Sølen landskapsvernområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sølen landskapsvernområde"

Transkript

1 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Romenstad gard Dato: Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen Representerer Rendalen kommune Rendalen kommune Hedmark fylkeskommune Fra administrasjonen: Navn Hilde Nystuen Andre: Navn Erik Ola Helstad Øyvind Fredriksson Representerer Verneområdeforvalter Representerer Statens naturoppsyn Rendalen kommune Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at innholdet i denne protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent pr. epost 16.desember Karin Wiik (sign) Rune Granås (sign) May-Liss Sæterdalen (sign) POSTADRESSE: SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE FYLKESMANNEN I HEDMARK POSTBOKS HAMAR BESØKSADRESSE: RENDALEN KOMMUNE BERGSET 2485 RENDALEN TELEFON: E-POST: WEB: ORG.NR:

2 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 44/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 45/2015 Referatsaker delegerte saker Vedtakssaker 46/2015 Sølen landskapsvernområde søknad om flytting av to hytter fra 2015/3656 Mefurua til Sølenroa. Søker: Rendalen kommuneskoger KF 47/2015 Sølen landskapsvernområde søknad om tillatelse til preparering av 2015/7091 skiløyper med løypemaskin. Søker: Rendalen Løypelag SA 48/2015 Sølen landskapsvernområde søknad om dispensasjon fra 2015/7773 verneforskriften for persontransport (unntatt offentligheten pga. taushetsplikt (offl. 13 jf. fvl. 13) Søker: Finn Ola Moen 49/2015 Besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde prosjektplan og vedtak 2015/7995 om oppstart 50/2015 Sølen landskapsvernområde Innmelding av behov for tiltaksmidler og 2015/7791 bestillingsmøte med SNO for /2015 Sølen verneområdestyre - Møteplan / /2015 Sølen verneområdestyre Budsjett for drift og planarbeid /7788 Drøftingssaker 53/2015 Status på tiltak, prosjekter og økonomi omdisponering av midler 54/2015 Kjørespor 55/2015 Orienteringssaker 56/2015 Eventuelt SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 2

3 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen verneområdestyre 44/ Sølen landskapsvernområde Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 3

4 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen verneområdestyre 45/ Sølen landskapsvernområde Referatsaker Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene til etterretning Referatsaker Dato Saker Arkivsak Utbetaling av midler til tiltak i Sølen landskapsvernområde (post 2014/ ) Markevegen Vegsameie Brev fra Miljødirektoratet Høring av forslag til endringer i 2015/7441 motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag åpning for catskiing Brev fra Miljødirektoratet endelig godkjenning av forvaltningsplan 2010/ Sølen landskapsvernområde vedrørende tilskudd til skilting av 2014/7479 automatisk fredet kulturminne fangstanlegg Vesle Sølenskaret og Sølenskaret. Rendal Renselskap v/jo Inge Haugseth Sølen landskapsvernområde vedrørende tilskudd til skilting av 2014/7479 fangstanlegg. Rendalen Historielag v/ Olav Larsen Sølen landskapsvernområde vedrørende tilskudd til skilting av 2014/7479 fangstanlegg. Rendalen kommune v/kultursjefen Sølen landskapsvernområde vedrørende tilskudd til skilting av fangstanlegg. Hedmark fylkeskommune 2014/7479 Behandling: Høring forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift Verneområdestyret har mottatt høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag åpning for catskiing. Styret ønsker at det sendes inn en høringsuttalelse der de støtter forslaget på følgende punkt: «Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.» SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 4

5 Vedtak: Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene til etterretning og det sendes inn en høringsuttalelse til forslag endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag åpning for catskiing, der de støtter forslaget på følgende punkt: «Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.» Innstilling enstemmig vedtatt. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 5

6 Vedtakssaker Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen verneområdestyre 46/ Sølen landskapsvernområde - søknad om tillatelse til å flytte to utleieenheter Innstilling til vedtak: Vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter naturmangfoldlovens 48 er ikke oppfylt og Sølen verneområdestyre avslår deres søknad om å flytte to hytter fra Mefurua til Sølenroa jf. søknad av Dette vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde av 18. februar 2011, 3, punkt 1.1. Sølen verneområdestyre viser til at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet. Eventuell klage skal stiles Miljødirektoratet, men sendes via Sølen verneområdestyre. Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter naturmangfoldlovens 48 er ikke oppfylt og Sølen verneområdestyre avslår deres søknad om å flytte to hytter fra Mefurua til Sølenroa jf. søknad av Dette vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde av 18. februar 2011, 3, punkt 1.1. Sølen verneområdestyre viser til at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet. Eventuell klage skal stiles Miljødirektoratet, men sendes via Sølen verneområdestyre. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 6

