetransport; sjøtransport; transport av gods og passasjerer; transporttjenester med sjøfartøy; turoperatørtjenester; turoperatørtjenester knyttet til transport med sjøfartøy; organisering og arrangering av reiser og turer; organisering og arrangering av reiser og turer med sjøfartøy; organisering og arrangering av cruise; organisering og arrangering av cruise med sjøfartøy; informasjon vedrørende forannevnte tjenester. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og avholdelse av kurs, seminarer, kongresser og konferanser; organisering og avholdelse av konserter, artistopptredener, utstillinger og kulturelle arrangementer; helseklubbvirksomhet; kasinovirksomhet; organisering av konkurranser; nattklubber; showoppsetninger; underholdningsinformasjon; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). Klasse 43 Bevertningstjenester; tilbringing av mat og drikke; kafe-, kafeteria- og restauranttjenester; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: 302527 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201810939 (220) Inndato: 2018.08.22 (180) Registreringen 2028.08.22 REVITALENS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Preparater for pleie av kontaktlinser, nemlig oppløsninger for desinfisering, rengjøring og rensing, fukting, demping, bløtlegging, oppbevaring og skylling av kontaktlinser. (111) Reg.nr.: 302528 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201810942 (220) Inndato: 2018.08.22 (180) Registreringen 2028.08.22 ACUVUE REVITALENS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Preparater for pleie av kontaktlinser, nemlig oppløsninger for desinfisering, rengjøring og rensing, fukting, demping, bløtlegging, oppbevaring og skylling av kontaktlinser. (111) Reg.nr.: 302529 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902254 (220) Inndato: 2019.02.18 (180) Registreringen 2029.02.18 COMBINE AS, Nedre Møllenberg gate 69B, 7043 TRONDHEIM, Klasse 25 Klær; sportsklær. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; trening og trim; treningssentertjenester. (111) Reg.nr.: 302530 (151) Reg.dato.: 2019.02.20 (210) Søknadsnr.: 201902238 (220) Inndato: 2019.02.19 (180) Registreringen 2029.02.19 NORDIF JARLE HJELEN AS, Flatåstoppen 61, 7079 FLATÅSEN, Klasse 9 Diffraksjonsapparater (mikroskopi). 41

Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: 0997332 (151) Int.reg.dato: 2009.01.21 (180) Registreringen 2029.01.21 (891) Etterfølgende utpekning dato: 2018.06.08 (210) Nasj. ref.nr: 201808549 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 THROMBO ASS LANNACHER HEILMITTEL Gesellschaft m.b.h., Schlossplatz 1, 8502 LANNACH, Østerrike Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well as sanitary preparations. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1130891 (151) Int.reg.dato: 2012.08.22 (180) Registreringen 2022.08.22 (210) Nasj. ref.nr: 201211075 (220) Notifikasjonsdato: 2012.10.18 (300) Søknadsprioritet: 2012.02.23, EM, 010670453 Eternail Beautyge Beauty Group, S.L., WTC Almeda Park, c/tirso de Molina 40, 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT, BARCELONA, Spania OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 3 Cosmetics; nail care preparations; nail polish; nail varnish; artificial nails; nail creams; nail hardeners; powder for creating decorations on sculpted nails; preparations for removing nail polish; adhesives for affixing false nails. Klasse 11 Ultraviolet ray lamps for nails. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1248285 (151) Int.reg.dato: 2015.03.20 (180) Registreringen 2025.03.20 (210) Nasj. ref.nr: 201506300 (220) Notifikasjonsdato: 2015.05.28 (300) Søknadsprioritet: 2015.02.20, JP, 2015-15237 ST Extruded Products ST Deutschland GmbH, Bergstrasse 17, 88267 VOGT, Tyskland ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Nonferrous metals and their alloys; metal materials for building or construction; prefabricated building assembly kits of metal; loading and unloading pallets of metal; metal joinery fittings. Klasse 7 Metalworking machines and tools. Klasse 11 Air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; radiators [for industrial air-conditioning purposes]; drying apparatus [for chemical processing]; recuperators [for chemical processing]; heat exchangers [for chemical processing]; electric lamps and other lighting apparatus; household electrothermic appliances. Klasse 12 Wheelbarrows; carts; wheelchairs; bicycles and their parts and fittings; air-cushion vehicles; vessels and their parts and fittings; aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock and their parts and fittings. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 42

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1307580 (151) Int.reg.dato: 2016.03.14 (180) Registreringen 2026.03.14 (210) Nasj. ref.nr: 201609805 (220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 (300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, GB, UK00003138177 THE POWER OF FROZEN Iceland Foods Limited, Second Avenue, Deeside Industrial Park, CH52NW DEESIDE, FLINTSHIRE, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes and customer loyalty schemes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1310588 (151) Int.reg.dato: 2016.03.10 (180) Registreringen 2026.03.10 (210) Nasj. ref.nr: 201610916 (220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 (300) Søknadsprioritet: 2016.02.10, DE, 30 2016 003 719 SUPERNOVA Marcus Wallmeyer, Im Götzenbach 10, 77955 ETTENHEIM, Tyskland OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking [supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments, except lenses for vehicle clearance lamps, vehicle marker lamps, stop lamps, tail lamps, turn-signal lamps, turn-signal switches, tractor lamps, license lamps, interior vehicle lighting, emergency lights, and school bus warning lamps for automotive use with vehicles having motors with a power of more than 4 kw and except luminous signs; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, except switches, electric lamps and electric wiring harnesses for automotive use with vehicles having motors with a power of more than 4 kw; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, except luminous signs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus; speedometers, speed indicators; navigation systems, particularly for vehicles; smartglasses; altimeters; cases for smartphones; computer interfaces, smartphone interfaces, speedometer interfaces, tacho interfaces, vr module interfaces, data interfaces; accumulators and batteries for vehicles and electric bicycles; anti-theft warning devices other than for vehicles; helmets, in particular protective helmets; sunglasses; sirens; mobile telephones and smartphones; smartwatches; photographic cameras and cine cameras; global positioning systems (GPS) apparatus; lasers; light diodes, chargers for accumulators and batteries; laser pointers; luminous pointers; optical fibers; fiber optic panels; optical fibers; reflective safety vests; helmets; mirrors [optics]. Klasse 11 Apparatus for lighting for vehicles having motors with a power of less than 4 kw or equal to 4 kw; front lights, headlights for vehicles of all power classes, for example bicycles, e-bikes, speed pedelecs, motorcycles and quads; stop lights and brake lights, tail lights, emergency lights, turn signal lights, blinkers, reflectors, license plate lights, switches for personal transportation for the use with vehicles having motors with a power of less than 4 kw or equal to 4 kw; flash lights, pocket lamps and head lamps; lamps for outdoor sports; lights for clothing; lights for photography; lights for robots and drones; lights for aircraft. Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; bicycles; parts of bicycles, mopeds and motorcycles included in class 12, especially brakes for bicycles, direction indicators for bicycles, mopeds and motorcycles having motors with a power of less than 4 kw or equal to 4 kw; side and rear view mirrors for bicycles, mopeds and vehicles having motors with a power of less than 4 kw or equal to 4 kw; rims for wheels of bicycles, bells for bicycles, chains for bicycles, audible warning systems for cycles, handlebars for bicycles, bicycle hubs, pedals for bicycles, bicycle tires, saddles for bicycles, bicycle seat posts, inner tubes for bicycles, spokes for bicycles, motors, particularly electric motors, for land vehicles having motors with a power of less than 4 kw or equal to 4 kw, in particular for electric bicycles; anti-theft warning devices for vehicles and bicycles; strollers. Klasse 42 Scientific services and research and design relating thereto; technological research; industrial analysis and research services; services of an industrial designer and graphic designer; creation and design of web pages. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1324971 (151) Int.reg.dato: 2016.10.20 (180) Registreringen 2026.10.20 (210) Nasj. ref.nr: 201615322 (220) Notifikasjonsdato: 2016.12.22 (300) Søknadsprioritet: 2016.10.18, KR, 4020160085418 HYUNDAI ix50 Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 137-938 SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Automobiles; excluding tractors, fork lift trucks, tractors for agricultural purposes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 43

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1326159 (151) Int.reg.dato: 2016.10.20 (180) Registreringen 2026.10.20 (210) Nasj. ref.nr: 201615685 (220) Notifikasjonsdato: 2016.12.29 (300) Søknadsprioritet: 2016.10.18, KR, 4020160085416 HYUNDAI ix10 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 06797 SEOUL, Sør-Korea ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Automobiles; excluding tractors, fork lift trucks, tractors for agricultural purposes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1326160 (151) Int.reg.dato: 2016.10.20 (180) Registreringen 2026.10.20 (210) Nasj. ref.nr: 201615686 (220) Notifikasjonsdato: 2016.12.29 (300) Søknadsprioritet: 2016.10.18, KR, 4020160085417 HYUNDAI ix40 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 06797 SEOUL, Sør-Korea ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Automobiles; excluding tractors, fork lift trucks, tractors for agricultural purposes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1348990 (151) Int.reg.dato: 2017.03.15 (180) Registreringen 2027.03.15 (210) Nasj. ref.nr: 201707394 (220) Notifikasjonsdato: 2017.06.08 (300) Søknadsprioritet: 2016.09.16, EM, 015842511 Equiline S.r.L., Via dell'economia, 5, 35010 TREBASELEGHE (PD), Italia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Clothing for pets; dog clothing; articles of clothing for horses; clothing for pets; harness fittings; saddle trees; saddle trees; saddlery; articles of clothing for horses; clothing for pets; clothing for pets; saddlery; saddlery, whips and animal apparel; suitcases; fastenings for saddles; travel luggage; luggage; carry-on bags; leather shoulder belts; animal harnesses; casual bags; shoulder bags; cross-body bags; casual bags; wheeled bags; gym bags; sport bags; travel baggage; travelling handbags; flight bags; travel bags made of plastic materials; shoe bags for travel; weekend bags; bags made of imitation leather; bags for sports clothing; garment carriers; sport bags; duffel bags; holdalls for sports clothing; reins; horse bridles; horse bridles; bridoons; reins; coats for dogs; horse blankets; riding saddles; head-stalls; head-stalls; straps (leather -); fastenings for saddles; stirrup leathers; spur straps; horse blankets; saddle blankets; harness straps; leather for harnesses; harness for horses; spats and knee bandages for horses; dog parkas; knee-pads for horses; dog clothing; lunge reins; fly masks for animals; face masks for equines; bits for animals [harness]; bits for animals [harness]; bridoons; equine boots; reins; training leads for horses; reins; reins [harness]; riding saddles; saddlery; saddlery of leather; stirrups; stirrups of metal; stirrup leathers; horse quarter sheets; horse blankets; headbands for horses; travel garment covers; luggage, bags, wallets and other carriers; sports packs; saddlecloths for horses; daypacks. Klasse 25 Rainproof clothing; clothing; casualwear; thermally insulated clothing; ladies' clothing; weather resistant outer clothing; girls' clothing; menswear; formalwear; rainproof clothing; knitted underwear; leisurewear; clothing for horse-riding [other than riding hats]; rainproof clothing; boys' clothing; sportswear; suits; gym suits; leisurewear; waterproof outerclothing; bandanas [neckerchiefs]; berets; caps [headwear]; bobble hats; caps with visors; baseball caps; knitted caps; sports caps; bodies [clothing]; bomber jackets; training shoes; stockings; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent stockings; men's socks; socks; antiperspirant socks; sweat-absorbent socks; socks and stockings; sports socks; breeches; shirts; short-sleeve shirts; button down shirts; collared shirts; polo shirts; casual shirts; sports shirts with short sleeves; moisturewicking sports shirts; tank tops; vest tops; windproof clothing; headgear; hats; rain hats; sun hats; hats (paper -) [clothing]; sports caps and hats; cardigans; chaps (clothing); waist belts; belts [clothing]; belts made from imitation leather; belts [clothing]; leather belts [clothing]; belts made out of cloth; belts [clothing]; fabric belts [clothing]; sports headgear [other than helmets]; headgear; neckties; neckerchiefs; scarves; morning coats; jackets [clothing]; parkas; riding jackets; polar fleece jackets; down jackets; rainproof jackets; 44

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 jackets being sports clothing; sleeveless jackets; quilted jackets [clothing]; heavy jackets; down vests; gilets; wind vests; quilted vests; blousons; riding gloves; gloves [clothing]; fleeces; denim jeans; denim jeans; jodhpurs; jumpers; v-neck sweaters; undershirts; hosiery; sweaters; sweaters; trousers; jodhpurs; stretch pants; trousers for children; sports pants; parkas; ascots (ties); polo shirts; polo knit tops; sweaters; casual footwear; leisure shoes; training shoes; shawls and headscarves; neck scarfs [mufflers]; sneakers; riding shoes; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; teeshirts; printed t-shirts; tee-shirts. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1351082 (151) Int.reg.dato: 2017.03.27 (180) Registreringen 2027.03.27 (210) Nasj. ref.nr: 201708049 (220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 light bulbs, lamp chimneys, lamp mantles, lamp globes, overhead lamps, chandeliers, fluorescent lamps for lighting. Klasse 35 Retail services in relation to lighting articles, including retail services in relation to lighting articles via global networks. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1356331 (151) Int.reg.dato: 2017.05.04 (180) Registreringen 2027.05.04 (210) Nasj. ref.nr: 201709519 (220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word "brillio" in grey letters with two green circle dots located under the two "L's". BRILLIO, LLC, 100 TOWN SQUARE PLACE, NJ08852 JERSEY CITY, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 42 Information technology consultation services; providing information in the field information technology; data warehouse services; computer project management services in the field of information technology. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1352457 (151) Int.reg.dato: 2017.03.21 (180) Registreringen 2027.03.21 (210) Nasj. ref.nr: 201708393 (220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 (300) Søknadsprioritet: 2017.01.19, DK, VA 2017 00158 PH SNOWBALL Louis Poulsen A/S, Gammel Strand 28, 1202 KØBENHAVN K, Danmark OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 11 Apparatus for lighting, including lighting fixtures, lighting apparatus and installations, electrical lamps, DUROC, 9, Av. Khalid Bnou Loualid Ain Sebaâ, CASABLANCA, Marokko ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 31 Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes, live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal foodstuffs; malt. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1359222 (151) Int.reg.dato: 2017.07.12 (180) Registreringen 2027.07.12 (891) Etterfølgende utpekning dato: 2018.06.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808930 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 VERONICA BEARD Pipes & Shaw, LLC, 26 West 17th Street, Suite 303, NY10011 NEW YORK, USA Klasse 25 Jeans; shoes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 45

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1366692 (151) Int.reg.dato: 2017.08.30 (180) Registreringen 2027.08.30 (210) Nasj. ref.nr: 201712578 (220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.06.08, CH, 703732 NC NEUROCARE Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, Sveits ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 31 Foodstuffs for animals. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1369103 (151) Int.reg.dato: 2016.12.13 (180) Registreringen 2026.12.13 (210) Nasj. ref.nr: 201713337 (220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 (300) Søknadsprioritet: 2016.12.13, CH, 65234/2016 IMI HYDRONIC ENGINEERING IMI Hydronic Engineering International SA, Route de Crassier 19, 1262 EYSINS, Sveits PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 Metal valves; pipes of metal; common metals and alloys thereof; copper alloys resistant to dezincification; alloys resistant to on-load corrosion; ironmongery and small items of metal hardware; building materials of metal; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires and their alloys; couplings for chains; sleeves of metal; pipes of metal; caps of metal; junctions of metal for pipes; pipe joints, pipe clips of metal; hand wheels of metal; fittings for compression sleeves of metal; nozzles of metal; rods of metal; closing pieces of metal, nuts of metal; bolts of metal; screws of metal; junctions of metal; assembly parts of metal; pegs of metal; parts and fittings for all aforesaid goods. Valves; valves (parts of machines); valves (parts of machine-tools); mechanisms for hydraulic valves; pressure valves; valve pins; controls for electric, electric-motor, electrothermal and electromechanical valves; air valves; closing mechanisms for valves; control valves for regulating the flow, temperature, pressure and level of liquid; actuators; pressure regulators; apparatus for regulating pressure (parts of machines); pressure regulators (parts of machines); pressure reducers (parts of machines); separators; cyclone separators; fluid separators; vacuum separators; regulators and controllers; parts and fittings for all aforesaid goods; valves; control valves; pressure regulators; separators. Apparatus and instruments for recording, reproducing, transporting, storing, processing, handling, transmitting, broadcasting and retrieving publications, text, signals, software, information, data, code, sounds and images; computer programs; computer software; computer software, mobile telephones, tablets and hand-held devices; computer software, mobile telephones, tablets and hand-held devices for recording, organizing, transmitting, handling and checking data, text files, sound, image and video files; computer software, mobile telephones, tablets and hand-held devices with multimedia and interactive functions; software for reorientation of messages, electronic mail and/or other data from a personal computer or a server towards one or several portable electronic devices; data synchronization software between a remote station or device and a fixed or remote station or remote device; software and computer programs and application development software for use on or in connection with portable telephones, tablets and hand-held devices; data processing equipment and computers; data media containing electronic publications and data; electronic publications; electronic publications (downloadable) provided on-line from databases or the Internet; user manuals in electronic format; downloadable sounds, downloadable images, downloadable texts and downloadable information provided electronically, via telecommunications networks, online and via the Internet; electronic databases; data stored in electronic, digital and magnetic form; audio and video recordings; software for creating, managing, updating and using databases; apparatus and instruments for controlling, measuring, programming, monitoring or regulating, namely temperature controllers, sensor controllers, boiler control apparatus, thermostat control apparatus, electric control devices, electric control valves, programmable control apparatus, thermal controls [thermostats], pressure controllers [gages], measuring and control devices for air conditioning technology, temperature control apparatus for machines [thermostats], measuring apparatus, measuring sensors, air measuring apparatus, vacuum measuring apparatus, humidity measuring apparatus, remote control monitoring apparatus, apparatus for monitoring liquid levels, electric monitoring apparatus, electric control apparatus, heat control apparatus, electrical current control apparatus; portable digital electronic devices for data processing, information processing, storage and presentation of data, transmission and reception of data, transmission of data between computers and software relating thereto; software for accessing, searching, indexing and retrieving information and data from global computer networks and global communication networks, and for navigation on the aforesaid networks websites; printed circuits; software (recorded programs); apparatus for controlling and regulating electricity; thermostats; temperature gages; pressure measuring apparatus; pressure controllers [gages]; electronic controllers; temperature sensors with elastic elements, liquids, filled with steam or bimetallic; control valve controls; electronic controllers and time regulators for control valves; diaphragms, capillary pipes and membranes for control systems; pressure sensors; parts and accessories for the aforesaid goods.< Klasse 11 Apparatus, instruments and installations for heating, refrigerating, ventilating, air-conditioning, steam generating, water flow, water supply and sanitary installations; automatic and manual controllers for regulating temperature and humidity, regulating electricity and regulating lighting; apparatus, installations and instruments for security systems in buildings included in this class; decompression apparatus as parts of water supply systems; valves; control valves; safety valves; valves for use in equipment for heating, refrigerating, ventilating, airconditioning, steam generating, water flow, water supply, sanitary installations, supply of electricity, controlling of temperature and humidity, controlling of electricity and lighting, power supply and security for use in buildings; equipment for controlling temperature and humidity; one-way valves; multi-way valves; voltage regulation valves; balancing valves; valves for regulating volume; thermostatically controlled valves; thermostat fittings for valves; shut-off valves; multi-way valves; thermostatic control valves of metal, thermostatic accessories for valves; cut-off valves; 46

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 apparatus and installations for water lines; fans; apparatus for separating gas and water and devices for ventilation; air purification apparatus; ventilation apparatus; gas purification apparatus; degassing apparatus; vacuum degassing equipment; filtering equipment; filters; equipment for purifying water, namely dirt, sludge and magnetite (black iron oxide) separators; equipment for purifying water for use in heating systems, solar systems and cooling water systems, namely fans for micro-bubbles, sludge, oxygen and magnetite (black iron oxide); apparatus and installations for degasification of water; equipment for purifying water for water heating systems, cold water and solar systems, namely vacuum deaerators for removing gas from liquids; pressure chamber for sterilization; equipment for stabilizing pressure (control apparatus); apparatus for monitoring pressure (as parts of machines); decompression apparatus for use with gas, heating and water installations; gas purification apparatus; air purification apparatus; parts and fittings for all aforesaid goods. Klasse 17 Valves not of metal; seals; gaskets for sealing and packing; connections not of metal for pipes; pipe sleeves, not of metal; rubber stoppers for pipes; seals for pipe connections; clips for pipes; pipe joints not of metal; non-metallic hoses and pipes; rubber stoppers; pipe joints not of metal; hand wheels, namely handoperated valve heads of rubber or vulcanized fiber (except machine parts); compression sleeve fittings not of metal; parts and fittings for all aforesaid goods. Klasse 37 Construction, installation, maintenance and repair, all these services relating to valves of metal, pipes of metal, common metals and alloys thereof, copper alloys resistant to dezincification, alloys resistant to onload corrosion, ironmongery and small items of metal hardware, building materials of metal, transportable buildings of metal, non-electric cables and wires and their alloys, couplings, sleeves of metal, pipes of metal, caps of metal, junctions of metal for pipes, pipe joints, pipe clips of metal, hand wheels of metal, fittings for compression sleeves of metal, nozzles of metal, rods of metal, closing pieces of metal, nuts of metal, bolts of metal, screws of metal, junctions of metal, assembly parts of metal, pegs of metal, valves [parts of machines], valves [parts of machine-tools], mechanisms for hydraulic valves, pressure valves, valve pins, controls for electric, electric-motor, electrothermal and electromechanical valves, air valves, closing mechanisms for valves, control valves for regulating the flow, temperature, pressure and level of liquid, actuators, pressure regulators, apparatus for regulating pressure [parts of machines, pressure regulators [parts of machines], pressure reducers [parts of machines], separators, cyclone separators, fluid separators, vacuum separators, regulators and controllers, apparatus and instruments for recording, reproducing, transporting, storing, processing, handling, transmitting, broadcasting and retrieving publications, text, signals, software, information, data, code, sounds and images, computer programs, computer software, mobile telephones, tablets and hand-held devices computer software, mobile telephones, tablets and hand-held devices for recording, organizing, transmitting, handling and checking data, text files, sound, image and video files, computer software, mobile telephones, tablets and hand-held devices with multimedia and interactive functions, software for re-orientation of messages, electronic mail and/or other data from a personal computer or a server towards one or several portable electronic devices data synchronization software between a remote station or device and a fixed or remote station or remote device, software and computer programs and application development software for use on or in connection with portable telephones, tablets and hand-held devices, data processing equipment and computers, data media containing electronic publications and data electronic publications, electronic publications [downloadable] provided on-line from databases or the Internet, user manuals in electronic format, downloadable sounds, downloadable images, downloadable texts and downloadable information provided electronically, via telecommunications networks, online and via the Internet, electronic databases, data stored in electronic, digital and magnetic form, audio and video recordings, software for creating, managing, updating and using databases, valves, control valves, apparatus and instruments for controlling, detecting, measuring, indicating, timing, distributing, programming, transforming, inspecting, perceiving, verifying, signalling, monitoring, accumulating, weighing, adjusting or regulating, apparatus and instruments for controlling, detecting, measuring, indicating, timing, distributing, transforming, inspecting, perceiving, verifying, signalling, monitoring, accumulating, weighing, adjusting or regulating, all these apparatus and instruments controlled by computer, portable digital electronic devices for data processing, information processing, storage and presentation of data, transmission and reception of data, transmission of data between computers and software relating thereto, software for accessing, exploring and searching online databases, printed circuits, software [recorded programs], apparatus for controlling and regulating, thermostats, temperature gages, pressure measuring apparatus, pressure controllers [gages], electronic controllers [gages], electronic controllers, temperature sensors with elastic elements, liquids, filled with steam or bimetallic, control valve controls, electronic controllers and time regulators for control valves, diaphragms, capillary pipes and membranes for control systems, pressure sensors, apparatus, instruments and installations for heating, refrigerating, ventilating, airconditioning, steam generating, water flow, water supply and sanitary installations, supply of electricity, controlling of temperature and humidity, controlling of electricity and lighting, power supply and security for use in buildings, for supplying electricity, controllers for temperature and humidity, regulating electricity and regulating lighting, apparatus, installations and instruments for security systems in buildings, decompression apparatus as parts of water supply systems, valves, control valves, safety valves, valves for use in equipment for heating, refrigerating, ventilating, air-conditioning, steam generating, water flow, water supply, sanitary installations, power supply, controlling of temperature and humidity, controlling of electricity and lighting, power supply and security for use in buildings, equipment for controlling temperature and humidity, one-way valves, multi-way valves, voltage regulation valves, balancing valves, valves for regulating volume, thermostatically controlled valves, thermostat fittings for valves, shut-off valves, multi-way valves, thermostatic control valves of metal, thermostatic accessories for valves, cut-off valves, apparatus and installations for water lines, fans, apparatus for separating gas and water and devices for ventilation, air purification apparatus, ventilation apparatus, gas purification apparatus, degassing apparatus, vacuum degassing equipment, filtering equipment, filters, equipment for purifying water, namely dirt, sludge and magnetite [black iron oxide] separators, equipment for purifying water for use in heating systems, solar systems and cooling water systems, namely fans for micro-bubbles, sludge, oxygen and magnetite [black iron oxide], equipment for purifying water for water heating systems, cold water and solar systems, namely vacuum deaerators for removing gas from liquids, pressure chamber for sterilization, equipment for stabilizing pressure [control apparatus], apparatus for monitoring pressure [as parts of machines], decompression apparatus for use with gas, heating and water installations, gas purification apparatus, air purification apparatus, valves not of metal, seals, gaskets for sealing and packing, connections not of metal for pipes, pipe sleeves, not of metal, rubber stoppers for pipes, seals for pipe 47

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 connections, clips for pipes, pipe joints not of metal, non-metallic hoses and pipes, rubber stoppers, pipe joints not of metal, hand wheels not of metal, fittings for compression sleeves not of metal, control wheels, accessories for screws, parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 41 Education services, namely classes, training workshops and seminars in the field of heating, cooling, ventilation, air-conditioning, steam generation, water supply, water flow, sanitary installations, the supply of electricity, temperature and humidity regulation, electricity regulation, lighting regulation, energy supply and security systems in buildings; providing training, namely training in the use of equipment for HVAC (heating, ventilating, air-conditioning) and devices for heating, cooling, ventilation, air-conditioning, steam generation, water supply, water flow, sanitary installations, the supply of electricity, temperature and humidity regulation, electricity regulation, lighting regulation, energy supply systems, and security systems in buildings; information and consultancy services relating to all the aforesaid services. Klasse 42 Scientific and technological services; industrial research services; design services; computer programming services; programming and updating of software; all the aforesaid services in connection with HVAC (heating, ventilation, air-conditioning), heating, cooling, ventilation, air-conditioning, steam generation, water supply, water flow, sanitary installations, the supply of electricity, temperature regulation, electricity regulation and security equipment for use in buildings; information and consultancy services relating to all the aforesaid services. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1369951 (151) Int.reg.dato: 2017.03.30 (180) Registreringen 2027.03.30 (210) Nasj. ref.nr: 201713467 (220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 (300) Søknadsprioritet: 2017.02.22, EM, 016391121 I-PACE Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, CV34LF WHITLEY, COVENTRY, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Computers for autonomous-driving; on board electronic systems for providing driving and parking assistance; on board electronic systems for automatic braking; on board electronic systems to assisting in maintaining or changing lanes when driving; cruise control systems for vehicles; vehicle speed control apparatus; computer software; automotive computer software and hardware; computer software for use in relation to vehicles; telemetry devices for motor vehicle and engine applications; electric control panels; electronic control apparatus, instruments and displays; sensors; integrated electronic safety systems for vehicles; safety and driving assistant systems; lasers for use in relation to vehicles; lidar apparatus for vehicles; radar apparatus for vehicles; cameras for vehicles; onboard cameras; action cameras; parking sensors and rear-view cameras for vehicles; automotive measuring instruments; electronic apparatus for collecting measurements and receiving data; computer software, mobile applications and wireless transmission and receiving equipment for use in connection with autonomous and hands-free driving, automobile safety features and warning or alarm functions, accident prevention and traffic alerts; driving control unit for vehicles; computerized driver assistance systems for motor vehicles; charging stations for charging electric vehicles; apparatus and cables for use in charging electric vehicles; batteries for vehicles; electric accumulators, voltage regulators, aerials, electric batteries and mountings; anti-theft warning devices; alarm sensors; gauges; electronic or computer instrument panels and clusters; odometers; speedometers; tachometers; temperature sensors; voltmeters; ammeters; testing apparatus; proximity meters; electric circuit breakers; commutators; electric condensers; electric connections; electric cables; electric fuses; electric fuse boxes; electric control apparatus and instruments for motor vehicles and engines; electrical sensors; fire extinguishing apparatus; printed electrical circuits; electric relays; electric switches; electric wiring harnesses; remote controls for motors; remote control apparatus for starting vehicles; emergency warning lights; electronic emergency notification system; computer interface apparatus part of a vehicle; display panels for vehicles; electronic driver display systems for vehicles; sound reproducing equipment; CD players; loud speakers; personal digital assistants; multimedia devices; MP3 or MP4 players; mobile hard drives; universal serial bus drives; recording media; highway emergency warning equipment; thermometers; compasses; calculators; electronic instructional and teaching apparatus and instruments; electrical and scientific apparatus for use in the repair and servicing of vehicles; magnets; tape measures; eyewear, glasses, sunglasses, driving glasses, skiing goggles; cases for eyeglasses, sunglasses or skiing goggles; drivers helmets; racing driver protective clothing; apparatus, gloves and clothing, all for use in protection against accident or injury; global positioning system (GPS); navigational systems, comprising electronic transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, cellular telephone and computer software all for use in navigation and all integrated into a motor vehicle; downloadable electronic maps; interactive multimedia software; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic, signalling systems and mechanical devices for use in connection with vehicles and engines for vehicles; computer hardware and software for tracking driver behaviour; computer application software for use by drivers and passengers of vehicles for accessing, viewing, and interacting with and downloading information and entertainment content; downloadable software and on-board computer software that provides users with remote and in-vehicle access to motor vehicle functions and functions relating to driver safety, convenience, communication, entertainment, and navigation; diagnostic apparatus consisting of sensors for use in testing vehicle function and in diagnosing vehicle electrical and mechanical problems; software and software applications to allow users to track and locate stolen vehicles, charge electronics, and store and synchronize collected personalized user and vehicle information; electronic interface modules for wired and wireless interface of mobile phones and electronic media players with an automotive electrical system; computer systems for automated vehicle; application software for use in or in relation to vehicles; computer games, computer games software; databases, data sets, data files and software relating to 3D printing; databases, data sets, data files and software relating to design and manufacture of vehicles and parts and accessories therefor; databases, data sets, data files and software relating to design and manufacture of replica or model vehicles and parts and accessories therefor; computer-aided design (CAD) software and data files; downloadable image files; electronic databases containing image files; databases, data sets, data files and software relating to car sharing 48

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 schemes; databases, data sets, data files and software relating to vehicle driver behaviour; simulators for simulating the operation of land vehicles; virtual models of vehicles or vehicle interiors; virtual reality software and hardware; augmented reality software and hardware; parts and fittings for any of the aforesaid goods. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1371618 (151) Int.reg.dato: 2017.08.07 (180) Registreringen 2027.08.07 (210) Nasj. ref.nr: 201714023 (220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 SELTECH SERES, 8 Enclos Notre-Dame, 62500 SAINT-OMER, Frankrike Klasse 9 Scientific apparatus and instruments; nautical apparatus and instruments; surveying apparatus and instruments; photographic apparatus and instruments; cinematographic cameras; optical apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments; measuring apparatus and instruments; signaling apparatus and instruments; checking (supervision) apparatus and instruments; teaching apparatus and instruments; sound recording apparatus; sound transmitting apparatus; sound reproduction apparatus; image recording apparatus; image transmission apparatus; image reproduction apparatus; compact discs (CDs); DVDs; digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment; computers; electronic tablets; smartphones; electronic book readers; game software; software (recorded programs); computer peripheral devices; detectors; electric wires; electric relays; diving suits; divers' suits; gloves for divers; divers' masks; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; protection devices for personal use against accidents; fire extinguishers; spectacles (optics); 3D spectacles; optical goods; spectacle cases; integrated circuit cards [smart cards]; bags designed for laptop computers; smartwatches; electric batteries; diagnostic apparatus not for medical use. Klasse 42 Technical evaluations concerning design (engineers' services); scientific research; technical research; design of computers for others; development of computers; software design; software development; research and development of new products for others; technical project study services; architecture; design of interior decor; software development (design); software installation; software maintenance; updating of software; software rental; programming for computers; computer system analysis; computer system design; consultancy in the design and development of computers; digitization of documents; software as a service (SaaS); cloud computing; information technology (IT) consultancy; hosting of servers; vehicle roadworthiness testing; graphic arts design services; styling (industrial design); authentication of works of art; energy auditing; electronic data storage. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1371801 (151) Int.reg.dato: 2017.06.12 (180) Registreringen 2027.06.12 (210) Nasj. ref.nr: 201714055 (220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 HAPPY FOOD STORE Ruohonjuuri Oy, Salomonkatu 17 B, Itk 31, 00100 HELSINGFORS, Finland Klasse 35 Retail or wholesale store services for food; retail or wholesale store services for ready-made dishes; retail or wholesale store services for semi-finished foods; retail or wholesale store services for game, meat, fish and chicken products; retail or wholesale store services for sauces; retail or wholesale store services for soups; retail or wholesale store services for flour; retail or wholesale store services for dairy products; retail or wholesale store services for eggs; retail or wholesale store services for jams; retail or wholesale store services for jellies; retail or wholesale store services for edible oils; retail or wholesale store services for edible fats; retail or wholesale store services for beverages; retail or wholesale store services for alcoholic beverages; retail or wholesale store services for breads; retail or wholesale store services for baked goods; retail or wholesale store services for pastry; retail or wholesale store services for pastry; retail or wholesale store services for cereal preparations; retail or wholesale store services for sweets; retail or wholesale store services for chocolate; retail or wholesale store services for candies; retail or wholesale store services for potato chips; retail or wholesale store services for fruit; retail or wholesale store services for vegetable; retail or wholesale store services for root vegetables; retail or wholesale store services for berries; retail or wholesale store services for potatoes; retail or wholesale store services for condiments; retail or wholesale store services for frozen food; retail or wholesale store services for ice cream; retail or wholesale store services for leaf; retail or wholesale store services for counseling and teaching aids; retail or wholesale store services for office paper; retail or wholesale store services for printing papers; retail or wholesale store services for notes on; retail or wholesale store services for booklets; retail or wholesale store services for forms; retail or wholesale store services for books; retail or wholesale store services for packaging supplies; retail or wholesale store services for office supplies; retail or wholesale store services for cosmetic products; retail or wholesale store services for makeup products; retail or wholesale store services for hygiene products; retail or wholesale store services for cleaning products; retail or wholesale store services for scouring agents; retail or wholesale store services for detergents; retail or wholesale stores for chemicals; retail or wholesale store services for paints; retail or wholesale store services for jewelery; retail or wholesale store services for precious stones; retail or wholesale store services for clocks; retail or wholesale store services for bags; retail or wholesale store services for rain shelters; retail or wholesale store services for tools; retail or wholesale store services for indoor plants; retail or wholesale store services for games; retail or wholesale store services for gymnastics equipment; retail or wholesale store service for sports goods; retail or wholesale store services for fireworks; retail or wholesale store services for toys; retail or wholesale store services for clothes; retail or wholesale store services for shoes; retail or wholesale store services for headgear; retail or wholesale store services for furniture; retail or wholesale store services for lighting equipmentretail or wholesale store services for cooking utensils; retail or wholesale store services for containers; retail or wholesale store services for 49

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 glass and porcelain items; retail or wholesale store services for home electronics; retail or wholesale stores services for computers; retail or wholesale store services for phones; retail or wholesale store services for musical instruments; retail or wholesale store services for DVDs; retail or wholesale store services for CDs; retail or wholesale store services for fabrics and textiles; online retail or wholesale store services for food; online retail or wholesale store services for readymade dishes; online retail or wholesale store services for semi-finished foods; online retail or wholesale store services for game, meat, fish and chicken products; online retail or wholesale store services for sauces; online retail or wholesale store services for soups; online retail or wholesale store services for flour; online retail or wholesale store services for dairy products; online retail or wholesale store services for eggs; online retail or wholesale store services for jams; online retail or wholesale store services for jellies; online retail or wholesale store services for edible oils; online retail or wholesale store services for edible fats; online retail or wholesale store services for beverages; online retail or wholesale store services for alcoholic beverages; online retail or wholesale store services for breads; online retail or wholesale store services for baked goods; online retail or wholesale store services for pastry; online retail or wholesale store services for cereal preparations; online retail or wholesale store services for sweets; online retail or wholesale store services for chocolate; online retail or wholesale store services for candies; online retail or wholesale store services for potato chips; online retail or wholesale store services for fruit; online retail or wholesale store services for vegetable; online retail or wholesale store services for root vegetable; online retail or wholesale store services for berries; online retail or wholesale store services for potatoes; online retail or wholesale store services for condiments; online retail or wholesale store services for frozen food; online retail or wholesale store services for ice cream; online retail or wholesale store services for leaf; online retail or wholesale store services for counseling and teaching aids; online retail or wholesale store services for office paper; online retail or wholesale store services for printing papers; online retail or wholesale store services for notes on; online retail or wholesale store services for booklets; online retail or wholesale store services for forms; online retail or wholesale store services for forms; online retail or wholesale store services for books; online retail or wholesale store services for packaging supplies; online retail or wholesale store services for office supplies; online retail or wholesale store services for cosmetic products; online retail or wholesale store services for makeup products; online retail or wholesale store services for hygiene products; online retail or wholesale store services for cleaning products; online retail or wholesale store services for scouring agents; online retail or wholesale store services for detergents; online retail or wholesale store services for chemicals; online retail or wholesale store services for paints; online retail or wholesale store services for precious stones; online retail or wholesale store services for clocks; online retail or wholesale store services for clocks; online retail or wholesale store services for bags; online retail or wholesale store services for rain shelters; online retail or wholesale store services for tools; online retail or wholesale store services for indoor plants; online retail or wholesale store services for games; online retail or wholesale store services for gymnastics equipment; online retail or wholesale store services for sports goods; online retail or wholesale store services for fireworks; online retail or wholesale store services for toys; online retail or wholesale store services for clothes; online retail or wholesale store services for shoes; online retail or wholesale store services for headgear; online retail or wholesale store services for furniture; online retail or wholesale store services for lighting equipment; online retail or wholesale store services for cooking utensils; online retail or wholesale store services for containers; online retail or wholesale store services for glass and porcelain items; online retail or wholesale store services for home electronics; online retail or wholesale store services for computers; online retail or wholesale store services for phones; online retail or wholesale store services for musical instruments; online retail or wholesale store services for DVDs; online retail or wholesale store services for CDs; online retail or wholesale store services for fabrics and textiles. Klasse 38 Data transmission services. Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; travel arrangements. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment services; sporting and cultural activities. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1384691 (151) Int.reg.dato: 2017.10.10 (180) Registreringen 2027.10.10 (210) Nasj. ref.nr: 201800526 (220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.29, JP, 2017-114542 I-SPEC EV SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 590-8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 12 Bicycles, including electric bicycles; parts, fittings and accessories of bicycles, including electric bicycles namely, hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release devices, axles of hubs, gear release levers, gear shift levers, gear shifting apparatus, derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys adapted for use with bicycles, chains, shift cables, cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, brakes, brake cables, brake shoes, rims, brake rotors, brake pads, wheels, tires, inner tubes, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, head parts for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles, gear position indicators for bicycles, electric motors for bicycles, switches for bicycles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 50

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1393557 (151) Int.reg.dato: 2017.12.19 (180) Registreringen 2027.12.19 (210) Nasj. ref.nr: 201803559 (220) Notifikasjonsdato: 2018.03.15 DWK Life Sciences GmbH, Otto-Schott-Str. 21, 97877 WERTHEIM, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Laboratory apparatus, laboratory instruments, laboratory glassware. Klasse 21 Unworked and semi-worked glass (except glass used in building); semi-finished goods of special glass. Klasse 35 Wholesaling and retailing of laboratory apparatus, laboratory instruments, laboratory glassware, unworked and semi-worked glass, except building glass and semi-finished goods of special-purpose glass. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 coveralls, jackets, gloves, mittens, pants, parkas, vests, jumpsuits, rain suits, head wear, glove liners. Klasse 22 Bivy bags, tents, synthetic fibers for textile use, camouflage covers, nettings and tarpaulins. Klasse 24 Fabric for the manufacture of outerwear, fabric for the manufacture of protective clothing; fabric for the manufacture of sleeping bags; fabric for the manufacture of bullet proof vests; fabric for the manufacture of clothing; fabric for the manufacture of footwear; fabric for the manufacture of headwear; fabric for the manufacture of tents; sleeping bags. Klasse 25 Clothing, namely, shirts, singlets, crop tops, jerseys, pants, tights, shorts, knickers, bibs, coats, parkas, vests, footwear, head wear, gloves, mittens, glove inserts, coveralls, jumpsuits, rain suits, arm warmers, leg warmers, knee warmers, neck gaiters, fishing waders, athletic base layers, gaiters, balaclavas, scarfs, jackets, dresses, skirts, skorts, suits, socks, shoe covers, helmet covers, pullovers, uniforms. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1396727 (151) Int.reg.dato: 2018.01.11 (180) Registreringen 2028.01.11 (210) Nasj. ref.nr: 201804739 (220) Notifikasjonsdato: 2018.04.12 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.17, EM, 017114406 (111) Int.reg.nr: 1396302 (151) Int.reg.dato: 2017.12.12 (180) Registreringen 2027.12.12 (210) Nasj. ref.nr: 201804517 (220) Notifikasjonsdato: 2018.04.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.30, US, 87703000 ADP ENGINEERING GmbH, Am Bauhof 5, 64807 DIEBURG, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Two-wheeled vehicles, in particular bicycles, land vehicles, motorcycles; parts for two-wheeled vehicles, in particular bicycles, motorcycles and land vehicles; bicycle bags, luggage bags for two-wheeled vehicles. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 37 Assembly and installation, and maintenance and repair of two-wheeled vehicles, in particular bicycles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of A diamond with a border and the word GORE-TEX with the backside of the letter "R" missing and replaced by a short diagonal line. W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill Road, DE19711 NEWARK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Protective clothing, namely, pants, coats, footwear, (111) Int.reg.nr: 1398914 (151) Int.reg.dato: 2018.01.09 (180) Registreringen 2028.01.09 (210) Nasj. ref.nr: 201805361 (220) Notifikasjonsdato: 2018.04.26 (300) Søknadsprioritet: 2017.07.10, FR, 4375261 KELLYGRAPHIE Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, Frankrike Klasse 18 Handbags, rucksacks, traveling bags, pocket wallets, 51

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 purses, card cases (wallets), key cases (leatherware), traveling sets (empty), pouches intended to hold toiletry products (empty), clutch bags (evening handbags). Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1398920 (151) Int.reg.dato: 2017.06.26 (180) Registreringen 2027.06.26 (210) Nasj. ref.nr: 201805362 (220) Notifikasjonsdato: 2018.04.26 (300) Søknadsprioritet: 2017.01.24, DE, 30 2017 100 674 corpuls GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Hauswiesenstr. 26, 86916 KAUFERING, Tyskland Klasse 9 3D scanners; computer software adapted for use in the operation of computers; active infrared sensors; acoustic meters; alarms and warning equipment; alarms; alarm sensors; alarm signalling receivers; alarm signalling transmitters; alarm systems; alcohol testing apparatus; wristband computer devices; peripherals adapted for use with computers; research laboratory analyzers for measuring, testing and analyzing blood and other bodily fluids; application software; application processors; electronic indicator panels; electricity indicators; display devices, television receivers and film and video devices; biohazard suits; scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators; apparatus, instruments and cables for electricity; recording apparatus; automatic dosage dispensers; protective work clothing [for protection against accident or injury]; goggles; dashboard cameras; training guides in electronic format; computer software downloaded from the internet; eye protection; life vests; inflatable lifeboats; inflatable apparatus for life-saving purposes; audio/visual and photographic devices; respiratory monitors [non-medical]; respirators for filtering air; breathing masks; breathing apparatus, except for artificial respiration; automatic fire extinguishing apparatus; battery charge device; image scanners; monitors; electronic imaging devices for scientific purposes; image capturing and developing devices; apparatus for recording images; image analyzers; motion sensor; operating system programs; computer operating programs; range sensors; clothes for protection against injury; clothing for protection against chemicals; monitors; visual monitoring apparatus; biochip sensors; bio informatics software; biometric identification apparatus; biomicroscope; bioreactors for laboratory use; flame detectors; fire control apparatus; smoke hoods [life saving apparatus]; recorded computer software; computer hardware; computers; chromatogram analyzers for scientific or laboratory use; integrated circuit cards [smart cards]; smart card readers; computers and computer hardware; data storage devices; data loggers and recorders; data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); digital signal processing apparatus; diagnostic apparatus, not for medical purposes; detectors; detection apparatus; wireless communication apparatus; printers; single use cameras; real-time data processing apparatus; pressure measuring apparatus; pressure transducers; compressed air bailout units for diving; electric oscillators; electric and electronic components; electrical circuits and circuit boards; electronic displays; circuits [electric or electronic]; electronic navigational and positioning apparatus and instruments; electronic carbon dioxide monitors [other than for medical purposes]; electronic heart rate recorders [other than for medical use]; electronic apparatus for testing the sterility of medical equipment; electronic data processing equipment; electronic security tags; electronic sports training simulators; electronic surveillance apparatus; label readers [decoders]; add-on circuit board for electronic devices for the modification of device functions such as connecting external sensors to the electronic device; earth testers; earthing apparatus; endoscopic equipment for industrial purposes; tachographs; milage recorders for vehicles; vehicle tracking apparatus; binoculars; filters for respiratory masks; fire trucks; fire hose; fire pumps; fire beaters; fire alarms; fire detectors; fire extinguishing systems; fire pumps; fire extinguishing apparatus for automobiles; fire engines; fire extinguishers; fire blankets; remote control apparatus for opening and closing doors; firmware; connected bracelets [measuring instruments]; fluorescence analyzers; frequency modulators; housings for electrical apparatus; calibrated glassware; apparatus for analysing gases; frequency scanners; frequency stabilisers; geiger counters; apparatus for automatic chromatography; data storage devices; stands adapted for tablet computers; graphic display terminals; graphic recorders; weight measuring instruments; grip size gauges; gloves for protection against accidents; computer programs [downloadable software]; information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices; instruments for recording heart activity [for scientific purposes]; instruments for temperature control; interactive computer software; interactive computer systems; ionisation apparatus not for the treatment of air or water; card reading equipment; calibrating apparatus; electric cables and wires; information carriers [encoded or magnetic]; carbon dioxide detectors; carbon monoxide detectors; bullet-proof clothing; head protection; checking (supervision) apparatus and instruments; communications equipment; combination carbon monoxide and smoke detectors; laboratory apparatus and instruments; laser scalpels, other than for medical use; lasers; luminous beacons for safety or warning purposes; signals, luminous or mechanical; readers [data processing equipment]; instructional and teaching apparatus and instruments; avalanche probes; beacons, luminous; mechanical life saving apparatus; megaphones; multiple purpose cameras; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; measuring, counting, alignment and calibrating instruments; portable telecommunications apparatus; microcomputer apparatus; monitors [computer hardware]; teeth protectors; apparatus providing night vision; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; optical devices, enhancers and correctors; personnel tracking devices; programmable controllers; radar apparatus; radar apparatus; reflective clothing for the prevention of accidents; smoke alarms; life saving harnesses; fire escapes; safety nets; safety tarpaulins; life belts; escape chutes; life saving apparatus and equipment; life vests; head protection; protective and safety equipment; sensors and detectors; signalling apparatus and instruments; safety, security, protection and signalling devices; sirens; computer software; fire pumps; controllers (regulators); electricity measuring instruments; road warning lamps; temperature measuring instruments; portable communications apparatus; monitoring instruments; transponders; electrical power extension cords; disposable gloves for laboratory use; warning apparatus [other than for vehicles]; scientific apparatus and laboratory apparatus for physical reactions by means of electricity; time recording apparatus; automatic time switches; electrical access control apparatus; electric current control devices. Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs; artificial eyes; artificial 52

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 teeth; orthopedic articles; suture materials; electromedical apparatus, especially defibrillation apparatus, heart pacemakers, electro-cardiogram apparatus, patient monitors; diagnostic equipment and medical analytical apparatus for medical purposes; breathing apparatus and others apparatus for artificial respiration; body rehabilitation apparatus for medical purposes; instrument cases for use by surgeons and doctors; blood testing apparatus; sphygmomanometers; incubators for medical purposes; dialysers; electrodes for medical use; electrocardiographs; hearing protection devices; belts, electric, for medical purposes; patient lifting hoists and invalids' hoists; blankets, electric, for medical purposes; heart pacemakers; syringes for injections; inhalers; injectors for medical purposes; incubators for babies; catheters; ambulance stretchers; drawsheet for sick beds; lamps for medical purposes; lancets; lasers for medical purposes; air cushions and air mattresses for medical purposes; massage apparatus, especially cardiac massage apparatus; anaesthetic apparatus; anaesthetic masks; pulse meters; pumps for medical purposes; x-ray apparatus and others radiological apparatus for medical purposes; cases fitted for medical instruments; thermal packs for first aid purposes; vibromassage apparatus; resuscitation apparatus. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; preparation of data processing programmes; updating of computer software; software design for others; physics [research]; engineering services; monitoring of computer systems by remote access; software as a service [SaaS]. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1398940 (151) Int.reg.dato: 2017.12.01 (180) Registreringen 2027.12.01 (210) Nasj. ref.nr: 201805364 (220) Notifikasjonsdato: 2018.04.26 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.10, IT, 302017000128528 AZIENDA AGRICOLA GIOL S.S. SOCIETA' AGRICOLA, Viale della Repubblica, 1/6, SAN POLO DI PIAVE (TV), Italia Klasse 33 Wines; sparkling wines; still wines; sparkling white wines; white wines; red wines; rose wines; wines of protected appellation of origin; sweet wines; winebased aperitifs; wine-based drinks. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1400104 (151) Int.reg.dato: 2018.01.24 (180) Registreringen 2028.01.24 (210) Nasj. ref.nr: 201805739 (220) Notifikasjonsdato: 2018.05.03 (300) Søknadsprioritet: 2017.07.27, US, 87545744 UNI-CORE Shuert Technology LLC, 6600 Dobry Road, MI48314 STERLING HEIGHTS, USA Klasse 17 Molded high density plastic sheets for use in further manufacturing of fabricated products, namely, pallets, shipping containers, building structures in the nature of flooring, walls, and doors, temporary roadways, aircrafts, and marine structures in the nature of docks and structural parts of marine vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1400687 (151) Int.reg.dato: 2018.01.25 (180) Registreringen 2028.01.25 (210) Nasj. ref.nr: 201806035 (220) Notifikasjonsdato: 2018.05.10 (300) Søknadsprioritet: 2018.01.17, US, 87758514 GORE-TEX W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill Road, DE19711 NEWARK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Protective clothing, namely, pants, coats, footwear, coveralls, jackets, gloves, mittens, pants, parkas, vests, jumpsuits, rain suits, head wear, glove liners. Klasse 22 Bivy bags, tents, synthetic fibers, camouflage covers, nettings and tarpaulins. Klasse 24 Fabric for the manufacture of outerwear; fabric for the manufacture of protective clothing; fabric for the manufacture of sleeping bags; fabric for the manufacture of bulletproof vests; fabric for the manufacture of clothing; fabric for the manufacture of footwear; fabric for the manufacture of head wear; fabric for the manufacture of tents, sleeping bags. Klasse 25 Clothing, namely, shirts, singlets, crop tops, jerseys, pants, tights, shorts, knickers, bibs, coats, parkas, vests, footwear, head wear, gloves, mittens, glove inserts, coveralls, jumpsuits, rain suits, arm warmers, leg warmers, knee warmers, neck gaiters, fishing waders, athletic base layers, gaiters, balaclavas, scarfs, jackets, dresses, skirts, skorts, suits, socks, shoe covers, helmet covers, pullovers, uniforms. 53

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1402739 (151) Int.reg.dato: 2018.03.23 (180) Registreringen 2028.03.23 (210) Nasj. ref.nr: 201806562 (220) Notifikasjonsdato: 2018.05.24 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.06, LI, 2017-903 Bluephase G4 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 SCHAAN, Liechtenstein Klasse 10 Apparatus, devices, tools and instruments for dental use; polymerization apparatus for dental use. (111) Int.reg.nr: 1403938 (151) Int.reg.dato: 2018.03.15 (180) Registreringen 2028.03.15 (210) Nasj. ref.nr: 201806712 (220) Notifikasjonsdato: 2018.05.24 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.04, BX, 1361935 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1403136 (151) Int.reg.dato: 2017.12.22 (180) Registreringen 2027.12.22 (210) Nasj. ref.nr: 201806617 (220) Notifikasjonsdato: 2018.05.24 (300) Søknadsprioritet: 2017.06.27, EM, 016929267 Design by S AB, Isgatan 3, 70223 ÖREBRO, Sverige Klasse 14 Jewellery; key rings and key chains, and charms therefor; gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; bracelets for watches; clock hands; pendant watches; bracelets [jewellery]; necklaces [jewellery]; earrings; rings [jewellery]; diamonds; amulets [jewellery]; jewellery charms; jewellery fashioned of semi-precious stones; precious and semiprecious gems; silver; pearl; imitation pearls; gold. A. van Eck Holding B.V., Humberweg 8, 1043AC AMSTERDAM, Nederland Klasse 18 Handbags; shoulder bags; cosmetics bags (empty); purses; credit card holders (wallets); shoulder belts for bags; travel bags; backpacks; sports bags; attache cases; suitcases and umbrellas; all the aforesaid goods of leather, imitation leather or of textile. Klasse 25 Shirts, trousers, jackets, dresses, skirts, raincoats, blazers, sport jackets, windproof jackets, fur stoles, suits, tuxedos, kaftans, jumpers, pants, jeans (clothing), gymnastics suits, jogging suits, pants; rompers, culottes, formal shirts, sweatshirts, halter tops, bodysuits, onesies (clothing); underwear, briefs (underwear), body shapers (clothing), corsets, brassieres, bustiers, garter belts, boxer pants, underpants, thermal underwear, lingerie, nightwear, bathrobes, pajamas, stockings, tights, knee-high socks, leg warmers (clothing), socks, ties, bow ties, scarves, neck cloths, gloves (clothing), bathing suits, swimwear, beachwear, sarongs, thermal socks; belts (clothing); headgear; ear muffs (clothing); hats; headbands (clothing); footwear. Klasse 35 Commercial-business assistance, commercialbusiness management and administrative services; business intermediary services and commercial advice on the purchase and sale, as well as import and export of garments, footwear, headgear and handbags, shoulder bags, cosmetic bags, wallets, credit card cases, straps for bags, travel bags, backpacks, sports bags, attache cases, suitcases and umbrellas, all the aforesaid goods of leather, imitation leather or textile. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 54

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1405031 (151) Int.reg.dato: 2018.02.25 (180) Registreringen 2028.02.25 (891) Etterfølgende utpekning dato: 2018.06.07 (210) Nasj. ref.nr: 201808558 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.06, US, 87786897 V-GO SIM Valeritas, Inc., 750 Route 202 South, Suite 600, NJ08807 BRIDGEWATER, USA Klasse 9 Downloadable software configured for insulin monitoring and tracking blood glucose levels; downloadable software configured for the collection, editing, organizing, modifying, book marking, transmission, storage, sharing and analysis of data and information in the field of diabetes management; wearable devices for insulin monitoring. Klasse 10 Medical devices, namely, diabetes management devices, infusion pumps, infusion pump controllers and parts and attachments thereof; medical devices and sensors used to continuously monitor the concentration of glucose in the human body; glucose monitors; glucose monitor accessories, namely, transmitters, receivers, and medical sensor insertion devices; wearable medical devices for insulin monitoring. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1405032 (151) Int.reg.dato: 2018.02.25 (180) Registreringen 2028.02.25 (891) Etterfølgende 2018.06.07 utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: 201808559 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.06, US, 87786902 V-SIM Valeritas, Inc., 750 Route 202 South, Suite 600, NJ08807 BRIDGEWATER, USA Klasse 9 Downloadable software configured for insulin monitoring and tracking blood glucose levels; downloadable software configured for the collection, editing, organizing, modifying, book marking, transmission, storage, sharing and analysis of data and information in the field of diabetes management; wearable devices for insulin monitoring. Klasse 10 Medical devices, namely, diabetes management devices, infusion pumps, infusion pump controllers and parts and attachments thereof; medical devices and sensors used to continuously monitor the concentration of glucose in the human body; glucose monitors; glucose monitor accessories, namely, transmitters, receivers, and medical sensor insertion devices; wearable medical devices for insulin monitoring. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1405443 (151) Int.reg.dato: 2017.12.19 (180) Registreringen 2027.12.19 (891) Etterfølgende 2018.06.08 utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: 201808560 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a stylized globe in white colour with turquoise stripes in the upper half part; the stylized globe is on a turquoise background "(pantone 3125)"; the stripes are thicker in the right side of the stylized globe; the word "Coloplast" is written next to the globe in white letters. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 HUMLEBÆK, Danmark Klasse 3 Non-medicated preparations and substances for protection and care of the skin; adhesive remover preparations. Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances for protection and care of the skin; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of skin disorders; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of wounds; plasters and material for dressings; hygienic, medical and surgical bandages and dressings for wound care; medical wound filling material, namely paste, powder, alginate, gel and granulate; medical adhesive plaster; medical adhesive tape; medical absorbent tape; medical elastic tape; medical mouldable paste; plasters; protective skin barrier film for medical use, protective skin barrier cream for medical use, protective skin barrier paste for medical use, protective skin barrier wipes for medical use; lubricating deodorant for stoma pouches for medical purposes; deodorizers for ostomy bags; urine absorbing towels, napkins and drip collector pads or envelopes for hygienic use; incontinence pads and envelopes; wound cleanser for medical use; room deodorant; anti-septic hand cleanser; biological implants; medicated shampoo and body wash. Klasse 9 Computer applications for mobile phones, tablets and other similar instruments; software for computer applications. Klasse 10 Medical and surgical instruments and apparatus; instruments and apparatus for the surgical and medical treatment of ostomy and incontinence; instruments and apparatus for the medical and surgical treatment of the urinary tract system and for pelvic floor reconstruction; urology instruments and apparatus; gynecology instruments and apparatus; instruments and apparatus for the medical and surgical treatment of wounds; surgical and medical devices in the form of stimulating apparatus for the rehabilitation of muscles; ostomy bags; urine bags; envelopes and receptacles for the collection of excretions from the human body; ostomy appliance odour filters; catheters; irrigators and their parts and fitting in the form of drainage tubes, pumps, sleeves, bags and regulators for medical purposes; appliances and instruments for laparascopy; medical probes; urine condoms, urisheaths, condom catheters, ostomy belts; anal plugs for medical use; stents; guidewires; ureteral access sheaths; biopsy needles; injection needles; surgical urology dilators; stone 55

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 extractors; prostheses; artificial implants; urethral slings; elastic bandages, supportive bandages, orthopedic bandages; artificial limbs; suture material and apparatus; all for medical and surgical treatment; anti-microbial textile for medical use. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1405874 (151) Int.reg.dato: 2017.10.13 (180) Registreringen 2027.10.13 (210) Nasj. ref.nr: 201807340 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 (300) Søknadsprioritet: 2017.04.25, US, 87425066 (111) Int.reg.nr: 1405562 (151) Int.reg.dato: 2018.03.15 (180) Registreringen 2028.03.15 (891) Etterfølgende utpekning dato: 2018.06.08 (210) Nasj. ref.nr: 201808561 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 BXB DIGITAL BXB Digital Pty Limited, Level 10, Angel Place, 123 Pitt Street, NSW2000 SYDNEY, Australia Klasse 35 Providing consulting services in the area of global sustainable business solutions; providing tracking services and information concerning tracking of assets in transit, namely, vehicles, trailers, drivers, cargo and delivery containers for business inventory purposes; supply chain management services; business consulting services relating to product distribution, operations management services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production systems and distribution solutions; business management services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and synchronization, supply and demand forecasting and product distribution processes for others. Klasse 42 Data automation and collection service using proprietary software to evaluate, analyze and collect service data; data conversion of computer program data or information; data conversion of electronic information. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1405830 (151) Int.reg.dato: 2018.04.25 (180) Registreringen 2028.04.25 (210) Nasj. ref.nr: 201807332 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.28, CH, 713840 The Artisan of Emotions since 1860 Chopard International SA, Route de Promenthoux, 1197 PRANGINS, Sveits Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of an abstract lowercase G made from the convergence of three round forms. GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES, INC., 2001 Junipero Serra Boulevard, CA94014 DALY CITY, USA Klasse 9 Computer software for contact center management; downloadable cloud computer software for contact center management; computer telephony software, namely, computer and telecommunications programs for combining and integrating voice and data communications with computer technologies for controlling, monitoring, analyzing, recording, providing, programming, interacting with and responding to voice or electronic information, and for controlling internal and external voice and data communication for an organization's computer system, and for handling and integrating an organization's directory services, operator services, administrative services, reporting services, answering services, call routing, call distribution, out calling services, voice response and customized, customer specific applications in the customer service field; computer software for workforce management and speech recognition and analytics, and electronic publications in the form of instruction manuals sold therewith. Klasse 35 Designing and managing for others outbound marketing campaigns in the field of contact center management, and providing online reporting of such campaigns; employee motivation and incentive programs, namely, conducting employee incentive award programs for motivation of employees in the nature of recognition and bonuses for customer service center employees to promote high-quality customer service; advertising and business marketing services, namely, designing and managing for others outbound marketing campaigns in the field of contact center management; contact center workforce management services, namely, personnel management services; provision of an on-line marketplace featuring applications for management of contact centers, workforce management and speech recognition and analytics. Klasse 38 Telecommunications services in the field of contact center management, namely, voice over internet protocol (VOIP) services and hosted private branch exchange (PBX) services, and automated operator and messaging systems. Klasse 42 Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for contact center 56

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 management; providing use of on-line nondownloadable software and applications for an organization's handling and integration of voice and data communication and computer technologies, namely, directory services, operator services, administrative services, reporting services, answering services, call routing, call distribution, outcalling services, voice response, recording services, speech analytics services, workforce management services; installation and maintenance of computer software; monitoring of computer systems, namely, monitoring by remote access to ensure proper functioning; technical support services, namely, troubleshooting of computer hardware and software problems; professional services, namely, customization and configuration in the nature of design and development of computer software. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1405908 (151) Int.reg.dato: 2018.01.17 (180) Registreringen 2028.01.17 (210) Nasj. ref.nr: 201807352 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.06, EM, 017307596 APCOA Parking Holdings GmbH, Flughafenstrasse 34, 70629 STUTTGART, Tyskland Klasse 9 Computer programs and software for recognising and identifying vehicles and numberplates; computer programs and software for detecting and identifying mobile communications devices and radio frequency identification tags (rfid); computer programs and software for data transmission between devices over short distance via radio technology; apparatus for the transmission of data; computer programs and software for recognising parking manoeuvres; computer software and software for automated calculations and payment services; computer applications for automated vehicle parking control; devices for automated parking checks and number plate recognition; computer applications (downloadable) and mobile apps for searching for, reserving, use and paying for parking spaces; radio-frequency identification (rfid) tags; labels and cards with integrated rfid chips; readers for radio frequency identification (rfid) and recognition of data codes; card reading equipment; card reading equipment; encoded cards; sim cards; electronic card readers; software for card readers; encoded cards for use in point of sale transactions; cards bearing electronically recorded data; encoded cards for use in relation to the electronic transfer of funds; smart cards [integrated circuit cards]; smart card readers. Klasse 35 Business management and professional business consultancy relating to the construction and management of parking spaces, in particular multistorey car parks, car parks and other parking installations; administrative management of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities; professional business consultancy, for others, regarding market-development measures, including sales, marketing, advertising campaigns and development and implementation of marketing concepts in relation to the management, by means of rental and leasing, of parking spaces, as well as the design and marketing thereof; data processing for the collection of data for business purposes; collection of data relating to parking manoeuvres about users and vehicles for commercial purposes. Klasse 36 Real-estate management of leasing and rental of properties; financial affairs and payment collection in relation to parking charges and fines; electronic payment services, including via the internet and mobile terminals (via sms and application software or apps); payment by means of radio frequency identification (rfid); automated payment services; money transfer services utilising electronic cards; processing electronic payments made through prepaid cards; bank card, credit card, debit card and electronic payment card services. Klasse 37 Reservation and booking of electric charging bays on the internet, on telecommunications networks and via mobile telephone services and application software (apps). Klasse 38 Telecommunications, mobile telephone services, radio communications and providing access to application software (apps) for providing information on the internet for searching for, reserving, use and paying for parking spaces; delivery of messages and data by electronic transmission; data transmission. Klasse 39 Car park services; car parking; car park services; provision of car parks and car parking services; rental of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities; provision of multi-storey car parks and parking facilities; rental, leasing and reservation of parking areas, in particular of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities, on the basis of rental, leasing and business service agreements, in particular providing tailored services for parking customers; rental and leasing of parking spaces; arranging of parking spaces, for others, in particular via the internet; providing of information relating to parking options on the internet, on telecommunications networks and via mobile telephone; reservation and booking of parking spaces on the internet, telecommunications networks and via mobile telephone and applications software (apps); transport and traffic logistics, in particular operation and control of traffic and parking guidance systems for moving and stationary traffic; traffic management services; taxi logistics; shuttle services; providing of information concerning electrical charging options on the internet, on telecommunications networks and via mobile telephone. Klasse 42 Technical consultancy for the design, development and building design of parking areas, in particular of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities; design and development of computer programs and apparatus for recognition of numberplates and vehicles, for navigation in buildings, for radio frequency identification, for technology for data transmission between devices over short distance via radio technology, for detecting of parking manoeuvres, parking checks and for processing of payment procedures; technical consultancy for design, development and building design of parking facilities with automated parking checks and automated payment services; software design and development; design and development of computer hardware. Klasse 45 Licensing of computer software for the use of internet platforms for online and offline management of parking spaces; licensing of software for the recognition of number plates and vehicles, for navigation in buildings, for radio frequency identification, for technology for data transmission between devices over short distance via radio technology, for detecting of parking 57

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 manoeuvres, parking checks and for processing of payment procedures; monitoring of parking areas, in particular of multi-storey car parks, parking spaces and other parking facilities (security services); monitoring of compliance with parking and usage rules and imposing penalties (legal services and security services). Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1405924 (151) Int.reg.dato: 2018.01.31 (180) Registreringen 2028.01.31 (210) Nasj. ref.nr: 201807355 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 SmoothRide Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, Chuoku, 541-8538 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan Klasse 25 Clothing; caps [headwear]; socks; gloves [clothing]; garters; stocking suspenders; suspenders; belts [clothing]; uniforms; clothing for gymnastics; sports jerseys; cyclists' clothing; bathing caps; bathing drawers; swimsuits; masquerade costumes; footwear; sports shoes; running shoes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1405956 (151) Int.reg.dato: 2017.12.14 (180) Registreringen 2027.12.14 (210) Nasj. ref.nr: 201807359 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.06, CH, 62499/2017 INVENTIO AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW, Sveits Klasse 6 Building materials of metal, namely, beams, spacers, intrados, floor plates, wall panels, ceiling boards, railings, bolts, screws, springs, nuts, nails and rivets; spacers of metal for hoists; scaffolding of metal; support posts of metal; ladders of metal; partitions of metal for lifts, escalators and moving walkways; wall linings of metal for building; frames of metal for building; guide rails of metal; cables of metal; ropes mainly of metal, with or without sleeves, for handling Klasse 7 Klasse 9 loads; ropes of metal for protection from falling; swing doors, rotating doors, sliding doors, revolving doors, folding doors, fire doors, fire shutters and automatic doors; door frames and door linings, mainly of metal; door fittings, of metal or mainly of metal; door handles of metal or mainly of metal; door axis and door knobs, of metal or mainly of metal; locks of metal; mechanical locks of metal; metal door locks; gates, rolling doors, accordion doors, turnstiles, swing gates and barriers made of metal or mainly of metal; windows of metal; window frames of metal; metal window fittings, mainly of metal; steps of metal; handrails for escalators and moving walkways; key safes; electronic and mechanical key safes; metal locksmith and ironmongery; lift doors of metal or mainly of metal. Elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, components and parts for all the aforementioned goods; elevator car frames of metal; elevator platforms of metal; work and construction platforms of metal; elevator cars of metal; work and construction platforms able to be raised; electric generators; electric motors and parts therefor, excluding for land vehicles; transmissions, other than for land vehicles; hydraulic motors; cables and belts for elevator motors; cables and belts for elevator cars and parachutes; cables and belts for elevator car doors; hydraulic and electric drives other than for land vehicles; drives for elevator car doors, drive belts and drive shafts excluding those for land vehicles; bearings for machines; brakes and brake linings excluding those for land vehicles; brake pads and shoes excluding those for land vehicles; electronic and mechanical safety devices for elevators, escalators and moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations; electronic and mechanical safety brakes as safety equipment for lift installations; counterweights for lifts; cable pulleys of metal (machine parts); slip couplings for elevators, escalators and moving walkways; hydraulic, pneumatic and electric door openers and door closers for doors and gates, and components and spare parts therefor, electronic and mechanical door drives; electronic and mechanical gate drives; transmission motors for barrier installations; transmission motors for door drives; transmission motors for gate drives; electric, hydraulic and pneumatic door closers and components and spare parts therefor; electric, hydraulic and pneumatic closing installations. Electric and electronic measuring, checking, controlling and regulating (included in this class) apparatus for elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, and corresponding computer programs and software stored in memory; electric and electronic control apparatus for elevators with destination call control; electronic controls and corresponding software for monitoring, controlling and regulating the operation of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, as well as building installations and access control systems; electronic controls and corresponding software for monitoring, controlling and regulating the access for boats, buildings, area surrounded by a fence, restricted areas within buildings and boats, elevators, escalators and moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations; electronic controls and corresponding software for monitoring, controlling and regulating the guidance and navigation systems; remote monitoring apparatus for monitoring the operation of elevators, escalators and moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, systems for access control, guidance and navigation, of locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; remote monitoring apparatus for monitoring human activity in elevators, boats, buildings and public facilities, particularly video monitors, electric and electronic apparatus for remote monitoring, cameras, sensors, motion sensors, light barriers and infrared 58

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 sensors; remote control apparatus for the monitoring of the control for elevators, escalators and moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations as well as access to elevators, escalators and moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, and access to buildings, boats, areas surrounded by a fence and restricted areas within buildings and boats; remote monitoring apparatus and corresponding software for the control of light; remote control apparatus and corresponding software for controlling heating, ventilation, air-conditioning and fire alarm installations; control panels; level indicators; floor boards; car operating panels; TFT, LCD, LED, OLED displays, projection displays and plasma displays; computer screens; television screens; touch screens; electronic bulletin boards; computer screens, touch screens, television screens and projection apparatus for interactions with passengers of elevators, escalators and moving walkways; loudspeakers; LED screens; emergency warning lights; horns; electromagnetic signal transmitters; alarms, namely, fire alarms, breakin alarms, burglary alarms, flood alarms, hazard alarms, motion alarms, alarms for emergency calls, abuse alarms and incident alarms; Computer equipment for receiving, recording, transmitting, processing, converting, sending and reproducing voice, audio and video data, drawings, images and signals in connection with the design, installation, maintenance and repair, renovation and modernization of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, systems for access control, guidance and navigation, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; electronic guidance systems for the orientation of users and flow of users; electronic navigation systems, particularly navigation systems based on GPS, on Bluetooth, on WiFi, on mobile data and on radio-communication; electronic access control systems; radio frequency identification systems and components therefor, particularly antennas, memory chips and RFID card readers, for Bluetooth communication and for near field communication (NFC); radio frequency labels and identification cards (RFID); NFC labels and cards; readers for encoded identification cards, encoded key cards, encoded smart cards and encoded labels; coded identification cards; encoded key cards; encoded smart cards; encoded labels; optical code readers; biometric identification apparatus, particularly of the face, voice, iris, fingerprints and hand; mobile telephones; smartphones; clothing computer systems (Wearables) which, during use, are attached to the user body, namely, smartwatches, glasses, clothing or bracelets; goods of augmented reality and virtual reality, namely, 3D spectacles, headphones, audio speakers, digital spectacles, (head mounted displays, HMD) digital gloves, stereoscopic 3D displays, 3D scanners, 3D cameras and 3D microphones; magnetic, optical and digital storage media; tablets; computers; network routers; wireless routers; modems; interfaces (interface apparatus or interface programs for computers); microprocessors; software for creating and managing a database of voice, audio, video and multimedia files, and data for operating, power and users of elevators, escalators, moving walkways, building installations, access control systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; software and application software for searching, playing, displaying and storing voice, audio, video and multimedia files; software for the production of virtual sound; software and application software for monitoring and controlling elevators, escalators, moving walkways and other vertical and horizontal and inclined transport installations as well as installations for buildings; software and application software for monitoring and controlling alarm, access control, guidance and navigation systems; software and application software for mobile phones, smart phones, smart watches, fitness monitors and tablets for monitoring and controlling elevators, escalators, moving walkways and other vertical and horizontal and inclined transport installations as well as installations for buildings; software and application software for wireless routers and network routers; software and application software for the connection of mobile telephones, smartphones, smart watches, fitness monitors, computer clothing and tablets to building installations, access control, navigation and guidance systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; software and application software for mobile phones, smart phones, smart watches, fitness monitors and tablets in connection with locating in and out of buildings, parts of buildings, public facilities, elevators, escalators, moving walkways and other vertical and horizontal and inclined transport installations; software and application software for mobile phones, smartphones, smart watches fitness monitors and tablets, for guidance and navigation and in and out of buildings, parts of buildings, public facilities, and to elevators, escalators, moving walkways and other vertical and horizontal and inclined transport installations; electric sensors; frequency converters; electrical transformers; photovoltaic solar modules for electricity generation; electricity storage devices; uninterrupted power supply apparatus (apparatus for Uninterruptible Power); surge protection; power distribution devices; current rectifiers; electric current switches; integrated circuits; printed circuits; electric boards; electric control panels; electric safety devices; integrated safety circuits; electric and electronic locks; radio controlled locks; electronic publications, namely, downloadable magazines, material for teaching, training and practice, installation, repair and modernization instructions, manuals, newsletters, brochures and spare parts lists in the field of elevators, escalators, moving walkways and other vertical and horizontal and inclined transport installations, access control, guidance, navigation and safety systems; jigs mainly of metal (measuring instruments). Klasse 35 Gathering, systematization and updating of data in computer databases; data management by computer; input and processing of data for users of monitoring, access control and guidance and navigation systems in computer databases; input and processing of operating data for elevators, escalators, moving walkways and other vertical transport systems, horizontal and inclined transport installations, building installations, monitoring, access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, revolving doors, barriers and gates in computer databases; creation of statistical reports and analysis of relating to operating data for elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, monitoring, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; administrative processing of orders by telephone or computer; taking orders; invoicing; e-commerce services, namely, provision of information on products through telecommunication networks for advertising and sales purposes; provision of information on goods, purchase, design, specifications rates for elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, access control, navigation and guidance systems as well as consulting services relating thereto for advertising and sales purposes; wholesale and retail of spare parts and components of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, access control, navigation and guidance systems, locking systems, door openers, door closers, doors, turnstiles, revolving doors, barriers and gates (also via the Internet); advertising, marketing and sales promotion; advertising using computer screens, touch screens, television screens, projection apparatus, video projectors and electronic bulletin boards; rental of advertising space; provision of advertising space, and advertising time and advertising media; organization 59

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 and management of customer loyalty programs; organization of trade fairs and exhibitions for economic or advertising purposes. Klasse 37 Provision of construction information; building consultancy; information on the repair, operation of maintenance, servicing and overhaul of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, door openers, door closers, gates, turnstiles, revolving doors and barriers; installation, maintenance, repair and overhaul of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, as well as building elements and components as parts of these installations; works of installation, maintenance, repair and construction for the modernization of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, as well as building elements and components as parts of these installations; partial dismantling of existing elevators, escalators and moving walkways, for the preparation of the modernization thereof; consulting on the installation, maintenance, repair, overhaul and modernization of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations as well as building elements as parts and components as parts of these installations; implementation of measures for preventive maintenance of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, access control systems, locking installations, doors, door openers and door closers, gates, turnstiles, swing gates, barriers and components thereof; consulting on the installation, maintenance, repair, overhaul and modernization of access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, door openers and door closers, gates, turnstiles, swing gates, barriers and gates; installation, maintenance, repair, overhaul and modernization of elevators, escalators, moving walkways, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, door openers and door closers, gates, turnstiles, swing gates and barriers through remote access with a communication link, particularly via the Internet; installation, maintenance, repair, overhaul and modernization of alarm and monitoring systems as well as consulting related thereto; installation, maintenance and repair of computers and of apparatus for telecommunications. Klasse 38 Provision of communication links with data banks; provision of access to platforms and portals on the Internet; provision and transmission of voice, audio, and video data, messages, texts, drawings, images via analog and digital communication networks, radio networks and wired telecommunication networks; communication services by telephone; paging services by radio or telephone; provision of telecommunications links for hotlines and call centers; electronic exchange of messages by means of online chatrooms, online discussion sites and Internet forums; provision of telecommunication links for data exchange between the central computing apparatus and elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; provision of access to operating data of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates and gates by means of a communication network; provision of access to data that informs about disorders of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates and gates by means of a communication network; transmission of electronic data and voice signals, and data of all types for the purpose of monitoring, control, maintenance and repair of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations; transmission of signals of alarm apparatus and access control systems; transmission of emergency messages via computer networks and telecommunication networks; transmission of data and signals of navigation and guidance systems for tracking people and objects and the orientation of persons inside and outside buildings; electronic transmission, via computer and telecommunication networks, of messages, notifications, entertainment, images, advertising information, elevator position information and emergency information for users of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations; electronic transmission, via computer and telecommunication networks, of teaching and training as well as installation, modernization and repair instructions; rental and provision of access time to data in computer databases; rental of telecommunication apparatus. Klasse 42 Research and development in the field of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, access control, navigation and guidance systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, gates, barriers and gates; research and development in the field of safety engineering; research, monitoring and analysis and monitoring of the traffic flow inside, between and outside buildings; development, design and construction of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, monitoring, access control, guidance and navigation, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; engineering planning and engineering services in the field of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, surveillance systems, access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; carrying out quality control tests and technical tests; energy audits; computer-aided remote maintenance of software, for monitoring and control of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, security, access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates as well as building elements and components as parts thereof; remote monitoring of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, security systems, access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates via communication link by means of computer systems for monitoring the operating condition of the aforesaid goods; diagnosis, particularly remote diagnosis relating to a need for maintenance as well as to malfunction of elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, security systems, access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates via communication link using computer systems for detecting incidents; analysis and evaluation of operating data for elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations, building installations, security systems, access control, guidance and navigation systems, locking systems, doors, turnstiles, swing gates, barriers and gates; analysis and monitoring of telecommunication signals; programming, development, installation, updating and maintenance of software and application software as well as consulting services relating thereto; design and development of virtual reality and augmented reality software; 60

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 programming of software for Internet platforms; providing of Internet platforms (software); provision of software via computer networks (in particular the Internet) and telecommunication networks; provision of online and offline software via a computer network or a telecommunication link, relating to the use of education and training material, instructions for installation, repair and modernization; provision of online and offline software tools for building, configuration and design of elevators, escalators and moving walkways; temporary online providing of non-downloadable applications for the use of a cloud computing network and for the access to it; SaaS (Software as a Service); design of voice and data communication interfaces (software) for connections to computer data banks and call centers; provision of online and offline software tools for monitoring human activity in elevators, boats, buildings and public facilities; provision of software for automatically operating of emergency messages via computer networks and telecommunication networks; computer services, namely, design and programming of software for management of user rights in computer networks; computer security services consisting of the issuance and management of digital keys; design and programming of computer software for the authentication of smart cards and the management of user rights and related applications; software rental. Klasse 45 Safety services for protection of property and persons; security monitoring services for the monitoring of buildings, persons and objects; alarm monitoring services; monitoring customers' emergency phone calls and emergency warning devices; consulting in the field of physical security; security services for controlling access to buildings, parts of buildings, public facilities, doors, turnstiles, swing gates, barriers, gates, elevators, escalators, moving walkways and other vertical, horizontal and inclined transport installations; control of systems around a building, systems for access to buildings and systems for building security; opening of security locks for security purposes; opening of security locks for security purposes through a remote access with a communication link, particularly via the Internet; opening of security locks by means of communication link, particularly via the Internet; monitoring of security systems; identity verification services for security purposes; rental of apparatus for monitoring of security and access control systems; granting of licenses for the use of monitoring, access control and navigation systems, including software applications relating thereto; management and licensing of industrial property rights and copyrights. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1406002 (151) Int.reg.dato: 2017.11.24 (180) Registreringen 2027.11.24 (210) Nasj. ref.nr: 201807366 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 Sodick Co., Ltd., 12-1, Nakamachidai 3-chome, Tsuzuki-ku, 224-8522 YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, Japan Klasse 4 Mineral oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; electric discharge machining (EDM) oil for use in metalworking; cutting fluids; lubricating oils and greases. Klasse 7 Metalworking machines and tools; electric discharge machines (EDM) for metal working, wire electric discharge machines (EDM), sinker electric discharge machines (EDM), small hole drilling electric discharge machines (EDM); machining centers for metal working; electron beam machines, namely, machines for cutting, polishing, or finishing part of metal; metal three dimensional (3D) printers; plastic injection molding machines; metal injection molding machines; die casting machines; rubber goods manufacturing machines; presses [machines for industrial purposes]; semiconductor manufacturing machines and systems; food or beverage processing machines and apparatus; machines for packaging food; noodle making machine; pulverizers for food processing; kneading machines; food mixing machines for commercial use; press dies for metal forming; moulds being parts of machines for processing plastics; AC motors and DC motors [not including those for land vehicles but including parts for any AC motors and DC motors]; linear motors. Klasse 9 Computers; computer numerical controllers for metal working machines; computer software for metal working machines; computer software for computeraided design/computer-aided manufacturing [CAD/CAM]; storage media having computer software recorded thereon; linear encoders; remote controls; magnets for industrial purposes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 61

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1406720 (151) Int.reg.dato: 2018.01.24 (180) Registreringen 2028.01.24 (210) Nasj. ref.nr: 201807720 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.14 preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; oils and fats for food. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 4- chome, Chuo-ku, 104-8110 TOKYO, Japan Klasse 9 Personal digital assistants in the shape of watches, namely smartwatches. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1406853 (151) Int.reg.dato: 2018.05.11 (180) Registreringen 2028.05.11 (210) Nasj. ref.nr: 201807734 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.14 (300) Søknadsprioritet: 2018.05.07, EM, 017895955 HÄTÄLÄ Hätälä Oy, Lapinrauniontie 3, 90410 OULU, Finland Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; oils and fats for food. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1406854 (151) Int.reg.dato: 2018.05.11 (180) Registreringen 2028.05.11 (210) Nasj. ref.nr: 201807735 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.14 (300) Søknadsprioritet: 2018.05.07, EM, 017895956 HATALA Hätälä Oy, Lapinrauniontie 3, 90410 OULU, Finland Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; (111) Int.reg.nr: 1407403 (151) Int.reg.dato: 2018.02.28 (180) Registreringen 2028.02.28 (210) Nasj. ref.nr: 201807823 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.14 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.29, CH, 713349 MARTA Vigilitech AG, Im Stöckli 12, 9410 HEIDEN, Sveits Klasse 9 Scientific apparatus and instruments; measuring and checking apparatus; measuring and checking instruments; apparatus and instruments for recording, storage, transmission, evaluation and reproduction of data (measurement data, recordings and photographs); computer hardware and software; application software; computer hardware and software for the download, storage and synchronization of data (measurement data; recordings and photographs) in databases; computer hardware and software for computerized file management; computer hardware and software for providing remote access to computers, computer networks or databases (cloud computing). Klasse 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments; apparatus for measuring, recording, storing, monitoring and assessing vital signs of human beings and animals; apparatus for measuring, recording, storage, monitoring and evaluation of the circulatory system (cardiac signals, pulse and blood pressure), body temperature and breathing of human beings and animals; apparatus for measuring and monitoring blood pressure; apparatus for measuring and monitoring heart rate; apparatus for measuring and monitoring pulse; apparatus for measuring and monitoring oxygen; thermometers for medical and veterinary use. Klasse 42 Scientific and technological services as well as research services; scientific and technological services as well as research services in the fields of medicine and veterinary medicine; medical and veterinary research; design, development and providing of measuring and monitoring apparatus, computer hardware and software; design, development and providing of computer hardware and software for medical and veterinary medicine; design, development and providing of computer hardware and software for medical and veterinary diagnoses; rental and providing of measuring and monitoring apparatus, computer hardware and software; rental and providing of computer hardware and software for medical and veterinary diagnoses; rental and providing of computer hardware and software for medicine and veterinary medicine; design, development and providing of computer hardware and software for the use of a cloud computing network and access thereto; design, development and providing of computer hardware and software for data measuring, recording, storage, monitoring and assessment; design, development and providing of computer hardware and software for measuring, recording, storage, monitoring and assessment of medical and veterinary data; scientific analysis of large amount of data; scientific analysis of large amount of data in the fields of medicine and veterinary medicine; providing and rental of computer hardware and software for measuring, recording, 62

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 storage, monitoring and assessment of data; providing and rental of computer hardware and software for measuring, recording, storage, monitoring and assessment of medical and veterinary data; hosting of data, files, applications and information; hosting of medical and veterinary data, files, applications and information. Klasse 44 Consulting services and providing of information relating to medical and veterinary apparatus and instruments; technical consulting relating to medical technology and veterinary medicine; medical and veterinary consultancy and providing of information relating to health; promotion of medical and veterinary health and health care for people and animals; prevention of medical and veterinary health; medical and veterinary advice; provision of medical and veterinary equipment; rental and providing of medical and veterinary diagnostic equipment; rental and providing of medical and veterinary equipment; providing of measuring and monitoring apparatus for medical and veterinary medicine; providing of measuring and monitoring apparatus for medical and veterinary diagnoses. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1407665 (151) Int.reg.dato: 2018.04.04 (180) Registreringen 2028.04.04 (210) Nasj. ref.nr: 201808030 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.21 OVID METAMORPHOSIS WINES, LLC, 1183 DUNAWEAL LANE, CA94515 CALISTOGA, USA Klasse 33 Wine. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1407945 (151) Int.reg.dato: 2018.04.04 (180) Registreringen 2028.04.04 (210) Nasj. ref.nr: 201808069 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.21 FHIR Health Level Seven International, Inc., Suite 227, 3300 Washtenaw, MI48104 ANN ARBOR, USA Klasse 9 Downloadable text files containing standards which are used to enable electronic exchange of healthcare documents and information. (111) Int.reg.nr: 1407955 (151) Int.reg.dato: 2018.05.22 (180) Registreringen 2028.05.22 (210) Nasj. ref.nr: 201808070 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.21 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.09, EM, 17793481 STREDA DALLEVIGNE S.P.A., Via del Torrino, 19, 50059 VINCI (FI), Italia Klasse 33 Wine. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1408221 (151) Int.reg.dato: 2018.05.07 (180) Registreringen 2028.05.07 (210) Nasj. ref.nr: 201808112 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.21 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the phrase "Ole Smoky Tennessee Moonshine" in a stylized stacked configuration over a tri-star design wherein all of the text and tri-star design are located within a circular border. Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E Main St # 136, TN37862-3531 SEVIERVILLE, USA Klasse 33 Alcoholic beverages containing fruit; distilled spirits. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 63

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1409076 (151) Int.reg.dato: 2018.03.26 (180) Registreringen 2028.03.26 (210) Nasj. ref.nr: 201808383 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.09.28, CH, 713861 fittings and accessories for the foregoing goods. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1409455 (151) Int.reg.dato: 2017.12.27 (180) Registreringen 2027.12.27 (210) Nasj. ref.nr: 201808430 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 ZÜRICH, Sveits Klasse 35 Provision of human resources management services, by means of an online platform and a software application, which directly links independent professionals and principals and vice versa; consulting services in the field of management of independent professionals; outsourcing services (business assistance); management of contracts and contractual services for independent professionals and principals; compilation, systematization and management of data regarding independent professionals and principals. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1409315 (151) Int.reg.dato: 2018.04.10 (180) Registreringen 2028.04.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808414 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.10, NZ, 1078012 LUNCH STACK SISTEMA PLASTICS LIMITED, 15 Te Tiki Road, Mangere, 2022 AUCKLAND, New Zealand Klasse 21 Containers for domestic or kitchen purposes; household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); containers of plastic for household use; lunch boxes; buckets; baskets for household purposes; baskets, not of metal, for household purposes; baskets for domestic use, not of precious metal; laundry baskets for domestic use; laundry baskets for household use; laundry bins for domestic use; bottles; water bottles; plastic bottles; plastic water bottles; aluminium water bottles; stainless steel water bottles; vacuum bottles; insulated bottles (flasks) for household or domestic use; cups; drinking cups; insulated cups; insulating sleeves for holding bottles; insulating sleeves for holding beverage cans; insulating sleeves for holding beverage cups; ice cube moulds; plastic moulds for ice pops; waste bins for domestic use; waste bins for household purposes; pedal bins; recycling bins, not of metal for household purposes; rubbish containers for household purposes; compost containers for household purposes; parts, SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD., No. 26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New District, 201214 SHANGHAI, Kina Klasse 17 Plastic film other than for wrapping; anti-dazzle films for windows (tinted films); insulating plastic films; viscose plastic film other than for packing; tinted plastic films for use on windows. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409475 (151) Int.reg.dato: 2018.04.15 (180) Registreringen 2028.04.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808432 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 RISE FESTIVAL Rise Festival, LLC, 150 South State Street, UT84111 SALT LAKE CITY, USA Klasse 41 Entertainment services, namely, organizing lantern lighting ceremonies. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 64

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1409496 (151) Int.reg.dato: 2018.02.02 (180) Registreringen 2028.02.02 (210) Nasj. ref.nr: 201808434 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.18, IT, 302017000144290 Macè S.r.l., Via Camillo Prampolini, 32/A, 44047 SANT'AGOSTINO (FE), Italia Klasse 29 Dehydrated fruit snacks; dried fruit-based snacks; vegetable-based snack foods; organic nut and seedbased snack bars; fruit pulp; vegetables, dried; freezedried vegetables; nut and seed-based snack bars; fruit and nut-based snack bars; nut-based meal replacement bars. Klasse 30 Cereal bars and energy bars; cereal based energy bars; high-protein cereal bars; cereal-based meal replacement bars. Klasse 32 Non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; fruit nectars, non-alcoholic; non-alcoholic fruit extracts; fruit juices; vegetable juices [beverages]. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1409500 (151) Int.reg.dato: 2018.03.08 (180) Registreringen 2028.03.08 (210) Nasj. ref.nr: 201808435 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.05, CH, 713048 EMOTIQ Emotiq AG, Alpenstrasse 15, 6302 ZUG, Sveits Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; software; fire extinguishers. Klasse 16 Paper and cardboard; printing products (printed matter); bookbinding material; photographs; stationery and office requisites, excluding furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing material and material for artists; paintbrushes; instructional or teaching material; sheets, films and bags of plastic materials for wrapping and packaging; printing type, printing blocks. Klasse 21 Utensils and containers for household or kitchen use; cooking utensils and tableware, other than forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paint brushes; brush-making materials; cleaning material; unworked or semi-worked glass, except glass used in building; glassware, porcelain and earthenware. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 28 Games, toys; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees. Klasse 35 Advertising; commercial business management; commercial administration; office functions. Klasse 36 Insurance services; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Klasse 38 Telecommunications. Klasse 39 Transport; packaging and storage of merchandise; travel organization. Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting and cultural activities. Klasse 42 Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computers and software. Klasse 43 Services for providing food and beverages; temporary accommodation. Klasse 45 Legal services; security services for the protection of property and individuals; detective agency services; baby sitting; escorting in society (chaperoning), mediation; marriage agency services, dating services; horoscope casting; undertaking services, crematorium services, organization of religious meetings; clothing rental. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409509 (151) Int.reg.dato: 2018.04.10 (180) Registreringen 2028.04.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808436 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 SENEGENCE INTERNATIONAL SGII, Inc., 19651 Alter, CA92610 FOOTHILL RANCH, USA Klasse 3 Cosmetics and personal care products, namely, lipstick in solid or liquid form, lip liner, lip gloss, lipstick remover, eye liner, eyebrow liner and mascara. Klasse 35 Rendering technical assistance in connection with the establishment and/or operation of person-to-person retail merchandising of various goods, namely, cosmetics and personal care products; and distributorship services for various goods, namely, cosmetics and personal care products. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409521 (151) Int.reg.dato: 2018.05.03 (180) Registreringen 2028.05.03 (210) Nasj. ref.nr: 201808437 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.15, FR, 4404755 PONGORI PROJETCLUB, SA, 4 Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike Klasse 18 Sports bags. Klasse 25 Clothing for racket sports, pullovers, cardigans, vests, 65

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 skirts, dresses, trousers, shorts, tee-shirts, socks; headgear, hats, caps, headbands; footwear for sports (these goods in connection with ball and racket sports); soles (these goods in connection with ball and racket sports). Klasse 28 Sporting articles not included in other classes (excluding clothing, footwear and mats); tables for table tennis, table tennis nets, balls for games, table tennis balls, rackets, table tennis rackets, coverings for table tennis rackets. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409526 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808438 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510439 VIVARES LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409546 (151) Int.reg.dato: 2018.04.16 (180) Registreringen 2028.04.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808441 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 Kündig Food Safety Tower W. Kündig & Cie AG, Stampfenbachstrasse 38, 8006 ZÜRICH, Sveits Klasse 7 Machines and industrial installations composed thereof for the mechanical treatment and processing of foodstuffs, in particular for mixing and/or stirring and/or cutting and/or grinding and/or crushing foodstuffs, and for extracting liquids from foodstuffs; Machines and industrial installations composed thereof for washing and cleaning foodstuffs; Packaging machines and packaging installations composed thereof for use in the treatment and processing of foodstuffs. Klasse 11 Machines and industrial installations composed thereof for the heat treatment of foodstuffs, in particular cooking, warming, baking, roasting, frying, sterilising or heating; Machines and industrial installations composed thereof for thawing, refrigerating or freezing foodstuffs. Klasse 40 Treatment of foodstuffs and processing of foodstuffs; Refinement of foodstuffs; Cleaning of foodstuffs; Screening of foodstuffs; Grinding and pulverising of foodstuffs; Sorting of foodstuffs; Preservation of food. Klasse 42 Inspection of foodstuffs; Food sanitation consultation; Research of foodstuffs. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1409548 (151) Int.reg.dato: 2018.03.06 (180) Registreringen 2028.03.06 (210) Nasj. ref.nr: 201808442 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 SCALIA AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), 75 quai d'orsay, 75007 PARIS, Frankrike Klasse 35 Administrative and accounting management of stocks, distribution, restocking of medical gas cylinders. Klasse 38 Provision of access to an Internet and Extranet portal reserved for healthcare professionals for ordering and delivering medical oxygen cylinders by means of a mobile application reserved for healthcare professionals. Klasse 39 Supply (delivery) services for medical gas cylinders by means of computer telecommunication networks via computer terminals; medical gas cylinder traceability services. 66

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409571 (151) Int.reg.dato: 2018.05.15 (180) Registreringen 2028.05.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808444 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.08, EM, 017575432 OXDOG - BOOST YOUR PERFORMANCE EVOSPORT AB, Servicegatan 1, 94151 PITEÅ, Sverige Klasse 9 Sunglasses; sports eyewear and helmets for sport. Klasse 25 Clothing, shoes, headgear; sportswear, namely t- shirts, trousers, shorts, sweat shirts, socks, jackets, sweatbands, headbands, hooded jackets, caps and hats. Klasse 28 Gymnastic and sporting articles, not included in other classes; floorballs, floorball sticks, shafts and blades for floorball sticks, floorball stick covers and bags for floorball sticks, goalie protectors, goalie gloves, grip tape for floorball sticks. (111) Int.reg.nr: 1409591 (151) Int.reg.dato: 2018.05.22 (180) Registreringen 2028.05.22 (210) Nasj. ref.nr: 201808447 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.01.25, DE, 30 2018 001 869 Fürst Bismarck Wellness Hansa-Heemann AG, Halstenbecker Weg 98, 25462 RELLINGEN, Tyskland Klasse 32 Mineral water and aerated water and other nonalcoholic beverages; spring water; table water; soft drinks such as effervescent beverages and fruit beverages (non-alcoholic); lemonades; mineral beverages; flavored mineral water; mineral water with fruit juice; apple spritzer (apple juice with sparkling mineral water); non-alcoholic fruit beverages; fruit juices; dietetic non-alcoholic beverages, not for medical purposes; syrups for making beverages; preparations for making beverages. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1409581 (151) Int.reg.dato: 2018.03.08 (180) Registreringen 2028.03.08 (210) Nasj. ref.nr: 201808445 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 Sturmkind GmbH, St-Guido-Stifts-Platz 5, 67346 SPEYER, Tyskland Klasse 9 Computer game software downloadable from a global computer network and via wireless devices; computer game programs [software]; computer game software for use on mobile and cellular phones. Klasse 28 Battery-powered remote-controlled toy vehicles; battery-powered toys; kits for building toy models; electronic remote-controlled toy motor vehicles; electronic remote-controlled toys; toy vehicle tracks; remote-controlled vehicles [toys]; remote-controlled scale model vehicles; remote-controlled toy model vehicles; remote-controlled toy vehicles; remotecontrolled toy flying objects; remote control toys; radiocontrolled toys; radio-controlled toy model vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 67

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1409604 (151) Int.reg.dato: 2018.02.08 (180) Registreringen 2028.02.08 (210) Nasj. ref.nr: 201808448 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 OPENAIR Netsuite Inc., 2955 Campus Drive, Suite 100, CA94403-2511 SAN MATEO, USA Klasse 35 Accounting services, namely, bookkeeping, invoice processing, billing and reporting of debt collection via a global computer network; data processing in the field of billing and accounting via a global computer network; business management and consultation, namely, preparing business reports, knowledge management, creating business proposals, project management, contact management and form and calendar generation via a global computer network; and personnel management, namely, time keeping services, time sheet processing, attendance tracking and resource management, namely, evaluating the availability of personnel via a global computer network. Klasse 42 Providing on-line non-downloadable software in the fields of accounting services, namely, bookkeeping, invoice processing, billing and reporting of debt collection; providing on-line non-downloadable software for business management, namely, preparing business reports, expense report processing, purchase order processing, knowledge management, creating business proposals, project management, contact management and form and calendar generation; and providing online non-downloadable software for personnel management, namely, time keeping, time sheet processing, attendance tracking and resource management, namely, evaluating the availability of personnel. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1409643 (151) Int.reg.dato: 2018.04.17 (180) Registreringen 2028.04.17 (210) Nasj. ref.nr: 201808452 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 LIVIN' LOUD Stillwater Designs & Audio, Inc., 3100 N. Husband Road, OK74075 STILLWATER, USA Klasse 9 Stereo speakers and parts thereof. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1409654 (151) Int.reg.dato: 2018.01.29 (180) Registreringen 2028.01.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808453 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.07.28, GB, UK00003246945 Tamil Education Development Council, 162 Franciscan Road, Tooting, SW178HH LONDON, Storbritannia Klasse 9 Audio recordings; video recordings; downloadable videos; downloadable animations; downloadable educational material. Klasse 16 Printed material; textbooks; teaching manuals; printed teaching materials; flashcards (for teaching); printed seminar notes; printed award certificates. Klasse 35 Online retail services relating to educational printed matter and educational recordings. Klasse 41 Educational services; educational examination services; organisation of examinations; development of educational courses and examinations; language teaching; organisation of seminars; awarding educational certificates; arranging award ceremonies. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409665 (151) Int.reg.dato: 2018.04.18 (180) Registreringen 2028.04.18 (210) Nasj. ref.nr: 201808456 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 KILO Kilo Eliquid Inc., 16831 Knott Ave., CA90638 LA MIRADA, USA Klasse 34 Cartomizers, namely, combination electronic cigarette refill cartridges sold empty and atomizers, sold as a component of electronic cigarettes; cartridges sold filled with chemical flavorings in liquid form for electronic cigarettes; chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette cartridges; electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette cartridges; electronic 68

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 cigarette refill cartridges sold empty; electronic cigarettes; flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409670 (151) Int.reg.dato: 2018.02.02 (180) Registreringen 2028.02.02 (210) Nasj. ref.nr: 201808458 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.02, IT, 302017000089276 sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), woven or non-woven textile fabrics, textile goods for household use, curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels, flags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, clothing, including underwear and outer clothing, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of in an imprint representing the word "IMPRONTA" written in fancy characters placed next ot a plurality of curvilinear lines arranged to form a fantasy square. ITALGRANITI GROUP S.p.A., Via Radici in Piano, 355, Frazione Casinalbo, 41043 FORMIGINE (MO), Italia Klasse 19 Sandstone for building; potters' clay [raw material]; granite; terra cotta; stone; artificial stone; building stone; slabs, not of metal, for building; marble; building materials, not of metal; ceramic tiles; tiles, not of metal, for building; wall tiles, not of metal; tile floorings, not of metal; wainscotting, not of metal; floors, not of metal; monuments, not of metal; roofing, not of metal; buildings, not of metal; building panels, not of metal; mosaics for building. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409672 (151) Int.reg.dato: 2018.02.27 (180) Registreringen 2028.02.27 (210) Nasj. ref.nr: 201808460 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 MEBA IHRACAT VE MAGAZACILIK LTD. STI., Kestane Sokak No. 12 D:1, MERTER GÜNGÖREN ISTANBUL, Tyrkia Klasse 25 Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing; socks; footwear; headgear. Klasse 35 The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, bags, wallets, boxes and trunks made of leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking (111) Int.reg.nr: 1409673 (151) Int.reg.dato: 2018.04.03 (180) Registreringen 2028.04.03 (210) Nasj. ref.nr: 201808461 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 La Passione S.r.l., Via Campagnola, 52/G, Manerba del Garda, 25080 BRESCIA (BS), Italia Klasse 25 Cyclists' clothing. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1409696 (151) Int.reg.dato: 2018.05.04 (180) Registreringen 2028.05.04 (210) Nasj. ref.nr: 201808463 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.03.21, CH, 715302 Hanzz + Heidii ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23, 6055 ALPNACH DORF, Sveits Klasse 3 Perfumery products, essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated soaps, shampoos for human beings. Klasse 4 Perfumed candles, perfumed candles for aromatherapy, candles for lighting. Klasse 5 Nutritional supplements. Klasse 14 Jewelry, timepieces, jewelry articles of plastic materials, precious metals and their alloys. Klasse 25 Clothing, sports clothing, leisure clothing, headgear for wear, leisure footwear, sports footwear. Klasse 28 Toys, sports articles. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee. Klasse 32 Non-alcoholic beverages, fruit juices. 69

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1409707 (151) Int.reg.dato: 2018.04.20 (180) Registreringen 2028.04.20 (210) Nasj. ref.nr: 201808464 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.03.21, EM, 017878349 ARTEMISIA ESTATES OLIVE OIL????, Mavrolenis 6-14, 71201 IRAKLEIO KRITIS, Hellas Klasse 29 Olive oil; extra virgin olive oil for food; oils and fats. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409713 (151) Int.reg.dato: 2018.04.10 (180) Registreringen 2028.04.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808466 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.06, FR, 174401998 REMOVER STUDIO L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetic products and make-up products. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1409766 (151) Int.reg.dato: 2018.02.26 (180) Registreringen 2028.02.26 (210) Nasj. ref.nr: 201808475 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 TURRIS CZ.NIC, z.s.p.o., Milesovská 1136/5, 13000 PRAHA 3, VINOHRADY, Den tsjekkiske republikk Klasse 9 Computers, computer software and hardware, computer programs, modems, transmitters (telecommunication), aerials, transmitting sets [telecommunication], apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data media, optical data media, recording discs, compact discs, DVD and other digital recording carriers, processors (central processing units), data processing apparatus, computer operating programs (recorded), computer peripheral devices. Klasse 37 Construction, installation, maintenance, servicing and repair of computer and telecommunication apparatus and networks, installation, repair, maintenance and servicing of computers and hardware. Klasse 38 Telecommunication services, data transmission services, electronic communications services, rental of telecommunication circuits, telecommunication and transfer of data via computer networks, rental of apparatus for telecommunication services and for transmission of information, message and data, operating of electronic communications networks, operation of electronic communications networks for public and private purposes, operation of data and computer communications networks, short message services, voice mailbox services, exchange, receiving and transmission of information, electronic mail, disseminating electronic information, information and consultancy for telecommunication services, information about telecommunication, telecommunications routing and junction services, providing telecommunications connections to a global computer network, providing user access to global computer networks, computer communication, providing access to databases, rental of access time to global computer networks, rental of modems, communication by fibre optic networks, providing of electronic bulletin boards, discussion forums and chatrooms; providing access to bulletin boards, discussion forums and chatrooms; message sending, providing information about computer communication, namely, computer communication via servers, communication by computer terminals, transmission of digital files, computer aided transmission of messages and images, wireless broadcasting. Klasse 42 Design and rental of computer software, computer system design, computer applications design, development and design of operating systems, data conversion of computer programs and data [not physical conversion], rental of computers, monitoring of computer systems by remote access, consultancy in the design and development of computer hardware, designing of computing and telecommunication equipment, consultancy in the field of computer hardware and software, analysis of computer systems and networks security, security research in the field of hardware and computer networks, maintenance of computer programs, updating of computer programs, hosting web sites, installation of computer programs, computer software consultancy, recovery of computer data, computer programming, computer system analysis, rental of web servers, computer virus protection services, rental and management of computer hardware, rental and management of servers, creating and maintaining web sites for others, design of computer databases, information technology 70

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (IT) consultancy, conversion of data or documents from physical to electronic media, software as a service [SaaS], research and development of new products for others; electronic authentication of identity for access to third-party information systems. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409770 (151) Int.reg.dato: 2018.05.18 (180) Registreringen 2028.05.18 (210) Nasj. ref.nr: 201808476 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017509951 MAGNETOM Lumina Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, 91052 ERLANGEN, Tyskland Klasse 10 Medical instruments and apparatus and parts therefor, in particular apparatus for magnetic resonance imaging and for other medical imaging methods. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409790 (151) Int.reg.dato: 2017.07.13 (180) Registreringen 2027.07.13 (210) Nasj. ref.nr: 201808477 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.01.19, JP, 2017-04335 Lexus CoDrive TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, 471-8571 TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan Klasse 9 Electronic control apparatus and instruments for automobiles, buses and trucks; electronic control devices for automobiles, buses and trucks in the nature of electronic controls for brakes; electronic display units for automobiles, buses and trucks; electronic display units; vehicle-mounted laser radar apparatus; vehiclemounted millimeter-wave radar apparatus; radar apparatus; vehicle-mounted cameras; sensors [measurement apparatus], other than for medical use; infrared-based detecting devices for detecting positions of objects and human bodies; distance sensors; proximity sensors; position sensors; acoustic sound alarms; alarms; obstacle detecting and displaying devices comprised of radar apparatus, camera, electronic display, alarm, and control unit for detecting and displaying of obstacles to automobiles, buses and trucks; electronic display units for automobiles, buses and trucks having functions of alerting the driver about lane departure; electronic control devices for automobiles, buses and trucks in the nature of electronic controls for steering; lane departure detecting and displaying devices for automobiles, buses and trucks comprised of a camera, sensor, electronic display, and alarm for detecting and displaying of lane departure; electronic control devices for automobiles, buses and trucks in the nature of electronic controls for vehicle acceleration and brake force; measuring apparatus for detecting distance between vehicles; measuring apparatus for measuring distance between vehicles having functions of alerting the driver when the distance becomes a prescribed distance or shorter; electronic control devices for automobiles, buses and trucks in the nature of electronic controls for keeping a prescribed distance between vehicles by measuring the distance between vehicles; cruise controls for automobiles, buses and trucks; electronic speed controls for automobile, buses and trucks; electronic throttle controllers for automobiles, buses and trucks; preceding vehicle detecting devices comprised of a camera, sensor, electronic display, and alarm for detecting and displaying of presence of the preceding vehicles; electronic display units for automobiles, buses and trucks having functions of notifying the driver that the preceding vehicle is outbound; preceding vehicle departure detecting and displaying devices comprised of radar apparatus, camera, electronic display, alarm, and control unit for detecting and displaying that the preceding vehicle is outbound; electronic control devices for automobile, buses and trucks in the nature of electronic controls for lighting; photodetectors using cameras and sensors for the detection of lights from the preceding vehicles, oncoming vehicles and streetlamps; electronic display units for automobiles, buses and trucks having functions of warning and notifying the driver of road traffic sign information; electronic display devices for automobiles, buses and trucks comprised of a camera, electronic display, alarm, and control unit for displaying of road traffic sign information; computer hardware and software; electronic machines and devices for use in assisting in improving safety of car driving; electrical communication machines and instruments; telecommunication machines and devices for use in assisting in improving safety of car driving; measuring apparatus and instruments; measuring apparatus and equipment for use in assisting in improving safety of car driving; electronic control devices for automobile motors; electronic control devices for electric motors for automobiles; electronic control devices for automobile engines; automatic brake control apparatus for automobiles, buses and trucks for applying emergency braking to avoid collision; electronic motor vehicle steering control apparatus for assisting vehicles to stay on course near the center of a lane; motor vehicle acceleration and brake force control apparatus for assisting vehicles to follow preceding vehicles; motor vehicle lighting control systems to automatically activate and deactivate high beam headlights upon sensing oncoming vehicles; driving assist apparatus for automobiles, buses and trucks; driving assist apparatus in the nature of motor vehicle cameras and sensors for detecting road lane markers, pedestrians, objects outside of the vehicle, and relative distance thereof from a vehicle for automobiles, buses and trucks; driving assist apparatus comprised of a motor vehicle camera and radar apparatus for automobiles, buses and trucks; driving assist apparatus in the nature of motor vehicle adaptive cruise control devices for automobiles, buses and trucks; brake control apparatus for automobiles, buses and trucks; controllers for motor vehicle braking; motor vehicle road sign warning and reporting devices. Klasse 12 Automobile engines; engines for land vehicles; gasoline engines for land vehicles; diesel engines for land vehicles; internal combustion engines for land vehicles; motors for land vehicles; jet engines for land vehicles; turbines for land vehicles; transmissions for land vehicles; gearboxes for motor cars; clutch mechanisms for motor cars; torque converters for motor cars; hydraulic circuits for motor cars; gearboxes for land vehicles; torque converters for land vehicles; reduction gears for land vehicles; speed change gears for land vehicles; brakes for motor cars; brake shoes for motor cars; brake segments for motor cars; brake 71

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 linings for motor cars; brake discs for land vehicles; brake facings for land vehicles; brake systems for land vehicles; brake pads for land vehicles; electric motors for motor cars; automobiles, buses and trucks and structural parts therefor; automotive safety devices, namely, air bags and seat belt pretensioners; gear ratio control devices for automobile transmissions; motorcycles and structural parts therefor; bicycles; structural parts of bicycles; preceding vehicle outbound warning alarm apparatus for motor vehicles; brake apparatus for vehicles; motor vehicle alarm apparatus; security alarm devices for automobiles, buses, trucks and two-wheeled vehicles; front collision warning alarm apparatus for motor vehicles; lane departure warning alarm apparatus for motor vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1409832 (151) Int.reg.dato: 2018.05.02 (180) Registreringen 2028.05.02 (210) Nasj. ref.nr: 201808482 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409792 (151) Int.reg.dato: 2017.06.07 (180) Registreringen 2027.06.07 (210) Nasj. ref.nr: 201808478 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, EM, 016149205 HomeBridge Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else- Kröner-Strasse 1, 61352 BAD HOMBURG, Tyskland Klasse 9 Measuring, signalling and checking apparatus and instruments; data processing equipment, computers; computer software; electrical and electronic connectors, all the aforesaid goods used in the medical field; computer software for monitoring, collecting and transmitting medical and health data, computer software allowing medical professionals to prescribe and update prescriptions; computer software allowing patients to access and view their medical data, treatments and history and order prescribed medication and product. Klasse 10 Medical apparatus and instruments for use in dialysis. Klasse 42 Providing online non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing network for use in monitoring, collecting and transmitting patient data; providing online non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing network, allowing medical professionals to access data for the monitoring, analyzing and diagnosing of medical conditions and treatment; providing online nondownloadable operating software for accessing and using a cloud computing network, allowing medical professionals to prescribe and update prescriptions, and allowing patients to access and view their medical data, treatments, and history and order prescribed medication and product; providing temporary use of online non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing network; consultancy in the field of cloud computing networks and applications; design and development of software used in the medical field, design and development of operating software for accessing and using a cloud computer network; computer software technical support services, namely, services for monitoring, administration, updating and management of software, including remote medical device resident application and firmware software. Klasse 44 Providing medical information for medical professionals and medical patients, preparation of prescriptions by medical professionals. Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building E, 2633 SENNINGERBERG, Luxembourg Klasse 30 Confectionery. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409850 (151) Int.reg.dato: 2018.04.04 (180) Registreringen 2028.04.04 (210) Nasj. ref.nr: 201808487 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 VPSX/Workplace Levi, Ray & Shoup, Inc., 2401 W. Monroe Street, IL62704 SPRINGFIELD, USA Klasse 9 Integrated print server software for managing delivery of output from electronic devices to remote printers and hosts. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1409857 (151) Int.reg.dato: 2018.01.10 (180) Registreringen 2028.01.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808488 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.07.10, EM, 016968521 Tempix European Energy Exchange AG, Augustusplatz 9, 04109 LEIPZIG, Tyskland Klasse 9 Stored or downloadable data processing programs, in particular for the field of electricity and gas exchanges and financial services for electricity and gas. 72

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Klasse 35 Business and administrative management services; collecting and systematic ordering of information and data in a computer database; auctioneering services; arranging of contracts, in particular for others, for a fee in respect of spot contracts and futures contracts for electricity and gas; compiling data in computer databases for others in connection with stock exchange and financial services. Klasse 36 Financial affairs, in particular financial services of an exchange and of a clearing house; stock exchange price quotations; determination and calculation of indices for listed products, derivatives derived therefrom, and spot contracts and futures contracts, in particular for electricity and gas; preparation and quotation of stock exchange prices and indices, and information relating to exchange transactions in the trading systems of a stock exchange; spot contract and futures contract transactions; monetary affairs; financial consultancy in the energy sector. Klasse 41 Publication of indices in connection with exchangerelated products and spot contracts and futures contracts, in particular in electronic form, for electricity and gas. Klasse 42 Technical consultancy, in particular in the field of electricity and gas trading; creating and updating of computer programs and database software; IT programming services for creating databases in connection with stock exchange and financial services; creating and maintaining web sites for others; electronic data storage. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1409861 (151) Int.reg.dato: 2017.10.05 (180) Registreringen 2027.10.05 (210) Nasj. ref.nr: 201808489 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.04.21, DE, 30 2017 104 070 Klaus Faber AG, Lebacher Strasse 152-156, 66113 SAARBRÜCKEN, Tyskland Klasse 6 Unprocessed and semi-processed materials of metal; pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, including valves, of metal; downpoles of metal for the accessing of cables; downpoles of metal for the distribution of cables; trunking [channels] of metal for electric cables; cable ducts made of metal [other than electricity]; clips of metal for cables and pipes; cables, wires and chains, of metal; reels of metal [non-mechanical] for storing cables; cable stretchers; cable supports made of metal; binding screws of metal for cables; cable straps of metal; metal hardware; ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; ducts made of metal for trunking conduits for gases. Klasse 9 Cable harnesses; cable modems; cable connectors; cable adapters; cable detectors; cables for transmitting and receiving cable television signals; electric cables for the transmission of sounds and images; cable television converters; usb cables; luminous usb cables; telecommunications cables; data transmission cables; usb cables for cellphones; data synchronization cables; electric cables and wires; mobile high-definition link (mhl) cables; threaded electrical cable connectors; electric wiring harnesses; conductor bars; ducting for electric cables; cable channels (electric-); cable covers [conduits]; wire connectors [electricity]; electrical connecting cables; insulated electrical cables; heat resistant electric wires; thermocouple cables; cable junctions for electric cables; insulated cable for electrical installations; male connectors for electrical cables; connections for electric cables; threaded cable connectors of metal; identification threads for electric wires; cables for electrical signal transmission; joint boxes for housing cable joints; materials for electricity mains [wires, cables]; cable locators; power wires; current plugs; electricity conduits; power adapters; power distributors [electrical]; current-meters; apparatus and instruments for accumulating electricity; power line conditioners; power line protectors; apparatus and instruments for conducting electricity; ducts [electricity]; line drivers; electromagnetic conduits; ducts [electricity]; conduit couplings [electric]; metal ducts [electric]; cables, electric; wires, electric; interface cables [electric]; electrical power extension cords; mounting cords [electrical]; insulated electrical cables; rubber covered electrical wires; heat resistant electric wires; connections for electric cables; junction boxes for electric wires; sheaths for electrical wires; circuits for heavy current; aerial cables for heavy currents. Klasse 16 Printed matter; paper and cardboard; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; packing cardboard; packaging materials; paper padding; plastic bubble packs for wrapping or packaging; printed packaging materials of paper; advertising pamphlets; promotional publications; printed promotional material; signboards of paper or cardboard; all above-mentioned goods not related to stationery. Klasse 35 Retail and wholesale services relating to cables, wires and other electrical goods, in particular copper ropes, including via the Internet; information on commercial matters, including via the Internet, cable network or other forms of data transmission; electronic processing of orders; advertising, marketing and sales promotion; business management; market research and market analyses; online advertising; online ordering services; compilation of online business directories. Klasse 39 Electricity distribution via cables; supply of electricity; leasing the use of power lines to third parties for the transmission of electricity; electricity distribution via cables; storage of electrical plant; packaging and storage of goods; transportation and storage; storage and delivery of goods; parcel receipt services; storage of packages; storage of cargo; distribution by pipeline and cable. Klasse 40 Metal fabrication and finishing services; custom manufacture of metal hardware; custom manufacture of elastomeric components; custom manufacture of thermoplastic components; custom manufacture of semiconductor components, devices and circuits; coppersmithing; rental of assembly machine equipment; custom assembling of materials for others; heat treatment of pipes and tubes made of metal; exterior and interior plating of pipes and tubes made of metal; photogravure printing; making of rubber stamps; processing of rubber. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 73

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1409885 (151) Int.reg.dato: 2018.02.15 (180) Registreringen 2028.02.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808490 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.06, DE, 30 2017 110 114 carrying children; baby carriers; sling bags for carrying infants; slings for carrying infants; backpacks for carrying babies; pouch baby carriers; sling bags for carrying babies; small backpacks; purses; trunks and traveling bags; carry-on bags; hipsacks. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 Messe München GmbH, Am Messesee 2, 81829 MÜNCHEN, Tyskland Klasse 35 Organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; publication and issuance of advertising texts; providing consumer product and service advice. Klasse 38 Telecommunication services provided via Internet platforms and portals; providing access to platforms and portals on the Internet; providing access to e- commerce platforms on the Internet. Klasse 41 Arranging of exhibitions for cultural and teaching purposes; organization and arranging of congresses; organization and arranging of meetings. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1409887 (151) Int.reg.dato: 2018.02.27 (180) Registreringen 2028.02.27 (210) Nasj. ref.nr: 201808491 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.09.27, KR, 4020170123300 WAYB DONG IN ENTECH CO., LTD, 370-26, Daegotbuk-ro, Tongjin-eup, Gimpo-si, GYEONGGI-DO, Sør-Korea Klasse 12 Child safety harnesses for vehicle seats; safety seats for infants and children for vehicles; small wagons for children; children's car safety seats; bicycles for children; baby carriages (stroller); bags for baby carriages (stroller); hooks for baby carriages (stroller); fitted covers for baby carriages (stroller); backrests for baby carriages (stroller); baskets for baby carriages (stroller); seats featuring a heating function specially adapted for baby carriages (stroller); insect screens for baby carriages (stroller); seats featuring a cooling function specially adapted for baby carriages (stroller); stroller covers; cup holders for baby carriages (stroller); hoods for baby carriages (stroller); car seats for babies. Klasse 18 Bags; diaper bags; shopping bags; pouch baby carriers; fabric covers specially adapted for baby carriers; children's schoolbags; back frames for (111) Int.reg.nr: 1409892 (151) Int.reg.dato: 2018.04.10 (180) Registreringen 2028.04.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808492 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.02, US, 87669418 Nyxel OmniVision Technologies, Inc., 4275 Burton Drive, CA95054 SANTA CLARA, USA Klasse 9 Integrated circuits, semiconductor chips and optical lenses for capturing and processing digital images and video; optical sensors with integrated optical lenses for capturing and processing digital images and video; semiconductor chips and sensors with near infrared technology for capturing, processing and enhancing digital images and video; optical inspection apparatus for imaging; computer hardware and software sold as a unit for capturing digital images and video. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1409926 (151) Int.reg.dato: 2018.04.03 (180) Registreringen 2028.04.03 (210) Nasj. ref.nr: 201808494 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 MEDICALIA Pevonia International LLC, 300 Fentress Boulevard, FL32114 DAYTONA BEACH, USA Klasse 3 Non-medicated skin care products, namely, skin care creams and lotions; face creams; peeling creams and gels; exfoliants; facial masks; foot care and body products, namely, foot creams, foot powders, nonmedicated salts and lotions; skin and facial cleansers; shaving cremes; and eye creams and gels. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 74

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1409963 (151) Int.reg.dato: 2018.05.29 (180) Registreringen 2028.05.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808501 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.29, EM, 017535972 Myrlosar ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-10, 13435 BERLIN, Tyskland Klasse 5 Medicines and pharmaceuticals, in particular for treating cardiovascular diseases, in particular high blood pressure, heart failure, kidney diseases, and for preventing strokes; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1409976 (151) Int.reg.dato: 2017.12.19 (180) Registreringen 2027.12.19 (210) Nasj. ref.nr: 201808502 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.06.27, GB, UK00003239970 PUBLICIS PEOPLECLOUD Publicis Groupe SA, 133, avenue des Champs- Elysées, 75008 PARIS, Frankrike Klasse 9 Computer programs; computer software; computer software platforms; software in the form of a set of applications; econometric modelling software; computer software capable of being accessed and/or downloaded online via global computer information networks or from a website on the Internet; software for collecting, managing, editing, compiling, modifying, transmitting, sharing and storing data and information; software and platforms for evaluating customer behaviour; software and platforms for analysing social media and social networking behaviour; software and platforms in the field of advertising and marketing; software and platforms for tracking, monitoring and reporting on media, press, social media, trends; software and platforms for the development of advertising-focused technology, data, and analytic tools; software and platforms for media buying; downloadable electronic publications and information provided on-line from databases or the Internet; electronic publications provided by electronic mail. Klasse 35 Advertising and marketing services; business management and organization consultancy; business administration; consultancy, development and implementation of commercial, advertising, communication and marketing strategies; market studies; research, compilation, processing and analysis of business data; updating and maintenance of data in computer databases; marketing, advertising, content development and brand consulting in the field of brand communication strategy services; branding services, namely, analysis and consulting on brands for businesses; advisory services in connection with sales promotion; business data analysis in the field of data science and consultancy services therefor; marketing analysis in the nature of digital media attribution measurement and optimization services; customer segmentation services, namely marketing services in the nature of conducting consumer tracking behaviour and consumer trend analysis; business consultancy and advisory service relating to the analysis of consumer interests and buying habits; advertising management services, namely management of commercial and advertising materials and media; media buying and planning services; rental and purchase of time and advertising space on all communication means and media; creation, writing, editing, publication and distribution of texts, visuals, content and advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); promotion of products and services of others; production, postproduction, editing, publishing, distribution, rental and projection of sound, video and cinematographic works for advertising purposes; scriptwriting for advertising purposes; modeling services for advertising purposes; consultancy services relating to websites traffic optimization; provision, compilation and analysis of business information, business statistics and commercial information; organization, development and management of events for commercial or advertising purposes; consultancy for organizing, developing and conducting events for commercial or advertising purposes; public relations; advisory services relating to advertising sponsorship research; social media strategy consultancy; management of social media communities; economic forecasts; online advertising on a computer network; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid services. Klasse 42 Information technology consultancy; design, development, maintenance, hosting and implementation of computer software, computer platforms and computer programs; engineering in the field of communication and marketing, namely technical analysis and technical data processing; electronic data storage; providing software for text drafting, sounds, music and video production for web pages and web sites; research and development of new products for others; design, consulting and development of applications, software and web sites; technical project studies; graphic art design; programming of software for Internet forums; creation of programs for data processing; software as a service (SaaS); software as a service (SAAS), namely, software in the field of advertising and marketing; software as a service (SAAS), namely, software for tracking, monitoring and reporting on media, press, social media, trends; software as a service (SAAS), namely, software for the development of advertising-focused technology, data, and analytic tools; providing software technology tools in the nature of search engines and digital coding; software services, namely, provision of online platforms for tracking, monitoring and reporting on media, press, social media, trends; software services, namely, provision of online platforms for advertising, marketing, promotional and public relations purposes; software as a service, namely, software for evaluating customer behaviour and analysing social media and social networking behaviour; software services, namely, provision of online platforms for the development of advertising-focused technology, data, and analytic tools; provision of software and platforms for media buying; providing brand and social analytics tools; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid services. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 75

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410000 (151) Int.reg.dato: 2017.11.28 (180) Registreringen 2027.11.28 (210) Nasj. ref.nr: 201808506 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.05.29, JP, 2017-071916 Logisnext Mitsubishi Logisnext Co., Ltd., 1-1, 2-chome, Higashikotari, 617-8585 NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 7 Loading-unloading machines and apparatus; automatic warehousing systems; electrical mobile racks; loading-unloading machines and apparatus for containers; elevators and lifts; conveyors; belt conveyors; roller conveyors; mobile conveyors; sorting conveyors; automatic sorting machines; palletizers; overhead traveling cranes; chain blocks; transfer cranes; straddle carriers; container carriers; construction machines and apparatus; skid steer loaders; shovel loaders; wheel loaders; truck loaders; excavators; excavating machines; radio steering type excavating machines; winders for plastic films or plastic sheets and their parts and fittings; winders for nonwoven textiles and their parts and fittings; winders for textiles and their parts and fittings; winders for textile adhesive tapes and their parts and fittings; winders for plastic adhesive tapes and their parts and fittings; winders for plastic masking tapes for protecting decorative boards and their parts and fittings; winders for paper masking tapes for protecting decorative boards and their parts and fittings; winders for plastic masking tapes for painters and their parts and fittings; winders for paper masking tapes for painters and their parts and fittings; winders for leather materials and their parts and fittings; winders for metal foils and their parts and fittings; winders for paper adhesive tapes and their parts and fittings; machines and apparatus for manufacturing pulps and their parts and fittings; machines and apparatus for manufacturing papers and their parts and fittings; machines and apparatus for processing papers and their parts and fittings; machines for inverting roll materials which are rewound by winders; packaging or wrapping machines and apparatus and their parts and fittings; holders for packaging or wrapping film rolls which are mounted on folk lift trucks; non-electric prime movers, not for land vehicles; parts for non-electric prime movers; floor cleaning machines for industrial purposes; floor washing machines for industrial purposes; electric waxpolishing machines; electric cleaners; high pressure washers; cleaning machines for loading-unloading pallets; machine elements, not for land vehicles; starters for motors and engines; AC motors and DC motors, not for land vehicles; AC generators and DC generators; mechanical parking systems; circular type mechanical parking systems; electric door openers; waste compacting machines; waste crushing machines; machines for separating recyclable materials; waste inputting machines; mining machines and apparatus; snow ploughs; spreading machines for road surface antifreezing agent; agricultural machines and apparatus; plowing machines and apparatus, other than hand-held tools; cultivating machines and apparatus; harvesting machines and apparatus; plant fiber processing machines and implements for agricultural purposes; fodder presses; fodder cutting machines [feed cutters]; fodder mixing machines [feed mixers]; fodder crushing machines [feed pulverizer]; pistons [parts of machines or engines]. Klasse 9 Computer programs for controlling fork lift trucks; computer programs for controlling unmanned fork lift trucks; computer programs for controlling automatic guided fork lift trucks; computer programs for controlling towing tractors; computer programs for controlling unmanned towing tractors; computer programs for controlling automatic guided towing tractors; computer programs for controlling automatic guided vehicles; computer programs for controlling vehicles; computer programs; electronic control devices for fork lift trucks; electronic control devices for controlling unmanned fork lift trucks; electronic control devices for controlling automatic guided fork lift trucks; electronic control devices for controlling towing tractors; electronic control devices for controlling unmanned towing tractors; electronic control devices for controlling automatic guided towing tractors; electronic control devices for controlling automatic guided vehicles; electronic control devices for controlling vehicles; electronic machines, apparatus and their parts; electrical communication machines and instruments; measuring or testing machines and instruments; load meter for constructing machines, loading-unloading machines or loading-unloading vehicles; machines for distributing or controlling electric power; batteries and cells; electric or magnetic meters and testers; wires and cables; anti-theft warning apparatus; bells [warning devices]; drive recorders. Klasse 12 Fork lift trucks and their parts and fittings; reach fork lift trucks and their parts and fittings; pedestrian controlled trucks and their parts and fittings; reach stackers and their parts and fittings; top lifters and their parts and fittings; unmanned fork lift trucks and their parts and fittings; automatic guided fork lift trucks and their parts and fittings; pedestrian low lift trucks and their parts and fittings; rider low lift trucks and their parts and fittings; pedestrian stacker trucks and their parts and fittings; rider stacker trucks and their parts and fittings; tires for fork lift trucks; tires for automobiles; bumpers for fork lift trucks; bumpers for vehicles; snow plough vehicles; dump trucks; vehicles for high-place work; towing tractors and their parts and fittings; unmanned towing tractors and their parts and fittings; automatic guided towing tractors and their parts and fittings; automatic guided vehicles and their parts and fittings; warehouse trucks and their parts and fittings; fixed platform trucks and their parts and fittings; pallet trucks and their parts and fittings; hand lifters and their parts and fittings; dump trucks and their parts and fittings; shipyard transporters and their parts and fittings; load transporters and their parts and fittings; rail type load transporters and their parts and fittings; snow plough vehicles and their parts and fittings; agricultural vehicles and their parts and fittings; automobiles and their parts and fittings; platform trucks; electrical platform trucks; automobile engines; non-electric prime movers for land vehicles, not including their parts; machine elements for land vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles, not including their parts; railway rolling stock and their parts and fittings; remote control vehicles, other than toys. Klasse 35 Retail services or wholesale services for fork lift trucks, including used ones; retail services or wholesale services for unmanned fork lift trucks, including used ones; retail services or wholesale services for automatic guided fork lift trucks, including used ones; retail services or wholesale services for parts and fittings for fork lift trucks, including used ones; retail services or wholesale services for parts and fittings for unmanned fork lift trucks, including used ones; retail services or wholesale services for parts and fittings for automatic guided fork lift trucks, including used ones; retail services or wholesale services for automobiles including used ones; retail services or wholesale services for towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles, including used ones; retail services or wholesale services for loading-unloading machines and apparatus, including used ones; retail services or wholesale services for construction machines and apparatus, including used ones; retail services or wholesale services for lights for fork lift trucks, lights for vehicles, rotating lights for folk lift trucks, rotating lights 76

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 for vehicles, and lighting apparatus; retail services or wholesale services for air conditioners; retail services or wholesale services for industrial water heaters; retail services or wholesale services for shock-absorbing buffers of synthetic resins; retail services or wholesale services for packing and wrapping materials of synthetic resins; retail services or wholesale services for sheet shutters primarily of synthetic resin sheets; retail services or wholesale services for non-electric prime movers for land vehicles, including their parts; retail services or wholesale services for machine elements for land vehicles, including their parts; providing information relating to the sale and buyback of fork lift trucks, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of unmanned fork lift trucks, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of automatic guided fork lift trucks, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of parts and fittings for fork lift trucks, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of parts and fittings for unmanned fork lift trucks, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of parts and fittings for automatic guided fork lift trucks, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of automobiles, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of loading-unloading machines and apparatus, including used ones; providing information relating to the sale and buyback of construction machines and apparatus, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of fork lift trucks, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of unmanned fork lift trucks, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of automatic guided fork lift trucks, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of parts and fittings for fork lift trucks, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of parts and fittings for unmanned fork lift trucks, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of parts and fittings for automatic guided fork lift trucks, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of automobiles, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of loading-unloading machines and apparatus, including used ones; procurement of contracts for the purchase and sale of construction machines and apparatus, including used ones; auctioning of fork lift trucks, including used ones; auctioning of unmanned fork lift trucks, including used ones; auctioning of automatic guided fork lift trucks, including used ones; auctioning of parts and fittings for fork lift trucks, including used ones; auctioning of parts and fittings for unmanned fork lift trucks, including used ones; auctioning of parts and fittings for automatic guided fork lift trucks, including used ones; auctioning of automobiles, including used ones; auctioning of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles, including used ones; auctioning of loading-unloading machines and apparatus, including used ones; auctioning of construction machines and apparatus, including used ones; advertising services relating to the sale of fork lift trucks, including used ones; advertising services relating to the sale of unmanned fork lift trucks, including used ones; advertising services relating to the sale of automatic guided fork lift trucks, including used ones; advertising services relating to the sale of parts and fittings for fork lift trucks, including used ones; advertising services relating to the sale of parts and fittings for unmanned fork lift trucks, including used ones; advertising services relating to the sale of parts and fittings for automatic guided fork lift trucks, including used ones; advertising services relating to the sale of automobiles, including used ones; advertising services relating to the sale of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles, including used ones; advertising services relating to the sale of loading-unloading machines and apparatus, including used ones; advertising services relating to the sale of construction machines and apparatus, including used ones; import and export agencies relating to the sale of fork lift trucks, including used ones; import and export agencies relating to the sale of unmanned fork lift trucks, including used ones; import and export agencies relating to the sale of automatic guided fork lift trucks, including used ones; import and export agencies relating to the sale of parts and fittings for fork lift trucks, including used ones; import and export agencies relating to the sale of parts and fittings for unmanned fork lift trucks, including used ones; import and export agencies relating to the sale of parts and fittings for automatic guided fork lift trucks, including used ones; import and export agencies relating to the sale of automobiles, including used ones; import and export agencies relating to the sale of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles, including used ones; import and export agencies relating to the sale of loading-unloading machines and apparatus, including used ones; import and export agencies relating to the sale of construction machines and apparatus, including used ones. Klasse 37 Repair and maintenance of fork lift trucks; repair and maintenance of unmanned fork lift trucks; repair and maintenance of automatic guided fork lift trucks; repair and maintenance of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles; repair and maintenance of loading-unloading machines and apparatus; repair and maintenance of automatic warehousing systems; repair and maintenance of automobiles; repair and maintenance of automobile engines and parts thereof; providing information relating to the position management, the operational status management, the maintenance management and the operational efficiency improvement of fork lift trucks; providing information relating to the position management, the operational status management, the maintenance management and the operational efficiency improvement of towing tractors; providing information relating to the position management, the operational status management, the maintenance management and the operational efficiency improvement of automatic guided vehicles; providing information relating to the position management, the operational status management, the maintenance management and the operational efficiency improvement of loadingunloading machines and apparatus; providing information relating to the position management, the operational status management, the maintenance management and the operational efficiency improvement of warehouse trucks; providing information relating to the position management, the operational status management, the maintenance management and the operational efficiency improvement of fixed platform trucks; construction; installation and repair of automatic warehousing systems; construction and repair of warehouses; repair and maintenance of railway rolling stocks; repair and maintenance of electrical communication machines and instruments; repair and maintenance of motors; repair and maintenance of machines for distributing and controlling electric power; construction and repair of generators; repair of furniture; repair and maintenance of mechanical parking systems; repair and maintenance of circular type mechanical parking 77

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 systems; repair and maintenance of construction machines and apparatus; repair and maintenance of floor cleaning machines for industrial purposes; repair and maintenance of floor washing machines for industrial purposes; rental of construction machines and apparatus; rental of floor cleaning machines for industrial purposes; rental of floor washing machines for industrial purposes; brokerage of rental of construction machines and apparatus; brokerage of rental of floor cleaning machines for industrial purposes; brokerage of rental of floor washing machines for industrial purposes; providing information relating to rental of construction machines and apparatus; providing information relating to rental of floor cleaning machines for industrial purposes; providing information relating to rental of floor washing machines for industrial purposes; advisory services relating to the construction; operation and maintenance of building equipment; repair of engines that have been worn or partially destroyed; repair and maintenance of non-electric prime movers and fittings; repair and maintenance of measuring or testing machines and instruments; repair and maintenance of snow ploughs; repair and maintenance of electronic machines; repair and maintenance of plowing machines and apparatus, other than hand-held tools; repair and maintenance of cultivating machines and apparatus; repair and maintenance of harvesting machines and apparatus; repair and maintenance of plant fiber processing machines and implements for agricultural purposes; repair and maintenance of fodder presses; repair and maintenance of fodder cutting machines [feed cutters]; repair and maintenance of fodder mixing machines [feed mixers]; repair and maintenance of fodder crushing machines [feed pulverizer]. Klasse 39 Rental of fork lift trucks; rental of unmanned fork lift trucks; rental of automatic guided fork lift trucks; rental of vehicles; rental of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles; rental of loading-unloading machines and apparatus; brokerage of rental of fork lift trucks; brokerage of rental of unmanned fork lift trucks; brokerage of rental of automatic guided fork lift trucks; brokerage of rental of automobiles; brokerage of rental of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles; brokerage of rental of loading-unloading machines and apparatus; providing information relating to rental of fork lift trucks; providing information relating to rental of unmanned fork lift trucks; providing information relating to rental of automatic guided fork lift trucks; providing information relating to rental of automobiles; providing information relating to rental of towing tractors, unmanned towing tractors, automatic guided towing tractors and automatic guided vehicles; providing information relating to rental of loading-unloading machines and apparatus. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410004 (151) Int.reg.dato: 2018.04.06 (180) Registreringen 2028.04.06 (210) Nasj. ref.nr: 201808507 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.09, US, 87638869 FIORI DI LUSSO Fiori di Lusso, Inc., 2234 Purdue Avenue, CA90064 LOS ANGELES, USA Klasse 3 Cologne, perfume, fragrances. Klasse 14 Cuff links, tie clasps, rings, tuxedo shirt studs, bracelets, watches, leather key chains. Klasse 18 Wallets, handbags, purses, messenger bags, attache cases and briefcases, suitcases, umbrellas; small leather accessories, namely, wallets, leather cases for keys, credit card cases. Klasse 25 Coats, jackets, jeans, pants, polos, shirts, shorts, sportscoats, suits, sweaters, swimwear, t-shirts, tuxedo jackets, parkas, overcoats, raincoats, tuxedos, vests, hats, socks, underwear, shoes, belts, pocket squares, gloves, scarves. Klasse 35 Online retail store services featuring clothing, fragrances and fashion accessories. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410007 (151) Int.reg.dato: 2018.03.26 (180) Registreringen 2028.03.26 (210) Nasj. ref.nr: 201808508 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.10, US, 87640056 PUPPET DISCOVERY Puppet, Inc., 308 SW Second Ave., 5th Floor, OR97204 PORTLAND, USA Klasse 9 Computer software for administration of computer local area networks; computer software for automating computer, server, network, and device administration and tasks; computer software for providing reports and alerts on computer, server, network, and device access, usage and changes to device information and business processes; computer software platform for developing, testing, deploying and monitoring of software for inventory resources control, audit, manage and monitor applications; network operating system programs, namely, LAN (local area network) operating software and cloud network access server operating software; computer software which automates the configuration and provisioning of distributed server infrastructure; computer software platform for use in collaboration and workflow integration and building multipurpose web-based applications; computer software development tools for application computer software development; computer software for scanning and browsing cloud resources; computer software for network administration; computer software platforms for network administration and for scanning and browsing cloud resources; computer software development tools; computer software for inspecting, scanning, analyzing, and reporting on container application data; computer software platforms for network administration and inspecting, scanning, analyzing, and reporting on container application data. 78

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Klasse 41 Training in the field of software, computer system administration, and implementation, configuration, and use of software; education, namely, classes, workshops, seminars, conferences, and self-paced training in the fields of software, computer system administration, and implementation, configuration, and use of software, and solutions for automating the delivery and operation of software; providing of training about computer system administration, and implementation, configuration, and use of software, and solutions for automating the delivery and operation of software; information relating to classes and training about computer system administration, and implementation, configuration, and use of software, and solutions for automating the delivery and operation of software. Klasse 42 Software as a Service (SaaS) services featuring software for administration of computer local area networks; consulting services in the field of selection, implementation, configuration, and use of computer software systems; installation of computer software, updating computer programs; consulting in the field of computer systems, namely, consulting in the development, implementation, and maintenance of computer software; technical support services for software, namely, troubleshooting of computer software problems, provision of software updates and upgrades, and consultation and advice regarding the use of software for automating the delivery and operating of software; computer programming; computer software consultancy services; computer software rental; installation of computer software; computer software design; maintenance of computer software; updating of computer software; recovery of computer data. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410012 (151) Int.reg.dato: 2017.12.05 (180) Registreringen 2027.12.05 (210) Nasj. ref.nr: 201808509 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 Guizhou Kewei Paper Co. Ltd., No. 6,11/F, Unit 1, Building 2, Western R&D Base, Guiyang Hi-Tech Industrial Development Area, GUIYANG CITY, GUIZHOU PROVINCE, Kina Klasse 3 Cleansing milk for toilet purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; beauty masks; prickly heat lotion; talcum powder; hair lotions; laundry preparations; fabric softeners [for laundry use]; oils for Klasse 5 perfumes and scents. Breast-nursing pads; babies' diapers [napkins]; belts for sanitary napkins [towels]; sanitary towels; babies' napkin-pants [diaper-pants]; panty liners [sanitary]; disinfectant wipes; diapers for incontinents; pants, absorbent, for incontinents; incontinence garments. Klasse 16 Towels of paper; toilet paper, table napkins of paper, tissues of paper for removing make-up; face towels of paper, handkerchiefs of paper; stationery; drawer liners of paper, perfumed or not; table linen of paper; bibs of paper. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410020 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808510 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510454 SOKATON LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 79

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410023 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808511 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510512 FUNCTIONITE LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410027 (151) Int.reg.dato: 2018.02.15 (180) Registreringen 2028.02.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808513 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.12, GB, UK00003289515 SEC³URE Zengine Limited, c/o McCarthy Tetrault, 125 Old Broad Street, EC2N1AR LONDON, Storbritannia Klasse 9 Databases; data banks; computer database; computer software for accessing, browsing and searching online databases; computer software for database management; computer software for creating searchable databases of information and data; computer software to enable the provision of information via the Internet; downloadable computer software for the transmission of information; computer documentation in electronic form; electronic publications; downloadable publications. Klasse 35 Systemisation of data and information into computer databases; collating and compilation of data and information into computer databases; management of computerised databases; updating and maintenance of data in computer databases; compilation of statistics relating to health care utilisation; compilation of statistics for business and commercial purposes; data processing services in the field of healthcare; data processing services for businesses; outsourcing services [business assistance]; business information services provided on-line from a computer database or the Internet; commercial information provided by means of a computer database; commercial information services provided by access to a computer database; subscriptions to telecommunications database services; business information, advisory and research services; collection, compilation, provision and dissemination of commercial and business information, collection and compilation of commercial and business information onto a computer database; commercial and business information services; compilation and management of computer databases. Klasse 38 Telecommunication and communication services including the provision of such services online, via the Internet or via other communication networks; providing telecommunication services connected to databases; providing telecommunication services to access databases; providing access to databases on the Internet; telecommunications services, namely electronic transmission of data, text, images, graphics, sound, audio content and audio visual material; telecommunication services, namely, enabling users to transmit messages, videos, films, photos, audio content, audio visual material, pictures, graphics, text, data and information on-line, via the Internet and via other computer and communications networks; providing access to computer, electronic and online databases; communication of information by electronic means, all relating to business, business services, finance and financial services; transmission of business and/or financial information and statistics; transmission of information on-line, via the Internet and via other communication networks; on-line transmission of electronic publications; leasing of access time to computer databases; information, advising and consultancy services relating to all the aforesaid services. Klasse 42 Design and development of computer databases; installation and maintenance of databases and database software; design and development of software for database management; electronic storage services for archiving databases, images and other electronic data; electronic storage of files and 80

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 documents; hosting of databases; providing on-line non-downloadable software for database management; computerised business information storage; data conversion of electronic information. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410039 (151) Int.reg.dato: 2018.05.22 (180) Registreringen 2028.05.22 (210) Nasj. ref.nr: 201808514 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 BROCCOLOCO GrönsaksMästarna Nordic AB, Knut Påls väg 5, 25669 HELSINGBORG, Sverige Klasse 31 Fresh fruits; fresh berries; fresh vegetables; root vegetables; fresh potatoes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410042 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808515 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510462 SOKANDI LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410056 (151) Int.reg.dato: 2018.05.29 (180) Registreringen 2028.05.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808516 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.29, EM, 017542515 Duomevolen ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-10, 13435 BERLIN, Tyskland Klasse 5 Medicines and pharmaceutical preparations, in particular for treating infectious diseases, in particular HIV; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410059 (151) Int.reg.dato: 2018.04.20 (180) Registreringen 2028.04.20 (210) Nasj. ref.nr: 201808518 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 REDI-ROCK Redi-Rock International LLC, 05481 Hwy US 31, MI49720 SOUTH CHARLEVOIX, USA Klasse 6 Metal forms for manufacturing concrete retaining wall blocks. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 81

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410061 (151) Int.reg.dato: 2018.02.15 (180) Registreringen 2028.02.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808519 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.09.06, BX, 1360371 Creative Cloud Company B.V., Franciscusweg 14, 1216SK HILVERSUM, Nederland Klasse 21 Bottles; plastic bottles; glass flasks [containers]; bottle brushes; drip preventers for bottles; glass stoppers for bottles; bottle cradles; bottle coolers; bottles for pharmaceuticals sold empty. Klasse 33 Wines and alcoholic beverages (excluding beer). Klasse 35 Retail services, including online retail services, in the field of bath foam, bath oil, shampoos, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, non-medicated soaps, perfumery, ethereal oils, non-medicated cosmetics, hair lotions, non-medicated toothpaste, bottles, plastic bottles, glass flasks [containers], bottle brushes, drip preventers for bottles, glass stoppers for bottles, bottle cradles, bottle coolers, bottles for pharmaceuticals sold empty, olive oil, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, oils and fats, seasoning mixes, processed herbs, chocolate, sweetmeats [candy], chocolate powder, ice, spices, vinegar, sauces [condiments], mustard, yeast, baking-powder, salt, sugar, honey, treacle, bread, pastries and confectionery, edible ices, flour and preparations made from cereals, tapioca and sago, rice, coffee, tea, cocoa and artificial coffee, sauces, syrups and other preparations for making beverages, fruit juice beverages, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, wines and alcoholic beverages. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410065 (151) Int.reg.dato: 2018.01.31 (180) Registreringen 2028.01.31 (210) Nasj. ref.nr: 201808520 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.17, DE, 30 2017 108 278 ZAN Zanders GmbH, An der Gohrsmühle, 51465 BERGISH GLADBACH, Tyskland Klasse 16 Paper, cardboard; packaging materials of paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs [printed]; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites [except furniture]; teaching materials [except apparatus]; plastic materials for packaging (not included in other classes); printing fonts; printing blocks; works of art and figurines of paper and cardboard, and architects' models; decoration and art materials and media; filtering materials of paper; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; stationery and educational supplies; money holders; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; clerical services; advertising, marketing and promotional services; commercial trading and consumer information services, namely auctioneering services, ordering services, price comparison services, procurement services, for others, arranging of subscriptions for the publications of others; retailing and wholesaling, also provided via the internet, with paper, cardboard, packaging materials of paper and cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs [printed], stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters and office requisites [except furniture], teaching materials [except apparatus], plastic materials for packaging, printers' type and printing blocks, decoration and art materials and media, filtering materials of paper, bags, pouches or other goods of paper, cardboard or plastic for packaging, wrapping and storage, or disposable paper articles; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410069 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808521 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510447 VEDISA LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments 82

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410070 (151) Int.reg.dato: 2018.01.19 (180) Registreringen 2028.01.19 (210) Nasj. ref.nr: 201808522 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.07.28, PL, Z.474706 Piotr Betlej, ul. Jaskólcza 2, 58-100 SWIDNICA, Polen Klasse 3 Cosmetics and cosmetic preparations, lotions for cosmetic purposes, cosmetic creams, cleansing milk for toilet purposes, tonics for cosmetic purposes, cosmetic masks, cosmetic agents for body washing, body washing fluids, shampoos, conditioners and hair treatment preparations, hair care lotions, skin care cosmetic preparations, soaps, lotions, gels and bath and shower lotions, bath oils, shower and bath foams, bath preparations, not for medical purposes, bath salts, washing preparations for intimate hygiene, not for medical purposes, skin cleaning and refreshing sprays, cosmetic body scrubs, deodorants, fragrances, fragrance preparations, oils for cosmetic purposes, cosmetic products and sun-tanning and after-sun preparations and sunscreen preparations, make-up and make-up removal products, make-up preparations, hair-colouring and hair-decolorizing preparations, depilatory preparations, tissues impregnated with cosmetic lotions. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410074 (151) Int.reg.dato: 2018.02.26 (180) Registreringen 2028.02.26 (210) Nasj. ref.nr: 201808523 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.26, CZ, 546061 TURRIS MOX CZ.NIC, z.s.p.o., Milesovská 1136/5, 13000 PRAHA 3, VINOHRADY, Den tsjekkiske republikk Klasse 9 Computers, computer software and hardware, computer programs, modems, transmitters (telecommunication), aerials, transmitting sets [telecommunication], apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data media, optical data media, recording discs, compact discs, DVD and other digital recording carriers, processors (central processing units), data processing apparatus, computer operating programs (recorded), computer peripheral devices. Klasse 37 Construction, installation, maintenance, servicing and repair of computer and telecommunication apparatus and networks, installation, repair, maintenance and servicing of computers and hardware. Klasse 38 Telecommunication services, data transmission services, electronic communications services, rental of telecommunication circuits, telecommunication and transfer of data via computer networks, rental of apparatus for telecommunication services and for transmission of information, message and data, operating of electronic communications networks, operation of electronic communications networks for public and private purposes, operation of data and computer communications networks, short message services, voice mailbox services, exchange, receiving and transmission of electronic information, electronic mail, disseminating electronic information, information and consultancy for telecommunication services, information about telecommunication, telecommunications routing and junction services, providing telecommunications connections to a global computer network, providing user access to global computer networks, computer communication, providing access to databases, rental of access time to global computer networks, rental of modems, communication by fibre optic networks, providing of electronic bulletin boards, discussion forums and chatrooms; providing access to bulletin boards, discussion forums and chatrooms; message sending, providing information about computer communication, namely, computer communication via servers, communication by computer terminals, transmission of digital files, computer aided transmission of messages and images, wireless broadcasting. Klasse 42 Design and rental of computer software, computer system design, computer applications design, development and design of operating systems, data 83

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 conversion of computer programs and data [not physical conversion], rental of computers, monitoring of computer systems by remote access, consultancy in the design and development of computer hardware, designing of computing and telecommunication equipment, consultancy in the field of computer hardware and software, analysis of computer systems and networks security, security research in the field of hardware and computer networks, maintenance of computer programs, updating of computer programs, hosting web sites, installation of computer programs, computer software consultancy, recovery of computer data, computer programming, computer system analysis, rental of web servers, computer virus protection services, rental and management of computer hardware, rental and management of servers, creating and maintaining web sites for others, design of computer databases, information technology (IT) consultancy, conversion of data or documents from physical to electronic media, software as a service [SaaS], research and development of new products for others; electronic authentication of identity for access to third-party information systems. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410080 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808525 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510413 ANILIVO LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the aforementioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410097 (151) Int.reg.dato: 2018.01.23 (180) Registreringen 2028.01.23 (210) Nasj. ref.nr: 201808527 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.07, EM, 017573205 TEAL Kinkadee Systems GmbH, Theodor-Heuss-Ring 4, 46397 BOCHOLT, Tyskland Klasse 9 Computer software; computer software for server computers; computer software for end user devices, in particular personal computers, mobile computers and mobile telecommunication devices; apps for smartphones; computer software for providing and delivering of ecommerce and m-commerce services; computer software for electronic payment systems; computer software for virtual currencies and cryptocurrencies; computer software for providing an internet-platform; computer software development tools; computer software for use as an application programming interface (api); computer software for creating, using and accessing a blockchain. Klasse 35 Marketing, advertising and promotion services; marketing consultancy; market research and information services; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; providing information regarding economic matters from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, on computer and communication networks. Klasse 36 Financial consultancy; electronic payment services; computerised financial services, namely providing a virtual currency, providing a cryptocurrency; financial services related to the management of a virtual currency and a cryptocurrency, in particular processing of virtual currency and cryptocurrency transactions; financial transaction processing services, in particular clearing and reconciling financial transactions via computer and communication networks; electronic processing of bill payment data for users of computer and communication networks; electronic funds transfer services; bill payment services; financial exchange services, in particular, providing a virtual currency for use by members of an online community via computer and communication networks; financial services, namely providing a block chain for financial services. Klasse 42 Financial services related to the management of a virtual currency and a cryptocurrency, in particular money creation or mining, authentication of virtual 84

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 currency and cryptocurrency transactions. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410107 (151) Int.reg.dato: 2018.05.03 (180) Registreringen 2028.05.03 (210) Nasj. ref.nr: 201808529 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.27, EM, 017640269 SQUAWKA Catena Operations Ltd., Quantum Place, Triq ix-xatt Ta'Xbiex, 1052 GZIRA, Malta Klasse 9 Computer software relating to distributed processing and analysis, web crawling, search engines and search engine optimisation; electronic and online manuals and publications relating to web crawling, search engines and search engine optimisation; computer search engine software; computer programs for using the internet and the world wide web; computer programmes for use in telecommunications; application software; computer programs [downloadable software]; computer software for database management; computer software for advertising; application software for mobile phones; mobile software; multimedia software; downloadable software; computer databases; recorded content; computer software. Klasse 35 Provision of business information relating to distributed projects, web crawling of the internet, search engines optimisation; commercial and business information management services, namely, measuring the value of links and advertisements on websites based on specified criteria; advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; distribution of advertising, marketing and promotional material; loyalty, incentive and bonus program services; provision of advertising space, time and media; advertisement for others on the internet; advertisement via mobile phone networks; business analysis, research and information services; business assistance, management and administrative services; advertising, marketing and promotional services; marketing studies; analysis of company behaviour; business research; business research and information services; market reports and studies; providing business information by way of computer terminals; commercial information services, via the internet; providing an on-line commercial information directory on the internet; search engine optimisation; search engine marketing services; affiliate marketing; consultancy services in the field of affiliate marketing. Klasse 38 Providing of access to a non-downloadable computer interface in order to provide information containing a wide range of textual, graphical, audio or other data; communications services to scan the internet, to process and to index the content (web crawling), processing and indexing the content; providing multiple user access to proprietary collections of information by means of global computer networks; transferring and disseminating information and data via computer networks and the internet; computer communication and internet access; telecommunications consultancy; communication of data by means of telecommunications; communications services for the exchange of data in electronic form; transmission of information via national and international networks; transmission of information by electronic communications networks; provision of electronic data links; telecommunication services. Klasse 41 Casino, gaming and gambling services; betting services; services for the operation of computerised bingo; leasing of casino games. Klasse 42 Computer software consultancy; providing information, advice and consultancy services in the field of computer software; providing information, advice and consultancy services in the field of website design; it services, namely measuring of and reporting on the performance, availability and faults of the websites of others, based on the perceived value of website links; design and development of search engines; provision of search engines for the internet; design services; information technology [IT] consultancy; testing, authentication and quality control; science and technology services. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410111 (151) Int.reg.dato: 2018.03.12 (180) Registreringen 2028.03.12 (210) Nasj. ref.nr: 201808531 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, Frankrike Klasse 30 Flours and preparations made from such flours and potentially food additives; cereal preparations; flour mixture; mixture based on cereal raw materials in powder form for food use, concentrates and enhancers based on cereal raw materials in powder form for food use and food additives; meals made with flours; corn semolina; fine flour; flour-milling products; bread, bread products, buns, biscuits, rusks, Viennese pastries, cakes, pastry and confectionery; yeast, baking powders. Klasse 31 Agricultural, horticultural and forestry products (neither prepared, nor processed) and seeds in particular of vegetables, legumes, cereals and more particularly corn and straw cereals, sunflower, soybean, rape, peas, forage and grass; plants and natural flowers, plant seedlings, grains (cereals); animal foodstuffs; bran. Klasse 44 Agriculture, horticulture and forestry services in particular treatment of seeds, agronomy services, advice in farming practices, advice for the treatment of soils and for the protection of the environment, plant growth, parasite and pest control in agriculture, horticulture and forestry, weed killing. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 85

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410116 (151) Int.reg.dato: 2018.02.27 (180) Registreringen 2028.02.27 (210) Nasj. ref.nr: 201808532 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.09.01, EM, 017160731 EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES Organisation intergouvernementale, Eumetsat-Allee 1, 64295 DARMSTADT, Tyskland Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; phonograph records; cash registers; calculating machines, data processing equipment and computers; weather balloons; scientific apparatus and instruments for use in meteorology and climatology, included in this class; satellites; satellite computers; satellite receivers; satellite equipment; satellite transmitters and satellite receivers; satellite antennas; satellite communications equipment; satellite navigation equipment; ground stations for satellite communications; target surveillance apparatus [satellite]; satellites for scientific purposes; satellite for signal transmission; software for the analysis of satellite imagery; software for satellite navigation systems; recorded computer programs; computer programs [downloadable]; computer software [stored programs]; computer operating programs [saved]; computer peripherals; data processing equipment; distance measuring apparatus; apparatus for recording distances; electronic publications [downloadable]; transmitters of electronic signals; transmitting sets [telecommunications]; electronic components; computers; software; electronic devices for storing data and user terminals for meteorological, environmental and climatology information and data processing; detectors; remote control devices; electrical and electronic equipment and installations composed thereof for the remote control of industrial operations; electrodynamic apparatus for the remote control of equipment; interfaces [interface devices for computers]; echo sounders; monitoring apparatus [electric]; nautical apparatus and instruments; optical apparatus and instruments; speed indicators; surveying apparatus and instruments; high-frequency apparatus; mathematical instruments; cosmographic instruments; precision measuring instruments; measuring apparatus; measuring instruments; counters; computer software for encryption; image recognition software. Klasse 16 Paper; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; instructional and teaching materials [except apparatus]; brochures; booklets; forms [printed]; newsletters; printed magazines; newspapers; printed reports; prospectuses; drawings; graphic representations; atlases; books; geographical maps; globes [terrestrial globes]; cards; schedules [printed]; albums; almanacs; calendars; printed arithmetic panels; diagrams; advertisement boards of paper or cardboard; document files [stationery]. Klasse 35 Business management; business administration; office functions; business organization consultancy services; business management and organization consultancy; assistance with regard to business organization; computerized file management; systemization of data in a central file; maintenance of meteorological, environmental and climatology information and data; data processing [office work]; automated compilation and systematization of information into computer databases; compilation of statistical data; compilation and systematization of data in computer databases; office work in the field of electronic data processing; data search in computer files [for others]; updating and maintenance of data in computer databases; collection, systemization, compilation of meteorological, environmental and climatological data stored in computer databases; compilation of mathematical data. Klasse 38 Telecommunications; satellite transmission; satellite broadcasting; satellite telecommunications services; satellite transmission services; rental of satellite transmission capacity; operation of telecommunications satellites; transmission of images via satellite; transmission of information via satellite; retransfer of images via satellite; sound and picture transmission via satellite; telecommunications services for the operation of satellite-to-earth receiving antennas; transmission of data, sound and images via satellite; telecommunication services for the operation of the earth-satellite-television channels; satellite broadcasting of sound, images, signals and data; satellite transmission of data through a global online computer network; telecommunications by computer terminals, via telematics, satellites, radio, telegraphy, telephones; computer aided transmission of messages and images; communications by and / or between computers and computer terminals; information about telecommunication; data transmission, data transfer and providing online information, in particular with regard to meteorology, environment, climate and meteorological, environmental and climatological information and data; satellite-based and terrestrial data services; data transmission in real time and data transmission in near-real time; transmission of encrypted messages; electronic transmission of encrypted data; multicast or point-to-point transmission services; sending data; data transfer; data communication services by means of e-mail; streaming of data; data transfer by telecommunications; transmitting data signals; computerized data transmission; telecommunications services for providing online access to data; advisory services relating to data transmission; computerised transmission of messages, information and images; encrypted electronic transmission and sending of data; provision and rental of access time to databases; electronic exchange of data from databases, which are accessible via telecommunication networks; providing access to data or documents stored electronically in central files for remote access. Klasse 39 Physical storage of electronically stored data and documents; location of live animals for conducting environmental consulting services. Klasse 40 Processing of aerial and satellite images; photographic image processing. Klasse 41 Education; training; entertainment services; sporting and cultural activities; organization of competitions; conducting seminars; organization of seminars for educational purposes; organization of seminars for training purposes; organization of shows for educational purposes; organization of seminars and conferences; organization of competitions and award ceremonies; organization of conventions and conferences; arranging, conducting and organizing workshops [training]; arranging, conducting and organizing of congresses; arranging, conducting and organization symposia; arranging, conducting and organizing conferences; arranging, conducting and organizing seminars; the above-mentioned services in particular with regard to meteorology, environment, climate and meteorological, environmental and climatological information and data. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design related thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer 86

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 hardware and software; research on meteorology, environment and climate; provision of meteorological information, namely prognosis regarding meteorology, environment and climate; information relating to meteorology, environment and climate; information services relating to meteorology, environment and climate; provision of information relating to meteorology, environment and climate; provision of meteorological information in the nautical field; computer programming; analyses regarding the installation of computer systems; advisory services relating to environmental and climate protection; consulting services relating to research in the field of forest protection; geological prospecting; research relating to geology, environment and climatology; conducting scientific studies relating to geology, environment and climatology; land surveying; urban planning; providing meteorological information; development and research services regarding new products for others; technical research; technical project studies; quality control; services relating to the data encryption and decryption; conversion of document data between computer formats; encryption of digital images; IT consulting. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410141 (151) Int.reg.dato: 2018.01.29 (180) Registreringen 2028.01.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808533 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 EPANOVA Chrysalis Pharma AG, Grundacher 5, 6061 SARNEN 1, Sveits Klasse 5 Preparations and substances for treatment of problems relating to the digestive tract, diseases, disorders and conditions relating to mental health; preparations and substances for treatment of problems relating to cardiovascular diseases, disorders and conditions, neurological diseases, disorders and conditions, ophthalmic diseases, disorders and conditions, food-related diseases, disorders and conditions, autoimmune diseases, disorders and conditions, inflammatory diseases, disorders and conditions, chronic pain and dyslipidemia and hypertriglyceridemia excluding mineral preparations or vitamins. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410144 (151) Int.reg.dato: 2018.02.15 (180) Registreringen 2028.02.15 (210) Nasj. ref.nr: 201808534 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.12, GB, UK00003289530 SEC³URE PASSPORT Zengine Limited, c/o McCarthy Tetrault, 125 Old Broad Street, EC2N1AR LONDON, Storbritannia Klasse 9 Databases; data banks; computer database; computer software for accessing, browsing and searching online databases; computer software for database management; computer software for creating searchable databases of information and data; computer software to enable the provision of information via the Internet; downloadable computer software for the transmission of information; computer documentation in electronic form; electronic publications; downloadable publications. Klasse 35 Systemisation of data and information into computer databases; collating and compilation of data and information into computer databases; management of computerised databases; updating and maintenance of data in computer databases; compilation of statistics relating to health care utilisation; compilation of statistics for business and commercial purposes; data processing services in the field of healthcare; data processing services for businesses; outsourcing services [business assistance]; business information services provided on-line from a computer database or the Internet; commercial information provided by means of a computer database; commercial information services provided by access to a computer database; subscriptions to telecommunications database services; business information, advisory and research services; collection, compilation, provision and dissemination of commercial and business information, collection and compilation of commercial and business information onto a computer database; commercial and business information services. Klasse 38 Telecommunication and communication services including the provision of such services online, via the Internet or via other communication networks; providing telecommunication services connected to databases; providing telecommunication services to access databases; providing access to databases on the Internet; telecommunications services, namely electronic transmission of data, text, images, graphics, sound, audio content and audio visual material; telecommunication services, namely, enabling users to transmit messages, videos, films, photos, audio content, audio visual material, pictures, graphics, text, data and information on-line, via the Internet and via other computer and communications networks; providing access to computer, electronic and online databases; communication of information by electronic means, all relating to business, business services, finance and financial services; transmission of business and/or financial information and statistics; transmission of information on-line, via the Internet and via other communication networks; on-line transmission of electronic publications; leasing of access time to computer databases; information, advising and consultancy services relating to all the aforesaid services. Klasse 42 Compilation, management, design and development of computer databases; installation and maintenance of databases and database software; design and development of software for database management; electronic storage services for archiving databases, images and other electronic data; electronic storage of files and documents; hosting of databases; providing 87

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 on-line non-downloadable software for database management; computerised business information storage; data conversion of electronic information. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410145 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808535 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510471 SECULIS LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410151 (151) Int.reg.dato: 2018.03.13 (180) Registreringen 2028.03.13 (210) Nasj. ref.nr: 201808536 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2018.01.09, JP, 2018-2157 Power FabriQ AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, 2-1 Asahi-machi, 448-8650 KARIYA-SHI, AICHI-KEN, Japan Klasse 7 Sewing machines, parts and accessories therefor; embroidery sewing machines; sewing robots; embroidery machines, parts and accessories therefor; quilting machines; yarn spinning machines; weaving looms; knitting machines; textile production machines and apparatus; textile machines and apparatus; machines and apparatus for the textile industry; metalworking machines and tools; machines and apparatus for lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; printing or bookbinding machines and apparatus; plastic processing machines and apparatus; apparatus for machining; machines and apparatus for repairing or fixing; machine elements, not for land vehicles; machines and instruments for making shoes; leather tanning machines. Klasse 37 Repair or maintenance of sewing machines and providing information relating thereto; repair or maintenance of embroidery sewing machines and providing information relating thereto; repair and maintenance of sewing robots, quilting machines, yarn spinning machines, weaving looms, knitting machines and textile production machines and apparatus, and providing information relating thereto; repair or maintenance of textile machines and apparatus and providing information relating thereto; installation of textile machines and apparatus; cleaning of textile machines and apparatus; clothing repair and providing information relating thereto; repair of bags or pouches and providing information relating thereto; repair or maintenance of machines and instruments for making shoes and providing information relating thereto. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410156 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808537 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.21, EM, 017510496 OBAIO LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments 88

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the afore-mentioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410223 (151) Int.reg.dato: 2018.03.01 (180) Registreringen 2028.03.01 (210) Nasj. ref.nr: 201808754 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.09.01, DK, VA 2017 01938 Zembrilio Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 BAGSVAERD, Danmark Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410228 (151) Int.reg.dato: 2018.03.06 (180) Registreringen 2028.03.06 (210) Nasj. ref.nr: 201808755 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.12, EM, 17322652 SKYWALKER Fagerhults Belysning AB, 56680 HABO, Sverige Klasse 11 Apparatus for lighting, including electric lighting fittings for private, public and industrial areas; lighting apparatus and installations, particularly using lightemitting diodes (LEDs); searchlights; LED lights; LED luminaries of all kind and LED lamps of all kind; luminous tubes for lighting; lanterns for lighting; electric lamps; wall lights; lighting louvres; lamp holders. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410164 (151) Int.reg.dato: 2018.05.09 (180) Registreringen 2028.05.09 (210) Nasj. ref.nr: 201808540 (220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.11, DE, 30 2017 032 091 EQS 420 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12); electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410240 (151) Int.reg.dato: 2018.05.29 (180) Registreringen 2028.05.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808756 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.29, EM, 017542614 Klomentan ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-10, 13435 BERLIN, Tyskland Klasse 5 Medicines and pharmaceuticals, in particular for treating cardiovascular diseases, in particular high blood pressure, heart failure, kidney diseases, and for preventing strokes; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 89

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410261 (151) Int.reg.dato: 2018.02.27 (180) Registreringen 2028.02.27 (210) Nasj. ref.nr: 201808757 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.14, IT, 302018000005856 BIRRA MENABREA S.P.A., Via Ramella Germanin, 4, 13900 BIELLA (BI), Italia Klasse 32 Beer. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410289 (151) Int.reg.dato: 2018.02.27 (180) Registreringen 2028.02.27 (210) Nasj. ref.nr: 201808761 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.14, IT, 302018000005872 (111) Int.reg.nr: 1410295 (151) Int.reg.dato: 2018.04.10 (180) Registreringen 2028.04.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808763 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.10, DE, 30 2017 231 420 mondarella Massimiliano Muscogiuri, Hagsfelder Allee 17, 76131 KARLSRUHE, Tyskland Klasse 29 Butter made of nuts; almonds, ground; processed almonds; processed fruits, fungi and vegetables (including nuts and pulses). Klasse 30 Prepared meals in the form of pizzas; ready-made dishes containing pasta; prepared meals containing [principally] pasta; processed grains, starches, and goods made thereof, baking preparations and yeasts. Klasse 31 Agricultural and aquacultural crops, horticulture and forestry products; almonds [fruits]; nuts [fruits]. Klasse 40 Food and beverage treatment. Klasse 44 Agriculture, horticulture and forestry services relating to the recultivation of industrial wastelands; agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services; providing information about agriculture, horticulture, and forestry services; providing online information about agriculture, horticulture, and forestry services. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 (111) Int.reg.nr: 1410306 (151) Int.reg.dato: 2018.02.20 (180) Registreringen 2028.02.20 (210) Nasj. ref.nr: 201808766 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.15, IT, 302018000006210 BIRRA MENABREA S.P.A., Via Ramella Germanin, 4, 13900 BIELLA (BI), Italia Klasse 32 Beer. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 MANDOLETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, Regione Cavallino, 8, 15030 CONIOLO, ALESSANDRIA, Italia Klasse 33 Wine; liqueurs; distilled spirits. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.15 90

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410308 (151) Int.reg.dato: 2018.02.21 (180) Registreringen 2028.02.21 (210) Nasj. ref.nr: 201808767 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.13, IT, 302018000005694 FIAC S.p.A., Via Vizzano, 23, 40037 SASSO MARCONI (BO), Italia Klasse 7 Hand held vacuum cleaners (electric -); actuators for valves; screwdrivers, electric; reels, mechanical, for flexible hoses; pneumatic valve actuators; compressors; compressors [machines]; compressors as parts of machines, motors and engines; air compressors; air compressors for vehicles; electric compressors; compressors for machines; air condensers [compressors]; compressed air machines; pneumatic jacks; compressed air engines; engines for compressors; sprays [parts of machines], other than for medical use; spray paint machines; grease guns operated by compressed air; spray guns for paint; pistons for compressors; compressed air pumps; pumps, compressors and fans; joints for tubes (metal -) [parts of engines]; governors; pressure regulators [parts of machines]; pressure reducers [parts of machines]; taps [parts of machines, engines or motors]; steam traps; pneumatic drills; drills [power tools]; air-powered tools; valves; suction valves for air compressors; compressed air switch valves; clack valves [parts of machines]; hydraulic valves; compressing fans. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410392 (151) Int.reg.dato: 2018.03.28 (180) Registreringen 2028.03.28 (210) Nasj. ref.nr: 201808775 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.03.05, IT, 302018000008756 SCROCCHIARELLA ITALMILL S.p.A., Via San Pietro, 19/a, 25033 COLOGNE (BRESCIA), Italia Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastries and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice [frozen water]. Klasse 35 Business assistance, management and administrative services; business analysis, research and information; commercial trading and consumer information services; advertising, market research and promotion; business management of retail outlets; retailing of foodstuffs; online retail store services featuring foodstuffs; retail services relating to food; management of a retail enterprise for others; administration of business affairs; business management of wholesale and retail outlets; presentation of goods on communication media, for retail purposes; advertising, marketing and promotional services; providing assistance in the field of product commercialization; advertising services relating to the commercialization of new products; assistance in product commercialization, within the framework of a franchise contract; display services for merchandise; business management of wholesale outlets; marketing services; promotional marketing; product marketing; business advice and consultancy relating to franchising; business assistance relating to franchising; business advisory services relating to the establishment and operation of franchises; wholesale services relating to foodstuffs; retailing of foodstuffs. Klasse 43 Providing food and drink; serving food and drinks; bar and cafés services; cafés; snack-bars services; snackbars; pubs; wine bar; wine bar services; cocktail lounge services; serving of foodstuffs, beverages, alcoholic beverages; providing facilities for fairs and exhibitions; information relating to hotels; hotel services; hotel reservations; accommodation services for meetings; hotel restaurant services; hotel accommodation services; delicatessens [restaurants]. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410393 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808776 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.28, DE, 30 2017 112 179 OSKRON Trend New-Concept and Development GmbH, Bürgermeister-Panzer-Strasse 10, 83629 WEYARN, Tyskland Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment; computers; software; mobile apps; smartwatches; parts and accessories for the aforementioned goods, included in class 9. Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewellery; precious and semiprecious stones; horological and chronometric instruments. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 91

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410407 (151) Int.reg.dato: 2018.03.06 (180) Registreringen 2028.03.06 (210) Nasj. ref.nr: 201808780 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 TAPOLY Tapoly Ltd, Floor 24/25, The Shard, 32 London Bridge Street, SE19SG LONDON, Storbritannia Klasse 36 Insurance; financial services; wealth management; real estate services. Klasse 42 Software design and development; creating, maintaining and hosting the websites of others. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410456 (151) Int.reg.dato: 2018.05.29 (180) Registreringen 2028.05.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808781 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.29, EM, 017542556 Kagitz ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-10, 13435 BERLIN, Tyskland Klasse 5 Medicines and pharmaceuticals, in particular for treating psychoses, schizophrenia, manic disorders, depression, physical excitation and states of anxiety; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410484 (151) Int.reg.dato: 2018.03.23 (180) Registreringen 2028.03.23 (210) Nasj. ref.nr: 201808785 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.09, US, 87678528 2017.11.09, US, 87678531 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a blue and grey pill shaped design with the word "LOXO" inside the pill shape; the letters "L" and "O" are in white and located atop the blue portion of the shape, which is on the left; the letter "X" is located partially atop the blue and partially atop the grey area with one arm of the "X" extending out to separate the blue and grey portions of the shape; the letter "O" is also in white and located atop the grey part of the shape. Loxo Oncology, Inc., 281 Tresser Boulevard, 9th Floor, CT06901 STAMFORD, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, autoimmune disease and immunologic-based disease; therapeutic pharmaceutical for the treatment of cancer, autoimmune disease and immunologicbased disease; full line of pharmaceutical preparations for cancer, autoimmune disease and immunologicbased disease. Klasse 42 Pharmaceutical research and development; medical and scientific research, namely, formulating pharmaceutical preparations treatment of cancer, autoimmune disease and immunologic-based disease; medical and scientific research in the fields of treatment of cancer, autoimmune disease and immunologicbased disease. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.14 (111) Int.reg.nr: 1410515 (151) Int.reg.dato: 2018.05.29 (180) Registreringen 2028.05.29 (210) Nasj. ref.nr: 201808788 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.29, EM, 017542564 Drelbista ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-10, 13435 BERLIN, Tyskland Klasse 5 Medicines and pharmaceuticals, in particular for treating infectious diseases, in particular HIV and hepatitis B; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 92

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410517 (151) Int.reg.dato: 2017.12.21 (180) Registreringen 2027.12.21 (210) Nasj. ref.nr: 201808789 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (111) Int.reg.nr: 1410574 (151) Int.reg.dato: 2018.03.19 (180) Registreringen 2028.03.19 (210) Nasj. ref.nr: 201808795 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.13, AT, AM 52291/2017 "BREEZE HOTEL" LLC, Nasimi district, 28 May str., 5, 1014 BAKU, Azarbaijan Klasse 35 Advertising. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410545 (151) Int.reg.dato: 2018.05.23 (180) Registreringen 2028.05.23 (210) Nasj. ref.nr: 201808792 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 BELLE DU SOIR Annick Goutal, 14 rue de Castiglione, 75001 PARIS, Frankrike Klasse 3 Soaps; perfumery products; aromatic extracts for cosmetic use; cosmetics; hair lotions; toiletry products; perfuming and cleaning preparations. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustraße 21, 1029 WIEN, Østerrike Klasse 9 Software for use in the field of insurance services; downloadable applications for use with mobile devices to use in the field of insurance services. Klasse 36 Insurance services; consulting and information concerning insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Klasse 42 Software as a service [SaaS]. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410588 (151) Int.reg.dato: 2018.04.03 (180) Registreringen 2028.04.03 (210) Nasj. ref.nr: 201808796 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 POWMERU FibroGen, Inc., 409 Illinois Street, CA94158 SAN FRANCISCO, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 93

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410606 (151) Int.reg.dato: 2018.05.14 (180) Registreringen 2028.05.14 (210) Nasj. ref.nr: 201808798 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.06, FR, 4426099 Pinknik COSTE ET FILS, 7 AVENUE PIERRE VERDIER, 34500 BEZIERS, Frankrike Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); wines; wines protected by an appellation of origin; wines protected by a geographical indication. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410614 (151) Int.reg.dato: 2018.02.22 (180) Registreringen 2028.02.22 (210) Nasj. ref.nr: 201808800 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.28, FR, 4384616 CHERIE CHERIE FM, 22 rue Boileau, 75016 PARIS, Frankrike Klasse 9 Photographic and cinematographic apparatus and instruments; apparatus and media for recording, storing, disseminating, recovering, transmitting or reproducing sound, images, texts, information, data and computer codes; audiovisual apparatus and instruments; television sets; audio tape recorders; video recorders; radios; video projectors; magnetic recording media; sound recording disks; digital recording media; downloadable digital music; downloadable electronic publications; exposed films; videotapes; video game cartridges; audio and video cassettes; compact disks (audio-video); files of music, sound, images, text, signals, downloadable data and information online via a telecommunications network (Internet); software; game software (recorded programs); information processing apparatus; computers; electrical and electronic communication and telecommunication, radio-paging, radio telephony and teaching apparatus and instruments; telephones, including portable telephones; paging apparatus; telecommunication apparatus and instruments; communication instruments and apparatus; electronic notepads; computer programs for accessing, browsing and searching databases online; Internet devices (software); equipment for processing information, namely the written word, images, voice and data; satellite transmission facilities, microwave beam equipment, telephone and telegraph multiplexes, terrestrial and spatial networks; cable networks, local area networks, telecommunication line termination systems; radio telephones, telephone answering apparatus, telephone recorders; cellular telephones; cellular telephone relays; electric batteries, earphones, chargers for portable telephones, cases for portable telephones; housings and parts of housings for mobile telephones; eyewear, spectacles, sunglasses, spectacle lenses, spectacle frames, spectacle cases. Klasse 35 Advertising; advertising services online and by correspondence; dissemination of advertisements; public relations; computer file management, namely management of advertising or news media (advertising control); advertising sponsorship; rental of advertising space; radio and television advertising; dissemination of advertising material (prospectuses, samples); arranging newspaper subscriptions for others; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; advertising services; services involving compilation and systematization of data, music, sound, images, tests, signals and information in a central file. Klasse 38 Telecommunication; broadcasting of radio and television programs; broadcasting and transmission of radio and television programs; electronic transmission of data, images, sounds, videos and documents; dissemination of music, sounds, images, texts, signals, information and codes by means of computer terminals and any other transmission systems such as radio waves, cables, satellites and the Internet; electronic messaging; connection and provision of access to electronic communication networks for transmitting or receiving data, sounds, music, videos and multimedia documents; paging services (radio, telephone or other means of electronic communication); rental of telecommunication apparatus, communication via computer terminals; cellular telephone communication; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an on-line video-on-demand service; streaming of audio and video content on the Internet; press agencies. Klasse 41 Entertainment; education; training; radio entertainment; television entertainment; entertainment by computer or other broadcast media; game services provided online from a computer network; sporting and cultural activities; entertainer services; production of radio and television programs; recording studio services; orchestra and music hall services; theater productions; show production, organization and performance; organization, production, presentation and conducting of tours, festivals, music concerts, events and musical and cultural shows; production of radio or television games; publication of books, magazines, newspapers; film production; organization of competitions for educational and entertainment purposes; arranging and conducting of conferences, colloquiums, conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; night clubs and discotheque services (entertainment); on-line publication, over a computer network, of radio and television programs; club services relating to entertainment including the club services provided online over a computer network; book lending; entertainer services; rental of films, phonographic recordings, cinema projection apparatus and accessories, stage scenery; provision of non-downloadable music online; provision of non-downloadable online electronic publications; organization of award ceremonies relating to education and entertainment; disc jockey services; production and editing of music and video. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 94

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410636 (151) Int.reg.dato: 2018.05.16 (180) Registreringen 2028.05.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808802 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.18, FR, 4413770 BLUR & GO L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike Klasse 3 Make-up products. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410645 (151) Int.reg.dato: 2018.05.31 (180) Registreringen 2028.05.31 (210) Nasj. ref.nr: 201808803 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.05.21, EM, 017903602 360GT Rapala VMC OYJ, Tehtaantie 2, 17200 VÄÄKSY, Finland Klasse 28 Fishing equipment; lures for fishing. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410656 (151) Int.reg.dato: 2018.04.10 (180) Registreringen 2028.04.10 (210) Nasj. ref.nr: 201808804 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.27, US, 87662672 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the words BY WE with a circle around WE. WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, NY10011 NEW YORK, USA Klasse 41 Health club services, namely, providing instruction and equipment in the field of physical exercise; providing fitness and exercise facilities; conducting fitness classes. Klasse 44 Health spa services for health and wellness of the body and spirit offered at a health club facility; providing Turkish bath and sauna facilities; providing mineral bath facilities; massage services. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410686 (151) Int.reg.dato: 2018.05.09 (180) Registreringen 2028.05.09 (210) Nasj. ref.nr: 201808807 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.11, DE, 30 2017 032 092 EQS 450 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12); electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 (111) Int.reg.nr: 1410697 (151) Int.reg.dato: 2018.03.28 (180) Registreringen 2028.03.28 (210) Nasj. ref.nr: 201808810 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 Cogineer EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 MONHEIM, Tyskland Klasse 9 Computer software; computer hardware; data processing equipment; compact discs; DVDs; digital recording media. Klasse 41 Conducting of training events for software users. Klasse 42 Design and development of computer hardware and software; design and development of software programs for computer based construction customizing of software designed to user specifications; development of computer programs (software) designed for use in construction and automated manufacturing (CAD/CAM); scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; engineering; consultancy and advice in the field of computer hardware and software; consultancy about computer systems; consultancy services in the field of computer hard and software; consultation services relating to computer hardware; advisory services relating to computer hardware design; engineering services; engineering consultancy; engineering project studies; conducting engineering surveys; preparation of engineering reports. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.19 95

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410742 (151) Int.reg.dato: 2018.05.23 (180) Registreringen 2028.05.23 (210) Nasj. ref.nr: 201808818 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.24, EM, 017521816 INMU iibip ApS, Klakring Stationsvej 20, Klakring, 7130 JUELSMINDE, Danmark Klasse 10 Auditory therapy apparatus for physical and psychological therapy; vibrating therapy apparatus for physical and psychological therapy; musical sensory stimulation apparatus for physical and psychological therapy. Klasse 28 Toy musical boxes [play articles]; play balls. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410756 (151) Int.reg.dato: 2018.04.02 (180) Registreringen 2028.04.02 (210) Nasj. ref.nr: 201808820 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.01.17, RU, 2018701187 Febest GmbH, Am Flugplatz, Gebaude 860, 55483 LAUTZENHAUSEN, Tyskland Klasse 12 Driverless cars [autonomous cars]; concrete mixing vehicles; motor racing cars; cars; refrigerated vehicles; robotic cars; sports cars; caravans; shock absorbers for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; ski carriers for cars; luggage carriers for vehicles; bumpers for automobiles; vehicle bumpers; tires for vehicle wheels; barges; brake shoes for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; automobile hoods; hoods for vehicles; lug nuts for vehicle wheels; horns for vehicles; treads for vehicles [tractor type]; doors for vehicles; engines for land vehicles; jet engines for land vehicles; driving motors for land vehicles; brake discs for vehicles; clips adapted for fastening automobile parts to automobile bodies; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; rearview mirrors; side view mirrors for vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land vehicle components, other than for engines; vehicle wheels; brake pads for automobiles; hub caps; brake linings for vehicles; gear boxes for land vehicles; caps for vehicle fuel tanks; automobile bodies; tipping bodies for trucks; bodies for vehicles; treads for retreading tires; propulsion mechanisms for land vehicles; mopeds; motor scooters; motorcycles; tyre mousse inserts; freewheels for land vehicles; clutches for land vehicles; repair outfits for inner tubes; air pumps [vehicle accessories]; upholstery for vehicles; rims for vehicle wheels; windows for vehicles; engine mounts for land vehicles; axles for vehicles; headlight wipers; ashtrays for automobiles; gearing for land vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle running boards; air bags [safety devices for automobiles]; casings for pneumatic tires [tyres]; sleeping berths for vehicles; torque converters for land vehicles; cigar lighters for automobiles; non-skid devices for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing springs for vehicles; reduction gears for land vehicles; safety belts for vehicle seats; security harness for vehicle seats; vehicle suspension springs; steering wheels for vehicles; rudders; vehicle joysticks; brake segments for vehicles; bicycle saddles; luggage nets for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; reversing alarms for vehicles; safety seats for children, for vehicles; vehicle seats; hydraulic circuits for vehicles; vehicle wheel spokes; spoilers for vehicles; hubs for vehicle wheels; couplings for land vehicles; brakes for vehicles; transmissions for land vehicles; turbines for land vehicles; signal arms for vehicles; vans [vehicles]; automobile chains; driving chains for land vehicles; transmission chains for land vehicles; undercarriages for vehicles; spare wheel covers; covers for vehicle steering wheels; seat covers for vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile chassis; vehicle chassis; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; automobile tires; pneumatic tires; solid tires for vehicle wheels; spikes for tires; motors, electric, for land vehicles. Klasse 17 Shock-absorbing buffers of rubber; asbestos; asbestos paper; asbestos felt; asbestos fibers; asbestos millboards; liquid rubber; synthetic rubber; rubber, raw or semi-worked; valves of india-rubber or vulcanized fiber; clack valves of rubber; rings of rubber; water-tight rings; insulating paints; insulating varnish; latex [rubber]; duct tapes; insulating tapes; adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; asbestos sheets; viscose sheets, other than for wrapping; sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping; insulating oils; insulating oil for transformers; weatherstripping compositions; brake lining materials, partly processed; compositions to prevent the radiation of heat; soundproofing materials; insulating materials; insulating refractory materials; padding materials of rubber or plastics; rubber material for recapping tires; non-conducting materials for retaining heat; packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics; sealant compounds for joints; filtering materials [semi-processed foams or films of plastic]; sleeves of rubber for protecting parts of machines; asbestos packing; clutch linings; stops of rubber; anti-dazzle films for windows [tinted films]; asbestos coverings; asbestos cloth; rubber stoppers; gaskets; washers of rubber or vulcanized fiber; rubber solutions; gum, raw or semi-worked; chemical compositions for repairing leaks; connecting hose for vehicle radiators. Klasse 35 Import-export agency services; commercial information agency services; advertising agency services; computerized file management; bookkeeping; outsourced administrative management for companies; demonstration of goods; opinion polling; market studies; business information; commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; business management and organization consultancy; business organization consultancy; business management consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; design of advertising materials; payroll preparation; business management assistance; commercial or industrial management assistance; providing business information via a web site; provision of commercial and business contact information; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; web indexing 96

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; economic forecasting; auctioneering; sales promotion for others; publicity material rental; publication of publicity texts; radio advertising; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; negotiation of business contracts for others; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; telemarketing services; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; search engine optimization for sales promotion; pay per click advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410779 (151) Int.reg.dato: 2017.12.19 (180) Registreringen 2027.12.19 (210) Nasj. ref.nr: 201808823 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.06.19, US, 87495115 BUCKEYE BRINE Buckeye Brine, LLC, 2630 Exposition Blvd., Suite 117, TX78703 AUSTIN, USA Klasse 6 Metal containers for the collection, storage, transportation, containment, disposal and processing of waste, recyclable materials and liquids. Klasse 35 Business consulting services in the nature of logistics management in the field of waste transportation; scheduling shipments for users of transportation services. Klasse 37 Rental of waste removal equipment, namely, containers, mobile metal vessels and supporting equipment, namely, waste handling tools for removal of waste in the industrial and energy sectors. Klasse 39 Transport of waste for others. Klasse 40 Treatment of industrial and energy waste, namely, waste solutions in the nature of recycling and treatment of waste for others. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410786 (151) Int.reg.dato: 2017.12.18 (180) Registreringen 2027.12.18 (210) Nasj. ref.nr: 201808825 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 HOUSE GREYJOY Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the Americas, NY10036 NEW YORK, USA Klasse 35 Online store services featuring t-shirts, key chains, shot glasses, pillows. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1410812 (151) Int.reg.dato: 2018.04.26 (180) Registreringen 2028.04.26 (210) Nasj. ref.nr: 201808829 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.04.17, DO, UK00003304370 ECONIC Econic Technologies Ltd, Block 19s Alderley Park, SK104TG MACCLESFIELD, CHESHIRE, Storbritannia Klasse 1 Chemicals; catalysts; polymer solutions. Klasse 40 Processing of chemicals; polymerisation; treatment of materials using chemicals. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410816 (151) Int.reg.dato: 2018.02.13 (180) Registreringen 2028.02.13 (210) Nasj. ref.nr: 201808830 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.09.12, EM, 017193129 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a blue circular design comprising a crescent moon in white, next to the word "somna" in blue. Somna AB, Panelvägen 16, 44361 STENKULLEN, Sverige Klasse 10 Cervical collars; quilts, blankets, vests and collars of varied pressure for medical use; quilts, blankets, vests and collars of varied weight for medical use; cushions for medical purposes. Klasse 24 Quilts filled with stuffing materials; blankets with builtin weight elements, the aforementioned goods belonging to this class; bed covers. Klasse 25 Collars; vests; quilted vests. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 97

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1410859 (151) Int.reg.dato: 2018.03.06 (180) Registreringen 2028.03.06 (210) Nasj. ref.nr: 201808837 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 ENACT InfinityQS International, Inc., 12601 Fair Lakes Circle, Suite 250, VA22033 FAIRFAX, USA Klasse 42 Hosting a website featuring non-downloadable software for monitoring the quality of manufacturing and service industry processes using statistical process control methods and quality control applications, namely, software used in the field of product and process quality control; hosting a website featuring resources, namely, non-downloadable software for monitoring the quality of manufacturing and service industry processes using statistical process control methods and quality control applications, namely, software used in the field of product and process quality control; providing on-line non-downloadable software for monitoring the quality of manufacturing and service industry processes using statistical process control methods and quality control applications, namely, software used in the field of product and process quality control; software as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others for use in monitoring the quality of manufacturing and service industry processes using statistical process control methods and quality control applications, namely, software used in the field of product and process quality control. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410867 (151) Int.reg.dato: 2018.04.04 (180) Registreringen 2028.04.04 (210) Nasj. ref.nr: 201808838 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.30, DK, VR 2017 02465 HENRIETTE STEFFENSEN Copenhagen Henriette Steffensen, Sognevej 42, 2820 GENTOFTE, Danmark Klasse 24 Textile goods, and substitutes for textile goods; linens; curtains of textile or plastic; shower curtains of textile or plastic; throws and blankets. Klasse 25 Clothing, footwear and headgear. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; clerical services; retail- and wholesale services, including online retail- and wholesale services, relating to textile and substitutes for textile, linens, curtains of textile or plastic, shower curtains of textile or plastic, throws and blankets, clothing, footwear and headgear. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410873 (151) Int.reg.dato: 2018.04.13 (180) Registreringen 2028.04.13 (210) Nasj. ref.nr: 201808839 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.18, US, 87650532 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a circular shape to the left of a tilted dumbbell shape. PROTALUS LLC, 1750 Blankenship Road, Suite 125, OR97068 WEST LINN, USA Klasse 10 Arch supports for boots and shoes; orthotic insoles; orthotic arch supports and insoles for boots and shoes. Klasse 25 Footwear; insoles for footwear; sandals. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410968 (151) Int.reg.dato: 2018.04.20 (180) Registreringen 2028.04.20 (210) Nasj. ref.nr: 201808853 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.26, FR, 4399772 SALTY FLOWER L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike Klasse 3 Toilet soaps; perfumery products; perfumes; eaux de toilette; eaux de Cologne; body deodorants; scented bath and shower gels; scented creams, milks, lotions, gels and powders for the body. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410976 (151) Int.reg.dato: 2018.06.01 (180) Registreringen 2028.06.01 (210) Nasj. ref.nr: 201808854 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 PRISTINE Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, Sveits Klasse 31 Foodstuffs for animals. 98

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410987 (151) Int.reg.dato: 2018.06.05 (180) Registreringen 2028.06.05 (210) Nasj. ref.nr: 201808857 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.02.16, EM, 017816687 BREZTRI AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, Sverige Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1410990 (151) Int.reg.dato: 2018.04.20 (180) Registreringen 2028.04.20 (210) Nasj. ref.nr: 201808858 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.10.25, FR, 4399205 MAYBELLINE HYPER PRECISE L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetic products and make-up products. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1411208 (151) Int.reg.dato: 2018.03.22 (180) Registreringen 2028.03.22 (210) Nasj. ref.nr: 201808884 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the shape of a heart inside of a square with rounded corners. Free Stream Media Corp., 123 Townsend Street, 5th Floor, CA94107 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Computer software to enable the transmission and tracking of social media, video, advertisements, information of general interest, and other multimedia content via the Internet and other communications networks, and to suggest and recommend other content, activities, or information based on a user's activities; computer software to enable targeted entertainment, multimedia content, advertisements, contests, and information of general interest in response to a user's access to certain entertainment programs, websites, and multimedia content; software and software applications for embedding in televisions, set-top boxes, computers, tablets, and mobile devices to enable the transmission and tracking of social media, video, advertisements, information of general interest, and other multimedia content via the Internet and other communications networks, and to suggest and recommend other content, activities, or information based on a user's activities; software and software applications for embedding in televisions, set-top boxes, computers, tablets, and mobile devices to provide targeted entertainment, multimedia content, advertisements, contests, and information of general interest in response to a user's access to certain entertainment programs, websites, and multimedia content; downloadable software to enable the transmission and tracking of social media, video, advertisements, information of general interest, and other multimedia content via the Internet and other communications networks, and to suggest and recommend other content, activities, or information based on a user's activities; downloadable software to enable targeted entertainment, multimedia content, advertisements, contests, and information of general interest in response to a user's access to certain entertainment programs, websites, and multimedia content; downloadable software for embedding in televisions, set-top boxes, computers, tablets, and mobile devices to enable the transmission and tracking of social media, video, advertisements, information of general interest, and other multimedia content via the Internet and other communications networks, and to suggest and recommend other content, activities, or information based on a user's activities. Klasse 35 Advertising and marketing; dissemination of advertising for others via an online communications network on the Internet; advertising, promotion, and marketing services in the field of the provision of electronic media or information over the Internet or other communications network. Klasse 38 Telecommunications services, namely, the transmission of data over the Internet and other communications networks; audio and video broadcasting services over the Internet or other communications networks. Klasse 42 Providing scientific and technological consultation, research, development, and design in the fields of video and image processing, user interfaces and graphic designs, and analytics relating to users' access to certain entertainment programs, websites, and multimedia content; providing temporary use of online, nondownloadable software to enable the transmission and tracking of social media, video, advertisements, information of general interest, and other multimedia content via the Internet and other communications networks, and to suggest and recommend other content, activities, or information based on a user's activities; application service provider services, namely, hosting computer software applications for others; application service provider services featuring software to enable the transmission and tracking of social media, video, advertisements, information of general interest, and other multimedia content via the Internet and other communications networks, and to suggest and recommend other content, activities, or information based on a user's activities; application service provider services featuring software to enable targeted entertainment, multimedia content, advertisements, contests, and information of general interest in response to a user's access to certain entertainment 99

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 programs, websites, and multimedia content; providing temporary use of online, nondownloadable software for third parties to access online content and data; application service provider (ASP) featuring software for streaming, playing, viewing, showing, displaying, sharing, distributing, transmitting, and providing electronic media or information over the Internet or other communications networks. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1411214 (151) Int.reg.dato: 2018.05.17 (180) Registreringen 2028.05.17 (210) Nasj. ref.nr: 201808887 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.11.23, CH, 711131 OPHTHOVANT Ophthovant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical and biological preparations. Klasse 42 Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; biomedical and pharmaceutical research services; research in the field of therapeutic biological and pharmaceutical preparations; pharmaceutical development and research; provision of information relating to scientific research in the field of pharmaceuticals and bio-medicine. Klasse 44 Providing health information; provision of medical information; provision of information, including online, about diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of diseases, conditions and disorders. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1411250 (151) Int.reg.dato: 2018.02.28 (180) Registreringen 2028.02.28 (210) Nasj. ref.nr: 201808890 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.08.30, EM, 017159245 LYK THOMAS COOK MONEY LIMITED, Westpoint, Peterborough Business Park Lynch Wood, PE26FZ PETERBOROUGH, Storbritannia Klasse 9 Encoded, magnetic credit cards, debit cards, charge cards, cheque guarantee cards, bank cards, cash cards, chip cards, smart cards, payment cards, cards used in relation to the electronic transfer of funds and other financial transactions. Klasse 16 Periodical publications; books; printed matter and publications, brochures, pamphlets, newspapers, magazines and periodicals; record cards; travellers cheques; cheque books, money orders; writing instruments; guide books; maps; charge cards, debit cards, credit cards, cheque guarantee cards, other than encoded or magnetic. Klasse 35 Business advisory and information services; provision of trade, business, economic information and statistical information regarding holiday bookings, travel, holiday based travel and holiday reservation information for business purposes; business research services; compilation and provision of business information; dissemination of business information in relation to financial markets. Klasse 36 Transfer of funds; foreign currency exchange services, the provision of various foreign currencies to consumers for profit; money brokerage services; other banking services over the Internet; issue and redemption of tokens, debit cards, credit cards and vouchers; financial information retrieval services; financial services relating to the deposit of money; financial services relating to the withdrawal of money. Klasse 39 Travel agency services for arranging travel; booking agency services relating to travel; services for arranging, booking and reserving travel for holidays, travel and tours by land, sea and air; information and advisory services relating to the aforesaid. Klasse 43 Arranging, booking and reservation of accommodation; temporary accommodation services. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 (111) Int.reg.nr: 1411269 (151) Int.reg.dato: 2018.05.09 (180) Registreringen 2028.05.09 (210) Nasj. ref.nr: 201808895 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.11, DE, 30 2017 032 102 EQE 300 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class); electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 100

internasjonale varemerkeregistreringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Int.reg.nr: 1411270 (151) Int.reg.dato: 2018.05.09 (180) Registreringen 2028.05.09 (210) Nasj. ref.nr: 201808896 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.11, DE, 30 2017 032 101 EQC 450 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class); electric vehicles. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1411271 (151) Int.reg.dato: 2018.05.09 (180) Registreringen 2028.05.09 (210) Nasj. ref.nr: 201808897 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.11, DE, 30 2017 032 093 EQS 500 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class); electric vehicles. (111) Int.reg.nr: 1411318 (151) Int.reg.dato: 2018.04.16 (180) Registreringen 2028.04.16 (210) Nasj. ref.nr: 201808905 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2018.04.12, AU, 1919588 Nuheara IP Pty Ltd, U5, 28 John St, WA6003 NORTHBRIDGE, Australia Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; audio equipment and instruments; headphones; earphones (other than hearing aids for the deaf); computer software; application software. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.20 Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 (111) Int.reg.nr: 1411273 (151) Int.reg.dato: 2018.06.05 (180) Registreringen 2028.06.05 (210) Nasj. ref.nr: 201808899 (220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 (300) Søknadsprioritet: 2017.12.11, EM, 017579152 VESONARY Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 LEVERKUSEN, Tyskland Klasse 5 Pharmaceutical preparations and products. Besluttet gjeldende dato i : 2019.02.18 101

innsigelser 2019.02.25 - nr 09/19 Innsigelser Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven 26, samt innsigelser i internasjonale varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i jf. varemerkeloven 71 og 26. (111) Reg.nr.: 300914 (210) Søknadsnr.: 201805809 (450) Reg. kunngjort 2018.11.12 dato: (540) Gjengivelse av merket WAY (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Software for simulering av kjøreopplæring; software for simulering av kjøretrening; software for implementering i simulator for kjøreopplæring eller kjøretrening; nedlastbar software for online kjøreopplæring; softwareapplikasjon for booking, betaling, briefing, debriefing og administrering av kjøretimer. Klasse 38 Overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede filer over et globalt datanettverk; det forannevnte relatert til simulert kjøreopplæring; tilveiebringelse av en plattform for simulert kjøreopplæring via telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse og salg av metadata over telekommunikasjonsnettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet innen simulert kjøreopplæring; opplæringsvirksomhet innen simulert kjøreopplæring; tilveiebringelse av online kjøreopplæring (ikke nedlastbare). Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. WAY AS, Kongens gate 30, 7012 TRONDHEIM, (750) Innehavers fullmektig: ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Innsiger: Waymo LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Innsigers fullmektig: ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Innsigelse inndag: 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 300918 (210) Søknadsnr.: 201805549 (450) Reg. kunngjort dato: 2018.11.12 (540) Gjengivelse av merket ihaper (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 7 Maskiner for høsting; hårklippemaskiner for dyr; sag [maskiner]; strikkemaskiner; maskiner for farging; møller [maskiner]; maskiner for å lage smør; miksere [maskiner]; bakemaskin; maskin for å lage pølser; skrellemaskiner; kjøttkvern [maskiner]; elektromekaniske drikkemaskiner; bærbare roterende damppresser for tekstiler; elektrisk plastforseglingsapparater [emballasje]; miksere [maskiner]; oppvaskmaskiner; kaffekvern, ikke hånddrevet; elektriske fruktpresser til husholdningsbruk; elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske pressere for husholdningsbruk; boksåpnere, elektriske; elektriske visper for husholdningsbruk; sentrifuger [ikke oppvarmet]; vaskemaskiner Klasse 8 Klasse 9 [skittentøy]; disintegrator; taljer; stanse for stansemaskiner; dampmotorer; gnistplugger for interne forbrenningsmotorer; skjæremaskiner; elektriske skrutrekkere; sprøytepistoler for maling; dynamoer; trykkluftpumper; trykkregulatorer [deler av maskiner]; sveisemaskiner, elektriske; vaskemaskiner; støvsugere; søppelkvern; elektriske skopoleringsmaskiner; galvaniseringsmaskiner. Brynestein; brynesteinholdere; barberkniver; slipehjul [håndverktøy]; slipestein [håndverktøy]; bushhammere; raker [håndverktøy]; skovler [håndverktøy]; spader [håndverktøy]; ugresshakke [håndverktøy]; ryddekniver; sigder; fruktplukkere [håndverktøy]; plantesje [hagearbeid]; redskaper for poding[håndverktøy]; hageredskaper, hånddrevet; harpuner; østersåpnere; skjeggklippere; pedikyrsett; barbermaskiner, elektrisk eller ikke-elektrisk; hårklippere til personlig bruk, elektrisk og ikke-elektrisk; hårfjerningsapparater, elektrisk og ikke-elektrisk; neglpolerere, elektrisk eller ikke-elektrisk; negleklippere, elektriske eller ikkeelektriske; manicuresett, elektrisk; ørepiercingapparat; stansere [håndverktøy]; tang; stemplingsverktøy [håndverktøy]; kreppetang; rettetang; pinsett; saks; grønnsakskutter; batonger; bordgafler; bestikk; skjeer; sleiver [håndverktøy]; isplukkere; sølvfat [kniver, gafler og skjeer]; plastskjeer, gafler og bordkniver; knivhåndtak. Tastaturer for datamaskin; eksterne enheter til datamaskin; koblinger [databehandlingsutstyr]; USBminnepinner; mus [tilbehør til datamaskin]; skrittellere; vekter; vekter med kroppsmasseanalysatorer; linjaler [måleinstrumenter]; bærbare aktivitetsmålere; trådløse rutere; hodetelefoner; bærbare mediespillere; øretelefoner; lydforsterkere; bevegelsessensorer; trykksensorer; kabler; plugger, sstikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; lysdimmere [regulatorer], elektriske; elektriske adaptere; termostater; strømbrytere; strømadaptere; elektriske lysbrytere; skjøteledninger med bevegelige uttak; røykvarslere; elektroniske dørlåser; fingeravtrykkdørlås; USB-adaptere; soldrevne oppladbare batterier; batteripakker. Klasse 10 Apparater for pulsmåling; tåteflasker. Klasse 11 Lyspærer; lamper; glødelamper; elektriske lommelykter; utladningsrør, elektriske til belysning; lysdiffusorer; belysningsapparater og installasjoner; lysdioder [LED] belysningsapparater; bakteriedrepende lamper for rensing av luft; kjøkkenutstyr, elektrisk; fruktstekere; varme plater; kaffemaskiner, elektriske; vannkoker, elektrisk; elektriske apparater for å lage yoghurt; brødbakingsmaskiner; sjokoladefontener, elektrisk; ismaskiner og apparater; kjøleskap: vinskap, elektrisk; luftdeodoriseringsapparater; filtre for air condition; luftfilterinstallasjoner; lufttørkere; klimaanlegginstallasjoner; luftrensende apparater og maskiner; elektriske vifter til personlig bruk; luftfuktere for husholdningsbruk; elektriske vifter for airconditioning; avtrekksvifter for kjøkken; tørketromler, elektriske; dampmaskiner for tekstiler; hårfønere; jernvarmer for strykejern; soldrevne ovner; peiser, innendørs; vannvarmer; vanningsinstallasjoner, automatiske; ornamentale fontener; varmtvannsbereder; håndtørkingsapparater for vaskerom; toalettseter; vannrensingsinstallasjoner; filter for drikkevann; vannbløtningsapparater og installasjoner; radiatorer, elektriske; fotvarmere, elektrisk eller ikke-elektrisk; varmeflasker. Klasse 12 Sigarettenner for biler; sparkesykler [kjøretøy]. Klasse 14 Armbåndsur; remmer for klokker; klokkebånd; klokkekjeder; kronografer [klokker] klokker og ur, elektriske; klokker; urkasser [deler av klokker]; 102

innsigelser 2019.02.25 - nr 09/19 smykkedeler til smykkefremstilling; smykkeskrin; kjeder [smykker]. Klasse 21 Tannbørster, elektriske; hoder for elektriske tannbørster; tannbørster; teppefeieredskaper. Klasse 25 Klær; konfeksjon [bekledning]; sportsgensere, t- skjorter, infrafrøde klær, sko, sportssko, sportsstøvler, halstørkler; hofteholdere, øyemasker. Klasse 28 Kontroller for spillkonsoller; joysticks for videospill; scootere [leker]; droner [leker]; elektroniske leker; stasjonære treningssykler; kroppsrehabiliteringsapparater; kroppsbyggingsapparater; treningsapparater; ekspandere [muskelstrekkere]; sykkelruller for stasjonære sykler; håndvekter; hang glidere; treningsmaskiner; leggbeskyttelse [sportsartikler]; albuebeskyttelse [sportsartikler]; knebeskyttelse [sportsartikler]; beskyttelsespolstring [deler av sportsbekledning]. ShenZhen Global Egrow E-Commerce Co. Ltd., 201,2 F, Blk 8,Zhongxing Industrial Town, Chuangye Rd, Nanshan Dist, Shenzhen, Guangdong, Kina (750) Innehavers fullmektig: PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Innsiger: Hager SE, Zum Gunterstal, 66440 BLIESKASTEL, Tyskland Innsigers fullmektig: CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Innsigelse inndag: 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 300967 (210) Søknadsnr.: 201704375 (450) Reg. kunngjort dato: 2018.11.12 (540) Gjengivelse av merket Norrock (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 6 Transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallcontainere for lagring eller transport; sikkerhetsskap og -skrin. Klasse 19 Stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). Klasse 37 Konstruksjon av veier. FERDIGBETONG AS, Postboks 6342, 9293 TROMSØ, (750) Innehavers fullmektig: ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Innsiger: Norock & Co AS, Gråkamveien 14 C, 0779 OSLO, Innsigers fullmektig: ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Innsigelse inndag: 2019.02.06 (111) Reg.nr.: 301060 (210) Søknadsnr.: 201613803 (450) Reg. kunngjort 2018.11.19 dato: (540) Gjengivelse av merket MERIKA (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 6 Metalliske bygningsmaterialer; ikke-elektriske kabler og vaiere av vanlig metall; rør og hylser av metall; beslag av metall for rør; mansjetter (metallartikler); muffer av metall for festing av rør; skjøter for rør (metal- ); vannlås (ventiler) av metall; gulvavløp av metall; mannhulldeksel av metall; ventiler av metall, annet enn deler av maskiner; vannrørventiler av metall; tappeplugger av metall; vannrør av metall; dreneringsrør av metall; støpeformer (former) av metall; isformer av metall. Klasse 9 Elektriske og elektroniske komponenter. Klasse 11 Apparat for ventilering, vanntilførsel og sanitærformål; sanitærinstallasjoner, vanntilførsel og sanitærutstyr; baderominstallasjoner og rørleggingsarmaturer; vannfordelingsinstallasjoner; reguleringsapparat for vannapparater; sikkerhetsutstyr for vann og rør; lufteapparat; strømningsreguleringsbrønner, sandutskillere, slamfeller og oljeseparatorer for behandling av regnvann og avløpsvann; vannrør for sanitærinstallasjoner; dusjslanger; ventiler (rørleggingsarmatur); albuebend (plast) for rør (deler av sanitærinstallasjoner); kraner (spring); spring for rør; skiver for vannkraner; kumspredere (rørleggingsarmatur); toaletter; deler av toaletter; toalettseter; toalettsetelokk; kuleventiler for toalettanker; Klasse 17 Plast i ekstrudert form for bruk i produksjon; pakke-, stoppe- og isolerende materialer; fleksible rør, ikke av metall; vannsikring og fuktsikrende artikler og materialer; plastrørleggingsslanger; fleksible slanger av plast med vaierfletting; slanger laget av gummi; ikkemetalliske rørmuffer; rørklemmer av gummi; krager av gummi for festing av rør; koplinger (ikke-metalliske) for slanger; vanntette ringer for rørleggingsrør; tetninger, tetningsmiddel og fyllmaterialer; vanntette pakninger; pakninger laget av gummi; skjøtepakninger for rør; skjøter for rør (ikke-metalliske); ringer av gummi for bruk som rørkoplingstetninger; skiver av gummi for etablering av tette skjøter (andre enn for vannkraner). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke-metalliske); ikke-metalliske stive rør for bygging; dreneringsrør, ikke av metall; vannrør, ikke av metall; forgreningsrør, ikke av metall; regnvanndreneringsapparat av plastmaterialer; vannrørventiler, ikke av metall eller plast; gulvavløp av ikke-metalliske materialer; gulvavløpsdeksel av ikkemetalliske materialer; dreneringsfeller (ventiler), ikke av metall eller plast; mannhulldeksel, ikke av metall; støpegodsformer (former), ikke av metall. Klasse 20 Ventiler, ikke av metall, annet enn deler av maskiner; vannrørventiler av plast; vannlås (ventiler) av plast; rørplugger (ikke-metalliske); rørfester, ikke-metalliske; muffer (ikke-metalliske) for festing av rør. Klasse 35 Eksport-importbyråtjenester; detaljsalgtjenester i forhold til jernvarer, små gjenstander av metallartikler og rør og slanger av metall; detaljsalgtjenester i forhold til elektriske komponenter; detaljsalgtjenester i forhold til sanitærutstyr og sanitært tilleggsutstyr; detaljsalgtjenester i forhold til vanntilførselsutstyr og tilbehør for vanntilførsel; detaljsalgtjenester i forhold til regnvanndreneringsapparat; detaljsalgtjenester i forhold til pakke, stoppe- og isolasjonsmaterialer; detaljsalgtjenester i forhold til bygningsmaterialer; engrostjenester i forhold til jernvarer, små gjenstander av metallartikler og rør og slanger av metall; engrostjenester i forhold til elektriske komponenter; engrostjenester i forhold til sanitærutstyr og sanitærtilbehør; engrostjenester i forhold til vanntilførselsutstyr og tilleggsutstyr for vanntilførsel; engrostjenester i forhold til regnvanndreneringsartikler; engrostjenester i forhold til pakke-, stoppe- og 103

innsigelser 2019.02.25 - nr 09/19 isolasjonsmaterialer; Engrostjenester i forhold til bygningsmaterialer. Meriser OY, Kauppatie 2, 29900 MERIKARVIA, Finland (750) Innehavers fullmektig: CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Innsiger: Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Innsigelse inndag: 2019.02.08 104

avgjørelser fra Klagenemnda 2019.02.25 - nr 09/19 Avgjørelser fra Klagenemnda (111) Reg.nr: 283277 (210) Søknadsnr.: 201412294 (450) Reg. kunngjort dato: 2015.09.14 (540) Gjengivelse av merket TEACH FOR NORWAY (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 16 Trykksaker; bøker, publikasjoner, magasiner; posters, fotografier, klistremerker og dekaler; skrivesaker og papirvarer; undervisningsmateriell; lærebøker. 35 Reklame og salgsfremmende tjenester relatert til undervisning; lærerformidlingstjenester; rekrutteringsråd; personelltjenester. 41 Utdannelsestjenester; arrangering av møter, konferanser og seminarer; publiseringstjenester; publisering via Internett av opplærings- og undevisningsmateriell. Teach For All, Inc., 315 West 36th Street, NY10018, NEW YORK, US Innehavers fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsiger: Oslo kommune Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602, OSLO, NO Innsigelse innkommet: 2015.12.14 Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2016.11.28): Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 2017.01.30 Klagenemndas avgjørelse av 2018.11.02: 1 Klagen tas til følge. 2 Ordmerket TEACH FOR NORWAY, med registreringsnummer 283277, oppheves, jf. varemerkeloven 14 første og andre ledd. (111) Int.reg.nr: 1044608 (210) Søknadsnr.: 201701984 (450) Reg. kunngjort dato: 2017.07.03 (540) Gjengivelse av merket (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 6 Building boards of metal; aluminum-plastic boards, mainly aluminum. JIANGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD, 128 Furong Lu, Jiangyin, 214400, JIANGSU, CN Innsiger: 3A Composites GmbH, Kiefernweg 10, 49090, OSNABRÜCK, DE Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO, NO Innsigelse innkommet: 2017.09.14 Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.09.05): Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 2018.10.25 Klagenemndas avgjørelse av 2019.02.05: Klagen forkastes. (210) Søknadsnr.: 201609805 (540) Gjengivelse av merket THE POWER OF FROZEN 35 Advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes and customer loyalty schemes. (731) Søker: Iceland Foods Limited, Second Avenue, Deeside Industrial Park, CH52NW, DEESIDE, FLINTSHIRE, GB (750) Fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Søknad inngitt: 2016.09.01 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2018.08.09): Den internasjonale registreringen nektes virkning i for varene i klassene 29 og 30, samt for tjenestene «retail services, retail stores services, mail order retail services, electronic or on-line retail services, supermarket and hypermarket services connected with meat, fish, poultry, game, meat, vegetables and fruit extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, extracts of fruit and/or vegetables, meat products, sausages, jellies, jams, fruit preserves, vegetable preserves, compotes, desserts, eggs, milk, dairy products, yoghurt, edible protein derived from soya beans, edible oils and fats, nuts and nut butters, pickles, herbs, tofu, food spreads, soups, nut paste, frozen foods, potato crisps and potato products (for food), prepared meals and constituents therefor, snack foods, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, couscous, coffee substitutes, coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chocolate, chocolate products, flour and preparations made from cereals and/or rice and/or flour, bread, biscuits, cookies, cakes, pastry goods, confectionery, edible ices, honey, treacle, syrup, molasses, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, pepper, sauces, ketchup, salad sauces, spices, chutney, refreshing ice, ice cream, water ices, frozen confections, preparations for making ice cream and/or water ices and/or frozen confections, breakfast cereals, pizza, pasta and pasta products, custard powder, mousses, puddings, meat pies, mayonnaise, meat tenderisers for household purposes, royal jelly for human consumption (other than for medicinal purposes), natural sweetener; information, advisory and consultancy services all relating to the aforesaid services i klasse 35. Den internasjonale registreringen gis virkning i for tjenestene «advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes and customer loyalty schemes i klasse 35. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 2018.10.09 Klagenemndas avgjørelse av 2018.11.12: 1 Klagen forkastes. 2 Internasjonal registrering nr. 1307580, med søknadsnummer 201609805, nektes virkning i for varene i klasse 29 og 30, og tjenestene «retail services, retail stores services, mail order retail services, electronic or on-line retail services, supermarket and hypermarket services connected with 105

avgjørelser fra Klagenemnda 2019.02.25 - nr 09/19 meat, fish, poultry, game, meat, vegetables and fruit extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, extracts of fruit and/or vegetables, meat products, sausages, jellies, jams, fruit preserves, vegetable preserves, compotes, desserts, eggs, milk, dairy products, yoghurt, edible protein derived from soya beans, edible oils and fats, nuts and nut butters, pickles, herbs, tofu, food spreads, soups, nut paste, frozen foods, potato crisps and potato products (for food), prepared meals and constituents therefor, snack foods, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, couscous, coffee substitutes, coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chocolate, chocolate products, flour and preparations made from cereals and/or rice and/or flour, bread, biscuits, cookies, cakes, pastry goods, confectionery, edible ices, honey, treacle, syrup, molasses, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, pepper, sauces, ketchup, salad sauces, spices, chutney, refreshing ice, ice cream, water ices, frozen confections, preparations for making ice cream and/or water ices and/or frozen confections, breakfast cereals, pizza, pasta and pasta products, custard powder, mousses, puddings, meat pies, mayonnaise, meat tenderisers for household purposes, royal jelly for human consumption (other than for medicinal purposes), natural sweetener; information, advisory and consultancy services all relating to the aforesaid services» i klasse 35. 3 Internasjonal registrering nr. 1307580, med søknadsnummer 201609805, gis virkning i for «advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive scheme and customer loyalty schemes» i klasse 35. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 2017.11.17 Klagenemndas avgjørelse av 2018.11.02: 1 Klagen tas til følge. 2 Registrering nr. 290343, det kombinerte merket KITCHNMAGIC, oppheves for varene i klasse 8, 9 og 21. (111) Int.reg.nr: 290343 (210) Søknadsnr.: 201608885 (450) Reg. kunngjort dato: 2016.12.27 (540) Gjengivelse av merket (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 8 Sukkerklyper 9 Sukkermålere 21 Beholdere for husholdning eller kjøkken,blandeskjeer (kjøkkenredskap), Deigkuttere (kjøkkenredskap), Former [kjøkkenredskap], Hakkeapparater for kjøkkenbruk, ikke elektriske, Kjøkkenbeholdere, Kjøkkenredskaper, Kjøkkentøy, Rivjern [kjøkkenredskap], Sil [kjøkkenredskap], Skjærebrett for kjøkken, Skrubbesvamper for kjøkken, Spatel (kjøkkenredskap) [kniv-eller spadeformet redskap], Såld [kjøkkenredskap], Tortillapessere, ikke elektriske [kjøkkenutstyr], Sukkerskåler, Sukkertøydåser, Saltkar, Sukkerdispenser. SATAGO AS, Solbergvegen 53, 4280, SKUDENESHAVN, NO Innsiger: Kitch'n AS, Postboks 1126, Lura, 4391, SANDNES, NO Kitch'n Butikkdrift AS, Luramyrveien 59, 4313, SANDNES, NO Innsigers fullmektig: HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301, SANDNES, NO Innsigelse innkommet: 2017.03.27 Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.09.18): Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. 106

Kunngjøring av dom fra Oslo tingrett kunngjøring av dom fra Oslo tingrett 2019.02.25 - nr 09/19 Varemerkeregistrering nr. 278817, det kombinerte merket DEESTONE, er kjent ugyldig i sin helhet ved fraværsdom avsagt av Oslo tingrett 5. november 2018. 107

merkeendringer 2019.02.25 - nr 09/19 Merkeendringer I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven 34, samt andre endringer i bibliografi som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. (111) Reg.nr.: 294992 (151) Reg.dato.: 2017.11.16 (180) Reg. 2027.07.01 (210) Søknadsnr.: 201708644 (220) Inndato: 2017.07.01 (540) Gjengivelse av det nye merket: UTLEIEHJELPEREN GERLYNG, c/o Gerlyng, Verven 2B, 4014 STAVANGER, Klasse 35 Markedsføringsrådgivning. (450) Kunngj. reg. dato: 2017.11.27 108

begrensing av varer og tjenester for int.merker 2019.02.25 - nr 09/19 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i. (111) Reg.nr.: 0991588 (210) Søknadsnr.: 200901748 (151) Reg.dato: 2009.01.08 (180) Registreringer 2019.01.08 (220) Inndato: 2009.02.19 WEATHERTECH MacNeil IP LLC, 2435 Wisconsin Street, IL60515 DOWNERS GROVE, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 12 Land vehicle parts, namely, rooftop cargo and luggage carriers for vehicles; wind deflectors for attachment to the roof or sides of vehicles; pet barriers for land vehicles; headlight guards; license plate frames; license plate covers and replacement screw caps for license plate covers; mud flaps for land vehicles; bug and stone deflector shields for land vehicles. Klasse 22 Protective liners for the cargo area of vehicles and trucks. Klasse 27 Floor trays for land vehicles; carpeted and rubber floor mats for automobiles. (111) Reg.nr.: 1010310 (210) Søknadsnr.: 200909275 (151) Reg.dato: 2009.01.20 (180) Registreringer 2019.01.20 (220) Inndato: 2009.09.17 PYLONES, 41 rue de l'agent Sarre, 92700 COLOMBES, Frankrike (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery; side arms, other than firearms; razors; appliances and instruments for slaughtering butchers' animals; hand-operated hand tools for gardening; shearers (hand instruments); salad cutlery; nail files; nail clippers; hair-removing tweezers; hand tools for gardening; shovels; rakes; hammers; squeegees for window panes; scissors; secateurs; tin openers; rasps. Klasse 21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; hand-operated cleaning instruments; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); porcelain; earthenware; bottles; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or glass; toiletry utensils or kits; refuse bins; glasses (receptacles); tableware; indoor aquaria; hairbrushes; nail brushes; dishwashing brushes; sugar bowls; graters; hip flasks used for alcohol; cruet stands; salt cellars; pepper pots; Chinese chopsticks; insulated bottles; funnels; egg-cups; cheese graters; nutmeg graters; aperitif serving dishes; ice scoops; bowls; cups; whisk brooms; scoops for use in the home; tart scoops; tea infusers; trays; salad bowls, corkscrews; plates; drinking glasses; fitted picnic baskets. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); newspaper subscription services for third parties; business organization and management consultancy; accounting; document reproduction; employment agencies; computer file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online advertising on a computer network; rental of advertising time on any media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public relations. (111) Reg.nr.: 1010310 (210) Søknadsnr.: 200909275 (151) Reg.dato: 2009.01.20 (180) Registreringer 2019.01.20 (220) Inndato: 2009.09.17 PYLONES, 41 rue de l'agent Sarre, 92700 COLOMBES, Frankrike (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery; side arms, other than firearms; razors; appliances and instruments for slaughtering butchers' animals; hand-operated hand tools for gardening; shearers (hand instruments); salad cutlery; nail files; nail clippers; hair-removing tweezers; hand tools for gardening; shovels; rakes; hammers; squeegees for window panes; scissors; secateurs; tin openers; rasps. Klasse 21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; hand-operated cleaning instruments; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); porcelain; earthenware; bottles; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or glass; toiletry utensils or kits; refuse bins; glasses (receptacles); tableware; indoor aquaria; hairbrushes; nail brushes; dishwashing brushes; sugar bowls; graters; hip flasks used for alcohol; cruet stands; salt cellars; pepper pots; Chinese chopsticks; insulated bottles; funnels; egg-cups; cheese graters; nutmeg graters; aperitif serving dishes; ice scoops; bowls; cups; whisk brooms; scoops for use in the home; tart scoops; tea infusers; trays; salad bowls, corkscrews; plates; drinking glasses; fitted picnic baskets. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; 109

begrensing av varer og tjenester for int.merker 2019.02.25 - nr 09/19 dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); newspaper subscription services for third parties; business organization and management consultancy; accounting; document reproduction; employment agencies; computer file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online advertising on a computer network; rental of advertising time on any media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public relations. (111) Reg.nr.: 1017351 (210) Søknadsnr.: 201401397 (151) Reg.dato: 2009.10.05 (180) Registreringer 2019.10.05 (220) Inndato: 2014.02.06 CRABBIE'S Halewood International Brands Ltd, The Sovereign Distillery, Wilson Road, Huyton Business Park, L366AD LIVERPOOL, Storbritannia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for making beverages; shandy, de-alcoholised drinks, nonalcoholic beers and wines. Klasse 33 Alcoholic wines; spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; spirit or winebased cocktails and aperitifs; beverages containing wine; mulled wines; alcopops; alcoholic cocktails. (111) Reg.nr.: 1163629 (210) Søknadsnr.: 201307630 (151) Reg.dato: 2013.02.11 (180) Registreringer 2023.02.11 (220) Inndato: 2013.06.27 clothing of imitations of leather; clothing of leather; uniforms; top coats; gloves [clothing]; scarfs; dresses; headbands [clothing]; shirts; wooden shoes; jumper dresses; sweaters; knitwear [clothing]; underpants; slippers; headgear for wear; tee-shirts; sashes for wear; hats; pelisses; skirts; skorts. Klasse 35 Business management; business administration; office functions. Klasse 38 Wireless broadcasting; television broadcasting; cable television broadcasting; providing internet chatrooms; providing telecommunication channels for teleshopping services; computer aided transmission of messages and images; radio broadcasting; teleconferencing services. Klasse 41 Modelling for artists; academies [education]; lending libraries; discotheque services; animal training; gambling; health club services [health and fitness training]; night clubs; music-halls; game services provided on-line from a computer network; religious education; organization of balls; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of workshops [training]; arranging of beauty contests; operating lotteries; organization of shows [impresario services]; organization of sports competitions; television entertainment; presentation of live performances; theatre productions; film production, other than advertising films; radio entertainment; entertainer services; party planning [entertainment]; providing casino facilities [gambling]; educational services; orchestra services; circuses; boarding schools; production of shows. (111) Reg.nr.: 1299305 (210) Søknadsnr.: 201606775 (151) Reg.dato: 2016.01.07 (180) Registreringer 2026.01.07 (220) Inndato: 2016.06.16 MediDate ehealth MediDate GmbH, Danziger Strasse 2, 10435 BERLIN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 35 Intermediation of contracts for third parties for provisions of services in the medical sector (ehealth) limited to services of managing and arranging appointments in the field of laser eye surgery, cosmetic surgery and dental treatment. Yunusov Timur Ildarovich, apt. 64, bld. 8, Sergeya Radonezhskogo Street, 105120 MOSKVA, Russland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 25 Bandanas [neckerchiefs]; body linen [garments]; berets; overalls; boas [necklets]; half-boots; breeches for wear; trousers; brassieres; veils [clothing]; neckties; jerseys [clothing]; vests; singlets; hosiery; slips [undergarments]; suits; jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; furs [clothing]; fur stoles; beach shoes; sports shoes; footwear; outerclothing; ready-made clothing; 110

begrensing av varer og tjenester for int.merker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 1299561 (210) Søknadsnr.: 201606822 (151) Reg.dato: 2016.01.26 (180) Registreringer 2026.01.26 (220) Inndato: 2016.06.16 COTIVITI CORPORATION, 50 DANBURY ROAD, CT06897 WILTON, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 35 Account auditing services, including recovery audit services in the nature of reviewing accounts payable, purchasing systems, durable medical equipment payments, pharmacy claims and transactions, freight and vendor records, and medical claims billing systems to detect lost profits through overpayments, miscalculations, missed discounts, pricing errors, duplicate payments, incorrect invoices and missed credits, sales and use tax liabilities and payments, and contract and provider compliance; business consulting services, including providing procure-to-pay process improvement recommendations and providing industry benchmarks to gauge performance and guide policy decisions; business assistance, advisory and consulting services in the field of health care claims coding, billing patterns analysis, cost controls, payment policies, provider utilization patterns analysis, provider billing compliance review and analysis, integrated medical claims analysis, medical charts, product liability analysis, medication therapy management, and retrotermination claims review and analysis; providing business financial opportunity and cost analysis; healthcare business management services, namely network utilization analysis; providing chart review services as part of business management in the healthcare field; consulting services in the cost and payment management of health care; medical claims management services, including receiving, data entering, and re-pricing of transactions that are originated by physicians, hospitals, and ancillary medical care providers; medical cost management; business assistance, advisory and consulting services in the field of healthcare network management; clinical and business process optimization services; business decision support, analytics and operations assessment services in the healthcare and retail fields; comparative business and industry trend reporting and analysis services; business process management of clinical payments; retail transactions, promotions and pricing review services; business and management consulting for healthcare providers, retail companies and related businesses; business analytics services; business management consulting; business consulting; electronic data collection and data submission services for business purposes in the fields of medicine and healthcare; business information for enterprises; cost management for the healthcare benefit plans of others. Klasse 36 Medical insurance case and utilization review and insurance claims adjustment services for healthcare purchasers and payers and providers and medicare beneficiaries; assessing medical insurance claims, including inpatient claims analysis, medical claims evaluation, network optimization and clinical and coding review; healthcare benefit financial management services; providing healthcare benefit financial services; providing financial counseling and consulting in the field of healthcare benefits; insurance claim processing consultation services for payer owned PPOs to eliminate out-of-network claims. Klasse 42 Hosting a website for use in recovery auditing featuring technology that enables users to store, track, analyze, communicate, and report on information from multiple recovery audit sources and audit efforts; IT consulting services; providing on-line, nondownloadable, Internet-based software application for medical billing for physicians and health care institutions; technical data analysis in the field of healthcare services, in the nature of providing information on the subject of healthcare provider profiling; mobile application development; hosting a website featuring technology that enables users to manage the vendor claim approval process; providing on-line, non-downloadable software for use in the data analytics field; computer services, including hosting an interactive web site that allows storing, tracking, analyzing, communicating and reporting on recovery audit activity and the results of analysis of accounts payable, purchasing system and medical claims billing transactions; application service provider featuring software for providing an online database in the field of transaction processing to upload transactional data, provide statistical analysis and produce notifications and reports; application service provider, including providing, hosting, managing, developing, researching, analyzing, reporting and maintaining applications, software, web sites, healthcare benefits programs, employee productivity and risk management; developing customized software in the field of recovery auditing for others; hosting an interactive business customer accounting website that allows business owners to retrieve customer data and audit customer accounts. Klasse 45 Fraud detection services in the field of health care insurance. 111

begrensing av varer og tjenester for int.merker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 1300062 (210) Søknadsnr.: 201607310 (151) Reg.dato: 2016.02.19 (180) Registreringer 2026.02.19 (220) Inndato: 2016.06.30 shafts for infiltration, infiltration containers and infiltration lines; tanks of masonry; drain pipes, not of metal; penstock pipes, not of metal; pipes, not of metal [building]; water-pipes, not of metal; buildings, transportable, not of metal. Klasse 20 Tanks not of metal; non-metallic barrels and tons; internal valves of plastic for water pipes or drainpipes; floating containers, not of metal. Nippon Wiper Blade Co., Ltd., 311, Aza Numagashira, Shimotakayanagi, 347-8585 KAZO-SHI SAITAMA- KEN, Japan (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 12 Wiper blades none of the aforesaid goods being bearings for vehicles or parts thereof; windscreen wipers none of the aforesaid goods being bearings for vehicles or parts thereof. (111) Reg.nr.: 1308867 (210) Søknadsnr.: 201610461 (151) Reg.dato: 2016.04.19 (180) Registreringer 2026.04.19 (220) Inndato: 2016.09.15 ESSENTIA Cree, Inc., 4600 Silicon Dr., NC27703 DURHAM, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 11 Indoor lighting fixtures, namely, troffers and track lighting. (111) Reg.nr.: 1313374 (210) Søknadsnr.: 201611814 (151) Reg.dato: 2016.08.12 (180) Registreringer 2026.08.12 (220) Inndato: 2016.10.13 GRAF Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, Carl-Zeiss-Str. 2-6, 79331 TENINGEN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 11 Automatic watering installations; water filtering apparatus; regulating and safety accessories for water apparatus; sanitary apparatus and installations; water conduits installations; water purifying installations; sewage treatment installations; water purifying apparatus and machines; water supply installations; water distribution installations; water intake apparatus; water collecting apparatus; rainwater filters of plastic; filters for drinking water; heat accumulators; ornamental water fountains. Klasse 17 Filtering materials (semi-processed products of foams of plastic); seals; clack valves of rubber; flexible tubes, not of metal; floating barriers against pollution; valves of rubber or vulcanized fiber [fibre]; pipe sockets, not of metal; pipe figures, not of metal; none of the aforesaid goods in the form of adhesives, fillers, sealants, paints, coatings or goods for fire protection. Klasse 19 Gutter pipes, not of metal; branch pipes, not of metal; (111) Reg.nr.: 1313374 (210) Søknadsnr.: 201611814 (151) Reg.dato: 2016.08.12 (180) Registreringer 2026.08.12 (220) Inndato: 2016.10.13 GRAF Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, Carl-Zeiss-Str. 2-6, 79331 TENINGEN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 11 Automatic watering installations; water filtering apparatus; regulating and safety accessories for water apparatus; sanitary apparatus and installations; water conduits installations; water purifying installations; sewage treatment installations; water purifying apparatus and machines; water supply installations; water distribution installations; water intake apparatus; water collecting apparatus; rainwater filters of plastic; filters for drinking water; heat accumulators; ornamental water fountains. Klasse 17 Filtering materials (semi-processed products of foams of plastic); seals; clack valves of rubber; flexible tubes, not of metal; floating barriers against pollution; valves of rubber or vulcanized fiber [fibre]; pipe sockets, not of metal; pipe figures, not of metal; none of the aforesaid goods in the form of adhesives, fillers, sealants, paints, coatings or goods for fire protection. Klasse 19 Gutter pipes, not of metal; branch pipes, not of metal; shafts for infiltration, infiltration containers and infiltration lines; tanks of masonry; drain pipes, not of metal; penstock pipes, not of metal; pipes, not of metal [building]; water-pipes, not of metal; buildings, transportable, not of metal. Klasse 20 Tanks not of metal; non-metallic barrels and tons; internal valves of plastic for water pipes or drainpipes; floating containers, not of metal. (111) Reg.nr.: 1338751 (210) Søknadsnr.: 201704528 (151) Reg.dato: 2017.01.10 (180) Registreringer 2027.01.10 (220) Inndato: 2017.04.13 IRIDESSE XEROX CORPORATION, 45 Glover Avenue, CT06856 NORWALK, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Printing presses. Klasse 9 Digital colour printers for documents. 112

begrensing av varer og tjenester for int.merker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 1355561 (210) Søknadsnr.: 201709239 (151) Reg.dato: 2016.09.22 (180) Registreringer 2026.09.22 (220) Inndato: 2017.07.13 coronatix Jenavalve Technology, Inc., 7545 Irvine Center Drive, Suite 100, CA92618 IRVINE, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 10 Surgical and medical apparatus and instruments namely, stent and stented valve loading units, and parts and fittings therefor; cardiac apparatus and instruments for use in cardiac valve replacement procedures and parts and fittings therefor; cardiac valve replacements apparatus; aortic valve repair and replacement apparatus; catheters; tips for catheter delivery systems; handles for manipulating catheters; handles for catheter apparatus; handles comprising of multiple parts for catheter apparatus; cartridges for carrying medical prostheses; parts and fittings for the aforesaid apparatus. (111) Reg.nr.: 1389075 (210) Søknadsnr.: 201802079 (151) Reg.dato: 2017.12.04 (180) Registreringer 2027.12.04 (220) Inndato: 2018.02.15 computer systems, servers, computer networks, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices; maintenance of computer software relating to computer security and prevention of computer risks; software as a service (SAAS) featuring software for use in providing threat prevention, analysis, detection, and response, including on a realtime basis, for computer systems, servers, computer networks, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices; software as a service (SAAS) featuring software for use in providing visibility, management, and monitoring, including on a real-time basis, of computer systems, servers, computer networks, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices; platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for creating, managing, and deploying cloud computing infrastructure services; platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in providing security for computer systems, servers, computer networks, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices; providing online non-downloadable software for use, including on a real-time basis, in operational and security monitoring and alerting, cyber defense and cyber-security of computer systems, internet, networks, applications, and electronic data and communications, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices; providing online non-downloadable intrusion detection software; computer security services, namely, tracking software, data files, and executable files in computer networks, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices, including on a real-time basis, identifying unauthorized, new or unknown software, data files, and executable files, including on a real-time basis, and blocking unauthorized software executions and data access, including on a real-time basis. Carbon Black, Inc., 1100 Winter Street, MA02451 WALTHAM, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Computer programs and software for use in providing threat prevention, analysis, detection, and response, including on a real-time basis, for computer systems, servers, computer networks, endpoints, and portable electronic devices; computer programs and software for use in providing visibility, management, and monitoring, including on a real-time basis, of computer systems, servers, computer networks, endpoints, and portable electronic devices; computer programs for use, including on a real-time basis, in tracking software, data files, and executable files in computer networks, endpoints, and portable electronic devices for use in identifying unauthorized, new or unknown software, data files, and executable files, and for blocking unauthorized software executions and data access; computer programs for use as an online search engine and as a downloadable utility program; computer programs for preventing viruses and unauthorized access to computer systems, computer networks, endpoints, and portable electronic devices; software for use, including on a real-time basis, in operational and security monitoring and alerting, cyber defense and cyber-security of computer systems, internet, networks, applications, electronic data and communications, endpoints, and portable electronic devices; intrusion detection software. Klasse 42 Computer security services, namely, restricting and controlling access privileges of users of computer systems, servers, computer networks, endpoints, mobile phones and portable and handheld electronic devices, and of computing resources for cloud, mobile or network resources based on assigned credentials; computer security consultancy; cloud computing featuring software for use in providing security for 113

begrensing av varer og tjenester for int.merker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 1390703 (210) Søknadsnr.: 201802423 (151) Reg.dato: 2017.05.10 (180) Registreringer 2027.05.10 (220) Inndato: 2018.02.22 Corporación Cuba Ron S.A., Calle 200 número 1708, entre 17 y 19, Atabey, Playa, 11300 LA HABANA, Cuba TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 33 Rum. knitted fabrics with various material compositions made from natural and/or synthetically manufactured fibres; in particular in connection with the ingredients additionally required for manufacture, including retroreflective outer fabrics of all kinds (including in laminated and composite form). Klasse 24 Textile material; textile goods, and substitutes for textile goods; textiles and textile goods, included in this class; linings [textile]; fleece fabrics; softshell fabrics; jersey; coated and laminated textile goods; textiles with nano or lotus effects or being provided therewith; flame-resistant fabrics made from aramid fibres; antistatic fabrics for protection against electric, magnetic and electromagnetic radiation; all of the aforesaid goods being solely for work clothing and protective clothing, and for personal protective equipment and ESD protective clothing for selfprotection and for product protection, including headgear and shoes therefor. Klasse 25 Headgear; clothing; footwear; all of the aforesaid goods, included in this class, solely for the field of workwear and ESD protective clothing (clothing for product protection), including headgear and shoes therefor. (111) Reg.nr.: 1402622 (210) Søknadsnr.: 201806431 (151) Reg.dato: 2018.01.19 (180) Registreringer 2028.01.19 (220) Inndato: 2018.05.17 (111) Reg.nr.: 1398686 (210) Søknadsnr.: 201805324 (151) Reg.dato: 2017.12.18 (180) Registreringer 2027.12.18 (220) Inndato: 2018.04.26 HB Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG, Maischeider Str. 19, 56584 THALHAUSEN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Security, safety, protection and signalling apparatus, and security, safety, protection and signalling equipment; protective clothing for protection against heat, cold and radiation; clothing for protection against fire; articles of clothing for protection against accident; protective clothing for the prevention of injury; protective footwear; specialised clothing for lifesaving measures; protective face shields; safety goggles; protective masks; protective clothing for operations in the clean room sector; protective work wear; work clothing for protection against accidents; clothing for protection against accidents; protective clothing made from antistatic, flame-retardant, multi-standard fabrics (protective clothing and safety clothing); clothing made from conductive (antistatic) fabrics (protective clothing); protective clothing made of flame-retardant fabrics of aramid fibres; protective shields and protective clothing made of anti-static fabrics for protection against electric, magnetic and electromagnetic radiation; clothing for protecting against extreme stress from arc flashes, especially designed for live-line working (protective and safety clothing); clothing and work clothing for personal protection (PSA) made from retroreflective material, in particular both fabrics with various material compositions made from natural and/or synthetically manufactured fibres and mesh and AS METAL AGAÇ MAKINALARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Yukari dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1, Cadde No:30/A, Ümraniye, ISTANBUL, Tyrkia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Machinery used in the processing of wood and wood products, plastic and products made of plastic namely woodworking presses with hydraulic heating; manual and automatic glue application machines; manual and automatic edge gluing machines; massive bonding machines; manual and automatic pneumatic saw circular shears; coating, cutting and lapping machines; pneumatic and hydraulic biasing assembly presses; corpus presses; lined and unlined circular sawing machines; breakout machines; coating and sewing machines; silicone and non-silicon dust suction machines; thickness and caliber machines; caliber sanding machines; door and frame assembly presses; heated hydraulic contraplate presses; glue mixers (mixer); band sanding machines; oscillating sanding machines; heated hydraulic tire presses. Klasse 9 Electro hydraulic presses. 114

begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2019.02.25 - nr 09/19 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. (111) Reg.nr.: 195961 (151) Reg.dato.: 1999.02.17 (151) Int. reg. dato: 1999.02.17 (180) Registreringen 2019.02.17 (210) Søknadsnr: 19961938 (220) Inndato: 1996.03.20 (111) Reg.nr.: 53464 (151) Reg.dato.: 1959.02.13 (151) Int. reg. dato: 1959.02.13 (180) Registreringen 2019.02.13 (210) Søknadsnr: 66246 (220) Inndato: 1959.02.13 Novell Inc, 1800 South Novell Place, Ohta-ku, UT84606 PROVO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner og innregistrerte dataprogrammer, datanettverksprogrammer. Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design av dataprogrammer og EDB-programmering, rådgiving og konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer; utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie av tilgangstid til computer databaser. Adax AS, Postboks 38, 3061 SVELVIK, TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer og sakser (ikke opptatt i andre klasser); gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og - redskaper samt tilhørende futteraler og barberblader; ikke-elektrisk strykejern, vaffeljern og bakejern, neglefiler og -tenger. Klasse 9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; grammofoner og grammofonplater; redningsapparater, dykkerantrekk og -apparater; ildslukningsapparater. Klasse 11 Ikke-elektriske apparater for oppvarming og koking. (111) Reg.nr.: 301456 (151) Reg.dato.: 2018.12.05 (151) Int. reg. dato: 2018.12.05 (180) Registreringen 2028.07.09 (210) Søknadsnr: 201809096 (220) Inndato: 2018.07.09 NETRAS Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 LEVERKUSEN, Tyskland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; preparater til behandling av frø (inkludert i klasse 1); plantevekstregulerende preparater; frøgener for Klasse 5 landbruksformål og -produksjon; gjødsel. Preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider; alle de forannevnte varer kun for bruk på avlinger. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter og korn, ikke opptatt i andre klasser; frø. 115

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 Merker som ikke er fornyet (111) Reg.nr.: 100607 (111) Reg.nr.: 132712 (111) Reg.nr.: 100608 (111) Reg.nr.: 132738 (111) Reg.nr.: 100642 (111) Reg.nr.: 132742 (111) Reg.nr.: 100655 (111) Reg.nr.: 132756 (111) Reg.nr.: 100697 (111) Reg.nr.: 132760 (111) Reg.nr.: 100706 (111) Reg.nr.: 132770 (111) Reg.nr.: 100726 (111) Reg.nr.: 132780 (111) Reg.nr.: 100729 (111) Reg.nr.: 132791 (111) Reg.nr.: 100734 (111) Reg.nr.: 132792 (111) Reg.nr.: 132634 (111) Reg.nr.: 132795 (111) Reg.nr.: 132635 (111) Reg.nr.: 132807 (111) Reg.nr.: 132648 (111) Reg.nr.: 132855 (111) Reg.nr.: 132649 (111) Reg.nr.: 132857 (111) Reg.nr.: 132650 (111) Reg.nr.: 15929 (111) Reg.nr.: 132657 (111) Reg.nr.: 15961 (111) Reg.nr.: 132665 (111) Reg.nr.: 16036 (111) Reg.nr.: 132671 (111) Reg.nr.: 16173 (111) Reg.nr.: 132682 (111) Reg.nr.: 187347 (111) Reg.nr.: 132685 (111) Reg.nr.: 191185 (111) Reg.nr.: 132686 (111) Reg.nr.: 191189 (111) Reg.nr.: 132693 (111) Reg.nr.: 191198 116

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 191199 (111) Reg.nr.: 191310 (111) Reg.nr.: 191208 (111) Reg.nr.: 191317 (111) Reg.nr.: 191209 (111) Reg.nr.: 191318 (111) Reg.nr.: 191210 (111) Reg.nr.: 191330 (111) Reg.nr.: 191224 (111) Reg.nr.: 191338 (111) Reg.nr.: 191232 (111) Reg.nr.: 191344 (111) Reg.nr.: 191234 (111) Reg.nr.: 191345 (111) Reg.nr.: 191235 (111) Reg.nr.: 191353 (111) Reg.nr.: 191242 (111) Reg.nr.: 191359 (111) Reg.nr.: 191248 (111) Reg.nr.: 191366 (111) Reg.nr.: 191253 (111) Reg.nr.: 191368 (111) Reg.nr.: 191257 (111) Reg.nr.: 191372 (111) Reg.nr.: 191260 (111) Reg.nr.: 191375 (111) Reg.nr.: 191262 (111) Reg.nr.: 191380 (111) Reg.nr.: 191273 (111) Reg.nr.: 191383 (111) Reg.nr.: 191275 (111) Reg.nr.: 191384 (111) Reg.nr.: 191283 (111) Reg.nr.: 191410 (111) Reg.nr.: 191297 (111) Reg.nr.: 191414 (111) Reg.nr.: 191302 (111) Reg.nr.: 191417 (111) Reg.nr.: 191305 (111) Reg.nr.: 191418 (111) Reg.nr.: 191306 (111) Reg.nr.: 191421 (111) Reg.nr.: 191307 (111) Reg.nr.: 191423 117

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 191426 (111) Reg.nr.: 191483 (111) Reg.nr.: 191436 (111) Reg.nr.: 191489 (111) Reg.nr.: 191437 (111) Reg.nr.: 191493 (111) Reg.nr.: 191438 (111) Reg.nr.: 191502 (111) Reg.nr.: 191439 (111) Reg.nr.: 191503 (111) Reg.nr.: 191445 (111) Reg.nr.: 191513 (111) Reg.nr.: 191448 (111) Reg.nr.: 191514 (111) Reg.nr.: 191454 (111) Reg.nr.: 191515 (111) Reg.nr.: 191455 (111) Reg.nr.: 191531 (111) Reg.nr.: 191456 (111) Reg.nr.: 191534 (111) Reg.nr.: 191457 (111) Reg.nr.: 191537 (111) Reg.nr.: 191458 (111) Reg.nr.: 191541 (111) Reg.nr.: 191459 (111) Reg.nr.: 191549 (111) Reg.nr.: 191461 (111) Reg.nr.: 191559 (111) Reg.nr.: 191462 (111) Reg.nr.: 191562 (111) Reg.nr.: 191463 (111) Reg.nr.: 191571 (111) Reg.nr.: 191466 (111) Reg.nr.: 191577 (111) Reg.nr.: 191468 (111) Reg.nr.: 191586 (111) Reg.nr.: 191469 (111) Reg.nr.: 191587 (111) Reg.nr.: 191470 (111) Reg.nr.: 191590 (111) Reg.nr.: 191475 (111) Reg.nr.: 191592 (111) Reg.nr.: 191481 (111) Reg.nr.: 191596 118

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 191603 (111) Reg.nr.: 191683 (111) Reg.nr.: 191606 (111) Reg.nr.: 191684 (111) Reg.nr.: 191610 (111) Reg.nr.: 191691 (111) Reg.nr.: 191613 (111) Reg.nr.: 191692 (111) Reg.nr.: 191616 (111) Reg.nr.: 191700 (111) Reg.nr.: 191617 (111) Reg.nr.: 191701 (111) Reg.nr.: 191618 (111) Reg.nr.: 191702 (111) Reg.nr.: 191620 (111) Reg.nr.: 191703 (111) Reg.nr.: 191628 (111) Reg.nr.: 191708 (111) Reg.nr.: 191636 (111) Reg.nr.: 191712 (111) Reg.nr.: 191637 (111) Reg.nr.: 191728 (111) Reg.nr.: 191638 (111) Reg.nr.: 191733 (111) Reg.nr.: 191639 (111) Reg.nr.: 191736 (111) Reg.nr.: 191643 (111) Reg.nr.: 191737 (111) Reg.nr.: 191644 (111) Reg.nr.: 191744 (111) Reg.nr.: 191655 (111) Reg.nr.: 191748 (111) Reg.nr.: 191659 (111) Reg.nr.: 191752 (111) Reg.nr.: 191671 (111) Reg.nr.: 191758 (111) Reg.nr.: 191673 (111) Reg.nr.: 191768 (111) Reg.nr.: 191675 (111) Reg.nr.: 191795 (111) Reg.nr.: 191676 (111) Reg.nr.: 191797 (111) Reg.nr.: 191677 (111) Reg.nr.: 191801 119

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 246658 (111) Reg.nr.: 246704 (111) Reg.nr.: 246660 (111) Reg.nr.: 246706 (111) Reg.nr.: 246662 (111) Reg.nr.: 246707 (111) Reg.nr.: 246666 (111) Reg.nr.: 246708 (111) Reg.nr.: 246675 (111) Reg.nr.: 246709 (111) Reg.nr.: 246678 (111) Reg.nr.: 246710 (111) Reg.nr.: 246679 (111) Reg.nr.: 246713 (111) Reg.nr.: 246681 (111) Reg.nr.: 246714 (111) Reg.nr.: 246682 (111) Reg.nr.: 246715 (111) Reg.nr.: 246683 (111) Reg.nr.: 246717 (111) Reg.nr.: 246685 (111) Reg.nr.: 246718 (111) Reg.nr.: 246687 (111) Reg.nr.: 246719 (111) Reg.nr.: 246689 (111) Reg.nr.: 246720 (111) Reg.nr.: 246691 (111) Reg.nr.: 246721 (111) Reg.nr.: 246692 (111) Reg.nr.: 246722 (111) Reg.nr.: 246693 (111) Reg.nr.: 246725 (111) Reg.nr.: 246694 (111) Reg.nr.: 246726 (111) Reg.nr.: 246695 (111) Reg.nr.: 246727 (111) Reg.nr.: 246697 (111) Reg.nr.: 246729 (111) Reg.nr.: 246698 (111) Reg.nr.: 246730 (111) Reg.nr.: 246699 (111) Reg.nr.: 246731 (111) Reg.nr.: 246703 (111) Reg.nr.: 246732 120

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 246735 (111) Reg.nr.: 246793 (111) Reg.nr.: 246736 (111) Reg.nr.: 246801 (111) Reg.nr.: 246742 (111) Reg.nr.: 246802 (111) Reg.nr.: 246743 (111) Reg.nr.: 246803 (111) Reg.nr.: 246746 (111) Reg.nr.: 246807 (111) Reg.nr.: 246748 (111) Reg.nr.: 246810 (111) Reg.nr.: 246749 (111) Reg.nr.: 246811 (111) Reg.nr.: 246750 (111) Reg.nr.: 246817 (111) Reg.nr.: 246757 (111) Reg.nr.: 246818 (111) Reg.nr.: 246760 (111) Reg.nr.: 246824 (111) Reg.nr.: 246761 (111) Reg.nr.: 246825 (111) Reg.nr.: 246765 (111) Reg.nr.: 246829 (111) Reg.nr.: 246766 (111) Reg.nr.: 246831 (111) Reg.nr.: 246767 (111) Reg.nr.: 246832 (111) Reg.nr.: 246769 (111) Reg.nr.: 246833 (111) Reg.nr.: 246770 (111) Reg.nr.: 246834 (111) Reg.nr.: 246775 (111) Reg.nr.: 246835 (111) Reg.nr.: 246778 (111) Reg.nr.: 246836 (111) Reg.nr.: 246784 (111) Reg.nr.: 246838 (111) Reg.nr.: 246785 (111) Reg.nr.: 246842 (111) Reg.nr.: 246786 (111) Reg.nr.: 246844 (111) Reg.nr.: 246788 (111) Reg.nr.: 246845 121

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 246847 (111) Reg.nr.: 246888 (111) Reg.nr.: 246848 (111) Reg.nr.: 246890 (111) Reg.nr.: 246850 (111) Reg.nr.: 246892 (111) Reg.nr.: 246851 (111) Reg.nr.: 246893 (111) Reg.nr.: 246854 (111) Reg.nr.: 246894 (111) Reg.nr.: 246856 (111) Reg.nr.: 246895 (111) Reg.nr.: 246857 (111) Reg.nr.: 246898 (111) Reg.nr.: 246859 (111) Reg.nr.: 246900 (111) Reg.nr.: 246862 (111) Reg.nr.: 246904 (111) Reg.nr.: 246863 (111) Reg.nr.: 246905 (111) Reg.nr.: 246864 (111) Reg.nr.: 246906 (111) Reg.nr.: 246865 (111) Reg.nr.: 246907 (111) Reg.nr.: 246866 (111) Reg.nr.: 246908 (111) Reg.nr.: 246867 (111) Reg.nr.: 246912 (111) Reg.nr.: 246871 (111) Reg.nr.: 246913 (111) Reg.nr.: 246872 (111) Reg.nr.: 246915 (111) Reg.nr.: 246874 (111) Reg.nr.: 246917 (111) Reg.nr.: 246877 (111) Reg.nr.: 246918 (111) Reg.nr.: 246878 (111) Reg.nr.: 246919 (111) Reg.nr.: 246883 (111) Reg.nr.: 246920 (111) Reg.nr.: 246884 (111) Reg.nr.: 246925 (111) Reg.nr.: 246885 (111) Reg.nr.: 246926 122

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 246927 (111) Reg.nr.: 246972 (111) Reg.nr.: 246929 (111) Reg.nr.: 246973 (111) Reg.nr.: 246930 (111) Reg.nr.: 246974 (111) Reg.nr.: 246931 (111) Reg.nr.: 246976 (111) Reg.nr.: 246932 (111) Reg.nr.: 246978 (111) Reg.nr.: 246936 (111) Reg.nr.: 246979 (111) Reg.nr.: 246940 (111) Reg.nr.: 246985 (111) Reg.nr.: 246942 (111) Reg.nr.: 246987 (111) Reg.nr.: 246946 (111) Reg.nr.: 246988 (111) Reg.nr.: 246947 (111) Reg.nr.: 246989 (111) Reg.nr.: 246948 (111) Reg.nr.: 246991 (111) Reg.nr.: 246949 (111) Reg.nr.: 246992 (111) Reg.nr.: 246956 (111) Reg.nr.: 246993 (111) Reg.nr.: 246957 (111) Reg.nr.: 246994 (111) Reg.nr.: 246958 (111) Reg.nr.: 246995 (111) Reg.nr.: 246959 (111) Reg.nr.: 246996 (111) Reg.nr.: 246960 (111) Reg.nr.: 246999 (111) Reg.nr.: 246964 (111) Reg.nr.: 247000 (111) Reg.nr.: 246965 (111) Reg.nr.: 247001 (111) Reg.nr.: 246969 (111) Reg.nr.: 247002 (111) Reg.nr.: 246970 (111) Reg.nr.: 247003 (111) Reg.nr.: 246971 (111) Reg.nr.: 247006 123

merker som ikke er fornyet 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 247007 (111) Reg.nr.: 74742 (111) Reg.nr.: 247009 (111) Reg.nr.: 74779 (111) Reg.nr.: 51921 (111) Reg.nr.: 74810 (111) Reg.nr.: 52036 (111) Reg.nr.: 74814 (111) Reg.nr.: 52040 (111) Reg.nr.: 52041 (111) Reg.nr.: 520424 (111) Reg.nr.: 520508 (111) Reg.nr.: 52054 (111) Reg.nr.: 52089 (111) Reg.nr.: 52107 (111) Reg.nr.: 52131 (111) Reg.nr.: 52217 (111) Reg.nr.: 52269 (111) Reg.nr.: 52301 (111) Reg.nr.: 52357 (111) Reg.nr.: 52866 (111) Reg.nr.: 54317 (111) Reg.nr.: 74668 (111) Reg.nr.: 74671 (111) Reg.nr.: 74701 (111) Reg.nr.: 74714 124

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven 53 og varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: 201811402 (730) Søker: ZISSON AS, Tollbugata 32, 0157 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 147180 (210) Søknadsnr.: 19891256 S-L Snacks National, LLC, 13515 Ballantvne Corporate Place, NC28277 CHARLOTTE, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 103414 (210) Søknadsnr.: 19780797 RAVAGO S.A., 76-78, rue de Merl, 2146 LUXEMBOURG, Luxembourg ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 160235 (210) Søknadsnr.: 19914980 Werlefors Steel AB, Svartacksgatan 48 C, 75333 UPPSALA, Sverige Bergenstråhle & Partners Göteborg AB, Lindholmspiren 5 A, 41756 GÖTEBORG, Sverige 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 112336 (210) Søknadsnr.: 19812317 HHG IPCo., LLC., 1411 Broadway, 4th Floor, NY10018 NEW YORK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 161433 (210) Søknadsnr.: 19911906 S-L Snacks National, LLC, 13515 Ballantvne Corporate Place, NC28277 CHARLOTTE, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 135568 (210) Søknadsnr.: 19873611 BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.R.L., Largo Santa Margherita, 1, 36078 VALDAGNO, VICENZA, Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 184715 (210) Søknadsnr.: 19965713 SOFTAL Corona & Plasma GmbH, König-Georg-Stieg 1, 21107 HAMBURG, Tyskland ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 135807 (210) Søknadsnr.: 19865080 THK Co. Ltd., 2-12-10 Shibaura Minato-ku, TOKYO, Japan ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 186947 (210) Søknadsnr.: 19965680 Softal Electronic GmbH, D- 21107 Hamburg, Tyskland SOFTAL Corona & Plasma GmbH, König-Georg-Stieg 1, 21107 HAMBURG, Tyskland ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 125

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 193052 (210) Søknadsnr.: 199801383 Rørinspeksjon, Postboks 508 Brakerøya, 3002 DRAMMEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 209370 (210) Søknadsnr.: 19943066 AUTOVISTA LIMITED, 5th Floor Wellington House, 125 Strand, WC2R0AP LONDON, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 195818 (210) Søknadsnr.: 199808871 Cardinal Health Switzerland 515 GmbH, Lindenstrasse 10, 6340 BAAR, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.15 (111) Reg.nr.: 196355 (210) Søknadsnr.: 199809313 Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., MA02465 WEST NEWTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 196357 (210) Søknadsnr.: 199809315 Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., MA02465 WEST NEWTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 217662 (210) Søknadsnr.: 200206975 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 219931 (210) Søknadsnr.: 200210796 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 221873 (210) Søknadsnr.: 200305890 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 196359 (210) Søknadsnr.: 199809317 Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., MA02465 WEST NEWTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 203090 (210) Søknadsnr.: 199909489 Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., MA02465 WEST NEWTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 221873 (210) Søknadsnr.: 200305890 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 221874 (210) Søknadsnr.: 200305891 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 126

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 221874 (210) Søknadsnr.: 200305891 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 243435 (210) Søknadsnr.: 200711961 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 222056 (210) Søknadsnr.: 200305889 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 244975 (210) Søknadsnr.: 200711562 Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., MA02465 WEST NEWTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 222722 (210) Søknadsnr.: 200305193 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 222722 (210) Søknadsnr.: 200305193 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 246148 (210) Søknadsnr.: 200800759 RESURS BANK AB, Postboks 979 Sentrum, 0104 OSLO, ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 24673 (210) Søknadsnr.: 29104 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 230045 (210) Søknadsnr.: 200410463 AIRTOX INTERNATIONAL A/S, Kongevejen 155, 2830 VIRUM, Danmark 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 24673 (210) Søknadsnr.: 29104 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 241066 (210) Søknadsnr.: 200703443 KP Snacks Limited, Fifth Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, SL12BE SLOUGH, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 249884 (210) Søknadsnr.: 200812627 LIN-TIN HOLDING AS, Peer Gynts vei 27, 1890 RAKKESTAD, 2019.02.07 127

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 250051 (210) Søknadsnr.: 200812353 ViewSonic Corporation, 10 Pointe Drive, Suite 200, 235, 255, CA92821 BREA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 250991 (210) Søknadsnr.: 200902001 Dan-Dee International Ltd, 78 John Miller Way, Units 201 & 203, NJ07032 KEARNY, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 250077 (210) Søknadsnr.: 200815732 MSA TECHNOLOGY, LLC, 1000 CRANBERRY WOODS DRIVE, PA16066 CRANBERRY TOWNSHIP, USA PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 252539 (210) Søknadsnr.: 200903465 S-L Snacks National, LLC, 13515 Ballantvne Corporate Place, NC28277 CHARLOTTE, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 250351 (210) Søknadsnr.: 200812354 ViewSonic Corporation, 10 Pointe Drive, Suite 200, 235, 255, CA92821 BREA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 250353 (210) Søknadsnr.: 200810712 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA, Frydenlundgata 9, 8516 NARVIK, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 255517 (210) Søknadsnr.: 201000686 NORISMA AS, Maridalsveien 163, 0461 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 255533 (210) Søknadsnr.: 200815695 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 250633 (210) Søknadsnr.: 200900789 ABB Oy, Strömbergintie 1, 00380 HELSINGFORS, Finland ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 256206 (210) Søknadsnr.: 200900796 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 250984 (210) Søknadsnr.: 200902062 NORISMA AS, Maridalsveien 163, 0461 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 257256 (210) Søknadsnr.: 201005460 BYGGSERVICE RANGVALD RASMUSSEN, Bogavegen 111, 5725 VAKSDAL, 2019.02.09 128

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 257796 (210) Søknadsnr.: 201006951 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 259332 (210) Søknadsnr.: 200610180 Vertiv IT Systems, Inc., 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 260825 (210) Søknadsnr.: 201101298 KP Snacks Limited, Fifth Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, SL12BE SLOUGH, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 263481 (210) Søknadsnr.: 201104515 Vertiv IT Systems, Inc., 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 264913 (210) Søknadsnr.: 201113728 ALSTOM Transport Technologies, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 SAINT-OUEN, Frankrike BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 266908 (210) Søknadsnr.: 201203780 NORISMA AS, Maridalsveien 163, 0461 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 269611 (210) Søknadsnr.: 201212577 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 269611 (210) Søknadsnr.: 201212577 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 269856 (210) Søknadsnr.: 201212879 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 269856 (210) Søknadsnr.: 201212879 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 275005 (210) Søknadsnr.: 201314396 We Norwegians AS, Stallgata 6, 5700 VOSS, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 276369 (210) Søknadsnr.: 201402723 GRANE DESIGN Tove Beate Grane, Vikeshovden 9, 5709 VOSS, We Norwegians AS, Stallgata 6, 5700 VOSS, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.08 129

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 278089 (210) Søknadsnr.: 201407475 S-L Snacks National, LLC, 13515 Ballantvne Corporate Place, NC28277 CHARLOTTE, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 282604 (210) Søknadsnr.: 201501534 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 278552 (210) Søknadsnr.: 201409416 NALPROPION PHARMACEUTICALS, INC., 10 North Park Place, Suite 201, NJ07960 MORRISTOWN, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.15 (111) Reg.nr.: 279915 (210) Søknadsnr.: 201412617 NALPROPION PHARMACEUTICALS, INC., 10 North Park Place, Suite 201, NJ07960 MORRISTOWN, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.15 (111) Reg.nr.: 282607 (210) Søknadsnr.: 201503753 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 283004 (210) Søknadsnr.: 201504611 Jørn Thoresen, Fredriksfrydveien 2, 1792 TISTEDAL, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 281726 (210) Søknadsnr.: 201412807 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 283032 (210) Søknadsnr.: 201503752 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 281727 (210) Søknadsnr.: 201412809 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 284684 (210) Søknadsnr.: 201510637 RESURS BANK AB, Postboks 979 Sentrum, 0104 OSLO, ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 282603 (210) Søknadsnr.: 201501533 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 284713 (210) Søknadsnr.: 201510651 RESURS BANK AB, Postboks 979 Sentrum, 0104 OSLO, ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.11 130

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 286321 (210) Søknadsnr.: 201515704 Jørn Thoresen, Fredriksfrydveien 2, 1792 TISTEDAL, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 289181 (210) Søknadsnr.: 201605748 Harrow Health, Inc., 12264 El Camino Real, Suite 350, CA92130 SAN DIEGO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 286328 (210) Søknadsnr.: 201515698 Jørn Thoresen, Fredriksfrydveien 2, 1792 TISTEDAL, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 286342 (210) Søknadsnr.: 201515703 Jørn Thoresen, Fredriksfrydveien 2, 1792 TISTEDAL, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 288143 (210) Søknadsnr.: 201604671 Harrow Health, Inc., 12264 El Camino Real, Suite 350, CA92130 SAN DIEGO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 288144 (210) Søknadsnr.: 201604957 Harrow Health, Inc., 12264 El Camino Real, Suite 350, CA92130 SAN DIEGO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 288854 (210) Søknadsnr.: 201609904 DOGS BY B BENTE RØCH LIEN, Sjøgangen 4, 0252 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 289657 (210) Søknadsnr.: 201608649 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 290223 (210) Søknadsnr.: 201609403 Harrow Health, Inc., 12264 El Camino Real, Suite 350, CA92130 SAN DIEGO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 292522 (210) Søknadsnr.: 201702625 PUZZEL AS, Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 292574 (210) Søknadsnr.: 201700805 NORISMA AS, Maridalsveien 163, 0461 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 292961 (210) Søknadsnr.: 201701681 VITALIS PHARMA AS, Klingenberggata 4, 0161 OSLO, 2019.02.08 131

overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 293697 (210) Søknadsnr.: 201703228 Beerenberg Services AS, Kokstaddalen 33, 5257 KOKSTAD, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 302223 (210) Søknadsnr.: 201811401 ZISSON AS, Tollbugata 32, 0157 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 294504 (210) Søknadsnr.: 201705123 LERVIG AS, Hillevåg Vierveien 1, 4016 STAVANGER, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 48759 (210) Søknadsnr.: 58928 Garrett Transportation I Inc., 2525 W. 190th Street, CA90504 TORRANCE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 294776 (210) Søknadsnr.: 201705122 LERVIG AS, Hillevåg Vierveien 1, 4016 STAVANGER, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 296565 (210) Søknadsnr.: 201710540 Toolstream Limited, Boundary Way, Lufton Trading Estate, BA228HZ YEOVIL, SOMERSET, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 298241 (210) Søknadsnr.: 201707864 NORISMA AS, Maridalsveien 163, 0461 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 49453 (210) Søknadsnr.: 61150 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 49453 (210) Søknadsnr.: 61150 Lancing Invest AS, Postboks 2023 Stubberød, 3255 LARVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 51885 (210) Søknadsnr.: 61282 Garrett Transportation I Inc., 2525 W. 190th Street, CA90504 TORRANCE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 301856 (210) Søknadsnr.: 201810010 Balena Inc, 1517 12th Ave, Suite 302, WA98122 SEATTLE, USA OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 80844 (210) Søknadsnr.: 98586 Garrett Transportation I Inc., 2525 W. 190th Street, CA90504 TORRANCE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.08 132

(111) Reg.nr.: 88202 (210) Søknadsnr.: 111943 DKB Household Distribution AG, Eggbuehlstrasse 28, 8050 ZURICH, Sveits ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.15 overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 92454 (210) Søknadsnr.: 115068 Garrett Transportation I Inc., 2525 W. 190th Street, CA90504 TORRANCE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.08 133

endringer i fullmaktsforhold 2019.02.25 - nr 09/19 Endringer i fullmaktsforhold Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: 201803321 (730) Søker: Hyperthermics AS, Vikemyra 1, 6065 ULSTEINVIK, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 1191831 (210) Søknadsnr.: 201401659 Saltkråkan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (210) Søknadsnr.: 201803322 (730) Søker: Hyperthermics AS, Vikemyra 1, 6065 ULSTEINVIK, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 0937689 (210) Søknadsnr.: 200712556 Näslund & Jonsson Import AB, Regementsgatan 23, 83141 ÖSTERSUND, Sverige 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 107310 (210) Søknadsnr.: 19781368 Huntonit AS, Postboks 21, 4701 VENNESLA, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 112336 (210) Søknadsnr.: 19812317 HHG IPCo., LLC., 1411 Broadway, 4th Floor, NY10018 NEW YORK, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 1189821 (210) Søknadsnr.: 201400819 Saltkrakan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 1249795 (210) Søknadsnr.: 201506722 Saltkrakan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 1253773 (210) Søknadsnr.: 201507985 Saltkrakan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 1255565 (210) Søknadsnr.: 201508399 Saltkrakan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 1273411 (210) Søknadsnr.: 201514159 Saltkrakan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 134

endringer i fullmaktsforhold 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 1273413 (210) Søknadsnr.: 201514161 Saltkrakan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 160235 (210) Søknadsnr.: 19914980 Werlefors Steel AB, Svartacksgatan 48 C, 75333 UPPSALA, Sverige Bergenstråhle & Partners Göteborg AB, Lindholmspiren 5 A, 41756 GÖTEBORG, Sverige 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 135568 (210) Søknadsnr.: 19873611 BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.R.L., Largo Santa Margherita, 1, 36078 VALDAGNO, VICENZA, Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 166163 (210) Søknadsnr.: 19936312 Saltkråkan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 137643 (210) Søknadsnr.: 19882252 Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 151-0072 TOKYO, Japan WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, 1022 LUXEMBOURG, Luxembourg 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 137928 (210) Søknadsnr.: 19881180 Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 151-0072 TOKYO, Japan WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, 1022 LUXEMBOURG, Luxembourg 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 1383665 (210) Søknadsnr.: 201800253 J. SAFRA I.P. HOLDINGS SCS, Société de droit Luxembourgeois, Boulevard Joseph II 17-21, 1840 LUXEMBOURG, Luxembourg BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 144795 (210) Søknadsnr.: 19893268 Huntonit AS, Postboks 21, 4701 VENNESLA, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 193052 (210) Søknadsnr.: 199801383 Rørinspeksjon, Postboks 508 Brakerøya, 3002 DRAMMEN, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 196320 (210) Søknadsnr.: 199807936 Stiftinga Den norske bokbyen, 6848 FJÆRLAND, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 196336 (210) Søknadsnr.: 199808994 Gruppo Mastrotto SpA, Via Quarta Strada, 7, ARZIGNANO (VICENZIA), Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 197003 (210) Søknadsnr.: 199807438 Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 KØBENHAVN V, Danmark APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, 2019.02.07 135

endringer i fullmaktsforhold 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 198637 (210) Søknadsnr.: 199901194 Actavis Group ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 HAFNARFJORDUR, Island WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, 1022 LUXEMBOURG, Luxembourg 2019.02.07 (111) Reg.nr.: 230418 (210) Søknadsnr.: 200501843 Bonnier Publications International AS, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 209370 (210) Søknadsnr.: 19943066 AUTOVISTA LIMITED, 5th Floor Wellington House, 125 Strand, WC2R0AP LONDON, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 232816 (210) Søknadsnr.: 200507798 Bonnier Publications International AS, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 214639 (210) Søknadsnr.: 200110436 Saltkråkan AB, Stockholmsvägen 33, 18133 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 241066 (210) Søknadsnr.: 200703443 KP Snacks Limited, Fifth Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, SL12BE SLOUGH, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 220962 (210) Søknadsnr.: 200302637 Huntonit AS, Postboks 21, 4701 VENNESLA, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 247457 (210) Søknadsnr.: 200807068 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 224750 (210) Søknadsnr.: 200302888 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 249816 (210) Søknadsnr.: 200815294 Hilding Anders International AB, Östra Varvsgatan 4, 21119 MALMØ, Sverige AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 229297 (210) Søknadsnr.: 200409599 Bonnier Publications International AS, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 250077 (210) Søknadsnr.: 200815732 MSA TECHNOLOGY, LLC, 1000 CRANBERRY WOODS DRIVE, PA16066 CRANBERRY TOWNSHIP, USA PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 2019.02.13 136

endringer i fullmaktsforhold 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 250633 (210) Søknadsnr.: 200900789 ABB Oy, Strömbergintie 1, 00380 HELSINGFORS, Finland ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.13 (111) Reg.nr.: 258325 (210) Søknadsnr.: 201007995 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 252389 (210) Søknadsnr.: 200814972 Saltkråkan AB, Box 10022, 18110 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 (111) Reg.nr.: 260825 (210) Søknadsnr.: 201101298 KP Snacks Limited, Fifth Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, SL12BE SLOUGH, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 252881 (210) Søknadsnr.: 200907939 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 252900 (210) Søknadsnr.: 200907949 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 258316 (210) Søknadsnr.: 201007993 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 258323 (210) Søknadsnr.: 201007994 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 262976 (210) Søknadsnr.: 201101053 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 267531 (210) Søknadsnr.: 201206060 Efva Attling Stockholm AB, Box 38097, 10064 STOCKHOLM, Sverige Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Box 3101, 10362 STOCKHOLM, Sverige 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 267532 (210) Søknadsnr.: 201206061 Efva Attling Stockholm AB, Box 38097, 10064 STOCKHOLM, Sverige Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Box 3101, 10362 STOCKHOLM, Sverige 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 275549 (210) Søknadsnr.: 200814974 Saltkråkan AB, Box 10022, 18110 LIDINGÖ, Sverige ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 2019.02.14 137

endringer i fullmaktsforhold 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 278552 (210) Søknadsnr.: 201409416 NALPROPION PHARMACEUTICALS, INC., 10 North Park Place, Suite 201, NJ07960 MORRISTOWN, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.15 (111) Reg.nr.: 282604 (210) Søknadsnr.: 201501534 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 278968 (210) Søknadsnr.: 201410304 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 282607 (210) Søknadsnr.: 201503753 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 279915 (210) Søknadsnr.: 201412617 NALPROPION PHARMACEUTICALS, INC., 10 North Park Place, Suite 201, NJ07960 MORRISTOWN, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 2019.02.15 (111) Reg.nr.: 281726 (210) Søknadsnr.: 201412807 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 281727 (210) Søknadsnr.: 201412809 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 282603 (210) Søknadsnr.: 201501533 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 283032 (210) Søknadsnr.: 201503752 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 286226 (210) Søknadsnr.: 201408899 Bonnier Publications International AS, v/evelyn Håvik Auflem, Postboks 433, Sentrum, 0103 OSLO, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.12 (111) Reg.nr.: 289657 (210) Søknadsnr.: 201608649 Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 2019.02.11 (111) Reg.nr.: 291709 (210) Søknadsnr.: 201612441 NETTOLINE A/S, Vævervej 33-35, 7490 AULUM, Danmark ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2019.02.07 138

(111) Reg.nr.: 294327 (210) Søknadsnr.: 201705818 Huntonit AS, Postboks 21, 4701 VENNESLA, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 2019.02.12 endringer i fullmaktsforhold 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 295524 (210) Søknadsnr.: 201708223 FJELLFOLKET HELGELAND SA, c/o Trine T Bolstad, 8690 HATTFJELLDAL, 2019.01.09 (111) Reg.nr.: 296565 (210) Søknadsnr.: 201710540 Toolstream Limited, Boundary Way, Lufton Trading Estate, BA228HZ YEOVIL, SOMERSET, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 299713 (210) Søknadsnr.: 201803672 Biites ApS, Akacietorvet 2 A, 3250 FARUM, Danmark LØJE, ARNESEN & MEEDOM, P.O. Box 812, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 2019.02.08 (111) Reg.nr.: 88202 (210) Søknadsnr.: 111943 DKB Household Distribution AG, Eggbuehlstrasse 28, 8050 ZURICH, Sveits ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 2019.02.15 139

Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer rettelse av internasjonale merker 2019.02.25 - nr 09/19 (111) Reg.nr.: 1305460 (151) Reg.dato.: 2015.10.23 (180) Registreringen 2025.10.23 (210) Søknadsnr.: 201609205 (220) Inndato: 2016.08.18 (540) Gjengivelse av market: beach shoes, sports shoes, lace boots and parts thereof; shoe parts namely heelpieces; heels; footwear uppers; stockings; belts (clothing); ties; neckties; shawls; scarves; mufflers; neck scarves; sarongs; collars for dresses; maniples; muffs; suspenders; braces for clothing; garters; bandanas; headbands. AKASYA AYAKKABI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Tuzcular Köyü Düzler Mevkii Merkez BARTIN, Tyrkia (TR) Klasse 25 Trousers; jackets; coats, raincoats, anoraks; sportswear, namely shirts, shorts, pants and jackets; shirts; T-shirts; sweatshirts; beach clothes, namely, bathing suits and beach cover-ups; shorts; knitwear, namely shirts, shorts, sweaters and scarves; overalls; underclothing; bodices; brassieres; camisoles; underpants; dressing gowns; bath robes; bathing suits; pyjamas; gloves (clothing); ski suits; headgear namely hats, caps, knitted caps, berets; footwear namely shoes excluding orthopaedic shoes, slippers, boots, sandals, beach shoes, sports shoes, lace boots and parts thereof; shoe parts namely heelpieces; heels; footwear uppers; stockings; belts (clothing); ties; neckties; shawls; scarves; mufflers; neck scarves; sarongs; collars for dresses; maniples; muffs; suspenders; braces for clothing; garters; bandanas; headbands. (111) Reg.nr.: 1355576 (151) Reg.dato.: 2016.10.27 (180) Registreringen 2026.10.27 (210) Søknadsnr.: 201709243 (220) Inndato: 2017.07.13 (300) Konvensjonsprioritet: 2016.06.16, BX, 1334401 (540) Gjengivelse av market: AQUASIM (571) Beskrivelse av merket: The mark is used in standard latin characters. Trouw International BV, Veerstraat 38, 5831JN BOXMEER, Nederland (NL) Klasse 44 Fish farming services; advisory services relating to the care of fish; advisory services relating to expected fish farm performance; advisory services relating to optimisation of fish farm production; advisory services in the fields of feeding and raising fish and other farmraised marine life; advisory services relating to feed selection and feeding strategy of fish farms. (111) Reg.nr.: 1305460A (151) Reg.dato.: 2015.10.23 (180) Registreringen 2019.01.03 (210) Søknadsnr.: 201900248 (220) Inndato: 2019.01.03 (540) Gjengivelse av market: (111) Reg.nr.: 1384148 (151) Reg.dato.: 2017.11.23 (180) Registreringen 2027.11.23 (210) Søknadsnr.: 201800428 (220) Inndato: 2018.01.11 (300) Konvensjonsprioritet: 2017.11.22, GB, UK00003272351 (540) Gjengivelse av market: MEHMET SUBASI, Sandgrubenfeldstr. 10-12, Haus 1, 2102 FLANDORF, Østerrike (AT) Klasse 25 Trousers; jackets; coats, raincoats, anoraks; sportswear, namely shirts, shorts, pants and jackets; shirts; T-shirts; sweatshirts; beach clothes, namely, bathing suits and beach cover-ups; shorts; knitwear, namely shirts, shorts, sweaters and scarves; overalls; underclothing; bodices; brassieres; camisoles; underpants; dressing gowns; bath robes; bathing suits; pyjamas; gloves (clothing); ski suits; headgear namely hats, caps, knitted caps, berets; footwear namely shoes excluding orthopaedic shoes, slippers, boots, sandals, Balraj Kudhail, 48-50 Fowler Road, Hainault Business Park, IG63UT ILFORD ESSEX, Storbritannia (GB) Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery; wallets; shoulder bags; hand bags; wallets; purses; travelling 140