TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22 Balestrand kommune

2 Innhald Samandrag Innleiing Om tilsynet med Balestrand kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Tema for tilsyn Rettleiing Tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Om tilsynsrapporten Kommunen sitt ansvar Rettslege krav - 8 om kommunen som barnehagemyndigheit og 22 om opplysningsplikt til barneverntenesta Fylkesmannen si undersøking Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen sin samla konklusjon Frist for retting av lovbrot Pålegg om retting etter barnehagelova 8, kommunen sitt ansvar: Korreksjonspunkt barnehagelova 8, kommunen sitt ansvar: Kommunen sin frist til å rette

3 Samandrag Tema Det er gjennomført tilsyn med tema kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8. Kommunen si sikring av korleis barnehagane oppfyller opplysningsplikta til barneverntenesta i 22 er særskilt undersøkt Formål med tilsynet Det overordna målet med tilsynet er å styrke kommunen si rolle som barnehagemyndigheit. Gjennom tilsynet ønskjer Fylkesmannen å setje søkelys på barnehagemyndigheita sitt ansvar for å sikre etterleving av krava i barnehagelova, både for kommunen som barnehagemyndigheit og for den enkelte barnehage. Gjennom kontroll med at kommunen følgjer opp ansvaret sitt på dette området, skal eventuell lovstridig praksis avdekkjast og rettast opp. Fylkesmannen legg barnekonvensjonen til grunn ved tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit. Barnekonvensjonen er overordna og skal sikre at barnehagetilbodet er til beste for barnet og skal ha grunnleggande prioritet. Artikkel 3 i konvensjonen er tydeleg på at til beste for barn skal kome først, og skal vere grunnleggande i alle tiltak og vedtak som gjeld barn. Alle barn skal få eit barnehagetilbod som er til beste for barnet. Kommunen sine myndigheitsoppgåver er regulerte i barnehagelova kap. IV Barnehagemyndigheita sine generelle oppgåver. Dette inneber mellom anna at kommunen skal rettleie og kontrollere at barnehagane vert drivne etter gjeldande regelverk jf. barnehagelova 8. Gjennomføring Balestrand kommune har til saman tre kommunale barnehagar. Tilsynet er utført ved gjennomgang av innhenta dokumentasjon og intervju. Det er gjennomført intervju med kommunalsjef, styrar, pedagogiske leiararar og assistentar i to kommunale barnehagar. Avdekka lovbrot Balestrand kommune har ikkje oppfylt plikta dei har til å «gi veiledning og påse at barnehagane drives i samsvar med gjeldende regelverk.» jf. barnehagelova 8. Balestrand kommune ser ikkje til at barnehagane etterlever regelverket om opplysningsplikt til barneverntenesta jf. barnehagelova 8 og 22. 3

4 Status på rapporten og vegen vidare Etter forvaltningslova 16 fekk Balestrand kommune tilsendt førebels tilsynsrapport med varsel om pålegg. Balestrand kommune fekk høve til å uttale seg før endeleg vedtak vart fatta. Fylkesmannen har hatt telefonsamtale med kommunen og fekk e- post med kommentarar til den førebelse rapporten Balestrand kommune har kommentert den førebelse rapporten. Med bakgrunn i kommentarane frå kommunen har Fylkesmannen lagt inn utdjupande forklaring til kvart enkelt kontrollspørsmål og gjort nokre språklege justeringar under kap i den endelege rapporten. 1. Innleiing Fylkesmannen har i perioden frå til dags dato gjennomført tilsyn med Balestrand kommune som barnehagemyndigheit. I tilsynsrapporten er det fastsett frist for retting av lovbrot som er avdekka under tilsynet. Fristen er Dersom lovbrotet ikkje er retta innan denne fristen, vil Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vedta pålegg om retting med heimel i kommunelova 60 d. 2. Om tilsynet med Balestrand kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 9 andre ledd. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er tilsyn med dei lovpålagde oppgåvene til kommunen, jf. kommunelova 60 b. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er utøving av myndigheit og skjer i samsvar med reglane i forvaltningsretten. Tilsynet skal vere prega av openheit, likebehandling, skal kunne etterprøvast og skal gjennomførast på ein effektiv måte. I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, vert dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er barnehagelova eller forskrift til barnehagelova som er broten. 2.2 Tema for tilsyn Det er gjennomført tilsyn med tema kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8. Fylkesmannen har sett særskilt på korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl barnehagelova 22 om opplysningsplikt til barneverntenesta. Kommunen som barnehagemyndigheit har fått som oppgåve å sjå til at alle barnehagane i kommunen, både kommunale og ikkje kommunale, vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk, jf. barnehagelova 8. Kommunen skal sjå til at barnehagetilbodet og drifta er i samsvar med barnehagelova, ved hjelp av verkemidla godkjenning, rettleiing og tilsyn. 4

5 2.2.1 Rettleiing Kommunen som barnehagemyndigheit skal gjennom bruk av rettleiing gi ei oversikt over kva barnehagelova med forskrifter krev og kva som må gjerast for å få drifta i samsvar med denne. Barnehagemyndigheita sitt ansvar for å rettleie etter 8, gjeld i forhold til barnehagelova med forskrifter, dvs. dei samfunnskrava og forventningane til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåtar og innhald som ligg i regleverket. Målet med rettleiing er at barnehageeigar endrar på tilhøve som kan føre til pålegg om retting av uforsvarlege eller ulovlege forhold Tilsyn Kommunen sitt ansvar for å føre tilsyn er nærare regulert i barnehagelova 16. Barnehagelova gir ingen reglar for korleis og kor ofte tilsyn skal gjennomførast. Tilsyn er likevel ein viktig del av kommunen sitt ansvar for å sjå til at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunen skal sjølv vurdere behov for tilsyn ut frå lokale tilhøve og risikovurderingar. Dersom kommunen nyttar tilsyn skal det skrivast ein rapport, og tilsynsobjektet skal orienterast om innhaldet i rapporten. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Balestrand kommune vart opna med varselbrev Kommunen er pålagd å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova 60 c. Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjonar er basert på skriftleg dokumentasjon og opplysningar frå intervju. Følgjande dokument inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: eigenvurderingsskjema organisasjonskart for kommunen arbeids- og delegasjonsreglement for kommunen oversikt over tal meldingar til barnevernet kommunen si årsmelding informasjonsskriv med vedtekter for barnehagane årsplanar for barnehagane referat frå gjennomførte planleggingsdagar i barnehagane sakliste og referat etter leiarmøte med barnehage styrarane og rektorane haldningsplan mot vald og truslar i nære relasjonar målsetjing og retningsliner for barne- og ungdomsteam (BUT) årsmelding for barne- og ungdomsteam (BUT) varsel om tilsyn med barnehagane i Balestrand kommune etter barnehagelova 2015 gjennomførte tilsyn i Sagatun, Nesse og Fjordtun barnehage

6 Det vart gjennomført tilsyn på staden Følgjande personar vart intervjua: styrar i Sagatun barnehage, Heidi Johnsen pedagogisk leiarar i Sagatun barnehage: Arna Jorddal og Solgunn Lunde. Christina Roskaritz møtte ikkje grunna sjukdom assistentar i Sagatun barnehage: Aud Marit Nesse, Inger M Eithun og Merethe Sande styrar i Nesse barnehage: Hallbjørg Eidhamar pedagogisk leiarar og assistent i Nesse barnehage: Gunn Linde og Else Menes kommunalsjef Kari Rønnestad 2.4 Om tilsynsrapporten Denne tilsynsrapporten inneheld frist for retting av ulovleg forhold avdekt under tilsyn, jf. kommunelova 60 d. Frist for retting er Dersom forholdet ikkje er retta innan den fastsette rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane for dette i forvaltningslova, jf. forvaltningslova kapittel VI. 3. Kommunen sitt ansvar 3.1 Rettslege krav - 8 om kommunen som barnehagemyndigheit og 22 om opplysningsplikt til barneverntenesta 8 Kommunen sitt ansvar, første ledd: «Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» Kommunen er lokal barnehagemyndigheit. Kommunen skal sikre eit heilskapleg barnehagetilbod med god kvalitet tilpassa lokale forhold og behov. Kommunen skal gje rettleiing og sjå til at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk. Barnehagemyndigheita har eit overordna ansvar for å sikre at barna får eit godt og forsvarleg barnehagetilbod, jf. barnehagelova 8 første ledd. Barnehagetilbodet må samsvare med lokale forhold og prioriteringar, samtidig som nasjonale føringar skal takast omsyn til, jf. barnehagelova 8 andre ledd. 22.Opplysningsplikt til barneverntenesta «Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet 6

7 i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester 4-10, 4-11, 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer». Styrar er den som normalt gir slike opplysningar, men alle tilsette har ei personleg plikt til å melde. Det er viktig at alle tilsette i barnehagen har kunnskap om at opplysningsplikta gjeld alle og at barnehagetilsette pliktar å gi opplysningar av eige tiltak og etter pålegg frå barneverntenesta. Barnehagetilsette skal vere merksame på tilhøve som kan føre til tiltak frå barnevernet. Lova gir barnehagetilsette pålegg om å gi opplysningar, utan hinder av teieplikta, i dei tilfelle der det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla eller utsett for andre former for alvorleg omsorgssvikt. 3.2 Fylkesmannen si undersøking Fylkesmannen har undersøkt om kommunen som barnehagemyndigheit, gjennom aktiv rettleiing og eventuelt gjennom tilsyn, ser til at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk jf. barnehagelova 8. Vi har i tillegg sett på korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl barnehagelova 22 om opplysningsplikt til barneverntenesta. Fylkesmannen har undersøkt om det er samsvar mellom innlevert dokumentasjon og praksis i kommunen. Fylkesmannen har vurdert om kommunen sin dokumentasjon og opplysningar gitt i intervju syner lovforståing av barnehagelova 8 og 22. Det er henta inn opplysningar om kva verkemiddel barnehagemyndigheita brukar for å sjå til at barnehagane føl barnehagelova. Vurderingar og konklusjonar i rapporten bygger på kontrollspørsmåla som er utarbeida av Utdanningsdirektoratet for gjennomføring av tilsynet. 3.3 Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen har vurdert om barnehagemyndigheita gjennom bruk av verkemidla rettleiing og tilsyn, ser til at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk. 1. Har kommunen oversikt over barnehagar dei skal gi rettleiing og føre tilsyn med For å oppfylle sitt ansvar som barnehagemyndigheit om å sjå til regelverketterleving i barnehagane, er eit av minstekrava at barnehagemyndigheita har kjennskap til kva barnehagar som er i kommunen. Utan kjennskap til barnehagane, kan ikkje kommunen som barnehagemyndigheit oppfylle si plikt etter føresegna. Balestrand kommune er liten og oversiktleg. Det er tre kommunale barnehagar og ingen ikkje kommunale barnehagar. 7

8 Konklusjon: Barnehagemyndigheita har god oversikt over barnehagane dei skal gi rettleiing og føre tilsyn med. 2. Har kommunen oversikt over kva lovkrav kommunen fører tilsyn med? For å oppfylle sitt ansvar som barnehagemyndigheit, om å sjå til regeletterleving i barnehagane, må kommunen ha oversikt over kva lovkrav den rettleier om og fører tilsyn med. Dersom det er deler av lovverket barnehagemyndigheita ikkje kjenner til, vil kommunen ikkje kunne oppfylle si plikt til å sjå til regelverketterleving av dei aktuelle føresegnene på barnehagenivå. Balestrand kommune har varsla tilsyn med alle barnehagane med tema barnehagelova 8 og 22. Barnehagemyndigheita har utarbeida sjekkliste som vert brukt i gjennomføringa av tilsynet. Sjekklista viser til fleire av paragrafane i barnehagelova. Konklusjon: Fylkesmannen finn det godtgjort at barnehagemyndigheita har oversikt over lovkrava dei fører tilsyn med. 3. Har kommunen tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane til å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn? Plikta i å sjå til regeletterleving på barnehagenivå, inneber både aktivitet til å vurdere risiko for lovbrot, og plikt til å bruke verkemidla sine slik at barnehagemyndigheita ser til regeletterleving. Kontrollspørsmålet omhandlar plikta til å vurdere risiko for lovbrot. For å gjere dette, må barnehagemyndigheita ha ein viss kjennskap til regeletterleving på barnehagenivå. Utan informasjon om regeletterleving på barnehagenivå, kan heller ikkje kommunen som barnehagemyndigheit vurdere risiko for lovbrot, og kva behov barnehagane har for rettleiing eller tilsyn. Barnehagemyndigheita gjennomfører månadlege møte med styrar- og rektorgruppa. Det vert skrive enkle referat etter møta og referata viser at det blir tatt opp få tema som gjeld barnehagelova. Barnehagemyndigheita innhentar årsrekneskap, årsmeldingar og bekymringsmeldingar. I intervju kjem det fram at styrarane tek kontakt med kommunalsjef på telefon når dei har spørsmål og problemstillingar dei ønskjer rettleiing på. Det kjem vidare fram i intervju at barnehagemyndigheita ikkje etterspør eller innhentar informasjon om drifta i barnehagane for å vurdere risikoen for lovbrot. Barnehagelova 22 var tema i leiarmøte oppvekst i august 2015 og er sett opp på nytt møte i mai Ut frå referatet vart ikkje møtet brukt til å innhente informasjon om korleis barnehagane gjennomfører plikta i 22, men å gå gjennom dokumentasjon som var sendt inn i forbindelse med Fylkesmannen sitt tilsyn. I møtet vart strategi for å få kunnskap om 8 og 22 ut til personalet drøfta. Det kjem fram i intervju med barnehagestyrarane at barnehagemyndigheita stiller krav om at barnehagelova 22 er tema i årshjula. 8

9 Konklusjon: Utover årsregnskap, årsmeldingar og bekymringsmeldingar, innhentar ikkje barnehagemyndigheita informasjon frå barnehagane om korleis dei etterlever reglane i barnehagelova med forskrifter. Barnehagemyndigheita sin kunnskap om barnehagane si regeletterleving avheng i stor grad av kva styrarane tek opp. Vi vurderer difor at kommunen som barnehagemyndigheit ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane til å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. 4. Brukar kommunen denne kunnskapen til å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn? På bakgrunn av informasjon om regeletterleving på barnehagenivå, må barnehagemyndigheita vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. Dette inneber at barnehagemyndigheita må kartlegge risiko for regelverksbrot ved bruk av kjelder som seier noko om regeletterlevinga (jf. spørsmål 3). Vidare må det også vurderast kva verkemiddel som er eigna for å sjå til regeletterleving. Dersom barnehagemyndigheita ikkje brukar den informasjonen om regeletterleving på barnehagenivå, vil heller ikkje dei tema som blir valde for tilsyn og retteleiing, vere i tråd med dei faktiske behova. Dette vil igjen føre til at kommunen ikkje sikrar regelverketterleving ved gjennomføring av tilsyn og rettleiing, jf. 8. Barnehagemyndigheita rettleier styrarane når dei tek kontakt for å få råd, til dømes i saker om bekymring rundt enkeltbarn. Gjennom intervju kjem det fram at barnehagemyndigheita ikkje brukar denne informasjonen til å vurdere behov for rettleiing. Det kom fram i intervju med kommunalsjef og styrarar at det ikkje vert gitt rettleiing med bakgrunn i at barnehagemyndigheita innhentar informasjon om barnehagane og gjer ei risikovurdering. Innsendt varsel om tilsyn viser at barnehagemyndigheita skal kontrollere om barnehagen føl barnehagelova 22. Det kom fram i intervjua at det ved gjennomføring av tilsynet likevel ikkje vart kontrollert av barnehagemyndigheita. Konklusjon: Barnehagemyndigheita brukar ikkje informasjon som kjem frå styrarane til å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. Ettersom barnehagemyndigheita ikkje har tilstrekkeleg kunnskap, jf. spørsmål 3, vil ho ikkje kunne gjere risikovurdering av behovet for rettleiing og/eller tilsyn. 5. Gjennomfører kommunen rettleiing og tilsyn som svarer til behovet? Behovet for rettleiing og tilsyn er omtala i kontrollspørsmål 3 og 4. Desse spørsmåla handlar om at kommunen som barnehagemyndigheit skaffar seg tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane og på bakgrunn av dette vurderer behovet. Dersom desse to trinna vert gjennomført, vil kommunen ha eit bilete av kvar regelverketterlevinga eventuelt er mangelfull (risikovurdering). På bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheita bruke verkemidla sine (rettleiing og tilsyn). Dersom ikkje verkemidla vert brukt i tråd med det behovet som er kartlagt, oppfyller ikkje kommunen som barnehagemyndigheit plikta si til å sjå til regelverketterleving, jf. 8. 9

10 Det går fram av intervju at styrarane tek kontakt med barnehagemyndigheita når dei har spørsmål, men at barnehagemyndigheita ikkje rettleier barnehagane på eige initiativ ut frå ei risikovurdering. Barnehagemyndigheita har sett opp tema 22 i årshjul for leiarmøte oppvekst. Referatet frå møtet viser at barnehagemyndigheita på dette møtet gjekk gjennom dokumentasjonen som vart sendt inn i samband med Fylkesmannen sitt tilsyn Det vart drøfta korleis dei på ein god måte kan få informasjonen og kompetansen om sentrale område knytt til 8 og 22 ut til personalet. Innsendt varsel om tilsyn viser at barnehagemyndigheita skal kontrollere om barnehagen føl barnehagelova 22. I rapportskjemaet som er brukt i gjennomføringa av kommunen sitt tilsyn, er det ingen spørsmål om 22. I intervju med kommunalsjefen og styrarane kom det fram at 22 ikkje var tema i kommunen sitt tilsyn med barnehagane. Det går fram av referat etter planleggingsdag at tilsette i Nesse barnehage har meldt inn behov for opplæring om opplysningsplikta til barnevernet til kommunen. I intervju kom det fram at dette ikkje er følgt opp av barnehagemyndigheita. Det kjem fram i intervju med barnehagestyrarane at barnehagemyndigheita stiller krav om at barnehagane har barnehagelova 22 i sine årshjul. Balestrand kommune har eit barne- og ungdomsteam. Det er laga målsetjing og retningsliner for teamet som skal møtast inntil fire gonger for året. Barne og ungdomsteamet er sett saman av tilsette i barnehage, skule, helsestasjon, PPT, psykisk helseteneste og barnevern. Saker vert drøfta anonymt og etter samtykke frå foreldre. Konklusjon: Sidan barnehagemyndigheita ikkje innhentar tilstrekkeleg informasjon om regeletterlevinga i barnehagane, eller gjer ei risikovurdering for å vurdere behovet for tilsyn og rettleiing, vil det vere vanskeleg å sikre rettleiing og tilsyn som svarer til behovet. Slik vi forstår referatet frå leiarmøte oppvekst har ikkje kommunen rettleia om regelverket i dette møtet, men gått gjennom dokumentasjon som er innsendt i samband med tilsynet til Fylkesmannen. Tilsette i ein av barnehagane har også meldt om behov for kompetanseheving når det gjeld 22, utan at dette er følgt opp av barnehagemyndigheita. Når kommunen gjennomfører tilsyn skal det lagast tilsynsrapport, og denne skal vere skriftleg, dette er ikkje gjort. Vi vurderer etter dette at kommunen som barnehagemyndigheit ikkje gjennomfører rettleiing og tilsyn som svarar til behovet. 6. Er kommunen si rettleiing og tilsyn basert på rett lovforståing av lovgrunnlaget For at kommunen som barnehagemyndigheit skal oppfylle si plikt i å sjå til regelverketterleving, må kommunen syte for å ha rett forståing av regelverket. Det gjeld også når det vert gitt pålegg om retting av ulovlege forhold, jf. 16. Det kjem fram i intervju at barnehagemyndigheita har rett lovforståing av barnehagelova 22. Kommunen har ikkje skriftlege tilsynsrapportar eller skriftlege dokument som viser barnehagemyndigheita si lovforståing. 10

11 Barnehagemyndigheita har utarbeida sjekkliste som vert brukt i gjennomføringa av tilsyna. Sjekklista viser til fleire av paragrafane i barnehagelova, utan at barnehagemyndigheita si forståing av reglane går fram her. Konklusjon: Sidan barnehagemyndigheita ikkje har skriftlege tilsynsrapportar eller skriftlege rettleiingsdokument har vi ikkje grunnlag for å vurdere om barnehagemyndigheita har rett lovforståing av barnehagelova generelt. 7. Vurderer og konkluderer kommunen på lovleg / ikkje lovleg i tilsynet? For å sjå til regelverketterleving med tilsyn som verkemiddel, må barnehagemyndigheita vurdere forholda i barehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om tilhøva i barnehagen er i tråd med barnehagelova. Barnehagemyndigheita har ikkje skrive tilsynsrapportar etter tilsyn. I intervju med styrarane og kommunalsjefen kom det fram at barnehagane ikkje har fått vurdering eller konklusjon etter tilsynet. Konklusjon: Barnehagemyndigheita har ikkje skrive tilsynsrapportar etter tilsyna sine, og har ikkje konkludert på lovleg / ikkje lovleg i tilsyna. 8. Formidlar kommunen vurderingar og konklusjonar i tilsynet skriftleg til tilsynsobjektet? Barnehagen har gjennom forvaltningsrettens ulovfest prinsipp om god forvaltningsskikk krav på å få vite kva vurderingar som er gjort i tilsynet, og kva konklusjon barnehagemyndigheita har fatta. Dette må gjerast skriftleg. Vidare har kommunen som barnehagemyndigheit plikt om å sjå til regleverketterleving. Der kommunen fattar vedtak om pålegg må vurderingar og konklusjonar om eventuelle lovbrot bli formidla skriftleg til barnehagane. Dette for å sikre at lovbrot vert retta. For at tilsyn som verkemiddel skal ha det resultat at kommunen ser til regelverketterleving, må barnehagane korrigere aktuelle lovbrot. Barnehagelova legg opp til at kommunen som barnehagemyndigheit har ein valfridom knytt til bruk av pålegg ved ulovlege tilhøve i barnehagar, jf. 16 anna ledd. Barnehagemyndigheita har ikkje valfridom i at barnehagen må rette det ulovlege tilhøvet, sjølv om kommunen ikkje ønskjer å bruke pålegg. Då må barnehagemyndigheita bruke sitt andre verkemiddel, som er rettleiing, for å få til retting. Dersom lovbrot får stå ukorrigert, ser ikkje kommunen som barnehagemyndigheit til at barnehagen har regeletterleving jf. 8. Konklusjon: Barnehagemyndigheita har ikkje skrive tilsynsrapport, og har ikkje formidla vurderingar og konklusjonar til tilsynsobjekta. 11

12 3.4 Fylkesmannen sin samla konklusjon Barnehagemyndigheita rettleier barnehagane ut frå kva styrarane stiller spørsmål om. Barnehagemyndigheita innhentar ikkje tilstrekkeleg informasjon om i kva grad barnehagane følgjer barnehagelova. Ut frå dette vurderer vi at barnehagemyndigheita ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane for å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. Barnehagemyndigheita gjennomfører ikkje ei risikovurdering av barnehagane for å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. På bakgrunn av at barnehagemyndigheita ikkje hentar inn informasjon eller gjennomfører ei risikovurdering, vurderer vi at barnehagemyndigheita ikkje sikrar rettleiing og tilsyn som svarar til behovet. Barnehagemyndigheita har ikkje skrive tilsynsrapportar etter tilsyna sine, eller gjort ei vurdering av om barnehagane vert drivne i tråd med lova. Barnehagane har ikkje fått formidla resultata frå tilsyna. Fylkesmannen konkluderer etter dette med at barnehagemyndigheita ikkje har oppfylt den plikta dei har til å «gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk», jf. barnehagelova 8. Balestrand kommune ser ikkje til at barnehagane etterlever regelverket om opplysningsplikt til barneverntenesta jf. barnehagelova 8 og 22. Fylkesmannen gir Balestrand kommune eit varsel om pålegg på dette punktet. 5. Frist for retting av lovbrot Fylkesmannen har i kap. VI «Barnehagemyndighetens generelle oppgaver m.v» konstatert lovbrot i barnehagelova 8. I denne rapporten får Balestrand kommune frist til å rette det ulovlege forholdet, jf. kommunelova 60 d. Frist for retting er Kommunen må innan denne datoen sende Fylkesmannen ei erklæring om at det ulovlege forholdet er retta, og ei utgreiing om korleis lovbrotet er retta. Dersom forholdet ikkje er retta innan den fastsette rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane for dette i forvaltningslova, jf. forvaltningslova kapittel VI. Balestrand kommune får følgjande pålegg om retting og er ikkje lovbrotet retta innan fristen vert det gjort slik vedtak: 5.1 Pålegg om retting etter barnehagelova 8, kommunen sitt ansvar: Balestrand kommune har ikkje oppfylt plikta dei har til å «gi veiledning og påse at barnehagane drives i samsvar med gjeldende regelverk.» jf. barnehagelova 8. Balestrand kommune ser ikkje til at barnehagane etterlever regelverket om opplysningsplikt til barneverntenesta jf. Barnehagelova 8 og

13 5.2 Korreksjonspunkt barnehagelova 8, kommunen sitt ansvar: Balestrand kommune skal jamleg innhente informasjon om barnehagedrifta for å kunne vurdere om barnehagane driv i tråd med regelverket. gjennomføre rettleiing eller tilsyn ut frå ei risikovurdering, og slik sjå til at barnehagane vert drivne i tråd med barnehagelova med forskrifter. lage skriftlege rapportar etter tilsyn og formidle resultatet til tilsynsobjekta. 6. Kommunen sin frist til å rette Som nemnt i kapittel 5 ovanfor, har kommunen fått ein frist for å rette dei ulovlege forholda som er konstaterte i denne rapporten. Frist for tilbakemelding er Kommunen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova 18. Leikanger Bodhild Therese Cirotzki Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 13

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Kviteseid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Vågsøy kommune 1 Innhald Samandrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Vågsøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat

Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Tilleggsinnkalling Utval: Flora kontrollutval Møtested: Samfunnshuset, møterom Ytterøyane Dato: 07.12.2016 Tid: Kl. 09:30 Innkalling: Faste

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8 og 16. Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf.

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8 og 16. Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8 og 16 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Jølster kommune Sak 2016/3757-611 Dato 23.08.2017 1 Innhald

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn av barnehagar -Barnehagelova 8 og 16- Skjåk kommune 1 Innhald Samandrag...3 1 Om tilsynet med barnehagemyndigheita i Skjåk kommune...4

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Høyanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Høyanger kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Høyanger kommune Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Høyanger kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Bø kommune

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Fyikesmannen Oppland ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen sin verkemiddelbruk for å sjå til regelverksetterleving i barnehagane. Lom kommune Innhald Samandrag 3 1 Innleiing 4 2 Om tilsynet med Lom kommune 4

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland. Tilsynsrapport. Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit

Fylkesmannen i Rogaland. Tilsynsrapport. Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit Fylkesmannen i Rogaland Tilsynsrapport Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 4 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Bokn kommune 2013 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde tilsyns- og godkjenningmynde Odda kommune Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Odda kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/ Austevoll kommune Sjøliv Fus barnehage 5384 TORANGSVÅG Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/307-2016004810/13 16/307 27.04.2016 Rapport etter tilsyn etter barnehagelova i Sjøliv FUS barnehage vår 2016

Detaljer

RUTINE FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I MIDTHORDLAND KOMPETANSEREGION

RUTINE FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I MIDTHORDLAND KOMPETANSEREGION Samnanger Vaksdal Os Fusa Austevoll Tysnes RUTINE FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I MIDTHORDLAND KOMPETANSEREGION Lov og regelverk, KD og Udir Kommunen som barnehagemynde Barnehageeigar Barnehage Vedteke av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemynde Tysvær kommune 2013 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemynde... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet... 3 2.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Sula kommune som barnehagemyndigheit

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Sula kommune som barnehagemyndigheit Vår dato: Vår ref: 24.06.2019 2018/5806 Dykkar dato: Dykkar ref: Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG Saksbehandlar, innvalstelefon Bodil Gina Grindvik Uri, 71 25 85 89 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Sula

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Midsund kommune v/rådmannen 6475 MIDSUND ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Midsund kommune som barnehagemyndigheit 30.09.2014 Saksnummer: 14/3820 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Maren Ørjasæter Aaland og

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Gulen kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Gulen kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Gulen kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Gulen kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Tysnes kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Tysnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

https://www.facebook.com/sjumilssteget/

https://www.facebook.com/sjumilssteget/ Barnekovensjonen i praksis https://www.facebook.com/sjumilssteget/ Lovverket Barnekonvensjonen Barnehagelova med forskrifter, rammeplanen Barnekonvensjonen inneheld 54 artiklar Av desse er det fire generelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.02.2016 kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset, møterom i 3. etasje SAKLISTE 1/2016 Godkjenning av møtebok frå møte i kontrollutvalet 23.11.15

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde. Tokke kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde. Tokke kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 - Barnehagemyndes

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Jf. opplæringslova Bygland kommune - Bygland skole Vår referanse: 2016 / 2934 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgjevar oppvekst Berit Haugetveit FYLKESMANNEN SIN TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde tilsyns- og godkjenningmynde Meland kommune Bergen, 11. desember 2015 Innhald 1 Innleiing... 4 2 Om tilsynet med Meland kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Giske kommune v/ rådmann Rådhuset, Valderhaug 4 6050 VALDERØY ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Giske kommune som barnehagemyndigheit. 15.6.2016 Saksnummer 16/941 Giske kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/ Austevoll kommune Haugland gards- og friluftsbarnehage 5392 STOREBØ Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/307-2016004803/13 16/307 27.04.2016 Rapport etter tilsyn etter barnehagelova i Haugland gards-

Detaljer

Varsel om tilsyn med Gaular kommune - Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule

Varsel om tilsyn med Gaular kommune - Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule Vår dato: Vår ref: 23.05.2019 2019/11079 Dykkar dato: Dykkar ref: Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I SUNNFJORD Saksbehandlar, innvalstelefon Helge Pedersen, 5764 3101 Varsel om tilsyn med Gaular

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen si godkjenning av barnehagar, jf. barnehagelova 10

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen si godkjenning av barnehagar, jf. barnehagelova 10 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8 Kommunen si godkjenning av barnehagar, jf. barnehagelova 10 Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16. Sauda kommune Stavanger

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Rindal kommune v/rådmannen 6657 Rindal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Rindal kommune som barnehagemyndigheit Saksnummer: 14/1144 Tilsynsansvarlege: Dagfinn Sørum og Maren Ørjasæter Aaland Innhald Samandrag...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Vågsøy kommune Bryggja skule Sak 2015/616 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tilsyn med Solund kommune rapport

Tilsyn med Solund kommune rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 26.10.2012 2012/2669-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Solund kommune Postboks 73 6921 Hardbakke Tilsyn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Ørsta kommune - Vikemarka skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Ørsta kommune Vikemarka

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon LOVGRUNNLAG Lov om barnehager 7 Barnehageeierens ansvar 8 Kommunens ansvar 9 Fylkesmannens ansvar 16 Tilsyn TILSYN Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter.

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:12. november 2014 TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Åseral kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Aase Kiledal KONTAKTPERSON

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd Tingvoll kommune Saksnr. : 2017/1302 Molde, 19. juli 2017 1 Innhald 1. Innleiing...3 2. Om tilsynet med Tingvoll

Detaljer

TILSYN MED. Smøla kommune

TILSYN MED. Smøla kommune TILSYN MED Smøla kommune TIDSROM: 31.03.2011. ARKIVKODE: 2011/335/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Maren Ørjasæter Aaland

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit tilsyns- og godkjenningsmyndigheit. Øygarden kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit tilsyns- og godkjenningsmyndigheit. Øygarden kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit tilsyns- og godkjenningsmyndigheit Øygarden kommune Bergen, 30. januar 2017 1 Innhald 1 Innleiing... 4 2 Om tilsynet med Øygarden kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sykkylven kommune - Ullavik skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Sykkylven kommune Ullavik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Gulen kommune Eivindvikvegen Eivindvik

TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Gulen kommune Eivindvikvegen Eivindvik Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 Eivindvik E-post-adresse postmottak@gulen.kommune.no FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Gulen kommune - Brekke skule Sak 2015/2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 26.02.2013 SAKSNUMMER: 2013/99 TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform. Klepp kommune

TILSYNSRAPPORT. Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform. Klepp kommune TILSYNSRAPPORT Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform Klepp kommune 2014 1. Tema for tilsynet Når minst 10 elevar på årstrinna 1-7 ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Haram kommune Vatne ungdomsskule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Haram kommune Vatne ungdomsskule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED ØRSKOG KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED ØRSKOG KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ TILSYNSRAPPORT TILSYN MED ØRSKOG KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 29.3.2012 SAKSNUMMER: 2012/1015 TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal TILSYN MED Norddal kommune TIDSROM: 28.09.2010. ARKIVKODE: 2010/3249/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Nlaren Orjasieter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Hjelmeland kommune. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16.

TILSYNSRAPPORT. Hjelmeland kommune. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8 Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16. Kommunen si oppfølging av krava til styrar og pedagogisk bemanning, jf. barnehagelova

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Nesset kommune v/rådmannen 6460 Eidsvåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Nesset kommune som barnehagemyndigheit 25.02.2014 Saksnummer: 14/712 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Silje Veronika Reinaas og Maren

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Gloppen kommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Gloppen kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av meldingar i Gloppen kommune Adressa til verksemda: Grandavegen 9, 6823 Sandane Tidsrom for tilsynet: 12.04.2016

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED GJEMNES KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED GJEMNES KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND TILSYNSRAPPORT TILSYN MED GJEMNES KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 03.10.2012 SAKSNUMMER: 2012/ TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Meldal kommune 2018 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 Kommunens plikt til å påse

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18 Tilsynsrapport Tilsyn med Lærdal kommune som barnehagemyndigheit etter barnehagelova 10, 16 og 18 Kontaktperson i kommunen: Torunn Liltved, kultur- og oppvekstleiar Fylkesmannen si tilsynsgruppe: Bodhild

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sveio kommune Førde skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Sveio kommune Førde skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SAUDA KOMMUNE TIDSPUNKT: 27.oktober 2009 Vår ref: 09/9105 KOMMUNEN SI ADRESSE: Sauda kommune, P.b. 44, 4201 Sauda KOMMUNENUMMER: 1135 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule TILSYNSRAPPORT Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing Forsand kommune Forsand skule 22.03.16 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Forsand kommune Forsand skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Årstad

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Varsel om felles nasjonalt tilsyn med Lindås kommune - kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan

Varsel om felles nasjonalt tilsyn med Lindås kommune - kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan Vår dato: Vår ref: 11.06.2019 2019/12340 Dykkar dato: Dykkar ref: Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ Saksbehandlar, innvalstelefon Alan Khaderi, 5764 3107 Varsel om felles nasjonalt tilsyn

Detaljer