Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen"

Transkript

1 Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole trinn Skoleeier: Bergen kommune skoleeier

2 Ingen Vis standardavvik Diagramforklaring Klikk på søylen for en indikator/nøkkeltall for mer detaljer om denne. Symbolforklaring Tall er unntatt offentlighet Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall skal finnes, men mangler Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år Skalaforklaring Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Hjelp til tolkning

3 Indeksen Faglig utfordring er endret våren 2011 Indeksen Faglig utfordring ble utviklet i 2009 og første gang publisert i Skoleporten våren I arbeidet med analysen av resultatene fra Elevundersøkelsen våren 2011 ble det oppdaget at indeksen Faglig utfordring allikevel ikke var faglig forsvarlig. Vi fjernet derfor de to spørsmålene som utgjorde indeksen i 2010, og erstattet dem med kun ett spørsmål våren Indikatoren Faglig utfordring består fra og med våren 2011 av følgende spørsmål: Får du nok utfordringer på skolen? Elevene får følgende svaralternativ: Ikke i noe fag I svært få fag I noen fag I mange fag I alle eller de fleste fag. Elevene på 10. trinn og Vg1 har svart på dette spørsmålet fra og med våren 2007, og samtlige resultater fra og med våren 2007 blir publisert våren Spørsmålet er ikke stilt til elever på 7. trinn, og indikatoren er derfor ikke publisert for dette trinnet. Endret beregningsmåte av indekser f.o.m Fra og med 2010 er måten indeksene beregnes i Skoleporten og rapportportalen til Elevundersøkelsen endret. Samtlige indekser fra 2007 til 2010 i Skoleporten er beregnet på nytt. Inntil 2010 var utregningen av indeksene basert på at alle svar på spørsmål i en indeks talte med i utregningen uavhengig av om eleven hadde besvart alle spørsmålene i indeksen eller ikke. F.o.m forutsetter beregningene av indeksene at elevene har svarer på alle spørsmålene som inngår i disse. Skoleporten viser standardavvik for indekser Konsekvensen av endret beregningsmetode er at det f.o.m vises standardavvik for indekser. Standardavviket er et uttrykk for i hvor stor grad elevene er enige. Hvis alle elevene velger samme svaralternativ blir standardavviket null. Jo større standardavvik, jo større spredning i elevenes besvarelse. Rapportportalen viser indekser En annen fordel med endret beregningsmetode er at den gjør det mulig å vise dagens indekser og eventuelle nye indekser i framtiden, uanhengig av hvilke trinn elevene går på. Før 2010 var det ikke teknisk mulig å skille ut elevsvar på trinn som ikke skulle regnes med i indeksen. Endret beregningsmetode gjør det også mulig å håndtere indekser som består av en kombinasjon av tilleggsspørsmål og/eller obligatoriske spørsmål. F.o.m er det mulig for skoler som velger å besvare tilleggsspørsmål, som kan presenteres som indeks, å få disse presentert som indekser i rapportportalen. Endret beregningsmåte kan føre til forandring av tidligere resultater i Skoleporten Endring av beregningsmetode fører ikke til store endringer i indeksverdier. En test på indeksen Fysisk læringsmiljø, som består av ti spørsmål, viser et frafall på 2-3 prosent. Det vil si at av et utvalg på 100 respondenter kan to-tre besvarelser falle bort fra grunnlaget. For en gruppe på 20 respondenter kan det noen ganger skje at en besvarelse blir borte. Selv om antallet besvarelser som faller bort er relativt lite, kan gjennomsnittsverdien for indeksen endres. Om diagrammet Diagrammet viser beregnede indekser fra Elevundersøkelsen på temaene: sosial trivsel, trivsel med lærerne, trivsel, mestring, faglig utfordring, elevdemokrati, fysisk læringsmiljø, mobbing på skolen, motivasjon og faglig veiledning. I tillegg svarer 10. trinn og Vg1 på spørsmål om medbestemmelse og karriereveiledning. Indeksene er basert på en del av de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen. På videregående opplæring har du mulighet til å se tall enten for all videregående opplæring samlet, for studiespesialiserende eller yrkesfaglige utdanningsprogram, eller for de enkelte utdanningsprogrammene. Hvis du klikker deg inn på en indeks, har du mulighet til å se svarprosent på enkeltspørsmålene ved å huke av for 'vis svarprosent'. Svarprosent er beregnet ut ifra andel av elevene som har besvart hvert av spørsmålene sett i forhold til antall påmeldte til undersøkelsen. Svarprosent vises ikke for de enkelte kjønn, kun for begge kjønn samlet. Elevundersøkelsen gir tilbakemelding om elevenes subjektive oppfatning av egen læringssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen gir skolene et viktig utgangspunkt for videre utvikling av et godt læringsmiljø i samarbeid med lærere og elever. Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Indeksene er basert på kvalitative indikatorer som i etterkant er gitt en tallverdi. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne resultatene på tvers av indekser ved for eksempel å regne ut et gjennomsnitt for alle indeksene. Utdypende veiledning Til hvert spørsmål har elevene som besvarer undersøkelsen, valget mellom fem svaralternativ. En del av de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen er sortert i temaer. Temaene presenteres i Skoleporten som indekser. En indeks som er satt sammen av to eller flere spørsmål, kalles en additiv indeks. Ved å summere elevenes svar på en slik gruppe spørsmål som omhandler samme tema, får man et mål for temaet eller indeksen. Alle indeksene i Skoleporten, unntatt indeksen om mobbing på skolen, er additive indekser. Indeksen mobbing på skolen bygger på ett enkelt spørsmål.

4 Indeksenes verdi Verdien på en additiv indeks bestemmes ved å summere poengene på de enkelte spørsmålene som inngår i indeksen. Indeksene som brukes her har alle verdiene 1 5. Poengsummen på de ulike indeksene vil variere med hvor mange spørsmål som inngår i indeksen. Dersom en indeks består av 4 enkeltspørsmål der hver enkelt variabel har fem mulige svaralternativer, vil laveste mulig poengsum på indeksen være 4, mens høyeste vil være 20. Det forutsettes da at elevene har svart på alle de fire enkeltspørsmålene. Indeksenes oppbygging Indeksene er konstruert på grunnlag av et pedagogisk og statistisk fundament. Indeksene består av spørsmål som gjennom teori og forskning antas å måle et og samme fenomen eller tema. For eksempel er indeksen motivasjon konstruert på bakgrunn av følgende enkeltspørsmål: Gjør du leksene dine? Er du interessert i å lære på skolen? Hvor godt liker du skolearbeidet? Følger du med og hører etter når læreren snakker? I tillegg baseres indeksene på et statistisk krav. Det innebærer at det skal være en indre konsistens i de variablene som inngår i indeksen. For å måle den indre konsistensen har det blitt brukt et statistisk mål (Cronbachs alpha større enn 0,70). Videre er det brukt faktoranalyse for å undersøke om variablene som inngår i indeksen gir statistisk holdbarhet for nettopp en slik gruppering. Et tredje element som har vært med på å avgjøre om et spørsmål kan inngå i indeksen eller ikke, er omfanget av elever som har svart på spørsmålet. Dersom bare en mindre andel av elevene har svart på spørsmålet, har denne variabelen ikke blitt inkludert i indeksen til tross for at de andre kriteriene er oppfylt. En indeks er altså konstruert statistisk ut fra elevens svar på flere spørsmål. Det innebærer blant annet at dobbel så høy verdi ikke er ensbetydende med et dobbelt så godt resultat. Imidlertid kan høy verdi på en indeks indikere at elevenes avkrysninger har vært entydig positive (høyverdi) på de spørsmålene som inngår i indeksen. Publiseringsregler (prikking) Publiseringsregler for åpen del av Skoleporten Enkeltspørsmål Regel 1: Spørsmål besvart av færre enn 10 elever unntas offentlighet i sin helhet, på grunn av fare for indirekte identifisering. Dette gjelder også for visning av svarfordelingen mellom gutter og jenter. Unntas for eksempel guttenes resultater fra offentlighet fordi færre enn ti har besvart, vil det samme gjelde jenter. I de tilfellene hvor ingen gutter har svart prikkes ikke jentenes svar hvis 10 eller flere jenter har svart. Tilsvarende for guttene. Regel 2: Gjennomsnittsverdier som er mindre eller lik 1,1, gitt at 1 er negativ ekstremverdi, vil unntas offentlighet. Tilsvarende skjules gjennomsnittsverdier som er større eller lik 4,9, gitt at 5 er negativ ekstremverdi (gjelder kun mobbing på skolen). Indekser Regel 3: Indeksen unntas offentlighet hvis færre enn 10 elever har besvart totalt. Regel 4: Hvis svarprosenten er lavere enn 50 prosent for hele trinn, for grupper av utdanningsprogram (studiespesialiserende/yrkesfaglige), eller for de enkelte utdanningsprogrammene, vil alle indikatorene unntas offentlighet. Svarprosenten Regel 5: Andel påmeldte som har deltatt i undersøkelsen skal ikke unntas offentlighet. Regel 6: Svarprosent på enkeltspørsmål skal unntas offentlighet dersom tall for spørsmålet den er knyttet til er unntatt offentlighet Publiseringsregler for pålogget del av Skoleporten Enkeltspørsmål Regel 1: Spørsmål besvart av færre enn 5 elever unntas offentlighet i sin helhet, på grunn av fare for indirekte identifisering Dette gjelder også for visning av svarfordelingen mellom gutter og jenter. Unntas for eksempel guttenes resultater fra offentlighet fordi færre enn 5 har besvart, vil det samme gjelde jenter. I de tilfellene hvor ingen gutter har svart prikkes ikke jentenes svar hvis 5 eller flere jenter har svart. Tilsvarende for guttene. Regel 2: Gjennomsnittsverdier som er mindre eller lik 1,1, gitt at 1 er negativ ekstremverdi, vil unntas offentlighet. Tilsvarende skjules gjennomsnittsverdier som er større eller lik 4,9, gitt at 5 er negativ ekstremverdi (gjelder kun mobbing på skolen). Indekser Regel 3: Indeksen unntas offentlighet hvis færre enn 5 elever har besvart totalt. Regel 4: Andel påmeldte som har deltatt i undersøkelsen skal ikke unntas offentlighet. Svarprosent Regel 5: Svarprosent på enkeltspørsmål skal unntas offentlighet dersom tall for spørsmålet den er knyttet til er unntatt offentlighet. Tolking av resultater fra Elevundersøkelsen Et hovedmål med å presentere undersøkelsesresultater er at man skal kunne tolke resultatene mest mulig pålitelig. Spørsmålene i Elevundersøkelsen, kalt variabler, får verdier som kan rangeres. Rekkefølgen mellom verdiene har betydning, men ikke avstanden. Det innebærer for eksempel at en kan si at en verdi på variabelen er større enn en annen verdi, uten at man kan si hvor mye større denne er. På en fempunkt skala er fire større enn tre, men man kan ikke si at avstanden mellom tre og fire er lik avstanden mellom to og tre. Man kan heller ikke si at verdien fire er dobbelt så stor som verdien to. Eksempelet under fra Elevundersøkelsen, tydeliggjør dette. På et av spørsmålene kan elevene krysse av for følgende alternativer: ikke i det hele tatt en sjelden gang 2-3 ganger i måneden Omtrent én gang i uka flere ganger i uken

5 En sjelden gang gis verdien to, 2-3 ganger i måneden gis verdien tre og omtrent en gang i uka gis verdien fire. En kan ikke si at den matematiske avstanden mellom en sjelden gang (2) og 2-3 ganger i måneden (3) er den samme som 2-3 ganger i måneden (3) og omtrent en gang i uka (4). Tallene forteller altså bare noe om rekkefølgen eller rangeringen. Hva påvirker resultatene i en spørreundersøkelse? Tilfeldige forhold er mer vesentlige ved små utvalg. Tilfeldige forhold som kan påvirke resultatene er av større betydning dersom utvalget er lite. I Elevundersøkelsen kan resultatene brytes ned til enkeltskoler. Resultatene fra grupper med få elever må derfor tolkes med større forsiktighet enn ved resultater basert på hele utvalget for undersøkelsen. Tilfeldigheter, sammensetting i utvalg og kontekst Ikke planlagte hendelser, sammensetting i utvalg og andre tilfeldige forhold rundt undersøkelsen bør det også tas hensyn til i tolkingen av resultatene. Noen svar kan fremkomme på et noe tilfeldig grunnlag, uten at det reflekterer elevens reelle synspunkt (for eksempel avkrysning i feil rute, ikke-tilsiktet tolking av spørsmål, spørsmålsformulering eller svaralternativ som ikke fanger opp elevens faktiske mening). Sammensetning av utvalget kan også påvirke resultatene. Hvordan unngå tilfeldige påvirkninger I Elevundersøkelsen har man forsøkt å unngå tilfeldige påvirkninger ved at undersøkelsen gjennomføres innenfor et tverrsnitt av elevmassen (bestemte årskull svarer på obligatoriske spørsmål). Undersøkelsen gjentas årlig med samme trinn. Lokale forhold som kjønn, geografi og by/land har liten effekt på resultatene for det samlede undersøkelsesutvalget. Når resultatene brytes ned i mindre enheter (kommuner/skoler), bør lokale forhold tas i betraktning når resultatene vurderes. Organisatoriske og ressursmessige forhold kan spille inn. Spesielle begivenheter kan også ha betydning. Arbeidet med skolens læringsmiljø bør ikke bare baseres på elevenes opplevelse av skolehverdagen. Informasjon fra andre sentrale aktører i skolen, som lærere og foreldre, bør også innhentes. For disse gruppene finnes det egne undersøkelser der flere av de samme spørsmålene som tas opp i Elevundersøkelsen, belyses. Bruk av både Elev- Foreldre- og Lærerundersøkelsen gir gode muligheter for å belyse ett og samme tema ut i fra flere synsvinkler. Fordi spørsmålene innenfor samme tema er rettet mot ulike målgrupper, vil det forekomme variasjoner i spørsmålsformulering og i noen tilfeller også i svaralternativene. Det kan derfor være vanskelig å sammenlikne resultater mellom gruppene direkte. Ved tilnærmet identiske spørsmål stilt til ulike målgrupper vil det imidlertid være gode muligheter for å undersøke resultatene i retning av mer overordnede tendenser. Forståelse og bruk av resultater over år Sammenligning av resultater over tid er sentralt i arbeidet med kvalitet i opplæringen. Størrelsen på utvalget og antallet elever som har deltatt i Elevundersøkelsen, påvirker resultatene som fremkommer i de statistiske analysene. Det er større spredning eller variasjon i svarene jo mindre utvalget er. Resultatene i små utvalg påvirkes dermed i større grad av tilfeldigheter enn det som er tilfelle i større utvalg. Det betyr at jo mindre utvalg, desto større forskjeller må det være for at man skal kunne feste lit til at det har skjedd en reell endring i resultatene. Det vil si at dersom man på landsbasis avdekker ulikheter i resultater over tid, vil dette oftere reflektere at det har skjedd en reell endring enn dersom det avdekkes en forskjell i resultater på skole- eller klassenivå. Dette betyr imidlertid ikke at man skal bagatellisere ulikheter i resultater som oppstår i mindre grupper. Et hvert tegn til ulikhet i resultater kan reflektere en utvikling i ønsket eller ikke-ønsket retning. For med økt sikkerhet å kunne si at det skjer en endring, bør resultatene følges opp over flere år. Det tar tid å oppnå endringer, ikke minst når det gjelder holdningsskapende arbeid i forbindelse med læringsmiljø. Merk Elevundersøkelsen har blitt revidert. Resultatene fra kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra skoleåret og fremover. Resultatene presenteres derfor hver for seg i Skoleporten. Om Læringsmiljø Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Jf kap. 9a i Opplæringsloven. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevenes læringsmiljø. Undersøkelsen er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med elev- og lærerorganisasjoner, KS, FUG og ulike fagmiljøer. De beregnede indeksene for Læringsmiljø baserer seg på de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen på 7., 10. og 11. trinn. Indeksene vises på skole-, kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Elevundersøkelsen har blitt revidert. Resultatene fra kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra skoleåret Resultatene presenteres derfor hver for seg i Skoleporten. Mer informasjon om læringsmiljø finner du på udir.no - Elevundersøkelsen Om Elevundersøkelsen Skoleporten presenterer data om læringsmiljø hentet fra Elevundersøkelsen som gjennomføres om våren. Elevundersøkelsen ble revidert ved årsskiftet 2006/2007. Resultatene fra kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra våren 2007 og senere. Resultatene presenteres derfor hver for seg i Skoleporten. Elevundersøkelsen kartlegger elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om utbredelse av mobbing på skolen. Elevene på 10. trinn og i VG1 uttaler seg også om sin mulighet for medbestemmelse i fagene og om utdannings- og yrkesveiledningen de får. Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på udir.no/undersokelser

6 Om Sosial trivsel Om sosial trivsel Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever. - Trives du godt på skolen? - Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? - Trives du i friminuttene/fritimene? Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Om Trivsel med lærerne Om trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. - Trives du sammen med lærerne dine? - Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag - Er lærerne dine hyggelige mot deg? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Om Mestring Om mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. - Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Alltid - Ofte Noen ganger Sjelden Aldri - Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? - Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Aldri Sjelden Noen ganger Ofte - Alltid Om Faglig utfordring Om faglig utfordring Indikatoren viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer på skolen. Indikatoren består av følgende spørsmål: - Får du nok utfordringer på skolen? Ikke i noe fag I svært få fag I noen fag I mange fag I alle eller de fleste fag Om Elevdemokrati Indeksen viser elevenes vurdering av elevrådsarbeidet ved skolen og om skolen hører på elevrådet sine forslag. - Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen? Svært godt Godt - Litt godt Dårlig - Svært dårlig - Vet ikke - Hører skolen på elevenes forslag? Svært ofte eller alltid Ofte - Av og til Sjelden - Aldri Om Fysisk læringsmiljø Indeksen viser elevenes vurdering av 10 forhold ved det fysiske læringsmiljøet.

7 Er du fornøyd med følgende forhold på skolen? - Luften i klasserommene - Temperaturen i klasserommene - Klasserommene ellers - Lærebøker og utstyr - Skolebibliotek - Toaletter - Garderobe og dusj - Skolebygget - Renhold/vasking - Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Om Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Indikatoren består av følgende spørsmål: - Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden - Omtrent 1 gang i uken - Flere ganger i uken I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Merk: I rapportportalen der man ser resultater fra alle spørsmål i Elev- Foreldre- Lærer- Instruktør og lærlingundersøkelsen, er skalaen omvendt. Der er et gjennomsnitt som nærmer seg 5 et tegn på lite mobbing i skolen. Til brukerundersøkelser på udir.no Om Motivasjon Indeksen viser elevenes generelle motivasjon for skolearbeid. Den inkluderer ulike mål på motivasjon som interesse og lærelyst. - Gjør du leksene dine? - Er du interessert i å lære på skolen? I alle eller de fleste fag - I mange fag - I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag - Hvor godt liker du skolearbeidet? Svært godt Godt - Nokså godt - Ikke særlig godt - Ikke i det hele tatt - Følger du med og hører etter når læreren snakker? Svært ofte eller alltid Ofte - Av og til Sjelden - Aldri Om Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. - Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? I alle eller de fleste fag - I mange fag - I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag - Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Flere ganger i uken - 1 gang i uken ganger i måneden ganger i halvåret - Sjeldnere Om Medbestemmelse Denne indeksen viser elevenes følelse av å få være med på å bestemme arbeidsmål, arbeidsplaner, arbeidsmåter og hva det skal legges vekt på ved vurdering. - Får du være med å bestemme hva det skal legges vekt på når ditt arbeid skal vurderes? I alle eller de fleste fag - I mange fag - I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag I hvor mange fag får du være med på å: - lage arbeidsplaner?

8 - velge mellom ulike oppgavetyper? - velge arbeidsmåter i fagene? - Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? - Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? I alle eller de fleste fag - I mange fag - I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag Om Karriereveiledning Denne indeksen viser elevenes vurdering av den informasjonen de får om utdanningsvalg. - I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? - I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen du får på skolen om ulike utdannings- og yrkesvalg? Svært fornøyd Fornøyd - Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd - Svært misfornøyd

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2012

Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Analyse av Elevundersøkelsen 2012 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Rapport 2012 Mangfold og inkludering Christian

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen. Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research

Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen. Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen 2010 Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research 1 Oxford Research er et skandinavisk konsulentselskap som dokumenterer og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2011

Analyser av indekser på Skoleporten 2011 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2011 ISBN 978-82-7570-245-4 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Loholt Allé 85, Paviljong

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Notat

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2014

Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Roger Andre Federici og Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Roger Andre

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 128 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport skole Antall besvarelser: 113 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen skole OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 32% Skolerapport Antall besvarelser: 72 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 2% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 216, og er gjennomført

Detaljer

Fotograf: Nina Blågestad

Fotograf: Nina Blågestad BRUKERUNDERSØKELSEN 219 Fotograf: Nina Blågestad Ytrebygda Svarprosent: 44% Antall besvarelser: 21 Rå skole OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 13. februar til 5.

Detaljer

Fotograf: Nina Blågestad

Fotograf: Nina Blågestad BRUKERUNDERSØKELSEN 9 Fotograf: Nina Blågestad Åsane Svarprosent: 46% Antall besvarelser: Blokkhaugen skole OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 5. mars

Detaljer

Fotograf: Nina Blågestad

Fotograf: Nina Blågestad BRUKERUNDERSØKELSEN 29 Fotograf: Nina Blågestad Fana Svarprosent: 42% Antall besvarelser: 86 Hop oppveksttun skole OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 3. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer