En praktisk veileder for tillitsvalgte. Arbeidstakere med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En praktisk veileder for tillitsvalgte. Arbeidstakere med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk"

Transkript

1 En praktisk veileder for tillitsvalgte Arbeidstakere med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning s 3 Hva menes med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk? s 4 Et godt arbeidsmiljø s 6 Hvordan bruke tillitsvalgtsrollen s 7 Individuell oppfølingsplan s 9 Vedlegg 1 s 12 Vedlegg 2 s 15 Vedlegg 3 s 16 Vedlegg 4 s 18 Lenker s 19 Innledning Denne veilederen skal være et verktøy for deg som er tillitsvalgt ute på arbeidsplassen. Problematikken i forhold til kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitet er mange usikre på, og er da lett å ignorere. Derfor kan denne veilederen være med på å gi deg, og arbeidslivet, mer kunnskap og forhåpentlig mer forståelse. Forskning viser at flere av våre kollegaer lever i et annet kjønn, enn sitt biologiske i alle andre deler av livet enn på jobben. Denne utviklingen må vi snu. Derfor er det viktig at du, kollegaer og arbeidsgiver innhenter mest mulig kunnskap slik at ditt engasjement vil påvirke dine kollegaers og arbeidsgivers syn på tematikken. Det er når vi stiller opp og kan være til hjelp som tillitsvalgt, at vi gjør en god jobb for våre medlemmer slik at de kan bli værende i arbeidslivet, og å være seg selv. La veilederen ligge tilgjengelig og synlig på arbeidsplassen, da den kan være med på å gi kunnskap og forståelse. Vi trenger debatten og diskusjonene, for å gjøre arbeidslivet mer åpent og inkluderende. Ingen skal være redd for å bli avvist, gjort narr av, trakassert, eller bli utsatt for vold i arbeidslivet. I forbindelse med utarbeidelsen av denne veilederen ønsker vi å takke våre kollegaer i Canadisk LO (Canadian Labour Congress) samt støtte og råd fra flere personer og organisasjoner i Norge. 2 3

3 Hva menes med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk? Samfunnet består av et stort mangfold. For noen er kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet sammensatt. Noen opplever at de har et annet kjønn enn det de er født med, dvs. at de har en annen kjønnsidentitet. Andre føler at de er verken mann eller kvinne. Andre igjen opplever samsvar mellom kjønnsidentitet og sitt biologiske kjønn (det kjønn en er født med), men skiller seg ut med sitt kjønnsuttrykk. I mange sammenhenger blir personer som har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling omtalt som transpersoner. Noen av disse ønsker imidlertid ikke å regnes som transpersoner. De ser ikke på seg selv som transpersoner, men som menn eller som kvinner med en annen historie enn andre menn og kvinner. For disse er det viktig at transseksualisme er en diagnose og ikke en identitet. Om du tror det å være en person med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk har med seksuell legning å gjøre, tar du feil. Grunnen til at en person gjennomgår en kjønnsbekreftende behandling har utgangspunkt i deres egen, indre følelse av hvem de er, og ikke hvem de ønsker å ha et forhold til. Personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk kommer fra alle samfunnslag. Fagorganiserte med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk jobber på verksted, hoteller, i skolen, i handelsnæringen, i finansverden, i forvaltningen, i helsesektoren kort sagt, i alle deler av arbeidslivet. Med personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk mener vi å beskrive en mangfoldig gruppe som krysser, overskrider eller sprenger grenser for kjønnskategoriene, fordi de opplever manglende samsvar mellom tillagt kjønn og egenopplevd kjønnsidentitet. 4 5

4 Et godt arbeidsliv Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et likestilt arbeidsliv, med plass til alle. Hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partsamarbeid og trygge rammevilkår. Et av formålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. I tillegg gi arbeiderne et vern, ingen skal bli usakelig oppsagt. Alle arbeidstakere har rett på å bli behandlet med respekt. Arbeidsgiverne er juridisk ansvarlige for å sikre at ingen mobbes på arbeidsplassen, og for å beskytte sine ansatte mot mobbing. Mobbing er i dag en av de største bekymringene i forbindelse med arbeidsplassen. Noe vi vet er at trakassering og avvisning på en arbeidsplass truer folks mentale helse. Derfor har LO nulltoleranse for mobbing og trakassering i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. Både Arbeidsmiljøloven og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) er viktige verktøy for et godt arbeidsmiljø (se link lovdata). Hvordan bruke tillitsvalgtrollen og partsamarbeidet vedrørende kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk? Medbestemmelsesretten i lov- og avtaleverket skal brukes for å ivareta det enkelte medlem. Arbeidsplassen er det siste stedet personer med kjønnsutrykk- og kjønnsidentitetstematikk kommer ut av skapet, fordi de er redd risikoen for å være åpen som enorm høy. Det er viktig at vi kan trygge medlemmet om at du vil være der, gjennom hele prosessen, sammen med arbeidsgiveren. Du og arbeidsgiveren skal være de viktige støttespillerne. Dette er viktig da denne perioden man skifter fra et sosial kjønn til et annet, er en meget sårbar periode. Det er da man trenger støtte og oppmuntring, ikke utstøting fra arbeidslivet. Denne veilederen skal derfor være et hjelpemiddel for at tillitsvalgte og arbeidsgivere, kan gjøre dette enklere. Veilederen vil gi mer forståelse og informasjon om kjønnsbekreftende behandling, og med mer kunnskap, forsvinner fordommene. Gjør hva du kan for at den ansatte kan fortsette i samme jobb og på samme arbeidsplass. Dersom dette viser seg å være for vanskelig, må man bli enige om omplassering, jobbrotasjon og fortrinnsvis i samme stillingskategori. Dersom alternativet involverer ansiennitetsspørsmål, bør dette håndtere slik vi ville håndtert enhver annen omplassering. Når det gjelder arbeidsmiljøet, påse at upassende/sårende språkbruk stanses. Et av de mest sårende og brutale måtene å bli omtalt på, er å bli den. Om usikkerhet oppstår blant kollegaer, gi dem innsikt og forståelse av kjønnsuttrykk- og kjønnsidentitetstematikk. Økt kunnskap gir bedre forståelse for det ukjente. 6 7

5 Individuell oppfølgingsplan Selv om venner og kolleger innimellom forsnakker seg og bruker feil pronomen eller kollegaens gamle navn, er det avgjørende at arbeidstakeren med kjønnsuttrykkeller kjønnsidentitetstematikk forstår ved måten folk rundt dem snakker på - at de har støtte i en av de modigste og mest nødvendige handlingene de noensinne vil gjennomføre. Om du er usikker på hva du kan gjøre er et godt tips; bruk vanlige prinsipper for faglig tillitsvalgtarbeid. Noe av det vanskeligste i prosessen når det gjelder arbeidsplassen, er i den helt innledende fasen av den kjønnsbekreftende prosessen. Det er derfor ikke lurt å vente på å komme i gang med den individuelle oppfølgingsplanen, før personen med kjønnsuttrykkeller kjønnsidentitetstematikk har gjennomgått alle operasjonene. Dette vil stå i strid med realitetene i en kjønnsbekreftendeprosess, og husk at en operasjon ikke er målet for alle. Det er derfor viktig å komme i gang så tidlig som mulig på arbeidsplassen med å lage en individuell oppfølgingsplan. Nøkkelen til en vellykket prosess ligger i at partene, (den ansatte som skal gjennom prosessen, arbeidsgivere og tillitsvalgte) finner gjennomførbare løsninger for prosessen, og definerer dette i en individuell oppfølgingsplan. Da kjønnsbekreftende prosesser er forskjellige, er det viktig at hver person får sin egen oppfølgingsplan. Den individuelle oppfølgingsplanen skal ivareta den ansatte gjennom hele prosessen, og den skal være støttende for arbeidsgiver, og eventuelt den tillitsvalgte. Prosessen kan skje svært raskt, andre kan ta lengre tid. Det er ulikt når den kjønnsbekreftende ønsker å komme ut av skapet. Planene for medisinske og kirurgiske inngrep må kanskje endres underveis planlagte datoer er ikke annet enn nettopp det planlagte datoer. Det er derfor veldig viktig å bli enige om en individuell plan for hver enkelt. Den individuelle oppfølgingsplanen bør minimum inneholde: mål med planen, tidsrammer (for når kollegaer skal informeres) og om identitets- og dokumentasjonsendringer. Ta med i planen noe om hvordan man kan forhindre mobbing og trakassering. På noen arbeidsplasser kan det være lurt å ta med noe om toalett, garderober og om uniformsbruk. (se vedlegg 3) 8 9

6 En individuell oppfølgingsplan skal ikke handle om å forhandle fram særrettigheter for personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitetstematikk, men å sikre at den ivaretar deres grunnleggende rettigheter. Når medarbeideren selv ber om det, skal alle registre oppdateres, slik at det nye navnet og kjønnet er korrekt innskrevet. Når nyregistreringen er fullført, skal ikke tidligere navn og kjønn stå i noen personalregistre. Alle har krav på å ha egen kontroll over sine personlige data. Så snart utfordringene rundt personens mentale kjønnsidentitet løses, kommer folk seg videre med det livet det var meningen at de skulle ha. For personer som bytter navn og pronomen, er det viktig at kollegaer på arbeidsplassen følger opp. Kjønnsbekreftende behandling; Kjønnsbekreftende behandling innebærer hormonterapi, å leve i samsvar med sitt mentale kjønn ikke det biologiske-, og noen ganger, men ikke alltid, innebærer det også kirurgiske inngrep. «En kjønnsbekreftelse er en høyst personlig prosess som nødvendigvis må handle om behovene til den personen som skal skifte kjønn. Hvilken garderobe eller dusj vil de helst bruke? Hvordan vil de helst kle seg mens de venter på at hormonene skal begynne å virke? Hvilket navn ønsker de å bruke i denne fasen? Og så videre.» Det er selvsagt ikke noe nytt i deres mentale kjønn deres seksuelle /fysiske egenskaper og hormoner blir bare ganske enkelt satt i harmoni med det sosiale og mental kjønnet de alltid har hatt

7 Hver enkelt person med kjønnsutrykk- eller kjønnsidentitetstematikk skaper sin helt unike endring. Siden dette oftest innebærer temmelig store utfordringer og konflikter, oppsøker de fleste Kjønnsbekreftelse er en prosess som innebærer å endre uttrykk fra et kjønn til et annet, fra et sosialt kjønn til et annet en spesialisert terapeut for å få hjelp underveis. Vedlegg 1: Noen ordforklaringer Kjønnsidentitet Den identiteten man har i forhold til kjønn slik det blir forstått av en selv og samfunnet. De fleste identifiserer seg med det kjønn som defineres etter fødselen, men ikke alle. Kjønnsuttrykk Måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på, slik at omgivelsene oppfatter hvilket kjønn man tilhører og ønsker å uttrykke. Juridisk kjønn Samfunnets offisielle registrering av kjønn, fremst gjennom personnummer. Transperson Personer med et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for dem ved fødsel. Noen transpersoner føler at de verken er menn eller kvinner og utfordrer vårt todelte kjønnsidentitetssystem ved å innta plassen som et tredje kjønn, eller ved å ikke definere seg i kjønnskategorier overhodet. Mange definerer seg som menn eller kvinner, noen definerer seg som noe annet. Andre igjen trives i begge roller, og veksler mellom disse. Ordet transperson er et samlenavn som inkluderer blant annet transvestitter og transseksuelle. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile

8 Transseksualisme Transseksualisme er en medisinsk diagnose, og innebærer et sterkt ønske om å tilhøre et annet kjønn enn sitt anatomiske kjønn. Personer med transseksualisme ønsker ofte, men ikke alltid, både hormonell og kirurgisk behandling for å gjøre kroppen mer i samsvar med sin kjønnsidentitet. De fleste mennesker som definerer seg under paraply-begrepet transpersoner ønsker ikke å bli omtalt med diagnosebetegnelsen transseksualisme. Transvestitt En person som mer eller mindre ofte, helt eller delvis, kler seg i det motsatte kjønnets klær for å føle seg hel. Transvestisme har ikke noe med seksuell orientering å gjøre, og er ikke lenger en medisinsk diagnose. Drag Handler om å overdrive og leke med det kvinnelige eller mannlige stereotype kjønnsuttrykket på scenen eller for å vekke oppmerksomhet. Drag er ikke noe man er, men noe man gjør. Den mannlige rollen kalles ofte drag king, og den kvinnelige drag queen. Kilde: LLH Vedlegg 2: Kjønnsuttrykkstematikk: En person som tidvis, periodevis eller fulltid har et kjønnsuttrykk som uttrykker et annet kjønn enn det personen ble registrert med ved fødsel. Kjønnsidentitetstematikk: En person som har en annen kjønnsidentetet enn det som ble registrert for dem ved fødsel. Noen innenfor kjønnsidentitetstematikken føler at de verken er menn eller kvinner og utfordrer vårt todelte kjønnsidentitetssystem ved å innta plassen som et tredje kjønn, eller ved og ikke definere seg i kjønnskategorier overhodet. Mens andre har en sterk tilknytting til kjønnsidentitetene mann og kvinne. Transseksualisme Sterk ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig. Kilde: HBRS LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, kan kontaktes for samtale og veiledning. Våre rådgivere har god kompetanse på transrelaterte spørsmål, og vi har også juridisk kompetanse tilgjengelig. Både arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi kan også tilby skoleringsopplegget Rosa Kompetanse Bedrift som har fokus på hvordan man kan være en raus og åpen arbeidsplass hvor festtalene blir omsatt i praksis. Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte på eller på e-post til Harry Benjamin ressurssenter er behjelpelige med informasjon om hvordan man kan håndtere arbeidssituasjonen når en på arbeidsplassen skal igjennom en kjønns-bekreftende behandling. Vi er til både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi kan gi råd om hvordan best håndtere situasjonen og eventuelle utfordringer som vil oppstå. Vi kan også tilby kurs og informasjonsmøter, for ansatte og ledelse. Ønsker dere å vite mer, ta kontakt på , eller send e-post til 14 15

9 Vedlegg 3: Forslag til hva den individuelle planen bør inneholde og som bør diskuteres mellom alle parter: Navn på partene som har utarbeidet den individuelle planen (arbeidsgiver, tillitsvalgte og den ansatte). Om arbeidstakeren skal fortsette i sin nåværende jobb eller arbeidstakeren ønsker omplassering. Hvilket pronomen ønsker vedkommende at skal brukes, eller når vil man endre dette. Sikre like rettigheter til privatliv og sikre samme regler for akseptabel atferd på arbeidsplassen som alle øvrige ansatte. Hvordan eventuell mobbing og uønsket oppmerksomhet skal håndteres. Partene må samarbeide for å finne løsninger på de problemer som kan oppstå i prosessen. Det finnes ingen generell plikt til eller behov for å informere alle på en arbeidsplass om at en person er i ferd med å gjennomgå en kjønnsbekreftende prosess. Det bør komme tydelig frem hvem som er kontaktperson under hele den kjønnsbekreftende prosessen. Partene som undertegner den individuelle planen har taushetsplikt, om informasjon skal videreformidles skal dette følge reglene for personvernet. Når kollegaer skal informeres, anbefales det at man inviterer fagpersoner som kan snakke med de ansatte om kjønnsbekreftende behandling, om ikke den ansatte selv vil gjøre dette. Dette for å unngå spekulasjoner og uvitenhet blant kollegaer. Det anbefales at de ansatte blir informert om prosessen før personen med kjønnsutrykk- eller kjønnsidentitetstematikk kommer tilbake på jobb med nytt kjønnsuttrykk. Har man byttet jobb i denne perioden må man ha diskutert hvordan man skal komme tilbake til sin gamle arbeidsplass. Ved bruk av garderober og toaletter har arbeidsgiver ansvar for at de er sikre og trygge for alle ansatte. Personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitestematikk må få lov til å kle seg i samsvar med sin mentale kjønnsidentitet, man bør bli enig om når man kan begynne å bruke klær i samsvar med sitt mentale kjønn

10 Vedlegg 4: Den 20. november er den internasjonale minnedagen for personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitestematikk til minne om de mannge som har mistet livet på grunn av vold eller selvmord. Personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitestematikk er ofre for hatmotivert vold over hele verden. Volden er allestedsnærværende og brutal. I Norge markeres den internasjonale minnedagen flere steder med arrangementer hvor man setter søkelys på personer med kjønnsuttrykk- eller kjønnsidentitestematikk sin situasjon i samfunnet. Denne dagen kan også brukes til å belyse disse menneskenes situasjon i arbeidslivet. Bruk gjerne denne dagen for å gi problemstillingen oppmerksomhet og øke kunnskapen i din fagforening/klubb. Lenker: Meld deg inn her: Eller send en sms <innmelding> til

11 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 20

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Minoritet i minoriteten. Bodø Susanne Demou Øvergaard

Minoritet i minoriteten. Bodø Susanne Demou Øvergaard Minoritet i minoriteten Bodø 11.10.2018 Susanne Demou Øvergaard Bedre levekårene for lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner med innvandrerbakgrunn. Seksuell orientering Forelskelse Tiltrekning

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg Skeiv i Helse-Norge ved Annette Solberg Kartlegging av: møteplasser og helsetilbud for skeive i Innlandet kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos ansatte innen psykisk

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Den lille forskjellen

Den lille forskjellen Åpen på jobben Den lille forskjellen Det er ikke noe skummelt ved at folk er forskjellige. Skummelt blir det først når vi forlanger at alle skal være like. I arbeidslivet har vi en rekke ordninger og strategier

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

Retningslinjer for transpersoner i varetekt eller under straffegjennomføring

Retningslinjer for transpersoner i varetekt eller under straffegjennomføring Retningslinjer for transpersoner i varetekt eller under straffegjennomføring Fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet [dato]. 1. Bakgrunn Den 17.06.2016 ble lov om endring av juridisk kjønn vedtatt. Av

Detaljer

Kurs og veileder. Kursoversikt

Kurs og veileder. Kursoversikt SAMMEN SETTER VI STREK FOR SEKSUELL TRAKASSERING Kurs og veileder Kursoversikt Tromsø 18. oktober Trondheim 19. oktober Kristiansand 30. oktober Bergen 19. november Stavanger 20. november Oslo 27. november

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Mobbing og trakassering i arbeidslivet Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. Dato: 10/1741-12/SF-511, SF-419//IG 12.02.2011 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling Kvinne ble diskriminert

Detaljer

HVORDAN HINDRE OG HÅNDTERE SEKSUELL TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN? VEILEDER FOR TILLITSVALGTE

HVORDAN HINDRE OG HÅNDTERE SEKSUELL TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN? VEILEDER FOR TILLITSVALGTE HVORDAN HINDRE OG HÅNDTERE SEKSUELL TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN? VEILEDER FOR TILLITSVALGTE NR. XX MÅNED 2018 VEILEDER FOR TILLITSVALGTE Innledning Høsten 2017 kom det, som del av #metoo-kampanjer,

Detaljer

Arbeidstakere som skifter kjønnsuttrykk

Arbeidstakere som skifter kjønnsuttrykk En praktisk veileder om kjønnsbekreftelse for tillitsvalgte Arbeidstakere som skifter kjønnsuttrykk 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 4 Noen ordforklaringer side 6 Råd og tips for ledelsen og de

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell

Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell Tema Hva er seksuell trakassering? Hvor omfattende? Hvor alvorlig? Hvem har ansvaret? Det er lett

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering Retningslinjer mot seksuell trakassering Vedtatt av forbundsstyret 9. april 2018 Innhold Trygge møteplasser sterkere organisasjon... 3 Innledning... 4 1. Regler for oppførsel... 4 2. Varslingsrutiner (system

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

Mobbing gjør du noe med det!

Mobbing gjør du noe med det! Elev i 8. klasse Lærer om minoritetetsspråklig

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Til deg som er elev

Elevenes skolemiljø. Til deg som er elev Elevenes skolemiljø Til deg som er elev Godt skolemiljø Dere som elever har rett til et godt skolemiljø der dere er trygge, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven. Elever

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori Helse Sør-Øst RHF postmottak@helse-sorost.no Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 18/1050-2- MIKV 22.05.2018 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Mobbing på arbeidsplassen. Varsling Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Dagens tema Tema 1: Mobbing og trakassering på jobben Tema 2: Varsling

Detaljer

Trygg i egen seksualitet. Kurs om kjønn, seksualitet og grenser for ansatte med utviklingshemmede brukere

Trygg i egen seksualitet. Kurs om kjønn, seksualitet og grenser for ansatte med utviklingshemmede brukere Trygg i egen seksualitet Kurs om kjønn, seksualitet og grenser for ansatte med utviklingshemmede brukere Hva er Trygg i egen seksualitet? Fagdag/kurs for ansatte som har brukere med lett og moderat utviklingshemming

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Eg e den eg e! Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Eg e den eg e! Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold Eg e den eg e! Handlingsplan 2017 2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold Vedtatt i Stavanger bystyre 05.09.2016 FORORD I åpenhets- og mangfoldserklæringen heter det at Stavanger skal være en by preget

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Uni Research Mari Bjørkman Rosenhoff legegruppe, Oslo Opplegg for dette møtet

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering Seksuell trakassering 1. mars 2016 v/ Anette Moldrem Brannvesenet mitt inntrykk Sterkt samhold Mannsdominert arbeidsplass Vanskelig å være annerledes? «Macho» kultur hva er akseptert sjargong? Mye tid

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering.

Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering. Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering. Versjon: 22018 Laget av: Linda BergHeggelund Godkjent av Amu Dato: 03.11.16 1. Hensikt Denne rutinen kommer til anvendelse ved mistanke

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet. Mobbing Foredrag 15.4.2008 Bakgrunn Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i sin nyttårstale i 2004 en kampanje mot mobbing på arbeidsplassen som en del av avtalen om det inkluderende arbeidsliv.

Detaljer

Rutiner for varsling om mobbing og trakassering i Norsk Journalistlag

Rutiner for varsling om mobbing og trakassering i Norsk Journalistlag Rutiner for varsling om mobbing og trakassering i Norsk Journalistlag Denne beskrivelsen av rutinen for varsling om mobbing skal være kjent for alle som arbeider i NJ. Bakgrunn Etter arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad Varsling Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015 Sissel C. Trygstad Agenda Erfaringer med varsling i offentlig (kommunal) sektor «Hvor trykker skoen»? Hva er mulige årsaker til at det ikke varsles

Detaljer