Møteinnkalling for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Hattfjelldal Hotell Møtetid: Kl. 12:30 Forfall meldes på telefon til sekretær Marit Hatten, som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 068/12 Referatsaker 069/12 Hovedutvalg - myndighetsområder. 070/12 Budsjettregulering/regnskapsrapport /12 Samarbeidsavtale nr 2,4,6,7,8,9, og 10 mellom Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset HF Saksfremstillinger/innstillinger følger vedlagt. Kopi av innkallingen med vedlegg sendes de (to) første vararepresentantene for hver gruppe, rådmann, assisterende rådmann, kommunerevisjonen, indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat, (barnerepresentanten), Ungdomsråd. Elgposten, Helgeland Arbeiderblad og NRK-lokalkontoret i Mo i Rana. Kopi av saklisten sendes kontrollutvalgets leder, avd.leder teknisk, næring og kultur, helse- og sosialfaglig rådgiver, spesialkonsulent, råd for eldre og funksjonshemmede v/leder, det politiske partiet Senterpartiet. Saksdokumentene er utlagt på servicekontoret og folkebiblioteket for allment gjennomsyn. Alle representanter plikter til enhver tid å vurdere sin egen habilitet i forhold til saklisten. I tilfelle en representant har spørsmål om sin habilitet - skal representanten snarest melde fra til ordføreren - slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles i god tid. Hattfjelldal, Marit Hatten formannskapssekretær

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 2 av 14 DATO- 12/ /6663 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/6378 S Søknad om forlenget permisjon 2 12/6925 S Midlertidig ansettelse av medarbeider Helseavdelingen 3 12/6927 S Midlertidig ansettelse av medarbeider Helseavdelingen 4 12/6469 S Tildeling turnusplass /6526 S Helseavdelingens budsjett ansvar 410 reguleres i samsvar med vedlagte beregninger sept- 12

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 3 av 14 FE / /6377 Stian Skjærvik Hovedutvalg - myndighetsområder. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar reglement for hovedutvalg datert Reglementet gis virkning fra vedtaksdato Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-084/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar reglement for hovedutvalg datert Reglementet gis virkning fra vedtaksdato.

4 Habilitet i forvaltningen: Side 4 av 14 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Hovedutvalgene - reglement 2012.docx Oppsummering av saken: Kommunestyret har i hht. kommunelovens 10 valgt planutvalg, hovedutvalg for næring, natur og miljø og hovedutvalg for oppvekst og kultur. For å gjøre utvalgene operative må myndighetsområdene vedtas av kommunestyret, Formannskapet har utarbeidet forslag til slike områder. Rådmannen forelsår at myndighetsområdene innarbeides i reglement for hovedutvalg som beskriver myndighetsområder, saksbehandling, møteordning, klagerett mv. Hovedutvalgene gjøres operative fra dato for vedtatt reglement. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok den opprettelsen og valg til Planutvalg (k.sak 103/11), Hovedutvalg for Næring, natur og miljø (k.sak 091/11) og Hovedutvalg for Oppvekst og kultur, (ksak 100/11). Kommunelovens 10 gir rammer for kommunens faste utvalg: 10. Faste utvalg. Komiteer. 1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. 2. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 3. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 5. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag. 6. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité. I hht. pkt. 2 skal kommunestyret selv definere arbeidsområdet og delegere avgjørelsesmyndighet hvert av utvalgene. Dagens gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret i k.sak 029/08, den Arbeids- og ansvarsområde. Formannskapet har siden høsten 2011 avholdt 3 møter i forberedelsen av å gjøre utvalgene operative. I møte den ble myndighetsområdene definert slik:

5 PLANUTVALG: Side 5 av 14 Myndighetsområde: Ansvar for behandling av saker innenfor arealplanlegging, samferdsel og beredskap. Innstiller i saker som krever behandling i formannskap/kommunestyre. Arbeidsområde: Rullering av kommuneplanens arealdel. Arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner. Overordnet beredskapsplaner. Fastsette planprogram. Motorferdsel i utmark. Samferdsel og trafikk. HOVEDUTVALG FOR NÆRING, NATUR OG MILJØ. Myndighetsområde: Ansvar for behandling og avgjørelse av saker innenfor teknisk, landbruk, miljø og friluftsliv og annen næringsvirksomhet som ikke er delegert til andre. Innstiller i saker som krever behandling i formannskap/kommunestyre/fylkesmann. Avgjørelsesmyndighet for søknader om økonomisk støtte fra tiltaksfondet, jordbruksfondet, næringsfondet og vefsnafondet, i den grad dette ikke er delegert til andre. Avgjørelsesmyndighet i saker om viltforvaltning og fiskeforvaltning som er lagt til kommunen. Innstiller i konsesjonssaker for jord og skog, og i delingssaker. Arbeide med næringsutviklingssaker. HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR. Myndighetsområde: Ansvar for behandling og avgjørelse i saker som ikke er delegert til andre innenfor områdene: Oppvekst, Opplæring, Kultur og idrett Barnevern MOT Ungdomsklubb Bibliotek Formannskapet vil da ha resterende oppgaver som da ikke er lagt til annet utvalg. Rådmannen mener det er viktig at myndighetsområdene til utvalgene settes inn i en samlet kontekst som også beskriver regler for valg, saksforberedelse, møteinnkalling, saksdokumenter, møter, debatt, mindretallsanke mv. Et klart og tydelig regelverk for myndighetsutøvelsen sikrer utvalgene legitimitet og gode betingelser for sin utøvelse av politikk. Rådmannen legger derfor frem forslag til et reglement for hovedutvalgene som er tuftet på dagens regelverk som langt på vei tilsvarende gjelder for formannskap og kommunestyret. Det er i delegasjonsreglementets kapittel «Prinsipper for delegering i Hattfjelldal kommune», beholdt tidligere bestemmelse i Kommuneloven om mindretallsanke. Denne bestemmelsen er tatt bort fra Kommuneloven, men loven er likevel ikke til hinder for at bestemmelsen kan benyttes. Mindretallsanke vil si at i saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet kan et medlem (antallet bestemmes av k.styret), før møtet er slutt, kreve saken fremlagt for kommunestyret

6 Side 6 av 14 Mindretallsanke kan ikke kreves i saker der det også er adgang til partsklage etter forvaltningsloven eller særlov. Hvorvidt kommunestyret ønsker denne bestemmelsen videreført for utvalgene må en selv vurdere. Vurdering: Det vises til formannskapets forslag til myndighetsområde for hvert av utvalgene. Bakgrunnen for etableringen av hovedutvalg er, slik rådmannen forstår det, å gjøre politikerrollen mer interessant gjennom større deltagelse i utøvelsen av kommunal politikk. Utfordringen i dette ligger å tilpasse myndighetsområdet til hvert av utvalgene og tilpasse delegasjonsreglementet slik at utvalgene kan arbeide med politiske spørsmål. Skillet mellom politikk og administrasjon skal, jfr. Kommunelovens bestemmelser, fortsatt være helt klart. Administrasjonen skal administrere forvaltningen og politikerne skal jobbe med politikk. I gjeldende delegasjonsreglement er dette temaet godt beskrevet og juridisk begrunnet. Handlingsrommet for å drive politikk avgrenses av kommunelovens og særlovers begrensninger i delegasjoner. I denne saken tas ikke stilling til evt. endringer i delegasjonene. Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomisk/administrative konsekvensene vil knytte seg til godtgjørelser og møtekostnader. I tillegg vil administrasjonen måtte påregne bruk av mer personalressurser til møtesekretær. Avhengig av endringer i delegasjonene, kan det også bli mer saksbehandling til utvalgene. Ettersom det ikke er laget møteplaner for utvalgene er det vanskelig å anslå hvor stor økning det vil bli på disse kostnadene. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Det vises til innstillingen. Stian Skjærvik ass. rådmann

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 7 av 14 FE-153, FE /598 12/6400 Lise Bråten Budsjettregulering/regnskapsrapport Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet. Budsjettregulering vedtas i hht. vedlagte tabell datert Regnskapsrapport tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-088/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet. Budsjettregulering vedtas i hht. vedlagte tabell datert Regnskapsrapport tas til orientering.

8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 8 av 14 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel breg xls Regnskapsrapport rtf Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i k.sak 06/02 den , revidert Økonomireglement for Hattfjelldal kommune. I kap. 6 er det bestemt at det skal rapporteres til kommunestyret. Til grunn for dette ligger bestemmelser i regnskapsforskriften hvor rådmannen forpliktes til å rapportere til kommunestyret minimum 2 ganger pr. år. Herved fremlegges regnskapsrapport pr inkludert i budsjettreguleringssaken. Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger er det behov for å korrigere en del budsjettall for Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Investeringsbudsjett: 1. Årets egenkapitalinnskudd til KLP foreslås finansiert ved bruk av generelt investeringsfond. 2. Se punkt 1 under driftsbudsjettet. Inntektstapet på prosjektet foreslås inndekket ved økt bruk av generelt investeringsfond. Driftsbudsjett: 1. HattNett. Her blir inntektene mindre enn budsjettert. Budsjettet reduseres. 2. Eiendomsskatt. Her er klagesaken fra Statskog på eiendomsskatten endelig avgjort. Dette førte til reduserte inntekter. Budsjettet reguleres. 3. Det ble budsjettert med 3,7 mill kr i ekstraordinære skjønnsmidler for Dette er ikke realistisk å håpe på. Vi justerer derfor budsjettet ned til 1,5 mill kr. 4. Statstilskudd som er budsjettert på feil funksjon. Dette flyttes i budsjettet. 5. Rentenivået har sunket litt i løpet av året. Forventet renteutgifter på Terra-saken justeres ned med kr ,-. Andre renteutgifter reduseres med kr ,-. Renteinntekter forventes å bli ca ,- høyere enn budsjettert. Gevinst finansielle instrumenter justeres ned fra ,- til kr ,-. På grunn av den økonomiske situasjonen foreslås det at denne inntekten ikke avsettes til fond, slik det tidligere var budsjettert. 6. Vi har nå mottatt beregninger på hvordan årets premieavvik vil bli. Prognosen arbeides inn i budsjettet. 7. Fjorårets overskudd ble disponert til å dekke tidligere års underskudd. Vi ligger derfor foran forpliktende plan når det gjelder inndekningen av underskuddet. Vi foreslår derfor å justere ned årets dekning, slik at vi ved utgangen av 2012 ligger likt med forpliktende plan. 8. Det er i årets budsjett satt av kr ,- til utgifter vedr. terra-saken. Dette justeres ned til forventet nivå.

9 Side 9 av Kommunestyret har inngått en sluttavtale med rådmannen. Utgiftene denne avtalen medførte arbeides inn i budsjettet. 10. I formannskapssak 099/11 ble det vedtatt at det skulle avsettes 50 % stilling knyttet til sentraladministrasjonen for drifting av de nye hjemmesidene. Det ble ikke vedtatt noen finansiering i nevnte sak. Her har vi foreslått å tilføre sentraladministrasjonen midler til denne stillingen. Det tok en tid før dette kom i gang. Så det er kun tilført midler for halve året. Regnskapsrapport: Skatteinngangen var ved utgangen av august litt høyere enn i samme periode i fjor. Salg av konsesjonskraft ligger ved utgangen av august høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. Regnskapsrapporten ved utgangen av august 2012 ser grei ut. Med de budsjett-endringer som her er foreslått, og fortsatt stram økonomistyring, tror vi at vi kan gjøre opp regnskapet for 2012 i balanse. Dette hvis ikke noe uforutsett dukker opp resten av året. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr er budsjettert netto driftsresultat for 2012 kr ,-. Konsekvensen av denne reguleringen blir en reduksjon av netto driftsresultat med kr ,-, til kr ,-. Kontering: Budsjettreguleringen har kontering i henhold til vedlagte tabell. Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Lise Bråten konsulent

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 10 av 14 FA-G00, TI-&23 11/ /4937 Christian Sigvart Rokkestad Samarbeidsavtale nr 2,4,6,7,8,9, og 10 mellom Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset HF Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtalene som er fremforhandlet mellom Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtalene er hjemlet i 6-2 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og skal gjelde mellom Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med Følgende tjenesteavtaler vedtas: Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging Nytt kapittel 5 i Felles samarbeidsavtale, som oppfølging av protokoll av Kommunestyret delegerer til Rådmannen å gjennomføre forhandlinger knyttet til Felles samarbeidsavtale kapittel 6 Gjennomgang av avtaler, og kapittel 7 Samarbeidsfora. Forhandlingene skal være ferdigstilt innen september Jfr. protokoll fra forhandlingene primo mai Se vedlegg. 3. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å vedta mindre endringer og suppleringer. Vesentlige endringer skal vedtas av kommunestyret. Felles samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr skal gjennomgås årlig med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser. 4. Kommunestyret gir sin støtte til at man i saker som gjelder oppfølging av Samhandlingsreformen bør tilstrebes å videreføre helsesamarbeidet mellom de 17 Helgelandskommunene, med et felles forhandlingsutvalg, også i framtiden Formannskapet

11 Side 11 av 14 Møtebehandling: Få orientering av saksbehandler til kommunestyret. Få også orientering om hvordan det går med samhandlingsreformen (hvordan vi ligger ann). Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-076/12 Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtalene som er fremforhandlet mellom Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtalene er hjemlet i 6-2 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og skal gjelde mellom Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med Følgende tjenesteavtaler vedtas: Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging Nytt kapittel 5 i Felles samarbeidsavtale, som oppfølging av protokoll av Kommunestyret delegerer til Rådmannen å gjennomføre forhandlinger knyttet til Felles samarbeidsavtale kapittel 6 Gjennomgang av avtaler, og kapittel 7 Samarbeidsfora. Forhandlingene skal være ferdigstilt innen september Jfr. protokoll fra forhandlingene primo mai Se vedlegg. 3. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å vedta mindre endringer og suppleringer. Vesentlige endringer skal vedtas av kommunestyret. Felles samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr skal gjennomgås årlig med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser. 4. Kommunestyret gir sin støtte til at man i saker som gjelder oppfølging av Samhandlingsreformen bør tilstrebes å videreføre helsesamarbeidet mellom de 17 Helgelandskommunene, med et felles forhandlingsutvalg, også i framtiden.

12 Habilitet i forvaltningen: Side 12 av 14 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Forhandlingsprotokoll mai 2012.docx Nytt kapittel 5 av i Felles samarbeidsavtale.docx Omforent Avtale nr 6 pr docx Omforent Avtale nr 8 pr docx Omforent Avtale nr 9 pr docx Omforent Avtale nr 7 pr docx Omforent Avtale nr 10 pr docx Omforent Avtale nr 4 pr docx Omforent Avtale nr 2 pr docx Oppsummering av saken: Kommunestyre fattet i sitt møte følgende enstemmige vedtak i KS-003/12 - Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal - Samarbeidsavtaler med Helgelandssykehuset - : Avtalene er i tråd med lover og forskrifter og etter rådmannens oppfatning til beste for kommunen. 1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar følgende avtaler fremforhandlet av det interkommunale forhandlingsutvalget: - Felles samarbeidsavtale - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 2. Hattfjelldal kommunestyre gir sin tilslutning til at det framtidige arbeidet med å utarbeide, forhandle og fornye avtalene foregår gjennom interkommunalt samarbeid og et felles forhandlingsutvalg for Helgeland. Det forutsettes at forhandlingsutvalget settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire naturlige helseregionene på Helgeland samt har ulik og utfyllende fagkompetanse. 3. Hattfjelldal kommunestyre delegerer framtidig forhandlingsmyndighet til rådmannen. 4. Avtaleutkastene skal godkjennes av kommunestyret. Begrunnelsen, i hovedsak er dette understøtter Samhandlingsreformen, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 6. Avtalene skal være gjenstand for årlige gjennomganger. I dette vedtaket ble de 4 første avtalene godkjent Saksopplysninger: Kommunestyrets vedtak er nå videre fulgt opp etter at avtalene 1, 3, 5 og 11 ble vedtatt, ved at gjenstående syv tjenesteavtaler er fremforhandlet mellom kommunene og Helseforetaket. De syv tjenesteavtalene, som skal vedtas innen , (men som måtte utsettes grunnet sykefravær og tidspress i administrasjonen), er merket med uthevet skrift: 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og Side 12 av14

13 Side 13 av 14 sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. Ramarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. Ramarbeid om jordmortjenester, 9. Ramarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. Samarbeid om forebygging og 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtalene skal være gjenstand for årlig gjennomgang mellom partene. Avtalene skal vedtas av kommunestyret. Det følger av lovteksten at det er kommunestyret selv som må fatte vedtak om inngåelse av tjenesteavtalene. Kommunestyret kan overlate til administrasjonen å utarbeide og fornye avtalen. Det er også avtalt kapittel 5 i Felles samarbeidsavtale, som oppfølging av protokoll av Dette vil skrives inn i Felles samarbeidsavtale etter eventuell politisk godkjenning. 17 kommuner på Helgeland er samlet om et felles forhandlingsutvalg De første avtalene ble fremforhandlet av et kommunalt forhandlingsutvalg på fem medlemmer. Forhandlingsutvalget representerte 17 Helgelandskommuner. Nåværende forhandlingsutvalg har bestått av fire medlemmer, ett medlem fra hver region på Helgeland. Medlemmene har vært: Grethe Bang fra Sør- Helgeland Region, Kirsten Toft fra Ytre Helgeland Region (Forhandlingsleder), John-Arvid Heggen fra Indre Helgeland Region og Kåre Nordnes fra Nordre region. Forhandlingsutvalget har gjennomført forhandlinger med Helseforetaket for de gjenstående syv tjenesteavtalene. Det har vært gjennomført flere samlinger om tjenesteavtalene blant berørte kommuner. Fem heldagsmøter er gjennomført. Møtene er holdt på omgang i de ulike Helgelandsregionene. De syv tjenesteavtalene har vært fordelt på de ulike regionene, og hver region har hatt hovedansvaret for å utarbeide forslag til avtaletekst. I den forbindelse har det vært nedsatt arbeidsgrupper for enkelte avtaler. Representantene fra de kommunene som har deltatt i arbeidet med tjenesteavtalene, har hatt stor faglig nytte av å møtes. I løpet av samarbeidet har kommunene utvekslet erfaringer fra egne kommunale tjenester, og for fremtiden vil det bli sentralt å følge med hvilke erfaringer kommune gjør seg med de 11 tjenesteavtalene som er inngått med Helseforetaket. Fra kommunenes og foretakets ståsted har det vært en intensjon om at avtalene skal være mest mulig felles, slik at foretaket skal slippe å forholde seg til 17 ulike avtaler på Helgeland. Forhandlinger mellom kommunene og Helseforetaket Det kommunale forhandlingsutvalget inviterte til forhandlinger med Foretaket om gjenstående syv tjenesteavtaler i april Fem dager i mai ble avsatt til forhandlinger. Forhandlingsutvalgene for kommunene og Helseforetaket har fremforhandlet et omforent forslag til tjenesteavtaler. Forhandlingene har vært gjennomført i en god atmosfære, hvor hver av partene har kommet med krav til innhold i tjenesteavtalene. Det har vært en ryddig prosess hvor begge partene har måttet gi og ta. Oppfølging av protokoll inngått Som oppfølging av protokoll inngått etter forrige forhandlingsrunde ble det forhandlet om 3 hengepunkter. Det ble enighet om prosess vedrørende inngåelse av nye tjenesteavtaler mellom kommunen og helseforetaket. Dette er beskrevet i et nytt kapittel 5 til Felles samarbeidsavtale, som er vedlagt denne sak. Dette vil skrives inn i Felles samarbeidsavtale etter eventuell politisk godkjenning. Side 13 av14

14 Side 14 av 14 Forhandlinger om gjenstående forhold som er uavklart Som oppfølging av protokoll inngått etter forrige forhandlingsrunde av ble det forhandlet om 3 hengepunkte. 2 av disse gjenstår fremdeles som fortsatt uavklart etter vårens forhandlinger. Det gjelder kapitlene seks og syv i Felles samarbeidsavtale. Kapittel seks dreier seg om Gjennomgang av avtaler og kapittel syv dreier seg om Samarbeidsfora. Det er avtalt at disse punktene skal være ferdigforhandlet innen september Dersom det ikke blir enighet gjennom forhandlinger, kan tvisten løses via lokal eller sentral tvisteløsningsnemnd. Sentral tvisteløsningsnemnd ble etablert som ordning den Blant annet er partene uenige i Overordnet samarbeidsorgans (OSOs) rolle i fremtidige avtalerevideringer, noe som skaper en uoverkommelig uenighet slik saken står i dag. Imidlertid er det forventet en endelig avklaring omkring OSOs fremtidige vedtekter i løpet av høsten, og det vil da være mulig å komme fram til en løsning av punktene som gjenstår fra forhandlingene. Nye arbeidsoppgaver for kommunene De 11 tjenesteavtalene innebærer flere nye arbeidsoppgaver for kommunene. Avtalene skal gjennomgås hvert år, og det er behov for samarbeidsfora hvor de berørte helgelandskommunene kan møtes noen ganger i året for å utveksle erfaringer med hvordan de 11 tjenesteavtalene fungerer. Alle avtaler innebærer opprettelse av arbeidsgrupper, som skal arbeide videre med deler av innholdet i de ulike tjenesteavtalene. Dette vil bli en betydelig arbeidsoppgave for lederne i kommunens helse- og omsorgstjeneste i årene som kommer. Avtalen innebærer arbeidsoppgaver av ulike typer, som må utføres i den enkelte kommune. Hvor stor belastningen vil bli, vil avhenge av hvordan de 17 helgelandskommunene greier å organisere sitt arbeid. I løpet av samarbeidet om tjenesteavtalene har det vært luftet mulig interkommunalt samarbeid når det gjelder oppfølging av Samhandlingsreformen på andre områder innen helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer som kommunene har gjort seg i forbindelse med utarbeidelse av avtalene, har bidratt positivt i forhold til et nærmere samarbeid mellom kommunene i forhold til Samhandlingsreformen. Vurdering: Rådmannen mener at : det framlagte forslaget til avtaler er det beste resultatet som har vært mulig å oppnå gjennom forhandlinger med Helgelandssykehuset HF det fremlagte forslaget er et hensiktsmessig kompromiss mellom likeverdige parter avtalene er i tråd med lover og forskrifter. Rådmannen er av den oppfatning at det er hensiktsmessig å videreføre samarbeidet mellom de 17 helgelandskommunene når det gjelder å følge opp innholdet i de avtalene som er fremforhandlet mellom kommunene og Helseforetaket. Rådmannen vil dessuten peke på at oppfølging av Samhandlingsreformen, i samarbeid med de andre kommunene, vil bli svært viktig i årene som kommer. Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene kommer som følge av praktiseringen av alle disse lovpålagte avtalene (hjemlet i 6-2 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester). Det påligger kommunene et særlig ansvar i å følge opp avtalene, og deres praktisering. Man må derfor regne met at det administrative arbeid vil øke. Rådmannen anbefaler at det utarbeides egne rapporteringsrutiner i økonomirapportsammenheng for å kunne overvåke praktiseringen av avtalene. Konklusjon/anbefaling: Rådmannen tilrår at avtalene vedtas i sin fremlagte ordlyd. Christian Sigvart Rokkestad Avdelingsleder Side 14 av14

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana Det vises til Helgelandssykehusets styresak 3/2012 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland, behandlet i styremøte

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

NY PLAN- OG BYGNINGSLOV (PLANDELEN) - DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET. 1. Gjeldende delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret

NY PLAN- OG BYGNINGSLOV (PLANDELEN) - DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET. 1. Gjeldende delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret Ark.: 044 L00 Lnr.: 4287/09 Arkivsaksnr.: 09/527-3 Saksbehandler: Gudmund Forseth NY PLAN- OG BYGNINGSLOV (PLANDELEN) - DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1. Forslag til nytt delegeringsreglement. Andre

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet /13 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet /13 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE-033, FA-H12 12/1323 12/7016 Christian Sigvart Rokkestad 07.11.2012 Opprettelse av brukerråd ved Hattfjelldal

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 17.11.2014 Møtested: Møterom Unkervatn Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 02 til sekretær

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet

Tilleggsinnkalling for Formannskapet Hattfjelldal kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Mona Vik Larsen, som sørger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 033, FA - H10 JournalpostID: 16/4427 Saksbehandler: Elisabeth Almli Bogfjellmo Dato: 03.06.2016 Brukerråd pleie og omsorg Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.02.12/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen 06.02.12 kl 1300 tlf. 69702000 Oversikt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/15 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/15 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.10.2015 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 16:15. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 16:15. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 16:00 16:15 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 27.01.2014 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 62 43 44 90 til sekretariatet, som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 008/17 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 008/17 Referatsaker NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.05.2017 Møtetid: Kl. 09.30 - NB! Møtested: Møterom - Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /18 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /18 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151, FE - 100 JournalpostID: 18/7073 Saksbehandler: Lise Bråten Dato: 27.11.2018 Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.12.2018

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

POLITISK ORGANISERING I LILLEHAMMER KOMMUNE VURDERING AV EVT. ENDRINGER FOR VALGPERIODEN

POLITISK ORGANISERING I LILLEHAMMER KOMMUNE VURDERING AV EVT. ENDRINGER FOR VALGPERIODEN POLITISK ORGANISERING I LILLEHAMMER KOMMUNE VURDERING AV EVT. ENDRINGER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Aktuell bakgrunnsinformasjon 1.1 Kommunelovens bestemmelser De lovmessige forutsetninger for kommunens

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Tjenesteavtale 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver

Tjenesteavtale 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Tjenesteavtale 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer