Handlingsplan for habilitering og rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for habilitering og rehabilitering"

Transkript

1 Handlingsplan for habilitering og rehabilitering

2 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn for planen... 3 Planprosessen... 3 Sammensetning... 3 Habilitering og rehabilitering- føringer... 4 Lover og forskrifter... 4 Andre statlige føringer... 4 Lokale føringer... 4 Kommuneplanens samfunnsdel Omsorgsplanen Andre lokale føringer... 5 Avklaringer... 5 Planens virkeområde... 5 Hva er habilitering og rehabilitering?... 5 Definisjon... 5 Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering... 5 Organisering og koordinering... 6 Hvor kan man henvende seg?... 6 Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen... 6 Samhandling... 7 Samarbeidspartnere... 7 Samarbeidsavtalen... 7 Samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillig sektor... 7 Utfordringer... 8 U1- Bevisstgjøring av ansvar for egen helse... 8 U2- Tilgjengelighet for alle... 8 U3- Økende antall eldre og mennesker med kroniske sykdommer... 8 U4- Økende behov for vurderings- og kartleggingskompetanse... 8 U5- Samhandling og koordinatorrollen, ansvarsgruppe og individuell plan (IP)... 8 Handlingsplan... 9 Mål for Omsorgsplanens hovedmål... 9 Habiliterings- og rehabiliteringsplanens mål for :... 9 Satsningsområder og tiltak... 9 God kommunikasjon med kommunens innbyggere

3 Tidlig innsats God kunnskap hos pasienter/brukere og pårørende Koordinerte og helhetlige tjenester God brukermedvirkning God kompetanse hos ansatte Kilder

4 Innledning Bakgrunn for planen Klæbu kommune har sett behovet for å planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og å fremskaffe en oversikt over nåværende og fremtidige behov i kommunen. Som et resultat av dette er det besluttet å lage en handlingsplan for habilitering og rehabilitering, som en del av Klæbu kommunes omsorgsplan. Handlingsplanen viser hvordan Klæbu kommune skal ivareta sitt ansvar for habilitering og rehabilitering, slik det framgår av helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Klæbu kommune og Trondheim kommune slås sammen og det vil som en følge av dette gjennomføres parallelle prosesser og tilpasninger mot nye Trondheim kommune i løpet av planperioden. Planprosessen Mandat: "Prosjektgruppa skal utarbeide en handlingsplan for habilitering og rehabilitering som sees i sammenheng med kommunens omsorgsplan. Gruppa skal kartlegge kommunens behov for rehabilitering nå og i framtiden, samt revidere og utvikle mål, strategier og tiltak som setter kommunen i stand til å møte framtidens muligheter og utfordringer innenfor feltet. Gruppa skal sørge for høy grad av bruker- og ansattinvolvering og solid forankring administrativt og politisk. Planen må settes i sammenheng med kommunesammenslåingen med Trondheim." Arbeidsgruppa har hatt seks møter i perioden august-oktober Brukermedvirkning er ivaretatt gjennom brukerrepresentant Randi Glimen i arbeidsgruppa. Sammensetning Arbeidsgruppe: Eva Bjørvik (prosjektleder) Torill Moe (enhetsleder sykehjem) Morten Strand (leder tjenesteteam/koordinerende enhet) Rita Løvli Yri (rådgiver helse og omsorg) Kenneth Berg Aasegg (fysioterapeut og gruppeleder re-/habiliteringstjenesten) Hilde Endresen (ergoterapeut) Vegard Løkslett (ergoterapeut) Randi Glimen (brukerrepresentant) Styringsgruppe: Utvalg for omsorg 3

5 Habilitering og rehabilitering- føringer Lover og forskrifter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Lov om folkehelsearbeid Pasient- og brukerrettighetsloven Forvaltningsloven Andre relevante lover og forskrifter Andre statlige føringer Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering ( ) O/SVED/OpptrappingsplanRehabilitering.pdf Lokale føringer Kommuneplanens samfunnsdel Handlingsplan for habilitering og rehabiliteringstjenester er spesielt relatert til tre av målene i kommuneplanens samfunnsdel: En kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling En god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv En kommune som vektlegger dialog med innbyggere, brukere og ansatte Omsorgsplanen Hovedmål: Klæbu skal være en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling. Delmål: Kapasitet og kvalitet i de ulike tjenester tilpasset kommunens befolkningsutvikling Vekt på egenmestring og ansvar for egen helse God balanse mellom institusjon, hjemmetjenester, omsorgsboliger og dagtilbud Godt forberedt på eldrebølgen 4

6 Andre lokale føringer Handlingsprogram Folkehelseplan for Klæbu kommune Plan for kompetanseutvikling Temaplan for habiliterings- og rehabiliteringstjenester for voksne , Trondheim kommune Avklaringer Planens virkeområde Handlingsplanen for habiliterings- og rehabiliteringstjenester gjelder tjenester som tilbys og ytes etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 nr.5: Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, nærmere regulert i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hva er habilitering og rehabilitering? Definisjon Handlingsplanen følger den offentlige definisjonen av habilitering og rehabilitering, slik den framgår av forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 3: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Kommunen er kjent med at regjeringen ønsker å endre på denne definisjonen, da rehabilitering i mange tilfeller er en livslang prosess, og ikke tidsavgrensede prosesser som beskrevet i dagens definisjon. Når det foreligger vedtak om ny definisjon, vil kommunen forholde seg til denne. Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering Forskrift for habilitering og rehabilitering stiller følgende krav til kommunen (kap.3): Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Tjenester som inngår i kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, jf. 1 og 3. Re-/habiliteringstilbudet skal gis uavhengig av pasientens og brukerens boform. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ved behov samarbeide med andre etater. 5

7 Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. I Klæbu kommune er det tjenesteteam som fungerer som koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal motta meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan. Kommunen skal legge forholdene til rette slik at personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne melde mulige re-/habiliteringsbehov som personellet blir kjent med i tjenesten. Meldingen gis til koordinerende enhet eller dit kommunen bestemmer. Kommunen skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten, før habilitering og rehabilitering settes i gang. Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av pasientens og brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra Arbeids- og velferdsetaten eller fra andre relevante instanser. Organisering og koordinering Hvor kan man henvende seg? Tjenesteteam (koordinerende enhet): Ved behov for sammensatte tjenester for habilitering og rehabilitering. Henvendelser kan rettes til tjenesteteam fra bruker selv, deres pårørende, fylkeskommunale tjenester, eller ansatte i kommunens tjenesteapparat (eventuelt andre instanser). Direkte til re-/habiliteringstjenesten Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen Tjenesteteam: Tjenesteteamet er tverrfaglig sammensatt med representanter fra hjemmetjenesten, sykehjemmet, hjemmesykepleien, barnevernet og re- /habiliteringstjenesten, og skal informere pasient/bruker om muligheter og tilbud, samt sørge for nødvendig utredning og fatte vedtak om oppfølging ved behov for habilitering og rehabilitering. Re-/habiliteringstjenesten: o Fysioterapitjeneste o Ergoterapitjeneste, herunder syns- og hørselskontakt o Hjelpemiddelformidling Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Psykisk helsetjeneste Rustjeneste: Treffstedet 6

8 Lærings- og mestringstilbud (LMS- tilbud): Kurs i depresjonsmestring (KiD-kurs) og kurs i selvhevdelse, i regi av psykisk helsetjeneste. Foreldreveiledning "De Utrolige Årene" (DUÅ) i regi av barnevern, PPT og psykisk helsetjeneste. Forebyggende og helsefremmende arbeid for seniorer og eldre: Dagaktivitetstilbud, forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi: Klæbu kommune skal legge til rette for velferdsteknologiske løsninger som assistanse for sine brukere og ansatte. Se egen prosjektplan. Samhandling Samarbeidspartnere Andre tjenesteytere innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen, samt andre kommunale sektorer som kultur og oppvekst. Klæbu legesenter Klæbu fysioterapi Avtale med privat logoped: Benyttes i forbindelse med opplæring og medisinsk oppfølging Trondheim kommune: o Samarbeid om pårørendeskoler for pårørende til personer med demens o Hjelpemiddelformidling Selli rehabiliteringssenter: Kommunal plass Andre viktige samarbeidspartnere er NAV og spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenestene. Avtalen skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetaket. Avtalen skal etablere gode samhandlingsarenaer som sikrer at partene videreutvikler og implementerer omforente samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Samarbeidsavtalen angir overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder, samt prosess for vedtak av retningslinjer mellom partene. Samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillig sektor Frivilligsentralen i Klæbu: Klæbu kommune og Klæbu frivilligsentral samarbeider i stor grad om dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende seniorer. I tillegg tilbyr Frivilligsentralen følgetjeneste for kommunens innbyggere både i og utenfor institusjon (følge til lege, sykehus, frisør etc.), besøksvenner, trim/aktivitetstiltak ved omsorgsboliger og sykehjem m.m. Brukerrepresentanter har deltatt i utviklingen av nye kommunale prosjekter, som dagaktivitetstilbud for hjemmeboende seniorer og forebyggende hjemmebesøk. Gjensidig samarbeid mellom Klæbu kommune og ulike brukerorganisasjoner. 7

9 Utfordringer U1- Bevisstgjøring av ansvar for egen helse Gjennom Folkehelsemeldingen ønsker regjeringen å føre en politikk som skaper muligheter og forutsetninger for at hver enkelt kan mestre eget liv. God helse er en viktig ressurs, både på samfunnsnivå og individnivå, og handler ikke bare om fravær av sykdom, men også det å være i stand til å mestre de utfordringer som man møter gjennom livet. Pasient/bruker kan stå i fare for å bli en passiv mottaker av helsetjenester, fordi vedkommende ikke får god nok anledning til å involvere seg i prosessen. Det gjennomføres ikke alltid forventningsavklaringer mellom kommune/tjenesteyter og bruker/pasient hvor det framgår hvilket ansvar som ligger hos kommune og tjenesteyter og hvilket ansvar som ligger hos bruker/pasient og pårørende. Pasient/bruker kan også bedre settes i stand til å leve med sin helsetilstand. U2- Tilgjengelighet for alle Noen kommunale og offentlige bygg- og anlegg, uteareal og nærmiljø bærer i dag preg av å ikke ha gode nok løsninger for universell utforming. Dette kan skyldes manglende fokus på og kunnskap om universell utforming i planleggingsarbeid. U3- Økende antall eldre og mennesker med kroniske sykdommer Klæbu kommune har gjennom det ordinære tjenestetilbudet og ulike prosjekter sørget for å lage en solid grunnmur i tilbudet til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Samhandling mellom tjenestene og tilgangen til relevante og tilstrekkelige frisklivs- og mestringstilbud for barn og voksne kan bli bedre. Samtidig vet vi at både antallet eldre og mennesker med kroniske sykdommer øker, hvilket fordrer mer kapasitet, kompetanse og innovasjon. U4- Økende behov for vurderings- og kartleggingskompetanse Med bakgrunn i ovennevnte utfordringer er det et økende behov for vurderings- og kartleggingskompetanse. For å avdekke behov for habilitering og rehabilitering kreves det at ansatte innehar god vurderingskompetanse, samt at det finnes gode systemer og kartleggingsverktøy for avdekking og registrering av behov på individ- og systemnivå. I tillegg må det være enkelt for kommunens innbyggere å innhente informasjon om de ulike tjenestene og tilbudene. U5- Samhandling og koordinatorrollen, ansvarsgruppe og individuell plan (IP) I følge Forskrift for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator skal tjenesteteam/koordinerende enhet ha overordnet ansvar for arbeidet med IP og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Det er meldt inn behov fra ansatte om avklaring og tydeliggjøring av rollen som koordinator og rollene i ansvarsgruppene. Overgangen fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste er i bedring, i stor grad grunnet nye retningslinjer for inn- og utskriving og elektronisk meldingssystem. Det er likevel viktig å opprettholde fokuset på å skape en mest mulig sømløs overgang mellom 8

10 tjenestenivåene. Dette vil også være viktig for overganger innad i kommunen og i forbindelse med kommunesammenslåingen. Handlingsplan Mål for Omsorgsplanens hovedmål «Klæbu skal være en kommune i vekst, med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling» Omsorgsplanens delmål er 1. Kapasitet og kvalitet i de ulike tjenester tilpasset kommunens befolkningsutvikling 2. Vekt på egenmestring og ansvar for egen helse 3. God balanse mellom institusjon, hjemmetjenester, omsorgsboliger og dagtilbud 4. Godt forberedt på eldrebølgen Habiliterings- og rehabiliteringsplanens mål for : 1. God kommunikasjon med kommunens innbyggere 2. Tidlig innsats 3. God kunnskap hos pasienter, brukere og pårørende 4. Koordinerte og helhetlige tjenester 5. God brukermedvirkning 6. God kompetanse hos ansatte Satsningsområder og tiltak God kommunikasjon med kommunens innbyggere Undernevnte tiltak bidrar til å motvirke utfordringene U2 og U4. Tiltak: Oppdatert info om habilitering, rehabilitering og koordinerende enhet synliggjøres på Klæbu kommunes hjemmesider og andre sosiale medier. Universell utforming av hjemmesidene. Ansvar og samarbeid: Administrativt informasjonsforum Jevnlig informasjon via lokalmedia og Klæbuposten. Ansvar og samarbeid: Som over God tilgjengelighet til fagpersoner. Ansvar og samarbeid: Enhetsleder melder inn kontaktopplysninger og telefontid til administrativt informasjonsforum Delta på møter hos ulike lag/organisasjoner og foreldremøter i barnehage/skole med informasjon. Ansvar og samarbeid: Aktuelle fag- og enhetsledere Synlige og lett tilgjengelige brosjyrer med info om kommunens tilbud og tjenester. Ansvar og samarbeid: Fag- og enhetsledere Eventuelle kostnader: Ingen. 9

11 Tidlig innsats Undernevnte tiltak bidrar til å motvirke utfordringene U3, U4 og U5. Tiltak: Tidlig innsats hos barn og unge. Tiltak/prosedyrer etter kartlegginger, økt helsesøsterressurs, helsestasjon på foreldremøter, økt dialog mellom helsetjenestene og barnehage/skole o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg og kommunalsjef kultur og oppvekst Opprettholde og videreutvikle eksisterende lavterskeltilbud, som: Hverdagsrehabilitering Forebyggende hjemmebesøk Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende seniorer og eldre Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens Helsestasjon for ungdom Treffstedet o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg Styrke rehabiliterings- og vurderingskompetansen hos ansatte. Skal legges inn som mål i plan for kompetanseutvikling o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef og enhetsledere i helse og omsorg Tiltak for å unngå ventelister (effektivitet). Prioriteringsnøkler for aktuelle utøvende enheter (se eks. hos re- /habiliteringstjenesten og Trondheim kommune) Tilstrekkelige ressurser Sette pasienter og brukere i stand til å mestre egen hverdag (se tiltak om god kunnskap hos pasienter/brukere og pårørende) o Ansvar og samarbeid: Fag- og enhetsledere, kommunalsjef helse og omsorg Eventuelle kostnader: Dagaktivitetstilbud for seniorer, forebyggende hjemmebesøk og treffstedet finansieres per i dag av tilskuddsmidler og tett samarbeid med frivillig sektor. Kompetanseheving. God kunnskap hos pasienter/brukere og pårørende Undernevnte tiltak bidrar til å motvirke utfordringene U1 og U3. Tiltak: Den enkelte tjenesteyter skal gi pasient og bruker helserelatert kompetanse og kunnskap om mestring av egen hverdag Ansvar og samarbeid: Fag- og enhetsledere har ansvar for å ta opp dette tema med sine ansatte, f.eks. i etisk refleksjon eller deltjenestemøter. Koordinator og ansvarsgruppe. Opprettholde og videreutvikle eksisterende tilbud og opplæring som øker den enkelte innbyggers, pasients og brukers kunnskap om mestring av egen hverdag. o Ansvar og samarbeid: Ledere i helse og omsorg og i kultur og oppvekst 10

12 Gjensidig forventningsavklaring mellom kommune og innbygger Tema i kartleggingssamtale/førstegangskonsultasjon med bruker/pasient Et fokus ved saksbehandling og tildeling av tjenester. o Ansvar og samarbeid: Den enkelte tjenesteyter og innbygger Folkeopplysning Gjøre informasjonsmateriell tilgjengelig på papir og internett Invitere seg inn i ulike forum hvor barn, voksne og eldre deltar o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg Eventuelle kostnader: Noen tiltak forutsetter videreføring av tilskuddsmidler. Koordinerte og helhetlige tjenester Undernevnte tiltak bidrar til å motvirke utfordringene U4 og U5. Tiltak: Øke den tverrfaglige vurderingskompetansen i tjenesteteam ved å invitere inn representanter fra helsestasjon og psykisk helsetjeneste. o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg, leder KE/tjenesteteam Koordinatorrollen avklares og tydeliggjøres. Koordinator bør være uavhengig av fagbakgrunn. Invitere kultur - og oppvekst til økt samarbeid. o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg og kommunalsjef kultur og oppvekst, leder KE/tjenesteteam Sikre opplæring av koordinator og ansvarsgruppe o Ansvar og samarbeid: Leder KE/tjenesteteam Klare mål og tiltak for korttidsopphold på institusjon. o Ansvar og samarbeid: KE/tjenesteteam Klare mål og tiltak for rehabiliteringsopphold på institusjon. o Ansvar og samarbeid: KE/tjenesteteam Opprettholde tilbudet på Selli Rehabiliteringssenter. o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg Implementere HPH (helhetlig pasientforløp i hjemmet) o Ansvar og samarbeid: Leder KE/tjenesteteam, enhetsledere og kommunalsjef helse og omsorg Opprettholde og videreutvikle samarbeid med frivillig sektor. o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef helse og omsorg og kommunalsjef kultur og oppvekst Eventuelle kostnader: Kompetanseheving HPH og koordinator/ansvarsgruppe God brukermedvirkning Undernevnte tiltak bidrar til å motvirke utfordringen U1. Tiltak: Sikre brukermedvirkning på individ- og systemnivå, jmfr. Pasient- og brukerrettighetsloven, kap.3 Individnivå: Legge vekt på å avklare forventninger, mål og behov. Tjenesteyter har ansvar for å gi informasjon og kunnskap om hva som er realistisk å oppnå. Informasjonsplikt og informert samtykke. 11

13 Systemnivå: Involvere brukerrepresentanter og aktuelle brukerorganisasjoner for innspill og deltakelse i planprosesser og planlegging av universelle løsninger i nærmiljøet, friluftsområder og IKT. o Ansvar og samarbeid: Den enkelte tjenesteutøver, leder tjenesteteam/ke, den enkelte koordinator og ansvarsgruppe, kommunalsjef helse og omsorg, aktuelle brukerorganisasjoner og -råd. Styrke samarbeidet med KFU (kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) Ansvar og samarbeid: Leder for KFU og kommunalsjef og enhetsledere helse og omsorg Sikre at brukerrepresentanter får god informasjon om aktuelle saker og en avklaring av forventninger til samarbeidet. Ansvar og samarbeid: Den enkelte tjenesteyter på individnivå og kommunalsjef helse og omsorg på systemnivå Eventuelle kostnader: Timespris brukerrepresentant God kompetanse hos ansatte Undernevnte tiltak bidrar til å motvirke utfordringene U3, U4 og U5. Tiltak: Styrke rehabiliterings- og vurderingskompetansen. Settes opp som mål i plan for kompetanseutvikling Internundervisning fra re-/habiliteringstjenesten Gode henvisningsrutiner ved nye brukersaker til re-/habiliteringstjenesten. I henvisninger hvor bruker har behov for sammensatte tjenester må det videreformidles at dette må søkes om gjennom KE. o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef og enhetsledere i helse og omsorg Styrke relasjonskompetansen. Internundervisning av psykisk helsetjeneste/bht o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef og enhetsledere i helse og omsorg Forventningsavklaring rundt rollen som koordinator og rollen som deltaker i ansvarsgruppe. Implementere eksisterende kommunale retningslinjer i større grad. Internundervisning av KE for de som er aktuelle o Ansvar og samarbeid: KE/tjenesteteam Øke kunnskapen om de ulike tjenestenes/enhetenes mål. Tema i felles fora Invitere aktuelle personer fra andre enheter til informasjon og orientering på egne interne møter (f.eks. personalmøter). o Ansvar og samarbeid: Kommunalsjef, enhetsledere og fagledere i helse og omsorg, og kultur og oppvekst 12

14 Ha fokus på holdninger rundt begrepet ansvar for egen helse Ta med og beskriv begrepet i relevante kommunale planer og som en retningslinje ved tildeling av kommunale helsetjenester. o Ansvar og samarbeid: Fag- og enhetsledere har ansvar for å ta opp dette tema med sine ansatte, f.eks. i etisk refleksjon eller deltjenestemøter. Eventuelle kostnader: Kompetanseheving 13

15 Kilder Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet fra internett Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan (IP) og koordinator uell%20plan%20og%20koordinator.pdf Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering ( ). Hentet fra internett O/SVED/OpptrappingsplanRehabilitering.pdf Meld. St. 19 ( ) Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter. Hentet fra internett /id / Kommuneplanens samfunnsdel amfunnsdel.pdf Omsorgsplanen

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.11.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM HABILITERING OG REHABILITERING RESULTAT FRA SPØRREUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I 2015 MARIT BERGELAND - SENIORRÅDGIVER/JURIST ANNE BARKVE ANDERSEN - SENIORRÅDGIVER/

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 2019 Hva vil regjeringen og hvilke muligheter gir det? Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver NSH konferanse, Lillestrøm 13. juni 2017 Regjeringen vil

Detaljer

Askøy, et lite stykke Norge

Askøy, et lite stykke Norge Askøy, et lite stykke orge 28 002 innbyggere + 2 nye hver dag 2300 ansatte + Private + Frivillige + pesialisthelsetjenesten/ Helseforetak Uten koordinering og system for samarbeid faller noen mellom Hva

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer Stavanger 3. november 2011 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Læring og mestring en viktig brikke i helheten Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Disposisjon Læring og mestring i et historisk perspektiv Samhandlingsreformen

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet Helsepolitiske føringer av betydning for fysioterapeuter Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Samhandling

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned BRUKERMEDVIRNING Brukers rett og mulighet til innflytelse Bruker? Personer som har behov for tjenester fra det offentlige for å kunne leve et selvstendig liv med deltagelse på ulike arenaer, i familien,

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling

Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling Vestre Viken, 23. september Spesialrådgiver Kari Hvinden (NK LMH) Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Koordinerende Enhet (KE)

Koordinerende Enhet (KE) Koordinerende Enhet (KE) Opprinnelse, lovhjemler, utforming og oppbygging, mandat og samarbeidsform v/systemkoordinator Lov og Forskrift Forskrift om habilitering og rehabilitering påla i 2001 kommunene

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator NSH 27 mai 2013 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering 1 To forskrifter blir til EN ny Forskrift

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden,

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Langesund 05.04.17 Rådgiver Janne Wikheim Aas Fylkesmannen i 1 Diverse informasjon om : Opptrappingsplan rehabilitering og habilitering Tilskudd frist 17.04.17 Fagdag 1. juni - rehabilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Arbeidsgruppe Kommunene: Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Anne Margrethe

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enheter (KE) i Helse Fonna HF område og deres samarbeidspartnere M. Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enheter (KE) i Helse Fonna HF område og deres samarbeidspartnere M. Røthing MØTEPLASSEN 2017 Nettverk for koordinerende enheter (KE) i Helse Fonna HF område og deres samarbeidspartnere Arbeidsutvalget Kommunar Helse Fonna Christin Berge Christiansen Birgit Almås Katrine Einarsen

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter Koordinerende enhet 2001 Første lovbestemmelse om koordinerende enhet i kommuner og helseforetak 2012 Ny helselovgivning med skjerpede krav til de koordinerende enhetene 2015 Veileder om rehabilitering,

Detaljer