VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Bjørn Arne Lindskog H Øystein Høgetveit SV Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Tone Edland SP Christian A Kongshem AP Baiba Sheine SV Espen Sudbø SV Kjellfrid Neset AP Lena Romtveit SP Bertin Bjåen AP Halvor Olsnes Hylland SV Johan Vaa SV Ole Dalen KRF Oscar Garnes V Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Reidun Hyttedalen AP Saker til handsaming 14/01-14/12 Merknader Halvor Lognvik (Frp) og Mona Skinnarland (Frp) møtte ikkje. 1/17

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Ole Kristian Nyhus Signe Marie Kittelsaa Stilling Rådmann Leiar Vinje kontrollutval Kultursjef Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/17

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 14/1 Referat og meldingar PS 14/2 Eigarskapskontroll av Vest-Telemark pedagogiske psykologiske teneste PPT IKS PS 14/3 Forprosjekt Vest-Telemark PPT IKS PS 14/4 Klage på vedtak i kommunestyret PS 13/57 PS 14/5 BL2 Vierli og heimvegli 151/10 og 151/8 andre gongs handsaming PS 14/6 Utbyggingsavtale i BL2 Vierli/Heimvegli 151/10 og 151/8 PS 14/7 Høring - utviklingsplan STHF PS 14/8 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper - PS 14/9 Intensjonsavtale om utvikling, etablering og drift av Vinje-senter i Vinje PS 14/10 Pensjonsordning for folkevalde frå PS 14/11 Val av nytt varamedlem til formannskapet for perioden PS 14/12 Nyval av varamedlem til plan- og miljøutvalet for perioden /17

4 PS 14/1 RS 14/1 Referat og meldingar Møtebok frå førre møte Handsaming i Kommunestyret : Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 14/2 Eigarskapskontroll av Vest-Telemark pedagogiske psykologiske teneste PPT IKS Kontrollutvalets framlegg til vedtak: Eigarane i fellesskap bør: - vurdere om det er ynskjeleg å revidere selskapsavtalen, slik at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskt praksis, særleg * at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskte rekneskapsprinsipp for selskapet, jf. IKS-lova 27, og * at det er samsvar mellom budsjettprosessen og føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen, * at det er samsvar mellom føresegner i selskapsavtalen og fordeling av driftskostander - sjå til at det blir ført protokoll frå representantskapsmøta i samsvar med IKS-lova. Styret bør: - ta initiativ til å revidere selskapsavtalen, og i den samanheng særleg sjå til * at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og rekneskapsprinsippa for selskapet, jf. IKS-lova 27, * at det er samsvar mellom føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen gjennomføring av budsjettprosessen, og * at det er samsvar mellom føresegner om kostnadsdeling i selskapsavtalen og faktisk fordeling av driftskostnader - sørgje for at opplysningane om selskapet i Einingsregisteret er oppdaterte og korrekte, - sikre at selskapet har gode rutinar og tilgang på nok kompetanse slik at reglane om offentlege anskaffingar blir følgde - sjå til at innkallingar er daterte og at det blir ført protokoll frå styremøta og representantskapsmøta i samsvar med IKS-lova. Kontrollutvalet 4/17

5 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Eigarane i fellesskap bør: - vurdere om det er ynskjeleg å revidere selskapsavtalen, slik at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskt praksis, særleg * at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskte rekneskapsprinsipp for selskapet, jf. IKS-lova 27, og * at det er samsvar mellom budsjettprosessen og føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen, * at det er samsvar mellom føresegner i selskapsavtalen og fordeling av driftskostander - sjå til at det blir ført protokoll frå representantskapsmøta i samsvar med IKS-lova. Styret bør: - ta initiativ til å revidere selskapsavtalen, og i den samanheng særleg sjå til * at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og rekneskapsprinsippa for selskapet, jf. IKS-lova 27, * at det er samsvar mellom føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen gjennomføring av budsjettprosessen, og * at det er samsvar mellom føresegner om kostnadsdeling i selskapsavtalen og faktisk fordeling av driftskostnader - sørgje for at opplysningane om selskapet i Einingsregisteret er oppdaterte og korrekte, - sikre at selskapet har gode rutinar og tilgang på nok kompetanse slik at reglane om offentlege anskaffingar blir følgde - sjå til at innkallingar er daterte og at det blir ført protokoll frå styremøta og representantskapsmøta i samsvar med IKS-lova. PS 14/3 Forprosjekt Vest-Telemark PPT IKS Kontrollutvalets framlegg til vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen: invitere Vest-Telemark PPT til møte i oppveksteiningane slik at deira kompetanse blir betre kjent. organisere ein dialog mellom Vest-Telemark PPT og oppveksteiningane som kan betre balansen mellom kva oppveksteiningane i Vest-Telemark treng og kva hjelp Vest-Telemark PPT kan gje Rådmann orienterar oppvekst- og velferdsutvalet og kontrollutvalet om arbeidet i løpet av hausten Rådmannen, 5/17

6 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret ber administrasjonen: invitere Vest-Telemark PPT til møte i oppveksteiningane slik at deira kompetanse blir betre kjent. organisere ein dialog mellom Vest-Telemark PPT og oppveksteiningane som kan betre balansen mellom kva oppveksteiningane i Vest-Telemark treng og kva hjelp Vest-Telemark PPT kan gje Rådmann orienterar oppvekst- og velferdsutvalet og kontrollutvalet om arbeidet i løpet av hausten PS 14/4 Klage på vedtak i kommunestyret PS 13/57 Kommunestyret syner til vurderingane og konklusjonane i saksframstillinga, og avviser klaga. Klaga vert oversendt Fylkesmannen for handsaming. Rådmannen, Handsaming i Kommunestyret : Kommunestyret vedtok samrøystes at Nils Vågslid (H) var ugild i saka, jf FVL 6a. Det kom ingen inn som vara for Vågslid. Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret syner til vurderingane og konklusjonane i saksframstillinga, og avviser klaga. Klaga vert oversendt Fylkesmannen for handsaming. 6/17

7 PS 14/5 BL2 Vierli og heimvegli 151/10 og 151/8 andre gongs handsaming og endeleg vedtak Framlegg til detaljregulering for Vierli og Heimvegli BL2 vert vedteken i medhald av plan- og bygningslova 12-12, med desse endringane: Veg 2 og 3 vert droppa, veg 5 vert forlenga innover i feltet, som vist i skisse på endra vegtrase frå HM RIT datert Parkering vert ikkje medrekna i utrekning av tomteutnytting (BYA). Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for Vierli og Heimvegli BL2 vert vedteken i medhald av plan- og bygningslova 12-12, med desse endringane: Veg 2 og 3 vert droppa, veg 5 vert forlenga innover i feltet, som vist i skisse på endra vegtrase frå HM RIT datert Parkering vert ikkje medrekna i utrekning av tomteutnytting (BYA). Saksordførar: Øystein Høgetveit Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for Vierli og Heimvegli BL2 vert vedteken i medhald av plan- og bygningslova 12-12, med desse endringane: Veg 2 og 3 vert droppa, veg 5 vert forlenga innover i feltet, som vist i skisse på endra vegtrase frå HM RIT datert Parkering vert ikkje medrekna i utrekning av tomteutnytting (BYA). 7/17

8 PS 14/6 Utbyggingsavtale i BL2 Vierli/Heimvegli 151/10 og 151/8 Framlegg til utbyggingsavtale for BL2 Vierli og Heimvegli 151/10 og 151/8, blir vedteke i medhald av pbl 17-3 slik den ligg føre. Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Plan- og miljøutvalet vurderte om Nils Vågslid (H) var ugild i saka, jf. FVL 6, 2. ledd. Utvalet fann samrøystes Vågslid ugild. Setteleiar blei Øystein Høgetveit. Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Framlegg til utbyggingsavtale for BL2 Vierli og Heimvegli 151/10 og 151/8, blir vedteke i medhald av pbl 17-3 slik den ligg føre. Saksordførar: Ole Dalen Handsaming i Kommunestyret : Kommunestyret fann samrøystes Nils Vågslid (H) ugild i saka, jf FVL 6, 2. ledd. Det kom ingen inn som vara for Vågslid. Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til utbyggingsavtale for BL2 Vierli og Heimvegli 151/10 og 151/8, blir vedteke i medhald av pbl 17-3 slik den ligg føre. 8/17

9 PS 14/7 Høring - utviklingsplan STHF Vinje kommune viser til dei konsekvensane utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark vil få for helsetilbodet i kommunen og har fylgjande kommentarar til planen: 1. Akkuttilbodet ved Rjukan sjukehus må ikkje leggjast ned. Bortfall av akuttfunksjon ved Rjukan vil innebere meir transport, og tids- og ressursbruk knytt til dette. Vinje kommune saknar konsekvensvurdering i høve til dei samfunnsmessige kostnader knytt til pasienttransport. Det er heller ikkje teke omsyn til kostnadene ved ei utviding av sjukehuset i Skien. 2. Det må ikkje flyttast sengepostar frå DPS i Seljord. Dette er ikkje i tråd med prinsippet om å desentralisere det som er mogeleg og vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Ei styrking ikkje ei nedbygging av dagens DPS i Seljord er viktig for å oppretthalde eit desentralisera tilbod til denne pasientgruppa i heile Vest-Telemark. Ei flytting av sengepostane til Notodden vil svekke det faglege tilbodet i Vest-Telemark. 3. Skulle scenario 3 likevel bli vedteke må det vera ein føresetnad at ambulansetenesta i Vinje blir styrkt med minst ein bil og det blir etablera ein luftambulanseteneste lokalisera til Vest-Telemark. Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå SV v. Halvor H. Olsnes: Endring pkt. 1: Vinje kommune kan ikkje akseptere dårlegare akuttmedisinsk tilbod til nokon del av befolkninga i kommunen som fylgje av omorganisering og endra drift av Sjukehuset Telemark. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare som eit stabilt og kvalitetsmessig fullverdig helsetilbod for Øvre Telemark. Dersom akuttfunksjonen ved Rjukan sjukehus fell bort vil det innebere meir transport, og tids- og ressursbruk knytt til dette. Vinje kommune saknar konsekvensvurdering i høve til dei samfunnsmessige kostnadene knytte til pasienttransport. Det er heller ikkje teke omsyn til kostnadene ved ei utviding av sjukehuset i Skien. Framlegg frå Ap v. Kjellfrid Neset: Endring pkt 1: Rjukan sjukehus må ikkje leggast ned, men utviklast vidare som eit stabilt og kvalitetsmessig fullverdig helsetilbod for Øvre Telemark. Bortfall av akuttfunksjon ved Rjukan vil innebere meir transport, og tids- og ressursbruk knytt til dette. Vinje kommune saknar 9/17

10 konsekvensvurdering i høve til dei samfunnsmessige kostnader knytt til pasienttransport. Det er heller ikkje teke omsyn til kostnadene ved ei utviding av sjukehuset i Skien. Framlegg frå Ap v. Bertin Bjåen: Nytt pkt 3: Ambulansetenesta i Vinje må styrkast med minst ein døgnbil og ein føreset at ei mogleg etablering av luftambulanse vert lokalisert til Vest-Telemark. Røysting: Pkt. 1: Ein røysta fyrst over rådmannens framlegg framlegget fall samrøystes. Ein sette deretter Olsnes sitt framlegg opp mot Nesets. Olsnes sitt framlegg blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Pkt 2: Rådmannens framlegg blei samrøystes vedteke. Pkt 3: Rådmannens framlegg blei sett opp mot Bjåens framlegg. Bjåens framlegg blei samrøystes vedteke. Vedtaket blei då: Vinje kommune viser til dei konsekvensane utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark vil få for helsetilbodet i kommunen og har fylgjande kommentarar til planen: 1. Vinje kommune kan ikkje akseptere dårlegare akuttmedisinsk tilbod til nokon del av befolkninga i kommunen som fylgje av omorganisering og endra drift av Sjukehuset Telemark. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare som eit stabilt og kvalitetsmessig fullverdig helsetilbod for Øvre Telemark. Dersom akuttfunksjonen ved Rjukan sjukehus fell bort vil det innebere meir transport, og tids- og ressursbruk knytt til dette. Vinje kommune saknar konsekvensvurdering i høve til dei samfunnsmessige kostnadene knytte til pasienttransport. Det er heller ikkje teke omsyn til kostnadene ved ei utviding av sjukehuset i Skien. 2. Det må ikkje flyttast sengepostar frå DPS i Seljord. Dette er ikkje i tråd med prinsippet om å desentralisere det som er mogeleg og vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Ei styrking ikkje ei nedbygging av dagens DPS i Seljord er viktig for å oppretthalde eit desentralisera tilbod til denne pasientgruppa i heile Vest-Telemark. Ei flytting av sengepostane til Notodden vil svekke det faglege tilbodet i Vest-Telemark. 3. Ambulansetenesta i Vinje må styrkast med minst ein døgnbil og ein føreset at ei mogleg etablering av luftambulanse vert lokalisert til Vest-Telemark. Saksordførar: Baiba Sheine 10/17

11 Handsaming i Formannskapet : Formannskapet drøfta saka. Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Framlegg frå rådet for eldre- og funksjonshemma: Endre pkt. 2 i framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet til: Det må ikkje flyttast sengepostar frå DPS i Seljord. Dette er ikkje i tråd med prinsippet om å desentralisere det som er mogeleg og vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Ei styrking ikkje ei nedbygging av dagens DPS i Seljord er viktig for å oppretthalde eit desentralisera tilbod til denne pasientgruppa i heile Vest-Telemark. Utifrå ei bedrifts- og samfunnsøkonomisk vurdering bør Seljord bli eit felles DPS for Aust- og Vest Telemark. Her er det ledig lokale i motsetning til Notodden, der det må byggast for mange millionar. Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet med endring i pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Vinje kommune viser til dei konsekvensane utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark vil få for helsetilbodet i kommunen og har fylgjande kommentarar til planen: 1. Vinje kommune kan ikkje akseptere dårlegare akuttmedisinsk tilbod til nokon del av befolkninga i kommunen som fylgje av omorganisering og endra drift av Sjukehuset Telemark. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare som eit stabilt og kvalitetsmessig fullverdig helsetilbod for Øvre Telemark. Dersom akuttfunksjonen ved Rjukan sjukehus fell bort vil det innebere meir transport, og tids- og ressursbruk knytt til dette. Vinje kommune saknar konsekvensvurdering i høve til dei samfunnsmessige kostnadene knytte til pasienttransport. Det er heller ikkje teke omsyn til kostnadene ved ei utviding av sjukehuset i Skien. 2. Det må ikkje flyttast sengepostar frå DPS i Seljord. Dette er ikkje i tråd med prinsippet om å desentralisere det som er mogeleg og vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Ei styrking ikkje ei nedbygging av dagens DPS i Seljord er viktig for å oppretthalde eit desentralisera tilbod til denne pasientgruppa i heile Vest-Telemark. Utifrå ei bedrifts- og samfunnsøkonomisk vurdering bør Seljord bli eit felles DPS for Aust- og Vest Telemark. Her er det ledig lokale i motsetning til Notodden, der det må byggast for mange millionar. 3. Ambulansetenesta i Vinje må styrkast med minst ein døgnbil og ein føreset at ei mogleg etablering av luftambulanse vert lokalisert til Vest-Telemark. 11/17

12 Handsaming i Kommunestyret : Kommunestyret diskuterte om Kjellfrid Neset (Ap) var ugild i saka jf, FVL 6, 2. ledd. Kjellfrid Neset blei samrøystes funne gild i saka, jf. e-post frå Stein Elseth ved Fylkesmannen i Telemark. Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Vinje kommune viser til dei konsekvensane utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark vil få for helsetilbodet i kommunen og har fylgjande kommentarar til planen: 1. Vinje kommune kan ikkje akseptere dårlegare akuttmedisinsk tilbod til nokon del av befolkninga i kommunen som følgje av omorganisering og endra drift av Sykehuset Telemark, og går sterkt i mot å leggje ned Rjukan Sjukehus. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare som eit stabilt og fullverdig helsetilbod for Øvre Telemark. 2. Det må ikkje flyttast sengepostar frå DPS i Seljord. Dette er ikkje i tråd med prinsippet om å desentralisere det som er mogleg og vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Ei styrking av dagens DPS i Seljord er viktig for å oppretthalde eit desentralisert tilbod til denne pasientgruppa i heile Vest-Telemark. Ei flytting av sengepostane til Notodden vil svekke det faglege tilbodet i Vest-Telemark. 3. Ambulansetenesta i Vinje må styrkast med ein døgnbil og ein føreset at ei etablering av luftambulanse blir lokalisert til Øvre Telemark. Framlegget frå Rønningen blei samrøystes vedteke. Vinje kommune viser til dei konsekvensane utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark vil få for helsetilbodet i kommunen og har fylgjande kommentarar til planen: 1. Vinje kommune kan ikkje akseptere dårlegare akuttmedisinsk tilbod til nokon del av befolkninga i kommunen som følgje av omorganisering og endra drift av Sykehuset Telemark, og går sterkt i mot å leggje ned Rjukan Sjukehus. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare som eit stabilt og fullverdig helsetilbod for Øvre Telemark. 2. Det må ikkje flyttast sengepostar frå DPS i Seljord. Dette er ikkje i tråd med prinsippet om å desentralisere det som er mogleg og vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Ei styrking av dagens DPS i Seljord er viktig for å oppretthalde eit desentralisert tilbod til denne pasientgruppa i heile Vest- Telemark. Ei flytting av sengepostane til Notodden vil svekke det faglege tilbodet i Vest-Telemark. 3. Ambulansetenesta i Vinje må styrkast med ein døgnbil og ein føreset at ei etablering av luftambulanse blir lokalisert til Øvre Telemark. 12/17

13 PS 14/8 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 1. Kommunestyret vedtek, med heimel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentleg forvaltning 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr , forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med verknad frå Forskrifta blir oppheva Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Tillegg: Kommunestyret vil seinare i prosessen gje utfyllande vedtekter innanfor ramma av forskrifta. Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Framlegget frå Kleven blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek, med heimel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentleg forvaltning 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr , forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med verknad frå Forskrifta blir oppheva Kommunestyret vil seinare i prosessen gje utfyllande vedtekter innanfor ramma av forskrifta. Saksordførar: Bjørn Arne Lindskog Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek, med heimel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentleg forvaltning 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr , forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med verknad frå Forskrifta blir oppheva Kommunestyret vil seinare i prosessen gje utfyllande vedtekter innanfor ramma av forskrifta. 13/17

14 PS 14/9 Intensjonsavtale om utvikling, etablering og drift av Vinje-senter i Vinje 1. Vinje kommune sluttar seg til intensjonsavtala mellom Vinje kommune og Nynorsk kultursentrum Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune sluttar seg til intensjonsavtala mellom Vinje kommune og Nynorsk kultursentrum Saksordførar: Børge Skårdal Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå H v. Bjørn Skinnarland: Saka blir utsett. Framlegget til Skinnarland fall med 16 mot 7 røyster. Framlegg frå SV v. Baiba Sheine: Tillegg: Vinje kommune inviterer Liv i Vinje og andre lag og organisasjonar, som har interesse for etterbruk av Vinje skule, til eit samarbeidsmøte før ein jobbar vidare med litteratursenter. Framlegget frå Oppvekst- og velferdsutvalet blei vedteke 22 mot 1 røyst. Tilleggsframlegget frå Sheine blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune sluttar seg til intensjonsavtala mellom Vinje kommune og Nynorsk kultursentrum. 2. Vinje kommune inviterer Liv i Vinje og andre lag og organisasjonar, som har interesse for etterbruk av Vinje skule, til eit samarbeidsmøte før ein jobbar vidare med litteratursenter. 14/17

15 PS 14/10 Pensjonsordning for folkevalde frå Folkevalde i Vinje kommune blir innlemma i pensjonsordning for kommunens tilsette i KLP, alternativ I 2. Vinje kommune gjer avtale om AFP, år, for kommunens folkevalde. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Folkevalde i Vinje kommune blir innlemma i pensjonsordning for kommunens tilsette i KLP, alternativ I 2. Vinje kommune gjer avtale om AFP, år, for kommunens folkevalde. Saksordførar: Øystein Høgetveit Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Folkevalde i Vinje kommune blir innlemma i pensjonsordning for kommunens tilsette i KLP, alternativ I 2. Vinje kommune gjer avtale om AFP, år, for kommunens folkevalde. PS 14/11 Val av nytt varamedlem til formannskapet for perioden Nytt varamedlem til formannskapet frå Vinje arbeiderparti blir Rådmannen, 15/17

16 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: Christian Kongshem Framlegget frå Ekre blei samrøystes vedteke. Nytt varamedlem til formannskapet frå Vinje arbeiderparti blir Christian Kongshem. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Nytt varamedlem til formannskapet frå Vinje arbeiderparti blir Christian Kongshem. PS 14/12 Nyval av varamedlem til plan- og miljøutvalet for perioden Nytt 2. varamedlem til plan og miljøutvalet for SV, SP, Krf og V blir.. Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: Opprykk for Ole Dalen. Ingerid Hayes inn på Dalen sin varaplass. Framlegget frå Høgetveit blei samrøystes vedteke. Nytt 2. varamedlem til plan og miljøutvalet for SV, SP, Krf og V blir Ole Dalen. Nytt 3. varamedlem til plan og miljøutvalet for SV, SP, Krf o V blir Ingerid Hayes. 16/17

17 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Nytt 2. varamedlem til plan og miljøutvalet for SV, SP, Krf og V blir Ole Dalen. Nytt 3. varamedlem til plan og miljøutvalet for SV, SP, Krf og V blir Ingerid Hayes. 17/17

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 29.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 26.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Johan Vaa SV Oscar Garnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 27.02.2013 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 05.09.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.04.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Korpsromet på Raulandshuset 21.04.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug

Detaljer

Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt:21:00

Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt:21:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.03.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt:21:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer