Visjonsdokument for Grimstad Normisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjonsdokument for Grimstad Normisjon"

Transkript

1 Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Strategiutvalgets innstilling Visjon Visjonen for Grimstad Normisjon er "Vi vil gjøre Jesus synlig". Vi ønsker å være et kristent fellesskap som "når de unådde" med et sant og helt bilde av hvem Jesus er, og vi drømmer om at stadig flere skal bli en del av det kristne fellesskapet der de får delta med sine gaver og evner. Hensikt "Vi vil ære Gud ved å bygge vennskap med mennesker i vårt nærmiljø, føre dem inn i et fellesskap hvor de rotfestes i troen på Jesus og utrustes til tjeneste slik at nye mennesker kan nås." Utgangpunktet for visjon og hensikt til Grimstad Normisjon er "det dobbelte kjærlighetsbud" i Matt 22:37-40 og "misjonsbefalingen" i Matt 28:19-20 hvor vi finner en oppsummering av hva Guds folk er kalt til: Tilbedelse: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte Tjeneste: Du skal elske din neste som deg selv Misjon: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler Fellesskap:... i det dere døper dem Vekst:... og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere Verdier Verdier er det som skaper en felles kultur og identitet i fellesskapet vårt. De er uttrykk for hva som er viktig for oss, og er med på å danne vår "karakter", eller "preg" som forsamling. Felles verdier fungerer som et styringsredskap og rettesnor i arbeidet vårt, og knytter hensikter, visjon, og strategi sammen. Vi ønsker å være et fellesskap i stadig forandring for stadig å nå nye. Da trenger vi verdier som er konstante, og som gir kontinuitet. Verdiene er "ikke-diskuterbare" prinsipper som styrer våre beslutninger og handlingsmåter. "Hvis du ikke står for noe, så faller du for hva som helst". Verdi 1 - Guds ord Guds ord er grunnleggende for rett gudsåpenbaring, frelse, personlig forvandling og rettesnor i livet. Derfor vektlegger vi helhetlig og bibeltro undervisning, forkynnelse og veiledning. Sal 119, 105. Sal 40, 8, Mat 7, 24 Verdi 2 - Jesusfokus Vi ønsker at alt vi gjør kommer ut fra en personlig relasjon med Jesus. Bønn og tilbedelse er derfor vårt fremste kall og første prioritet. Joh 15, Joh 4,

2 Verdi 3 - Globalt fokus Vi vil som fellesskap ha et varig fokus på misjon også i andre land. Mat. 18, Verdi 4 - Relasjoner Vi ønsker å være et fellesskap som bygger innad og utad på varme relasjoner. Alle trenger trygge miljøer og vennskap med andre hvor en kan dele livets mange sider. Den viktigste ressursen for å nå ut til nye mennesker er gjennom relasjonsbygging, og ikke gjennom programmer, metoder eller bestemte tiltak. Derfor ønsker vi at våre medlemmer skal ha fritid og tid til sosialt liv. Heb 10, Gal 6, 2. Jak 5, 16. Ef 4, 32. Verdi 5 - Synlighet og tilstedeværelse Vi ønsker å være tilstede i menneskers hverdag, - i samfunn, kultur, bybildet o.s.v. - slik at Jesus blir synlig. Vi vil være en positiv impuls i Grimstad. Joh 17, 18, Apg 2, 47 Verdi 6 - Deltakelse Grimstad Normisjon er et deltakende fellesskap, der alle oppdager og bruker sine gaver, får utvikle gavene og blir fulgt opp i tjenesten. Kreativitet og livsutfoldelse er uttrykk for at Guds gaver er i funksjon. Janteloven gjelder ikke på IMI-huset! 1. Pet. 4,10, 1. Kor. 12. Fil 4, 8. Verdi 7 - Kvalitet Gud fortjener vårt beste i alt vi gjør i vår tjeneste for han. Vi gjør vårt beste når rett person på rett plass tjener Gud helhjertet. Mal.1,6-14, Kol.3,17 Verdi 8 - Relevans Våre metoder og uttrykksformer skal være kulturelt relevante og tidsaktuelle i sin form for å bygge bro til mennesker som ikke kjenner Jesus. Vi ønsker å være fleksible og nyskapende i våre metoder, arbeidsformer og organisering. Fleksibiliteten i form følges imidlertid av fasthet i innhold. Formen vil variere med ulike tider og kulturer, men budskapet vi går med vil aldri forandre seg. 1. Kor. 9, Pet. 1, 25. Verdi 9 - Raushet og varme Jesu kjærlighet skal gjennomsyre Grimstad Normisjon, slik at vi ser, respekterer, viser omsorg og taler vel om hverandre. 1. Kor. 13, Joh. 13,34-35, Rom 14, 1. Vårt fellesskap skal være preget av åpenhet, samhold og vilje til oppgjør ut fra Jesu budskap i Matt. 5,23-24 og Matt. 18, Kor.12,26-2 -

3 Strategi Vi vil gjøre Jesus synlig Hvordan tenker vi at vår visjon skal oppnås? Hva slags vei fører til målet? En forsamling møter mange utfordringer og har en mengde muligheter. Strategi handler om veivalg som vi gjør for å nå fram til det målet vi har satt oss. I Grimstad Normisjon har vi en strategi som søker å føre nye mennesker inn i fellesskapet. Gjennom å bygge relasjoner og vennskap med mennesker uten tilhørighet til et kristent fellesskap vil vi hjelpe dem til menneskelig og åndelig vekst. Oppsummert beskriver strategien en bevegelse fra "Vennskap - fellesskap - disippelskap". Bygge vennskap Føre inn i fellesskapet Rotfestes i troen Utrustes til tjeneste Nye mennesker nås Vennskap De første disiplene ble kalt gjennom vennskap Joh. 1, Vennskap var nøkkelen til den raske utbredelsen som evangeliet fikk i den første kristne tid. I vår tid er det ikke de store autoriteter folk lytter til, men de lytter til venner og deres erfaring og tro. Vi vil: Være synlige og positivt engasjerte i lokalmiljøene, eksempelvis på skoler og arbeidsplasser, i kultur og idrett. Luk. 15, 1-7. Mark. 4, 1. Apg 17,22. Hjelpe medlemmer til å koble tro og liv gjennom medlemsskolen. Matt. 28, 20. Matt Videreutvikle et målrettet lavterskel tilbud. Øke antall livsnære smågrupper. Et av de viktigste behov for mennesker er å bli sett og inkludert. Derfor vil vi satse på mange småfellesskap som kan være døråpnere til tro og fellesskap. Apg 2, 46. Apg 5, 42. Apg 20,

4 Fellesskap Som fellesskap trenger vi både storsamlingene og de små fellesskapene (gruppene). Livsforvandling skjer best i rammen av små fellesskap. Som cellene i kroppen er livsviktige byggestener i alt liv som vokser, er småfellesskapene helt nødvendige i menighetslegemet. Storsamlingene er en møteplass mellom himmel og jord. De bringer oss inn for Guds ansikt i tilbedelse og lovsang, lar oss erfare styrke i fellesskapet med de andre og inspirerer og utruster oss til livet i hverdagen. Ap.gj. 2, Vi vil: Arbeide etter prinsipper i Naturlig Kirkevekst og hente inspirasjon fra andre fellesskap. Øke antallet livsnære smågrupper Apg 2, 46. Apg 5, 42. Apg 20, 20 Videreutvikle våre eksisterende storsamlinger og gudstjenester, og utvikle nye former for inspirerende og evangeliserende storsamlinger. Utvikle fellesskap for alle aldersgrupper Utvide bønnetjenesten i Grimstad Normisjon, både personlig forbønn og bønn i de ulike fellesskapene. Åp 3, 20. Rom 15, Jak 4, 3. Legge til rette for tiltak som styrker ekteskap og familieliv. 1. Tim 5, 8. Disippelskap En disippel er en lærling, en som lærer gjennom å betrakte og etterligne sin mester - å vandre med ham som er Veien, Sannheten og Livet. Enhver som ønsker å følge Jesus og lære av ham gjennom livet, inviteres til et livslangt disippelskap med Jesus i sentrum av livet: Målet for disippellivet beskriver Paulus slik: "Enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham - den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde." Ef. 4, 13. I Grimstad Normisjon vil vi utvikle og iverksette et konsept for medlemsskole med utgangspunkt i de fem hensiktene. Tilbedelse -et hjerteforhold til Gud Bibelen forteller at Jesus ønsker å ha et personlig forhold til hvert menneske. Ikke et overfladisk avstandsforhold, men et forhold som berører hjertet. Guds kjærlighet er fullkommen og har ingen betingelser. Hans redningsaksjon ved å sende Jesus, viser oss dette. Vi er elsket for de vi er, ikke det vi gjør. Guds hjerte banker for oss og Han kaller oss til å elske Ham tilbake. Vi elsker fordi han elsket oss først, (1 Joh 4:19). Alle mennesker er gitt evnen til å elske, men måten vi uttrykker vår kjærlighet på er forskjellig. Gud ønsker at alt ved våre liv skal være uttrykk for at vi elsker Ham. Gjennom det blir hjerteforholdet gjensidig

5 Vi vil gi undervisning og veiledning om: Et liv til ære for Gud. Rom 12,1. Ef. 1, Lovsang og tilbedelse. Sal 40. Sal 150. Overgivelse av tid og penger. Mal 3, 10. Tjeneste -å gjøre så folk kan høre Jesus har sagt at vi skal elske hverandre som vi elsker oss selv. Å vise kjærlighet handler mer om hva vi gjør enn hva vi sier. Jesus viste oss hvordan vi er ment å tjene hverandre. Gjennom å ta en tjeners rolle gav Jesus oss et tydelig eksempel på hva tjeneste er; å sette andre høyere enn seg selv. Som lemmer på Jesu kropp har Gud også utrustet alle kristne for tjeneste i menigheten. Det er denne utrustningen som kalles nådegaver. Vi vil: Hjelpe den enkelte til å finne sin plass på Kristi kropp, og gi den enkelte veiledning og oppfølging. 1. Kor 12. Felleskap -tilhørighet til hverandre Vi er ikke skapt til å leve livet alene. Guds nye felleskap er ikke et nettverk hvor vi kopler oss av og på når vi måtte ønske. Bibelen bruker tvert imot ordet familie. Gud er vår Far, og det gjør oss kristne til brødre og søstre. Familien er et sted vi hører til uansett hva som skjer. Det er et sted for trygghet, åpenhet, ærlighet og sannhet. Paulus forklarer at vi som kristne er Jesu kropp. Vi hører til hverandre og trenger hverandre for å fungere slik kroppen var tenkt. Det er et sted hvor vi gir og tar imot. Vi vil: Gi undervisning om fellesskapets mulighet 1.Kor 12. Rom 12. Lage samlinger med vekt på å skape varme relasjoner mellom medlemmene våre Styrke arbeidet med livsnære smågrupper. Apg 2, 42 Styrke fellesskapet i familie og ekteskap gjennom ulike samlinger mot denne målgruppen - 5 -

6 Vekst -å ikke bli stående stille Det er naturlig for et tre å vokse. Alle vet at planten som først plantes i jorda ikke er ment å forbli plante. Den har potensiale til å vokse seg større, kraftigere og dypere for å bli et tre. På samme måte er det med vår tro. Når vi tar imot Jesus, fødes et nytt liv på innsiden. Dette livet er ment å vokse til å bli en større del av oss. Gud ønsker at vi skal lære å kjenne ham mer og mer, dag for dag. Etterhvert som vi vokser, vil vi få røtter som er dypt festet i Ham, en kraftig stamme som kan stå uansett vær og greiner som kan bære god frukt. Det er alltid nye sider ved Gud å oppdage og lære. Det er derfor vi kan si at vi aldri slutter å vokse som kristne. Vi vil legge til rette for: Teleios-kurs, sjelesorgskurs, bibelundervisning, bønnekurs og lignende. Praktisk erfaring i team eller sammen med en mentor. Misjon -å gå ut Alle mennesker er verdifulle for Gud, det har han vist ved å sende Jesus. Ingenting er viktigere for ham enn at alle skal få høre om hans kjærlighet, og få mulighet til å ta imot. En skjøteledning har ett eller flere kontaktpunkt. For å fungere slik den var tenkt, må den være koplet til en kraftkilde. Da vil den formidle kraft, slik at de som kopler seg på også får en del av det som kommer fra kilden. Vi er kalt til å være med på det som Gud gjør i denne verden gjennom å være slike kontaktpunkt for andre. Vår kilde er Gud og fellesskapet, men derfra må vi ut i verden slik at andre kan bli tilkoplet. Vi vil: Støtte Normisjons prosjekter og misjonærer. Sende nye ut til tjeneste blant unådde folkeslag. Bevisstgjøre medlemmene og lære dem opp til å se mulighetene til evangelisering i hverdagen. Matt. 28, Apg. 1,

7 Lederskap i Grimstad Normisjon Strategiutvalgets innstilling Innledning Lederskapsmodellen skissert nedenfor har tatt utgangspunkt i Normisjons anbefaling om å prøve ut nye styringsmodeller i Normisjons virksomhet. Dette dokumentet er tilpasset den styringsmodell og struktur Strategiutvalget anbefaler for utprøving i sin innstilling. Dette innebærer at eksisterende lovverk ikke endres, men at det valgte styre på årsmøtet 2004 gis mandat til å utprøve alternativ styringsmodell slik at den prøves ut i praksis. Strategiutvalget anbefaler at en på grunnlag av erfaringer i prøveperioden tar sikte på å vedta ny styringsmodell på årsmøtet 2005 For Normisjon er det viktig at det i foreninger, forsamlinger og menigheter utøves et lederskap som er basert på bibelske prinsipper. Dette gjelder også for Grimstad Normisjon. Det innebærer at en legger vekt på åndelig utrustning (nådegaver) og på lederskapets basis i forsamlingen (de troendes alminnelige prestedømme). Tradisjonelt har styrer på alle nivå i organisasjonen et åndelig lederansvar i kraft av den fullmakt de er gitt etter organisasjonens lover. Styret har en sammensetning av troende mennesker med forskjellige nådegaver og tar avgjørelser i samsvar med det allmenne prestedømmets rett og plikt til dette. Normisjon utfordres til nyutvikling av lederskapsorganiseringen. Dersom lederskap kun knyttes til styrefunksjoner i en avgrenset periode, mister man noe av den vekten Det nye testamentet legger på kontinuiteten av de leder-nådegavene Gud vil gi. Vi ønsker å styrke bevisstheten om åndelig lederskap ved å prøve ut nye modeller. Grimstad Normisjons lederskap skal bestå av et hovedstyre som er delt i et driftstyre og et åndelig lederskap. Hensikten med en slik deling er å tydeliggjøre nådegavetenkningen, effektivisere hovedstyrets arbeid og ivareta kontinuiteten. Grimstad Normisjon ivaretar sitt ansvar for ledelse gjennom årsmøtet, og årsmøtet leder gjennom hovedstyret. Hovedstyret består av: 1) Et driftstyre som forvalter det juridiske-, driftsmessige- og økonomiske ansvaret. 2) Et åndelig lederskap som leder Grimstad Normisjon åndelige liv og utarbeider visjon, strategi og hovedlinjer for fellesskapet. Det er et samlet hovedstyre som har det helhetlige ansvaret. Denne lederskapstenkningen skal i første omgang utformes og utprøves innenfor rammen av det eksisterende lovverk for Normisjon

8 Retningslinjer for hovedstyret Hovedstyret består av 6 personer, som fordeler seg med likt antall stemmeberettigede mellom driftsstyret og det åndelige lederskapet. Driftsstyret og det åndelige lederskapet velges eller godkjennes ved separate valg, utfra hver sine kandidatlister. Driftsstyret velges for to år, med mulighet for gjenvalg 2 ganger. Åndelig lederskap velges for tre år, med mulighet for gjenvalg 2 ganger. Etter en pause på en funksjonsperiode, kan en person stille til valg på nytt. Hovedstyrets leder velges ved særskilt valg for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg inntil tre ganger. Hovedstyret har det åndelige, strategiske, juridiske, driftsmessige og økonomiske ansvaret for Grimstad Normisjon. Hovedstyret legger fram årsmelding, handlingsplan og revidert regnskap til godkjenning for årsmøtet. Årsmøte er Grimstad Normisjons øverste organ. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og foretar de nødvendige valg og godkjennelser Retningslinjer for et åndelig lederskap Valgkomitèen vurderer i samarbeid med hovedstyret det åndelige lederskapets sammensetning og finner fram til kandidater med den ånds- og nådegaveutrustning som trengs for et åndelig lederskap. Disse velges av årsmøtet. Funksjonstiden for en person i det åndelige lederskapet kan variere, men siktemålet er å sikre kontinuiteten. Åndelig lederskap består av: 3 medlemmer, valgt av årsmøte Hovedstyrets leder Ansatte Sektorledere (j.fr. grafisk struktur) Ledere for storsamlingene Åndelig lederskap ledes av stabsleder. I hovdestyret har kun de 3 valgte representanter fra åndelig lederskap stemmerett, tilsvarere antall som driftstyret. De valgte representantene blir normalt sektorledere

9 Åndelig lederskaps oppgaver: Utvikle strategi for Grimstad Normisjons åndelige vekst, misjon, evangelisering, diakoni og nyplanting. Utvikle og lede Grimstad Normisjon på basis av fellesskapets verdier, visjoner og mål. Ansvar for forkynnelse og undervisning. Utvikle strategi for å rekruttere, utvikle og følge opp frivillige medarbeidere og ledere. Gi råd ved tilsetting av ansatte med åndelige/utadrettede oppgaver Viktige og strategiske avgjøreleser skjer i dialog med hovedstyret, som har det overordnede ansvar for vedtakene. Retningslinjer for et driftsstyre: Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til kandidater til driftsstyret med kompetanse nådegaveutrustning til tjeneste innen forvaltning av det juridisk, driftsmessig og økonomisk arbeidet. Disse velges av årsmøtet. Retningslinjer for driftstyrets arbeid utformes av driftstyret selv innenfor Normisjons lovverk med sikte på vedtak av disse på Grimstad Normisjons årsmøte Driftstyret består av: 3 medlemmer, valgt av årsmøtet. 2 varamedlemmer Stabsleder Leder for hovedstyret I hovdestyret har 3 representanter fra driftstyret stemmerett, tilsvarere antall som åndelig lederskap. Driftstyret konstituerer selv leder. Hovedstyrets leder og stabsleder har møterett, men ikke møteplikt. Driftstyret skal føre fortegnelse over Grimstad Normisjons medlemmer. føre fortegnelse over årsmøtets og hovedstyrets vedtak. forberede, i samråd med åndelig lederskap, de saker som skal behandles på årsmøtet og gi meldinger til regionen om virksomheten i løpet av året. Driftstyret forvalter Grimstad Normisjons midler og ordner saker av økonomisk art. Driftstyret kan med fullmakt fra hovedstyret eventuelt selge og kjøpe faste eiendommer og oppta pantelån. Større økonomiske disposisjoner skal skje etter vedtak på årsmøtet, og i samråd med den øvrige virksomhet. Driftstyret påser at Grimstad Normisjons innsamlede midler og faste eiendommer disponeres etter sitt formål. Viktige og strategiske avgjøreleser skjer i dialog med hovedstyret, som har det overordnede ansvar for vedtakene. Driftstyret kan sette ned ulike arbeidsgrupper som husstyre, økonomiutvalg, etc etter behov

10 Grimstad Normisjon identitet og egenart Strategiutvalgets innstilling Med bakgrunn i Strategiutvalgets mandat, gitt av Årsmøtet 2003, legger vi frem følgende dokument for å beskrive vår identitet og egenart. Strategiutvalgets ønske er å samle alle, både gamle og nye medlemmer, om felles visjon og hensikt, og samtidig gi rom og gjensidig respekt for ulike syn på hvordan vi forstår og forholder oss til Grimstad Normisjon. Normisjons forhold til Den norske kirke (Dnk) Normisjon er en del av Den norske kirke, og vi vil gjennom vår virksomhet være en åndelig kraft inn i den kirken vi tilhører. Vi ønsker å styrke Dnk med levende forsamlinger som har et aktivt misjonsengasjement. På den måten når vi mennesker som kirken ikke alltid ellers når, og vi er med på å hjelpe DNK til å fullføre misjonsoppdraget. Vi vil også bidra til at mennesker som ønsker en annen fellesskapsform enn høymessen ikke behøver å gå til andre kirkesamfunn for å finne det de ønsker. Vi har som mål å modellere og inspirere til nytenkning vedrørende former for fellesskap. Normisjons begrepsavklaring mellom forening, forsamling og menighet Forening De fleste enheter i Normisjon er foreninger. Det kan være alt fra en liten gruppe som samles om en bestemt hjertesak til større enheter med aktiviteter for ulike aldersgrupper. Medlemmene i foreningen går som oftest både i foreningen og i den lokale menigheten. Forsamling En forsamling har en helhetsstrategi for virksomheten og arbeider med å utvikle nye fellesskapsformer. En forsamling vokser ofte fram ut fra medlemmenes behov for alt under ett tak. De fleste forsamlinger praktiserer nattverd, i tråd med Normisjons retningslinjer for nattverdsforvaltning. Menighet Dersom en forsamling også forvalter dåp, er den gått over til å bli en menighet i nytestamentlig forstand. Normisjon er en del av DNK, og de som døpes i Normisjons menigheter, døpes inn i denne kirken

11 Grimstad Normisjon I Grimstad Normisjon kan vi spore to måter å forstå fellesskapet på. Noen kjenner seg best igjen i foreningsbeskrivelsen, mens andre identifiserer seg i større grad med forsamlingsbeskrivelsen. Oppfatningene kan enkelt beskrives slik: Vi vil alle Gjøre Jesus synlig i Grimstad og blant folkeslagene Være hensiktsdrevet. Utvikle nådegavebasert lederskap og medarbeiderskap Ha fokus på visjon og verdier for å nå nye. Forening Gi seg til/være engasjement for en sak (hjertesak) Gudstjeneste- og nattverdsfellesskap i Dnk. Gjensidig respekt for ulik selvforståelse Forsamling Gi seg til fellesskapet Gudstjeneste- og nattverdfellesskap på IMIhuset/i Grimstad Normisjon. Strategigruppa mener vi på det nåværende tidspunkt må kunne leve godt med en slik delt oppfatning blant medlemmene. Erfaring viser at begge grupper viser hverandre gjensidig respekt og armslag for de ulike måtene de forholder seg til fellesskapet i Grimstad Normisjon. Dette viser at vi alle kan samles under navnet Grimstad Normisjon

12 Forslag til ny struktur for Grimstad Normisjon team f.eks. Sjelesørger f.eks. Forbeder G2/talk team f.eks. Imi-radio f.eks. Cellegruppe f.eks. Fam.kor. Søndags møte team Sektor Misjon Sektor Diakoni Sektor Fellesskap Sektor Åndelig vekst Sektor Kreative uttrykk Hovedstyre 6 stk Stab Stab Sektorledere Teamledere for storsamlinger Åndelig lederskap Driftstyre Husstyre Økonomiutvalg Årsmøte

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet 01.12.2008 Lagt fram for årsmøtet i januar 2009 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig forening siden

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Handlingsplan Grimstad Normisjon

Handlingsplan Grimstad Normisjon Handlingsplan 2012 2013 Grimstad Normisjon Tilbedelse Storsamlinger Øke gudstjeneste-/møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å bedre involvere barn og ungdom i disse. F13 er med

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Den Hellige Ånd og nådegavene Roald Kvam 2008 Vi som vil drive Indremisjon er opptatt av at den arbeidsfordeling vi gjør, skal samsvare med den nådegavefordeling

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Det doble kjærlighetsbudet. Matt.

Det doble kjærlighetsbudet. Matt. The Great Commandment Det doble kjærlighetsbudet «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet.

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. CREDO campus CREDO CAMPUS Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. innhold Side 3: Hva er en studiestedsgruppe? Side 4: Dele Jesus med medstudenter Side 5:

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hvordan forstår vi dette?

Hvordan forstår vi dette? Kirkevekst Hvordan forstår vi dette? Tendenser/utviklingstrekk (kvantitativt) Menighetsutvikling (kvalitativt) Kirkevekst Utfordrende arbeidsdeling Lars Christian Gjerlaug «Spørsmålet vi alle kan stille

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund

Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund Strategidokument for Randesund frikirke Oktober 2007 Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund Utarbeidet av Eldsterådet og Pastor Frode Fjeldbraaten På bakgrunn av arbeidet fra menighetens strategisamlinger

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

- Strategi og Handlingsplan

- Strategi og Handlingsplan - Strategi og Handlingsplan 2017-2020 - Ræge Menighetsråd 2015-2019 Geir Frafjord Syvertsen (leder fra aug 2016) Owe Lie-Bjelland (leder nov 2015 - juli 2016) Haakon Kessel (prest) Karim Saffaran Ole Eriksen

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Ta Ta denne denne med med til til menigheten! Jesus sa: Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal herliggjøre

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i 1 Nådegaver Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen Hva sier Bibelen Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i Det handler om hva du ER, ikke hva du GJØR Om bruken Hvordan finne din nådegave? Jesus

Detaljer

Naturlig menighetsutvikling profil

Naturlig menighetsutvikling profil Naturlig menighetsutvikling profil Bryne kyrkjelyd januar 13 Gudstjenestedeltakelse Minimumsfaktoren Tegn på kvalitet 8 Nåværende Høy (65) Gjennomsnitt () Lav (35) 69 66 61 58 54 58 57. Utrustende lederskap

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Noen tanker til Episode 5 - Misjonen - The Mission

Noen tanker til Episode 5 - Misjonen - The Mission Episode 5 av Preik.tv Dette skrivet er for dere som er ledere i lagsarbeidet, eller andre som vil benytte seg av videoene fra Preik.tv. Vi håper det skal være til inspirasjon og utrusting! Dere kan for

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.»

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» Naturlig menighetsutvikling Christian A. Schwarz «NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» men Gud ga vekst Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus?

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer