Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 091/16-103/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside.. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Gunvald Tho (SP) Varamedlemmer Magnus Hardang (SP) Andre Rådmann Rune Engehult Organisasjonssjef Torleif Nordskog Økonomisjef Oddvar Nygård Orientering om Lyntogforum v/jørg Westermann frå Norsk Bane. Ingen merknad til innkallinga Det hadde ikkje kome inn spørsmål til spørjetimen. Ordføraren foreslo å handsame sak 099/16 etter sak 091/16. Samrøystes vedteke Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Trine Kahrs John Krosshus Bengt Halvard Odden

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 091/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 092/16 FRAMTIDIG ORGANISERING AV RUSSMARKEN VA AS 093/16 HJARTDAL OMSORGSSENTER - SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT 094/16 BUSETTING AV FLYKNINGAR /16 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN /16 PLANPROGRAM SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN /16 KOMMUNAL GARANTI PÅ LÅN TIL INVESTERINGAR I FELLES VASSFORSYNING OG AVLØPSLØYSING I KOVSTULHEIA - RUSSMARKEN REINSEDISTRIKT 098/16 RESPONSSENTER FOR VELFERDSTEKNOLOGI 099/16 SAULAND KRAFTVERK AS - AKSJONÆRAVTALE - ENDRING 100/16 VAL AV MEDDOMMAR TIL AUST-TELEMARK TINGRETT /16 GRUNNGITT SPØRSMÅL - ENDRING AV KOMMUNAL FORSKRIFT OM FISKE I HJARTDAL KOMMUNE 102/16 INTERPELLASJON - NÆRINGSAREAL I LONARGRENDA 103/16 KOMMUNEREFORMA - OPPFØLGING AV FYLKESMANNEN SI OPPMODING

3 091/16: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå kommst.møte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-091/16 VEDTAK: Møteboka frå kommst.møte blir godkjent slik ho ligg føre. 092/16: FRAMTIDIG ORGANISERING AV RUSSMARKEN VA AS Kommunestyret ber rådmannen arbeide vidare som skissert over mot å overtake aksjane i Russmarken VA AS frå og oppløysing av selskapet frå utgangen av Saksordførar: Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke FOR-044/16 TILRÅDING: Kommunestyret ber rådmannen arbeide vidare som skissert over mot å overtake aksjane i Russmarken VA AS frå og oppløysing av selskapet frå utgangen av Saksordførar: Bengt Halvard Odden Audun Dølen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er styreleiar i Hjartdal Elverk AS som eig Russmarken VA AS 100%. Audun Dølen blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6 1. ledd bokstav e. 16 av 17 møtte. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da mann hennar er tilsett i Skagerak kraft AS. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært habil.

4 Audun Darrud stilte spørsmål ved sin habilitet da han var inhabil da kontrollutvalet handsama forvaltningsrevisjonsrapport knytt til Russmarken VA AS. Audun Darrud blei samrøysteserklært habil. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-092/16 VEDTAK: Kommunestyret ber rådmannen arbeide vidare som skissert over mot å overtake aksjane i Russmarken VA AS frå og oppløysing av selskapet frå utgangen av /16: HJARTDAL OMSORGSSENTER - SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT 1. Kommunestyret tek sluttrapport for forprosjekt Hjartdal omsorgssenter til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til mandat for eit hovudprosjekt for realisering av Hjartdal omsorgssenter Saksordførar: Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne RENF-012/16 UTTALE: Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne er samd i Rådmannen si tilråding Utval for levekår og kultur Uttale frå Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne blei lagt fram. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke LOK-036/16 TILRÅDING: 1. Kommunestyret tek sluttrapport for forprosjekt Hjartdal omsorgssenter til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til mandat for eit hovudprosjekt for realisering av Hjartdal omsorgssenter Saksordførar: Gro-Anita Særsland

5 Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-093/16 VEDTAK: 1. Kommunestyret tek sluttrapport for forprosjekt Hjartdal omsorgssenter til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til mandat for eit hovudprosjekt for realisering av Hjartdal omsorgssenter 094/16: BUSETTING AV FLYKNINGAR Hjartdal kommune vedtar å ta imot 10 flyktningar i 2017 og 15 i av desse kan vere einslege mindreårige under 15 år Utval for levekår og kultur Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. LOK-039/16 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune vedtar å ta imot 10 flyktningar i 2017 og 15 i av desse kan vere einslege mindreårige under 15 år Formannskapet Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke FOR-045/16 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune vedtar å ta imot 10 flyktningar i 2017 og 15 i av desse kan vere einslege mindreårige under 15 år. Saksordførar: Nils Olav Hovde Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke.

6 KOM-094/16 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune vedtar å ta imot 10 flyktningar i 2017 og 15 i av desse kan vere einslege mindreårige under 15 år. 095/16: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret tek "Tilstandsrapport for grunnskulen i Hjartdal kommune 2015/2016" til orientering. 2. Kommunestyret vidareførar vedtekne målsettingar for grunnskulen. Saksordførar: Utval for levekår og kultur Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke LOK-034/16 TILRÅDING: 1. Kommunestyret tek "Tilstandsrapport for grunnskulen i Hjartdal kommune 2015/2016" til orientering. 2. Kommunestyret vidareførar vedtekne målsettingar for grunnskulen. Saksordførar: Trine Kahrs Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-095/16 VEDTAK: 1. Kommunestyret tek "Tilstandsrapport for grunnskulen i Hjartdal kommune 2015/2016" til orientering. 2. Kommunestyret vidareførar vedtekne målsettingar for grunnskulen. 096/16: PLANPROGRAM SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN 2016 Kommunestyret vedtek med heimel i plan - og bygningslova Planprogram for samfunnsdelen i kommuneplanen med dei vurderingane som ligg føre.

7 Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-046/16 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek med heimel i plan - og bygningslova Planprogram for samfunnsdelen i kommuneplanen med dei vurderingane som ligg føre. Saksordførar: Øystein Timland. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-096/16 VEDTAK: Kommunestyret vedtek med heimel i plan - og bygningslova Planprogram for samfunnsdelen i kommuneplanen med dei vurderingane som ligg føre. 097/16: KOMMUNAL GARANTI PÅ LÅN TIL INVESTERINGAR I FELLES VASSFORSYNING OG AVLØPSLØYSING I KOVSTULHEIA - RUSSMARKEN REINSEDISTRIKT 1. Hjartdal kommune stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 84 mill for Russmarken VA as. Kommunen sitt ansvar under denne garantien skal være begrensa til (i) lånet sin hovudstol på NOK 84 mill med tillegg av (ii) 10% av den til einkvar gjenståande hovudstol til dekking av renter. Mislighaldsrenter, provisjonar, gebyr, utlegg og omkostningar påløpt til ein kvar tid. Kommunen (kausjonisten) sitt maksimumsansvar kan ikkje overstige NOK 92,4 mill. 2. Lånet skal ha ei avdragsfri periode på 5 år. Deretter skal lånet betalas tilbake over 25 år med like store årlege avdrag (serielån). 3. Det er ein føresetnad at Fylkesmannen i Telemark godkjenner garantistiftinga Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke FOR-047/16 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 84 mill for Russmarken VA as. Kommunen sitt ansvar under denne garantien skal være begrensa til (i) lånet sin hovudstol på NOK 84 mill med tillegg av (ii) 10% av den til einkvar gjenståande hovudstol til dekking av renter. Mislighaldsrenter, provisjonar, gebyr, utlegg og

8 omkostningar påløpt til ein kvar tid. Kommunen (kausjonisten) sitt maksimumsansvar kan ikkje overstige NOK 92,4 mill. 2. Lånet skal ha ei avdragsfri periode på 5 år. Deretter skal lånet betalas tilbake over 25 år med like store årlege avdrag (serielån). 3. Det er ein føresetnad at Fylkesmannen i Telemark godkjenner garantistiftinga. Saksordførar: Inger Øya Grøgård Audun Dølen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er styreleder i Hjartdal Elverk AS som er eigar av Russmarken VA AS. Audun Dølen blei samrøystes erklært habil. Audun Darrud fremma følgjande forslag: Saka utsetjast til det ligg føre tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten. Olav Listul bad om gruppemøte. Ordføraren heva møtet i 10 minutt. Utsettingsforslaget til Audun Darrud falt med 2 mot 15 stemmer. Formannskapet si tilråding blei vedteke med 15 mot 2 stemmer. KOM-097/16 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 84 mill for Russmarken VA as. Kommunen sitt ansvar under denne garantien skal være begrensa til (i) lånet sin hovudstol på NOK 84 mill med tillegg av (ii) 10% av den til einkvar gjenståande hovudstol til dekking av renter. Mislighaldsrenter, provisjonar, gebyr, utlegg og omkostningar påløpt til ein kvar tid. Kommunen (kausjonisten) sitt maksimumsansvar kan ikkje overstige NOK 92,4 mill. 2. Lånet skal ha ei avdragsfri periode på 5 år. Deretter skal lånet betalas tilbake over 25 år med like store årlege avdrag (serielån). 3. Det er ein føresetnad at Fylkesmannen i Telemark godkjenner garantistiftinga. 098/16: RESPONSSENTER FOR VELFERDSTEKNOLOGI 1. Hjartdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssentertjenester for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Kongsbergregionen 2. Hjartdal kommune tilslutter seg anskaffelse og drift av felles responssenterløsning

9 3. Hjartdal kommune slutter seg til Rådmannsutvalgets faglige vurdering om etablering av regionalt responssenter for velferdsteknologi på Kongsberg legevakt Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne RENF-013/16 UTTALE: Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne er samd i Rådmannen si tilråding Utval for levekår og kultur Uttale frå Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne blei lagt fram. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke LOK-037/16 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssentertjenester for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Kongsbergregionen 2. Hjartdal kommune tilslutter seg anskaffelse og drift av felles responssenterløsning 3. Hjartdal kommune slutter seg til Rådmannsutvalgets faglige vurdering om etablering av regionalt responssenter for velferdsteknologi på Kongsberg legevakt. Saksordførar: Joar Lofthus Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-098/16 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssentertjenester for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Kongsbergregionen 2. Hjartdal kommune tilslutter seg anskaffelse og drift av felles responssenterløsning 3. Hjartdal kommune slutter seg til Rådmannsutvalgets faglige vurdering om etablering av regionalt responssenter for velferdsteknologi på Kongsberg legevakt.

10 099/16: SAULAND KRAFTVERK AS - AKSJONÆRAVTALE - ENDRING Hjartdal kommunestyre sluttar seg til revidert aksjonæravtale for Sauland kraftverk AS mellom Skagerak Kraft AS, Notodden Energi Nett AS, Hjartdal kommune og grunneigarane slik den ligg føre per Formannskapet Øystein Timland blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6, første ledd bokstav a, da han som grunneigar er part i aksjonæravtala. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da mann hennar er tilsett i Skagerak. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært habil. 4 av 5 til stades. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke FOR-048/16 TILRÅDING: Hjartdal kommunestyre sluttar seg til revidert aksjonæravtale for Sauland kraftverk AS mellom Skagerak Kraft AS, Notodden Energi Nett AS, Hjartdal kommune og grunneigarane slik den ligg føre per Saksordførar: Trine Kahrs Mathias Kleppen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er grunneigar og part i avtala. Mathias Kleppen blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6, første ledd bokstav a. Olav Langåsdalen møtte. Øystein Timland stilte spørsmål ved sin habilitet da han er grunneigar og part i avtala. Øystein Timland blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6, første ledd bokstav a. Signe N. Lonar møtte. Audun Dølen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er varrepresentant til styret i Sauland kraftverk. Audun Dølen blei samrøystes erklært habil.

11 Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-099/16 VEDTAK: Hjartdal kommunestyre sluttar seg til revidert aksjonæravtale for Sauland kraftverk AS mellom Skagerak Kraft AS, Notodden Energi Nett AS, Hjartdal kommune og grunneigarane slik den ligg føre per /16: VAL AV MEDDOMMAR TIL AUST-TELEMARK TINGRETT Hjartdal kommune vel følgjande kandidat som meddommar til Aust-Telemark Tingrett : Formannskapet Omreina forslag: Anne Lise Pedersen. Det omforeina forslaget blei samrøystes vedteke FOR-054/16 TILRÅDING: Hjartdal kommune vel følgjande kandidat som meddommar til Aust-Telemark Tingrett : Anne Lise Pedersen. Saksordførar: Bengt Halvard Odden Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-100/16 VEDTAK: Hjartdal kommune vel følgjande kandidat som meddommar til Aust-Telemark Tingrett : Anne Lise Pedersen. 101/16: GRUNNGITT SPØRSMÅL - ENDRING AV KOMMUNAL FORSKRIFT OM FISKE I HJARTDAL KOMMUNE ORDFØRAREN SITT SVAR: Ordføraren svarar i møtet.

12 ORDFØRAREN SITT SVAR: Det er korrekt som Lofthus skriv at vår forskrift er frå Det er vidare korrekt at den vedtekne forskrifta som gjeld for Telemark fylke er frå 2008 og at den opphever ein del eldre, kommunale forskrifter, men ikkje vår. Ordførar ser ingen problem ved å ta initiativ til at forskrifta frå 1951 blir oppheva, så svaret er ja. Vidare kan det opplysast at Telemark fylkeskommune har tatt fatt i saka med å sjå på Telemark si forskrift etter at Reisjå Bondal utmarkslag i mars i år etterlyste moglegheita til å fiske med oter i Bonsvatn. Fylkeskommunen fortel at Fylkesmannen har påtatt seg eit koordineringsansvar fordi dei ser eit behov for å gå igjennom mange fredingssoner for anadrom fisk. Kommunar og rettighetshaverinteresser vil bli kontakta når respektive områder skal vurderast. Fylkesmannen har engasjert eksternt konsulent til arbeidet som skal legge fram forslag til endring, mest sannsynleg i løpet av Ordførar foreslår derfor at administrasjonen samordnar oppheving av vår eigen forskrift med endring av den forskrifta som gjeld for Telemark fylke. 102/16: INTERPELLASJON - NÆRINGSAREAL I LONARGRENDA ORDFØRAREN SITT SVAR: Ordføraren svarar i møtet. ORDFØRAREN SITT SVAR: Fyrst og fremst, takk for interpellasjonen og engasjement rundt samferdsel- og næringsmoglegheitar i kommunen vår. Som dei fleste av dykk er kjend med, vil Hjartdal kommune i framtida bli ein enda større del av samferdselslina mellom aust- og vestlandet anten med eller utan arm til Bergen, eit trasèval gjennom Ambjørdalen eller Seljord, med ein heilskapleg utbygging frå Oslofjorden til Haugesund eller ikkje. Trafikken vil auke, men storleiken avhenger av kva for løysingar som blir politisk vald når den tid kjem. Slik faginstansen, Statens vegvesen, nå har lagt fram er det anbefalt at framtidig trasè går i strak line frå Gvammen, via Rauland til Vågslid. Eit val basert på ei brei utgreiing gjennom eit sokalla KVU-arbeid, der ein i så stor grad som mogleg skal vurdere verknader av eit trasèval. Statens vegvesen legg til grunn to hovudpunkt som er spesielt viktig i dette arbeidet og det er høgdemeter og reisetid. Meir om val av trasè kan dykk lese om på vegesenet sine nettsider, men det er verdt å merke seg at ein fullstendig utbygd trasè mellom Oslo og Bergen vil kunne gje ei reisetid ned mot fire timar, og med Hjartdal plassert, om ikkje på midten så nesten. Dette kan skape interesse og engasjement for ei utvikling knytt til E-134 i vår kommune. Det stemmer som interpellantane skriv at deponiet i Lonar skal nyttast av Statens vegvesen og deretter av Sauland kraftverk. Området er detaljregulert til andre typer bygg og anlegg, massedeponi. Formålet er i tråd med gjeldande arealdel til kommuneplanen. Ein eventuell omregulering av området vil derfor krevje ressursar, både økonomiske og administrative. Eit eventuell planarbeid må òg sjåast på opp mot kommuneplanen sin arealdel. Bestilling av planarbeid bør kome i Planstrategien.

13 Kommunestyret la framlegg til planstrategi for perioden ut på høyring i sitt møte 9. juni. Planstrategien kjem til slutthandsaming i kommunestyret i oktober. Ein vedtatt planstrategi må deretter følgjast opp i Budsjett 2017 og Økonomiplan Ordføraren oppmodar difor interpellantane til å gje innspel til planstrategien nå umiddelbart for så og følgje saka opp i budsjettarbeidet utover hausten. Ordføraren ser at han kan bidra i eit meir uformelt arbeid, der ein nyttar kontaktnett innanfor NHO, ulike andre bransjeorganisasjonar, Statlege organ og private næringsaktørar, for å sjå om næringslivet sjølv kan mene at Lonar massedeponi kan vere av interesse. Eit slikt arbeid oppmodar Ordføraren forøvrig at alle politikarar i Hjartdal kommune utførar der ein har eit nettverk eller kontaktpunkt. 103/16: KOMMUNEREFORMA - OPPFØLGING AV FYLKESMANNEN SI OPPMODING 1. Hjartdal kommune sluttar seg til oppmodinga frå fylkesmannen i Telemark om å gå i dialog med Notodden kommune om ei eventuell kommunesamanslåing. 2. Kommunestyret sett ned eit forhandlingsutval som består av: - Ordførar - Varaordførar For opposisjonen: Som vara for ordførar: Som vara for varaordførar: Som vara for opposisjonen: 3. Forhandlingsutvalet skal ta utgangspunkt i det som er kome fram i SWOT-analysa som er utarbeidd på bakgrunn av folkemøta og dei måla kommunestyret har vedteke for kommunereforma. Intensjonsavtala mellom Notodden, Hjartdal, Sauherad og Seljord skal danne grunnlaget for dialogen mellom Notodden og Hjartdal. 4. Rådmann deltar i utvalet sine møte og syter for praktisk bistand til utvalet sitt arbeid. 5. To representantar for dei tillitsvalde blir invitert til forhandlingsmøta. 6. Det interkommunale forhandlingsutvalet gis i mandat å utarbeide ei intensjonsavtale for ein eventuell ny kommune. 7. Intensjonsavtale blir lagt fram for kommunestyret så snart den er ferdig. Kommunestyret gjer vedtak om intensjonsavtala skal leggjast ut på høyring. Joar Lofthus fremma følgjande forslag. Hjartdal kommune sluttar seg ikkje til oppmodinga frå fylkesmannen i Telemark om å gå i dialog med Notodden kommune om ei eventuell kommunesamanslåing. Hjartdal kommune ønsker/vil bestå som egen kommune.

14 Inger Øya Grøgård bad om gruppemøte. Ordføraren innvilga 10 min gruppemøte. Joar Lofthus fremma følgjande medlem frå opposisjonen: Trine Kahrs Olav Listul foreslo Inger Øya Grøgård som vara for ordførar. Inger Øya Grøgård foreslo Olav Listul som vara for ordførar. Nils Olav Hovde foreslo Audun Solberg som vara for varaordførar. Magnus Hardang foreslo Mathias Kleppen som vara for opposisjonen. Olav Listul trakk sitt forslag. Trine Kahrs fremma følgjande endringsforslag til pkt 3: Siste setning i pkt 3 strykast. Olav Øyen fremma følgjande endringsforslag til punkt 7: Framforhandla intensjonsavtale blir lagt fram for innbyggjarane gjennom ei folkeavstemming før saka kjem til endeleg handsaming i kommunestyret. Rådmannen si tilråding til pkt 1 blei sett opp mot forslaget frå Joar Lofthus. Rådmannen si tilråding blei vedteke med 11 mot 6 stemmer. Rådmannen si tilråding til pkt 2 blei samrøystes vedteke med følgjande tillegg: Frå opposisjonen: Trine Kahrs Vara for ordførar: Olav Listul Vara for varaordførar: Audun Solberg Vara for opposisjonen: Mathias Kleppen Rådmannen si tilråding til pkt 3 blei sett opp mot forslaget frå Trine Kahrs. Rådmannen si tilråding falt med 7 mot 10 stemmer. Pkt 4: Samrøystes Pkt 5: Samrøystes Pkt 6: Samrøystes Rådmannen sitt forslag til pkt 7 blei sett opp mot forslaget til Olav Øyen. Rådmannen si tilråding blei vedteke med 14 mot 3 stemmer. KOM-103/16 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til oppmodinga frå fylkesmannen i Telemark om å gå i dialog med Notodden kommune om ei eventuell kommunesamanslåing. 2. Kommunestyret sett ned eit forhandlingsutval som består av: - Ordførar - Varaordførar For opposisjonen: Trine Kahrs Som vara for ordførar: Olav Listul Som vara for varaordførar: Audun Solberg Som vara for opposisjonen: Mathias Kleppen

15 3. Forhandlingsutvalet skal ta utgangspunkt i det som er kome fram i SWOT-analysa som er utarbeidd på bakgrunn av folkemøta og dei måla kommunestyret har vedteke for kommunereforma. 4. Rådmann deltar i utvalet sine møte og syter for praktisk bistand til utvalet sitt arbeid. 5. To representantar for dei tillitsvalde blir invitert til forhandlingsmøta. 6. Det interkommunale forhandlingsutvalet gis i mandat å utarbeide ei intensjonsavtale for ein eventuell ny kommune. 7. Intensjonsavtale blir lagt fram for kommunestyret så snart den er ferdig. Kommunestyret gjer vedtak om intensjonsavtala skal leggjast ut på høyring.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 15.00 Saksnr til og frå: 043/16-054/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Saksnr til og frå: 062/13-068/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 18:30 Saksnr til og frå: 054/13-063/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00-15.45 Saksnr til og frå: 024/17-045/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2016 Møtestad: Kontoret til heimetenesta Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:35 Saksnr til og frå: 011/13-021/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.02.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 001/17-015/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-053/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14.00 14.55 Saksnr til og frå: 017/16-023/16 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 29.05.2012 Møtestad: Hjartdal sjukeheim/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.00 sjukeheimen. Frå 18.00 til 20.30 på kommunehuset Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.45 16.45 Saksnr til og frå: 001/16-015/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 16.03.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.00 Saksnr til og frå: 018/16-031/16 Møtet blei styrt av: Bengt Halvard

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 13.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.30 Saksnr til og frå: 004/17-006/17 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: DA senteret Hågån Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 004/13-007/13 Møtet blei styrt

Detaljer