7 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ragnar Ødegaard Dato: Sølen verneområdestyre 47/ Sølen landskapsvernområde - søknad om tillatelse til preparering av skiløyper med løypemaskin Innstilling til vedtak: Med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde av 18. februar 2011, 3 punkt 5.3.b, gir verneområdestyret for Sølen Rendalen Løypelag SA dispensasjon fra verneforskriften, 3 punkt 5.1, for bruk av løypemaskin og snøskuter vintrene og for preparering av den delen av lagets skiløypenett i Rendalen Østfjell som ligger innenfor Sølen landskapsvernområde, i henhold til de planer og forutsetninger som framgår av søknaden av 27. oktober I denne vurderingen er det lagt vekt på at det aktuelle skiløypenettet i hovedsak berører randområdene til landskapsvernområdet, at det er tradisjon for å kjøre opp løypene, at oppkjøringen skjer i regi av et løypelag og at bruk av snøskuter på frossen og godt snødekt mark begrenset til de aktuelle traseene ikke synes å ville påvirke verneverdiene nevneverdig. Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen: Dispensasjonen gjelder for Rendalen Løypelag SA for bruk av løypemaskin og snøskuter vintrene og for preparering av den delen av lagets skiløypenett som ligger innenfor Sølen landskapsvernområde, i samsvar med tidligere tilsendt kart over skiløypetraseene. Kjøringen skal være avsluttet innen 30. april. Det skal legges vekt på å begrense kjøringen til det aller nødvendigste. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. Det skal ikke foretas rydding av vegetasjon i løypetraseene. Det skal føres kjørejournal som viser datoer og kjøreruter for løypeoppkjøringen. Hver enkelt tur skal føres i kjørejournalen før oppkjøringen begynner. Kjørejournalen skal sendes verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde innen 31. mai hvert av årene. Kjørejournalen og dispensasjonen skal medbringes under løypekjøringen. Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde av 18. februar 2011, 3 punkt 5.3.b, gir verneområdestyret for Sølen Rendalen Løypelag SA dispensasjon fra verneforskriften, 3 punkt 5.1, for bruk av løypemaskin og snøskuter vintrene og for preparering av den delen av SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 7

8 lagets skiløypenett i Rendalen Østfjell som ligger innenfor Sølen landskapsvernområde, i henhold til de planer og forutsetninger som framgår av søknaden av 27. oktober I denne vurderingen er det lagt vekt på at det aktuelle skiløypenettet i hovedsak berører randområdene til landskapsvernområdet, at det er tradisjon for å kjøre opp løypene, at oppkjøringen skjer i regi av et løypelag og at bruk av snøskuter på frossen og godt snødekt mark begrenset til de aktuelle traseene ikke synes å ville påvirke verneverdiene nevneverdig. Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen: Dispensasjonen gjelder for Rendalen Løypelag SA for bruk av løypemaskin og snøskuter vintrene og for preparering av den delen av lagets skiløypenett som ligger innenfor Sølen landskapsvernområde, i samsvar med tidligere tilsendt kart over skiløypetraseene. Kjøringen skal være avsluttet innen 30. april. Det skal legges vekt på å begrense kjøringen til det aller nødvendigste. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. Det skal ikke foretas rydding av vegetasjon i løypetraseene. Det skal føres kjørejournal som viser datoer og kjøreruter for løypeoppkjøringen. Hver enkelt tur skal føres i kjørejournalen før oppkjøringen begynner. Kjørejournalen skal sendes verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde innen 31. mai hvert av årene. Kjørejournalen og dispensasjonen skal medbringes under løypekjøringen. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 8

9 Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Unntatt offentligheten (offl. 13, jf. fvl. 13.) Sølen verneområdestyre 48/ Sølen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for persontransport- Finn Ola Moen Innstilling til vedtak: Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 innvilger Sølen verneområdestyre søknaden av 20. november 2015 fra Finn Ola Moen om tillatelse til persontransport inn til hytte ved Misterdalsveien. I denne vurderingen er det lagt vekt på søkers helsetilstand, at den planlagte persontransporten ikke strider mot vernevedtakets formål og at bruk av snøskuter på frossen og godt snødekt mark begrenset til sommerbilveitraséen ikke synes å ville påvirke verneverdiene nevneverdig. Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen: 1. Dispensasjonen gjelder for Finn Ola Moen, med Sverre Dale Moen, Gunnhild Dale Moen og Atle Dale Moen som alternative snøskuterførere, for bruk av snøskuter for persontransport av Finn Ola Moen inn til hytte vinteren 2015/ Transportene skal følge sommerbilveitraséen fra Veslesetra til hytta langs Misterdalsveien. Ved brøyting av veien inn til Envola, gjelder dispensasjonen fra der brøytet vei slutter. 3. Dispensasjonen gjelder for inntil 9 turer (tur og retur). Kjøring i landskapsvernområdet skal begrenses til et nødvendig minimum. 4. Kjøringen skal være avsluttet innen 30. april Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark eller is. 6. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og forstyrrelser av dyrelivet unngås. 7. Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes Sølen verneområdestyre innen 31. mai Dispensasjon og kjørejournal skal medbringes under transportene. Dette vedtaket er truffet med hjemmel i naturmangfoldlovens 48. Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Sølen verneområdestyre. For ordens skyld gjør Sølen verneområdestyre oppmerksom på at denne dispensasjonen bare gjelder i forhold til verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, og ikke i forhold til motorferdselloven og SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 9

10 forskrift gitt i medhold av denne. Det er derfor nødvendig å søke om dispensasjon fra motorferdselloven hos Rendalen kommune, samt å innhente samtykke fra grunneiere før lovlig kjøring kan finne sted. Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 innvilger Sølen verneområdestyre søknaden av 20. november 2015 fra Finn Ola Moen om tillatelse til persontransport inn til hytte ved Misterdalsveien. I denne vurderingen er det lagt vekt på søkers helsetilstand, at den planlagte persontransporten ikke strider mot vernevedtakets formål og at bruk av snøskuter på frossen og godt snødekt mark begrenset til sommerbilveitraséen ikke synes å ville påvirke verneverdiene nevneverdig. Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen: 1. Dispensasjonen gjelder for Finn Ola Moen, med Sverre Dale Moen, Gunnhild Dale Moen og Atle Dale Moen som alternative snøskuterførere, for bruk av snøskuter for persontransport av Finn Ola Moen inn til hytte vinteren 2015/ Transportene skal følge sommerbilveitraséen fra Veslesetra til hytta langs Misterdalsveien. Ved brøyting av veien inn til Envola, gjelder dispensasjonen fra der brøytet vei slutter. 3. Dispensasjonen gjelder for inntil 9 turer (tur og retur). Kjøring i landskapsvernområdet skal begrenses til et nødvendig minimum. 4. Kjøringen skal være avsluttet innen 30. april Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark eller is. 6. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og forstyrrelser av dyrelivet unngås. 7. Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes Sølen verneområdestyre innen 31. mai Dispensasjon og kjørejournal skal medbringes under transportene. Dette vedtaket er truffet med hjemmel i naturmangfoldlovens 48. Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Sølen verneområdestyre. For ordens skyld gjør Sølen verneområdestyre oppmerksom på at denne dispensasjonen bare gjelder i forhold til verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, og ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne. Det er derfor nødvendig å søke om dispensasjon fra motorferdselloven hos Rendalen kommune, samt å innhente samtykke fra grunneiere før lovlig kjøring kan finne sted. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 10

11 Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen verneområdestyre 49/ Besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde - prosjektplan og vedtak om oppstart Innstilling til vedtak: 1. Sølen verneområdestyre ønsker å legge til rette for at Sølen landskapsvernområde sitt potensial for verdiskaping utnyttes innenfor rammene av verneforskriften og naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltnings- og skjøtselstiltak, i tråd med en besøksstrategi. Styret vedtar med dette oppstart av arbeidet med besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde. 2. Sølen verneområdestyre vedtar prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde. Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt med de innspill som framkom i møtet. Avsnittene under vurdering i saksfremlegget settes inn under kapittelet om Målgruppen interesseanalyse. Viktig at arbeidet forankres, at det skapes forståelse for strategien og for at dette ikke er en reiselivsstrategi. Eventuelle interessekonflikter må avdekkes. Budsjett for kunnskapsinnhenting og utarbeidelse av besøksstrategi ble gjennomgått og justert. Aktivitet/tiltak Interesseanalyse Kartlegging av naturgrunnlaget sårbare naturverdier, vegetasjon, dyreliv og landskapsanalyse Kartlegging av reiselivet (aktiviteter, bruk, aktører og Budsjett 2015 Budsjett , ,- Budsjett 2017 Budsjett 2018 Samarbeidsaktører SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 11

12 verneområdet som turistattraksjon) Kartlegging av de besøkende/bruken av området (brukerundersøkels er og innfallsporter, ferdselstellere) Annen relevant kunnskap (kulturminner, infrastruktur, etc.) Utarbeid besøksstrategi , , ,- SNO og NINA , ,- Hedmark fylkeskommune, Skogmuseet, historielag, ( ,-) ,- Mulighetsstudie ,- Ekstern konsulent Møtevirksomhet , ,- Produksjon av besøksstrategi ,- Ekstern konsulent Totalt Vedtak: 1. Sølen verneområdestyre ønsker å legge til rette for at Sølen landskapsvernområde sitt potensial for verdiskaping utnyttes innenfor rammene av verneforskriften og naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltnings- og skjøtselstiltak, i tråd med en besøksstrategi. Styret vedtar med dette oppstart av arbeidet med besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde. 2. Sølen verneområdestyre vedtar prosjektplan for besøksstrategi for Sølen landskapsvernområde med de innspill som framkom i møtet. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 12

13 Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen verneområdestyre 50/ Sølen landskapsvernområde - Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestillingsmøte med SNO for 2016 Innstilling til vedtak: Årsrapport fra Statens naturoppsyn tas til orientering. Sølen verneområdestyre vedtar «Tiltaksplan for Sølen landskapsvernområde » Tiltaksplanen vil være et verktøy for å ha en forutsigbar og målrettet forvaltning av tiltaksmidlene. Tiltaksplanen skal revideres årlig. Forvalter ferdigstiller tiltaksplanen før den sendes som vedlegg til søknad om tiltaksmidler for Sølen verneområdestyre ber om at det foretas bestilling av tjenester fra SNO jf. bestillingsskjema oppdatert i møtet. Videre slutter verneområdestyret seg til at det blir søkt om tiltaksmidler via elektronisk søknad til bestillingsdialogen 2016 til følgende tiltak (jf. vedlagt tiltaksplan datert 30. november 2015): Prioritet Tiltak Beløp Behandling: Statens naturoppsyn gikk gjennom årsrapport for Styret foretok prioritering og følgende søknadssum på tiltaksmidler for 2016: Prioritet Tiltak Beløp 1 Retningsskilt Grus parkeringsplass i Misterdalen stk. ferdselstellere Kulturminneskilt/informasjon SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 13

14 1 Skoleopplegg Sum Følgende bestilling ble gjort i møtet (se eget vedlegg for fullstendig skjema): Prioritet (kategori 1/2/3) Forankring og beskrivelse av oppdraget Anslått tidsbruk i dagsverk) Metodebeskrivelse evnt henvisning Registrering av bygg og anlegg innenfor landskapsvernområdet 3 Holde oppsyn med og tømme registreringskasser i forbindelse med brukerundersøkelse. Sette opp og drifte ferdselstellere 11 Følge opp parkering av bobiler og campingvogner i lvo 1 Kartlegge og utarbeide en oversikt over eksisterende bygninger, anlegg og innretninger innenfor lvo med opplysninger om bygnings- og anleggstype, størrelse, eksakt beliggenhet samt bildearkiv Tømme og fylle kassene med registreringskort Veilede i barmarksesongen vise til plasser avsatt til formålet i forvaltningsplanen 1 Oppsetting retningsskilt 2 Bistå med oppsetting av retningsskilt 2 Oppsyn med informasjonstavlene 1 Sjekke at tavlene står bra og er i orden 1 Kjøre ut steinheller og bistå med oppsetting av skilt for kulturminner Bistå med utkjøring og oppsetting av 2 skilt/heller 2 Dokumentasjon kjørespor 2 Avklares nærmere i bestillingsmøte 2. 1 Motorferdsel i utmark Oppsynet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot motorisert ferdsel både sommer og vinter. Fokus på dispensasjoner som er 6 gitt til motorferdsel vinterstid 1 Kulturminner - overvåke Følge med på fangstanleggene i Vesle 2 Sølenskaret og Sølenskaret Bistå ved evt. møter, arrangement og 1 Informasjon og naturveiledning 2 1 Overvåke og rydde søppel 2 Sum 34 skoleopplegg Rydde søppel i Sølenskaret prioriteres høyt, samt oversikt over søppel på andre mye besøkte steder Vedtak: Årsrapport fra Statens naturoppsyn tas til orientering. Sølen verneområdestyre vedtar «Tiltaksplan for Sølen landskapsvernområde » SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 14

15 Tiltaksplanen vil være et verktøy for å ha en forutsigbar og målrettet forvaltning av tiltaksmidlene. Tiltaksplanen skal revideres årlig. Forvalter ferdigstiller tiltaksplanen før den sendes som vedlegg til søknad om tiltaksmidler for Sølen verneområdestyre ber om at det foretas bestilling av tjenester fra SNO jf. bestillingsskjema oppdatert i møtet. Videre slutter verneområdestyret seg til at det blir søkt om tiltaksmidler via elektronisk søknad til bestillingsdialogen 2016 til følgende tiltak (jf. vedlagt tiltaksplan datert 30. november 2015): Prioritet Tiltak Beløp 1 Retningsskilt Grus parkeringsplass i Misterdalen stk. ferdselstellere Kulturminneskilt/informasjon Skoleopplegg Sum SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 15

16 Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen verneområdestyre 51/ Sølen landskapsvernområde - møteplan 2016 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende møteplan for 2016: Dato Søknadsfrist Hovedtema/Type møte Februar 1.februar - VO-styret - Dispensasjoner påske Mars - VO-styret - Bestillingsmøte 2 med SNO - Kompetansedager (2 dager -opplæring av nytt styre) April - NASJONALPARKKONFERANSE Mai - SØLENSEMINAR 2016 Juni 1.mai - VO-styret, todagers med befaring - Dispensasjoner sommer September 1.august - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner høst Oktober - STUDIETUR November/ desember 1.november - VO-styret - Bestillingsmøte 1 med SNO - Tiltaksplan - Dispensasjoner vinter Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende møteplan for 2016: Dato Søknadsfrist Hovedtema/Type møte Februar 1.februar - VO-styret - Dispensasjoner påske Mars - VO-styret - Bestillingsmøte 2 med SNO - Kompetansedager (2 dager -opplæring av nytt styre) April - NASJONALPARKKONFERANSE SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 16

17 Mai - SØLENSEMINAR 2016 Juni 1.mai - VO-styret, todagers med befaring - Dispensasjoner sommer September 1.august - VO-styret, med befaring - Dispensasjoner høst Oktober - STUDIETUR November/d esember 1.november - VO-styret - Bestillingsmøte 1 med SNO - Tiltaksplan - Dispensasjoner vinter SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 17

18 Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen landskapsvernområde 52/ Sølen verneområdestyre Budsjett for drift og planarbeid i 2016 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende forslag til budsjett for drift og planarbeid i 2016: Tildelt i 2015 Budsjett 2016 Drift av verneområdestyret og faglig rådgivende utvalg/seminarer Forvaltningsplaner Besøksstrategi? Sum Behandling: Sølen verneområdestyre forventer høyere aktivitet i 2016 enn i 2015 i forbindelse med at det blir et nytt styre og behovet for både opplæring, flere styremøter og befaringer er større. I tillegg vil det kreve mer involvering i forbindelse med blant annet besøksstrategiarbeidet. Styret ønsker et budsjett for drift av verneområdestyret og faglig rådgivende utvalg som i 2015, på kr ,-. Budsjett i prosjektplanen for besøksforvaltning (jf. sak 50/2015) tas inn i budsjettet. Vedtak: Sølen verneområdestyre vedtar følgende budsjett for drift og planarbeid i 2016: Tildelt i 2015 Budsjett 2016 Drift av verneområdestyret og faglig rådgivende utvalg/seminarer Forvaltningsplaner Besøksstrategi Sum SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 18

