Høringsuttalelse - Utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse - Utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting"

Transkript

1 POLITIET POLITIDIREKTDRATET Det kongelige na ings- og handelsdepartement Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres ~ e Vår n mae Dato / Høringsuttalelse - Utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting Politidirektoratet viser til Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev av om utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting, vedlagt høringsnotat. Direktoratet har etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet ved Gunnvor Mortensen fått utsatt høringsfristen til Direktoratet har forelagt høringen for samtlige politidistrikter og ØOKRIM, som våre underliggende instanser. I ettertid er høringen også forelagt Politiets data- og materielltjeneste (PDMI). Vi finner det uheldig at Nærings- og handelsdepartementet har sendt høringen direkte til politidistriktene. Politidirektoratet har mottatt svar fra henholdsvis 1 Aske n B V 1 r T ms li... PDMT. Agder politidistrikt har ingen ytterligere kommentarer til høringen. Uttalelsene følger vedlagt i kopi. Disse er i noen sammenhenger innarbeidet i direktoratets uttalelse. I andre sammenhenger er det vist direkte til uttalelsene. n ende e P litidirekto Høringen bygger på tidligere innspill fra Politidirektoratet etter en spørreundersøkelse til politidistriktene som direktoratet gjennomførte i samarbeid med ØKOKRIM i 2003 for å bidra til å skape enhetlige retningslinjer for politiets håndtering av brukthandelloven. Kopi av Politidirektoratets brev av til Nærings- og handelsdepartementet vedlegges for enkelreferanse. Direktoratet bemerker at samtlige politidistrikter ga uttalelse i forbindelse med direktoratets spørreundersøkelse. Det må legges til grunn at disse uttalelsene fortsatt står ved lag. Politidirektoratet Post: Postbols 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk Henrik Ibsens gt. 10 Tlf: Faks: Org. nr.: mva E-post: politiet.no Bankgiro:

2 2 Ad kap. 4 Politiet si vurdering av og røynsler med gjenvinningsbransjen Kapittelet omfatter endringeri brukthandelforskriften utelukkende i forhold til gjenvinningsbransjen. Politidirektoratets spørsmålsskriv til politidistriktene er noe upresist og misvisende gjengitt i høringsnotatet. Setningen i forlengelsen av spørsmål 1, "H~ t til å kwnæ oppspore gierstvrkr ber bak plikten til å fere pø&& og oppberwv mg i 14 da er fere ck~, arrurlri t dlerselges. ", er innledning/forklaring til spørsmål 2. Videre er siste avsnitt til spørsmål 5, "Foren del sterre bahifen fomrxslig hoz4akehg giø~ta* fte, strelzker zirkscnheten seg ow flere p~tnkø, eller sågir aser flere lanideler. NR arfererat det er torgtint å såte flere polilø'strikter omødllvg Ogdet kangi uhd4e Ølag om pditulistnkteræ ikke praktiserer bmckd ar> lowi likt ", er innledning til et femte spørsmål: 5. Børaet~ mdrgø forå gi sentral bed lirtg for&se ipd avwzalgw pditirrestm jf. søgere LvtM sarr %? Departementet har behandlet spørsmålet om sentral bevilling generelt under kapittel 5, og ikke bare i forhold til gjenvinningsbransjen. Direktoratet anser dette som en fornuftig videreføring av spørsmålet. Ad 4.3 Departementets vurde ring Politidirektoratet er, som departementet, av den oppfatning at gjenvinningsvirksomhet bør unntas fra protokollplikten og oppbevaringsplikten, dog slik at handel med edle metaller, bl.a. platina, sølv og gull, ikke er unntatt. Vi slutter oss til Vestfold politidistrikt, som sier. "Departenvizets fcrdag til errbvger i bm+ktharxklrtgdzerketfor zirksaøer i gienthv rgsbramjen rru arsen somrasjoelt og nørizaxåg sett if{i bera hwrdan rtgelzerket i dag fyag er og uzoc. At kravomen d4 r ng og eppøttrkgstid bø skal gidde r1h til matrok og salg avedle nralleraraer zi hensiktsnssig Dette w S tidligere herirgsrrarkø fonkjdlige polit i tro RegiØet har uro praktisert forskjellig # hick kmarcjl av ~dkr ogtpe asjat fifa å føre prir&ø Det samregi&krkrazet omt rp&erarirgsplikter4 herwrkrka»rerhrlamen nellan idernifiserirgsbdwtet sett cpp Ø ckpraktiske prablørøe song/etc giarri S bransjen Bruk avprot&all, nttl de kravsomrtgrø i 10, anser u sanhensiktsnssige krav SlikeprtØtdlferirgerzilgietgakgrwmlagforåkwvrg%ernrwrførekcnmier." Ad kap. 5 Generelle endringar i brukthandelforskø Dette kapittelet omhandler generelle endringer, altså ikke bare i forhold til gjenvinningsbransjen. Ad 5.2 Sentral løyveordning Politidirektoratet støtter forslaget om en sentral bevillingsordning, der bevillingen utstedes av det politidistriktet der foretaket har sin forretningsadresse/hovedkontor, men først etter

3 3 forutgående uttalelse fra øvrige berørte politidistrikter. Vi gikk opprinnelig inn for at samjkke måtte foreligge fra berørte politidistrikter, slik det gjenspeiles i høringsnotatets alternativ 1. Av hensyn til klare retningslinjer om vedtaksmyndighet og klage, er vi kommet til at det er gunstigere om det kun kreves uttalelse fra berørte politidistrikter. Vi støtter ettfold politidistrikt på dette punktet, som uttaler. "Pditidtrikteteravckn oppfatnirgat forlagets førte altemattvbar irmføies, nmkun nasen uttaldsesrett for deøtnge pdiøistrikt saner berørt avsdenidm DØ avms}sr til at det lokalepdt S skal ha nzdigfietil å kamtiløe ogazgi uttalelse ztehøivzk de Idealer zbksådztenskal drizes fra dmemde te fimæs nalrerrågjfr:øknfrem 8. Pditi znktet benenker mi~ at det mi tzav det ~rikt bror sekmåe r er irmlerert ansøker fonø>r{rrgszirksaøhar sitt hozalsete) sanharendelig zakaksnry ireghet i saken Deøznge pditiøstnkt bør Sr ha en uttala'søretx og lthandlørck pditukstrikt bør ikke um atm igavsamjkke fra Øsefor å kwn ' irntr W en sdznad Det zil, etter urr yopfab2w kwve naføre»tayi4" faiønttf haayrztil wt yrågnet, gnamlag foret ermtuelt au lag mzr Det errirreligå aret at herult p tthtnkt til leggestor zekt på de uttaltlsersometentudt til kanne fra det pditiåtnkt san til f en bruk zrzmzirksw& i sitt ettrikt Orzllldøz i forlaget rrå da erxås fra "å innhenta s~ke til u iaarherøuttalelse» " Også n B ke d litidis anfører at søknaden bør sendes fra det politidistriktet som behandler søknaden til uttalelse i de øvrige politidistriktene. Vestfold politidistrikt sier. "Men arrbirrgerz bar "ens på en sl'k mite at "betente" pc&iistnkt blir forespurt " Distriktet omtaler dette som "en mdtg t til å kwve sant kke/bszø". Departementet anfører at en sentral bevillingsordning vil ha størst betydning når det søkes om bevilling i flere politidistrikter samtidig, dvs. når søknadene har en slik nærhet i tid at de bør ses i sammenheng, og at det ellers er naturligat det søkes det enkelte politidistrikt direkte. For å unngå kvasiløsninger, det etter direktoratets oppfatning nødvendig at det ikke gjøres valgfritt enten å søke politidistriktet der foretaket har sin faste forretningsadresse/hovedkontor eller det enkelte politidistrikt. Ved første gangs søknad om bevilling som strekker seg over flere politidistrikter, mener Politidirektoratet at det skal søkes til politidistriktet der foretaket har sin faste forretningsadresse/hovedkontor. Klage over avslag i ett eller flere berørte distrikter sendes det behandlende distriktet, aksa "hoveddistriktet". Også ved senere utvidelser til andre politidistrikter mener Politidirektoratet at søknaden skal sendes det politidistriktet der virksomheten har sin faste forretningsadresse/hovedkontor, som så vil forelegge søknaden for de aktuelle politidistriktene til uttalelse på vanlig måte. Søknad om fornyelse av bevillingen etter fire år, skal sendes politidistriktet der foretaket har sin faste forretningsadresse/hovedkontor. Også uttalelse til slik søknad skal innhentes fra berørte politidistrikter. Måten virksomheten har vært drevet på i ett distrikt kan tenkes å tilsi nektelse av fornyet tillit, selv om dette ikke er "synlig" for behandlende politidistrikt. Eksempelvis kan politiets godsspanere gjentatte ganger ha hatt merknader til driften av virksomheten, uten at dette har resultert i en konkret straffesak. Troms politidistrikt viser til tilsvarende ordning ved søknader etter lov om vaktvirksomhet, hvilken synes å vare velfungerende. Politidirektoratet er enig i at denne er en god mal, og viser til forskrift om vaktvirksomhet av 25. april Politidirektoratets foreslåtte bevillingsordning slik den er omtalt ovenfor, er identisk med ordningen for vaktvirksomhet.

4 4 Tilbakeka ll av bevilling som er gitt for flere politidistrikter ikke omtalt i høringsnotatet. Vi anser det heller ikke nødvendig å forskriftsfeste dette, som kan reguleres ved retningslinjer fra Politidirektoratet, for eksempel i nndskrivs form. Tilsvarende er også gjort ved tilbakekall av tildelt begrenset politimyndighet for fjelloppsyn som strekker seg over flere politidistrikter. Politidirektoratet står fast ved at det er et absolutt vilkår for at ett politidistrikt kan gi bevilling som også gjelder for andre politidistrikter, at de øvrige politidistriktene har avgitt uttalelse. Vi mener derfor, på linje med samtlige politidistrikter som har uttalt seg, at alternativ 2 i høringsnotatet ikke er en farbar vei å gå. Dette fordi lokalkunnskap er en nødvendig forutsetning for å vurdere en søknad, både i forhold til godkjennelse av lokaler og i forhold til de enkelte personer det søkes for. Det kan for eksempel tenkes at ett politidistrikt har søkeren i kikkerten for en rekke antikvitetstyverier, uten at etterforskningen er kommet så langt at andre politidistrikter har mulighet til å fange opp dette via politiets sentrale registre. Oslo politidistrikt sier følgende om hva som kan bli konsekvensen av om alternativ 2 velges: "Dette kan nna fere at "ta»ked,- " tillateker Nirgtt, og en nrrøattørde prosess i ettertid ckrsandet amer n akudgå rutete za*aket " Politidirektoratet går sterkt i mot forslaget til 3 tredje ledd siste punktum med en absolutt frist på to uker for berørte politidistrikter til å gi samtykke, og slik at manglende samtykke innebærer at behandlende politidistrikt skal gi bevilling. Politidirektoratet har registrert at flere politidistrikter har gitt sin tilslutning til fristen. På tross av dette ser vi en klar fare for at en rekke bevillinger blir gitt på feil premisser fordi fristen oversittes. Det vil nettopp være de ikke kurante innvilgelsessakene som krever flere undersøkelser og derfor kan være spesielt tidkrevende. Behandlingen av denne typen søknader er dessuten i mange politidistrikter lagt til forvaltningsavdelinger hvor et fåtall personer behandler disse, slik at en høytid, en ferieavvikling eller en korttidssykemelding kan være tilstrekkelig til at uttalelse ikke blir gitt til behandlende politidistrikt innen fristen. Politidirektoratet mener det uansett er en bedre løsning ikke å innføre en frist enn å forlenge denne i forhold til forskriftsutkastet. Når det gjelder søknader om tillatelse til å utøve vaktvirksomhet, praktiseres internt i politiet en tre ukers svarfrist overfor berørte distrikter, men slik at denne kan forlenges ved behov. Fristen er ikke nedfelt i forskrift, hvilket den etter Politidirektoratets oppfatning heller ikke bør for søknader om brukthandelbevi lling. Direktoratet mener brukthandelforskriften 3 blir unødigomfattende og tunglest ved å innføre et nytt tredje ledd som foreslått, sett i sammenheng med utformingen av bestemmelsens første ledd. Med utgangspunkt i forskrift om vaktvirksomhet foreslår Politidirektoratet, istedenfor å innføre et nytt tredje ledd i 3 som foreslått av departementet, å endre og supplere paragrafens første ledd, slik-»&k rad Ølsyre euerødaa rldjow i eitt pacuidrstrikt sendast til ogazgenast avz&konruråe po wnrzs r Skal d dri=t kvzkl i fleire pdifidilc ilt, seøst sekradertil dert pdilvreisøm der zerkserø bar sitt hou& uor. Dei Eøwte petit tram skal uttalescgfør løysezengt. PåiS skal aø seide kopiavbn&a ywttilchiaktuelleka~. "

5 5 Ad 5.3 Brukthandel i regi av velgjerande organisasjonar sier til dette punktet: "Vi erertigi at araetrri>gsgrøtsen i rrerrenfiazgiftslozen eret gtdt utgz>gsptøt i zt~anen zefdalig forrpdungcbizerlxw7del i nairigog de»mlerplikrig til å søe anøullir Ø mz gi~ en katkø zurzkr'trg i btert enkelt'dfø'le, og zi ererrig i at zilkår i armøt largivzirg til kuø påzirke azgjarlsen Loppenavle er oggzrasjalagsancbiw ert til toganger i åns zil såleda um w~ fra rtgdzerket." Politidirektoratet bemerker til omsetningsgrensen på kr i merveøvgiftsloven at vi er kjent med at det på generelt grunnlag - og ikke i forhold til veldedige organisasjoner - forekommer omgåelse av bødelloven ved at den handlende ikke har fast utsalgssted, men utfører handel på messer og lignende, slik at salgene stykkes opp og enkeltvis ligger under beløpsgrensen. Den samlede omsetning i løpet av en periode på 12 måneder er imidlertid langt høyere enn beløpsgrensen, men det er vanskelig for håndhevende myndigheter å bevise dette. Problemet antas, i de tilfellene politiet har konkret mistanke, delvis å kunne avhjelpes ved innføring av en ordning med at arrangører av antikk- og samlermesser og lignende pålegges å sende politiet lister med oversikt over påmeldte deltakere, jf. nedenfor under kap Ad 5.4 Samlarmesser Politidirektoratet er, på linje med samtlige politidistrikter som har kommentert spørsmålet, meget positiv til en klar hjemmel for politiet til å pålegge arrangører av antikk- og samlermesser og lignende å sende politiet lister med oversikt over påmeldte deltakere. li ' ' ' uttaler. "Palitkt ber må rn' sig påle e arrat pvn å otenorde ~sikt aser ahltakere på maser inngitt frist som ba tier en ziss tid f~for maser Politiet bor samøggt geøll tillatelse bruk tlaa&jar fra arrte pditidistrikter til å laztule på ansen, og gi prik an at Øse brirger-maisegprødzdløt forerøtttrdl kartrall " Direktoratet er av den oppfatning at hjemmelen bør gå enda lengre og pålegge arrangørene å sende politiet slike lister uappforrh% uavhengig av om politiet ber om det. Slike arrangementer vil være meldepliktige etter politiloven 11, eventuelt søknadspliktige etter 14. Vi anser det hensiktmessig med en obligatorisk regel om innsending av listene samtidig med meldingen/søknaden om arrangementet, slik at det sikres at politiet mottar dette i god tid før avholdelse av arrangementet. li ' ' ' sier at forslaget til endring i forskriften 16 også bør omfatte brultmarked/messer. Dette utdypes slik: "I Asker og Bærzanpdi&h trekt er det høgarrargrt et bncktmnked ror tilsz=ak det sanarrargø på Vestkano t i Oslo Degieatandersomselga kan ikke aøaraessonantikke- dkrsarrøij&t, nm det kanlikefulltztarlehoufork~=i *etter ogaktaø Dersan rrtldepliktenogsåarfatø deroæ type zbkscø til pdiziecs kaurollzirksaø foratkle; oggi en ba-be taalozmikt da de ulike akteter trult'ghar bntkdavddae dkrg fra flere pditidistnkt (i dot grad brukt ninag rørt faktisk fomligber).

6 6 Mddeplikienmiazgv a nøbnrkbnvkedhorrmmomerterbaktskiia lehovforå kontrdlere cmr tykt zirksmø " woglignøadeda detikkeer Direktoratet støtter forslaget fra Asker og Bænim politidistrikt, i den grad slike bruktmarkeder er organisert med forhåndsinnmeldte aktører. Dette synes imidlertid allerede å fremgå av departementets merknader til 16, der det heter. "Plikta gjeld ikkje heim i samzwrl naiantikk-, ogsanizmøser. Hoggild i alle tilfdlerdereinaktør tek på segalege til ratefor eit arranwrørt der bnrkthvdiararsaniatøå selje turer sine "Vi mener likevel dette bør fremgå i klartekst, isar med en obligatorisk regel om innsendelse av slike lister. Ad 5.5 Sanksjonar Politidirektoratet sier seg etter en nyvurdering enig med departementet i at det neppe er behov for sterkere sanksjoner enn å trekke tilbake bni thandelbevillingen. De politidistriktene som har kommentert spørsmålet særskilt, er av samme oppfatning. Politiet har i realiteten allerede i dag en slik hjemmel, men må avvente politiets førsteinstansbehandling, dvs. gi forhåndsvarsel og deretter fatte vedtak om tilbaketrekking av bevillingen. I graverende tilfeller behøver ikke politiet gi oppsettende virkning under klagebehandlingen. I den grad virksomheten fortsetter på tross av vedtak om tilbaketrekking av bevillingen, kan politiet stenge denne. Dette følger av politiloven 2 nr. 3 om at politiet skal stanse kriminell virksomhet. Ad 5.6 Bnrlttbilforlrandlarar Politidirektoratet støtter departementets forslag om ikke å unnta bruktbilhandel fra bnødel regelverket. Ingen av politidistriktene som har uttalt seg går imot dette. Vi slutter oss til uttalelsen fra n B ' i ' ' på dette punktet, der det heter. "Fimuersonirrpmtavr biler far zicleresalg bø-etter tått syn ha!,trilling Penorrrsoner d, bxlagt eller underetterforskir i saker sangn r ddemwkikket til å drite slik f titksmrtrt, zilj anslag på sbr saknackr. Date fothint -at useriøse penmæretaltvrseg i bransjen Vi erklar orerat d t gtesdea an Mrillirg forr4: tk er mø tetå leie ånp vt&je enetegn hos t afikkstasjon E tø turt syn er det pasitta at trakstasjmrrr Jaer dent praksisen Utleie av ånp m&javretegn uwi d&zmnzsjoi ombom til etterdr nvøzg kroar fine til nisbtu Vi sendrkcyi avale bnckdazrr tillirgerr -til askaaajefen til Vickiesender zi kopi til zaimrsrmk karmar naihemyn til ga kjemthe avb,uken avk*alerr dier aiir tkt for ydpkzurirrg avbiler. EtØar nmøgsenckr- ti a å kgri avbntkd n-y zill& cr-til Dranrren tdk&-th itt tdlzaerrt sosigmaker å knuteleiv imrfmsel avbnuktbiler sonhzrskt b rg ck sisteår. Va/as bntktbilforixnzllere ntt mbnakthanrklø'llirghzrflewetater nulig6et til å taøze kmardl"

7 7 Ad 5.7 Tidsavgrensa løyve Politidirektoratet støtter, på linje med politidistriktene som har uttalt seg, forslaget om å gjøre alle bevillinger tidsbegrenset. Østfold c olitidistrilct har en utdypende og velbegrunnet kommentar til forslaget, som PolitidirektoratetsluttersegtiE "Pabktrikteteravdencppfatrh atl»svgeinlwueeatalle I:erillir rgsøen ltgrøset perr 4 ogen he%dkr periak på fm årsy rs ~g. jkg Dette nil, swnogså b e t a v a r h r p d i t i d s t h t i t i d l i g e re hm nilfere at p&6æt leme emr i dagtår spå ter og konete opøsrarger cm brzrktharrklskzilkn r i Øtrikz og det er nnr(zgå ~ at dette også nil gi poitiet et mata~ til tagalt sett å ba m røus og "kwmdl" på døyr W zirksw het i distriktet PØessen ntd å]å. en Øirg mz somdepartøørtet papelzer, uer enkel, og ikke for arbeidskwcark Mk avhøayn td søttørn ogpditiet samskal l rille dette Det børkamr tit~ ekle skje forte hwr det f r eksar i er ez nrbrikk for arkr)ssirgav Bøåer fonzyet Øirg" og " " i r t m ø d n i r g e r i f w! > d d t i l t u &" g i t t e o p p ~ og da o g s å m n i b r i k for "f back arkring f 4cr» asv Denwn imfmrr tølxgrøsak herillir,, artar~ åstnktet at det også m2 foretas 01 ry zwarlelszwdabgavrk arsurrlige penwrr tel setznad wnfvnzwt Eerillirg Pdt taktet kan ikke seat rtgaszøket giran&kthg til at saks kzon da skal wriiardle å j konete og oppdatert data cmfamøzr; ~p å amzzzrfig persenmv, uten at pdirø ogsåf retur en fon et utrrklsje k av amurrlige panener." Politidirektoratet er enig med Østfold politidistrikt i at ho~ bør være en bevillingsperiode på fire år. Vi mener likevel at det bør åpnes for at politiet kan gi bevilling for en kortere periode. Dette kan for eksempel vare aktuelt der det hefter usikkerhet om lokalitetene er egnet til å drive den type virksomhet det er søkt om, og hvor dette kun kan verifiseres gjennom en prøveperiode. Oslo politidistrikt sier dette om tidsbegrensningen: "Ø gbentid på firrårøen Ød)wzUlerillirgames å uarøsørle "k ntrl haayi til å hd& pditiets ngistre orer brarsjers aktere-rirr g gopdatø~ og i fwbdd til å ltgrrrse bgshazetaæs nærarbeid for å hilde Øir zallrke". æ Østfold politidistrikt påpeker at det er tilnærmelsesvis en forutsetning for at forslaget om tidsbegrensede bevillinger kan gjennomføres, at det opprettes et sentralt bødelregister, jf. kap nedenfor. Politidirektoratet mener dette er en forutsetning. Nar det gjelder endringene i 6 og 7, se merknadene til disse nedenfor under kap. 7. Ad 5.8 Krav til legitimasjon Politidirektoratet og de av politidistriktene som har uttalt seg til spørsmålet, støtter departementets forslag om å skijerpe legitimasjonsplikten slik at alleselgere må legitimere seg, og slik at brukthandleren må protokollføre hva slags legitimasjon som er fremvist og at denne er funnet i orden. Østfold politidistrikt uttaler. "Pdivdistriktet er enig i det fivniagte forlag ornat kraver til kit nisjarzskjerpesyttaiigereatselgerabskal ekgitinzsjw; og atbruk dmnibezerørktigtil å prr o d4(øre hia slags kgidmrslon soner t og at denm erfzavrt i orde?; nil kwn bidra til at pdiøt lettere kan gbpsprnrcg~ anetr zzgavstjålsrgerstander: "

8 8 Vestfold politidistrila uttaler på samme måte: "Legitvrusjaapliktun jfi 10, 3. Idd boirstavd anser ensontn*drligforetnt å kwvr ~spom stjåletgod. En kgitinrzsjovapfrkt ozeiforso' gere til deira[ume en form[ ozei for bk bruktlhvrdler ogpadiz t Ad 5.9 Beløpsg rense og kvittering Politidirektoratet går inn for å flerro beløpsgrensen fremfor å redusere denne,.. hvilket også uttrykkelig støttes av henholdsvis 1 V 1 r-t n e ' '. Dermed unngås situasjoner der gjenstander er priset kunstig lavt og/eller splittet opp for å omgå plikten til protokollering og registrering. Fjerning av beløpsgrensen vil bidra til å hindre omsetning av tyvgods og lette politiets arbeid med å spore det opp. Det bør vare i bransjens interesse å hindre at tyvgods omsettes gjennom brukthandlere, selv om dette i noen tilfeller vil medføre merarbeid. Troms politidistrikt uttaler. `Det bdepsgreme sen i dag gistills i loten hszerrat sumt mange eøel mtanrkrson anette fra en ahrimrltg bnrkd»^w til vere wmtatt fra plikten til piuok lførsd Hertil kamerat det ogsåforaøegenstanåerzad kamdl til uroe zw k&gfor pdiøt å betise at Øse har hatt en bmkjøpsp»is oter beløpsgrimen på kr. 300,-. Politiet erdeforavden oppfasgat bdepsgnnsen lai flerris, slik at fomuø mr[ loten oppnås i storle utrekning erm hm saner til ia i dag" Vestfold politidistrikt sier dette om merarbeidet : "Val bm ~e avgak nairerantar en at ckrte ikke til bli ensaelig twg1ssgfor den eikdw bnrktlzvåler." B li ' ' ' sier derimot: "De, onedøpsglmm for fr h i bnrktlaaråd(p u&dlen blir tatt bit til dette na r zaentlig~~for bntkthvr0ev sonhaøe ned genstarrkr nad liter im*jepszeø, for eksenøl trgwener ogsuet mwe andre smiting. I dagføres suer få slike urrir i~dean we rhenzisnb tid 300 kritris groven Sponmila er an det er praktisk gein art å kmæ atalt " skal føres separat unit i pnxdzdlet Vidro til det uer et sporsmil anpditø har kaøitet/ zil kwar pilenere kaitralleri~ eld til et slikt Politidirektoratet bemerker at problemet skissert av Søndre Buskerud politidistrikt kan avhjelpes gjennom unntaksbestemmelsen i 10 fjerde ledd, selv om beløpsgrensen fjernes. Dette påpekes også av Oslo politidistrikt. Oslo politidistrikt foreslår en mellomløsning: "Cslo polttø'stnkt faslårat 12 kam fritar geratarxkrsonrrtnt wderøzstava ) og b) fra liztemrdsem i 11. Ved å fleine wnuakslestrmrrlsen fra 10 pålens ogsåd-sødrizerhvadl nat "istrerirrsphktigenntazogrrrå fareprosakoll oter kjee ogsalg CMo hti i trikt narre te eret hemiktsnøsigtiltakøå beter kaitralle ned og røkseresalg avssjåbr nntorkjsrrteye til omlandet Dette anta ikke å n e salig nz:rarltht for M llir b azeraæ fordi o memhastigrreten på nrrtak~ antas å uer murrat ErØvrgert ber ogsågørr gddark ferge tarrkrsøsant etler enkeltos baren»mkjøpsps på kr 300, dkr /arm I tery fwbirx/se stetter Oslo pditic6striktde atginntav soner twit i horirgsnøaøi tilfdlerderkravonfnthgavpnxo'?dl sanmtdtat avdervr Siteres nadfører wirrdig nerarbad fa-øtillirrgs, kan pditø euesezrad fra Øirgshazer, Øpe eir fra kram anå føre

9 9 p thc l f ge?r& rxkrsøsant eller enkehzis har om Øj psze di på kr 300,- eller lazew, jf S 10 Jade ledd På doar inter antas det at null taz forå»ss? nzxigøzstanckrs zenå rakeras sang s,npalitiet aktizt kan gi to"ak fra krawt omfø avpnr&dl i tilfdlerderdet arga nnhøzlig.2 Politidirektoratet er enig med Oslo politidistrikt i at protokollplikt for bruktbilforhandlere vil bidra til å redusere salg av stjålne motorkjøretøy til utlandet. I slike tilfeller fjernes så vel registreringsnummer som chassisnummer, slik at motorkjøretøyet ikke kan gjenfinnes i motorvognregisteret. På denne måten oppveier ikke motorvognregisteret for en protokollplikt. Direktoratet støtter derfor forslaget fra Oslo politidistrikt. Vi antar imidlertid at det er vanskelig på nåværende tidspunkt å endre 12 på dette punktet, da forslaget ikke har vært på høring. Endringen bør vurderes ved neste korsvei. Oslo politidistrikt foreslår altså å opprettholde beløpsgrensen på kr 300,-, men å unnta gjenstander under beløpsgrensen fra oppbevaringsplikten ( 11), men ikke fra protokollplikten ( 10), dog slik at unntaksbestemmelsen i 10 fjerde ledd kan anvendes. Politidirektoratet er i tvil om hensiktsmessigheten av å unnta slike gjenstander fra oppbevaringsplikten, idet liggetiden er med på å øke politiets mulighet til å oppdage eventuelle stjålne gjenstander med en normal hurtig omløpshastighet. Direktoratet går som nevnt inn for å fjerne beløpsgrensen. Ad 5.10 Oversiktslister Politidirektoratet er enig med departementet at forskriften 16 gir tilstrekkelig hjemmel for politiet til å be om oversiktslister, hvilket Vestfold politidistrikt også påpeker. Ad 5.11 Sentralt bntkthandelregister Politidirektoratet ser absolutt behovet for et sentralt bdelregister, for enkelt å kunne kontrollere om en søker eller en som vurderes fratatt bevillingen også har bevilling i andre politidistrikter. Politidistriktene som har uttalt seg til spørsmålet er også svært positive til dette. Vestfold liti is.ikr uttaler.»sørtralt handelssagisøsøøaueralle landeu Ødwrxlel/øyær til zzae nylag ~kre konø ornfznrzret har løyse fra tdig samøg til det kite allmilt md gyateirge- fra/gienbnde avh fonnujon fra sentrale ngista: Departementet legger i høringsnotatet opp til at Politidirektoratet kan etablere registeret uten videre. Det heter»depa kan ikkje sjå at det er no4o til hirnkr i at eit slikt rtgisø zert etan, og nrbrr da er cpp til Pdrtikrktoratet å etabler eit slik ngkø v Det er uklart for direktoratet hva departementet mener er hjemmelen for å etablere et sentralt brukthandelregister. Direktoratet bemerker at behandling av personopplysninger krever hjemmel i lov i medhold av personopplysningsloven 8. Strafferegistreringsloven gir ikke hjemmel for å etablere et sentralt bdel register. Det er følgelig en forutsetning at departementet besørger slik hjemmel i bnøde lloven før Politidirektoratet kan starte arbeidet med et slikt register.

10 10 Direktoratet er enig med departementet i at med innføring av en søttral bezillirgsomlrårig og tickazgmtret bezilligblir et sentralt brukthandehz gister desto viktigere som arbeidsverktøy for politiet. Direktoratet vil gå så langt som å si at det er en forutsetning for at ordningen skal fungere. Østfold politidistril påpeker. "At det oppretta et seitralt brakdmåddi gister, somforalått i hmirg notate4 er imidlertid tihrønrlsøvs øn fonaetrnirg fornt forslagetorntiikt male h zillir erkan germ døra. Et slikt register zil gi nult&forgønbn& avhmlagt ~lon og til znaeet viktig arbadszerktøy zal b algar avsønnader omformet levillb» Departementet sier videre at et sentralt register også vil lette arbeidet med oppdateringer fm/gjenbruk av informasjon fra sentraleregistre som Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Oslo politidistrila uttaler om dette: "Mal høayrntil fwa/åae ozm er i 3 omseinral Mill mrkwg ogspaiek til plkt s plikt til, der &t er praktisk mulig å bruke «lynår er fra EnhetsrtgsteØ &alopalidstriktwnkntr&el iozetforetsentraftbrukdxcrdelmgister, cg at et slikt rtgisterbarkolrlinger til Enhøsrtgistemt og Foretaksregisteret Kdrlirvgern mrllødisse rtgistrør ansa nv rat rna it irhgjora gøye politiets arbeid nal å irmherue appl3sntt er fra En&tt ør,1furøaksrgiseøpraktskgøvfetsliktngsterzltrolig ogsåi iggrad lette as& t ned å 'formte» tidsazgaaale herillirtger:» n B ke liti ' ' foreslår ytterligere koblinger mot andre registre: "Vi ersuet pesinze til aper utbe av et s~ak brakthørlalrtgister. Det til gi as Siv oænikt ogstøme må6ø til å ka~ brukthzmdløe i Øtriktet Et sewralt registert l også lette ar ckt nal op(xlatenrrger fra/gørbmik avir fonnisjenfra an* søttrale rtgstra Vi nrrrrat dø hr pp til faste nrtirrr mal jemlig "?iskung"avet slikt register nu Strasak fora få oppdage o mbn&dxwz øv i Øtrikiet hargort segskøg i straffhzre h~ i dør tier de har irvthztt Milling Dersom pditiet rindig srwtetterat døn stry Zre hamdlingøz er beg u kan zwåere ti&kdzallirgavm llb zil weriese aktører kwvr fjerna fra bramjem " Politidirektoratet anser det uaktuelt å koble bødelregisteret mot politiets straffesaksregister STRASAK. Vandelsvurderingen vil måtte skje ved manuelle søk i politietsregistre. PDMT har avgitt uttalelse vedrørende sentralt bødelregister, og vi viser til uttalelsen i sin helhet. Der skisseres to løsninger, slik: "E tawerirg avet søttralt systemfor dette arråe kan gennc t nal tolt ~t; 1. Lage a "rtgster" Øallesaeruderer registrert mal irvrzilgr g ellerazslag All saksl arriling ogh;~øøuigg orø inn rit 2. Lage em lørnrgbwr min tilfratsstilleretatøn bai for nwak (d &tnnisk s~, sakski)w irig oppslagi loztznerrklserogan* irformttsjemkiltr, d&trtøk szar, anke!tarter ng mgelmssigkattrod avirmatxtzer, armnvltrtingerog ethgisertilløyva tøgev historikk etc" PDMT går inn for alternativ 2. Politidirektoratet er for så vidt ikke uenig i en løsning der det utvikles et sentralt saksbehandlingsverktøy for behandling og kontroll av bødelvirksomhet, slik politiet har for pass og våpen.

11 11 Politidirektoratet ser således et klart behov for å opprette en sentral database over henholdsvis innvilgede og avslåtte bødelbevillinger, samt bevillinger som er trukket tilbake. Registeret bør inneholde og være søkbart på bl.a. følgende: Innvilgede bevillingen Foretaksnavn med organisasjonsnummer og forretningsadresse Bevillingshaver(e) med fødselsnummer Hva slags næringsvirksomhet bevillingen omfatter Hvilke(t) politidistrikt bevillingen gjelder for Hvilken tidsperiode bevillingen gjelder for Avslåtte bevilinger. Foretaksnavn med organisasjonsnummer og forretningsadresse Bevillingshaver(e) med fødselsnummer som det ble søla for Hva slags næringsvirksomhet søknaden gjaldt Hvilke(n) politidistrikt søknaden gjaldt for Hvilken tidsperiode søknaden gjaldt for Be r Foretaksnavn med organisasjonsnummer og forretningsadresse Bevillingshaver(e) med fødselsnummer Hva slags næringsvirksomhet bevillingen omfattet Hvilke(t) politidistrikt bevillingen gjaldt for Hvilken tidsperiode bevillingen gjaldt for Vi finner det i dag likevel vanskelig å prioritere dette på bekostning av andre prioriterte oppgaver. Et slikt register vil derfor ligge noen år frem i tiden. Brukthandelloven ligger imidlertid inn under Nærings- og handelsdepartementets ansvarsområde. Vi ber vurdert i hvilken utstrekning dette departement vil kunne finansiere et slikt register. Det er i dag ikke hjemmel til å kreve gebyr for bdelbevillinger. Et slikt gebyr bør vurderes innført for å dekke myndighetenes utgifter, herunder utgifter til et sentralt bnødekregister. Vi har ingen silte holdepunkter for antallet bnikthandelbevillinger, men Søndre Buskerud politidistrikt opplyser at de pr. i dag har 630 bevillinger. Vi må imidlertid påregne at en rekke av disse vil falle bort ved de kontrollordninger det nå legges opp til. Dersom en legger til grunn at antall bnødelbevillinger på landsbasis vik stabilisere seg på anslagsvis 3.000, vil for eksempel 5 ganger rettsgebyret for behandling av søknad, som nå er foreslått fornyet hvert fjerde år, gi årlige gebyrinntekter på anslagsvis 3,7 mill. kroner. Dette forutsettes å kunne dekke politiets utgifter til behandling av bnødelbevillinger, herunder et sentralt register. Ad 5.12 Overgangsreglar Politidirektomtet støtter departementets forslag ta overgangsregler slik at bevillinger som er gitt før endringene trer i kraft gjelder i fire år regnet fra ikrafttredelse av forskri ftsendringene.

12 12 B I li i ' ' presiserer at det synes som en god overgangsregel at ingen vil få kortere gyldighetstid for sin bevilling enn fire år. Østfold politidistrikt har imidlertidet vesentlig poeng i forhold til ikrafttredelsestidspunktet: "Det fiarg ravbairgsmtaatet at de mennet tar sikte på å sette i wk ~fira 1.juli Det ba anbøthr betamo syn på izemksetteses"ptmktet PduSstriktet beøerat nerkseaelseav enlth r i dm n 2, n!kmz b rrflat amatteazvklerø til uer moeryer s wvtzg om an mm izemksetø envrå» ene ytte tidugen eller sort Rebdadirger bmlteerat ~jen an izerksatte enbimmber n z2 formidla tilcksem hardette sanarløkamaåc n)emodner egezentzdtrn}eseknadsskjemtturdtuaskt. Det ergtøtigemå tøm dette på et mt døptmkt øm i tralle swv z;nakr mal fa ansatte på jobb." Politidirektoratet slutter seg til uttalelsen fra Østfold politidistrikt, og gjør samtidig oppmerksom på at ikrafttredelse 1. juli 2006 vil innebæreen mengde søknader om forlengelse av bevillingen under ferieavviklingen hvert fjerde år. Ad kap. 6 Østrative og økonomiske konsekvensar Departementet påpeker korrekt at det forhold at en del politidistrikter ikke har krevd bnødelbevilling for gjenvinningsvirksomhet vil innebære en økning i antallet bevillingssøknader, med den arbeidsbelastning dette innebærer. Hertil legger departementet til grunn en informasjonsplikt fra politiets side overfor bransjen. Politidirektoratet er ikke enig med departementet når departementet i tilknytning til innføring av ordningen med tidsbegrenset bevilling sier. "Det er ikkjegmztrm til å tnt at dette zil føn til mmzjeg rmrammifor politiet " Dette vil etter direktoratets oppfatning bety ~ig merarbeid. Gevinsten vil derimot ligge i en tettere oppfølging av bransjen, for derigjennom å hindre omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstander og å lette politiets arbeid med å oppspore slike gjenstander. n B angir følgende omfang: bdaarrlet S~ be Buskertd pjkøstmikt 32 mzye sicnader am bmzukåxtrr xzillirg Øikten ozer bmukt&nlav i pdivc6striktet imdaavcrdd 630Euronuet: Sdvanikkealle&seeriØzildetblietletydigantallsa rnckran fzmm a the i tillegg til rrsdenader. (Det gamle m =dle mgcstens biegternzarpitt ogalcwført for rotten år siudz Øikten erøfor rimelig yøpiata ). Ny t bazgremet Milling til Øse i faste amgarg og ngtstm izg i semuraltmtgister, til tiar en ertjn jd o, mm naijeznlige fanrjdser i tillegg til ~ avmgeseknader til emrårr ert maåfame ig n ra,tei ie" Østfold politidistrikt sier dette om tidsbegrenset beviling: "Dettetil uer noeurer amøidskmrzemrk for pditø nrz det am= å zi k uer Mz*erhvt da sal nzkr til kam»rspma, og ikke sant " Departementet sier i tillmytning til kap 5.11 om at det er opp til Politidi rektoratet å etable re et sentrah brukthandelregisten "DeØr ww zil tmu at ein dataknue mnal eit sekt rtgisø kam eta blerast omkelr og raskt titan stane kostnatt " Direktoratet er klart uenig i dette. Det fremstår åpenbart at etablering av et slikt registrer vil kreve så vel personellressurser som økonomiske kostnader, dog noe avhengig av hvilken løsning som velges.

13 13 PDMT uttaler 'Rapporten sier at et n?gisø forødxvder kan "etalt3 enkelt og raskt uten støren kastrackr". Dette er en påstmz da krav og lthovtd slik IT stette ikke er ~ert og "uten større kostmuer" er ikke ergitt sternlse, " Ad kap. 7 Fotslag til fotskriftsendringar Endringer i forhold til utkastet til forskriftsendringer er understreket, som følger. 1. b4e lae Politidirektoratet foreslår å endre paragrafens første ledd fremfor å innføre et nytt tredje ledd, slik at første ledd blir lydende: 'Søknad omløyse etter Ødxarx 'lote i eitt pdit biktsendast til ogazgierastavtakamrack pdittøter. Skal det Øzust &vzld i flire pditiøtnk y seøt seknidm til derpditi Ste rn der zerkseø har sitt kzw&auor: Dei Førerte ~traræ skal uttale segler /syte zert gitt Politiet skal aløserrk kepi avødx eneyter til dei aktuelle ka~n." Merknad: Politidirektoratet viser til tilsvarende ordning i forskrift om vaktvirksomhet, jf. ovenfor under kap Til departementets forslag bemerker vi at uttrykket "driv verksemd" og "har sitt faste forretningskonto? gir indikasjon på at det er tillatt å iverksette virksomheten før bevillingen foreligger, hvilket er i strid med paragrafens siste ledd. Det må ikke åpnes for valgfrihet m.h.t. hvor søknaden skal stiles, da dette er forvirrende for så vel politiet som for bransjen selv. Begrepet "samtykke" endres til "uttale seg", for å presisere at det er hoveddistriktet som gir/nekter å gi bevillingen, og som er rett adressat for en eventuell klage. Siste punktum. "Er ikkje samtykke gitt innan to veker, skal behandlande politidistrikt gje løyve som det elles ikkje er noko til hinder for det.", tas ut. Bevilling skal ikke gis før de berørte politimestrene har uttalt seg siste letld Politidirektoratet foreslår følgende ordlyd: "LøyteØeld foren perial pai 4 år. DersanzerkseØ emkjerå foderge løytefr ny perial mz ckt sendast til~ andette imnn ptziakn er ute, stamn nxletentuellerrbir ar i dei njtrerte Øphsrzrgm Vert det ikkje shslik sørnad em orferrgi $ tinde enøyne Ø'

14 14 Merknad: Vi foreslår ordet "inntil" føyd til i første punktum, for å åpne for en kortere bevillingsperiode enn standard fire år. Departementet benytter begrepet "rrrl h i andre og tredje punktum. Direktoratet bemerker at vi ikke legger et annet innhold i "nrl1a( enn i søknad" i denne forbindelse. Det er på det rene at forlengelse av bevillingen forutsetter et zaltak fra politiet om fortsatt bevilling. Politiloven 11 regulerer nrldepliktig arrangementer, og slike arrangementerkan avholdes med mindre politiet konkret har nektet tillatelse. Dvs. at manglende svar fra politiet innebærer at arrangementet kan avholdes. SaknadspGktibe arrangementeri medhold politiloven 14 derimot, forutsetter en positiv tillatelse fra politiet for å kunne avholdes. Politidirektoratet mener det på bakgrunn av ovennevnte er egnet til begrepsforvirring og misforståelser å benytte begrepet "melding" istedenfor "søknad" i bruødelforskriften 6. Rent grammatikalsk er det føyd til et kommategn i henholdsvis andre og tredje punktum. Oslo politidistrikt har følgende bemerkning til 6: "Slik finlaget til 6 nytt siste let står skri narr Oslo polzu& rikt at sistepunktumkan zwegenstand for rrisfontåelse, Det børgå klan fremavlxsørrrdsenat,»ke cmfadagirgavbntk n el vz llirg rh sent d tdø k4 og at det bzre er i fortidd til Sig a nszfr erat siste pwieuongørseggelderåe Oslo pditætrikt fa, MrdeØonlytztilsistepwrkton Plikta til å milde azbingzr i dei ngstrerte r7rlø til E»tirgsrtgtsteret/Favthsngisteret " niry vrgerd terre gopbsrtir rrsam ikkje er Politidirektoratet går inn for å sløyfe utkastets annet ledd siste punktum, slik at regelen blir at det skal opplyses om alle endringer i en søknad, uavhengig av om disse tidligere en meldt Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret. Dette for å få enhetlige retningslinjer slik at endringer skal meldes til politiet, uavhengig av om endringene skjer i sammenheng med søknad om forlenget bevillingsperiode eller ikke. Dette selv om politiet får en foranledning til å sjekke dette i forbindelse med behandlingen av en søknad. Se nærmere om begrunnelsen for dette nedenfor under Politidirektoratet foreslår å opprettholde 7 slik paragrafen lyder i dag: "E~ i opp6srr» rrsomd~ er nrkk p~for eksaipd oxhirgzr i leiingz i eit forøak, skal nrldastil palitø Fin vattøt n i7 zal nrlcik." Merknad: Direktoratet går inn for å beholde 7 slik bestemmelsen lyder i dag, eventuelt at annet punktum om firmaattest utgår. Vi foreslår likevel prinsipalt å beholde annet ledd inntil et sentralt bnrlthandelregister med kobling mot Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er på plass og fungerer. Østfold politidistrikt sier følgende om endringsforslaget i 7: "Pditubstnkt eter av den cppfatrvagat fmkrifxm 7 i bouttak bør oppreahdz e slik den er i dag slik at alle z3erxlige

15 15 erxbz w zabørerxk zøs~nz pditieet PolitickstrikØ er t xe rulende til andepar iviteis farslag anat pa g anå serxk erxhirgsnz fiskal lagrosa til å gd& oøni' sin "Ø er rrrlchenhptsztgisteøølerfowtaksrtgisteø, erlvviktsnssig DettepigrwmlzgavatpdizØ selv anu harr tilgang til hatsk erjzsngisteø og foretaksrtgisterey ikke bar kap lita til jemlig å sjuke Øse for ecøtndt å farge epp Srb%er zed w w& eierstruktur og lignerxle Vi ersalak; azhøgtgav at u far nddirg an~for å nar cp$utn i m&m "Øvllirgsp Sine" Det antas un~ at det nåztaerx kraret cmat fcmnauat skal kgg s zaiad rgsnddirtgen kan sleyfes, og at pdts selvkan hinte ut sinne Mr nddirg anerxbing vinis." Politidirektoratet slutter seg til uttalelsen fra Østfold politidistrikt. Politiet vil i liten grad ha kapasitet til å sjekke oppdateringer i andre registre, uten en spesiell foranledning. Dette vil resultere i at politiet ikke fanger opp endringene. Departementet sier i høringsnotatet kap. 5.7 at de fleste opplysningene som skal sendes inn sammen med søknad om bødelbevilling vil være registrerte i andre offentlige registre, særlig i Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Det heter videre: "OpØaterirgav g'p5sntrgarsrgerastavpclwanto k germankop1in zrnnt desse ngistra" Direktoratet bemerker at i den grad slike koblinger er realiserbart, ligger dette et stykke frem i tid. Vi vil derfor advare mot på nåværende tidspunkt å frita fra å melde til politiet endringer som er meldt Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret. En slik løsning kan eventuelt vurderes på nytt når et sentralt bndelregister er opprettet og fungerer at l Politidirektoratet støtter ordlyden slik den fremgår av utkastet til forskriftsendringen: "Seljarar skala em~stilande nite ga$gew i utheten sir; jf. 10 trale kid b&stavd Merknad: Direktoratet slutter seg til uttalelsen fra ndre B rud b ' ' ' på dette punktet, der det heter. "Vi er enig i feslaget til ny 9, 2. ladd em at sdgm på en tilfraissdllerrk nz& e skal gallgas idar sin Det zd da ikke nese tuk arrat det skal kara kgitimujcn av alle samselger turer bladt dlemr; og dette til lette pditteu kaurdivltck" e laid /Østavd Politidirektoratet foreslår følgende ordlyd: "narra ogacbsse til dm penaærtirgøt er nt tteken frå, og nøk forkzu forlcgitirrasjarsaner framrist ogønad an at denneerfiaøn i orrln jf. 9 arxbr leid" Merknad: Ordene "å kunne føre opp" henleder til et valg om å protokollere legitimasjonen eller ikke, og foreslås derfor tatt ut m bokstavd Politidirektoratet forslår følgende ordlyd i 12:

16 gjeld ikkje: a) handel med moto rvogner som er registreringspliktige etter lov 18. juni 1965 nr. 4 (vegtrafikklova) 15 b) ordtak, kjøp og sal avgieratardar næ2 for iøatrid aksmdzsjonag/d(erganimmg nal camatak ave'e nra`alh bia. platina, sdlvogguld Merknad: Eksisterende 12 første ledd bokstav b) oppheves. Forskriftsutkastet til ny bokstav c) blir bokstav b). Eksisterende 12 annet ledd oppheves W an* p mktum Politidirektoratet foreslår følgende ordlyd: "Arra, raravarøkk-ogsaniamzse,brukt pzndde deltakarar til palitø kmdaroglikrwrkplrkteråsm*liteozer itilour.» Merknad: Kommategnet etter "antikk" er fjernet. Ordet "bruktmarknadar" er forslått tatt inn for at det skal være uomtvistelig at disse er omfattet av bestemmelsen. Politidirektoratet anser det mest hensiktsmessig med en obligatorisk regel om innsendelse av listene, og finner det praktisk at dette gjøres samtidig med innsendelse av meldingen/søknaden. Dette vil sikre at politiet mottar listene i tilstrekkelig god tid før avholdelse av arrangementet. 9. Sy52 Politidirektoratet støtter ordlyden slik det fremgår av utkastet til forskriftsendringen: "Ekshterarxk, ikkje døazgmraabrukdaxnddkw geld i fire år fm uø &kpwrkt førargir an tiøawma /øyrei 3 tek til å gelck" Merknad: Av hensyn til at det må utarbeides nye søknadsskjemaer orv., at det må informeres om endringene og at politiet ventelig vil motta en rekke søknader om fornyet bevilling like forut for utløpet av fireårsperioden, bør ikrafttredelsestidspunktet ikke legges til sommerferieavviklingen. Etter utredningsinstruksen skal forskrifter som har betydning for privat og offentlig forretningsvirksomhet normalt tre i kraft fra et årsskifte. Selv om denne saken kun gjelder forskriftsendringer, foreslår Politidirektoratet ikrafttredelsestidspunkt 1. ja 2007.

17 17 ass. prjiticter teirar saksfcvzssjef Saksbehandler. Kopi til: Vedlegg: Anne Liv Jacobsen - Justisdepartementet 10 Tlf: Riksadvokaten - ØKOKRIM - Politidistriktene - PDMT

Oslo politidistrikt har følgende kommentarer til de foreslåtte endringene:

Oslo politidistrikt har følgende kommentarer til de foreslåtte endringene: M POLITIET MOTTATT 23 FEB, 2096 Po litidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Dere nferaue Vår nferanse Dato 2006/00080-2671 16.02.2006 1 QOLBTIOlREKTORATET n3. a 2 LiL1 2t s~ OS3oSSa waaae! Ov Hø ringsu

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I OFFENTLEGLOVA - POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - ENDRINGER I OFFENTLEGLOVA - POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 18/3391 Vår referanse: 201803155-2 008 Sted, Dato Oslo, 3.9.2018 HØRING - ENDRINGER I OFFENTLEGLOVA

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING -~la Datatilsynet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. 200600203IDH Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00595-2 1AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELFORSKRIFTEN

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Uttalelse - Utdanningsforbundet Status Innsendt av Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO. Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO. Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 17/00313-1 27.01.2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Vi viser til ovennevnte NOU som ble sendt på høring 24.

Detaljer

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement P.b. 8036 Dep 0030 OSLO

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement P.b. 8036 Dep 0030 OSLO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement P.b. 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/00489-3 2010/01485-8 008 17.08.2010 Høring - utvidet bruk av politiattester

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6755-1 Vår referanse: 201603637-9 008 Sted, Dato Oslo, 20.12.2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

Statens landbruksforvaltnings høringssvar - Forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

Statens landbruksforvaltnings høringssvar - Forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer Klima- og miljødepartementet Vår dato: 23.01.2014 Vår referanse: 13/36571 Deres dato: 25.11.2013 Deres referanse: 13/3589 Statens landbruksforvaltnings høringssvar - Forslag til endringer i naturmangfoldloven

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

C_YCF. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

C_YCF. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO C_YCF Deres ref Vår ref Dato 200801698 200900288-/EIE 04.06.2009 Høringssvar NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning

Detaljer

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2017 2017/20038 DERES DATO 10.04.2017 VÅRE SAKSBEHANDLERE Trine Rønning, tlf. 464 41 847 Dorte Henden Clark Vibeke Austad Silje F. Johansen Sissel D. Elde DERES REFERANSE

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/1240 Vår referanse: 201701054-11 008 Sted, Dato Oslo, 19.04.2017 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201300141-25 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN - VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID I NORGE

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN - VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID I NORGE Justis- og beredskapsdepartementet NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse:15/3265 Vår referanse: 201504311-3 008 Sted, Dato Oslo, 23.12.2015 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN

Detaljer

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN STAVANGER KOMMUNE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Bymiljo og utbygging Juridisk Postadr.:Postboks8001, 4068 Stavanger Besøksadr.:OlavKyrresgate 23 Telefon:4005. Faks: E-post:postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

Prop. 5 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Prop. 5 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Prop. 5 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Tilråding fra Miljøverndepartementet 15. november 2013,

Detaljer

Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Vi viser til nevnte høringssak, datert

Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Vi viser til nevnte høringssak, datert Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201002618 Vår ref.: 201003025-2 Arkivkode: 008 Dato: 03.09.2010 Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader Vi viser til nevnte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT FOR KVINESDAL KOMMUNE

NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT FOR KVINESDAL KOMMUNE NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT FOR KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 000/&00 2018/1150 2968/2019 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 19/19 Formannskapet 27.02.2019 Rådmannens

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/1716 Vår referanse: 201604955-13 008 Sted, Dato Oslo, 14.03.2017 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 17/3078-1 17/4217 - HAA 03.10.2017 Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Høringsnotat. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsfrist 1. mars Side 1 av 7

Høringsnotat. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsfrist 1. mars Side 1 av 7 Høringsnotat Forslag til endring i lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet (innhenting av opplysninger og forholdet til ny

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Det kongelige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Høringssvar fra politiet - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( )

Ot.prp. nr. 23 ( ) Ot.prp. nr. 23 (1999-2000) Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m. Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 23 2 1

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

1. Politivedtektene for Tønsberg kommune endres slik som vist i vedlagte forslag.

1. Politivedtektene for Tønsberg kommune endres slik som vist i vedlagte forslag. Tønsberg kommune JournalpostID 18/18359 Saksbehandler: Steinar Lien, telefon: 33 34 82 59 Rådmannens stab Endring av Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kurt Ottesen - 22073334 2010/136164-021 24.04.2013 Informasjon

Detaljer

HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM KVALITETSSIKRING I HØYERE UTDANNING OG FAGSKOLEUTDANNING

HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM KVALITETSSIKRING I HØYERE UTDANNING OG FAGSKOLEUTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD) Universitets og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref: 200900697 9. desember 2009 Vår ref: Gry Myklebust/ DOK-2009-03230 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Grong kommune Rådmannen

Grong kommune Rådmannen Grong kommune Rådmannen Det kongelige kommunal - og regionaldepartement Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 07/1704-5-LILIN 166/08 040 &13 08.01.2008 HØRING AV FORSLAG -

Detaljer

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder 1 (5) Side Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen (FMA) Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 97602133 Telefon dir 232 06002 Telefon 22 48 43 25 Faks Høringssvar - forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - ANMODNING OM INNSYN FRA NORMAL NORGE

KLAGE PÅ AVSLAG - ANMODNING OM INNSYN FRA NORMAL NORGE Vest politidistrikt - Hordaland Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 201600011-8 Vår referanse: 201603048-4 047.2 Sted, Dato Oslo, 31.05.2017 KLAGE PÅ AVSLAG -

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. Byrådssak 256/16 Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. TROH ESARK-03-201600085-110 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til

Detaljer

HØRINGSNOTAT Saksnr. 18/1575. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse

HØRINGSNOTAT Saksnr. 18/1575. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse HØRINGSNOTAT 09.05.2018 Saksnr. 18/1575 Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse (forskrift av 26. mars 2010 om byggesak) Høringsfrist: 21. juni 2018 1. Innledning

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

_E_ DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT UA HAM *aa

_E_ DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT UA HAM *aa 20/1012006 09:47 FAX PAA-JIåJ ISDEPARTEMENTET 002/008 JUSTIS- _E_ DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT I Kultur - og kirbed~d. 1 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO 20. OKT. 2006 16!0-3

Detaljer

Høringsnotat endringer i petroleumsforskriften

Høringsnotat endringer i petroleumsforskriften 13.02.2009 Høringsnotat endringer i petroleumsforskriften 1 Innledning Departementet har utarbeidet utkast til enkelte endringer i petroleumsforskriften (pf) som med dette sendes på høring. Oppmerksomheten

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Besøksadresse: Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO

Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Oslo 9. desember 2013 HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: FEMÅRSREGELEN FOR DETALJREGULERING BASERT PÅ PRIVATE PLANFORSLAG, PLAN-

Detaljer

OVERSENDELSE AV KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM INNSYN I POLITIDIREKTØRENS KALENDER

OVERSENDELSE AV KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM INNSYN I POLITIDIREKTØRENS KALENDER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 201703598-9 047.1 Sted, Dato Oslo, 09.03.2017 OVERSENDELSE AV KLAGE OVER AVSLAG

Detaljer

Klage ikke tatt til følge - Klage over vedtak om pålegg om retting /243/20 Djupvikvegen 190 A - Torkild Reinertsen

Klage ikke tatt til følge - Klage over vedtak om pålegg om retting /243/20 Djupvikvegen 190 A - Torkild Reinertsen Levanger kommune Arealforvaltning TAPPER & CO ADVOKATFIRMA DA Postboks 444 7404 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: TONTYH 2018/6484 Dato: 02.07.2018 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 243/20/0/0 Saksnr: 424/18

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk tinglysing) - Høring

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk tinglysing) - Høring DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 201007547 10/01042-6 Dato 28 SEPT 2O1 Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk

Detaljer

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader BAHR Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Advokat Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO DERES REF. VÅR REF. DATO #3481502/1 12/1683 03.08.12 Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav

Detaljer

STATENS WIP PENSJONSKASSE

STATENS WIP PENSJONSKASSE STATENS WIP PENSJONSKASSE Arbeids- og sosialdepartementet Vår dato 26.05.2014 POSTBOKS 8019 DEP Vår referanse 14/012894-2 0030 OSLO Deres dato Deres referanse 14/910 Utkast til forskrifteri forbindelse

Detaljer

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/3671 17/00207 18.12.2017 Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Ansvarlig myndighet: Kommunal- og

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Grevesvingen / Ulovlig oppført bod - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt

Grevesvingen / Ulovlig oppført bod - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Tønsberg kommune JournalpostID 17/61557 Saksbehandler: Nils Petter Johansen, telefon: 952 09 053 Kommuneutvikling Grevesvingen 1-1011/0166 - Ulovlig oppført bod - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Saksbehandler: Cecilie Svarød Saksnr.: 18/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Cecilie Svarød Saksnr.: 18/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret Ny forskrift om politivedtekter for Saksbehandler: Cecilie Svarød Saksnr.: 18/00728-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 24.09.2018 Kommunestyret 15.10.2018 Rådmannens innstilling: Ny forskrift

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2 Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-16 20.02.2017 22073691 Høringsoppsummering om forskrift

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn Innhold 1. Innledning... 1 2. Forskrift om registrering... 1 2.1 Bakgrunn... 1 2.2 Forslag til mindre oppdateringer og endringer... 2 2.3 Forslag til fjerning av gebyr... 2 2.4 Vurdering av vilkår for

Detaljer

ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og

ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og fustisdepartementet ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og 1 JUSTieEDf RTEMENTFT APR 2 AVD/KONT/BEH: Deres referanse 2003/0812 SP Vår referanse 110/2003 Vår

Detaljer

Oppsummeringsrapport: Endring i energilovforskriften

Oppsummeringsrapport: Endring i energilovforskriften RAPPORT Nr 85/2018 Oppsummeringsrapport: Endring i energilovforskriften INTERNKONTROLL FOR MILJØKRAV FOR ANLEGG MED KONSESJON ETTER ENERGILOVEN KAPITTEL 3 Anne Rogstad, Even Vegard Dalen 2018 Rapport nr

Detaljer

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19 første ledd bokstav b

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19 første ledd bokstav b Advokatfirmaet Selmer DA V/Advokat Are Herrem Postboks 1324 0112 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2007/387-64 200702602-/KKI 06.12.07 Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Høringsnotat. Forslag om visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer Høringsnotat Forslag om visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Behovet for endring av dokumentasjonsreglene...

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

Høring om endringer i alkoholloven - varighet på kommunal salgsog skjenkebevillinger.

Høring om endringer i alkoholloven - varighet på kommunal salgsog skjenkebevillinger. Arkivsak-dok. 15/02309-2 Saksbehandler Eva E Ulvin Saksgang Møtedato Hovedutvalg for helse og velferd 25.03.15 Bystyret Høring om endringer i alkoholloven - varighet på kommunal salgsog skjenkebevillinger.

Detaljer