Klassifisering av landbruksarealer med hensyn til produksjonsverdi og klimahensyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klassifisering av landbruksarealer med hensyn til produksjonsverdi og klimahensyn"

Transkript

1 Kunnskapsgrunnlag for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) Klassifisering av landbruksarealer med hensyn til produksjonsverdi og klimahensyn En klump jord En klump jord er en helligdom på like fot med Stonehenge, Keopspyramiden, Milanos katedral og Taj Mahal. En klump jord vi ikke har drept og strødd for ørkenvinder, har et fruktbart mørke, tett av liv, verdifullere enn børsen i New York, London og Tokyo. Harald Sverdrup

2 Forord Denne fagutredningen er bestilt av Vestfold fylkeskommune som et faktaunderlag i fylkeskommunens arbeid med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) delplan 5 Arealstrategi for byer og tettsteder, men vil være nyttig kunnskapsgrunnlag også for de andre delplanene i RPBA. Oppdraget var, på bakgrunn av eksisterende fakta, å klassifisere arealene i forhold til potensial for matproduksjon og klimahensyn. Resultatet er et verdiklassekart som viser arealenes produksjonsevne av mat, bioenergi og trevirke; uavhengig av skiftestørrelse og eiendomsgrenser. Kraftig befolkningsøkning og klimaproblemer gjør at verden står overfor meget store utfordringer når det gjelder framtidig matforsyning. Over en milliard mennesker sulter, og mange land preges av vannknapphet og mangel på jordbruksarealer. Norge har svært lite dyrket mark på grunn av topografi og klima. Kun 1,3 % av Norges areal er egnet for matkornproduksjon. At den beste jorda ligger der utbyggingspresset er størst, skaper ekstra store utforinger til forvaltning av arealene. Dette skrev landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og miljøvernminister Erik Solheim i et felles brev til kommunene i november Verdiklassekartet er lagd for å brukes som et temakart i overordnet regional og kommunal planlegging. Jeg håper at verdiklassekartet vil hjelpe beslutningstagere til å se omfanget av høyverdige arealer i Vestfold, og bidra til større forsiktighet med ta arealer ut av matproduksjon. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe bestående av Jon Randby og Olav Sandlund fra Fylkesmannen i Vestfold, Karl-Otto Mauland fra Vestfold fylkeskommune, Anne Hekland fra Tønsberg kommune og Paal Grini fra Asplan Viak. Grinis GIS-analyser har vært til meget stor hjelp for å komme fram til verdiklassekartet. Underveis er utkastet til kart som viser klassifisering av jord- og skogbruksarealer presentert for kommunenes landbruksansvarlige for å få deres vurdering av resultatet. Jeg takker fylkeskommunen for oppdraget og deltagerne i arbeidsgruppen for engasjement og arbeidsinnsats. Spesiell takk til Jon som har skrevet rapporten. Tønsberg 31. mars 2011 Olav Sandlund landbruksdirektør 2

3 Innhold 1. Bakgrunn Global matproduksjon Matproduksjon i Vestfold Skogbruk i Vestfold Metode Prinsipper i klassifiseringen Kriterier i klassifiseringen Datagrunnlag Analyse Resultater Kartprodukter Tabeller med arealfordeling i verdiklasser Bruk av verdiklassekartet Arealplanlegging Næringsutvikling Vedlegg Verdiklassekart Vestfold Verdiklassekart 14 kommuner

4 1. Bakgrunn 1.1 Global matproduksjon Matvarelagrene i verden minker, matmarkedet er nervøst og matvareprisene stiger. Se figuren fra FAO (FNs Food and Agriculture Organization) nedenfor. Dette er en ny situasjon som viser at matproduksjon i Norge er viktig og sannsynligvis blir enda viktigere framover. Prognosen for endret klima viser et varmere og tørrere klima i deler av verden som produserer mye mat i dag. Nordlig landbruk kommer med stor sannsynlighet til å bli langt viktigere. Ikke minst vil vår gode vanntilgang bli viktig. Prisøkningen på mat internasjonalt viser dessuten at det kan bli god nasjonaløkonomi å produsere mest mulig mat i Norge. 1.2 Matproduksjon i Vestfold Vestfold har en kombinasjon av god jord og godt klima. Det gjør matproduksjonen i fylket viktigere enn størrelsen av jordbruksarealet skulle tilsi. Vekster Dekar Andel av landet Sum jordbruksvekster % Korn og oljevekster % Matkorn (hvete og rug) % Engfrø og annet såfrø % Poteter % Grønnsaker på friland % Erter og bønner til konserves % Sum grønnsaker % Kilde: Statens landbruksforvaltning søknad om produksjonstilskudd 2010 (foreløpige tall) 4

5 Selv om bare 4 % av landets jordbruksareal ligger i Vestfold, så utgjør fylkets andel av matkornarealet 19 % og grønnsaksarealet 27 %. 1.3 Skogbruk i Vestfold Skogarealet i Vestfold er på 1,23 mill daa fordelt på 3500 eiendommer. Det er ca 3,5 % av landets produktive skogareal. Årlig avvirkning utgjør ca 5 % av avvirket tømmer på landsbasis. Gran er dominerende treslag på 45 % av arealet men står for 84 % av tømmeromsetningen. Furu dekker bare 15 % av arealet, men er et treslag som kan komme til å spille en viktigere rolle hvis klimaendringer gjør skogen mer stormutsatt. 35 % av skogarealet er dominert av lauv. Økonomisk er lauvtømmeret i dag viktigst for vedproduksjon, men varmere klima favoriserer hardvedtreslagene fremfor gran Utvikling i årlig tilvekst og avvirkning i Vestfold (alle treslag) Avvirkning Tilvekst m Kilder: Statens landbruksforvaltning: Avvirkning fra Skogfondregnskapet. Skog og landskap: Tilvekst fra Landsskogtakseringen (1920, 1946, 1961, , 1990 og interpolert) Bartrærne i fylket har de siste 75 årene hatt en årlig tilvekstøkning på ca 75 % og for lauvtrærne er økningen over 200 %. Samlet for alle treslagene er tilvekstøkningen 110 %. Vestfoldskogbrukets mulighet ligger i å tilpasse skogbehandlingen til endrete vekstbetingelser, og bygge opp et variert og robust skogbruk som kan forsyne både volumindustrien og spesialsagbrukene, og samtidig ivareta miljøverdier og friluftsliv. 5

6 2. Metode 2.1 Prinsipper i klassifiseringen Vi ønsker en mest mulig faktabasert klassifisering uten bruk av skjønn. Det oppnår vi ved å koble og analysere tilgjengelige kartdata. Videre ønsker vi mest mulig åpenhet rundt kriteriene som velges. Kvaliteten av dataene er en begrensende faktor for klassifiseringen. Nye og bedre data vil gi en riktigere klassifisering. Det kan også vise seg at endringer i kriteriene vil gi en riktigere klassifisering. Det vil være naturlig å lage et nytt verdiklassekart etter noen år når vi har høstet erfaringer og ny kunnskap og bedre data er tilgjengelig for en ny analyse. Kulturlandskapsverdier og andre verdier knyttet til innmark og utmark er ikke tatt med i denne klassifiseringen. Temakartet Grøntstruktur ivaretar disse verdiene i RPBA. Fylkesmannens miljøvernavdeling er faglig ansvarlig for Grøntstruktur. Verdiklassifisering etter potensialet for produksjon Jordbruk: tre klasser A, B og C, der A har størst produksjonspotensial Skogbruk: tre klasser A, B og C, der A har størst produksjonspotensial Dyrkbar jord er et overlappende tema på kartet (skravur) Verdiklassifisering etter klimahensyn Vi har foreløpig begrenset kunnskap om klimahensyn i jordbruk og skogbruk. Men noen sammenhenger mellom produksjon og klimahensyn er logiske. Det er disse vi har vektlagt i kartleggingen: Klimahensyn er sammenfallende med potensialet for jordbruksproduksjon. Det er minst klimagassutslipp fra avling produsert på de beste arealene da utnyttelsen av innsatsfaktorer som gjødsel og drivstoff er best på disse arealene. Det er klimagassutslipp knyttet til produksjon av kunstgjødsel og ved all bruk av gjødsel. Klimahensyn er sammenfallende med potensialet for skogbruksproduksjon. De beste arealene har størst potensial for karbonbinding og biologisk energiproduksjon. Det har størst negativ effekt på klimaet hvis disse arealene tas ut av produksjon. Plantedyrking på myr, oppdyrking av myr og grøfting av myr i skog gir klimagassutslipp som det ikke er tatt hensyn i klassifiseringen. Langsiktighet er grunnleggende i klassifiseringen. Det er viktig med hensyn til produksjon av mat, trevirke, bioenergi og klimahensyn i framtiden. Klassifiseringen er derfor gjort ut fra arealverdier uavhengig av dagens skogdekning, arealstørrelser, eiendomsgrenser og teknologi. 2.2 Kriterier i klassifiseringen Verdiklassekartet viser produksjonspotensialet og potensialet for karbonbinding i landbruket. Klasseinndelte jordbruksarealer og klasseinndelte utmarksarealer presenteres på 6

7 det samme kartet. De dyrkbare utmarksarealene presenteres som svart skravur over utmarksklassene. Jordbruksarealene: Egnethet til korn uten vanning og potet er prioritert i de valgte kriteriene. Disse produksjonene krever bedre jordkvalitet enn gras og er viktige produksjoner i nasjonal sammenheng. Det er viktig at de begrensede arealene Norge har som er godt egnet for korn, poteter og grønnsaker verdsettes og ikke omdisponeres. Vi burde ha brukt egnethetskart for grønnsaker og tidligproduksjoner også, men disse kartene finnes foreløpig ikke. Skog og landskap er i gang med å lage slike kart. Verdiklassekartet bør oppdateres når de nye egnethetsdataene er tilgjengelige. Klasse A (høyproduktive jordbruksarealer): Svært godt eller godt egnet til minst en av produksjonene nedbørsbasert korn eller potet. Klasse B (middels produktive jordbruksarealer): Resten (ikke A og ikke C). Klasse C (mindre produktive jordbruksarealer): - Alt areal som er dårlig egnet eller uegnet til alle produksjoner - Overflatedyrket jord og innmarksbeite Fargevalg: A rød, B oransje, C lys gul Gras nedbør Gras vanning Korn nedbør Korn vanning Potet nedbør Potet vanning Svært godt egnet B B A B A A Godt egnet B B A B A A Egnet B B B B B B Dårlig egnet C C C C C C Uegnet C C C C C C Utmarksarealene: Klasse A: Høyproduktiv skog (skog med svært høy og høy bonitet) Klasse B: Produktiv skog (skog middels bonitet, skog lav bonitet, skog ikke registrert bonitet, myr med skog) Klasse C: Andre utmarksarealer (impediment, bart fjell, blokkmark, snaumark, åpen myr) Dyrkbar jord: En del av utmarksarealene er dyrkbar jord med potensial som jordbruksarealer etter oppdyrking. Dyrkbar jord er markert med svart skravur. Alle temaene hentes fra AR 50. Fargevalg: A Grønn, B lys grønn, C lys brun. Dyrkbar jord svart skravur. 7

8 Høy og svært høy bonitet Middels bonitet Lav bonitet Ikke registrert bonitet Myr med skog Skog A B B B B Annen utmark enn skog er klassifisert som C: Impediment, bart fjell, blokkmark, snaumark og åpen myr. Skiftestørrelse er et relevant kriterium for å ivareta driftsmessige forhold, effektivitet og forbruk av drivstoff. Skiftestørrelse for jordbruksarealene ble lagt inn som et kriterium i analysen i en tidlig fase, men utslaget ble lite (se kapittelet med resultater). Arealgrensene som ble brukt, var minimum 20 dekar for jordbruksarealer i klasse A og minimum 10 dekar i klasse B. Et argument for ikke å bruke skiftestørrelse, er at driftsteknikk endrer seg over tid. En mulig prekær matknapphet i verden i framtiden vil øke verdien av små skifter. Skiftestørrelse er derfor ikke brukt som kriterium i verdiklassekartet. 2.3 Datagrunnlag Datagrunnlaget for de aktuelle analysene er: AR50 fra skog og landskap Jordmonnsdata fra Skog og Landskap Alt arealdekke er basert på disse to arealtemaene. I tillegg er det lagt inn veg fra N50. Byggeområder er med andre ord basert på bebygd areal slik det framkommer i AR50. I og med at det ikke er fullt sammenfall mellom AR50 og Jordsmonnsdata, er det foretatt en interpolasjon av områder som ikke sammenfaller. Dette blir nærmere beskrevet under 2.4. analyse. 2.4 Analyse Analysene som er gjennomført, er i hovedsak gjennomført som en reklassifisering av data fra AR50 og Jordmonnsdata. For skogdata/utmark er AR50 brukt i sin helhet, klassifiseringen er beskrevet i kapittel 2.2. Jordbruksarealer er i hovedsak blitt klassifisert med utgangspunkt i Jordsmonnsdata. Øvrig dyrka mark i AR50, som ikke sammenfaller med Jordsmonnsdata, har enten blitt reklassifisert fra AR50 (for eksempel beite), eller som en interpolasjon av Jordmonnsdata. Interpolasjonen er basert på nærmeste (målt lineært) til arealklasse A, B eller C (se kapittel 2.2). 8

9 3. Resultater Verdiklassekart over Vestfold som viser arealenes produksjonsevne av mat, bioenergi og trevirke; uavhengig av skiftestørrelse og eiendomsgrenser, er resultatet av vårt arbeid. Disse finnes som vedlegg til denne rapporten. 3.1 Kartprodukter Kartene er: Høyoppløselige verdiklassekart i pdf-format: - Et fylkeskart - Kart for hver av de 14 kommunene Tabeller med arealfordeling i de ulike verdiklassene: Fylkestall og kommunetall Sosi-fil av verdiklassekartet til bruk i GIS-innsynsløsninger De høyoppløselige kartene i pdf er tilgjengelige elektronisk sammen med sosi-filen. Det er mulig å zoome seg langt inn i disse kartene og dermed få presentable kartutsnitt for mindre områder. Kartene i pdf ligger på Fylkeskommunens nettportal. 3.2 Tabeller med arealfordeling i verdiklasser Jordbruksarealer i dekar (dyrka jord) Jordbruksarealer Sum Kommune A B C dyrka jord Dyrkbar jord* Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Andel 70 % 29 % 1 % 100 % * Dyrkbar jord i utmark (skog og myr). Se tabell for Utmarksarealerl. 9

10 Tabellen viser at selv om kriteriet for klasse A er svært strengt, så er hele 70 % av arealet i Vestfold klassifisert i klasse A. Dette er arealer som er godt eller svært godt egnet til korn uten vanning og/eller poteter. Arealer som er svært verdifulle for norsk matproduksjon. Når data for egnethet for tidligproduksjoner og grønnsaker legges inn, vil arealene i klasse A øke. Store arealer med lett jord i Brunlanes og ellers øst for raet vil sannsynligvis oppklassifiseres til klasse A når de nye egnethetsdataene blir brukt i analysen. Arealene i klasse B er også verdifulle arealer, ikke minst i nasjonal sammenheng. Så lite som 1 % av arealet er klassifisert som C mindre produktive jordbruksarealer. Det er gjort en analyse av betydningen av å sette krav til skiftestørrelse. Minimumskrav til skiftestørrelse 20 dekar i klasse A og 10 dekar i klasse B viser seg å bety lite for arealfordelingen mellom klassene. Klasse A reduseres fra å utgjøre 70 % til 67 % av totalarealet og klasse C øker fra 1 % til 2 %. Se tabellen nedenfor. Arealer i dekar A B C Sum Uten kriteriet for skiftestørrelse 70 % 29 % 1 % 100 % Med kriteriet for skiftestørrelse 67 % 30 % 2 % 100 % Kriteriet skiftestørrelse er ikke brukt i verdiklassekartet. Utmarksarealer i dekar Skog Skog Annen utmark Sum Dyrkbar Kommune A B C utmark jord Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Andel av utmark 42 % 37 % 21 % 100 % 5 % 10

11 Hele 79 % av utmarksarealet er skogkledd. Mer enn halvparten av denne skogen står på arealer med høy og svært høy bonitet. Godt jordsmonn og godt klima gir utmarksarealene svært stort potensial for CO 2 -binding i skogen dekar er klassifisert som dyrkbar skog og myr. Nesten hele dette arealet er klassifisert som lettbrukt jord etter oppdyrking med moderate oppdyrkingskostnader. Dette blir gode jordbruksarealer etter oppdyrking. De dyrkbare arealene er altså en betydelig ressurs for matproduksjon som må forvaltes godt. 4. Bruk av verdiklassekartet 4.1 Arealplanlegging Denne analysen er bestilt til delplan 5 Arealstrategi for byer og tettsteder i RPBA, men vil være nyttig kunnskapsgrunnlag også for de andre delplanene i RPBA. Verdiklassekartet bør brukes sammen med temakartet Grøntstruktur for å synliggjøre de samlede produksjons-, miljø-, rekreasjons- og kulturverdiene for arealene. Verdiklassekartet er lagd for å brukes i overordnet regional og kommunal planlegging. Tabellene i kapittel 3 viser det store produksjonspotensialet for både jordbruks- og skogbruksarealene i Vestfold. Vestfolds gunstige klima gjør arealene svært verdifulle i nasjonal sammenheng. Det synliggjør behovet for en restriktiv grunnholdning til omdisponering og nedbygging av disse arealene. Det vil være misbruk av verdiklassekartet å vurdere klasse B og C som mindreverdige arealer som enkelt kan omdisponeres. Kartet viser store sammenhengende områder med klasse A av jordbruksarealer og skogbruksarealer. Disse områdene er derfor særlig verdifulle produksjonsarealer. Kartet kan brukes for å få oversikt over arealer i aktuelle utbyggingsområder og for å finne arealer og traséer med minst mulig arealkonflikter. Kartet er imidlertid ikke beregnet for detaljplanlegging. Da må grunnlagskart som egnethetsdata, jordsmonnsdata osv brukes. Verdiklassekartet bør ikke brukes som eneste grunnlagsdata for vurdering av arealverdien ved omdisponering av dyrka jord. 4.2 Næringsutvikling Landbruk som næring er avhengig av å ha nok produksjonsarealer for å kunne overleve. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for at de beste landbruksarealene ikke blir redusert, får dårligere arrondering eller får restriksjoner på driften p.g.a. andre interesser. Det er også viktig å ha tanke for ekspansjonsmuligheter for å kunne øke matproduksjonen ved en eventuell fremtidig matvarekrise. De dyrkbare arealene som ligger i tilknytning til dyrka arealer, bør derfor være forbeholdt som utvidelsesmuligheter i landbruksnæringen. 11

12 Verdiklassekartet er et viktig hjelpemiddel i forhold til nåværende og fremtidige produksjonsarealer for næringen. 5. Vedlegg 5.1 Verdiklassekart Vestfold 5.2 Verdiklassekart 14 kommuner 12

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare.

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare. Innledning Dette er statistikk for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som følge av enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan- og bygningsloven. Det vil si at omdisponering først blir registrert

Detaljer

Våre arealressurser. Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon? Arnold Arnoldussen, Hamar,

Våre arealressurser. Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon? Arnold Arnoldussen, Hamar, Våre arealressurser Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon? Arnold Arnoldussen, Hamar, 13.03.2015 Matproduksjon avhengig av: Omfang arealer Kvalitet av arealene: jordsmonn, drenering,

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER I REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK VESTFOLD (RPBA)

HØRINGSUTTALELSE MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER I REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK VESTFOLD (RPBA) Vestfold Fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 Tønsberg Stokke, 23.04.2012 HØRINGSUTTALELSE MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER I REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK VESTFOLD (RPBA) Jordvernforeningen

Detaljer

Klimaskifte for jordvernet

Klimaskifte for jordvernet Klimaskifte for jordvernet Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad, Rogaland, leder Landbruksdirektør Astrid Aass, Buskerud Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap Fylkeslandbruksstyreleder

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Grøfting i Vestfold Innledning

Grøfting i Vestfold Innledning Grøfting i Vestfold 1920-2009 ¾ av dyrka jorda i Vestfold har stort grøftebehov og er grøfta. Mange av grøftene begynner nå å bli gamle. Grøfteaktiviteten har variert opp gjennom tida. Det aller meste

Detaljer

DOK-data fra NIBIO. Fagdag, Drammen, Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen

DOK-data fra NIBIO. Fagdag, Drammen, Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen DOK-data fra NIBIO Fagdag, Drammen, 23.11.2016 Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen Temadata fra NIBIO ligger i Geonorge. Også data vi forvalter av andre, (Landbruksdirektoratet) Også tilgjengelig

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Floghavre i Vestfold

Floghavre i Vestfold Floghavre i Vestfold Det har i flere tiår vært stort fokus på floghavre i Vestfold. Floghavre er først og fremst et problem i korndyrking der floghavren setter ned avlingene kraftig når det blir mye av

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Kompetansesamling 24. oktober 2017 v/ rådgiver Karl-Otto Mauland Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Press på knappe, verdifulle

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER

NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER Plan- og byggesakskonferansen 21.11.2016 Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken

Detaljer

Kornproduksjon i Vestfold

Kornproduksjon i Vestfold Kornproduksjon i Vestfold Kilde: SSB Når både kornareal og avling per dekar synker, så blir kornproduksjonen i fylket betydelig mindre (se dokumentasjon videre i presentasjonen). Det samme skjer i de andre

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Næring og handel i RPBA

Næring og handel i RPBA Næring og handel i RPBA Foreløpige forslag til prinsipper og retningslinjer Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold fylkeskommune, 16. mars 218 Problemstillinger knyttet til næring

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

RPBA Hovedstrategien i planforslaget

RPBA Hovedstrategien i planforslaget RPBA Hovedstrategien i planforslaget Politiskstyringsgruppemøte 12.04.2018 Linda Lomeland RPBA regional plan for bærekraftig arealpolitikk gir retning og rammer for utbyggingsmønsteret i Vestfold 1. Forutsigbarhet

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Nøkkeltall for landbruket i Vestfold:

Nøkkeltall for landbruket i Vestfold: 1. Del 2 inneholder faktaopplysninger og utviklingstrekk, og danner grunnlagsmaterialet som Regionalt næringsprogram (del 1) bygger på. Kilder som er benyttet er først og fremst Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Landbruksavdelingas rolle i plansaker og jordlovsaker

Landbruksavdelingas rolle i plansaker og jordlovsaker Landbruksavdelingas rolle i plansaker og jordlovsaker klimaskifte for jordvernet by og land spennende planleggingsutfordringer Kirsten Indgjerd Værdal landbruksdirektør Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Omdisponering av matjord ved utbygging av ny skole ved Labakken, Færder kommune

Omdisponering av matjord ved utbygging av ny skole ved Labakken, Færder kommune Notat 29. Januar 2018. Omdisponering av matjord ved utbygging av ny skole ved Labakken, Færder kommune 1. Innledning Færder kommune har startet arbeid med detaljregulering for å legge til rette for ny

Detaljer

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 01/2008 MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap Geir-Harald Strand og Rune Eriksen ISBN 978-82-311-0036-2 Omslagsfoto: Kulturlandskapsarbeiderne kommer,

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Sandefjord september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Hvor

Detaljer

Jordvern - matjordplan

Jordvern - matjordplan Jordvern - matjordplan Kommunesamling Kongsberg 7.2.2018 Jon Randby Fylkesmannen i Vestfold Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Jordsmonnskart nyttig verktøy for kommunal landbruksforvaltning? Siri Svendgård-Stokke, Kompetansesamling Vestfold, Tønsberg,

Jordsmonnskart nyttig verktøy for kommunal landbruksforvaltning? Siri Svendgård-Stokke, Kompetansesamling Vestfold, Tønsberg, Jordsmonnskart nyttig verktøy for kommunal landbruksforvaltning? Siri Svendgård-Stokke, Kompetansesamling Vestfold, Tønsberg, 25.03.2015 Foto: Åge Nyborg Foto: Ragnhild Sperstad Disposisjon Jordåret 2015

Detaljer

Jordvern i matfylket Rogaland

Jordvern i matfylket Rogaland Jordvern i matfylket Rogaland Boligkonferansen Stavanger 2012 Bjarne Undheim, 26.10.12 Stavanger Aftenblad 18.7.1945 Matsituasjonen verst i Norge! Det forstår et stort arbeid for å organisere matforsyningen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects, som

Detaljer

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Innhold Sammendrag 3 Innledning og prosess 3 Jordbruk 3 Beiting 5 Tangrett og andre rettigheter 5 Skogbruk 6 Kilder 9 2 Sammendrag

Detaljer

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Orientering i Hovedutvalg for klima energi og næring 25. oktober 2017 Thorleif Müller Elin Røed Lansering på valgkamparrangement 23.

Detaljer

Strategisk plan for jordvern i Nordland

Strategisk plan for jordvern i Nordland Strategisk plan for jordvern i Nordland 2016-2020 Vedtatt 12.04.2016 Versjon 2016 Om denne planen Stortinget vedtok 08.12.2015 en nasjonal jordvernstrategi. Dette dokumentet bygger videre på denne. Planen

Detaljer

Andelsbruk=jordvern? Kristine Lien Skog, stip

Andelsbruk=jordvern? Kristine Lien Skog, stip Andelsbruk=jordvern? Kristine Lien Skog, stip Bilde: Ku Disposisjon Hva er jordvern? Hvorfor jordvern? Politikk for jordvernet Hvorfor jordvern i by og tettstedsutviklingen? Hvorfor urbant landbruk? Konklusjon

Detaljer

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013 Kompetansesamling grøftetilskudd Møte 22. mai 2013 Program Kl. 9 9.15: Olav Sandlund: Presentasjon av bokprosjektet «Historien om landbrukets driftsbygninger» eksempler fra Vestfold Kl. 9.15 12: Torgeir

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Fred Ivar Syrstad 2011/7909 04.07.2013 33 37 11 56 Arkivnr:

Detaljer

Bruk av jordsmonnkart

Bruk av jordsmonnkart Markdag i Spydeberg Bruk av jordsmonnkart Hilde Olsen, Skog og landskap,18.06.14 Data for bruk innen forvaltning, rådgivning og forskning i landbruket Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser,

Detaljer

Blir landbruk og dyrka mark tatt hensyn til i arealpolitikken?

Blir landbruk og dyrka mark tatt hensyn til i arealpolitikken? Blir landbruk og dyrka mark tatt hensyn til i arealpolitikken? Statssekretær Heidi Sørensen Miljøverndepartementet Seminar om areal- og transportplanlegging Litteraturhuset 14.02.11 Jordvern en global

Detaljer

Dyrehold Antall gårdsbruk med dyreholdet i Sørum går stadig nedover, mens antall dyr er omtrent uendret de siste 5 år.

Dyrehold Antall gårdsbruk med dyreholdet i Sørum går stadig nedover, mens antall dyr er omtrent uendret de siste 5 år. Jordressurser i Sørum Utarbeidet av Sørum kommune januar 2009 i forbindelse med kommuneplanrevisjon 2009-2020. Bakgrunn Sørum er en landbrukskommune med store jord- og skogbruksarealer med aktiv landbruksdrift.

Detaljer

Landbruk i arealplaner Anette Søraas

Landbruk i arealplaner Anette Søraas Landbruksavdelingen Landbruk i arealplaner Anette Søraas Tema Jordressurser og omdisponering KOSTRA tall Viktige oppgaver og hensyn PBL 3.1 Samfunnsbidrag av arealer og landbruk LNFformålet Konsekvensvurderinger

Detaljer

Grasfôra husdyr bærer jordbruket i nord

Grasfôra husdyr bærer jordbruket i nord Grasfôra husdyr bærer jordbruket i nord De naturgitte forutsetningene for jordbruk synker med breddegraden. I Nordland, Troms og Finnmark er andelen av landets jordbruksareal henholdsvis 7, 3 og 1 prosent.

Detaljer

Jordsmonndata for arealplanlegging

Jordsmonndata for arealplanlegging Jordsmonndata for arealplanlegging > Foto: Oskar Puschmann Jordsmonndata for arealplanlegging > Foto: Oskar Puschmann Arealanalyser > Utbygging Vatneli, Auestad, Sviland i Sandnes kommune > Fv 505 Orstad,

Detaljer

Innspill til strategier for jordvernet

Innspill til strategier for jordvernet Innspill til strategier for jordvernet Regional plan for arealbruk i Trøndelag (RPA) Anne Caroline Haugan Avdeling for plan og næring RPA: EN PLAN FOR HELE FYLKET Den første regionale planen for arealbruk

Detaljer

Nord-norsk landbruk i et endret klima

Nord-norsk landbruk i et endret klima Temperatur Nedbør ( o C) mm/døgn Prosent Hele året 1,6 0,3 7,8 Vår 1,4 0,2 5,0 Sommer 1,2 0,1 1,5 Høst 1,7 0,8 18,2 Vinter 2,0 0,2 5,2 Nord-norsk landbruk i et endret klima Arne Grønlund og Espen Haugland

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

Arealtapet og potensiale for nytt areal. Hilde Olsen, Skog og landskap

Arealtapet og potensiale for nytt areal. Hilde Olsen, Skog og landskap Arealtapet og potensiale for nytt areal Hilde Olsen, Skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap LMD Direktør - Ca. 220 ansatte Interne tjenester 4 seksjoner RK Nord Norge Skogressurser 4 seksjoner

Detaljer

Vestfold har en kombinasjon av god jord og godt klima som gjør matproduksjon i fylket viktigere enn størrelsen av jordbruksarealet skulle tilsi.

Vestfold har en kombinasjon av god jord og godt klima som gjør matproduksjon i fylket viktigere enn størrelsen av jordbruksarealet skulle tilsi. FORORD Vestfold har en kombinasjon av god jord og godt klima som gjør matproduksjon i fylket viktigere enn størrelsen av jordbruksarealet skulle tilsi. I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i samfunnsmål

Detaljer

Notat: Jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA

Notat: Jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA Ha Notat: Jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA 2. november 2017 Innhold Innledning 3 Oppdraget 3 1. Hva inneholder gjeldende RPBA som er relevant for tema jordvern, matjord, jordvernmål 3 2.

Detaljer

Planprogram til ny kommuneplan Sandefjord kommune Høringsuttalelse

Planprogram til ny kommuneplan Sandefjord kommune Høringsuttalelse Til Sandefjord kommune Stokke, 22.01.2018 Planprogram til ny kommuneplan Sandefjord kommune Høringsuttalelse 1. Innledning Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og samordning av eksisterende

Detaljer

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet JORDVERN Jordvern: Sikre jorda som ressurs for fremtidig matproduksjon Mye gjengroing og nydyrking uansett

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Presentasjonsregler: AR50

Presentasjonsregler: AR50 Presentasjonsregler: DATAEIER NIBIO: http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/kart Metadata: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid//4bc2d1e0-f693-4bf2-820d-c11830d849a3 STATISK TEGNFORKLARING Arealtype

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 075/001 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 075/001 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 075/001 Arkivsaksnr.: 17/1701-6 Klageadgang: Nei Gbnr 075/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark Kommunesamling landbruk Alta 19.-20. mars 2019 21. mar 2019 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Utarbeidet i alle fylker første gang i 2013-2016

Detaljer

Jordvern og bygningsbruk

Jordvern og bygningsbruk Jordvern og bygningsbruk Dagsseminar for kommunene i Rogaland om bruk av ledige driftsbygninger Stavanger 16. februar 2012 Seksjonssjef Geir Grønningsæter Nasjonale mål for jordvern og kulturlandskap -

Detaljer

Oppsummering av oversikten over tilgjengelige næringsarealer i Vestfold

Oppsummering av oversikten over tilgjengelige næringsarealer i Vestfold Oppsummering av oversikten over tilgjengelige næringsarealer i Vestfold Vestfold fylkeskommune, Oktober 217 [Tilleggsinformasjon] Notat: Oppsummering av oversikten over tilgjengelige næringsarealer i

Detaljer

Klage på avslag på søknad om omdisponering og fradeling av tomt til boligformål på eiendommen 124/1 i Stjørdal kommune tas ikke til følge

Klage på avslag på søknad om omdisponering og fradeling av tomt til boligformål på eiendommen 124/1 i Stjørdal kommune tas ikke til følge John Marius Nielsen Bangvegen 137 7514 STJØRDAL Vår dato: 07.12.2017 Deres dato: Vår ref.: 2017/5462 Arkivkode:422.5 Deres ref.: Klage på avslag på søknad om omdisponering og fradeling av tomt til boligformål

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Kommunesamling Buskerud 8.11.2007 Hvor stor er utslippene Klimagasser fra landbruket i Norge, million tonn CO 2 -ekvivalenter (offisielle tall)

Detaljer

Landbrukshensyn i arealplanleggingen Olav Malmedal

Landbrukshensyn i arealplanleggingen Olav Malmedal Landbrukshensyn i arealplanleggingen Olav Malmedal Jordvern Landbrukshensyn i planleggingen Omdisponering av dyrka jord KOSTRA-rapportering Tilrettelegge for landbruksvirksomhet LNFR LNFR-spredt næring

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL HØRING PÅ FORBUD MOT OPPDYRKING AV MYR

HØRINGSUTTALELSE TIL HØRING PÅ FORBUD MOT OPPDYRKING AV MYR Arkivsak-dok. 17/00108-1 Saksbehandler Rune Hedegart Saksgang Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke Møtedato 03.10.2017 HØRINGSUTTALELSE TIL HØRING PÅ FORBUD MOT OPPDYRKING AV MYR Forslag

Detaljer

Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus

Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Jord blir til Jord blir til når bergarter brytes ned gjennom erosjon og forvitring.

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Utviklingstrekk i Vestfold sett fra Fylkesmannens ståsted. 21. april 2015 Fred-Ivar Syrstad

Utviklingstrekk i Vestfold sett fra Fylkesmannens ståsted. 21. april 2015 Fred-Ivar Syrstad Utviklingstrekk i Vestfold sett fra Fylkesmannens ståsted 21. april 2015 Fred-Ivar Syrstad Kampen om arealene «Distriktene omkring Oslofjorden er den del av vårt land som fra naturens side er den mest

Detaljer

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD ...alle snakker om været... 2 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C

Detaljer

Jordressurser under press. Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap, Miljø 2015, 6. nov 2014

Jordressurser under press. Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap, Miljø 2015, 6. nov 2014 Jordressurser under press Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap, Miljø 2015, 6. nov 2014 Matsikkerhet eller mat-usikkerhet? Hva kjennetegner det bærekraftige samfunnet? Nok mat til

Detaljer

Ajourhold av kartdata og jordregister

Ajourhold av kartdata og jordregister Ajourhold av kartdata og jordregister Molde 15. november 2016 Anna Bjørken HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype

Detaljer

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt Landskapsovervåking utfordringer Avd. dir. Geir Dalholt Mål Landbrukspolitiske mål Prop 1 S (2009-2010) Opprettholde et levende landbruk over hele landet Sikker tilgang til nok og trygg mat Bærekraftig

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord

Verdiskaping fra jord til bord Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Anne Austrem Bunger Martin Lundeby Grimstad Chr. Anton Smedshaug Rapport 7 2014 Forfatter Anne Bunger, Martin Lundeby Grimstad og Chr.

Detaljer

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING.

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. Kåre Hobbelstad, Skog og landskap 1. INNLEDNING. Det er utført analyser for en region bestående av fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. På grunn av

Detaljer

Jordsmonnkartlegging. Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14. Hilde Olsen

Jordsmonnkartlegging. Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14. Hilde Olsen Jordsmonnkartlegging Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14 Hilde Olsen Jordsmonnkartlegging Hovedformål: Skaffe data for bruk innen forvaltning, rådgivning og forskning i landbruket Prinsipp: Standardisert,

Detaljer

Kilden landbrukets ressursdatabase. Jostein Frydenlund

Kilden landbrukets ressursdatabase. Jostein Frydenlund Kilden landbrukets ressursdatabase Jostein Frydenlund jof@nibio.no NIBIO Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings-

Detaljer

Omdisponering og deling

Omdisponering og deling LANDBRUKSAVDELINGEN Omdisponering og deling Jordloven 9 og 12 v/ellen Nitter-Hauge Ellen Nitter-Hauge Deling - Jordloven 12 Vesentlig endret ved lov 10. juni 2013 Forbudet og vilkårene som fulgte av loven

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer

Det internasjonale år for JORDSMONN

Det internasjonale år for JORDSMONN Det internasjonale år for JORDSMONN Hva skal vi med dette år? The International Year of Soils will help us pave the road towards sustainable development for all and by all. Det International år for jordsmonn

Detaljer

Betydningen av god utnyttelse av grasressurser globalt og i Norge

Betydningen av god utnyttelse av grasressurser globalt og i Norge Betydningen av god utnyttelse av grasressurser globalt og i Norge UMB, 12.02.10 Om lag 70% er grasarealer i verden - og i Norge Utgangspunktet er mao. nokså likt 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement

Detaljer

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato 17/21137-2 01.09.17 Kommunens arbeid med avklaring av etterbruk av Vestfoldbanen -

Detaljer

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum De neste 10 årene behøver vi 5000 personer med grønn høyere utdanning Skog Husdyr Plantefag Arealplanlegging I dag uteksamineres knapt 100 til sammen innafor denne sektoren

Detaljer

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12.

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Dato: 15.07.15 Administrativ sak Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk GELI ESARK-5351 201521661-3 Hva saken gjelder:

Detaljer

AR5 og gårdskart. Tromsø 21. september Ingrid M. Tenge

AR5 og gårdskart. Tromsø 21. september Ingrid M. Tenge AR5 og gårdskart Tromsø 21. september 2016 Ingrid M. Tenge HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype Treslag Skogbonitet

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Arealendringer og felles utfordringer Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Kampen om arealene Fortsatt press på arealer som er viktig for naturmangfold og landbruksproduksjon Stadig større del av landets befolkning

Detaljer

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Statistikk grøfting i Vestfold 1920-2006 Gartnerdagene,GjennestadGjennestad 28.10.2010 2010 Innlegg av Jon Randby, Fylkesmannen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR.

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR. Saksfremlegg Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR.28 HOLMEN SØR Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Jordvern, by - og tettstedsutvikling

Jordvern, by - og tettstedsutvikling Jordvern, by - og tettstedsutvikling Samplan 07.03.17 Magnhild Melandsø Ass. Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Grunnlaget for alt liv Fotosyntesen 3 Jordbruksareal = Næringsareal Et par refleksjoner..

Detaljer