НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)"

Transkript

1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје Број 14 Год. LVI Аконтацијата за 2000година изнесува денари. Овој број чини 50 денари. Жиро сметка Врз основа на член 24-а од Законот за трговија (,,Службен весник на РМ" бр 23/95, 40/95, 23/95 и 43/99) член 10 став 4 од Законот за акцизите ( Службен весник на РМ" бр 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/ 98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за формирање највисоки цени на одделни нафтени деривати ( Службен весник на РМ" бр 47/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ( Службен весник на СРМ" бр 38/90 и Службен весник на РМ" бр 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 1 Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа а) Моторни бензини -МБ-86 -МБ-98 -БМБ-95 б) Дизел гориво -Д-1 -Д-2 "в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) г) Мазут 2 Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно тарифниот 6poj 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната рафинериска цена и производната рафинериска цена изнесуваат а) Моторни бензини -МБ-86 -МБ-98 -БМБ-95 б) Дизел гориво -Д-1 -Д-2 в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) ден/лит ден/лит а ден/лит, г) Мазут О 093 ден/кг 3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од година БроЈ /1 22 февруари 2000 година Скопје Претседател на Владата Република Македонија, Љубчо Геopгиевски, с р на ден/лит до до до ден/лит до до ден/лит до до ден/кг 314. Врз основа на член 24 од Законот за трговија ( Службен весник на РМ" бр 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ( Службен весник на СРМ" бр 38/90 и Службен весник на РМ" бр 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД- ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 1 Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа а) Моторни бензини -МБ-86 -МБ-98 -БМБ-95 б) Гасно масло-дизел гориво -Д-1 -Д-2 в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) г) Масло за горење (мазут) ден/лит до до до ден/лит до ' до ден/лит ч до до ден/кг Цените од став 1 на оваа точка, потточките а", б" и в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката г" важи франко производител во земјата 2 Во малопродажните цени утврдени со точка 1 од оваа одлука содржан^ се акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот 3 Во цените од точка 1 освен во потточката г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат а) Моторни бензини -МБ-86 -МБ-98 -БМБ-95 ^б) Дизел гориво -Д-1 -Д-2 в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) г) Масло за горење (мазут) ден/лит до 1,800 до 1,800 до 1,800 ден/лит до 1,800 до 1,800 ден/лит до 1,800 до 0,220 ден/кг 4 Од износот на платените акцизи од точка 2 на оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензискоинвалидско осигурување

2 Стр 600-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија", а ќе сс применува од 00,01 часот на година Образец број 1 БроЈ /1 22 февруари 2000 година Скопје Претседател на Владата на Република Македонија, Љубчо Георгиевски 9 с р 315. Врз основа на Макроекономската политика на Владата на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија" бр 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе ОДЛУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА УВОЗ И ЦА- РИНЕЊЕ НА СТОКИ ВО 2000 ГОДИНА 1 Деловните субјекти регистрирани за надворешнотрговското работење се должни при склучување на договорите за увоз на стоки и услуги со странски лица да го утврдат начинот, условите и извориве на средства од кои ќе се плаќа ТОЈ увоз 2 Субјектите од точка 1 на оваа одлука, при поднесувањето на декларацијата за царинење на стоките кои се предмет на увоз се должни на царинските органи да им поднесат потврда за обезбедени девизни средства за плаќање на предметниот увоз од овластената банка за вршење работи на платен промет со странство Потврдата од став 1 на оваа точка банката ja издава на образец бр 1 КОЈ е составен дел на оваа одлука, наведувајќи го притоа начинот на плаќање на увозот и изворот на девизите 3 Царинските служби нема да вршат прием на декларација и да вршат царинење на стоките за кои субјектите немаат доставено потврда согласно точка 2 од оваа одлука 4 По исклучок на точка 2 од оваа одлука, потврда за обезбедени девизни средства не се поднесува за - увоз на стоки по решенија на компензациони работи или кооперација,. - привремен увоз на стоки освен работите на посредување-реекспорт, - увоз на стоки (во натура) по решенија за наплата на извозот со увоз, - сместување на стоки во консигнационен склад, - увоз на стоки без плаќање на противвредност, - враќање на несоодветни или непродадени извезени стоки, - увоз на стоки заради замена на несоодветни стоки кои се вратени во странство односно предадени на царинарницата,' - увоз/враќање на привремено извезени стоки за кои нема плаќање во странство по ниеден основ и - увоз на стоки, освен стока за широка потрошувачка врз основа на склучен договор за кредитно задолжување во странство, регистриран од Народната банка на Република Македонија 5 OBati одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија" Бр /1 15 февруари 2000 година Скопје Претседател на Владата на Република Македонија, Љубчо Георгиевски, с р 316. Врз основа на член 53 од Законот за надворешнотрговското работење ( Службен весник на РМ" бр 31/ 93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗ НА ЖИВО ЈАГНЕ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Се забранува извоз на живо Јагне од Република Македонија 2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден'од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија" Бр /1 Претседател на Владата 15 февруари 2000 година Република Македонија, Скопје Љубчо Георгиевски, с р

3 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр Врз основа на член 47, став 4 од Законот за социјалната заштита ( Службен весник на РМ" бр 50/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - БАЊА БАНСКО 1 Се дава согласност на одредбите на Статутот на Заводот за заштита и рехабилитација - Бања Банско, што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на година 2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен верник на Република Македонија" Бр /1 15 февруари 2000 година Скопје Претседател на Владата на Република Македонија, Љубчо Георгиевски, с р 318, Врз основа на член 6 од Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија ( Службен весник на РМ" бр 56/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ- ЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИ ОГРАНИ- ЧУВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ЗА 1999 ГОДИНА, СОГЛАСНО СО СПОГОДБАТА ЗА ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Член 1 Во Одлуката за определување на квантитативните ограничуван,а во извозот и увозот на стоки за 1999 година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија ( Службен весник на Република Македонија" бр 8/99, 37/99 и 1/2000), во членот 1, зборовите 31- јануари 2000 година" се заменуваат со зборовите 31 март 2000 година" Член 2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија" Бр /1 15 февруари 2000 година Скопје 319. Претседател на Владата на Република Македонија, Љубчо Георгиевски, с р Врз основа на член 133 став 1 алинеја 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ( Службен весник на РМ" бр 7/97,15/97,11/99 и 81/99), Комисијата за хартин од вредност на својата седница одржана на година, донесе РЕШЕНИЕ 1 Се одзема оддбрението бр /1 од година за основање и вршење работи со долгорочни хартии од вредност на АБД АД со седиште во Скопје, ул Васил Главинов" б б Л Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република Македонија" Број / февруари 2000 година Скопје Претседател на Комисијата, Никола Груевски, с р 320. Врз основа на член 107 став 3 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ( Службен весник на РМ" бр 21/98), Министерството за здравство објавува СПИСОК НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ДОБИЛЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА фирма седиште Производното трговско претпријатие" КОМПАКТ СП" доо експорт-импорт Скопје, ул, Дрезденска" бр 2 Друштво за производство, промет и услуги ЕКО-ФАРМ" ЗекириЈа и други, доо Тетово, ул Г Стојчевски" бр 36-а Трговско друштво за трговија со лекови на големо и услуги увоз-извоз АПТЕЧНА ЛИГА" еоод ДООЕЛ Скопје, бул АВНОЈ" бр 64-А Претпријатието за трговија АВИЦЕНА" д о о увозизвоз Скопје, ул,,ленинова" бр 38 Претпријатие за медицинско снабдување на големо и мало ФАРМТРЕЈД" ц о Скопје, бул Партизански Одреди" ИНТЕРКОМ доо увоз-извоз Скопје, ул. Дане Крапчев" бр бр 127/27 Друштво за производство, промет, услуги и посредување ЛАБТЕХ" ДООЕЛ Александар Гагоски, увоз-извоз Скопје, ул. Партениј Зографски" бр 48 Претпријатието за трговија на големо и мало со увоз-извоз ВАНЕМИК" п о Струга, ул Елпида Караманди" бр 17 Претпријатие за производство, промет и услуги ВЕСТА ДРОГЕРИЈА", увоз-извоз, д о о Скопје, ул Востаничка" бр 53

4 Стр 602-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари 2000 фирма седиште Трговско претпријатие за промет на големо и мало и извоз-увоз МЕДИКУС" доо Претпријатието за трговија на големо и мало и промет со лекови МАКО-ФАРМ" д о о увоз-извоз Претпријатие за промет и услуги АНЕКС" д о о, експорт-импорт Претпријатие за производство и промет на фармацевтски, хемиски и козметички производи t Друштво за производство, трговија и услуги КОНОКИ" Елеонора и др д о о Експорт-Импорт Трговско друштво СГ-СФ Мато и други д о о, експортимпорт Скопје Друштво за производство, трговија и услуги НЕРЕЗ- Максим" ДООЕЛ, увоз-извоз Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГО- МАРКЕТ" АЦЕ и БЛАГОЈКА, Д о р експорт-импорт, Скопје Бр /1 26 јануари 2000 година Скопје Скопје, бул Партизански Одреди" бр 121/2-4 СКОПЈЕ, ул Востаничка" бр 59 Скопје, ул Тоне Томшиќ" бр 25 Скопје, ул Ловќенска" бр 25 Скопје, ул,бертранд-расел" бр 11 Скопје, ул Партизански одреди" згр 153 Б-2-92 Куманово, ул Ристовац" бр 10 Скопје, ул Црвена Скопска општина" бр 4 Министер, Доц д-р Драган Даниловски, с р 321. Врз основа на член 107 став 3 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ( Службен весник на РМ" бр 21/98), Министерството за здравство објавува СПИСОК НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ДОБИЛЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО НА ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА фирма седиште Претпријатие за промет ЛЕСНИНА" д о о Друштво за поправка и одржување на медицинска опрема АДРИАМЕД-НКР" доо, Претпријатие за промет на големо и мало и услуги МЕДИ-МАР" д о о извоз-увоз Производно трговско претпријатие ИНЕЛ МЕДИКА" експорт-импорт Друштво за промет и услуги БИОТЕК-Анкица и други", доо, експорт-импорт Друштво Ја производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало МЕДИКА ПЛАНТ", Милка и Слободанка д о о Претпријатие за трговија на големо и мало, угостителство, и туризам и услуги Б&М-комсрц" увоз-извоз Тетово Трговско друштво АНТРОДАТА" Катарина д о о експорт-импорт Друштво за промет на големо и мало и производство Димче БИТОЛА ПРОМЕТ" увоз-извоз доо Бр /1 26 Јануари 2000 година Скопје ; а СКОПЈС, ул Даме Груев" бр 28 СкопЈе, ул 11 Октомври" бр 32 СКОПЈС, ул Црниче" бр 52 СКОПЈС, ул Македонска Ударна бригада" бр 18 СКОПЈС, ул Водњанска" бр 7 СКОПЈС, ул Кузман Јосифовски Питу" бб згр Б-3 Тетово, ул Маршал Тито" бр 74/2 СКОПЈС, ул Партизански одреди" бр 17-4/1 Битола, ул Партизанска" бр 2 Министер, Доц д-р Драган Даниловски, с р

5 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр Уставниот суд на Република Македонка врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија" бр 70/92), на седницата одржана на 2 февруари 2000 година, донесе ОДЛУКА 1 Се укинуваат Одлуката за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план на II станбена заедница - Тетово, донесена од Собранието на општина Тетово на 7 јуни 1995 година и Одлуката за усвојување на Деталниот урбанистички план за И станбена заедница Тетово, донесена од Собранието на општина Тетово на 27 декември 1995 година 2 Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија" 3 Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Мердаим Зеќири од Тетово преку полномошникот Крсте Ристовски адвокат од Тетово, со решение У бр 78/99 од 24 ноември 1999 година поведе постапка за оценување законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ( Службен весник на СРМ" бр 38/85 и 18/ 89) КОЈ важел во времето на нивното донесување 4 Доносителот на оспорениот акт во одговорот на наводите по однос на решението за поведување постапка покрај другото наведува дека оспорените одлуки се донесени по спроведена законска постапка Во врска со прашањето дали во конкретниов случај по оспорените одлуки има докази дека била донесена нацрт одлука за измени и дополнување на планот и дали е донесено решение за ставање на Јавен увид и Јавна расправа, доносителот наведува дека задолжителната постапка околу водењето на постапката била доверена на Министерството за урбанизам и градежништво Подрачна единица - Тетово од причини што општината во тоа време немала посебна служба од областа на урбанизмот, па сигурно ова министерство Ја има завршено работата исклучиво во рамките на законските прописи за што Судот е известен 5 Од изнесеното произлегува дека Собранието на,општината односно Советот на општина Тетово како овластен орган нема донесено нацрт одлука за измени на планот ниту решение за ставање на Јавен увид и Јавна расправа по нађрт измените како задолжителни елементи на постапката за донесување на планот 6 Судот на седницата утврди дека во "Одлуката за измени и дополнување на ДУП за втора станбена заедница донесена на 7 Јуни 1995 година во член 1 е предвидено дека се вршат измени и дополнувања на ДУП, меѓу другото, и -да се прошири улицата Ѓорче Петров" на 5 метра, - да се проектира изградба на индивидуални станбени згради од П+2 на делот од Населбата Теќе" наспроти Неметали" и ОУ Неим Фрашери" каде што е предложено изградба на високоградба од П+4, зелени и слободни простори односно паркинг и - да се прошири габаритот на куќата на ул 102" бр 7 КП бр 4085/48 Понатаму во Одлуката е предвидено кои прилози ги содржи Урбанистичкиот план, што содржи текстуалниот дел на планот КОЈ ГО заверува планот и каде се чува планот л 7 Во Одлуката за усвојување на ДУП за II станбена заедница е предвидено дека со оваа одлука се усвојува ДУП за II станбена заедница со извештајот за неприфатените забелешки од Јавната расправа, што содржи графичкиот и текстуалниот дел на планот, КОЈ врши заверка на планот и каде се доверува планот на чување 8 Во однос на постапката што е спроведена пред донесување на оспорените одлуки Судот утврди дека Министерството за урбанизам и градежништво дало согласност на предлог-планот за измена на планот на II Станбена заедница врз основа на Одлуката за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план, извештајот од комисијата по однос на забелешките од Јавниот увид и Јавната расправа, одговор на приговорите изготвен од изработувачот на планот Комуна проект" од Тетово, и предлог-планот за измена на Деталниот урбанистички план за И станбена заедница - Тетово При разгледување на доставените документи беше констатирано дека Извештајот од Комисијата по однос на забелешките од Јавниот увид и Јавната расправа е од 3 април 1995 година, а занисникот од Комисијата е од 8 мај 1995 година Министерството за урбанизам - Подрачна единица Тетово достави писмено известување што Месната заедница Теќе" од Тетово го доставила до Министерството за урбанизам од КОЈ може да се види дека ДУП за II станбена заедница бил на јавна расправа и Месната заедница има одредени забелешки од аспект на сообраќајното решение предвидено во планот Ова Министерство достави и записници од Претседателството на Собранието и од Извршниот одбор од кои може да се изведе заклучок дека за Урбанистичкиот план било расправано, а има и документ од страна на Електростопанство на Македонија за енергетска согласност во однос на проектираната мрежа за ОВОЈ урбанистички план 9 Согласно член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ( Службен весник на СРМ" бр 38/85, 18/89) КОЈ важел во времето на донесувањето на оспорените одлуки, нацртите на плановите задолжително се ставаат на Јавна расправа Koja се спроведува со излагање на плановите најмалку петнаесет дена во соодветна просторија на месната заедница, а забелешките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се доставуваат до органот на управата за работите на урбанизмот во нисмена форма во рок од 15 дена од завршувањето на Јавната расправа Врз основа на прифатените забелешки о^ јавната расправа се подготвува предлог план ч ^ Според член 33 од Законот, органот на управата надлежен за урбанизам му доставува на Републичкото собрание односно на Собранието на општината предлог на просторен, односно урбанистички план заедно со извештајот од Јавната расправа со образложение за неприфатените забелешки 10 Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека по оспорените одлуки за измена на Деталниот урбанистички план не е спроведена постапка согласно законот, односно Собранието на општината не донело решение за отпочнување на постапка за измена на планот ниту решение за ставање на Јавен увид и Јавна расправа по нацрт план во КОЈ рок и каде ќе се одржи Јавна расправа за информирање на граѓаните, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука 11 Оваа одлука Судот ja донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов У бр 78/99 Претседател 2 февруари 2000 година на Уставниот суд на Република Скоше Македонија, д-р Милан Недков, с р

6 Стр 604-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари ) Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ( Сл весник на РМ" бр 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува РЕШЕНИЕ Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Пуздерци - Општина Пробиштип Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во Службен весник на Република Македонија", Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ( Сл весник на РМ" бр 34/72 и 13/78) Бр /1 Директор 7 февруари 2000 година правник Ѓорѓи Лазески, с р Скопје 11. СПОГОДБИ Врз основа на член 95, став 2, од Законот за работните односи и член 25, од Колективниот договор за финансиските организации во Република Македонија, Синдикатот на работниците од финансиски организации на Македонија и Здружението на банкарство и осигурување при Стопанската комора на Македонија, на година, склучија СПОГОДБА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО- ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Член 1 Важењето на Колективниот договор за финансиските организации во Република Македонија, се продолжува за 2 години сметано од година Член 2 Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во Службен весник на Република Македонија" Синдикат на работниците од финансиските организации на Македонија Претседател, Светлана Петровиќ, с р Огласен дел Здружение на банкарството и осигурувањето при Стопанската комора на Македонија Претседател, Хари Костов, с р ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението Трег бр 14239/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар основање со ЗТД Друштво за производство, промет и услуги ГРАДИНАР" СД Слободан ДООЕЛ експортимпорт Скопје, ул Првомајска" 7 б б Основач Слободан Павловиќ од Скопје, ул Козјак" 18 1 Управител Слободан Павловик од Скопје Дејности 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 12/1, 01 12/2, 01 13/3, 01 30, 01 30, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 И, 51 12, 51 13, 51 15, 5116, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 70, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 П, 51 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 25, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 55 30/1, 55 30/2, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 71 10, 71 31, 71,32, 71 33, 71 10, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 ID, 74 13, 74 40, 74 82, 74 83, Од Основниот суд Скопје I-Скопје, Трег бр 14239/ 99 (44215) Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 14243/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар основање со ЗТД Друштво за производство, промет и услуги МИЛЕНИУМ" СД Снежана и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул Јане Сандански" 82, ТЦ Бисер локал 67 Оснивачи Снежана,Цветковска од Скопје, ул Будимпештанска" 15-б Управител Драги Цветковски од Скопје Дејности 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 12/1, 01 13/1, 01 30, 50 10, 50 30/1, /2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 И, 51 12, 5113, 51 15, 51 16, 5117, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 5Д 48, 52 50, 52 63, 55 30/1, 55 30/2, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 71 10, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 74 13, 74 40, 74 13, 74 40, 74 82, 74 83, Од Основниот суд СкопЈе1- Скот е, Трег бр 14243/ 99 ^ (44216) Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението Трег бр 12012/99, на регистарска влошка бр ООО, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛА", Гордана и Сашко ДОО Кавадарци, ул Илинденска" бр 76 Дејности 17 41/1, 18 21, 18 22, 18 23, 51 4Г, 51 42, 52 41, 52 42, 51 16, 51 17, 60 24, 63 12, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 53, 51 55, 51 56, 52 12, 52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 52 43, 52 44, 52 44/2, 52 44/3, и Надворешнотрговски промет надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не- Yпрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, застапување на странски фирми и малограничен промет Од Основниот суд Скопје I-Скопје, Трег бр 12012/ 99 (44218) Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението Трег бр 14255/99, на регистарска влошка бр , гр запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за вршење дејност на патнички агенции и туроператори ПМТ" ДООЕЛ Предраг Поповиќ Скопје, бул Гоце Делчев" бр И Т Ц Мавровка ламела А

7 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр 605 Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за СВОЈ л сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сито свои средства Лидија Његач, управител со неограничени овластувања Дејност Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Трег бр 14255/ 99 (1138) Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 13402/98, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги МАРТА-ПРОМ" Љубица, ДООЕЛ, ул И Октомври" бр 38/16, Скопје Усогласување - основање на трговско друштво ДООЕЛ 9 Основач Јовчевска Љубица од Скопје Дејности 17 40/1, 17 40/2, 17 53, 17 54/1, 17 54/2, 17 60, 17 72, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 18 30, 19 20, 19 30, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/ 3, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 4Q/3, 50 40/4, 50 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18; 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 ч 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 74 82, 74 84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи Основачот за обврските на друштвото не одговара, а ризикот го сноси до висина на влогот Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и -за СВОЈЦ сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства ^ Јовчевска Љубица, управител без ограничувања во овластувањата Од Основниот суд СКОПЈС I - СКОПЈС, Трег бр 13402/98 (240) Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението Трег бр 13401/98, на регистарска влошка бр ООО, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија, производство,и,услуги АУТО С" Валентина, ДООЕЛ, бул Кочо Рацин" б б, CKOIIJC Извршено с усогласување на Претпријатието за трговија, производство и услуги АУТО С" ДОО, бул Кочо Рацин" б б, CKOIIJC, И повлекување на основач Дејности 17 40/1, 17 40/2, 17 54/1, 18 10, 18 23, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 10/3, 50 40, 50 40/ 1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 П, 51 12, 51 13, 51' 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, ^51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 22/3, 70 31, 71 10, 74 14, 74 20/5, 74 82, 74 83, 74 84, 93 05, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55-11, 55 12, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, комисион, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување и посредување на надворешно трговски промет, застапување на странски правни и физички лица, меѓународен транспорт на стоки и патници За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства Сетинова Валентина, управите,л без ограничувања во овластувањата, Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 13401/98 (241) Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 12673/98, на vрегистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет и услуги МАКОС - МД" Коста, ДООЕЛ, извоз-увоз, ул Анкарска" бр 33/1, Скопје Дејности 52 11, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/3, 52 46, 52 47, 52 48, 52 49, 50 50, 51 И, 51 12, 51 16, 51 17, 51 32, 51 34, 51 35, 51 38, 51 39, 51 40, 51 42/1, 51 47, 51 51, 51 52, 51 56, 51 57, 50 30/2, 50 30/ 1, 63 40, 74 84, 60 21, 60 24, 63 21, 17 54, 17 54/1, 17 54/ 2, 17 60, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Коста Џорлев, управител со неограничени овластувања Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 12673/98 (242), Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 1164/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатие МУЛТИМЕ- ДИСКИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ - МДС" ДОО, ул Даме Груев" бр 1, Скопје Дејности 52 45, 52 12, 51 54, 51 70, 74 40, 74 84, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 22 И, 22 12, 22 13, 22 14, 22 15, 22 21, 22 22, 22 23, 22 24, 22 25, 92 11, 92 12, 92 13, 32 10, 32 20, 64 12, 64 20, 74 13, 74 14, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застанување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, комисиони работи и консигнација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија 4 во свое име и за ceoja сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот СВОЈ имот Предраг Чемерикиќ, управител без ограничување Од Основниот суд СКОПЈС I - CKOIIJC, Трег бр 1164/ 99 (243) Основниот суд Скопје L - Скопје, СО решението Трег бр 11954/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар Друштво за градежништво, промет и услуги МАД - ГРАДБА" Бране и Ацо, ДОО, ул Народен фронт" бр 13, Скопје Содружници Пешевски Ацо од с Марино и Пешевски Бране од Скопје

8 Стр 606-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари 2000 Дејности 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40, 50 50, 51 И, 51 12, 51 13, 51 14, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, /2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 52 72, 52 72/1, 52 72/2, 52 74, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 24, 63 И, 63 12, 63 22, 63 40, 70 31, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 30, 74 31, 74 20/5, 74 82, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за ceoja сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства Пешевски Бране, управител со неограничени овластувања Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 11954/99 (244) Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 371/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство, туристички услуги и трговија ЕВРО-КОМ" Маријонка Николова, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Маршал Тито" бр 53, Скопје Дејности 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22,, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47,,52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 55 30/1, 55 30/2, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 71 10, 71 21, 71 31, 71 32, , 71 34, 71 40, 72 30, 72 40, 72 60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 40, 74 82, 74 83, 74 84, 92 20; 92 33, 92 34, 92 40, 92 72, 93 01, 93 02, 93 04, 93 05, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт Полни овластувања, полна одговорност Стефан Николов, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 371/ 99 (245) Основниот суд Скопје I - Скогце, со решението Трег бр 9536/99, на регистарска влошка бр ^-8-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско услужно друштво АРИС ТТАДЕ" Фарук, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Љуботенска" бр 39, Тетово Основач Емурли Фарук од Тетово Дејности 51 17, 51 19, 51 22, 51 24, , 51 31, 51 34, 51 32, 51 33, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 41, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 60 21, 60.22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 40, 65 12/3, 74 30, 74 40, 74 82, 74 83, 74 84, 93 01, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји Бугарија, Албанка, Грција и СР Југославија Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските одговара со сите свои средства Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Емурли Фарук, управител без ограничување Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Трег бр 9536/ 99 (246) Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 5943/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за производство, услуги и трговија ПЕЛА" Русе, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Зебрњачка" бб, Куманово Основач, односно единствен содружник е Русе Ат доновски од Куманово Дејности 01 12/1, 01 12/2, 01 41/2, 01 13/2, 14 11, 14 12, 14 21, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 21 21, 21 22, 21 23, 21 24, 21 25, 22 21, 22 22, 22 23, 22 24, 22 25, 24 51, 24 52, 24 62, 24 63, 24 64, 24 бб, 26 11, 26 12, 26 13/1, 26 13/2, 26 14, 26 15, 26 21, 26 22, 26 26, 26 40, 26 70, 26 81, 26 82/1, 26 82/2, 27 41, 27 42, 27 43, 27 44, 27 45, 27 51; 27 53, 27 54, 28 11, 28 12, 28 21, 28 22, 28 30, 28 40, 28 52, 28 61,, 28 62, 28 63, 28 71, 28 72, 28 73, 28 74, 28 75, 29 24, f 31 62, 35 50, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 21, 36 22, 36 63, 37 10, 37 20, 45 12, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/ 3, 50 40, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51,23, 51 24, , 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 5155, 51 56, 51 57, 51 64, 51 65, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/4, 52 43, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48^ 52 63, 52 71, 52 72, 52 72/2, 52 74, 55 11, 55 21, 55 21/2, 55 22, 55 30, 55 30/1, 55 30/ 2, 55 40, 60, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 63 22, 63 30, 63 40, 70 11, 70 20, 70 31, ; , 74 20, 74 20/4, 74 82, 74 83, 74 84, 92 31/1, 92 31/ 2, 92 71, 93.01, 93 02, 93 03, 93 05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција во свое име и за ceoja сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот СВОЈ имот Лице овластено за застапување во внатрешниот, и надворешниот промет е Русе Андоновски, управител без ограничување Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 5943/ 99 (247)

9 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14-Стр 607 Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението Трег бр 9248/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Македонска авионска туристичка агенција МАТА" Татјана и други, ДОО, ул Мито Хаџивасилев Јасмин" б б, Скопје Содружници Викторија Ташковска, Нада Аговска, Виолета Калешевска, Пандора,Браздовска, Татјана Иванова, Милица Црвенкоска, Јово Дучиќ, Соња Баевска Јотевска, ИлиЈа Црвенковски, Хаџи-Јорданова Василка, Благица Куновска - Кироска, Буњевац франко, Кануркова Петранка, Цугоманов Мито, Љубинка Ивановска, Светлана Крстиќ, сите од Скопје Дејности 50 10, 50 30/2, 50 40/2, 50 50, 51 24, 51 35, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 53, 51 54, 51 55, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 51 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 55 11, 55 12, 55 21, 55'21/1, 55 21/2, 55 22, 55 30, 55 30/1, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 23, 60 24, 62 10, 62 20, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 71 10, 71 21, 74 13, 74 14, 74 40, 74 84, 51 39, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, туристичко агенциски услуги, консигнација, реекспорт Татјана Иванова, управител без ограничување Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 9248/ 99 (248) Основниот суд СкоиЈе I - Скопје, со решението Трег бр 6353/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги СОКО"КОМЕРЦ" Омер, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул 8" бр 7, с Батинци, Студеничани Дејности 17 40/1, 17 40/2, 17 51, 17 52, 17 53, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 30, 19 10, 19 20, 19 30, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, , 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 55 11, 55 12, 55 30/1, 55 30/2, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 21, 65 12/3,, 70 31, 74,12, 71 10, 74 40, 74 81, 74 82, 74 83, 74 84, 93 02, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застанување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмски сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните ЗСМЈИ Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства Лице овластено за застапување е Омер Тутиќ, управител без ограничување Од Основниот суд CKOIIJC I - Скопје, Трег бр 6353/ 99 (249) Основниот суд CKOIIJC I - CKOIIJC, СО решението Трег бр 7459/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за транспорт, трговија и услуги ЦУНА" Борјанка, ДООЕЛ експорт-импорт ул Душан Танасковиќ" бр 42-1/16, Скопје Основач на друштвото е Борјанка Цветинова од Скопје Дејности 17 40/1, 17 40/2, 17 51, 15 74/1, 17 54/2, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 19 10, 19 20, 19 30, 25 12, с л 25 13, 50 10, 50,20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 52 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43,,51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 34, 52 35, 52 36, 52 37, 52 38, 52 39, 52 41, 52 42/1, 52 42/2, 52 42/ 3, 52 42/4, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63,/52 71, 52 72/1, 52 72/2, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 6512/3, 70 31, 74 40, 74 81, 74 82, 74 83, 74 84, 93 01, 93 02, 93 04, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства Лице овластено за застапување е Борјанка Цветинова, управител без ограничување Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 7459/ 99 (250) бр 454/99, на регистарска влошка бр , Ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги БОСТ" ДООЕЛ Мери Стојанова, ул Прилепска" бр 33/7, Битола Од друштвото истапува содружникот Борис Стојанов, му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење и се брише, од судскиот регистар,. Во друштвото пристапува Мери Стојанова Лице овластено за застапување во надворешно трговското работење е Ирена Стојанова, управител - Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 454/99 (298) бр 463/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застанување на Друштвото за производство, трговија и услуги ОСКАР" Александар ДООЕЛ увозизвоз, ул ХераклеЈа" бр 2, Битола Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на Јован Костовски и се брише од судскиот регистар Лице овластено за застанување и во надворешно трговското работење е Живко Камбовски Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 463/99 (299) бр 457/99, на регистарска влошка бр , ja заниша во трговскиот регистар промената на управител, проширување на дејностите на Друштвото за производство, трговија и услуги КОРМИК" Марија ДООЕЛ увоз-извоз ул Кумровсц" бр 116, Битола Дејности 52 33, 52 50, 52 62, 71 40, 92 34, 93 05, 95 (К) На досегашниот управител Mapnja Чачороска и престануваат овластувањата и сс брише од судскиот регистар Нов управител е лицето Никола Јанкуловски, со неограничени овластувања во рамките на занишаните дејности Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 457/99 (300)

10 Стр 608-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари /99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Производното, трговско и услужно друштво Астрит и др ГОНИ" увоз-извоз ДОО Делогожда На лицето Агрон Мамуди му престанува овластувањето за застапување на друштвото и во надворешно трговскиот промет со трети лица Претпријатието ќе го застапува Астрит Мамуди со неограничено овластување и во надворешно-трговскиот промет Во друштвото пристапува лицето Астрит Мамуди, како лице овластено за застапување и управител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 449/99 (301) 902/99, на регистарска влошка бр 1-14, го запиша во судскиот регистар продолжување на вд како директор на Државното средно земјоделско училиште КУ- ЗМАН ШАПКАРЕВ" Битола Промена на лице овластено за застанување досегашниот вршител на должноста Живко РашаЈковски ќе ги врши должностите на директор со,целосни овластувања во државно средно земјоделско училиште КУ- ЗМАН ШАПКАРЕВ", Битола Од Основниот суд во Битола, Срег бр 902/99 (302) 904/99, на регистарска влошка бр , ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на АД Холдинг Претпријатие ФРИНКО" д о о УСЛУ- ГИ" п о Индустриски дел бб, Битола' ) ^Му престанува овластувањето за застапување во надворешно трговското работење, се брише од судскиот регистар лицето Даринка Крстанова Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е ИлиЈа Донески, в д директор Од Основниот суд во Битола, Срег бр 5 904/99 ' (303) 890/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Претпријатието во општествена сопственост за производство и услуги Ветеринарна станица ПЕСЈАК", Македонски Брод Му престанува овластувањато на лицето Левко Смилески и се брише од судскиот регистар како директор Лице овластено за застапување Славко Ставрески в д директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Срег бр 890/99 (304) 908/99, на регистарска влошка бр 1-667, ja запиша во судскиот регистар промената на назив на училиште и промена на в д во директор на Државно средно учили 1 " ште ОРДЕ ЧОПЕЛА", ул Самоилова" бр 39, Прилеп Се врши промена на називот на училиштето и тоа од Училиште за средно насочено образование Н X ОРДЕ ЧОПЕЛА" - Прилеп со седиште на ул Самоилова" бр 39, во Државно средно училиште ОРДЕ ЧОПЕЛА" Прилеп со седиште во Прилеп на ул Самоилова" бр 39, согласно со Статутот од год, бр /1, и Одлуката на Владата бр /1, од год Се врши промена од в д во директор на лицето Васил Насески по за целосно овластување бр од год, и Решение за именување на директор бр /28, од год Од Основниот суд во Битола, Срег бр 908/99 (305) 859/99, на регистарска влошка бр 1-170, ja запиша во судскиот регистар промена на назив на Основното училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" с Јабланица Со Законот за основно образование и новиот назив гласи, Основно училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" с Јабланица. ' Од Основниот суд во Битола, Срег бр 859/99 (307) г 903/99, на регистарска влошка бр % , ja запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Приватното претпријатие за производство, трговија на ('големо и мало СУБИМА" увоз-извоз п о. ул,панче Талески" бр 30, Прилеп Директор на претпријатието ќе биде лицето Мето- ѕ дија Величевски, КОЈ ќе го преставува претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Му престануваат овластувања на лицето Љупчо Неделкоски да го застапува и претставува претпријатието и се брише од судскиот регистар Од Основниот суд во Битола, Срег бр 903/99 (308) У /) бр 378/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговско друштво за трговија, производство и услуги ТИМИ-КОМ" увоз-извоз Емро Џемаили, ДООЕЛ с Зајас Со одлука од 1 10Л999 година Основачот "на друштвото КОЈ воедно е единствен содружник на друштвото, врши промена на управител на друштвото Досегашниот управител Емро Џемаили без ограничувања во рамките на запишаните дејности се брише од судскиот регистар Се забележува Султана Џемаили без ограничување во рамките на- запишаните дејности, како управител на друштвото, КОЈ ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 378/99 (309) 899/99, на регистарска влошка бр , го запиша во судскиот регистар промената на име на Претпријатие за производство и трговија на големо и мало КУ -ПО" увоз-извоз с Белица, Струга се врши промена на основач од КУЈТИМ Полиси во иднина основачот ќе биде КуЈтон Латифи од с Долно Белица КуЈтон Латифи, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Срег бр 899/99 (310) Основниот суд во Битова, со решението П Трег бр 464/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар истапување на основач,

11 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр 609 промена на фирма на Друштво зк трговија на големо и мало ДЕСЕРТ" Илче Илиевски ДООЕЛ ул Кочо Десано" бр 11, Битола Се запишува новиот назив на фирмата Друштво за трговија на големо и мало ДЕСЕРТ" Илче Илиевски ДООЕЛ ул Кочо Десано" бр И, Битола Се занишува дице овластено за застапување Илче Илиевски, управител без ограничување во рамките на зпишаните дејности Се брише лицето овластено за застапување Нада Илиевска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 464/99 (311) 900/99, на регистарска влошка бр 1-622, ја запиша во судскиот регистар продолжување на директор на Училиште за средно образование НИКО НЕСТОР" Струга ВД директор Матоска Кармен продолжува да го застапува училиштето за средно образование НИКО НЕСТОР" Струга Од Основниот суд во Битола, Срег бр 900/99 (312) бр 481/99, на регистарска влошка бр , ја заниша во трговскиот регистар промената на законски застапник на Акционерско друштво за производство на расветли тела ПРОЈ1УКС" ул Крушевско џаде" бб, Прилеп Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на лицето Мирослав Јамакиески и се брише од судскиот регистар Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење се.. Фанка Смуткоска и Љупчо Капетаноски Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 481/99 (313) бр 478/99, на регистарска влошка бр , Ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Трговско друштво за трговија и услуги Ѓорѓи Костовски БАКАР' увоз-извоз ДООЕЛ ул Цветан Димов" 1, Битола На лицето Ѓорѓи Костовски му престанува овластувањето за застапување на трговското друштво во надворешно трговскиот промет, се бриши од трговскиот регистар Трговското друштво ќе го застапува Марјанчо Наумовски, со неограничено овластување во надворешно трговскиот промет како управител Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 478/99 (314) 756/99, на регистарска влошка бр , ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Трговско претпријатие ЕМИПРОМ" ц о увоз-извоз ул Партизански одреди" бб, Кичево Од претпријатието истапува Кире Гаврил оски и му престанува овластувањето и во надворешно трговско работење и се брише од судскиот регистар Во претпријатието пристапува Надежда Гаврилоска, ќе го застапува во надворешно трговското работење како директор Од Основниот суд во Битола, Срег бр 756/99 ' (315) Основниот суд^во Битола, со решението П Трег бр 470/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главнина на Трговско, услужно и производно друштво Александер Глеис ЕУРО ЛИБЕР" увоз-извоз ДООЕЛ ул Младински бригади" 7/11, Битола Зголемување на основната главнина на друштвото за износ од 10 ООО ДЕМ или во денарска противвредност од ,00 денари Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 470/99 t (316) 2904/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар^ пр(етворањето на Друштво за сообраќај и трговија Михаило Бабовски ХЕРА ТРАНС РАДИО ТАКСИ" увоз-извоз ДООЕЛ Бул 1-ви Maj rt бб, Битола Дејности 01 11/1, 01 11/2, , 01 12/1, 01 21, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 02 01, 02 02, 15 86, 15 87, 15 88, 15 89, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, , 50 30/3, 50 40, 50 40/1, 50 40/2,, 50 40/4, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 37, 51.39, 51 41, 51.42, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 63, 55 11, 55 21, 55 21/1, 55 22, 55 23, 55 30, 55 31/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11,63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 20, , 71 21, 74 12, 74 70, 74 81, 74 84, 80 41, 92 33, 92 34, , 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складови и странски стоки, услуги на меѓународниот транспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај и превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај Друштвото во меѓународниот промет со трети лица истапува во свое име и за ceoja сметка со полни овластувања Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот со полна одговорност Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет го застапува управителот Мери Бабовска Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2904/99 (317) Основниот суд,во Битола, со решението Трег бр 3721/99, на регистарска влошка го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и туризам ЌРЕНАР" Арбен Хода ДООЕЛ увоз-извоз ул Ристо Крле" бр 19, Струга Дејности 21 22, 21 23, 21 25, 25 21, 36 12, 36 13, 361 4, 36 22, , 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 5010, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 50, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54,^51 56, 51 64, 51 бб, 5170, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 72, 52 72/1, 52 72/2, 55 11, 55 30, 55 30/1, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 63 23, 63 30, 71 10, 74 14, 74 20/2, 74 20/3, 74 82, 74 83, 74 84, 93 01, 93 02, 95 00, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-

12 Стр 610-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари ѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, туристичко посредување во странство Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за ceoja сметка со полни овћастувања Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот Управител е Арбен Хода со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Основната главница на друштвото изнесува ДЕМ или ,00 ден во предмети према извештај на вешто лице проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр,3721/99 (318) Основниот^ суд во Битола, со решението Срег бр 924/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основното училиште КОЧО РАЦИН" с Ивањевци Радиша Јанков, му престанува овластувањето за застапување и се брише од судскиот регистар како досегашен директор Соња Лазаревска, в д директор со неограничени овластувања во рамките на законската дејност Од Основниот суд во Битола, Срег бр 924/99 (319) бр 486/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштвото за производство, трговија, сообраќај и услуги Жанета Стојановска^ др АЕРО" увоз-извоз ДОО ул Далматинка" бр 37, Битола Од друштвото истапуваат досегашните содружници Борис Андонов и Милица Андонова Во друштвото пристапуваат како содружници лицата Жанета Стојановска и Илче Стојановски Со договор помеѓу досегашните содружници и содружниците кои пристапуваат досегашните содружници им ги пренесуваат своите влогови по биланс на состојба на новите содружници Со оваа промена содружниците се врши и промена во називот на друштвото и Ц,ОДИОЈ, назив на друштвото гласи Друштво за производно, трговија, сообраќај и услуги, Жанета Стојановска и др АЕ- РО", увоз-извоз ДОО ул Далматинка" бр 37, Битола, ѓ, " Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 486/ (320) 920/99, на регистарска влошка бр 1-310, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Основново училиште БРАЌА МИЛА- ДИНОВЦИ" с Жван, општина Сопотница Му престанува овластувањето за застапување и се брише од судскиот регистар на Зоран Станковски Лице овластено за застапување е Борис Најдовски, в д директор Од Основниот суд во Битола, Срег бр 920/99 (321) бр 431/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Акционерското друштво за откуп, преработка и промет на млеко и млечни производи, Млекара -додадел Се врши промена на овластено лице за, застапување Христо Халески/претседател на Управен одбор (директор) со лицето Симон Танески КОЈ како претседател на Управниот одбор (директор) е овластен да го застапува друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, а е и лице овластено за застапување во надворешно трговското работење На Христо Халески му престануваат овластувањата и се брише од судскиот регистар Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 431/99 (322) бр 476/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговското и услужно друштво Славчо Дуковски, ШОШКИЧ" увоз-извоз нас Карпош" бр 11-1/ 3, Битола Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на лицето Наташа Дуковска и се брише од трговскиот регистар Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Славчо Дуковски, управител Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 476/99 (323) бр 473/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштво за производство, трговија и услуги СО- КОЛ И ЕЛЕН" Мишко Миленковски, ДООЕЛ увозизвоз ул ЈНА" 4/11, Битола Дејности 10 10, 10 20, 10 30, 11 10, 12 00, ПП, 13 20/1, 13 20/2, 13 20/3, 14 И, 14 12, 14.13, 14 21, 14 22, , 14 50, 26 52, 26 61, 60 21, 60 22, 60 23, 45 34, 35 50, Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 473/99 (324) бр 495/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, трговија и услуги Христијан Мадевски КИКИ ТРЕЈД" увоз-извоз ДООЕЛ с Подмочани, Ресен Дејности 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 52 12, 52 27, 52 33^ 52 41, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 495/99 (325) Основниот суд во Битола, со решение П Трег бр 488/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување на Друштвото за производство, промет и услуги ГАЛЕБ" Душанка Стојкоска ДООЕЛ увоз-извоз ул Цар Самоил" бр 11, Кичево 3 Се, разрешува досегашното лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет Душанка Стојкоска и се брише од трговскиот регистар За управител на друштвото^ именува Синиша Лазороски, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности КОЈ ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 488/99 (326) ( бр 385/99, Н^ рег 5 истзрсѕа. ЈЗЈШШ^ бр ј

13 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр 611 ООО, ja запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач и зголемување на Друштвото за трговија и услуги Цане ЕЛ-ДОЕ" увоз-извоз ДООЕЛ ул Вангел Мајорот" бр 10, Битола Од друштвото истапува содружник Кире Стефанов од Битола, и го отстапува основачкиот влог во износ од ДЕМ или ден противвредност од ,50 денари на основачот и единствен содружник Цане Сто- ЈОВСКИ од Битола Основачот и единствен содружник на друштвото Цане СТОЈОСКИ ОД Битола ja зголемува основната главнина на друштвото за износ од ДЕМ или денарска противвредност на ,00 денари, или вкупно основната главнина на друштвото изнесува ДЕМ или денарска противвредност на 363 ООО,00 денари Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 385/99 (327) бр 482/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Хотелското угостителско друштво ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" Акционерско друштво бул Ослободување" бр 1, Кичево Му престанува овластувањето на БлагоЈа Миладиноски и се брише од регистарскиот суд За застапник За застапник се именува и овластено лице Климе ДамЈаноски, со сите овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 482/99 (328) бр 480/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената и проширување на дејност на Трговското друштво за производство, трговија на големо и мало и услуга Томе Видев ЛУ- ЧИЈАНО" ДООЕЛ увоз-извоз ул Васко Карангелевски", бр 23/7, Битола Дејности 55 30/1, 55 30/2 Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 480/99 (329) бр 492/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство,,трговија и услуги ДО- БАР ЗБОР" ИлиЈа ДООЕЛ увоз-извоз ул Панде Kajзеро" бр 14, Битола Му престануваат овластувањата на Горан Новаковски и се брише од судскиот регистар Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува Станко Димитровиќ, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 492/99 х. (330) бр 393/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Елена Крстевска МАРИ-МЕН" увоз-извоз ДООЕЛ ул Партизанска" бр 57/1, Битола Дејност Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 393/99 (331) 1797/98, на регистарска влошка бр 2-693, jа запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Производно-трговската задруга ЗЛАТНО ЈАЈ- ЦЕ" увоз-извоз П О ул Антон Панов" бр 28, Прилеп Слободан Ѓорѓиоски, директор на задругата во надворешно трговското работење со неограничени овластувања во рамките на занишаните дејности Му престанува овластувањето за застапување на ИлиЈа Мирчески, директор и се брише од судскиот регистар Во претпријатието пристапува Лилјана Маневска Од Основниот суд во Битола, Срег бр 1797/98 (332) бр 349/99, на регистарска влошка бр ? , го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за застапување, трговија и услуги ЛидиЈа Белазелкоска ОЛЕОПРЕС" ДООЕЛ АРМ, 26, Охрид Дејности 51 33, 51 38, 51 45, 51 44, 51 35, 51 36, 51 37, 51 22, 51 32, 51 43, 51 47, 52 33, Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 349/99 (333) бр 496/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар зголемувањето на основачки влог на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало Тодор Јовановски СПИРЕ-ЈУНИОР" увоз-извоз ДООЕЛ бул 1-ви Мај" бр 366, Битола Со Одлука на управителот од год се зголемува основната главнина за ,00 ден Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 496/99 (334) 644/99, на регистарска влошка бр , го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач, пристапување /на основач и промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и угостителство, НУМЕРУС-КОМЕРЦ" увоз-извоз п о ул Никола Тесла" бр 25, Прилеп Од основач истапува Даница Настовска, а во СВОЈ- СТВО на основач пристапува Мирко Миноски од Прилеп Лице овластено за застапување на претпријатието е Мирко Миноски, му престануваат овластувањата за застапување на лицето Даница Настоска и се брише од судскиот регистар Од Основниот суд во Битола, Срег бр 644/99 бр 475/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и усогласување со национал класиф на дејност на Друштво со ограничена одговорност за производство на предиво, основано од едно правно лице ОТЕКС- АНГОРА" ул 7-ми Ноември" бр 181, Охрид Дејности 17 17, 17 21, 17 22, 17 25, 17 40, 17 40/1, 17 51, 60 24, 74 84, 17 11, 17 12, 51 39, 51 34, 51 31, 51 21, 51 41, 51 54, 51 53, 51 35, Од Основниот суд вр Битола, П Трег бр 475/99 (336) 640/99, на регистарска влошка бр , го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Приватното претпријатие за производство, промет и Услу-

14 Стр 612-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари 2000 ги ВИЕНА - ПРАТЕР" увоз-извоз П О ул Тризла" бр 82а, Прилеп Од претпријатието истапува основачот Биљана Стојаноска од Прилеп Од Основниот суд во Битола, Срег бр 640/99 (337) Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П Трег бр 474/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и усогласувањето на национална класификација на дејност на Друштвото со ограничена одговорност за производство на ќебиња основано од едно правно лице ОТЕКС-ОСКАР" ул 7-ми Ноември" бр 181, Охрид Дејности 17 21, 17 25, 17 40, 17 40/1, 17 40/2, 60 24, 74,84, 17 22, 17 11, 17 12, 51 30, 51 34, 51 31, 51 21, 51 41, 51 54, 51 53, 51 70, Од Основиот суд Скоше I - Скоше, П Трег бр 474/99 f (338) Оснбвниот суд' во Битола, со решението Срег бр 852/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Друштвото за ограничена одговорност со мешовита сопственост за производство и промет на кожа и волна СТОКОПРОМЕТ-ЦРНА РЕКА" извоз-увоз Д О.О П О ул П П Његош" бр 144, Битола Овластено за застапување во внатрешен и надворшен промет е вршителот на должноста директор Милан Лозановски Му престанува овластувањето за застапување во внатрешен и надворешен промет на Трајан Лозевски и се брише од судскиот регистар. Од Основниот суд во Битола, Срег бр 852/99 (339) 932/99, на регистарска влошка бр , го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Трговското приватно претпријатие К Н КВАЛИ- ТЕТ" извоз-увоз, П О Сточен Пазар бб, Битола Истапување на основач на Трговско приватно претприајтие Н Н КВАЛИТЕТ" извоз-увозм П О Битола Од Основниот суд во Битола, Срег бр 932/99 (340) 901/99, на регистарска влошка бр 1-901/99, ja запиша во судскиот регистар промената на основачки влог на Здравствена организација-ординација за општа медецина УЛТРАМЕД" п о ул Цветко Јаковлевски" бр 18, Кичево Зголемување на основачкиот влог на Фадил Мурати во Здравствената организација-ординација за општа медицина УЛТРАМЕД" п о Кичево, за износ од ,00 денари со уплата на паричните средства на жиро сметка на Здравствена организација Се врши деноминација на постоечкиот основачки влог внесен во Здравствената организација во предмети во износ од 300,00 деноминирани денари Со зголемувањето, основачкиот влог изнесува ,00 денари вкупен износ од КОЈ 300,00 денари влог во предмети и ,00 денари паричен влог Од Основниот суд во Битола, Срег бр 901/99 (341) 926/99, на регистарска влошка бр 2-441, го запиша во судскиот регистар промената на седиште на Трговско угостителска задруга БЕНЕТОН 97" увоз-извоз П О ул Илинденска" 25, Крушево Трговско угостителска задруга БЕНЕТОН 97" увоз-извоз П О, основана и регистрирана при ОС-Битола под рег влошка 2-441, и Срег 847/97, врши промена на седитше од Крушево, ул 8-ми Септември" бр 25, во Крушево, ул Илинденска" 25 Одлуката влегува во сила од денот на уписот на промената при ОС-Битола Од Основниот суд во Битола, Срег бр 926/99 (342) 929/99, на регистарска влошка бр , го запиша во судскиот регистар зголемувањето на акционерски капитал на ОХРИДСКА БАНКА" А Д Охрид Зголемување на акционерски капитал на ОХРИД- СКА БАНКА" А Д Охрид Од Основниот суд во Битола, Срег бр 929/99 (343) 905/99, на регистарска влошка бр , ja запиша во судскиот регистар промената на име Дом на култура МАКЕДОНСКИ БРОД" Македонски Брод Промена на име на Догк на култура 25 Maj" Македонски Брод Новиот назив гласи Дом на култура МАКЕДОН- СКИ БРОД" Македонски Брод ^ Од Основниот суд во Битола, Срег бр 905/99 (344) бр 487/99, на регистарска влошка бр , ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на фирмата на Друштво за трговија, градежништво, услуги и производство ИНТЕРБРИЏ" увоз-извоз Василка Георгиевска и др ДОО ул Васко Карангелевски Ремо" 2-3/34, Битола Друштво за трговија, градежништво, услуги и производство ИНТЕРБРИЏ" увоз-извоз Василка Георгиевска и др ДОО Битола Со непроменето седиште во Битола ул Васко Карангелевски" Ремо 2-3/34 ( Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 487/99 (345) 930/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалидни лица ЦУС ФРУТ" експортимпорт, ДОО, П О, с Логоварди, Битола Дејности 01 13/1, 01 13/2, 15 31, 15 32, 15 33, 15 87, 15 89, 15 98/1, 15 18/2, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/ 2, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 12, 5121, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 5155, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27; 52 32, 52 33, 51 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 52, 52 63, 60 21, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 30, 70 31, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34,, 71 40, 74 11, 74 82, 74 83, Од Основниот суд во Битола, Трег бр 930/99 (346)

15 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14-Стр /99, на регистарска влошка бр ja запиша во судскиот регистар промената на седиште и овластени лица на Приватно претпријатие за производство, услуги, промет, трговија на големо и мало, увоз-извоз, ЕВРО ТРГОВИЈА 95", П О ул Авала" бр 6, Прилеп Од претпријатието истапуваат основачите Црнокрак Драгица од Прилеп, ул Васко Карангелески" 54-2/4, Мирчески Александар од Прилеп, ул Александар Македонски^ бр 327, Мирчески Злате од Прилеп, ул Авала" бр 6 Се менува седиштето на претпријатието од Прилеп, на ул Васко Карангелески" бр 54/2/4 во Прилеп на ул Авала" бр 6 Се врши промена на лицето овластено за застапување И престануваат овластувањата за застапување и во надворешно-трговското работење на Црнокрак Драгица, директор на претпријатието ^ Лице овластено за застапување и во надворешнотрговскиот промет е Марчески Злате, директор со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Срег бр 639/99 (347)/ 1221/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, трговија, градежништво и услуги РАКО-КОЛА" Крацоски Рашит ДООЕЛ увозизвоз, ул Едвард Кардељ" бр 262, Струга Дејности 28 71, 28 72, 28 73, 28 74, 28 75, 28 И, 28 12, 28 21, 28 75, 25 22, 25 21, 25 24, 26 51, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 65, 26 бб, 20 10/1, 15 91, 15 92, 15 96, 15 97, 15 95, 15 97/1, 15 98/2, 26 21, 26 25, 28 21, 28 40, 28 52, 28 75, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 51 21, 51 31, 51 34, 51 23, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 54, 51 53, 51 55, 51 70, 51 35, 52 11, 52 21, 52 22, 50 10, 50 30/1, 50 40/2, 52 12, 52 25, 52 41, 52 42, 52 43, 52 45, 52 46, 52 44/1, 52 47, 52 48, 52 26, 51 51, 51 70, 45 21/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 23, 60 24, , 63 30, 63 40, 45 32, 45 33, 74 84, 74 20/3, 74 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 74 20/2, 74 20/5, 74 84, 52 22, 52 23, 52 12, 52 12, 50 10, 55 11, 55 12, 55 21/2, 74 84, 75 21, 25 24, 50 20, 72 10, 72 30, 72 40, Овластувањата на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица е за свое име и ceoja сметка а одговара со сите свои средства Лице овластено за застапување е Рашит Крацоски, управител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 122Ј/99 ', (348) бр 471/99, на регистарска влошка бр ja запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговско друштво за производство, промет и услуги ГОРГОНА-99" Драги Ангелески, увоз-извоз, ДООЕЛ, с Мало Коњари, Прилеп Се врши промена на лицето овластено за' застапување со што се брише од судскиот регистар и му престануваат овластувањата на лицето Драги Ангелески Се овластува лицето Валентина Ангелеска, управител со неограничени овластувања во рамките на запис шаните дејности, како и во надворешниот трговски промет Од Основниот суд во Битола, Трег бр 471/99 (349) 670/99, на регистарска влошка бр го заниша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговска задруга ИЗИДА" П О ул Булевар Гоце Делчев" бб, зграда Македонија", Прилеп Се воведуваат дејности за Надворешно-трговско работење надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, меѓународен транспрот на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспрот Од Основниот суд во битола, Срег бр 670/99 (350). 934/99, на регистарска влошка бр ja згѓпиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување на' Приватното претпријатие за профе^ сионално оспособување и вработување на инвалиди ТРАНСФЕР" увоз-извоз П О с Суви Дол Македонски Брод, Деловна единица с Србјани, Кичево Се врши промена на лицето овластено за застапување во Приватното претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди ТРАН- СФЕР" увоз-извоз ПО с Суви Дол, Македонски Брод Деловна единица с Србјани Кичево, со што му престануваат овластувањата на деловната единица Нехрут Шејдоски и се брише од судскиот регистар, а се овластува лицето Мирко Миленоски како нов раководител на деловната единица со ограничени овластувања во рамките на запишаните дејности како што се преставување и застапување на деловната единица со трети лица, склучување на договори кооперанти, склучување преддоговори, да Ја потпишува подсметката, а не е овластено да склучува договори со подолгорочни обврзувана, договори за недвижности и договори со кои финансиски би се оптоварило претпријатието Од Основиот суд во Битола, Срег бр 934/99 (351) t 1201/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Спире Симјаноски ВИОЛА" увоз-извоз ДООЕЛ ул Дејан Војвода" бр 188, Охрид Основач Спире СимЈаноски Дејности 01 И, , 01 11/2, 01 11/3, , 01 12, 01 12/1, 01 12/2, 01 13, 01 13/1, , 01 25, 01 30, 01 41, 01 41/1, 01 41/3, 01 42, 02 01, 02 02, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 19 30, 51 11, 511 2, 51 13, 51 14, 51 15, 5116, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51^47, 51 51, 51 52, 51 52, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 11, 55 23, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 74 84, 85 20, 80 41, 92 20, 92 31, 92 34/1, 92 31/2, 92 32, 92 33, 92 34, 92 71; 92 72, 93 01, , ; " Полна одговорност со целиот имот Управител е Спире СимЈаноски со неограничени овластувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1201/99 (357) / Основниот суд во Битола, со решението'трег бр 2446/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско, услужно и производно Друштво Сузана МАК-ТРЕЈД" увоз-извоз ДООЕЛ ул 25-ти Мај" бр 2/16^ Битола 1

16 Стр 614-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 февруари 2000 Дејности 15 86, 15 98/2, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 51 13, 51 16, 51 17, 51 19, 51 31,51 32, 51 33, 51 34, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 41, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53,^51 54, 51 56, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42; 52 43, 52 44/1, 52,44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 63 12, 63 30, 65 12/3, 71 10, 74 12, 74 13, 74 40, 74 84, 93 01, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, угостителски и туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, агенциски услуги во областа на транспортот, услуги на складирање на стоки Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за ceoja сметка со полни овластувања Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот Управител е Сузана Најдовска со неограничени овластувања во рамките на запишаната дејност Основната главница на друштвото изнесува ДЕМ или ,00 ден во предмети према извештај на вешто лице проценител Од Основниот Суд во Битола, Трег бр 2446/99 (358) 2969/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги Иванчо, Вангел, Томе, Миле ЗОДИС" увоз-извоз ул Индустриски пат бб, Битола Дејности 50 10, 50 20, 50 30, 50 50, 51 21, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36,' 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 43, 51 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50^ 52^63, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 30, 63 40, 74'70, 74 81, 74 84, 92 33, 92 34, 93 05, 02 01, 02 02, 2 10, 20 30, 20 40, 21 21, 21 22, 21 23, 21 24, 21 25, 24 15, 24 17, 25 22, 252 3, 25 24, 36 63, 51 И, 51 16, 51 19, 71 12, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на СТОЈСИ и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на ивнестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт Во правниот промет со трети лица друштвото истапува to полни овластувања и полна одговорност Управител на друштвото се Иванчо Благбев и Вангел Аџиовски Содружници на друштвото се Иванчо Благоев, Вангел Аџиовски, Миле Ристевкси, Томислав Наумовски Основна главница на друштвото 5000 ДЕМ, инокосен капитал Од Основниот суд во Битола, П Трег бр 2969/99 (359) 2349/99, на регистарска влошка бр го заниша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО на Друштвото за производство, услуги, инжсњеринг и трговија ПИОНИР" Ахмеди Сулејман и др увоз-извоз, ул Џовани Паси" бр 3, Прилеп Се врши усогласување на приватното претпријатие за производство, промет на големо и мало, инжиње-!\,гјј. tlc is де Si,сЅ^Ѕ,ч. ii Лорнет и услуги увоз-извоз, Прилеп Ц О со Закон за трговски друштва и претворање казнетото во друштво со ограничена одговорност со одлука бр 01/99 од год Основната главница на друштвото изнесува 5 ООО ДЕМ или во денарска противвредност од ,00 ден, во предмети по проценка на овластен судски проценител Дејности 02 02, 20 10/1, 20 30, 20 40, 20 51, 21 И, 21 12, 21 22, 21 23, 21 25, 26 40, 28 И, 28 12, 28 21, 28 22, 28 30, 28 40, 28 51, 28 52, 28 62, 28 61, 28 63, 28 71, 28 72, 28 73, 28 75, 29 24, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 36 63, 45 И, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 25, 45 31, 45 32, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, , , 50 40/1, 50 40/2^ 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 13, 51 15, 51 16,"51 17, 51 18, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51/33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 5142, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52.22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 72/1, 52 62, 52 63, 52 74, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 30, 63 40, 74 20, 74 40, 74 84, 92 34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, шпедиција, изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странски лица во Република Македонија, малограничен промет со соседните земји Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ, а истапува во свое име и за СВОЈ а сметка Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот, трговски промет е Ахмеди Сулејман, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2348/99 (360) 1110/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство на текстилна конфекција и трговија РОДОН" експорт-импорт, Спиридон Гинис, ДООЕЛ, ул Индустриски Пат" бб, Битола Основач Спиридон Гинис, од Р Грција Дејности 17 40, 17 40/1, 17 40/2, 17 54/2, 17 71, 17 72, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/3, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 34, 51 35, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 70, 74 13, 74 14, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, продажба на странски стоки од консигнациони складови, застанување и посредување во надворешно-трговскиот промет, ресксирот Во правниот промет со трети лица друштвото настанува во свое име и за своја сметка - полни овластувања За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот СВОЈ имот - полна одговорност Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет друштвото го застанува Петрос Гинис - управител со неограничени овластувања во рамките на занишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1110/99 (361)

17 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр /99, на регистарска влошка бр го заниша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги, Зацеска Роза, 20 ДЕКЕМВРИ" увоз-извоз, ДООЕЛ нас Долно Оризари, Битола Дејности 50 10, 50 20, 50 30, 50 50, 51 21, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51,32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 30, 63 40, 55 11, 55 12, 55 23, 92 33, 92 34, 74 84,^20 10, 20 30, 36 И, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, надворешна ТРГОВИЈА со прехранбени предводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стокћ и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспрот на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспрот Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со полни овластувања и полна одговорност Основна главница на друштвото е 5 ООО ДЕМ Зацевска Роза, управител без ограничувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2953/99 (362) Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег бр 4933/98, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за трговија Душан Блажески ДАР-МАР" ДОбЕЛ ул Илија Игески" бр 8, Македонски Брод Дејности 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 30, 63 40, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 45, 51 47, 51 53, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 61, 52 62, 52 63, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 23, 55 30/2, 92 33, 92 34, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт и малограничен промет Управител Душан Блажески Полни овластувања Полна одговорност " Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 4933/ 99 (363) Основниот суд Битола во Битола, со, решението Трег бр 1394/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија на големо и мало САЛА" увоз-извоз, Палазовска Сабина ДООЕЛ, ул 29-ти Ноември" бр 129 Кичево Основач на друштвото е Палазовска Сабина од Кичево, ул 29-ти Ноември" бр 129 Дејности 01 24, 01 25, 01 41/3, 15 И, 15 32, 15 33, 15 51, 15 52, 15 81, 15 86, 15 87, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96, 15 97, 15 98, 17 30, 20 51, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 50 51, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 19, 51 21, 51 23, 51 25, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 52, 51 53, 51 55, 51 56, 51 57, , 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52^25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 27, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 И, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11/63 12, 63 40, 65 12/3, 71 10, 72 60, 74 11, 74 12, 74 14, 74 40, 80 42, 92 34, 92 72, 93 05, , , малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација, вршење на комисиони работи и реекспрот Неограничени овластувања Полна одговорност Лице,овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е ^лазовска Сабина, урпавител без ограничување во,рамките на запишаните дејности во друштвото Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1394/ 99 (364) Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег бр 3776/98, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство, промет и услугк МЕРИ-ЕМ" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул Маршал Тито" бр 10, Прилеп ^ Основач Тодор Бошкоски од Прилеп, ул Маршал Ти-ѓо" бр 10 Дејности 31 20, 25 22, 25 24, 21 21, 18 21, 15 81, 18 85, 22 25, 60 24, 60 21, 60 22, 52 11, 52 21, 52 22, 52 11, 52 41, 52 43, 52 45, 52 46, 52.44/1, 52 46, 52 48, 52 47, 52 26, 52 12, 50 20, 51 21, 51 34, 51 23, 51 39, 51 24, 51 53, 51 55, 51 70, 51 35, 50 10, 51 51, 55 40, 63 30, 52 72/2, 74 13, 74 12, Друштвото има полни овластувања и полна одговорност Лице овластено за застапување и во надворешнотрговскиот промет е Тодор С Бошкоски, управител без ограничувања во рамките на запишантие дејности во свое име и за СВОЈ а сметка и одговара со целиот СВОЈ имот Основната главница е ДЕМ во денарска противвредност или ,00 ден во предмети по извештај од овластен проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3776/ /99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и туристичко посредување Јанакиеска Јованка ЏЕН" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул 11-ти октомври" бр 152, Прилеп Основач Јанакиеска Јованка од Прилеп Скратен назив ЦЕН" увоз-извоз, ДООЕЛ, Прилеп Дејности 01 11, 01 12, 01 13, 01 21, 01 22, 01 23, 01 24, 02 01, дејност врзана за шумските расадници, сечење на дрва и производство на свртименти, собирање на смоли, плута, лак, шумски плодови, плодови на див костен, мов, лишаи, желади, печурки, одгледување на растенија кои служат како плетарски материјал, 05 02, 14 11, 14 12, 14 21, 14 22, 14 50, 15 11, 15 12, 15 13, 15 20, 15 31, 15 32, 15 33, 15 51, 15 52, 15 61, 15 62, 15 71, 15 72, 15,81, 15 81/1, 15 81/2, 15 82, 15 82/1, 15,82/ 2, 15 84, 15 85, 15 86, 15 89, 15 91, 15 93, 15 96, 15 98, 15 98/1, 15 98/2, 17 40, 17 40/1, 17 40/2, 17 54, 17 54/1, 17 54/4, 17 60, 17 71, 17 72, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 18 30, 19 10, 19 20, 19 30, 21 21, 21 22, 21 23, 21 24, 21 25, 22 11, 22 12, 22 13, 22 14, 22 15, 22 21, 22 22, 22 23, 22 24, 22 25, 22 31, 22 32, 22 33, 29 71, о

18 Стр 616-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари , 30 01, 30 02, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40, 50 40/ 1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52,,51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, , 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55 21, 55 21/1, 55 21/ 2, 55 22, 55 23, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 10, 61 20, 62 20, 63 10, 63 12, 63 21, 63 22, 63 23, 63 30, 63 40, 64 11, 64 12, 64 20, 65 12, 65 12/3, 67 11, 67 12, 67 13, 70 11, 70 12, , 70 31, 70 32, 71 10, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, изнајмување на видео ленти, изнајмување и снимање на компакт дискови (ЦД), 72 10, 72 20,, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 12, 74 13, 74 14, 74 20, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, 74 30, 74 40, 74 50, 74 60, 74 70, 74 81, 74 82, 74 83, 74 84, 80 41, 80 42,, 82 20, 82 31, 92 33, 92 34, 92 62, 92 71, 92 72, 93 01, 93 02, 93 04, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспрот, малогрнаичен промет, комисиони работи, половни ав-' томобили Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за ceoja сметка - полни овластува"' ња Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот имот - полна одговорност Јадранка Јанакиеска, управител со неограничени овластувања во рамките на занишаните дејности Влогот во друштвото изнесува ,00 денари на денот на уплатата износ од ,00 денари (прилог уплатница) останатиот влог на " 20 И 1999 год ,00 денари, год ,00 ден, год ,00 денари Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 3714/99 (366) 4394/98, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за градежништво, трговија и угостителство,, CAB АСУ" увоз-извоз, Кавај Сања ДООЕЛ, ул Мислешево! пат" бр 205, Струга Основач КаваЈ Сања, ул Мислешевски пат" бр 205, Струга Дејности 15 81, 20 30, 20 40, 21 22, 21 23, 21 24, 21 25, 24 16, 24 17, , 28 71, 28 72, 28 73, 28 74, 37 10, 37 20, 45 21/1, 45 31, 45"32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 51 21, 51 24, 51 31, 51,34, 51 35, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 70, 52 11, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 55 40, 55 51, 55 52, 63 22, 63 30, 63 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 74 12, 74 70, 74 81, 74 84, 92 33, 92 34, 92 62, 92 72, 93 04, 93 05, приредување на забавни игри без игри на среќа (видео игри, нинтендб, флипери, билјард, стоени фудбал и cii ), надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски во ТОЈ промет одговара со сите свои средства Управители со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и во надворешно-трговскиот промет се КаваЈ Сања и КаваЈ Крсто Главница во износ од ДЕМ, или во денарска противвредност износ од ,00 ден во извештај на овластен проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 4394/98 (367) 2423/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производctbiq,. трговија, угостителство, туризам и услуги РОМАНСА" увоз-извоз, Гоце Шиндаковски ДООЕЛ, ул 7-ма Македонска бригада" бр 20, Ресен Основач на друштвото е Гоце Шиндаковски Основачкиот влог изнесува ,00 денари, проценет од овластен судски проценител Дејности 01 12/2, 01 13/1, 01 13/2, 01 41/3, 15 31, 15 32, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 17 54, 20 40, 21 25, 24 16, 24 17, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 53, 51 55, 51 64, 51 65, 51 70, 52 11, 52 12, ^2 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 62, 52 63, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 70 32, 71 10, 72 60, 74 12, 74 13, 74 14, 92 34, 92 72, 93 02, 93 05, откуп на земјоделски производи, откуп на шумски плодови и лековити билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, меѓуграничен промет, реекспрот, агенциски услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки во свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ Овластено лице за застапување е Гоце Шиндаковски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд'во Битола, Трег бр 2423/99 (368) 2429/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство, транспорт и услуги БУРАК" увоз-извоз, Милаим Реџеповски ДООЕЛ, ул 4-ти Јули" бр 6, Ресен Основач на друштвото е Милаим Реџеповски Износот на основачкиот влог изнесува ,00 ден по проценка на овластен судски, проценител Дејности Q1 12/2, 01 31/1, 01 13/2, 01 41/3, 15 31, 15 32, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 17 54, 20 40, 21 25, 24 16, 24 17, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 51 21, 51 22, 51 23, , 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 47, 51 53, 51 55, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47,, 52 48, 55 11, 55 12, 55 21/1', 55 21/

19 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр 617 2, 55.22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 70 32, 71 10, 72 60, 74 12, 74 13, 74 14, 92 34, 92 72, 93 02, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспрот, агенциски услуги во транспортот, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки Друштвото в правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот Овластено лице за застапување е Милаим Реџеповски, управител со неограничени овластувања "во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2f29/99 (369) 1664/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СЕЛКОМ" Ајдишемси и Мирјана Зеко - ДОО, ул Гоце Делчев" бр 235-а, Охрид Содружници АЈДишемси и Мирјана Зеко со Договор од год Дејности' 15 И, 15 12, 15 81/1, 15 81/2, 15 82/1, 15 82/2, 15 86, 15 98/2, 18 21, 18 22, 18 24, 21 21, 21 22, 21 23, 21 25, 25 21, 25 22, 25 24, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 5,1 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52.11, 42 12; 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 52 74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55 11, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 30, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 67 11, 67 12, 67 13, 71 40, 74 70, 74 81, 92 33, 92 34, 93 02, 93 04, 93 05, забавни игри на автомати и сл, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспрот, застапување на странски фирми Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот, полна одговорност Лица овластени за застапување на друштвото, управител АЈдишемси Зеко и Мирјана Зеко Основната главнина изнесува ДЕМ во денарска противвредност од ,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител и тоа содружникот АЈдишемеи Зеко вложува ДЕМ и содружникот Мирјана Зеко вложува ДЕМ Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1664/99 (370) 2297/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за услуги, трговија на големо и мало, угостителство и туризам ПИТУ" Василија Питовска, ДООЕЛ, увозизвоз, ул Кирил и Методи" бр 21, Битола Дејности 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 51 21, 51 34, 51 39, 51 41, 51 42, 51 24, 51 43, 51 53, 51 54, 51 55, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 45, 52 46,, 52 47, 52 48, 52 62, 52 63, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 22, 60 24, 63 30, 51 22, 51 44, 51 33, 92 71, 92 72, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет во свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот Василка Питовска - управител без ограничување ДЕМ или ,00 денари по Извештај од овластен судски проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2297/99 (371) 2508/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за трговија и услуги ИЉАН" Најдеска Ирена ДООЕЛ, бул Туристичка" 99, Охрид Дејности 45 21/1, 45 21/2, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 5Ј. 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 20, 52 61, 52 62, 52 63, 55 30, 55 30/1,, 55 40, 55 51, 55 52, 60 24, 63 30, 63 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 74 12, 74 40, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуанродна шпедиција Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува со полни овластувања и полна одговорност Лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет е во рамките на запишаните дејности е Најдеска Ирена, без ограничувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2508/99 (372) 1379/99, на регистарска влошка бр го запиша вб трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРМАРК" увоз-извоз, Цветомир Трајаноски ДООЕЛ, ул Маршал Тито" бр 93, Кичево Основач на друштвото е Цветомир Трајаноски, ул Маршал Тито" бр 93, Кичево Дејности 01 24, 01 25, 01 41/3, 15 11, 15 12, 15 33, 15 51, 15 52, 15 81, 15 86, 15 87, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96, 15 97, 15 98, 17 30, 20 51, 45 11, 45 21/1, 45 21/2, 45 23, 45 24, 45 2'5, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 50 51, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 25, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53, 51 52, 51 55, 51 56, 51 57, 51 64, 51 65, 51 70, 52 11, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 11, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 И, 63 12, 63 40, 65 12/3, 71 10, 72 60, 74 11, 74 12, 74 14, 74 40, 80 42, 92 31/1, 92 31/2,

20 Стр 618-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 февруари , 92 72, 93 05, , , малограничен промет со ГрциЈа, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт Неограничени овластувања Полна одговорност Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Цветкоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности на друштвото Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1379/99 (373) 1378/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија, услуги, и занаетчиство ХАРД-ПРОМ" увоз-извоз, ДООЕЛ, Јулијана Марковска, ул Рудничка" 12, Кичево Основач на друштвото е Јулијана Марковска, ул Рудничка" бр 12, Кичево Дејности 01 24, 01 25, 01 41/3, 15 11, 15 32, 15 33, 15 51, 15 52, 15 81, 15 86, 15 87, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96, 15 97, 15 98, 17 30, , 45 И, 45 21/1, 45 21/2, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 50 51, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 25, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53, 51 52, 51 55, 51 56, 51 57, 51 64, 51 65, 51 70, 52 11, 52 21, 52 22, 52-23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 11, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 40, 65 12/3, 71 10, 72 60, 74 И, 74 12, 74 14, 74 40, 80 42, 92 31/1, 92 31/2, 92 34, 92 72, 93 05, , , малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт Неограничени овластувања Полна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ацо Марковски, управител без ограничување во рамките на запишаните ДЈ е пости на друштвото Од Оснбвниот во Битола, Трег бр 1378/99 (374) 1796/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштвото за трговија, угостителство и услуги ТУМ- БА ТРЕЈД" Маркулески Димитри, ДООЕЛ, ул Kej Маршал Тито" бр 2, Охрид Содружник Маркулески Димитри со Изјава од год Дејности 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/ /2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 52 74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55 11, 55 12, 55 21/1, 55 21/ 2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 52, 60,21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 30, 65 12/3, 67 И, 67 12, 67 13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт во свое име и за своја сметка - полни овластувања Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот - полна одговорност Лице овластено за застапување џа друштвото - управител - Маркулески Димитри Основната главнина изнесува ДЕМ во денарска противвредност од ,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1796/99 (375) 1660/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МАР ВИЛОЗА" Јованоски Љубомир, ДООЕЛ, ул Даме Груев" бр 17, Охрид Содружник Јованоски Љубомир со Изјава од год Дејности 01 21, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 15 12, 15 81/2,15 82/1, 15 82/2, 15 84, 15 86, 15 98/ 2, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52'21, 52 22, 52 23,^52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43,,52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 52 74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55 30/1, 55 30/2, 60 22, 60 24, 63 30, 63 40, 70 31, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 74 82, 74 83, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги малограничен промет, реекспрот Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка - полни овластувања Друштвото во прометот со трети лица одговара со целито СВОЈ имот - полна одговорност Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Јовановски МарЈан Основната главнина изнесува ДЕМ во денарска противвредност од ,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1660/99 (376) 2971/99, на регистарска влошка бр /99 го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија и услуги, МЕРИ-НИКО" Петревски Благојче и др увоз-извоз, ДОО, ул Кочо Доловски" бр 25/27, Битола Содружници на друштвото се Петревски Благојче и Петровска Менка Дејности 50 10, 50 30, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 53, 51 54, 51 55, 5170, 52 11, 52 12, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи Друштвото во правниот промет со трети лица настанува со полни овластувања и полна одговорност Петровски Благојче, управител без ограничувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2971/99 (377)

21 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр /99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АНИ- МИНГ" Ѓорѓиоски Милутин ДООЕЛ, ул Партизанска" бр 6/19, Охрид Основач Ѓорѓиоски Милутин од Охрид Дејности 28 40, 28 52, 28 75, 27 51, 27 52, 27 53, 27 54, 28 22, 28 62, 28 73, 28 74, 28 61, 28 63, 28 72, 28 51, 28 И, 28 12, 29 13, 29 14, 29 40, 29 71, 15 81/1, 18 10, 18 22, 20 40, 32 10, 31 30, 36 14, 36 50, 50 20, 25 22, 25 23, 25 24, 45 21/1, 45 21/2, 45 31; 45 45, 74 20/ 2, 74 20/3, 52 11, 52,25, 52 63, 50 30/1, 50 40/1, 52 24, 52 21, 52 22, 52 25, 52 26, 52 27/52 33, 52 41, 52 42, 52 43, , 52 45, 52 46, 52 50, 52 63, 52 44/4, 50 30/ 2, , 50 50, 51 34, 51 47, 51 42/1, 51 41, 51 35, 51 47, 51 55, 51 70, 51 42/2, 50 50, 74 81, 74 70, 51 55, 51 70, 51 35, 51 46, 50 30/1, 50 40/1, 50 10, 51 57, 51 21, 51 38, 51 31, 55 И, 55 12, 55 23, 74 84, 51 32, 51 33, 51 36, 51 37, 39, 51 23, 51 54, 51 53, 51 56, 51 61, 51 62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт со стоки и патници, меѓународна шпедиција во свое име и за СВОЈ а сметаа - полни овластувања Со друштвото управува управителот Ѓорѓиоска Јулијана, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Основачот како основачки влог внесува ДЕМ во денарска противвредност, спроед изјавата на овластен проценител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3100/99 (379) Осћрвниот суд во Битола, со решението Трег бр 2342/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец за угостителство Пендовски Јован Димитри ТП, ул Цар Самоил" 88, Охрид Дејности 55 40, 55 51, 55 52, 55 30, 55 30/1, 55 30/2 Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара лично со целиот свој имот Пендоврки Јован Димитар - управител Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува со полни овластувања и полна одговорност Трговецот-поединец Пендовски Јован Димитри е лице овластено за застапување Од Основниот суд Битола, Трег бр 2342/99 (384) 1084/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ФЕРИТ" Шефика ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Таки Даскало" бр 14, Битола Се претвора Приватно претпријатие за прозводство, трговија на големо ћ мало ФЕРИТ" извоз-увоз, ул Таки Даскало" бр 14, Битола во Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ФЕРИТ" Шефика ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Таки Даскало" бр 14, Битола t Основач на друштвото е Шефика СулеЈманоска од Битола Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува ,00 ден или 6 170,0 ДЕМ рачунато по среден курс на народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности. 15 И, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51, 15 61, 15 7h 15 81/1, 15 81/2, 15 89,15 89/1,15 89/ 2, 19 20, 19 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 66, 26.67, 26 81, 28 П,, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 3140, 31 61, 31 62, 34 30, 36 11/ 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 И, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, , 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23,, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 5170, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52.45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 33, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 11, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/ 2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/ 4, 65 21, 65 23, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72.60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15,, 74 20, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, 74 30, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во, странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лице овластено за застапување на субјектот на унисот во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот пр,омет со трети лица е Шефика Сулејманоска, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности, ул Таки Даскало" бр 14, Битола во свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со СВОЈОТ имот^ Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1084/99 (385) Основниот суд во Битола, со решение го заниша во трговскиот регистар Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги КОМ-ГРАД" Алушески АкиЈа ДООЕЛ, с Октиси, Струга Претворање на приватното претпријатие за градежништво трговија и услу,ги КОМ-ГРАД", увоз-извоз, с Октиси со ПО во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице со фирма Трговско 'друштво за градежништво, трговија и услуги КОМ- ГРАД" Алушески Акија, ДООЕЛ, с Октиси, Струга Основач и управител Алушески Акија Дејности 55 21/1, 45 21/2, 45 21/3, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1; 50 30/2, 51 19, 51 21, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, , 51 45, 51 47, 51 53, 51 54, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 30, 63 40, 74 20/3, забавни игри, автомати, флипери, билијард и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени лроизводи, изведување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, малограничен промет

22 Стр 620-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари 2000 Главнината^ на друштвото е 5000 ДЕМ односно ,00 денари во предмети по проценка од овластен проценител Од Основниот суд во Битола, ж (387) 1349/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото,за музички услуги и трговија,,i6\jie" увоз-извоз Гоце Милошески ДООЕЛ, ул Илинденска" бр 5, Македонски Брод Основач на друштвото е Гоце Милошеска ул,,илинденска" бр 5, Македонски Брод Дејности 01 24, 01 25, 01 41/3, 15 И, 15 32, 15 33, 15 51, 15 52, 15 81, 15 86, 15 87, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15.96, 15 97, 15 98, 17 30, 18 10, 18 22, 18 23, 18 24, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, , 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 50 51, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 19, 51 21, 51 23, 51 25, '51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 52, 51 53, 51 55, 51 56, 51 57, 51 64, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 И, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 40, 65 12/3, 71 10, 72 60, 74 11, 74 12, 74 14, 74 40, 80 42, 92 31/1, 92 31/2, 92 34, 92 72, 93 05, , , малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспрот Неограничени овластувања Полна одговорност Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гордана Милошеска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности на друштвото Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1349/99 (388) 1264/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговецот регистар претворањето на Друштво за трговија, сообраќај to услуги МИРСАТ КОМЕРЦ" увоз-извоз, Зекир Зеќироски ДООЕЛ, с Челопеци, Вранешница Трговско,-производно претпријатие МИРСАТ КО- МЕРЦ" увоз-извоз ЦО с Челопеци, Кичево се усогласува со законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ, со назив како е погоре наведено Основач на друштвото е Зекир Зеќироски од с Челопеци, Вранештица Дејности 01 24, 01 25, 01 41/3, 15 И, 15 32, 15 33, 15 51, 15 52, 15 81, 15 86,45 87, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96, 15 97, 15 98, 17 30, 18 10, 18 22, 18 23, 18 24, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 50 51, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 19, 51 21, 51 23, 51 25, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 52, 51 53, 51 55, 51 56, 51 57, 51 64, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23,,52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 11, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 40, 65 12/3, 71 10, 72 60, 74 И, 74 12, 74 14, 74 40, 80 42, 92 31/1, 92 31/2, , 92 72, 93 05, , , малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија,, застапување на странски фирми, посредништво, кон- ' сигнација и вршење на комисиони работи и рекспрот Неограничени овластувања Полна одговорност Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зекир Зеќироски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности на друштвото Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1264/99 (389) 1413/99, на регистарска влошка бр го заниша во трговскиот регистар Трговско друштво за производство, промет и услуги ЈА-ТО-КОМПАНИ" Ацко Магловски, увоз-извоз, ДООЕЛ 7 ул Панде Кајзерот" бр 10, Битола Дејности 01 11/1, 01 21, 15 ll" 15 12, 15 13, 15 15, 18 22, 19 10, 19 20, 19 30, 50 10, 50 20, 50 30, 50 50, 51 11, 51 12, 51 15, 51 21, 51 23, 51 25, 51 26, 51 27, 51 38, 51 39, 5Г 40, 51 47, 51 48, 52 43, 52 44, 52 45, 52 48, 52 50, 52 52, 52 43, 52 45, 52 46, 52 62, 52 63, 52 64, 55 40, 60 21, 60 22, 63 21, 63 37, 63 40, 67 13, Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите средства со кои располага - полни одговорности Друштвото во 11равниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања Управител е Ацко Магловски со неограничени овластувања во рамките на занишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1413/99 (390) 2695/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Производното, трговско и услужно друштво УНО" Исаку Шефи, увоз-извоз, ДООЕЛ, Велешта Дејности 15 86, 15 98/2, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 51 13, 51 16, 51 17, 51 19, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41,' , 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 53, 51 54, 51 56, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/ 3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 63 12, 63 30, 65 12/3, 71 10, 74 12, , 74 40, 74 84, 93 01, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспрот на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, угостителски и туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, агенциски услуги во областа на транспортот, услуги на складирање на стоки Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот Управител е Исаку Шефи од Велешта, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Основната главница на друштвото изнесува ДЕМ или ,00 ден, во предмети спрема извештај на вешто лице - проценител Од Основниот суд Битола, Трег Ј бр 2695/99 (391) 1381/99, на регистарска влошка бр го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото

23 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14-Стр 621 за трговија, угостителство и услуги БУКОВА ВО- ДА" увоз-извоз, Димитријевска Душанка, ДООЕЛ, ул 4-ти Јули" бр 150/4, Кичево Основач на друштвото е ДимитриЈевска Душанка, ул 4-ти Јули" бр 150/4, Кичево Дејности 15 И, 15 12, 1531, 15 32, 15 33, 15 51, 15 52, 15 81, 15 86, 15 87, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96, 15 97, 15 98, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 50, 51 11,^1 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 19, 51 21, 51 23, 51 25, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53, 51 55, 51 56, 51 57, 51 64, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 4l, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 55 И, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 65 12/3, 65 23,, 70 31, 71 10, 72 60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 40, 74 84, 92 34, 92 72, 93 05, , , малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспрот Неограничени овластувања Полна одговорност Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е ДимитриЈевска Душанка, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности ^ Од Основниот суд Битола, Трег бр 1831/99 (392) 1777/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги, превоз и трговија на големо и мало СМЕЧ ТРАНС',' Пецо, ДООЕЛ увоз-извоз, ул Сремска Митровица" бр 14-а, Битола Основач на друштвото е Пецо Котевски, ул Сремска Митровица" бр 14-а, Битола Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува ден или ДЕМ рачунато по среден курс на народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 11, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51, 15 61, 15 71, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 15 89/1, 15 89/ 2, 19 20, 19 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25,21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 66, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 11, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/ 2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 И', 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/ 3, 5244/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 11, /1, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 11, 63 12, 63 21, , 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, л72 20, 72 30, 72 40, li 50, 72 60, 74 И, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20, 74 20(1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, 74 30, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот промет со трети лица е Пецо Котевски, ул Сремска Митровица" бр 14-а - управител без ограничувања во рамките на запишаниве дејности Друпштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со СВОЈОТ ИМОТ Од Основниот суд Битола, Трег бр 1777/99 (393) 1189/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги, угостителство, туризам и трговија на големо и мало ПАСКАЛ-КОМЕРЦ" Владо ДООЕЛ, увоз-извоз, ул,,микола Тесла" бр 10, Битола Основач на друштвото е Паскоски Владо, ул,,анести Паноски" бр 25/1, Битола Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува ,00 ден или ДЕМ рачунато по среден курс на народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 11, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51, 15 61, 15 71, 15 81/1, 15,81/2, 15 89, 15 89/1, 15 89/ 2, 19 20, 19 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 66, 26 67, 26,81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, ^8 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 И, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/ 2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51.32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 S , 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 И, 52 12, , 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, ' 52 31, 52 32, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/ 3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 33, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/ 4, 65 21, 65 23, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, 74 30, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи, на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно-трговскиот и, надворешно-трговскиот промет со трети лица ќе биде Паскоски Владо, ул Анести Паноски" бр 25/1, Битола во свое име и за СВОЈ а сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со СВОЈОТ ИМОТ Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1189/99 (394)

24 Стр 622-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари /99, на регистарска влошка бр , го запиша?о трговскиот регистар Трговското друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало, ЃО- КИЛ-КОМЕРЦ" увоз-извоз, - Ружа Илиевска - ДООЕЛ,,ул Ѓорче Петров" бр 9, Охрид Дејности 51 13, 51 16, 51 17, 51 18, 51 21, 51 22, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 45, 51 47, 51 53, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 47, 52 62, 60 22, 63 12, 17 71, 55 21/1, 55 23, 55 30/1, 63 30, 65 12/3, 71 10, 51 25, Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за СВОЈ а сметка Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Ружа Илиевска, управител без ограничувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1925/99 (396) 1177/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз, БАЗАР" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул Солунска" бр 75- а, Битола Дејности 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 41, 51 42, 51 43, 51 47, 51 55, 51 57, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52.47, 52 50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспрот, посредување и застапување во надворешниот промет на стоки и услуги, продажба од Консигнациони скалдови на странски стоки, меѓународен транспорт и шпедиција Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за ceoja сметка За обврските во правниот промет со трети лица, трговското друштво одговара со целиот СВОЈ имот За управител на друштвото се назначува Надев Зоран од Битола, лице со неограничени овластувања во рамките на запишаните дјености Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1177/99 (397) 4399/98, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги на големо и мало КАДИНО ПРОМЕТ" Милан Карески ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Кумровец" бр 23, Прилеп 'Основач Милан Карески Дејности 01 21, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 15 31, 15 32, 15 33, 15 81, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 20 10, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 21 21, 25 12, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 28 21, 28 41, 28 52, 28 75, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 53, 51 54, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, , 55 И, 55 12, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 23, 60 24, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/ 3, 74 12, 74 70, 74 81, 74 84, 92 33, 92 34, 92 62, 92 72, 93 04, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспрот на стрки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, Ј реекспрот 1 Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговра со целиот СВОЈ имот - полна одговорност Милан Карески - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Главница средства во износ од 10 ООО ДЕМ според извештајот на проценителот Од Основниот суд за Битола, Трег бр 4399/98 (398) 4327/98, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за услуги и трговија на големо и мало БА- БАН ПРОМЕТ" Бабаноски Славко ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Мице Козар" бб, Прилеп Дејности 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 13, 51 15, 51 19, 51 21, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51.34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53,,51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, надворешна трговија со прехранбени производи Трговското друштво во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот СВОЈ имот со полна одговорност Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бабаноски Славко, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните овластувања Основна главница е ДЕМ во денарска противвредност џ Од Основниот суд во Битола, Тр^г бр 4327/98 (399) 1549/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето во д о о е л на Трговското друштво за трговија, инженеринг и деловни услуги ИРИМПЕКС" Јолакоски Славе, ДОО, ул Крум Точко" бр 30, Охрид Содружници Јолакоски Славе и Јолакоска Благуна со Договор од год Дејности 14 11, 14 12, 14 21, 15 98/2, 19 30, 20 10/1, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 21 21, 21 22, 21 23\ 2124, 21 25, 24 51, 24 52, 24 61, 24 62, 24 63, 24 64, 24 66, 25 22, 26 70, 27 21, 27 51, 27 52, 27 53, 2,7 54, 28 22, 28 30, 28 40, 28 51, 28 52, 28 61, 28 62, 28 63, 28 71, 28 72, 28 73, 28 74, 28 75, 29 11, 29 12, 29 13, 29 14, 29 21, 29 22, 29 23, 29 24, 29 40, 29 41, 29 53, 29 54, 29 55, 29 56, 29 71, 29 72, 30 01, 30 02, 31 10, 31 20, 31 50, 31 61, 31 62, 32 10, 32 20, 33 10/1, 33 10/2, 33 20, 33 30, 33 40, 33 50, 35 50, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 36 63, 37 10, 37 20, 45 22, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/ /2, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/4, 50 50, 51 П, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 5118, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 П,.52 12, 52 21, 52 22, 52 23,

25 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр , 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, , 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 5, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 22, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 67 И, 67 12,67 13, 70 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20/2, 74 20/3, 74 40, 74 82, 74 83, 74 84, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, кооперација во производството, откуп и преработка на отпадоци, доработка, преработка и производство на производи од отпадоци, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет, застапување на странски фирми, реекспрот Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - Полни овластувања Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот - Полна одговорност Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Јолакоски Славе Основната главнина изнесува ДЕМ во денарска противвредност од ,00 денари во пари и предмети според приложена изјава од овластен книговодител, од кои Јолакоски Славе вложува ,00 ден, и Јолакоска Благуна вложува ,00 ден Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1549/99 (403) 1786/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ВИ-ГО" Гоце ДООЕЛ, увоз-извоз, Бистрица Основач на друштвото ќе биде Гаштевски Гоце, с Бистрица, Бистрица Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува ден или 5100 ДЕМ рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 И, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51, 15 61, 15 71, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 15 89/1, 15 89/ 2, 19 20, 19 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 66, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 11, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/ 2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, /1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 5, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 22, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 63 40, 65 12/ 2, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 67 11, 67 12,67 13, 70 31, 71 32/ 71 33, 71 34, 71 40, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 И, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20/2, 74 20/3, 74 40, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски ^ стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспрот на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот промет со трети лица ќе биде Гаштевски Гоце од Бистрица - Бистрица, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности во свое име и за ceoja сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со СВОЈОТ имот Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1786/99 (404) 1788/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало КРУ- ША" Лилјана, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул Коста Абрашевиќ" бр 15, Битола Основач на друштвото ќе биде Христова Лилјана, ул Ѓорче Петров" бр 18, Битола Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува ден или 5500 ДЕМ рачунато по среден курс на Народна барка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 Д, 15 12, 15 13, ^ 15 20, 15 32, 15 33, 15 51, 15 61, 15 71, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 15 89/1, 15 89/ 2, 19 20, 19 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 66, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 3140, 34 61, 31 62, 34 30, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 И, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/ 2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 5, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 22, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 63 40, 65 12/ 2, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 67 И, hi 12,67 13, 70 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20/2, 74 20/3, 74 40, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени произродќ, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестицио,ни работната странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот промет со трети лица ќе биде Христова Лилјана ул Ѓорче Петров" бр 18, Битола, управител без ограничувања во рамките на.запишаните дејности во свое име и за СВОЈ а сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица друцггвото одговара со СВОЈОТ ИМОТ Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1788/99 v (405) 2443/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ХУНАП" увоз-извоз, Тања Думовска, ДООЕЛ, ул Борис Кидриќ" бр 78, Ресен

26 Стр 624-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари 2000 Основач на друштвото е Тања Думовска Основачкиот влог изнесува ,00 денари, проценет од овластен судски проценител Дејности 01 12/2, 01 13/1, 01 13/2, 01 41/3, 15 31, 15 32, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 17 54, 20 40, 21 25, 24 16, 24 17, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, ' 51 41, 51 42, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 53, 51 55, 51 64, 51 65, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, ^ 52 32, 52 33, , 52 42, 52 43, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 1 4, 52 45, 52,46, 52 47, 52 48, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 21/ 2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 31, 70 32, 71 10, ; 72 60, 74 12, 74 13, 74 14, 92 34, 92 72, 93 02, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, 1 надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, меѓуграничен промет, реекспорт, агенциски услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки Друштвото во правниот промет со т^ети лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка За обврските сторени-во правниот пормет со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот Лице овластено за застапување е Томислав Думовски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2443/99 (406) Основниот суд bo Битола, со решението Трег бр 1789/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало БИО ПРОДУКТ" Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Битола, булевар 1-ви Maj" бр 1, Битола Се претвора Приватното претпријатие за услуги и трговија на големо и мало БИО ПРОДУКТ" Битола ПО Битола,' булевар 1-ви Maj" бр 1 во Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БИО ПРОДУКТ" Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Битола, булевар 1-ви Maj" бр 1, Битола Основач на друштвото е Грашиновски Љупчо, ул Фахри Ибраим" бр 3 n Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ од ден или ДМ рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 И, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51,15 61, 15 71,15 81/1, 15 81/2, 15 89,15 89/1,15 89/ 2,19 20,19 30,20 10/1, 20 10/2, 20 20,20 30, 20 40,20 51, 20 52, 25 21; 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 63, 26 66, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71,,29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 И, 36 12, 36 13, 36 14; 36 15, 45 И, 45 Л, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45,34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 5ГЗЗ, 51 34; 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 5211, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, Ѕ2 25, 52.26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55'21/1, 55 21/2, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, /2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 И, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 21, 65 23, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 32, 71 33, Ц 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 И, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, 74 30, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Ј1ица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица е Грашиновски Љупчо од Битола, ул Фахри Ибраим" бр 3, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности во свое име и за своја сметка За обврските на друштвото во прометот со трети лица одговара со СВО- ЈОТ имот Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1789/99 (413) 1960/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар продолжувањето на претпријатието како трговец поединец ТП на Трговецот поединец 3 П - ПРОМ" за трговија ТП Пеце Милевски, ул М Т Живкови" бр 18 Б-ла Дејности 52 11, 52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 52 23, Овластен потписник е Пеце Милевски од Битола, ул Васа Пелагиќ" бр 25 Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот СВОЈ имот лично Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1960/99 (414) 3608/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги Љубиша Иваноски ЉУБИША ПОЕК" увоз-извоз Прилеп ДО- ОЕЛ Прилеп, ул Јоска Јорданоски" бр 134 Прилеп Дејно(?ти 01 И, 14 И, 01 2,01 41,14 21,15 И, 15 12, 15 31, 15 32, 15 41, 15 42, 15 51, 15 81/1, 15 81/2, 15 85, 15 86, 15 91, 15 93, 15 98/1, 16 98/2, 19 10, 20 10, 20 51, 22 11, 22 12, 28 12, 28 21, 28 22, 28 30, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 14, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 41, 51 42, 51 43, 51 53, 51 54, 51 61, 51 64, 51 70, 51 65, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 45, 52 46, 52 47, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 72, 52 72/1, 52 72/2, 52 74, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 21, 55 21/1, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 71 10, 71 33, 71 34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигиациони складови, на странска стока, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен промет, комисиони работи во свое име и за СВОЈ а сметка, полни овластувања Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност

27 i 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14-Стр 625 Лице овластено за застапување во внатрешниот и. надворешниот промет е Љубиша Иваноски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3608/99 (415) 985/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги ХАН" Фарук Муртеза Охрид ДООЕЛ Охрид, ул Даме Груев" бр 134 Услужното прометно претпријатие ХАН" Охрид ПО се претвора во друштво со ограничена одговорност и во иднина во правниот промет ќе настапува под горната фирма Основач е Фарук Муртеза од Охрид, ул Даме Груев" бр 134 Дејности 45 И, 45 12, 45 31, 45 21/1, 45 21/2, 45 32, 45 ЗЗ, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 30/1, 50 30(2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 23, 51 24, 51 31, 51 34, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 46, 51 51, 51 55, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 5? 27, 52 ЗЗ, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 71 10, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународна шпедиција Трговското друштво во прометот на стоки и услуги настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски во ТОЈ промет одговара со сите свои средства со полна одговорност Лице овластено за застапување во рамките на занишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет е Фарук Муртеза, управител со неограничени овластувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 985/99 (416) Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр 1783/99, на регистарска влошка бр ^ , го запинја во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги, превоз и трговија на големо и мало КАЧУНКА" Петар ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул Народни херои" бр 10, Битола Се претвора Дуќан со СВОЈСТВО на правно лице за трговија на големо и мало КАЧУНКА" увоз-извоз ЦО ул Народни херои" бр 10 Битола во Друштво за производство, услуги, превоз и трговија на големо и мало КАЧУНКА" Петар ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул Народни херои" бр 10, Битола Основач на друштвото е Петар Маневски, ул Народни херои" f)p 10, Битола Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ од ден или ДМ рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 И, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 ЗЗ, 15 51, 15 61, 15 71, 15 81/1, 15 81/2, 15 89,15 89/1, 15 89/ 2, 19 20,19 30,20 10/1, 20 10/2,20 20,20 30, 20 40,20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, , 26 61, 26 62, 26 63, 26 63, 26 бб, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 И, 45 11, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45.32, 45 ЗЗ, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 ЗЗ, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 5Г5З, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 5170, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 5223, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 И, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 21, 65 23, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 32, 71 ЗЗ, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 И, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15г 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74,20/5, 74 30, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигиационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување па инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица е Маневски Петар од Битола, ул Народни херои" бр 10, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Друштвото во правниот промет со тре^и лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка За обврските на друштвото во прометот со трети лица одговара со СВО- ЈОТ имот Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1783/99 (417) 2605/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТРИ БРАТА" Танаска Златаноска увоз-извоз ДООЕЛ ул Радојца Новичиќ" бр 73 А - Охрид Основач е Танаска Златаноска од Охрид Управител е Небојша Златаноски од Охрид со неограничени овластувања Дејности 0111/1, 0111/2, 01 11/3, 0112/1, 0121, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 41, 27 21, 28 11, 28 12, 28 21, 28 61, 28 62, 28 63, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 20, 31 40, 31 61, 31 62, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 23, 51 31, 51 34, 51 35, 51 39, 51 41, 51 42, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 72, 52 74, 55 11, 55 12, 55 21, 55 23, 55 30, 85 12, 85 13, 85 14, 85 14/1, 85 14/2 Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2605/99 (469) 937/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за транспорт, трговија и услуги увоз-извоз Младен Ѓорески ЏАДИ БУНАР" ДООЕЛ ул 2-ри Август" бр 1 - Прилеп Дејности 01 И, 01 13, 01 21, 02 01, 28 61, 28 62, 28 63, 28 71, 28 75, 25 22, 20 10, 15 81, 15 85, 15 98/2, 45 31, 45 32, 45 ЗЗ, 45 34, 45 45, 45 44, бб 24, 63.40, 50 20, 74 84, 52 12, 52 11, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 ЗЗ, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 51 21, 51 23, 51 24, 51 31, Ѕ132, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 41, 51 42, 51 43, 51 45, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70,

28 Стр 626-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари /2, 50 30/1, 50 40/2, 50 40/1, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, агенциски услуги во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигиациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт Овластувања на субјектот со уписот во прав, промет - полни овластувања и полна одговорност Лице овластено за застапување е Ѓорески Младен управител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 937/99 (471) 1235/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на Јавно трговско друштво за производство, услуги и трговија Велика ГруЈоска и др РИБА TP А ДЕ" увоз-извоз ул Јордан Пиперка" бр 30 - Кичево Основач е Велика Грујоска од Кичево Дејности 0111/1, 0111/2, 0111/3, 0121,0122/1, 01 23, 01 24, 15 11, 15 12, 15 13, 15 31, 15 32, 15 51, 15 52, 15 61, 15 62, 15 81/1, 15 81/2, 15 82/1, 15 82/2, 15 83, 15 84, 15 85, 15 87, 15 88, 15 89, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15,95, 15 96, 15 97, 15 98, 15 98/1, 15 98/2, 17 71, 17 72, , 18 22, 18 23, 18 24, 30 01, 30 02, 31 10, 31 20, 31 30, 31 40, 31 50, 31 61, 31 62, 32 10, 32 20, 32 30, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50.30/3, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 И, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, , 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 47, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 62, 55 30, 55 ЗОЛ-, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21, 63 30, наворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, малограничен промет со Р Бугарија, Р Албанија, СР Србија и Грција Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка За обврските на друштвото направени во правниот промет со трети лица одговараат содружниците-основачитс со целиот СВОЈ имот лично секој поодделно и солидарно Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет, во СВОЈСТВО на управител со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности е лицето Мирјана Миладиноска од Кичево Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1235/99 (472) Основниот суд во Битола, со решението Трег Ј5р 1019/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за трговија, произвосдтво и услуги Златко Стерјов ДО- МУС" увоз-извоз ДООЕЛ ул Народни Херои" бр 4 - Битола Дејности 15 51, 15 52, 15 98, 15 98/1, 15 98Д, 45 И, 45 12, 45 21, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 23, 51 24, 51 31, 51 34, 51 35, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51,46, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 4,4/2, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 60 23, 60 24, 63 И, 63 12, 63 21, 63 40, 74 12, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/5, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки Во правниот промет со трети лица ДОМУС" увозизвоз од Битола настапува во свое име и за своја сметка Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полна одговорност Друштвото во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целиот СВОЈ ИМОТ Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го"застапува Кенковска Трајанка управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1019/99 (473) 797/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги на Јаоски Исмаил ПУЦКО КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ с Ижишта М Брод Основач е Јаоски Исмаил од М Брод Дејности 02 01, 02 02, 15 81/1, 18 10, 18 21, 18 22, 18.23, 18 24, 18 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 25 13, 25 24, 26 21, 26 25, 28 21, 28 40, 28 52, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 20, 31 40, 31 61, 31 62, 33 20, 45 21/1, 45 21/2, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/4, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 И, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, '51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 33 30, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62,,51 ^3, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22,' 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 71/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12,,63 21, 63 30, 50 50, 65 12/3, 65 23, 71 10, 51 55, 74 20/2, 74 20/3, 74 40, 74 84, 74 20/5, 71 21; 74 13, 74 14, 74 70, 74 81, 72 10, 72 20, 72 30, 92 33, 92 34, 92 62, 93 05,74 12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќа, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт Основна главнина на друштвото изнесува и тоа како основни средства, според извештајот од сума ДЕМ од овластен проценител Кордоски Коле Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка - полни овластувања Друштвото во правниот промет со трети лица за превземени обврски одговара со целиот СВОЈ ИМОТ - полна одговорност ' Јаоски АлиЈа управител без ограничување во рамките на запишаните дејнсоти Од Основниот суд во Битола, Трег бр 797/99 (475) 909/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги СИНА- ФАЛ" Александар ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул Климент Охридски" 6poj 17/9 Битола Основач е Александар СИЛЈановски

29 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр 627 Дејности 17 40,17 40/1,17 40/2,17 51,17 54/1,17 54/ 2, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 19 10, 29 71, 19 72, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 23, 51 2, 51 31, 51 34, 51 35, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 51, 51 53, 51 54, 51.55, 51 57, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 72/1, 55 22, 55 30, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21; 63 30, л 70 20, 71 10, 7121, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 74 12, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 92 12, 92 33, 92 34, 92 62, 92 72, 93 01, 93 02, 93 04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигиациони складови на странски стоки, малограничен промет, меѓународна Шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, реекспорт во свое име и за своја сметка самостојно и неограничено со полни овластувања Друштвото во правниот промет за своите обврски одговара со целиот СВОЈ имот со полна одговорност Управител е Александар СилЈановски со неограничени овластувања Од Основниот суд во Битола, Трег бр 909/99 (485) 1334/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Кире Пупалески -,ЈЕВРО ЏИНС" Охрид ДООЕЛ Охрид, ул,,трајче Трајчески" бр 37 Содружник е Кире Пупалески со изјава од г Дејности 17 11, 17 12, 17 13, 17 14, 17 15, 17 16, 17 17, 17 21, 17 22, 17 23, 17 24, 17 25, 17 30, 17 40/1, 17 40/2,17 51, 17 52,17 53, 17 54/1, 17 54/2, 17 60, 17 71, 17 72, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 18 30, 19 20, 19 30, 21 24, 24 42, 25 21, 25 22, 25 24, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 46, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52.23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, ' 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 52 74, откупна земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55 И, 55 12,55,21/2,55 22, 55 23,55 30/ 1, 55 30/2, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21, 63 30, 63 40, 71 10, 71 21, 93 01, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај агенциски услуги во транспортот во свое име и за своја сметка, полни овластувања Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ, полна одговорност Лице овластено за застапување на друштвото, управител е Кире Пупалески Основната главнина изнесува f) ДЕМ во денарска противвредност од ,50 денари во пари и предмети според приложена изјава од овластен книговодител Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1334/99 (486) 1053/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија на Здравески Милија ПЕСЈАК - КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ М Брод, М Брод, ул Михајло Пупин" бр 15 Претворање на Приватното претпријатие за производство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз ПЕСЈАК - КОМЕРЦ" М Брод ПО во ДООЕЛ Основач е Здравески МилиЈа од М Брод, ул Михајло Лупин" бр 15 Основна главнина е 6 ООО ДЕМ, според извештајот на овластен проценител Танески Коста Лаки Дејности 25 22, 26 40, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 21 12, 21 21, 17 72, 19 10, 15 61, 15 81/1, 15 81/2, 15 32, 15 89,15 11,15 И, 15 12,15 91, 15 98/2, 01 11/1, 01 11/2, 01 21, 01 23, 01 24, 01 25, 45 21/1, 45 21/2, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 11, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 5123, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 ЗЅ, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, / 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2,^52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 38, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, , 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55 30/1, 55 12, 55.30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 21, 63 30, 50 50, 65 12/3, 65 23, 71 10, 74 12, 74 20/2, 74 20/3, 74 40, 74 84, 74 20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓунаррдинот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки во свое име и за своја сметка, полни овластувања, Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ, полна одговорност СлавЈанка Маркоска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1053/99 (487) 1784/99, на регистарска влошка бр ^ , го запиша во трговскиот регистар Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги Николовски Гоце НИКОЛО ТРЕЈД" увоз-извоз ДООЕЛ, Битола ул Зборска" бр 10 Се претвора Претпријатие за трговија НИКОЛО ТРЕЈД" увоз-извоз Битола ПО ул Зборска" бр 10, во друштво со фирма Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги Николовски Гоце НИ- КОЛО ТРЕЈД" увоз-извоз ДООЕЛ, Битола ул Зборско бр 10 Основач е Гоце Николовски, ул.. Зборска" бр 10 Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ од ден или 5 ООО д м рачунато по среден курс на народната банка на РМ и приложено според извештај на проценител Дејности 15 И, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51,15 61, 15 71, 15 81/1, 15 81/2, 15 89,15 89/1, 15 89/ 2,19 20,19 30, 20 10/1,20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 63, 26 66, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 И, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15,

30 Стр 628-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари И, 45 И, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35,' 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 11, 5212, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26; 52 27, 52 31, 52 32, 52 41, 52 42, 5? 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 И, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 И, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 21, 65 23, 70 И, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 7132, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, , 72 50, 72 60, 74.11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 20/1, 74 20/2, 74 20/3, 74 20/4, 74 20/5, 74 30, 74 40, 74 70, 74 81, 74 84, 93 05, 95 00, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одекнување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица е Николовски Гоце од Битола, управител без ограничување bo рамките на запишаните дејности во свое име и за СВОЈ а сметка Друштвото во прометот со трети лица одговара со' СВОЈОТ имот Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1784/99 (488) 301/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги Васо Каневче ВА- МАКС" ДООЕЛ Охрид, ул Кирил и Методиј" бр 10 Охрид Дејности 15 3,15 32, 15 33, 15 9, 15 96, 15 97, 25 И, 25 12, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 36 1, 36 11, 36 12, 36 6, 36 63, 37 10, 37 20, 45 11, 45 12, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 35, 45 41, 45 42,' 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 30/3, 50 40, 50/1, 63 И, 63 12, 19 30, 21 23, 28 И, 28 12, 28 21, 28 22, 28 40, 28 51, 28 52, 28 63, 28 71, 28 73, 31 50, 50 40/3, 51 И, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 17, 51 18, 51 31, 51 33, 51 39, 51 42, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 бб, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 64, 52.72, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 70 И, 70 12, 70 20, 71 10, 71 50, 74 70, 74 84, 93 О, 93 01, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги во свое име и за своја сметка со полни овластувања к одговара со целиот СВОЈ ИМОТ СО полна одговорност Управител на друштвото е Васо Каневче со неограничени овластувања за застапување во рамките на запишаните дејности Основната главница е 122 ООО ДЕМ Од Основниот суд во Битола, Трег бр 301/99 (489) Основниот cytf во Битола, со решението Трег бр 972/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар претворањето во ДОО на Трговско друштво за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги Томе и Даница САНС-РИВАЛ" увоз-извоз ДОО ул 7-ми Јули" бр 15, Битола Дејности 45 11, 45 12, 45 21, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 0 112, 01 13, 15 81, 15 89, 20 10, 20 30, 20 40, 20 31, 25 22, 25 23, 25 24, 28 62,, 28 72, 50 10, 50 30, 50 50, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 38, 51 41, 51 42, 51.43, 51 44, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 61, 51 62, 51 70, 52 11, 52^ 12, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52.72, 52 74, 52 76, 52 45, 52 46, 60 23, 60 24, 74 12, 93 05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, малограничени промет, посредување во продажба на странски стоки и услуги, продажба од консигиациони складови на странски стбки, меѓународен транспорт и шпедиција, изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот За управител на друштвото се назначува Томе Митровски, без ограничвуање во рамките на запишаните дејности Од Основиот суд во Битола, Трег бр 972/99 (490) 2591/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштвото за сообраќај и трговија Мери Бабовска ХЕРА ТРАНС" увоз-извоз ДООЕЛ, бул 1-ви Мај" бб, Битола Дејности 01 21, 01 22/1, , 01 23, 01 24, 01 25, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2; 50 30/3, 50 40, 50 40/ 1, 50 40/2, 50 40/4, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 37, 51 39, 51 41, 51 42, 51 51, 51 53, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 522 6, 52 27, 52 41, 52 43, 52 44, 52 45, 52 63, 55 11, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 70 31, 71 10, 71 21, 80 41, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складови и странски стоки, услуги на меѓународен транспорт, превоз на стоки во меѓународениот друмски сообраќај и превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај Друштвото во меѓународниот промет со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полни овластувања Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот со полна одговорност Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет го застапува управителот Михаило Бабов- Од Основниот суд во Битола, Трег бр 2591/99 (491) Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 3776/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар основањето во ДООЕЛ fra Друштво за производство, услуги и трговија, Елвир Алабашоски АЛБИ-ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ ул Влашки пат" бр 6, Кичево Единствен содружник во друштвото е Елвир Алабашоски од Кичево

31 22 февруари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 14 - Стр 629 Основна главница на друштвото Koja ja вложува содружникот изнесува 5 ООО ДЕМ или во денарска противвредност од ,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител Дејности 15 32, 15 51, 15 81/1, 15 81/1, 15 98/2, 25 12, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 13, 51 17, 51 21, 51 22, 51 25, 51 31, 51 32, 51 ЗЗ, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 ЗЗ, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 52 74, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 24, 60 23, 63 12, 63 21, 63 30, 65 12/3, 71 10, 71 40, 92 34, надворешна трговија со прехранбени производи,' надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно-агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за сторените обврски одговара со целокупниот СВОЈ имот Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Елвир Алабашоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3776/99 (564) 3689/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар основањето во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги СИЛ- ВЕР 2000" Влатко Мирчевски увоз-извоз ДООЕЛ ул 4-ти Јули" бр 184-2/9, Кичево Дејности' 15 81, 15 86, 15 1, 151 2, 15 13, 15 71, 15 89, 15 93, 15 98, 16 00, 50 10, 50 20, 50 30/1, , 50 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 15, 51 16, 51 17,'51 19, 51 21, 51 23, 51 25, 51 32, 51 ЗЗ, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53, 51 64, 51 70, 52 И, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 522 4, 52 25, 52 26, 52 ЗЗ, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 50, 52 62, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 60 21, 63 21, 70 31, 72 10, 72 20, 72 30, 72 60, 01 21, 01 22, 01 22/1, , 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 01 41, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт, Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за ceoja сметка, а за обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот Се запишува лице овластено за застапување и управител без ограничување во рамките на запишаните дејности е Влатко Мирчевски Од Основиот суд во Битола, Трег бр 3689/99 (564) 3772/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар основањето во ДООЕЛ на Друштво за трговија, услуги и производство Методија Кире Марковски МЕШОКО" увоз-извоз ДООЕЛ, ул Иван Милутиновиќ" бр Битола Основач Методија Марковски од Битола Дејности 52 24, 52 21, 52 22, 52 23, 52 25, 52 И, 52 27, 52 63, 52 41, 52 42, 52 44/3, 52,43, 52 45, 52 46, 52 44/2, 52 48, 52 44/1, 52 44/4, 52 47, 52 26, 52 33,52 32, 52 50, 52 12, 52 10, 50 30/2, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 31, 51 38, 51 34, 51 23, 51 41, 51 42, 51 24, 51 43, 51 54, 51 64, 51 65, 51 53, 51 55, 51 56, 51 25, 51 35, 51 22, 50 30/1, 50 40/1, 51 бб, 51 51, 51 47, 51 70, 51 45, 51 61, 51 62, 51 63, 51 52, 51 44, 51 57, 60 21, 60 23, 60 24, 63 21, 71 10, 71 21, 5,30/1, 55 51, 55 30/2, 55 52, 63 30, 26 12, 26 21, 26 40, 26 82/2, 52 73, 52 74, 72 50, ЗЗ 20, ЗЗ 50, 28 И, 28 12, 28 21\ 28 22, 28 30, 28 40, 28 61, 28 52, 28 63, 28 62, 27 54, 27 53, 27 51, 28 75, 28 74, 28 73, 36 22, 28 72, 28 71, 36 63, 28 51, 52 72/2, 52 72/1, 51 50, 31 62, 32 10, 20 30, 20 40, 20 51, 36 11, 36 13, 36 14, 36 15, 36 12, 35 12, 20 10/1, 18 22, 17 11/17 12, 17 14, 17 15, 17 16, 17 17, 17 21, 17 22, 17 23, 17 40/2, 17 30, 17 24, 17 25, 18 24, 18 23, 17 72, 18 21; 17 31, 17 40/1, 19 30, 18 10, \9 20, 25 12, 25 13, 52 71, 18 30, 15 81/2, 15 82/2, 15 84, 15 81/1, 15 82/1, 15 11, 15 12, 15 13, 15 20, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 21 25, 21 23, 21 21, 21 24, 22 22, 93 02, 93 01, 93 04, 93 05, 74 81, 92 ЗЗ, 92 34, 74 70, 71 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 67 11, 67 12, 67 13, 63 40, 74 12, 71 21, 7132, 71 ЗЗ, 71 34, 74 82, 74 84, 74 11, 74 83, 70,31, 26 52, 26 53, 21 22, 74 20, 26 70, 14 11, 14 12, 14 21, 17 60, 15 61, 15 85, 15 31, 15 32, 15 ЗЗ, 15 89, 15 87, 15 51, 15 52, 15 88, 15 98/2, 36 21, ЗЗ 10/2, 36 50, 36 61, 36 62, ЗЗ 40, 01 21, 01 22/ /2, 01 22/2, 01?4, 01 25, 01 30, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и ћатници, услуги на складирање на стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за ceoja сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е основачот Методија Марковски Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3772/99 (566) 3757/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар основањето во д о о на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Климент и Миле Чекреџи ЧЕКРЕ КОМПАНИ", ул,,славеј Планина" бб, Охрид Содружници Климент и Миле Чекреџи со договор од год Дејности 15 31, Г5 32, 15 ЗЗ, 15 86, 15 88, 15 98/2, 17 30, 17 40/1, 17 40/2, 17 51, 17 52, 17 53, 17 54/1, 17 54/ 2, 17 60, 17 71, 17 72, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 18 30, 19 20, 19 30, 21 21, 21 22, 25 22, 50 10, 50 20, 5030/1, 50 30/2, 50 ЗО/З, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/ 4, 50 50, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 ЗЗ, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51.47, 51 51, 51,52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, Ј 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 ЗЗ, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/ /2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 52 74, 55 23, 55 30/ 1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 30, 65 12/ 3, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 72 60, 72 60, 74 12, 74 14, 74 40, 74 82, 74 84, надворешна трговија со у прехранбени производи, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на

32 Стр 630-Бр 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 22 февруари 2000 стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт Друштвото во прометот со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот, полна одговорност Лице овластено за застапување на друштвото, управител Климент Чекреџи, Основната главнина изнесува ДЕМ во денарска'противвредност од ,00 денари во предмета според приложен извештај од овластено проценител од кои Климент Чекреџи вложува ДЕМ, а Миле Чекреџи вложува 3 ООО ДЕМ Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3757/99 (567) ДеЈности 01 21, 01 22, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 14 12, 14 21, 14 22, 15 11, 15 22, 151 3, 51 23, 15 98/2, 51 23, 51 24, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 38, 51 39, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/3 Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ристе Николовски, управител без ограничување Од Основиот суд во Битола, Трег бр 3770/99 (572) СОДРЖИНА 3726/99, на регистарска влошка бр , го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за сточарство, производство, трговија, угостителство и услуги Емилија ЗОО ФАРМ" увоз-извоз ДООЕЛ с Белче, Демир Хисар Основач Емилија Дранго од с Белче, Демир Хисар / Дејности 01 И, 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 01 12, 01 21, 01 22, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 01 41, 01 41/1, 01 41/3, 01 42, 01 50, 05 01, 05 02, 15 11, 15 12, 15 13, 15 20, 15 51, 15 61, 15 71, 15 11, 51 21, 51 23, 51 31, 51 32, 51 33, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 27, 52 41, 52 42, 52 48, 52 62, 52 63, 55 11, 55 12, 55 И, 55 12, 55 21, 55 21/1, 55 23, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 60 21, 60 22, 60 24, 63 12', 63 30, 65 12/3, 92 71, 93 05, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, туристички услуги Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полни овластувања, а за обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот Управител на друштвото е Тони Ориѓански од с Сапотница, Демир Хисар Основната главница на друштвото изнесува ДЕМ, односно ,50 денари во предмети према извештај на овластен проценител Од Основиот суд во Битола, Трег бр 3726/99 (568) 3770/99, на регистарска влошка бр , го заниша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги, МЕСОЛУКС" Ристе и Диме ДОО увоз-извоз ул Илинденска" бр 2, Бито Одлука за давање согласност на излезната рафинериска цена на одделни нафтени деривати Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата \ Одлука за стекнување на услови за увоз и царинење на стоки во 2000 година ^Одлука за забрана на извоз на живо Јагне од Република Македонија Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната установа Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско Одлука за" изменување на Одлуката за определување на квантитативни ограничувања во извозот и увозот на стоки за 1999 година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија Решение на Комисијата за хартин од вредност Список на правните лица кои добиле дозвола за промет на големо на помошни лековити средства и медицински помагала Список на правните лица кои добиле дозвола за промет на големо на лекови, помошни лековити средства и медицински помагала Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У бр 78/99 од 2 февруари 2000 година Решение на Републичката геодетска управа Спогодби Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за финансиските организации во Република Македонија Страница Издавач. ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност - Скопје, бул Партизански одреди" бр 29 Директор и одговорен уредник Марија Лељохин. Телефони , Телефакс Пошт. фах 51, Жиро сметка ЕДБ Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 0 Печат: НИП Нова Македонија" - АД - Скопје. к

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и член 39 став 1 од Законот за енергетика ( Службен весник на Република Македонија бр. 16/11, 136/11,

Detaljer

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 2488. Закон за спречување судир на интереси (Пречистен текст)...

Detaljer

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office УПАТСТВО Дигитално потпишување документи во MS Office Верзија: 4.0 Датум: 29.01.2018 103.16 КИБС АД Скопје 2018 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Вовед 2 2. Дигитално

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН ЗИ.

УКАЗ ЗАКОН ЗИ. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Среда, 29 карт 1967 БЕЛГРАД 208.

Среда, 29 карт 1967 БЕЛГРАД 208. Среда, 29 карт 1967 БЕЛГРАД БРОЈ 14 ГОД. ХХШ 209. Врз основа на членот 228 точка в од Уставот на Соци ј а листичка Федеративна Република југославија, Сојузниот извршеа совет, донесува О Д Л У К А ЗА ОТВОРАЊЕ

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РМ КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРАВИЛАТА, ПОЧИТУВАЈ ГО ЖИВОТОТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ

Detaljer

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска Осигурување Детеминирање на осигурувањето Асс М р Христина Танеска Литература: Фотов Р.: Осигурување, УТМС, 2011 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Ракоњац Антиќ Т.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2010 Во

Detaljer

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44.

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Среда, 22 јануари 1964 БЕЛГРАД БРОЈ 4 ГОД. XX 43. Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Detaljer

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова Туризам, принципи и практика 1 Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова 1 ТУРИЗМОТ КАКО СЛОЖЕНА ОПШТЕСТВЕНА, ЕКОНОМСКА И ПРОСТОРНА ПОЈАВА ТУРИЗМОЛОГИЈА, НАУКА ЗА ТУРИЗМОТ 1975 година - Белград

Detaljer

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Природно математички факултет Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ Изработил: Гордана Николовска Ментор: Д-р Весна Целакоска Јорданова Април, 2016 година Вовед Граф

Detaljer

Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ

Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија Здружение

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

spoj na umetnosta НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СВЕЧЕНО ЈА pрими ДОЛЖНОСТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ГОЛЕМА ОДГОВОРНОСТ

spoj na umetnosta НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СВЕЧЕНО ЈА pрими ДОЛЖНОСТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ГОЛЕМА ОДГОВОРНОСТ Br. 59 Cena: 50 den. јули 2014 ISSN: 1857-6710 Magazin na MINISTERSTVOTO ZA ODBRANA na republika makedonija НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СВЕЧЕНО ЈА pрими ДОЛЖНОСТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ГОЛЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗАЕДНИЧКИ

Detaljer

Ви благодариме. Ви благодарам за уште едно неверојатно Глобално рели и за тоа што навистина го претворивте во уникатно доживување.

Ви благодариме. Ви благодарам за уште едно неверојатно Глобално рели и за тоа што навистина го претворивте во уникатно доживување. Ви благодариме. Како можеш да се заблагодариш за часовите неуморна работа, за одвоеното време, за ентузијазмот, енергијата и високиот дух кои ги споделувате со нас? Никогаш не сум сигурен дали го кажуваме

Detaljer

ЧУВСТАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ НЕГОВИТЕО ДЕЛА ОСТАНУВААТ ВО ДУШАТА

ЧУВСТАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ НЕГОВИТЕО ДЕЛА ОСТАНУВААТ ВО ДУШАТА МАКЕДОНСКИ СКУЛПТОР СВЕТСКА СЛАВА ЧУВСТАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ НЕГОВИТЕО ДЕЛА ОСТАНУВААТ ВО ДУШАТА Над 500 скулптури во траен материјал, бронза, мермер, оникс и дрво, или 250 одделни портрети, 170 актови,

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена 1 Оддел за квалификации и вработливост (EMP/SKILLS) Специјална акциона програма за борба против принудната работа (ДЕКЛАРАЦИЈА)

Detaljer

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА БОРИВОЈЕ АДАШЕВИЋ, рођен 1974. у Ужицу. Пише прозу. Књиге при ча: Екв ил иб р и с т а, 2000; Из т р е ћ е г к р а љ е в с т в а, 2 0 0 6. Ро м а н и: Чо век из ку ће на бре гу, 2009; Крф,

Detaljer

ред. б. Име и Презиме на ученикот клас училиште град село ментор 1 1 Александар Ивановски II СОУ Јане Сандански Струмица Петруш Џорлев 132,5 2 Јоаким

ред. б. Име и Презиме на ученикот клас училиште град село ментор 1 1 Александар Ивановски II СОУ Јане Сандански Струмица Петруш Џорлев 132,5 2 Јоаким ред. б. Име и Презиме на ученикот клас училиште град село ментор 1 1 Александар Ивановски II СОУ Јане Сандански Струмица Петруш Џорлев 132,5 2 Јоаким Јаковлоски II ПСУ Јахја Кемал Автокоманда Скопје Гази

Detaljer

Упатство за користење на програмата. oxpriemen

Упатство за користење на програмата. oxpriemen Упатство за користење на програмата oxpriemen Јуни, 2009 Содржина: 1. Начин на работа ------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1. Работа за администратор------------------------------------------------------------

Detaljer

Упатство за користење на Е Дневникот

Упатство за користење на Е Дневникот Упатство за користење на Е Дневникот (родители) последната измена е направена на 15.09.2014 1 Содржина: 1. Вовед 2. Најава на системот 2.1 Прва најава на системот со генерираните кориснички информации

Detaljer

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска Осигурување Логистика Асс М р Христина Танеска Поим за логистика Логистиката е активност која се занимава со надминување на просторот и времето по најниска цена. Таа претставува кружен процес од набавка

Detaljer

Оваа постапка се повторува се додека сите темиња не ги приклучиме во множеството U.

Оваа постапка се повторува се додека сите темиња не ги приклучиме во множеството U. Тоа е алгоритам кој за даден граф (V,E) и дадено теме u ги одредува најкратките(минималните) патишта од темето u до секое останато теме. Кај овој алгоритам се манипулира со два податока: множество темиња

Detaljer

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула I. II. Кнез Данилова 16, Београд III. Телефон: 322 43 21 до 29 Фах: 324 88 44 e mail: јаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs Број: 4400 05.06.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Предмет: Измене Конкурсне

Detaljer

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600 Корисничко упатство www.nlbtb.com.mk Контакт телефон: 02/15-600 Брза навигација низ упатството Креирање на корисничко име на НЛБ Kлик Активација на корисничко име на НЛБ Kлик Плаќање преку НЛБ Kлик Грешки

Detaljer

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени :

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје 551.583(497.7) ТРЕТ национален план

Detaljer

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ Едни за порно, други за поарно И да ги фатам тие што кршат, не можам да ги избркам бидејќи средното е задолжително. Ако ги казнам, родителите ќе

Detaljer

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 01-4171/8 13.10.2017. Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.ДОБАРА 14/2017 Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број

Detaljer

СОВЕТ НА ЕВРОПА ЧУВАР НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА РЕЗИМЕ

СОВЕТ НА ЕВРОПА ЧУВАР НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА РЕЗИМЕ СОВЕТ НА ЕВРОПА ЧУВАР НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА РЕЗИМЕ Земја која не членка на Советот на Европа (Белорусија) ДРЖАВИ ЧЛЕНКИ СЕДИШТЕ И КАНЦЕЛАРИИ БУЏЕТ Австрија, Албанија, Андора, Азербејџан, Белгија, Босна и

Detaljer

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје,

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, 17.09.2012 ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ (ЈСП СКОПЈЕ) ЈСП СКОПЈЕ е претпријатие од јавен

Detaljer

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ 1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ И КОМПАНИЈАТА Трговско име Husqvarna 4T 10W/40 Број на производот 531 00 92-85 (1.4L) Примена Масло за 4-тактни мотори Снабдувач Husqvarna AB Адреса SE 561 82 Huskvarna

Detaljer

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV 1 Izdava~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Skopje i 2-ri Avgust - [tip Lektor: Danica Gavrilova Pe~ati: 2-ri Avgust

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ

ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ СОВЕТ НА ЕВРОПА Стразбур, 12 октомври 2017 год. CPT/Inf (2017) 30 ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ

Detaljer

Модернистички пристап-маршал Маклуан

Модернистички пристап-маршал Маклуан Семинарска работа на тема: Модернистички пристап-маршал Маклуан изработил: ментор : www.maturskiradovi.net Содржина: Вовед...3 Медуиумот е порака...6 Ладни и топли медиуми...7 Телевизијата како ладен медиум...8

Detaljer

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Центар за Промоција на Одржливи земјоделски практики и рурален развој Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Проектот, Промотивна кампања за користење

Detaljer

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина.

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Кога флуидот се наоѓа во состојба на мирување, притисокот се пренесува во сите правци со ист интензитет и истиот се именува како

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12. ГОДИНА СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2009 ГОД КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА С О Б Р А Н И

Detaljer

Digital HD DVB-C Set Top Box

Digital HD DVB-C Set Top Box Digital HD DVB-C Set Top Box Дигитален ресивер Содржина: Основни информации Преден панел Заден панел Далечински управувач CA интерфејс Системско поврзување Главно Мени Инсталација Кабелска конфигурација

Detaljer

ПАРТНЕРИ ВО РЕФОРМИТЕ Избор на проекти финансирани од ЕУ

ПАРТНЕРИ ВО РЕФОРМИТЕ Избор на проекти финансирани од ЕУ ПАРТНЕРИ ВО РЕФОРМИТЕ Избор на проекти финансирани од ЕУ Дополнителни информации за Европската Унија се достапни на: ec.europa.eu Делегација на Европската Унија Мито Хаџивасилев Јасмин 52в 1000 Скопје

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

РАЗВОЈОТ НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕСТРИНСТВОТО. Панова Гордана,Панова Б.Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л.

РАЗВОЈОТ НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕСТРИНСТВОТО. Панова Гордана,Панова Б.Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л. РАЗВОЈОТ НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕСТРИНСТВОТО Панова Гордана,Панова Б.Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л. Универзитет,,Гоце Делчев -Факултет за медицински науки-штип www.gordana.panova@ugd.edu.mk Развојот на

Detaljer

Новиот Dacia Duster, добредојдовте во реалниот свет.

Новиот Dacia Duster, добредојдовте во реалниот свет. Новиот Dacia Duster Новиот Dacia Duster, добредојдовте во реалниот свет. Обликот на новиот Duster е во согласност со авантуристичкиот, модерниот и динамичниот карактер на возилото. Но, вистинската револуција

Detaljer

ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ

ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ Биљана Сикимић Балканолошки институт САНУ Београд biljana.sikimic@bi.sanu.ac.rs ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ Рад се ба ви по ло жа јем и стра те ги ја ма ис тра

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

От р актора. PokerStrategy.com! tortle - coldbound., Ezhik09! Veronika

От р актора. PokerStrategy.com! tortle - coldbound., Ezhik09! Veronika От р актора!, чnjerъtrategy Magazime 13!...,!, чnjerъtrategy Magazime. -,. -,,., 14 чnjerъtrategy Magazime 1 2011.. -, PokerStrategy.com! :, чnjerъtrategy Magazime 13.! : tortle - coldbound., Ezhik09!

Detaljer

5. РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА (одговори) 9.одделение

5. РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА (одговори) 9.одделение . РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА (одговори) 9.одделение 1.4.18 1. Едно растение е оставено на темно место 24 часа. Потоа по еден лист од тоа растение е изложено на различна светлина и тоа сина, зелена

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

ОДЛУКУ о додели уговора

ОДЛУКУ о додели уговора На основу члана 108. Закона о jавним набавкама и Извештаjа Комисиjе за jabhe набавке броj 354. од 12.04.2017. год. у поступку [авне набавке мале вредности добара санитетски и медицински материjал и тест

Detaljer

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје АЛКИНИ Електронска структура на алкините; Примена; Номенклатура; Киселост на алкините; Добивање на алкини; Реакции на алкини: редукција, хидрохалогенација, хидратација, халогенирање, озонолиза и алкилирање;

Detaljer

СТЕЛС Оптовая торговля изделиями из натурального камня т Дмитрий, т Александр.

СТЕЛС   Оптовая торговля изделиями из натурального камня т Дмитрий, т Александр. СТЕЛС www.stelsoptom.ru Оптовая торговля изделиями из натурального камня т. 8-913-599-0551 Дмитрий, т. 2505527 Александр. E-mail: 5367166@mail.ru Адрес: г. Красноярск, ул. Новая Заря, 16 (склад 7). ПРАЙС-ЛИСТ

Detaljer

Софија - Катанија - Софија. 8 дена / 7 ноќевања авионска програма

Софија - Катанија - Софија. 8 дена / 7 ноќевања авионска програма Лиценца А, рег. Бр. 677 ДТТУ Арт оф Травел ДОО Скопје Ул. Лондонска бр. 2, лок. 17а, 1000 Скопје Тел/факс: ++ 389 2 305 1 905 Е-mail: info@artoftravel.mk web:artoftravel.mk Сицилија Hotel Sporting Baia

Detaljer

Не биди пречка -патеката е за мечка

Не биди пречка -патеката е за мечка Пилот-проект Заштита на кафеавата мечка (Проектна активност за подигнување на јавната свест кај децата од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години за учебната 2009/2010) Градинка МАЈСКИ ЦВЕТ Објект

Detaljer

1 3Pusteluftfukter / ц я о п о и г с 0к6 0к9 а 0к5 я а а м а п м о 0к6 0к9 / SOMNOclick SOMNOclick 300

1 3Pusteluftfukter / ц я о п о и г с 0к6 0к9 а 0к5 я а а м а п м о 0к6 0к9 / SOMNOclick SOMNOclick 300 1 3Pusteluftfukter / ц я о п о и г с 0к6 0к9 а 0к5 я а а м а п м о 0к6 0к9 / 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 SOMNOclick SOMNOclick 300 Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning е я и ц я а у 0к6 р т р й е

Detaljer

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Содржина 1 Општи мерки на безбедност... 4 1.1 Опасности... 4 1.2 Предупредувања... 4 1.3 Напомени...

Detaljer

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Декември 2013 i ii Листа на експерти: Kоординација на процесот за изработка

Detaljer

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ Генетските информации

Detaljer

Твојата најдобра верзија

Твојата најдобра верзија Твојата најдобра верзија Додека Рекс зборуваше за време на средбата на Менаџерите Орел, ја посматрав реакцијата на членовите на Глобалниот лидерски тим. Можев да ги видам емоциите и влијанието на видеото

Detaljer

Откријте го светот на геосинтетиците. Каталог на производи

Откријте го светот на геосинтетиците. Каталог на производи Откријте го светот на геосинтетиците Каталог на производи 2 Нашите тимови за поддршка и продажба им овозможуваат на нашите клиенти, проектантските бироа, изведувачите во градежниот сектор и трговците низ

Detaljer

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори проектори Samsung каталог дигитални рамки за слики HDTV монитори Според истражувањето на агенцијата CONTEXT BNA Samsung е бр.1 производител на монитори во светот. 2. Прозорец во светот SyncMaster HDTV

Detaljer

р.б. Име и презиме одд. училиште село ментор 1 ментор 2 94 Матеа Попристовска IIIб ОУ Партенија Зографски Скопје Ајша Оскакач Катерина Н.

р.б. Име и презиме одд. училиште село ментор 1 ментор 2 94 Матеа Попристовска IIIб ОУ Партенија Зографски Скопје Ајша Оскакач Катерина Н. р.б. Име и презиме одд. училиште село ментор 1 ментор 2 94 Матеа Попристовска IIIб ОУ Партенија Зографски Скопје Ајша Оскакач Катерина Н.Младено 120 89 Мартин Шикалески IIIб ОУ Партенија Зографски Скопје

Detaljer

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED Skopski pazar A.D. vo privatna sopstvenost za uslugi vo prometot i trgovija izvoz uvoz Br. 02-304/22- / 02.04.2014 god. Sk o p je Vrz osnova na ~len 384, 387 i 388 od Zakonot za trgovskite dru[tva Upravniot

Detaljer

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA.

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA. Новиот Животот е спектакуларен, живописен, непредвидлив и возбудлив од сите можни аспекти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас. Искористете го животот до максимум. Добредојдовте

Detaljer

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ Стареењето е навика која еден зафатен човек воопшто не може да си ја дозволи. Андре Мороа, писател Современото општество станува сî повозрасно. Според статистиката, мажите

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ 1.463.1-17 Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е П О Л И Г О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Л Е Т О М 18 И 2 4 м Д Л Я П О К Р Ы

Detaljer

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler Л у ч ш и с пос о б д е с т в о в а ть р а з у мно э т о д е с т в о в а ть с у ч е т о м опы т а. Наш и р у зо в ые л и ф т ы слу жа т с в и д е т е л ь с т в о мэт о м у. Г р у з о вые с п е ц а л ь

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

( I МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЈ

( I МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЈ публика Српска публичка управа за геодетске ~ ~мовинско-правне послове ~њa Лука! Ч~ ГАЦКО Општина: К т асг арски срез: КатаС1 apq а општина: Број: Датум : ГАЦКО ГАЦКО АВТОВАЦ 21.17-952.1-1-2060/2009 9.

Detaljer

Enkel beskrivelse av tsjetsjensk

Enkel beskrivelse av tsjetsjensk Enkel beskrivelse av tsjetsjensk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

Sensorveiledning for eksamen i RUS H

Sensorveiledning for eksamen i RUS H 1 Sensorveiledning for eksamen i RUS1001 2018H Eksamen består av 6 oppgaver hvor beregnet arbeidstid angir vekting av de forskjellige oppgavene, dvs: oppg. 1: 1/12, oppg. 2: 2/12, oppg 3: 4/12, oppg 4:

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м 1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м Ё 6р2 O N PE 1 3 0 9EPIEXOMENA T 0 0 0 4 0 7 0 6 0 2 0 7 0 4 0 3 0 2 0 2 0 9 0 3 0 6 0 4 0 2 0 6 0 2 0 7 PE.......................................

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

Проф. Д-р Елисавета Стикова Институт за јавно здравје на Република Македонија УКИМ - Медицински Факултет, Скопје

Проф. Д-р Елисавета Стикова Институт за јавно здравје на Република Македонија УКИМ - Медицински Факултет, Скопје Проф. Д-р Елисавета Стикова Институт за јавно здравје на Република Македонија УКИМ - Медицински Факултет, Скопје Основи на радијационата заштита растојание Време на изложеност заштита Извори Алфа честички

Detaljer

Обојене Петријеве мреже

Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже (ОПМ) Colored Petri Nets (CPN) Курт Јенсен (Кurt Jese) 1981. године Сваком чвору типа место придружен је тип податка који одређује врсту податка које дато

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer

2 Класификација на зградите

2 Класификација на зградите 2 Класификација на зградите 4.2.7 Со модификациите од точка 4.6.2, фасадната површина соодветно се зголемува. Бруто катната површина останува незасегната од овие модификации. 4.2.8 Натамошни пресметки

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (Сл. гласник РС бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08

Detaljer

ДСД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - СКОПЈЕ

ДСД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - СКОПЈЕ ДСД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - СКОПЈЕ Име Татково име Презиме Катерина Аце Матеска Sinisha Stefan Ivanovki Golubina Jordan Stefanova Евгенија Ристо Христова Александар Миле Мицевски Димитар Љупчо Ивановски Драганчо

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА И ИНФУЗИОНИХ РАСТВОРА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈН МВ 19/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА И ИНФУЗИОНИХ РАСТВОРА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈН МВ 19/2015 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:19/7 Дана:13.10.2015. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА И ИНФУЗИОНИХ РАСТВОРА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer