Kart-Norge i utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kart-Norge i utvikling"

Transkript

1 Kart-Norge i utvikling Plankonferansen i Hordaland, 30.oktober 2013 Kari Strande Kart- og planlovseksjonen/planavdelingen Miljøverndepartementet Kommunal og Regionaldepartementet Kommunal og Moderniseringsdepartementet

2 Planavdelingen Flytter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Ny kommunal- og moderniseringsminister: Jan Tore Sanner (H) Planavdelingen styres av ham fra , Planavdelingen sitter fortsatt i MD (som bytter navn til Klima- og miljøverndepartementet) 2

3 Politisk plattform for H og Frp-regjeringen Fokus på rask og effektiv utbygging og forenkling av pbl Avgrense innsigelsesretten mer lokal tilpassing av arealpolitikken Styrke lokaldemokrati, gjennomføre kommunereform, begrense fylkesmannens mulighet til overprøving Aktiv storbypolitikk og ny regionalpolitikk Infrastruktursatsing rundt storbyene Belønningsordning for kollektivtransport i de største byene Legge til rette for vekst i mineralnæringen Raskere planlegging av veg og bane økt bruk av statlig plan Tvisteløsningsorgan for tvister mellom stat og kommune Gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett Effektivisering gjennom aktiv bruk av IKT (jf DK) 3

4 Myndighetsområder i MD med relasjon til kart og eiendomsfagfeltet Forurensningsloven Geodataloven Naturmangfoldsloven Kulturminneloven Miljøinformasjonsloven Markaloven Matrikkelloven Naturoppsynsloven Plan og bygningslov med Kart- og planforskrift Svalbardmiljøloven Tinglysingsforskrift Vann og avløpslovgiving Vannressursloven 4

5 PBL og Geodatalov Plan- og bygningsloven krever at Kommunen skal sørge for at det foreligger oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes Geodataloven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål. 5

6 MD s nettside om planlegging etter plan- og bygningsloven Veiledning Innsigelsessaker Publikasjoner Nyheter 6

7 7

8 Landsdekkende standard for plankart: Plakater med tegneregler: Nasjonal produktspesifikasjon: Utgåtte versjoner er tilgjengelige og søkbare: 8

9

10

11

12

13

14

15

16 Tematiske kart og data Grunnforhold Ferskvannskartlegging Klimakartlegging Biologisk kartlegging Verneformål Kulturminner Bosetting og befolkning Eiendomsforhold Næringsforhold Samferdsel Tekniske anlegg Forurensninger Sjøkartlegging Luftfart Beredskap, forsvar Friluftsliv Kart som virkemiddel i planlegging, beslutning og kontroll Historisk dokumentasjon

17 Hvor bør vi bygge? Solforhold, grad av utnytting, støy, avstand

18 Soltimer 21. desember trivsel og solenergipotensiale

19 Artskart.no - naturmangfold

20 Kystlynghei i Hordaland Sveio

21

22 Områder med kvikkleire Dokumentasjon om mulige utsatte områder Kartdata for å få raskt overblikk over situasjonen Beredskaps og forebyggingstiltak Liv og eiendom kan reddes

23 24 Kvikkleireskred i Namsos

24 GIS-analyser hos NVE Dynamisk flomutvikling og varslingskart

25 500 års Flom Lillestrøm

26 Utrykningstider nødetat - Grenland

27 Trafikkstøy konsekvensanalyse indikere nødvendige tiltak redusert planleggingstid

28 Historisk utvikling Historisk utvikling Veierland

29 Konfliktanalyser på grunnlag av temakart Arealplanlegging, konsekvensutredninger

30 Media Regionale myndigheter Naboer velforeninger Tiltakshaver arkitekt Digital plandialog Kommunen

31 Verktøy: Arealplaner Kommune Tønsberg Tønsberg kommune Tema: Standard Flybilde som bakgrunn Landbruk Samfunnssikkerhet Natur og biomangf. Planinformasjon Kulturminner Friluftsliv, barn Reguleringsplan 3D-modell Kaldnes industriområde Status i saksbehandling: Offentlig ettersyn Frist for uttalelser Gjennomskinnelig plan 0% 100% Reg. bestemmelser Plankart (PDF) Illustrasjoner Saksframlegg - Andre Saksdokumenter Innkomne uttalelser - Nabo 1 Statens vegvesen Fylkesmannen + Tidligere saksdokumenter Varsel - planstart 1.gangs behandling 2. gangs behandling Planvedtak Ev. klagebehandling 07/06/ /11/ /12/2006 Send uttalelse planinitiativ uttalelser ved varsel utarbeide planforslag Saksforberedelse uttalelser ved off.ettersyn Saksforberedelse klageadgang

32 Tønsberg kommune Verktøy: Arealplaner Kommune Tønsberg Tema: Standard Kulturminner Planinformasjon Reguleringsplan Kaldnes industriområde Status i saksbehandling: Offentlig ettersyn Frist for uttalelser Gjennomskinnelig plan 0% 100% 0% 100% Reg. bestemmelser Plankart (PDF) Illustrasjoner Saksframlegg - Andre Saksdokumenter Innkomne uttalelser - Nabo 1 Statens vegvesen Fylkesmannen + Tidligere saksdokumenter Varsel - planstart 1.gangs behandling 2. gangs behandling Planvedtak Ev. klagebehandling 07/06/ /11/ /12/2006 Send uttalelse planinitiativ uttalelser ved varsel utarbeide planforslag Saksforberedelse uttalelser ved off.ettersyn Saksforberedelse klageadgang

33 Tønsberg kommune Verktøy: Arealplaner Kommune Tønsberg Tema: Standard Kulturminner Planinformasjon Reguleringsplan Kaldnes industriområde Status i saksbehandling: Offentlig ettersyn Frist for uttalelser Gjennomskinnelig plan Navn: Ola Nordmann Postadresse: Olastien 4, 3100 Tønsberg E-postadresse: Emne: Uttalelse til 1.gangs høringsutkast reguleringsplan Kaldnes industriområde Innspill: Forslaget vil komme i konflikt med vernede bygninger ved Kaldnesstubben 0% 100% Reg. bestemmelser Plankart (PDF) Illustrasjoner Saksframlegg Vedlegg: Kopi til: Bla.. Send til kommunen - Andre Saksdokumenter Innkomne uttalelser - Nabo 1 Statens vegvesen Vestfold fylkeskommune + Tidligere saksdokumenter Varsel - planstart 1.gangs behandling 2. gangs behandling Planvedtak Ev. klagebehandling 07/06/ /11/ /12/2006 Send uttalelse planinitiativ uttalelser ved varsel utarbeide planforslag Saksforberedelse uttalelser ved off.ettersyn Saksforberedelse klageadgang

34

35

36

37

38

39

40

41

42 43 Barnetråkkmetoden - sikrer barn og unges medvirkning i planleggingen

43 Tilgjengelighetskartlegging og barnetråkk Wheeldude.net

44 AREALIS - Arealinformasjonssystem Tematisk geografisk informasjon Kyst Marinbiologi Geologi Botanikk Zoologi Kultur minner Landskap Jordsmonn Landbruk Kommuner Fylkeskom. Statsetater etc. Bedre areal forvaltning Arealplaner og vernetiltak Basisk geografisk info Basis kartdata: -Ortofoto - Digitale kartdata - Veidata m.m - Eiendommer - Adresser - Bygninger - Dig. eiendomskart - Pant og hefte Andre stedfestede data

45 AREALIS er å koble kart, tabeller, dokumenter, bilder m.m 46

46 Faktorer for Norges utvikling på kartområdet Standardisering fra SOSI Kartrforskningsprogrammet 80 tallet (NHH og UiB) SDI NGIS internt i Kartverket fra 1989 SDI samarbeid stat kommune fra 1990 GeoVEKST, FKB (objekter ikke bare karttankegang) CEN and ISO, Formannskap for ISO TC 211 AREALIS fra 1996 (Vestfold fra 1994) Norge Digitalt Stortingsmelding 2003 (1996) Europeiske eksempler INSPIRE deltakelse siden 2000 enorge programmene - HøyKom ekommune 2009 Risiko og sårbarhetsbevissthet skred, radon, flom 47

47 Virkeområde Spesifiserte geodata PBL -data Offentlig kartverk (pbl 2-1) Planregister (pbl 2-2) INSPIRE vedlegg I Koordinatbasert referansesystem Geografiske rutenettsystemer Stedsnavn Administrative enheter Adresser Eiendomsteiger Transportnett Hydrografi Vernede områder INSPIRE vedlegg II Høyde Arealdekke Ortofoto Geologi INSPIRE vedlegg III Statistiske enheter Bygninger Jordarter Arealbruk Menneskers helse og sikkerhet Allmennyttige og offentlige tjenester Anlegg for miljøovervåking Produksjons- og industrianlegg Anlegg for landbruk og akvakultur Befolkningsfordeling - demografi Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter Områder med naturbetingede farer Atmosfæriske forhold Meteorologisk-geografiske forhold Oseanografiske geografiske forhold Havområder Biogeografiske områder Habitater og biotoper Artsfordeling Energiressurser Mineralressurser 48

48

49 50 Planinformasjon på seplan.no

50 51 Eiendomsinformasjon på seeiendom.no

51 Tilgjengeliggjøring og synliggjøring av planer 3D Orkdal komm 52

52 53 Kulturminnesøk og NB! registeret

53 Basiskart Kartverket

54 Nytt massetak

55 Grusmasser NGU

56 Viltbiotoper Miljødirektoratet

57 Fuglebiotoper Miljødirektoratet

58 Kulturminner Riksantikvaren

59 Orthophoto Kartverket All informasjon tastetrykk unna

60 GIS før i tiden kart som analyseredskap: Kart fra 1854 Digitalt kart Legen John Snow tegnet koleradødsfall på et kart og fant pumpen som var kilden til koleraepidemien i London i Armauer Hansen i Bergen brukte både statistikk og kart for å løse lepragåten.

61 Lokalisering av smittekilde Legionella-epidemi 2005 Adresser til pasienter og mulige smittekilder innenfor en 3 km buffer Bevegelsesmønster for aktuelle pasienter

62 Kart-Norge i utvikling Utvikling framover 63

63 Miljøkommune.no Sier hva kommunen som myndighet kan beslutte og hvordan oppgavene kan løses Forteller hva kommunen skal gjøre av lovpålagte oppgaver Samler alt lovverk og alle fagområder under Miljøverndepartementet på ett sted 64

64 Fra filmen om miljøkommune.no

65 Fitjar Kommun Plan på nettbrett 66

66 Første steg Gratis tilgang til de viktigste nasjonale kartdataene, dvs.: hovedkartserien N50 informasjon fra Den norske Los en landsomfattende terrengmodell VBASE og ELVEG (vegdata) SSR (stedsnavn) administrative grenser 67

67 Videre gjennomføring Fra 2015 skal prinsippet om åpen tilgang til kartog eiendomsdata også gjøres gjeldende for øvrige nasjonale kartdata og posisjonsdata, dvs. Polarinstituttets kartdata for Svalbard og Antarktis, ortofotokart (flybildekart) sjødata posisjoneringstjenester I løpet av 2015 og 2016 skal prinsippet også omfatte data fra grunnbok og matrikkel, og fra 2017 også detaljerte kartdata (felles kartdatabase (FKB) 68

68 Bruksområder for adressedata

69 Framtidens byer - modellering og visualisering KlimaGIS simulering av havnivåstigning m.m. Strømsø i Drammen i 3D (Alliance arkitekter AS) ATP-modellen i Trondheim: - tilgjengelighet med sykkel på 10 og 20 minutter. 70

70 Integrering sjø og landdata

71 Integrering sjø og landdata

72 73 Fra dybdekartlegging via terrengmodeller til biologisk mangfold

73

74 Arealplan og planregister Hovedmålsettinger bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til kart- og planforskriften sikre at kommunale digitale planregistre blir etablert på en ensartet måte og er tilgjengelig for publikum på Internett sørge for at planinformasjon skal inngå og være tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt)

75

76 Planområde WMS

77 SePlan

78 Følger link og kommer inn i kommunens planregister med tilgang til plankart og alle plandokumenter for den aktuelle plan

79 Analysere reisetid

80 Miljøstatus appen

81 Over og under bakken

82 KS- mer på banen -Prioriterte mål innenfor «Teknikk, miljø og regional utvikling» Kommunene og fylkeskommunene. får på plass en effektiv plan- og byggesaksprosess både internt i organisasjonen, i samhandling med resten av forvaltningen og i dialogen med innbyggerne og næringsliv benytter løsninger som bygger på felles arkitekturprinsipp og standarder og bruker nasjonale og kommunale felleskomponenter i utforming av løsninger og samhandling mellom løsninger tar i bruk GI-standarden i egne løsninger for tilgang til matrikkeltjenester og samhandling mellom fagsystem og sak-/arkivsystem etablerer et digitalt planregister som oppfyller kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) når det utarbeides planer for utbygging.

83 84

84 Bedre planlegging og beredskap ved mer bruk av digitale verktøy, ved kobling av registre, matrikkel, digitale kart og posisjonstjenester. Skoleplanlegging Nødetater

85 Tredimensjonal terrengmodell FLOMSONER SKREDFARER HAVNIVÅSTIGNING - Hvor bør det bygges hus? - Hvor bør veien ligge? - Langtidsplan for strands 86

86 87 Fra filmen om miljøkommune.no

87

88

Kart og kartbruk. En reise i tiden. Kari Strande

Kart og kartbruk. En reise i tiden. Kari Strande Kart og kartbruk En reise i tiden Kari Strande 07.mars 2012 Kari Strande - Areal og Eiendom 2012 1 07.mars 2012 Kari Strande - Areal og Eiendom 2012 2 07.mars 2012 Kari Strande - Areal og Eiendom 2012

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata. Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata. Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye Foto: Ida Rørbye, 2008 Plan består av Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse For å komme

Detaljer

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS GeoSynkronisering Standard Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS Mål Å utvikle spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Plandata i FDV - avtalen

Plandata i FDV - avtalen Plandata i FDV - avtalen FAGDAG 13.februar 2013, Statens hus Programmet: 0900-0930 Registering og kaffe/te 0930-0945 Velkommen 0945-1130 Geodatasamarbeid - Historisk tilbakeblikk - Geodataloven - Norge

Detaljer

NVDB datagrunnlag og tilganger. Liv Nordbye, Vegdirektoratet

NVDB datagrunnlag og tilganger. Liv Nordbye, Vegdirektoratet NVDB datagrunnlag og tilganger Liv Nordbye, Vegdirektoratet Vegbil der Teknisk kart Norge 1:50.000 Ortofoto Økonomisk kart Spordybde Ulykkesregisteret Hva er NVDB? Digitalt eiendomskart og GAB informasjon

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

Det offentlege kartgrunnlaget

Det offentlege kartgrunnlaget Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1) Kva er DOK? 2) Kvifor stadfeste DOK? 3) Korleis stadfeste DOK? Kva er DOK? Kartforskriften 2 punkt f: det

Detaljer

Nytt om Geodataloven, nytt regelverk fra EU, introduksjon til lov og forskrift

Nytt om Geodataloven, nytt regelverk fra EU, introduksjon til lov og forskrift Nytt om Geodataloven, nytt regelverk fra EU, introduksjon til lov og forskrift Dag Høgvard Teknologiforum for Norge digitalt, Gardermoen 11. november 2014 Geodataloven lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Kort om prosjektet Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Resultater og gevinster Demonstrasjon

Kort om prosjektet Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Resultater og gevinster Demonstrasjon Digital plandialog i 12-kommunesamarbeidet i Vestfold 13.12.2007 Kåre Conradsen Kort om prosjektet Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Resultater og gevinster Demonstrasjon 12Kommunesamarbeidet

Detaljer

Sti i kart - grunnlag for både ferdsel og planverk

Sti i kart - grunnlag for både ferdsel og planverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sti i kart - grunnlag for både ferdsel og planverk Kari Strande Stikonferansen Hamar 9. mars 2017 På tur med kart 2 Inkastien Steinsatte stier 3 Skjærgårdsparken

Detaljer

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tromsø 7.2.2012 Kommunalt planregister pbl. 2-2 + forskriften kap. 4 Kommunene skal ha et planregister som gir

Detaljer

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning

Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning Samfunnets forventinger og geodatalovens krav Arvid Lillethun, Kartverket Sammen bygger vi en offentlige

Detaljer

Status på digitalisering av planprosesser

Status på digitalisering av planprosesser Kommunal- og moderniseringsdepartementet Status på digitalisering av planprosesser Kari Strande, Planavdelingen, Oslo, 25. april 2018 Hamar 19. juni, jorgenbrun@kmd.dep.no Hovedbudskapene Gode og effektive

Detaljer

Planregister. Ivan Skjærvø

Planregister. Ivan Skjærvø Planregister Ivan Skjærvø 12.09.2018 Innhold Hva er et digitalt planregister Litt mer om planregisteret Hvorfor har vi planregisteret? Litt om krav og forventninger til kommunene Komme inn på lovkravene

Detaljer

Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset

Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset Automatiske analyser med DOK-data Martin Hoset 1 Innhold Hva er DOK-data Dataleverandører og data Bruksområder i kommunene Utfordringer og muligheter Vår løsning: Abonnement på temadata Temadata i webkartet

Detaljer

Digitalt planregister i Buskerud. Anne Guro Nøkleby Statens kartverk PLANINFORMASJON - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Digitalt planregister i Buskerud. Anne Guro Nøkleby Statens kartverk PLANINFORMASJON - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Digitalt planregister i Buskerud Anne Guro Nøkleby Statens kartverk PLAN OG TEMDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Innhold Digitalt planregister er under etablering i kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner.

Detaljer

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 TILGANG TIL DOK-DATA PÅ ULIKE MÅTER Tilgang via WMS i GISLINE - Fra dataeier Mulig å abonnere på vektordata som Quadri/PostGIS eller annet

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Aase Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll Plankonferanse Karasjok 25.okt. 2016

Aase Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll Plankonferanse Karasjok 25.okt. 2016 Plansatsing i nord Aase Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll Plankonferanse Karasjok 25.okt. 2016 Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under Kommunalog

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås Bruk av GIS i beredskap Tor Olav Almås GIS i forebyggende arbeid - Bakgrunn Ivareta samfunnssikkerhet i arealplanlegging og saksbehandling Beredskap må være i fokus ved arealplanlegging Ved etablering

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Nytt rundskriv om innsigelser

Nytt rundskriv om innsigelser Nytt rundskriv om innsigelser Seniorrådgiver Marit Tofte Samling Vest-Agder, Kristiansand 24.-25. oktober 2013 1 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 2 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

Aktuelle kartgrunnlag for reguleringsplanen

Aktuelle kartgrunnlag for reguleringsplanen Aktuelle kartgrunnlag for reguleringsplanen Lars Fredrik Gyland Statens kartverk Kristiansand Faktagrunnlaget for reguleringsplanen BØ 24. November 2004 Plandata generelt Disposisjon: Grunnlagsdata & Temadata

Detaljer

Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune

Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune Odd Arne Bakke-Ludviksen GIS-Koordinator http://www.larvik.kommune.no/arealplaner Rammebetingelser I ny Plan og bygningslov er det satt fokus på at planprosessen

Detaljer

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Plandatakoordinator Ida Rørbye, Statens kartverk Landdivisjonen e-post: rorida@statkart.no Oppgavene til Statens

Detaljer

Hvordan kan Norge digitalt bidra til utviklinga i fylket?

Hvordan kan Norge digitalt bidra til utviklinga i fylket? Hvordan kan Norge digitalt bidra til utviklinga i fylket? Tanker om hvordan/kart geodata kan støtte opp under aktiviteter som skjer i fylket? Stig Roald Amundsen STFK Vårt samfunnsoppdrag Tilby gode velferdstjenester,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Fagdager Harstad april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Fagdager Harstad april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Ditt liv som arealplanlegger planprosess planprogram Ditt liv som arealplanlegger høring medvirkning

Detaljer

PlanDialog. Kåre Conradsen Kommuneutvikling. Tønsberg kommune

PlanDialog. Kåre Conradsen Kommuneutvikling. Tønsberg kommune PlanDialog Kåre Conradsen Kommuneutvikling Tønsberg kommune Virksomhetsleder AAvdelin Avdelingsleder Arealplan gs AAvdelin Avdelingsleder Byggesak gs AAvdelin Avdelingsleder Landbruk gs AAvdelin Avdelingsleder

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre

Fornye, forenkle, forbedre Fornye, forenkle, forbedre Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen GEOMATIKKDAGENE 17. mars 2015 KMDs organisasjonskart Administrasjonsavdelingen Kommunikasjonsenheten Statsråd Departementsråd Politisk

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Litt historikk PlanDialog For innbyggerdialog i plansaker Integrasjon mellom GIS, planregister,

Detaljer

ROS-analyse i arealplanlegging

ROS-analyse i arealplanlegging ROS-analyse i arealplanlegging Donald Campbell Asplan Viak AS Tønsberg 1 ROS-analyse i arealplanlegging, Larvik ROS-analyse i arealplanlegging GIS OG SAMFUNNSSIKKERHET Arealplanlegging, ROS-analyser i

Detaljer

Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013

Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013 Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013 Regjeringens åtte hovedpunkter 8. Levende lokaldemokrati Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

INSPIRE TRANSPORT NETWORKS Hvordan skal dette implementeres SPATIAL DATA FOR BENEFIT OF THE SOCIETY

INSPIRE TRANSPORT NETWORKS Hvordan skal dette implementeres SPATIAL DATA FOR BENEFIT OF THE SOCIETY INSPIRE TRANSPORT NETWORKS Hvordan skal dette implementeres SPATIAL DATA FOR THE BENEFIT OF SOCIETY SPATIAL DATA FOR BENEFIT OF THE SOCIETY Innhold Geodataloven med forskrift INSPIRE og datasettspesifikasjoner

Detaljer

Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata

Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata Introduksjonsdag for nye planleggjarar i kommunane i Hordaland 07.06.17 Henrik Løseth Jansen Kjetil Holm Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndigheit

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett. Jan Hausken

Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett. Jan Hausken Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett Jan Hausken Veiledningsopplegg for ny Plan- og bygningslov - plandelen Hvordan forstå og bruke loven? Kortveileder generell og retter seg

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser. 6. Mars 2015

IKT-satsing på effektive planprosesser. 6. Mars 2015 IKT-satsing på effektive planprosesser 6. Mars 2015 Digitale planprosesser Digitalt planregister Statlige og regionale planer Digital plandialog Digitalisering av planbestemmelser Digitale temadata (Det

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

braplan 2.6 Brukermanual

braplan 2.6 Brukermanual braplan 2.6 Brukermanual Versjon 2.6 2011-04-07 Denne brukermanualen vil gi en introduksjon til braplan og krav til planarkivet med tilhørende prosesser. Eksisterende brukere vil finne denne både nyttig

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere Statssekretær Paul Chaffey, Geomatikkdagene, Lillehammer, 28. mars 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

Grid-data. data i Norge digitalt. Klimadataseminar snø, vann, vær, klima 16 oktober Arvid Lillethun Statens kartverk

Grid-data. data i Norge digitalt. Klimadataseminar snø, vann, vær, klima 16 oktober Arvid Lillethun Statens kartverk Grid-data data i Norge digitalt Klimadataseminar snø, vann, vær, klima 16 oktober 2007 Arvid Lillethun Statens kartverk 1. Norge digitalt Norge digitalt - fokus på flyt mellom sektorer og administrative

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Smarte reguleringsplaner (3D plan)

Smarte reguleringsplaner (3D plan) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Smarte reguleringsplaner (3D plan) Tor Gunnar Øverli, KMD / KS (Asplan Viak Internet AS) Sandnes Smartkommune Heldagssamling 2018 Vi har en drøm... ByggLett - demonstrator

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Nytt fra Planavdelingen

Nytt fra Planavdelingen Nytt fra Planavdelingen Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Plan- og byggesakskonferansen, Tromsø 27.11.2013 Planavdelingen Overføres til det nye Kommunalog moderniseringsdepartementet fra 1.1.2014 Ny kommunal-

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

Oppstartsmøte for reguleringsplan

Oppstartsmøte for reguleringsplan Oppstartsmøte for reguleringsplan 1 Innledning og formål med møtet Presentasjon av møtedeltakere Rammer for møtet Referat Krav i pbl. 12-8 Tidlig kontakt og gjensidig informasjon Forslagsstiller / fagkyndig

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE AV AREALPLAN

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE AV AREALPLAN REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE AV AREALPLAN Planavdelingen Lillesand kommune PLANENS NAVN: INDRE ÅRNES MØTEDATO: 15.11.18 FORSLAGSSTILLER: Modalen Eiendom AS V/ Richard Modalen ORG.NR: FAGKONSULENT: 892 144

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementets arbeid med bedre veiledning for planlegging i kystnære sjøområder - planveilederen Bergen 19. januar 2016 Fiskeridirektoratets planforum 6. september

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Kart og plan. v/ Venke Moe Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune

Kart og plan. v/ Venke Moe Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune Kart og plan v/ Venke Moe Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune 1 Vi skal innom: Kart og karttyper Plantyper og tolking av plan 2 Begrepsavklaring kart 1. Basiskart: Analogt eller digitalt kart hvor

Detaljer

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 Planlegging nasjonale utfordringer og lokale løsninger Assisterende fylkesmann Rune Fjeld Hotel Grand Terminus 1 I NY STATLIG POLITIKK? 1 TO GRUNNLEGGENDE UTGANGSPUNKT I

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Karttekniske krav til reguleringsplanar Plannettverk, 15.02.17 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under

Detaljer

Oddvar Brenna fagansvarlig plan. Plan, reindrift, samfunnssikkerhet

Oddvar Brenna fagansvarlig plan. Plan, reindrift, samfunnssikkerhet Oddvar Brenna fagansvarlig plan Plan, reindrift, samfunnssikkerhet Kommuneplanens arealdel og kart Fylkesmannens organisering av planarbeidet Formelle krav Erfaringer og forventninger Faggruppe Areal

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og kart/geodata Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og geodata Geodata er i bruk hos hovedredningssentralene, politiet, AMK-sentralene (helse), 110-sentralene (brann), Forsvaret, fylkemannsembetene

Detaljer

PLANREGISTER ny kartforskrift

PLANREGISTER ny kartforskrift PLANREGISTER ny kartforskrift Av: Wenche Mork, Statens kartverk Molde 2011 www.regjeringen.no/kartforskriften Veileder til kart- og planforskriften Kommentar til kart- og planforskriften Vedleggene til

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Leveranser til Norge digitalt. Reguleringsplandata

Leveranser til Norge digitalt. Reguleringsplandata Leveranser til Norge digitalt Referansegruppa for Norge digitalt har vedtatt at standardisert planinformasjon skal inngå i den nasjonale geografiske infrastrukturen. For en etableringsperiode på 5 år (2012-2016)

Detaljer

PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN

PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Formål og avgrensning... 3 3. Kommuneplanens arealdel som styringsverktøy... 3 4. Bakgrunn og behov for retting...

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

NOKIOS 2012 Workshop 4: Nasjonal infrastruktur for stedsbasert informasjon som plattform for innovasjon

NOKIOS 2012 Workshop 4: Nasjonal infrastruktur for stedsbasert informasjon som plattform for innovasjon NOKIOS 2012 Workshop 4: Nasjonal infrastruktur for stedsbasert informasjon som plattform for innovasjon Olaf Østensen Bakgrunn Norge har gjennom de siste ti årene bygget opp en nasjonal geografisk informasjonsinfrastruktur.

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - om forenklingsarbeidet og arealpolitikken

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - om forenklingsarbeidet og arealpolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningslovkonferansen 2016 Nytt fra - om forenklingsarbeidet og arealpolitikken Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Statssekretær Per Willy

Detaljer

HVORFOR BRUKE TEMADATA?

HVORFOR BRUKE TEMADATA? Plan og bygningsloven (PBL) Grunnloven! Forvaltningsloven ( 17) Naturmangfoldloven Kulturminneloven Jordloven Kart og planforskriften (DOK/FDV..)..særlover..forskrifter NB! Skille mellom temadata med «formell»

Detaljer

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Tid og sted Onsdag 8.oktober, kl. 10 14 i Kartverkets lokaler, Vadsø Til stede: Erik Sundland (Finnmarkseiendommen, FeFo), Gunhild Lutnæs (Fylkesmannen

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Plandata i Norge digitalt fra 2011 Referansegruppen for Norge digitalt vedtok 20. juni 2011 at planinformasjon skal være et obligatorisk datasett

Detaljer

Hvordan gjøre planene enda bedre?

Hvordan gjøre planene enda bedre? Hvordan gjøre planene enda bedre? Alta 11. november 2014 Foto: M.W. Sundfør Innhold Kommunalt planregister Nasjonal arealplan-id Planbeskrivelse virkninger og KU Kvalitetssikring av planer Flere planavgrensninger

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Utfordringer ved bruk av kart og 3D-modeller for arealplanlegging i kommunene

Utfordringer ved bruk av kart og 3D-modeller for arealplanlegging i kommunene Utfordringer ved bruk av kart og 3D-modeller for arealplanlegging i kommunene Randi Tornås - Kommunalsjef for miljø, eiendom og teknisk drift i Frogn kommune Henrik F. Mathiesen - Representant for Miljøpartiet

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Hvordan møte nye krav til saksbehandlingen? Eksempler. Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer AS

Hvordan møte nye krav til saksbehandlingen? Eksempler. Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer AS Hvordan møte nye krav til saksbehandlingen? Eksempler Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer AS 1 Dette skal jeg snakke om: Erfaringer fra ebyggprosjektet og bruk av ByggesaksDialog Automatiserte

Detaljer

Bruk av 3D i plan og byggesak

Bruk av 3D i plan og byggesak Lokale geomatikkdager Kongsberg 16.1.2018 Bruk av 3D i plan og byggesak Per Alhaug - Stange kommune Stig Aage Melve - Hamar kommune / GIS på Hedmarken Hamar kommune Visjon: Hamar sentrum for det mest attraktive

Detaljer

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen)

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep Kartverket 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/05453-3 21. 10. 2013 Ark.: 008 Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven (

Detaljer

Nye krav til planer tilrettelagt for effektiv byggesaksbehandling

Nye krav til planer tilrettelagt for effektiv byggesaksbehandling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye krav til planer tilrettelagt for effektiv byggesaksbehandling Hilde Johansen Bakken Steinkjer, 25. april 2018 A L T H E N G E R S A M M E N M E D A L T 2 Satsing

Detaljer

DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for

Detaljer