19 Drøftingssaker Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen landskapsvernområde 53/ Status på tiltak, prosjekter og økonomi omdisponering av midler Verneområdeforvalter orienterte om status på tiltak, prosjekter og økonomi. Alle tiltakene for 2015 er i rute; retningsskilt for de mest brukte stiene er bestilt, steinheller og to informasjonstavler om kulturminner, parkeringsplass i Misterdalen er ferdig og brosjyre for Sølen landskapsvernområde er under utarbeidelse. Ombygging/oppussing av forvaltningsknutepunktet vil ikke starte før 1. februar 2016 og Fylkesmannen i Hedmark har gitt et tilsagn til Rendalen kommune på kr ,- til ombygging og kr til infotiltak (som kan ses i sammenheng med infotiltak på Bullmuseet). De ,- vil kommunen få når regnskapsrapport er klar i Noe av infotiltakene knyttet til knutepunktet er gjennomført i 2015; rollup, kart, projektor, infoskjerm mm. Møbler er bestilt, men kommer ikke før i Det må derfor søkes på nytt på knutepunktmidler for 2016 for å sluttføre prosjektet. Sølen verneområdestyret har ikke brukt hele potten for drift av styret i 2015, og ønsker på bakgrunn av det å omdisponere noe til kartlegging/registrering av kulturminner. Vedtak: Sølen verneområdestyre omdisponerer kr ,- til kartlegging/registrering av kulturminner av midlene til drift av verneområdestyret i SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 19

20 Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen landskapsvernområde 54/ Kjørespor Møtet startet med en gjennomgang og drøfting av tema kjørespor/kjøretraseer. Utmarkskonsulenten i kommunen orienterte om arbeidet som kommunen har gjort på temaet tidligere og som også ligger til grunn for arbeidet med forvaltningsplan for Sølen lvo på temaet. I dette arbeidet måtte det i tvilstilfeller dokumenteres om det er bygd som bilveg for å få dem inn i kartet som bilveg. SNO v/erik Ola Helstad gikk gjennom hva verneforskriften og forvaltningsplanen/retningslinjene sier om temaet og viste eksempler på kjørespor og vei, grusing av kjørespor mm. Begrepet kjøretraseer er utydelig definert i forvaltningsplanen. Er det traktorvei som menes med kjøretrase? Blanding av begrepene kjøretraseer og kjørespor må avklares. Kartet som skal vise både veier og kjøretraseer er ikke godt nok. Motorferdselloven 6 motorferdsel på barmark vurderes strengt og adkomst til setrer og hytter avslås. I verneforskriften 3, punkt 5.3 kan derimot forvaltningsmyndigheten gi tillatelse etter søknad til motorferdsel på barmark i forbindelse med nødvendig transport til hytter og setrer på kjøretraseer som er angitt i forvaltningsplanen. Viktig å se nærmere på begrepet «nødvendig transport» og se det i sammenheng med kommunen sin behandling av lignende saker. Viktig å se nærmere på kongelig resolusjon og hvordan temaet er drøftet der, samt i kommuneplanens arealdel og innspill til den, samt barmarksaker i kommunen. Det ble enighet om at det bør arrangeres et møte med Sølen verneområdestyre, kommunen, fylkesmannen og Miljødirektoratet på temaet for å avklare hvordan dette skal håndteres framover. Et annet tema som ble drøftet var brøyting av veier og hvordan det virker inn på dispensasjon for motorferdsel i området. Både i henhold til kommunen (motorferdsellov og forskrift) og til retningslinjene i forvaltningsplanen så kan det gis dispensasjon for motorferdsel der hytte/seter ligger mer enn 2,5 km fra brøytet vei. Det er videre lov å kjøre skuter på privat brøytet vei, slik at parkeringsplassen på Veslesetra kan benyttes framover som før. Men setrene/hyttene i Skånborket og antagelig noen av de øverste hyttene i Misterdalen, vil få for kort avstand til å få skuterløyve om det vinterbrøytes til Envola hyttefelt. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 20

21 Orienteringssaker Arkivsaksnr: 2015/ Dato: Sølen landskapsvernområde 55/ Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde Jf. brev av fra Miljødirektoratet er forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde godkjent under forutsetning av at endringene som er nevnt i brevet og kommentarer i oversendt pdf tas tilfølge. Årsrapport 2015 Verneområdeforvalter utarbeider en årsrapport for Sølen verneområdestyrets arbeid i 2015 etter samme mal som 2014 rapporten. Ny hjemmeside og facebookside Verneområdeforvalter har utarbeidet hjemmeside og facebookside for Sølen verneområdestyre i høst. Sølen seminar 2015 Sølen seminaret 2015 ble arrangert 19. november og over 30 deltok. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger på at det var en lærerik, interessant og informativ kveld. SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE SIDE 21

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.11.2014 kl. 09.00-15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato

Besøksadresse Parkg Hamar. Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 27.02.2015 - kl. 09.00 11.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2014 kl. 15.00-17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 4. februar 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 Møtested: Anne på Landet, Hylleråsen Dato: 30. november 2015 Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Bjørg-Edith Enger Dag Rønning

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-16:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-16:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Dagsorden Tid Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Galten gård Dato: 25.06.2015 - kl. 08.00 17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: 1814, 4 etg, Fylkeshuset Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/615-432.2

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Romenstad gard Dato: 3. desember 2015 Dagsorden Tid Kl. 08.30 Kl. 10.00 14.00 Møte vedrørende

Detaljer

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune Storlidalen Løypelag ved Liv Thommesen SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/7613-432.2 DATO: 30.11.2017 Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING Bestillingsmøter tiltaksmidler post 1420.31 Sølen verneområdestyre søker hvert år på midler fra Miljødirektoratet til

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, Lyngseidet Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth Sakrisson

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 87/41 43

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Motorferdsel i forbindelse med branntilsyn og feiing av seterhus og hytter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Motorferdsel i forbindelse med branntilsyn og feiing av seterhus og hytter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: Onsdag 19. november 2014 Tidspunkt: 09.00-15.00 Dagsorden Tid 09.00-09.45

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 20.06.2014 Tilstede verneområdestyret: Navn Representerer Karin Wiik

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 80 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2018/2108-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur- og ressursforvaltningsutvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Utvalg: Møtested: Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 05.04.2018 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 24. SEPTEMBER 2014 Møtested: Telefonmøte Dato: 24. september 2014 Tidspunkt: kl. 08.00-08.35 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde-Sørstraumen Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Postadresse Fylkesmannen i Trøndelag Postboks Steinkjer

Postadresse Fylkesmannen i Trøndelag Postboks Steinkjer Postadresse Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ERIK OLA HELSTAD, SNO 1. Organisering og roller Sølen Landskapsvernområde forvaltes av verneområdestyret for Sølen.

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 23. MARS 2015 Møtested: Innbygda i Trysil Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: kl. 10.00-12.00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin

Detaljer

Delegert vedtak 1 / 2015

Delegert vedtak 1 / 2015 RONDANE-DOVRE NASJONALPARKSTYRE Landskapsvernområder: Grimsdalen, Dørålen, Frydalen, Vesle Hjerkinn Naturreservater: Myldingi, Mesætermyre, Flakkstjønna, Veslehjerkinntjønnin, Kattuglehøi, Grimsdalsmyrene,

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta Møtested: Dato: 7. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 18:00 Kunnskapsparken - Markveien

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 14. JANUAR 2015 Møtested: Kommunehuset Hagelund i Innbygda, Ordførerens kontor. Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: kl. 14:30-16:00 Til

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tillatelse til oppkjøring av skiløype i Store Sametti - og Skjelvatnet naturreservat

Tillatelse til oppkjøring av skiløype i Store Sametti - og Skjelvatnet naturreservat FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Sør-Varanger Turlag v/ Dag Norum dagnorum@start.no Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 26.01.2017 Sak 2017/397 10.02.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen.

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen. ÅRSRAPPORT 2016 1 Innhold Forord... 3 Verneområdene - status... 3 Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret...

Detaljer

Håkon Dørge Hveding - Motorferdsel til Dørgesetra ved Reinslivatnet - Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune

Håkon Dørge Hveding - Motorferdsel til Dørgesetra ved Reinslivatnet - Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen.

Verneområdeforvalter ble ansatt i 2014 og har kontorsted på kommunehuset i Rendalen. ÅRSRAPPORT 2017 Innhold Forord... 3 Verneområdene - status... 3 Sølen landskapsvernområde... 3 Fuggdalen naturreservat og Steinfjellet naturreservat... 3 Aktører i verneområdet... 4 Verneområdestyret...

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre Møteprotokoll Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYNGEN Anni

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding så snart som mulig. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 91623715

Detaljer

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Styresak ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/6728-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato:

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer