MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder Maria Aksberg AP Medlem Geir Nesse AP Medlem Gina Goin Wikstrøm AP Medlem Harald Bredesen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Robert Wilhelmsen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 24/12 12/606 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25/12 12/311 ORIENTERINGSSAK - OPPVEKST OG KULTUR 26/12 12/771 BRUKERUNDERSØKELSEN, BARNEHAGENE /12 12/780 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL 28/12 12/77 KOMMUNAL MEDFINANSIERING - ØKTE UTGIFTER FOR KVALSUND KOMMUNE 29/12 11/322 OPPFØLGING AV VEDTAK OM PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET - KVALSUND SYKEHJEM EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 24/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/606 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Protokoll fra møte i omsorgs- og oppvekstutvalget 3/12, godkjennes.

4 Sak 24/12 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte i omsorgs- og oppvekstutvalget 3/12, Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i omsorgs- og oppvekstutvalget 3/12, godkjennes. Sigurd K Beite rådmann

5 Sak 25/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget ORIENTERINGSSAK - OPPVEKST OG KULTUR Leders innstilling: Omsorgs- og oppvekstutvalget tar fremlagte orientering om pålegg ved Kvalsund skole til etterretning.

6 Sak 25/12 SAKSGRUNNLAG: Tilsynsrapport. Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø; Kvalsund skole pålegg fra Fylkesmannen. Brev av fra Fylkesmannen i Finnmark vedlagt tilsynsrapport. SAKSVURDERING: Det vises til vedlagte skriv og rapport fra Fylkesmannen i Finnmark. Som det fremgår her ble det etter gjennomført tilsyn 12. april 2012 ved Kvalsund skole gitt 4 pålegg fra Fylkesmannen. Oppvekst- og kulturavdelingen arbeider med å rette opp lovbruddene. Fastsatt frist for å gjøre det innen 1. oktober vil bli holdt. Omsorgs- og oppvekstutvalget vil i sitt møte i oktober 2012 bli orientert nærmere om hva som er gjort i forhold til påleggene. Rådmannens tilråding: Omsorgs- og oppvekstutvalget tar fremlagte orientering om pålegg ved Kvalsund skole til etterretning. Sigurd K Beite rådmann

7 Sak 26/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: A10 &32 Arkivsaksnr.: 12/771 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget BRUKERUNDERSØKELSEN, BARNEHAGENE 2012 Leders innstilling: Omsorgs- og oppvekstutvalget ser positivt på det gode resultatet som brukerundersøkelsen for 2012 viser i de 3 barnehagene i Kvalsund. Undersøkelsen tas for øvrig til etterretning.

8 Sak 26/12 SAKSGRUNNLAG:./. brukerundersøkelse barnehagene 2012 SAKSOPPLYSNINGER: Hovedmålet med innføring av balansert målstyring (BMS) i Kvalsund kommune var økt brukerfokus, styrket fokus på medarbeideren og på lederrollen og en mer effektiv ressursutnyttelse. Målet med å jobbe med fokusområdet brukertilfredshet er følgende: Høy grad av tilfredshet med kommunens service og tjenester og økt bevisstgjøring på brukeren av våre tjenester. Brukerfokuset handler om å se kommunen gjennom brukerens øyne blant annet ved brukerundersøkelser. Fokusområdet er også i tråd med kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform som har som overordnet mål å produsere tjenester av høy kvalitet for kommunens innbyggere. Det har tidligere vært foretatt brukerundersøkelser i barnehagene i årene 2008, 2009 og I forbindelse med OU-prosessen innenfor oppvekst- og kulturområdet ble det vedtatt at medarbeider- og brukerundersøkelser skulle foretas annet hvert år, i sak 16/11, i Omsorgs- og oppvekstutvalget og sak 12/11, i Kommunestyret. På bakgrunn av dette vedtaket er det foretatt en ny brukerundersøkelse i barnehagene nå i vår. Skjema brukerundersøkelse barnehage 2012: Målekart barnehage 2012 (skala 1 til 6, hvor 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad) 67,7 % besvart (21 av 31 mulige)

9 Sak 26/12 Fokusområde Måleindikator Kvalsund 2009 Kvalsund 2010 Kvalsund 2012 Brukere Resultat for brukerne - barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter? 5,1 3,5 5,2 - barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling? 4,8 4,2 5,1 - barnehagens mattilbud? (sunn mat, riktig kosthold) 5,2 4,6 5,4 Trivsel - allsidig lek og aktiviteter? 4,8 4,2 5,1 Brukermedvirkning - dine muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen? 4,2 3,7 4,8 - barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen? 4,5 4,2 4,9 Respektfull behandling - tar barnet på alvor? 5,5 5,2 4,4 4,4 5,4 5,5 - tar deg på alvor? Tilgjengelighet 23. åpningstidspunktet? 5,7 5,4 4,7 4,9 5,9 5,6 24. lukketidspunktet? Informasjon -informasjon om hvordan ditt barn har det? - informasjon om det som skjer i barnehagen? 4,3 4,5 3,7 4,5 5,2 5,3

10 Sak 26/12 Fysisk miljø - barnehagens uteområder? (med hensyn til barns utvikling, lek og læring) - barnehagens inneområder? (med hensyn til utvikling, lek og læring) 4,4 4,5 3,6 4,1 4,9 4,6 Generelt - alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i? 5,1 4,3 5,2 SAKSVURDERING: Brukerundersøkelse barnehagene 67,7 % besvart 21 av 31 mulige. I år er det akseptabel deltakelse i undersøkelsen i motsetning til i 2010 da den var på 32 %. Det har gitt resultater at styrerne har gjort en innsats med å få inn svar; de har delt ut skjema i forkant av foreldremøter og avsatt tid på møtet til å fylle ut skjema. I etterkant av møtet har de også purret på for å få inn flest mulig svar. Årets svar viser en økning i tilfredshet fra brukerne på alle områdene: Område 1: Hvor fornøyd med innhold/tilrettelegging, snitt: 5,2 Område 2: Trivsel, snitt 5,1 Område 3: Brukermedvirkning, snitt: 4,9 Område 4: Respektfull behandling: snitt: 5,5 Område 5: Tilgjengelighet, snitt: 5,8 Område 6: Informasjon, snitt: 5,3 Område 7: Fysisk miljø, snitt: 4,8 Område 8: Generell tilfredhet: 5,2

11 Sak 26/12 Alle områdene unntatt område 3 og 7 skårer over 5 i snitt. Det er meget bra sett i forhold til at 6 er høyeste skår. Område 3; brukermedvirkning får 4,9 i skår. Det omhandler foreldres mulighet for medinnflytelse og barnets mulighet til å være med på å bestemme innholdet i barnehagen. Her gis det i hovedsak lavere poeng enn på de andre områdene, og viser at barnehagene kan gjøre en større innsats på dette feltet. Område 7; det fysiske miljø får 4,8 i skår. Dette omhandler både ute- og innemiljøet i barnehagen og viser at foreldrene er minst tilfreds med dette området. Dette er noe kommunen som eier må ta tak i, i forhold til å legge til rette for et utviklende lekemiljø både inne og ute. Oppsummering: Brukerundersøkelsene i våre tre barnehager viser stor grad av tilfredshet blant brukerne på alle områdene spørreskjemaet omhandler. Den generelle tilfredsheten alt i alt, som siste punkt i skjemaet, viser en skår på 5,2, der maks skår er 6. Dette gir et godt skussmål til barnehagens personale og viser at de gjør en jobb som foreldrene i hovedsak er fornøyd med. Kommunen som barnehageeier må i samarbeid med personalet likevel bestrebe seg på å fortsette på den positive linjen og samtidig ha fokus på forbedringspotensialet som alltid vil være til stede i arbeidet, spesielt under områdene brukermedvirkning og det fysiske miljøet. Rådmannens tilråding: Omsorgs- og oppvekstutvalget ser positivt på det gode resultatet som brukerundersøkelsen for 2012 viser i de 3 barnehagene i Kvalsund. Undersøkelsen tas for øvrig til etterretning. Sigurd K Beite rådmann

12 Sak 26/12

13 Sak 27/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/780 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

14 Sak 27/12 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL: 1. Securitas: Kontrollrapporter, salgs- og skjenkebevillinger 2. Kvalsund kommune Til Coop Kvalsund; vedr. befaringsrapport etter kontroll 3. Kvalsund kommune Skaidisenteret; vedr. befaringsrapport etter kontroll. 4. Kvalsund kommune Skaidikroa; vedr. befaringsrapport etter kontroll. 5. Finnmark fylkeskommune; Tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet 6. Arbeidsdepartement; Presisering av vilkårene for rett til sosiale tjenester Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

15 Sak 28/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 12/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget KOMMUNAL MEDFINANSIERING - ØKTE UTGIFTER FOR KVALSUND KOMMUNE Leders innstilling: Kommunestyret tar fremlagte sak om økte utgifter for gjennomføring av Samhandlingsreformen til orientering. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp saken over for sentrale myndigheter slik det er anbefalt i saksvurderingen.

16 Sak 28/12 SAKSGRUNNLAG: Stortingsmelding nr Samhandlingreformen Helsedirektoratets brev av Kommunal medfinansiering Helsedirektoratets brev av Endring av a konto beløpene SAKSOPPLYSNINGER: Fra 1. januar 2012 skal kommunene betale en del av regningen når innbyggerne legges inn i sykehus. Ordingen kalles medfinansiering og målet med tiltaket er å få kommunen til å ta større ansvar for folkehelsen, ved å bygge opp gode lokale tilbud og arbeide på tvers av sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom. Plikten til kommunal medfinansiering gjelder somatiske spesialisthelsetjenester, men ikke kirurgiske inngrep, nyfødte barn, fødsler og behandling med bestemte kostbare legemidler. Mange utskrivningsklare pasienter har tidligere blitt liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Fra 1. januar har kommunene overtatt det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter for somatiske sykdommer i spesialisthelsetjenesten. Betalingsplikten inntrer fra og med første døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar. Betalingen er fastsatt til 4000 kroner pr. døgn. I forbindelse med samhandlingsreformen fikk Kvalsund kommune tildelt kr ,- i det generelle rammetilskuddet. Dette beløpet er ment å dekke både medfinansiering, utskrivningsklare og forebyggende helsearbeid. I brev av krever Helsedirektoratet at kr ,- skal betales a-konto til Helse Finnmark som oppgjør for innbyggernes bruk av sykehustjenester. Sykehusforbruket i første og andre tertial 2011 er lagt til grunn for denne beregningen, men kommunen skal ikke betale mer enn faktisk forbruk av sykehustjenester i Nøyaktig sum beregnes etterskuddsvis med bakgrunn i faktisk forbruk. A-konto innbetalingen vil derfor bli justert etter hver tertial, avhengig av forbruk. Det foreligger nå tall for sykehusaktiviteten i første tertial På bakgrunn av faktisk aktivitet i første tertial 2012 og avregning mot a-konto beløp i samme tidsrom, har Helsedirektoratet nå fastsatt nye månedlige a-konto beløp for perioden august desember Denne viser at Kvalsund kommune har hatt et høyere forbruk av sykehustjenester og får en økning av a-konto beløpet. Endringen gjelder fra og med august.

17 Sak 28/12 Tall for Kvalsund kommune: Beløp fastsatt : Månedlig a konto- beløp kr ,- Årssum kr ,- Resultat etter første tertial: Beregnet kostnad: kr ,- Sum a konto beløp kr ,- Avvik kr ,- Beløp fastsatt : Nytt månedlig a konto beløp august desember kr ,- Ny årssum 2012 kr ,- Helsedirektoratets tall viser hvor mye kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten har kostet Kvalsund kommune 1. tertial Det er lagt til grunn at a konto- beløpene skal justeres tilsvarende etter andre tertial. Endelig årsavregning finner sted i 2013, når data for hele 2012 foreligger. Hva Kvalsund kommune skal betale i 2012 vil avhenge av faktisk forbruk av sykehustjenester. Tallene som er publisert er vanskelig å kontrollere fordi de er anonymisert for å ivareta nødvendige personvernhensyn. Imidlertid vil Helse og omsorgdepartementet følge nøye med utviklingen i kommunenes aktivitet og kostnader. SAKSVURDERING: Samhandlingsreformen vil få store økonomiske konsekvenser for den kommunale økonomien fra og med I år er de økonomiske overføringene fra staten knyttet til utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusopphold. A -akontobeløpene gjelder kun medfinansiering og ikke betaling for utskrivningsklare pasienter. Dette vil eventuelt komme i tillegg. Pr. dato er ikke rådmannen kjent med at vi vil få faktura for utskrivningsklare pasienter som vi ikke har hatt et kommunalt tilbud til. I budsjettet for 2012 har kommunen budsjettert med utgifter til akontobeløpet. Tall pr. juni 2012 viser at kostnadene i år blir kr ,- høyere enn budsjettert og kr ,- mer enn det Kvalsund kommune har fått kompensert for.

18 Sak 28/12 Midlene til samhandlingsreformen var ment å brukes til å bygge opp tjenester slik at kommunen kan ta imot pasienter fra første dag, eller de kan betale for en eller flere dagers opphold på sykehus i tillegg til medfinansieringen. I budsjettet for 2012 la helse- og sosialavdelingen til grunn at statlig tilskudd til finansiering av medfinansiering og utskrivningsklare var øremerket. Av den grunn ville ikke inntekter og utgifter for dette påvirke nettorammen for helse og sosial. Imidlertid har det vist seg at finansieringen på kr lå inne i det generelle rammetilskuddet til kommunen. Konsekvensene av dette er at inntekten allerede var ført inn i budsjettet for 2012, mens utgiftene til dette ikke er tatt med i nettorammen. Dette er senere rettet opp. Vi må nå finne en inndekning til de økte utgiftene til medfinansiering med kr ,- ved budsjettreguleringen. Det er usikkert om a-konto beløpet som kommunen betaler, vil dekke kostnadene og vi må ta høyde for at det kan bli ytterligere økning. I tillegg kommer evt. utgifter til utskrivningsklare pasienter. Hensikten med kommunal medfinansiering er å gi kommunene intensiv til å ta større ansvar for innbyggerne ved å arbeide på tvers av sektorer for å forebygge sykdom og fremme helse. Det viser seg nå at Kvalsund kommune har høyere kostnader til kommunal medfinansiering enn det som fordelingen i inntektssystemet fanget opp. Reformen har ikke gitt rom for å iverksette/utvide forebyggende tiltak for å redusere kommunens faktiske utgifter til medfinansiering. Dette må imidlertid vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet og økonomiplan Under henvisning til ovennevnte vil rådmannen ta opp med Kommunal- og regionaldepartementet at den kommunale egenandelen for finansiering av Samhandlingsreformen nå vil utgjøre ca. 17 % i Kvalsund kommune. Dette er en betydelig prosentvis andel for en reform hvor forutsetningen har vært at statlige overføringer skal dekke kommunens utgifter. Det er på langt nær tilfelle for Kvalsund kommune. I tillegg er systemet lagt opp slik at kommunene ikke har mulighet til å etterprøve/kontrollere at det som vi blir pålagt å betale er riktig. Fra sentralt hold begrunnes dette med at de ikke kan gi ut taushetsbelagte opplysninger. Etter rådmannens vurdering er dagens system for kommunal etterprøving/kontroll ikke tilfredsstillende. Statlige instanser bør revurdere dagens opplegg med sikte på å kunne gi kommunene mer detaljert/konkret informasjon om de kriterier som brukes for å fastsette betalingen fra hver kommune. I tillegg bør kommunene ha mulighet til nærmere etterprøving av det beløp som kommunene blir pålagt å betale.

19 Sak 28/12 Rådmannens tilråding: Kommunestyret tar fremlagte sak om økte utgifter for gjennomføring av Samhandlingsreformen til orientering. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp saken over for sentrale myndigheter slik det er anbefalt i saksvurderingen. Sigurd K. Beite rådmann

20 Sak 29/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 440 &58 Arkivsaksnr.: 11/322 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget OPPFØLGING AV VEDTAK OM PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET - KVALSUND SYKEHJEM Leders innstilling: 1. Omsorgs- og oppvekstutvalget ser positivt på at arbeidet med å oppfylle pålegg fra Arbeidstilsynet sin rapport av blir prioritert. 2. For øvrig tar utvalget fremlagte sak til etterretning.

21 Sak 29/12 SAKSGRUNNLAG: Arbeidstilsynet Melding om tilsyn Kvalsund sykehjem Tilsynsrapport av fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet av Vedtak om pålegg Arbeidstilsynet av Påleggspunkt 7 (arbeidsavtaler) oppfylt Helse- og sosialleder av Søknad om utsettelse av frister Arbeidstilsynet av Utsettelse av frist for pålegg Pleie- og omsorgsleder av Lukking av avvik nr. 4, 5, 6 og 7 Arbeidstilsynet av Ny frist for pålegg 1, 2, 3, 8, 9,10 Arbeidstilsynet Oppfyllelse av påleggspunkt 4, 5, 6 og 7 Dokumentasjon på oppfyllelse av påleggspunkt 9 og 10 fra pleie- og omsorgsleder av Arbeidstilsynet av Oppfyllelse av påleggspunkt 1, 2, 9 og 10 Pleie- og omsorgsleder av Dokumentasjon på oppfyllelse av påleggspunkt 3 og 8 SAKSOPPLYSNINGER: Arbeidstilsynet sin opprinnelige rapport av er basert på et tilsynsbesøk som ble gjennomført på Kvalsund sykehjem den 12.mai 11. Hensikten med besøket fra Arbeidstilsynet var forebygging av langtidsfravær, samt oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær som et viktig satsningsområde. Myndighetenes satsning på et mer inkluderende arbeidsliv har blant annet resultert i endringer som har styrket arbeidsmiljøloven på dette området, bl.a. krav om oppfølging av sykemeldte, og at tiltak og tilrettelegging skal iverksettes tidligst mulig i sykefraværsperioden. I sin rapport av kom Arbeidstilsynet med 10 pålegg overfor Kvalsund sykehjem, og med frist 01. oktober 11 for gjennomføring av tiltak i h.h.t. de enkelte pålegg. Påleggspunkt 7 som omhandler arbeidsavtaler ble gitt frist til I vår tilbakemelding til Arbeidstilsynet den ble det sendt kopi av alle arbeidsavtaler og i e-post fra Arbeidstilsynet den ble påleggspunkt 7 lukket. Helse- og sosialleder søkte om utsettelse på frister på resterende punkter, fordi påleggene som ble gitt til administrasjonen var likelydene som ble gitt til sykehjemmet og vi ønsket å se helhetlig på HMS- arbeidet i kommunen. Dette ble imøtekommet og ny frist ble satt til Frist for påleggspunkt 1, 2, 3, 8, 9 og 10 ble satt til

22 Sak 29/12 Når det gjelder de pålegg som ble gitt ble de lukket slik: Punkt 4. Opplæring av verneombud: Verneombud Annie Rydningen har deltatt på HMS- kurs ved FIBAS i oktober Punkt. 5. Verneombudets tid til arbeidet: Det er satt av 1 dag pr 6. uke til arbeid med verneombudets oppgaver. Dette er innarbeidet i turnus. Dokumentasjon ble vedlagt. Punkt 6. Involvering av verneombud: Rutiner av oppgaver tillagt verneombud finnes i lederperm kap. 17. Lederperm finnes tilgjengelig på alle avdelinger, samt fellesområdet på datamaskin. Dokumentasjon ble vedlagt. Punkt 7. Arbeidsavtaler: Kopi av arbeidsavtaler er sendt Arbeidstilsynet den I brev av fra Arbeidstilsynet ble påleggspunkt 4, 5, 6 og 7 lukket. Oppfyllelse av påleggpunkt 1, 2, 9 og 10 ble innsendt innen frist den Punkt 1. Kartlegging, handlingsplan og tiltak: Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av kartlegging, risikovurdering og handlingsplan som er utført av pleie- og omsorgsleder og verneombud. I pålegget stilles det krav om at bedriftshelsetjenesten skal bistå med dette. Ved neste kartlegging og risikovurdering anmoder Arbeidstilsynet at bedriftshelsetjenesten bistår Kvalsund sykehjem. Punkt 2. Rutiner for kartlegging, risikovurdering og handlingsplan: Det er utarbeidet rutiner og iverksatt skriftlige rutiner for å sikre systematisk kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Arbeidstilsynet har fått kopi av rutinen og pålegget anses som oppfylt.

23 Sak 29/12 Punkt 9. Opplæring: Arbeidstakere som utfører manuelt arbeid, herunder tungt og ensformig arbeid, skal ha nødvendig opplæring. Arbeidstilsynet har fått bekreftelse på at opplæring er gjennomført og liste over deltakerne. Pålegget anses som oppfylt. Punkt 10. Bruk av BHT: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått kopi av plan hvor det bl.a. fremkommer hvordan BHT skal bistå ved kartlegging, risikovurdering, iverksettelse av HMS-tiltak og bistå ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter. Arbeidstilsynet har mottatt plan og pålegget anses som oppfylt. Av ulike grunner, bl.a. rådmannskonflikten og skifte av rådmann samt anmodning fra helse- og sosialavdelingen om å se dette i sammenheng med likelydende pålegg i administrasjonen, har det tatt urimelig lang tid for å oppfylle Arbeidstilsynets pålegg. Som det fremgår av Arbeidstilsynet sitt brev av gjenstår det fortsatt 2 pålegg som sykehjemmet ikke har oppfylt. Frist for gjennomføring var d.å. og ble innsendt den SAKSVURDERING: De pålegg som Arbeidstilsynet har kommet med overfor Kvalsund sykehjem har ført til at vi som organisasjon har måttet forbedre oss på en rekke områder, og som etter rådmannens sin vurdering også har vært nødvendig å gjøre. Det er imidlertid beklagelig at det har tatt så lang tid for vår oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg, og noe av årsaken til dette er nevnt ovenfor. Når det gjelder de gjenstående pålegg (jfr. brev av fra Arbeidstilsynet) vil rådmannen opplyse følgende: 1. Opplæring av arbeidstaker som har til oppgave å lede andre. Kommentar: Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på at koordinatorer har fått HMSopplæring og pålegget opprettholdes.

24 Sak 29/12 Bedriftshelsetjenesten (HEMIS) skal holde et 40 timers kurs for ansatte i Kvalsund kommune den 27.og 28. september og den 3. og 4. oktober. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS innebærer. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av arbeidsgiver, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, verneombud og ledere. Helse- og sosialleder, pleie- og omsorgsleder og koordinatorer vil delta på kurset. Kopi av kursbevis vil bli sendt Arbeidstilsynet. 8. Opplæringsrutiner. Kommentar: I Arbeidstilsynets brev av opprettholdes pålegg, da rutiner mangler. Rutiner er utarbeidet og innsendt den Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på dette er ikke mottatt. AVSLUTTENDE MERKNADER FRA RÅDMANNEN Rådmannen vil avslutningsvis peke på at administrasjonen har arbeidet målrettet med sikte på å oppfylle pålegg innen fastsatt frist innen Gjenstående pkt. 3 vil imidlertid ikke kunne lukkes før kursbevis kan fremvises ca. 5. oktober Så snart Arbeidstilsynets bekreftelse på oppfyllelse av punkt 3. og 8 foreligger, vil omsorgs- og oppvekstutvalget bli orientert. Rådmannens tilråding: 1. Omsorgs- og oppvekstutvalget ser positivt på at arbeidet med å oppfylle pålegg fra Arbeidstilsynet sin rapport av blir prioritert. 2. For øvrig tar utvalget fremlagte sak til etterretning. Sigurd K. Beite rådmann

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 28.0.2009 kl 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR.1/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 27.02.2017 Tid: Fra kl. 09:00 til kl. 10:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Vegard

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte onsdag 16.09.2009 kl. 09.00 på Neverfjord oppvekstsenter. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2016 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Vegard Loke Rønning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 10:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2007 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 02.02.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2011 Kommunestyret holder møte tirsdag 24.05.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli Annie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer