Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014"

Transkript

1 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014

2 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen Faktisk allokering.... Risikosituasjonen strategisk allokering.... Porteføljeoversikt totalporteføljen lange midler... Porteføljeoversikt totalporteføljen driftslikviditet. Avkastningsoversikt I lange midler..... Porteføljeoversikt i kroner lange midler.. Porteføljeoversikt i kroner driftslikviditet Relativ avkastning lange midler.. Absolutt avkastning lange midler

3 Markedsutvikling 3

4 Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser 1. tertial 2014 under ett. Oslo Børs har gjort det godt sammenlignet med resten av verdens børser med en avkastning på knappe 5,4 prosent hittil i år etter en sterk utvikling mot slutten av april mye hjulpet av gode tall fra store blant annet Statoil. Verdensindeksen, målt ved MSCI World, har gitt 0,3 prosent avkastning målt i kroner, og 2,1 prosent målt i lokal valuta. Året begynte med en bred nedgang i aksjemarkedene, og alle sentrale aksjemarkeder endte januar med negativ avkastning. Denne utviklingen i aksjemarkedet står i kontrast til utviklingen de to foregående kvartalene hvor aksjeinvestorer opplevde svært god avkastning og verdens børser stadig slo tidligere topprekorder. Usikkerhet rundt fremtidig vekst i USA, samt kreditturo i Kina og valutauro i fremvoksende økonomier blir trukket frem som forklaring på den negative utviklingen aksjemarkedet hadde i januar og delvis februar. Kinas kredittsystem, herunder skyggebanksystemet, skaper usikkerhet rundt den fremtidige kinesiske veksten. Aksjemarkedene hentet inn tapet i siste halvdel av februar og hadde en positiv utvikling i april og dermed endte tertiale med positiv avkastning verden sett under ett. Tertialsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % des. USA UK Europe OSEBX Japan World Emerging Markets 1. tertial tertial tertial tertial 2014 jan. 14 Avkastning i internasjonale aksjemarkeder i lokal valuta jan. 14 Norge, OSEBX jan. 14 jan. 14 feb. 14 feb. 14 feb. 14 feb. 14 mar. 14 mar. 14 Verden, MSCI World Fremv. markeder, MSCI EM USA, S&P 500 Eurosonen, FTSE Euro 100 mar. 14 mar. 14 apr. 14 apr. 14 apr. 14 apr. 14 apr. 14 4

5 Rentemarkedet Styringsrenter i de fleste land fortsette å ligger på svært lave nivåer, og vil sannsynligvis forbli lave en god stund fremover på tross av voksende økonomier. Som tidligere skrevet medfører dette at flere sentralbanker har vært nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere økonomien. Den amerikanske sentralbanken begynte nedtrappingen av støttekjøpene i fjor høst og vil fortsette med å kutte USD 10 mrd per rentemøte. Den nye amerikanske sentralbanksjefen kunngjorde på forrige rentemøte at det vil gå ca 6 mnd fra kjøpene avsluttes til første renteheving. Etter litt modifisering av dette utsagnet forventer man nå første renteøkning i USA sommeren Dette er også tidspunktet hvor Norges Bank, i siste pengepolitiske rapport, skriver at første renteøkning ventes. I grafen til høyre ser man utviklingen i 5- årige swaprenter i Norge, USA og Europa, og av grafen fremkommer det at rentene har hatt en flat utvikling i Norge, en synkende utvikling i Eurosonen og en stigende utvikling i USA så langt i Etter at den amerikanske sentralbanksjefen kunngjorde at renten kunne heves 6 mnd etter avslutting av støttekjøpene steg de amerikanske rentene, og stigningen var spesielt stor i den korte enden. Bundesbanks uttalelser om at den åpnet for kvantitative lettelser førte til at europeiske renter sank. 2,5 1,5 0,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, apr. 12 mai. jun. 12 jun. aug. 12 okt. 12 Styringsrenter i utvalgte land Norge UK Sverige EU USA des. 12 USA 5-årig swap Norge 5-årig swap jul. aug. sep. feb. apr. jun. Utvikling i rentenivå okt. nov. des. aug. jan. 14 okt. feb. 14 des. mar. 14 feb. 14 Eurosonen 5-årig swap apr. 14 apr. 14 5

6 Kredittmarkedet Grafen øverst til høyre viser utviklingen i kredittspreader i USA for 5-årige obligasjoner med IGrating. Kredittspreader har jevnt over vært fallende hittil i år. Det er selskapene med lavest rating som har hatt størst reduksjon i kredittpremiene. Dette ser vi tydelig i grafen øverst hvor BBB-segmentet har hatt det største fallet innenfor IG. Spreadene for høyrenteobligasjoner har også kommet inn og befinner seg nå på svært lave nivåer. Inngang i spreadene fører isolert sett til positiv renteavkastning. I grafen nederst til høyre ser vi utvikling i de store europeiske økonomienes statsrentenivå. Disse har vært jevnt synkende og konvergerende siden sommeren i 20. Dette skyldes i stor grad Mario Draghi og hans kontinuerlige uttalelser om at alle midler er tilgjengelige for å holde lange obligasjonsrenter nede. En annen nyhet i kredittmarkedet er at Hellas for første gang på fire år lånte penger i det ordinære lånemarkeder Utvikling i kredittpåslag for Investment Grade obligasjoner BBB A AA Utvikling i rentenivå for utvalgte europeiske land Frankrike Italia Tyskland Spania Den brede investment grade-indeksen Barclays Capital Global Credit Index var opp 3,9 prosent ved utgangen av april High yield-indeksen Merrill Lynch HY BB/B var opp 4,0 prosent. Fallende kredittspreader og relativt flat, noe stigende i USA, renteutvikling har ført til god avkastning for renteinvesteringer apr. okt. apr. 14 6

7 Makrobildet På tross av noe svakere økonomiske data fra flere regioner, er det fortsatt forventninger om bedret økonomisk vekst. USA har sett en nedgang i arbeidsledighet, som vist ved grafen nederst til høyre, og også forbruk og industriproduksjon viser høye veksttall. På tross av dette endte USA overraskende med nullvekst i BNP i første kvartal i år. Den offisielle forklaringen på dette er det unormale kalde vinterværet de har hatt i år. Hvis dette er tilfellet vil vi se en gjeninnhenting de neste kvartalene. Den amerikanske sentralbanken fortsetter å trappe ned de kvantitative lettelsene og det er ventet at de vil avslutte oppkjøpene i løpet av våren. 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 I Eurosonen kommer det stadig nye målinger som viser tiltakende vekst, men av grafen nede til høyre ser vi at utviklingen i arbeidsledighet fortsetter å bevege seg sidelengs. Eurosonens lange periode med negativ vekst i BNP ser ut til å være forbi de har nå hatt fire etterfølgende kvartal med svak, men positiv, BNP-vekst. Hittil i år har det vært økende fokus på fallende prisvekst i Eurosonen og ECB åpner nå for kvantitative lettelser for å forhindre mulig deflasjon. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Utvikling i arbeidsledighet Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan På Norges Banks siste rentemøte ble estimatet for den økonomiske veksten i 2014 revidert ned med 0,25 %-poeng. Bakgrunnen for dette var svakere vekst i privat konsum, boliginvesteringer og oljeinvesteringer enn ventet. 0,0 okt. 10 des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 des. 12 feb. apr. jun. aug. okt. des. feb. 14 7

8 Valuta I 20 så vi en bred svekkelse av den norske kronen, og dette fortsatte inn i Denne trenden ble brutt i februar da verdien av kronen styrket seg mot alle de store valutaene internasjonale valutaene. Av figuren nederst til høyre, som viser den importveide kronekursen I-44, fremgår dette tydelig. Det har dermed lønnet seg godt å være investert i valutasikrede globale aksjer i år. Fra grafen øverst ser vi at kronen har styrket seg mot britiske pund, euro, dollar og yen hittil i år Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP 4 apr. 12 jul. 12 okt. 12 jan. apr. jul. okt. jan. 14 apr. 14 Importveid kronekurs jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. 14 mar. 14 mai. 14 8

9 Porteføljen 4

10 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 30. april 2014 var markedsverdien av Porsgrunn kommunes portefølje av lange midler MNOK 692,5. Porteføljen ga en avkastning på 2,0 prosent i første tertial, noe som var likt med sammenligningsindeks. Siden oppfølgingens start i 2002 har porteføljen av lange midler gitt en årlig avkastning på 4,9 prosent, dette tilsvarer en årlig meravkastning på 0,2 prosentpoeng. Kommunens portefølje av driftslikviditet hadde ved utgangen av året en markedsverdi på MNOK 379,9. Porteføljen ga en avkastning på 0,9 prosent i første tertial. Dette tilsvarte en meravkastning på 0,4 prosentpoeng. Siden start har porteføljen for driftslikviditet gitt en årlig avkastning på 4,7 prosent, tilsvarende en årlig meravkastning på 0,4 prosentpoeng. De norske aksjeinvesteringene ga høyest avkastning i første tertial, med en avkasting på 4,9 prosent. 5

11 Porteføljesammendrag Mandatoppfølging Norske renter forvaltes av DNB og Nordea. Mandatet oppfatter pengemarked, obligasjoner og bankinnskudd. Pengemarkedsplasseringene ga i første tertial en avkastning på 0,8 prosent for porteføljen for lange midler, og 0,9 prosent for porteføljen for driftslikviditet. Aktivaklassens referanseindeks ga en avkastning på 0,5 prosent i samme periode. Norske obligasjoner ga en avkastning på 1,9 prosent i første tertial. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,9 prosentpoeng. Porsgrunns anleggsobligasjoner ga en avkastning på 1,4 prosent i perioden. Norske aksjer forvaltes i fondene Pareto Verdi og DNB Norge Selektiv (III). Aggregatet norske aksjer ga en avkastning på 4,9 prosent i første tertial. Dette tilsvarte en mindreavkastning på 0,5 prosentpoeng. Pareto Verdi ga en avkastning på 5,7 prosent, noe som tilsvarte en meravkastning på 1,8 prosentpoeng. Investeringen i DNB Norge Selektiv (III) ga en avkastning på 4,2 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på 1,2 prosentpoeng. Globale aksjer forvaltes i fondene KLP AksjeGlobal Indeks II og Storebrand Delphi Global. Aggregatet globale aksjer, som også hensyntar valutasikringen, ga i første tertial en avkastning på 1,3 prosent, noe som er 0,6 prosentpoeng svakere enn sammenligningsindeksen. 6

12 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Eiendom forvaltes av Aberdeen i fondene Eiendomsfond Norge I og Eiendomsfond Asia. Eiendomsfond Norge I ga en avkastning på 1,3 prosent, og Eiendomsfond Asia ga en avkastning på 0,8 prosent i perioden. Samlet sett ga eiendomsfondene en avkastning på 1,1 prosent. Globale obligasjoner forvaltes i fondene Pimco GIS Unconstrained og Pimco Global Investment Grade. Plasseringene ga en samlet avkastning på 2,9 prosent i første tertial. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 0,3 prosentpoeng. Globale høyrenteobligasjoner forvaltes også av Pimco i fondet Pimco Global High Yield. Avkastningen for dette mandatet var på 3,6 prosent. Sammenlignet med aggregatets referanseindeks tilsvarer dette en mindreavkastning på 0,4 prosentpoeng. 7

13 Porteføljesammendrag Forvalter-komme ntarer Vi har følgende rating på forvaltere av Porsgrunn kommunes portefølje: Globale aksjer: KLP AksjeGlobal Indeks II-> Kjøp Delphi Global -> Kjøp Norske aksjer: Pareto -> Hold DNB -> Kjøp Norske renter: DNB -> Kjøp Nordea -> Kjøp Globale renter: PIMCO -> Kjøp 8

14 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Porteføljen for lange midler hadde en verdiøkning på MNOK,5 i første tertial. Det var et netto uttak på MNOK 0,7 i perioden. Aktivaklassen globale obligasjoner bidro i størst grad til den positive verdiutviklingen, med en verdiøkning på MNOK 3,2. Porteføljen for driftslikviditet hadde en verdiøkning på MNOK 3,0. Det var et netto innskudd på MNOK 89,7. Det var her mandatet bank som i størst grad bidro til den positive verdiutviklingen, med en verdiøkning på MNOK 2,3. Relativ avkastning Porteføljen for lange midler har slått indeks i 79 av 146 måneder, noe som innebærer en konsistens på 54,1%. I år har porteføljen gitt meravkastning i 3 av 4 måneder. Porteføljen for driftslikviditet har gitt meravkastning i 58 av 88 måneder, noe som innebærer en konsistens på 65,9%. I år har porteføljen gitt meravkastning i 4 av 4 måneder. Den aktive risikoen i porteføljen for lange midler, målt med Tracking Error, ligger på 1,9%, mens den aktive risikoen for driftslikviditet ligger på 1,4 %. Porteføljens meravkastning i år kan i hovedsak relateres til allokeringsbidraget som har vært negativt. Dette skyldes at en har vært overvektet aktivaklasser som har gitt relativt (til andre aktivaklasser) god avkastning, spesielt norske aksjer. Seleksjonsbidraget har i perioden vært 0. 9

15 Allokering mot strategi lange midler Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Norske aksjer 51,0 7,4 % 4 % 6 % 8 % 1,4 % Globale aksjer 96,2,9 % 8 % 14 % 16 % -0,1 % Norske obligasjoner 122,1 17,6 % 10 % 17 % 24 % 0,6 % Norske anleggsobligasjoner 180,5 26,1 % 15 % 25 % 35 % 1,1 % Globale obligasjoner 111,4 16,1 % 10 % 16 % 42 % 0,1 % Pengemarked/bankinnskudd 56,4 8,1 % 2 % 8 % 56 % 0,1 % Globale Høyrenteobligasjoner 31,3 4,5 % 0 % 4 % 10 % 0,5 % Eiendom 43,7 6,3 % 5 % 10 % 14 % -3,6 % Totalportefølje 692,5 100,0 % 100 % Tabellen viser allokeringen per Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser. Porsgrunn er noe undervektet i eiendom, men ligger innenfor allokeringsrammene. 10

16 Allokering mot strategi driftslikviditet Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Pengemarked 69,9 18,4 % 0 % 50 % 100 % -31,6 % Bankinnskudd 310,0 81,6 % 0 % 50 % 100 % 31,6 % Totalportefølje 379,9 100,0 % 100 % 11

17 Risikosituasjon Faktisk allokering Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet Beregnet % MNOK parameter tap, MNOK tap, % Gjeld med p.t./flytende rente 67,6 % 1806,7 1,5 % -27,1 Gjeld med fast rente 32,4 % 867,7 Samlet bruttogjeld 100,0 % 2674,4-27,1 Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 0,0 1,5 % 0,0 Bankinnskudd 81,6 % 310,0 1,5 % 0,00 4,7 Pengemarked 18,4 % 69,9 1,5 % 0,18-0,2 Driftslikviditet 100,0 % 379,9 4,5 Pengemarked 8,1 % 56,4 1,5 % 0,18-0,2 0,0 % Anleggsobligasjoner 26,1 % 180,5 0,0 % 0,0 0,0 % Norske omløpsobligasjoner 17,6 % 122,1 1,5 % 2,34-4,3-0,6 % Globale omløpsobligasjoner 16,1 % 111,4 1,5 % 4,22-7,1-1,0 % Fast eiendom 6,3 % 43,7-12,0 % -5,2-0,8 % Norske aksjer 7,4 % 51,0-25,0 % -12,8-1,8 % Globale aksjer,9 % 96,2-20,0 % -19,2-2,8 % Globale høyrenteobligasjoner 4,5 % 31,3 1,5 % 3,37-1,6-0,2 % Netto valutaposisjon 0,0 % 0,0-12,0 % 0,0 0,0 % Langsiktige finansielle aktiva 100,0 % 692,5-50,3-7,3 % Samlete finansielle aktiva 1072,4 Mulig tap vil utgjøre : -72,9 Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 72,9. Herunder kommer et beregnet tap på MNOK 27,1 for kommunens passiva som følge av at renten øker. For porteføljen for driftslikviditet får man en samlet gevinst på MNOK 4,5 dersom renten øker med 1,5%. Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant annet ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. 12

18 Risikosituasjon Strategisk allokering Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet Beregnet % MNOK parameter tap, MNOK tap, % Gjeld med p.t./flytende rente 50,0 % 37,2 1,5 % -20,1 Gjeld med fast rente 50,0 % 37,2 Samlet bruttogjeld 100,0 % 2674,4-20,1 Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 0,0 1,5 % 0,0 Bankinnskudd og pm. 50,0 % 190,0 1,5 % 0,00 2,8 Pengemarked 50,0 % 190,0 1,5 % 0,25-0,7 Driftslikviditet 100,0 % 379,9 2,1 Pengemarked 8,0 % 55,4 1,5 % 0,50-0,4-0,1 % Anleggsobligasjoner 25,0 % 173,1 0,0 % 3,00 0,0 0,0 % N. omløpsobligasjoner 17,0 % 117,7 1,5 % 3,00-5,3-0,8 % U. omløpsobligasjoner 16,0 % 110,8 1,5 % 5,00-8,3-1,2 % Fast eiendom 10,0 % 69,3-12,0 % -8,3-1,2 % Norske aksjer 6,0 % 41,6-25,0 % -10,4-1,5 % Utenl. aksjer 14,0 % 97,0-20,0 % -19,4-2,8 % U. høyrenteobligasjoner 4,0 % 27,7 1,5 % 5,00-2,1-0,3 % Netto valutaposisjon 0,0 % 0,0-12,0 % 0,0 0,0 % Langsiktige finansielle aktiva 100,0 % 692,5-54,2-7,8 % Samlete finansielle aktiva 1072,4 Mulig tap vil utgjøre : -72,1 Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parametrene på MNOK 72,1.

19 Totalporteføljen og enkeltmandater lange midler 14,0 % Norske aksjer Globale aksjer,0 % 12,0 % Norske obligasjoner Globale obligasjoner Global High Yield Totalporteføljen lange midler 10,0 % 8,0 % 8,6 % 8,1 % 8,3 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 4,5 % 3,4 % 2,6 % 2,3 % 1,3 % 0,7 % 0,2 % 0,1 % 4,7 % 4,9 % 3,8 % 3,6 % 2,9 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 1,4 % 1,3 % -2,0 % -1,7 % -4,0 % -6,0 % -4,0 % T1- T2- T3- T

20 Avkastningsoversikt I Porsgrunn kommune lange midler Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Globale Aksjer i NOK i % Min Normal Max i % Globale Aksjer , ,1 Norske Aksjer , ,4 Eiendomsfond , ,7 Pengemarked Norge , ,1 Norske Obligasjoner , ,6 Globale Obligasjoner , ,1 Global High Yield , ,5 Anleggsobligasjoner , ,1 Sum ,0 100,0 Avkastning hittil i år mot indeks S.2 Dato

21 Avkastningsoversikt I Porsgrunn kommune Driftslikviditet Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Pengemarked i NOK i % Min Normal Max i % Pengemarked , ,0 Sum ,0 100,0 Avkastning hittil i år mot indeks S.12 Dato

22 Porteføljeoversikt i kroner Porsgrunn kommune lange midler Porteføljeoversikt i kroner Forvaltningsoppdrag Endring markedsverdi siste måned, MNOK Endring markedsverdi hittil i år, MNOK Posisjon, % Bevegelse (kjøp/salg) Verdiendring Bevegelse (kjøp/salg) Pareto Verdi 25,4 24,7 0,0 0,7 25,4 24,1 0,0 1,4 3,7 API - Eiendomsfond Asia 15,6 15,6 0,0 0,0 15,6 15,5 0,0 0,1 2,3 API - Eiendomsfond Norge I 28,1 28,1 0,0 0,0 28,1 28,2-0,4 0,4 4,1 Bankinnskudd 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 DNB - Anleggsobligasjoner 180,5 179,9 0,0 0,6 180,5 178,0 0,0 2,5 26,1 DNB Likviditet 20 (V) 55,4 55,3 0,0 0,1 55,4 55,0 0,0 0,5 8,0 DNB Norge Selektiv (III) 25,5 24,8 0,0 0,8 25,5 24,5 0,0 1,0 3,7 DNB Obligasjon III 53,5 53,3 0,0 0,2 53,5 52,3 0,0 1,2 7,7 KLP AksjeGlobal Indeks II 62,7 62,2 0,0 0,5 62,7 61,6 0,0 1,1 9,1 Nordea Obligasjon II 68,6 68,4 0,0 0,2 68,6 67,5 0,0 1,0 9,9 Pimco - Gl. Invest. Grade C 67,0 66,5-0,2 0,6 67,0 65,0-0,4 2,4 9,7 Pimco - Glb HY Bond Fund 31,3 31,1 0,0 0,2 31,3 30,2 0,0 1,1 4,5 Pimco Unconstr. Bond Fund 44,4 44,1 0,0 0,3 44,4 43,6 0,0 0,8 6,4 Storebrand Delphi Verden 33,0 33,1 0,0-0,1 33,0 32,8 0,0 0,1 4,8 Valutasikring - Globale Aks 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 Verdiendring Porteføljeandel Min Normal Max Over/ undervekt Globale Aksjer 96,2 95,8 0,0 0,4 96,2 94,8 0,2 1,3, ,1 Norske Aksjer 51,0 49,5 0,0 1,4 51,0 48,6 0,0 2,4 7, ,4 Eiendomsfond 43,7 43,7 0,0 0,0 43,7 43,7-0,4 0,5 6, ,7 Pengemarked Norge 56,4 56,3 0,0 0,1 56,4 56,0 0,0 0,5 8, ,1 Norske Obligasjoner 122,1 121,6 0,0 0,4 122,1 119,8 0,0 2,2 17, ,6 Globale Obligasjoner 111,4 110,7-0,2 0,9 111,4 108,7-0,4 3,2 16, ,1 Global High Yield 31,3 31,1 0,0 0,2 31,3 30,2 0,0 1,1 4, ,5 Anleggsobligasjoner 180,5 179,9 0,0 0,6 180,5 178,0 0,0 2,5 26, ,1 Totalt 692,5 688,7-0,2 4,1 692,5 679,7-0,7,5 100, ,0 S.6 Dato

23 Relativ avkastning I Avkastningsavvik 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Forklaring til porteføljeresultat 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% Porsgrunn kommune lange midler -3,0% ,6% Hittil i år Hele perioden Portefølje Allokering Seleksjon Interaksjon Nettobidrag Avkastning mot indeks Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje 2,0% 3,2% 6,0% 7,1% 6,1% 6,1% Benchmark 2,0% 3,2% 5,8% 6,3% 6,0% 6,0% Meravk. -0,1% 0,0% 0,2% 0,8% 0,1% 0,1% År Mv. (MNOK) 692,5 679,7 657,6 639,2 581,7 618,1 Portefølje 2,0% 7,4% 8,8% 1,6% 8,2% 11,0% Benchmark 2,0% 7,7% 5,9% 3,9% 7,7% 10,1% Meravk. 0,0% -0,3% 2,9% -2,3% 0,5% 0,9% Tracking Error 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Rullerende 12 mnd. Portefølje S.9 Dato

24 Absolutt avkastning Porsgrunn kommune lange midler Verdiutvikling Aktivafordeling ,09 % 17,63 % 4,52 % 8,15 % 7,36 % 6,32 % 26,06 %,89 % Globale Aksjer Norske Aksjer Eiendomsfond Pengemarked Norge Norske Obligasjoner Globale Obligasjoner Global High Yield Anleggsobligasjoner Akkumulert innskudd/uttak Markedsverdi Verdiutvikling per aggregat Avkastning i beløp per aggregat 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Porteføljen Hittil i år 20 Siden start Porteføljen Globale Aksjer Norske Aksjer Eiendomsfond Pengemarked Norge Norske Obligasjoner Globale Obligasjoner Global High Yield Anleggsobligasjoner Andre ,0 Totalt Gl.Aksj. No.Aksj. Eiendom No.PM No.Obl. Gl.Obl. Gl.High Y. Anlegg S.11 Dato

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtetid: 09:00-11:00 Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksnr Tittel Saksliste

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen 1. tertial 2014Finansforvaltnin gen Finansrapporteringen Tertialrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14804/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 25.04.2013 Saksframlegg Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.20 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ /079-7 2. tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-29790/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 19.09.2014 Saksframlegg Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Innkalling for Råd for funksjonshemmede

Innkalling for Råd for funksjonshemmede Birkenes kommune Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, Møtetid: 12:00-14:00 Innkalling for Råd for funksjonshemmede Orientering om aktuelle saker fra barnehage-/skole v/anne Stapnes, endring i lov

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014

Saksframlegg. Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-16208/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 12.05.2014 Saksframlegg Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer