VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Bjørn Arne Lindskog H Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Halvor Lognvik FRP Baiba Sheine SV Kjellfrid Neset AP Lena Romtveit SP Halvor Olsnes Hylland SV Oscar Garnes V Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Ingrid Skjøtskift SV Espen Sudbø Margit Auran KRF Ole Dalen Ågot Storlid AP Christian A Kongshem Vera Jørgensen SV Johan Vaa Ali Abdi Mohamed SV Øystein Høgetveit Tone Midtgarden Vaagen SP Tone Edland Eva Gulbrandsen Flatland FRP Mona Skinnarland Gerd Inger Skjevesland AP Bertin Bjåen Svein Ekre AP Børre Rønningen Reidun Hyttedalen AP Saker til handsaming 13/36 13/47 Merknader 1/14

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Jan Myrekrok Britt Kristin Gravalid Åge Verpe Aud Groven Kari Dalen Signe Olesrud Sten Rune Sannerholt Anders Sandvik Stilling Rådmann Plan- og økonomisjef Revisor Teknisk sjef Organisasjonssjef Helse- og omsorgssjef Reinhaldssjef Skulesjef Rauland skule Skulesjef Åmot skule Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/14

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 13/36 Referat og meldingar PS 13/37 Årsrekneskap 2012 PS 13/38 Rekneskap Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane PS 13/39 Årsmelding 2012 PS 13/40 1. tertialrapport og budsjettjustering PS 13/41 Dialogseminar - rammer for rådmannens budsjettførebuingar PS 13/42 Storting- og sametingsvalet Delegering av kommunestyrets mynde til valstyret PS 13/43 Omsorgsbustadar Åmot - Budsjett PS 13/44 Detaljregulering for del av Gibøen 158/1-2 gongs handsaming og endeleg vedtak PS 13/45 Detaljregulering for del av Kvåmmi 135/1-2 gongs handsaming og endeleg vedtak PS 13/46 Detaljregulering Åmot skule - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak PS 13/47 Motorklubbarbeid Resultat av undersøking blant ungdom, og framlegg til lokale motorklubbmodellar PS 13/48 Busetting av flyktningar /14

4 PS 13/36 Referat og meldingar RS 13/7 Møtebok frå førre møte Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 13/37 Årsrekneskap 2012 Årsrekneskap 2012 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr ,- i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Årsrekneskap 2012 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr ,- i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering. Saksordførar: Bibbi Tveito Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Årsrekneskap 2012 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr ,- i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering. 4/14

5 PS 13/38 Rekneskap Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av note 11 til rekneskapen for 2012, avrunda ned til heile tusen kr, med desse unntaka: a) Sosial/barnevern mindreforbruk kr 0,- b) Åmot skule meirforbruk kr 0,- c) Edland skule meirforbruk kr 0,- d) Rauland barnehage mindreforbruk kr ,- e) Helse og omsorg (sjukeheim, heimetenester og helse) meirforbruk kr ,- f) Reinhald og tekstil mindreforuk kr ,- 2. Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punkt 1 vert dekt med bruk av årets overskot kr ,-, og inndragingar av meirforbruk. 3. Kr ,- vert avsett til næringsfond. 4. Kr ,- vert avsett til disposisjonsfond, og årets overskot er dermed disponert. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av note 11 til rekneskapen for 2012, avrunda ned til heile tusen kr, med desse unntaka: a) Sosial/barnevern mindreforbruk kr 0,- b) Åmot skule meirforbruk kr 0,- c) Edland skule meirforbruk kr 0,- d) Rauland barnehage mindreforbruk kr ,- e) Helse og omsorg (sjukeheim, heimetenester og helse) meirforbruk kr ,- f) Reinhald og tekstil mindreforuk kr ,- 2. Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punkt 1 vert dekt med bruk av årets overskot kr ,-, og inndragingar av meirforbruk. 3. Kr ,- vert avsett til næringsfond. 4. Kr ,- vert avsett til disposisjonsfond, og årets overskot er dermed disponert. Saksordførar: Baiba Sheine 5/14

6 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av note 11 til rekneskapen for 2012, avrunda ned til heile tusen kr, med desse unntaka: g) Sosial/barnevern mindreforbruk kr 0,- h) Åmot skule meirforbruk kr 0,- i) Edland skule meirforbruk kr 0,- j) Rauland barnehage mindreforbruk kr ,- k) Helse og omsorg (sjukeheim, heimetenester og helse) meirforbruk kr ,- l) Reinhald og tekstil mindreforuk kr ,- 2. Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punkt 1 vert dekt med bruk av årets overskot kr ,-, og inndragingar av meirforbruk. 3. Kr ,- vert avsett til næringsfond. 4. Kr ,- vert avsett til disposisjonsfond, og årets overskot er dermed disponert. PS 13/39 Årsmelding 2012 Vinje kommune si årsmelding for 2012 vert godkjent slik den ligg føre. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Vinje kommune si årsmelding for 2012 vert godkjent slik den ligg føre. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Vinje kommune si årsmelding for 2012 vert godkjent slik den ligg føre. 6/14

7 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Vinje kommune si årsmelding for 2012 vert godkjent slik den ligg føre. PS 13/40 1. tertialrapport og budsjettjustering 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Kommunestyret godkjenner endringar i driftsrammene for oppveksteiningane slik det går fram av tabellen. 3. Budsjettert flyktningtilskot vert auka med kr ,- til ,-, som vert avsett til buffer. 4. Nytt investeringsprosjekt Sjukesignalanlegg får ei bruttoramme på kr ,-. Finansiering frå disposisjonsfondet. 5. Investeringsprosjektet Uteområde Rauland skule får auka bruttoramma med kr ,-. Finansiering frå refusjon kr ,- og kapitalfondet kr ,-. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå rådmannen: Tillegg: Investeringsramma på Kvasshaug blir auka med 2,5 mill kr. Finansiering gjennom auka i mvakompensasjonen med kr , refusjon frå Staten med kr , og disposisjonsfond kr Framlegget og tilleggsframlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Kommunestyret godkjenner endringar i driftsrammene for oppveksteiningane slik det går fram av tabellen. 3. Budsjettert flyktningtilskot vert auka med kr ,- til ,-, som vert avsett til buffer. 4. Nytt investeringsprosjekt Sjukesignalanlegg får ei bruttoramme på kr ,-. Finansiering frå disposisjonsfondet. 5. Investeringsprosjektet Uteområde Rauland skule får auka bruttoramma med kr ,-. Finansiering frå refusjon kr ,- og kapitalfondet kr ,-. 6. Investeringsramma på Kvasshaug blir auka med 2,5 mill kr. Finansiering gjennom auka i mvakompensasjonen med kr , refusjon frå Staten med kr , og disposisjonsfond kr /14

8 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Kommunestyret godkjenner endringar i driftsrammene for oppveksteiningane slik det går fram av tabellen. 3. Budsjettert flyktningtilskot vert auka med kr ,- til ,-, som vert avsett til buffer. 4. Nytt investeringsprosjekt Sjukesignalanlegg får ei bruttoramme på kr ,-. Finansiering frå disposisjonsfondet. 5. Investeringsprosjektet Uteområde Rauland skule får auka bruttoramma med kr ,-. Finansiering frå refusjon kr ,- og kapitalfondet kr ,-. 6. Investeringsramma på Kvasshaug blir auka med 2,5 mill kr. Finansiering gjennom auke i mvakompensasjonen med kr , refusjon frå Staten med kr , og disposisjonsfond kr PS 13/41 Dialogseminar - rammer for rådmannens budsjettførebuingar Vinje kommune sitt hovudfokus i komande fireårsperiode skal vere betre ressursutnytting på alle område. Dette gjeld både med omsyn til økonomi, personale, omfang og prioritering av dei tenester ein skal yte, basert på innbyggjarane sine preferansar og behov. 2. Rådmannen skal leggje fram eit framlegg til saldert økonomiplan i tråd med punkt 1, utan å auke langsiktig bruk av fond i driftsbudsjettet. 3. Handlingsplanen skal i endrast i retning av færre mål, klarare mål og mål som er tettare knytt til kvaliteten på dei kommunale tenestene. Rådmannen, Vinje kommune sitt hovudfokus i komande fireårsperiode skal vere betre ressursutnytting på alle område. Dette gjeld både med omsyn til økonomi, personale, omfang og prioritering av dei tenester ein skal yte, basert på innbyggjarane sine preferansar og behov. 2. Rådmannen skal leggje fram eit framlegg til saldert økonomiplan i tråd med punkt 1, utan å auke langsiktig bruk av fond i driftsbudsjettet. 8/14

9 3. Handlingsplanen skal endrast i retning av færre mål, klarare mål og mål som er tettare knytt til kvaliteten på dei kommunale tenestene. PS 13/42 Storting- og sametingsvalet Delegering av kommunestyrets mynde til valstyret I samsvar med valglovas 4-2 delegerer Kommunestyret til valstyret å velje medlemar og varamedlemar i røystestyra og blant desse leiar og nestleiar for valperioden Rådmannen, I samsvar med valglovas 4-2 delegerer Kommunestyret til valstyret å velje medlemar og varamedlemar i røystestyra og blant desse leiar og nestleiar for valperioden PS 13/43 Omsorgsbustadar Åmot - Budsjett Vinje kommune vedtek å bygge nye omsorgsbustadar på Kårsteintomta i Åmot i trå med nye teikningar og kostnadsoverslag. Det gjevast tilleggsløyving for å dekke manglande finansiering på 9 millionar kr. Tilleggsløyvinga vert innarbeidd i budsjettet Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Vinje kommune vurderer om det kan bli ei like god løysing økonomisk og teknisk å overta 2. etg. på Fristadsenteret til omsorgsbustader. Etter at framlegget frå Lindskog blei fremja vurderte formannskapet habiliteten til Jon Rikard Kleven, jf. FVL 6, 2. ledd. Formannskapet vedtok samrøystes av Kleven var habil. Framlegget frå Lindskog fall med 6 mot 1 røyst. Framlegget til rådmannen blei vedteke. 9/14

10 Vinje kommune vedtek å bygge nye omsorgsbustadar på Kårsteintomta i Åmot i tråd med nye teikningar og kostnadsoverslag. Det gjevast tilleggsløyving for å dekke manglande finansiering på 9 millionar kr. Tilleggsløyvinga vert innarbeidd i budsjettet Saksordførar: Roar Berg Hansen Kommunestyret drøfta om Roar Berg Hansen (Ap) var ugild, jf. FVL 6, b og 2. ledd. Berg Hansen gjekk ut under drøftinga. Kommunestyret fann Berg Hansen ugild med 23 mot 1 røyst. Liv Kjersti Reinsviki kom inn som vara for Berg Hansen. Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Vinje kommune vurderer om det kan bli ei like god løysing økonomisk og teknisk å overta 2. etg. på Fristadsenteret til omsorgsbustader. Lindskogs framlegg fall med 20 mot 5 røyster. Framlegget til formannskapet blei vedteke. Vinje kommune vedtek å bygge nye omsorgsbustadar på Kårsteintomta i Åmot i tråd med nye teikningar og kostnadsoverslag. Det blir gjeve tilleggsløyving for å dekke manglande finansiering på 9 millionar kr. Tilleggsløyvinga vert innarbeidd i budsjettet PS 13/44 Detaljregulering for del av Gibøen 158/1-2 gongs handsaming og endeleg vedtak Framlegg til detaljregulering for del av Gibøen 158/1 vert vedteken i medhald av pbl 12-12, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. Rådmannen, 10/14

11 Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg til detaljregulering for del av Gibøen 158/1 vert vedteken i medhald av pbl 12-12, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. Saksordførar: Lena Romtveit Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for del av Gibøen 158/1 vert vedteken i medhald av pbl 12-12, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. PS 13/45 Detaljregulering Åmot skule - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Framlegg til detaljregulering for Åmot skule vert vedteken i medhald av pbl 12-12, med desse endringane : a. Sti vest for småskulen b. Utvida trafikkareal med parkering ved Sandehus c. Kombinert grønstruktur og parkering AG3 blir regulert til grønstruktur Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå SV v. Johan Vaa: Tillegg: Framlegg frå Alexander Stettin om utvida parkeringsareal og fortau blir innarbeidd i planen. Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Tillegg punkt a: Stien skal vere dimensjonert for løypemaskin. 11/14

12 Røysting: Framlegget frå rådmannen blei røysta over punkt for punkt. Rådmannens framlegg punkt a med tillegg frå Berg Hansen blei samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg punkt b blei vedteke 6 mot 1 røyst. Rådmannens framlegg punkt c blei samrøystes vedteke. Vaas tilleggsframlegg blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for Åmot skule vert vedteken i medhald av pbl 12-12, med desse endringane : a. Sti vest for småskulen. Stien skal vere dimensjonert for løypemaskin. b. Utvida trafikkareal med parkering ved Sandehus c. Kombinert grønstruktur og parkering AG3 blir regulert til grønstruktur d. Framlegg frå Alexander Stettin om utvida parkeringsareal og fortau blir innarbeidd i planen. Saksordførar: Roar Berg Hansen Framlegg frå v. Jon Rikard Kleven: Nytt pkt. d: Detaljregulering av parkeringsarealet framom Vinjehuset skal ein koma attende til som eiga sak. Framlegg frå Aslak Ofte: Ta ut pkt. d. Plan- og miljøutvalets framlegg pkt a c blei samrøystes vedteke. Ein sette deretter framlegget til Ofte opp mot om ein skulle ha eit punkt d. Framlegget til Ofte blei vedteke med 14 mot 11 røyster. Ein røysta difor ikkje over Klevens framlegg Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei vedteke. Framlegg til detaljregulering for Åmot skule vert vedteken i medhald av pbl 12-12, med desse endringane: a. Sti vest for småskulen. Stien skal vere dimensjonert for løypemaskin. b. Utvida trafikkareal med parkering ved Sandehus c. Kombinert grønstruktur og parkering AG3 blir regulert til grønstruktur 12/14

13 PS 13/46 Motorklubbarbeid Resultat av undersøking blant ungdom, og framlegg til lokale motorklubbmodellar Kommunestyret viser til undersøking om motorklubbar og tilråd modell 3, klubb i privat regi med tilskott frå kommunen. Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Kommunestyret viser til undersøking om motorklubbar og tilråd modell 3, klubb i privat regi med tilskott frå kommunen. Saksordførar: Halvor H. Olsnes Framlegg frå H v. Bjørn Skinnarland: Kommunestyret viser til undersøking om motorklubbar og tilråd modell 1, klubb i kommunal regi. Framlegget til Skinnarland blei vedteke med 19 mot 6 røyster. Kommunestyret viser til undersøking om motorklubbar og tilråd modell 1, klubb i kommunal regi. PS 13/47 Busetting av flyktningar Vinje kommune seier ja til mottak av flyktningar, men til eit lågare tal enn det IMDI ber om i sitt brev av Vinje kommune seier ja til å ta imot til saman 20 flyktningar i åra , fordela på 7 flyktingar i 2014, 7 flyktningar i 2015 og 6 flyktningar i Familiegjenforeningar kjem i tillegg. 4. Vedtaket er knytt til kommunens vedtak /planar for nye bustader. Rådmannen, 13/14

14 Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå V v. Børge Skårdal: Tillegg: På grunn av omsyn til integrering ynskjer Vinje kommune flyktningar frå andre land enn Somalia. Framlegget frå rådmannen med tillegg frå Skårdal blei vedteke. 1. Vinje kommune seier ja til mottak av flyktningar, men til eit lågare tal enn det IMDI ber om i sitt brev av På grunn av omsyn til integrering ynskjer Vinje kommune flyktningar frå andre land enn Somalia. 3. Vinje kommune seier ja til å ta imot til saman 20 flyktningar i åra , fordela på 7 flyktingar i 2014, 7 flyktningar i 2015 og 6 flyktningar i Familiegjenforeningar kjem i tillegg. 5. Vedtaket er knytt til kommunens vedtak /planar for nye bustader. Saksordførar: Reidun Hyttedalen Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune har ikkje høve til å ta i mot nye flyktningar dei neste 2 åra. Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: 1. Vinje kommune seier ja til å ta imot maks 15 flyktningar i åra , eller 5 kvart år. 2. Av omsyn til integrering ynskjer Vinje kommune flyktningar frå andre land enn Somalia. Røysting: Ein røysta fyrst om ein skulle ta i mot nye flyktningar. Lognviks framlegg fall med 23 mot 2 røyster. Ein sette deretter Ekres framlegg opp mot OVUs framlegg. OVUs framlegg blei vedteke med 18 mot 7 røyster. 1. Vinje kommune seier ja til mottak av flyktningar, men til eit lågare tal enn det IMDI ber om i sitt brev av Av omsyn til integrering ynskjer Vinje kommune flyktningar frå andre land enn Somalia. 3. Vinje kommune seier ja til å ta imot til saman 20 flyktningar i åra , fordela på 7 flyktingar i 2014, 7 flyktningar i 2015 og 6 flyktningar i Familiegjenforeningar kjem i tillegg. 5. Vedtaket er knytt til kommunens vedtak /planar for nye bustader. 14/14

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2015 17:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 26.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Johan Vaa SV Oscar Garnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Kommunestyresalen 01.06.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Else Gunhild Hamnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer