overdragelse av tillatelser fra Norsk Gjenvinning AS til Stena Recycling AS. Søknaden er

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "overdragelse av tillatelser fra Norsk Gjenvinning AS til Stena Recycling AS. Søknaden er"

Transkript

1 Vår dato /1256/GUAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, Vår ref. Stena Recycling AS Postboks KRISTIANSUND N Overdragelse av tillatelse fra Norsk Gjenvinning AS til Stena Recycling AS Fylkesmannen i Møre og Romsdal har mottatt søknad fra Stena Recycling AS om overdragelse av tillatelser fra Norsk Gjenvinning AS til Stena Recycling AS. Søknaden er behandlet og tillatelsene er overført til Stena Recycling AS avdeling Kristiansund. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Viser til søknad fra Stena Recycling AS, datert og til brev fra Norsk Gjenvinning AS datert som bekrefter dette. Fylkesmannen i Møre og Romsdal endrer med dette innehaver på følgende tillatelser: Tillatelse til behandling for kasserte kjøretøyer og godkjenning til å utstede vrakpant kvitteringer for Norsk Gjenvinning AS i Hareid. Tillatelsesnummer T Tillatelse til sortering, mellomlagring og omlasting av metaller og EE- avfall for Norsk Gjenvinning i Hareid kommune. Tillatelsesnummer T Siden det kun er endring av innehaver på tillatelsen, vil den ikke bli kunngjort. Det er i saksbehandlingen heller ikke gjort noen vurderinger med tanke på ytre miljø. Tillatelsen for behandling av kasserte kjøretøyer og godkjenning til å utstede vrakpant kvitteringer er mer enn 10 år og det vil være naturlig å oppdatere denne i nærmeste framtid. Forhåndsvarsel om saksbehandlingsgebyr Stena Recycling AS skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften kap. 39-3). Ut fra opplysningene som er gitt i søknaden og som har blitt innhentet i forbindelse med behandlingen har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 9, jf saksbehandlingsgebyret i sats 9 er kr Grunnlaget for valg av gebyrsats er ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandlingen av søknaden. Vedtak om gebyr vil bli fattet før utsendelse av faktura. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520, 6404 MOLDE Organisasjonsnr.:

2 side 2 av 2 Merknader til dette forhåndsvarselet om gebyr kan sendes til oss innen to uker etter at det er mottatt. Med hilsen Anne Melbø(e.f.) fagansvarlig Gunnhild Liva Austvoll Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Vedlegg: 1 Tillatelse til behandling for kasserte kjøretøyer og godkjenning til å utstede vrakpant kvitteringer for Stena Recycling AS i Hareid. Tillatelsesnummer T 2 Tillatelse til sortering, mellomlagring og omlasting av metaller og EE-avfall for Stena Recyling i Hareid kommune. Tillatelsesnummer T Kopi med vedlegg: Skatt nord Postboks TROMSØ Hareid kommune Rådhusplassen HAREID Norsk Gjenvinnging AS, Region Nord-Vest, avd. Hareid Bingsa Industriområde 6019 ÅLESUND

3 Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Stena Recycling AS avd Kristiansund i Hareid kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29 jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på de etterfølgende sidene. Tillatelsen gjelder fra med endringer av Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha miljømessig betydning, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Bedriftsdata: Bedrift Stena Recycling AS avd Kristiansund Beliggenhet/gateadresse Brandalsvegen 204 Postadresse Postboks 2209, 6503 Kristiansund N Kommune Hareid Organisasjonsnummer (bedrift) Euref 89, UTM sone 32 nord: øst: Gårds- og bruksnummer 41/885,996, NACE-kode og bransje Engroshandel med avfall og skrap Saksnummer Anleggsnummer Tillatelsesnummer Risikoklasse / T 3 Tillatelse gitt: Endringsnummer: 1 Sist endret: Anne Melbø fagansvarlig Gunnhild Liva Austvoll senioringeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 1 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Versjon

4 2 Innhold Del 1 Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy m.m. 1.1 Generelt 1.2 Ramme for tillatelsen 1.3 Ansvarsvilkår Del 2 Vilkår for tillatelsen 2.1 Juridiske vilkår Underlag for tillatelsen Tvangsmulkt Straff Salg av kasserte kjøretøy der vrakpant er utbetalt Nedlegging/opphør av virksomheten Meldeplikt 2.2 Tekniske vilkår Anlegg og drift Mottak Lagring av kasserte kjøretøy Miljøsanering av kasserte kjøretøy Pressing eller annen sluttbehandling av kasserte kjøretøy Håndtering av avfall og farlig avfall Tiltak mot støy Driftstid Journalføring Internkontroll Beredskap og varsling 2.3 Rapportering Årsrapport Målinger av utslipp

5 3 1 Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy m.m. 1.1 Generelt Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av fra Franzefoss Gjenvinning AS, og opplysninger som har kommet fram under saksbehandlingen. Vilkåret for tillatelsen er gitt i del 2. Tillatelsen kan endres etter 18 i forurensningsloven dersom Fylkesmannen i Møre og Romsdal finner det nødvendig, og vilkårene for endring er oppfyllt. Dersom driften av mottaket medfører negative miljømessige konsekvenser som ikke er ivaretatt gjennom tillatelsen, kan Fylkesmannen i Møre og Romsdal pålegge innehaver skjerpede krav og vilkår, eventuelt pålegge stans av mottaket eller aktiviteter på området for kortere eller lengre tid. Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan også trekke tilbake tillatelsen dersom vilkårene som ligger til grunn for denne, blir brutt. Endringer av tillatelsen etter 18 i forurensningsloven skal være basert på skriftlig saksutredning. Eventuell endringssøknad fra innehaver av tillatelse må derfor foreligge i god tid før endringene kan vedtas og gjennomføres. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at den tok til å gjelde, faller tillatelsen bort. Tillatelsen kan i alle tilfelle trekkes tilbake eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt, jf. 18 i forurensningsloven. Etter kapittel 4 om mottak av kasserte kjøretøy i avfallsforskriften, er myndighet til å gi tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy lagt til fylkesmannen. 1.2 Ramme for tillatelsen Tillatelsen gjelder fra dags dato, og gjelder mottak av kasserte kjøretøy og annet metallskrap, med godkjenning til å skrive ut kvittering for vrakpant. Bedriften skal sørge for at håndteringen av avfall ikke medfører forurensende utslipp til vann ved søl og lekkasjer og andre lignende diffuse utslipp. Områder hvor det kan oppstå oljeholdig avløpsvann skal drenerest via sandfang og oljeavskiller som er dimensjonert etter største belastning og drevet i samsvar med forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Nedstrøms for oljeutskilleren skal det være en inspeksjons- og kontrollkum som gir muligheter for å ta prøver av avløpsvannet uten at det er nødvendig å stige ned. Det er en forutsetning at området er oppdatert med betongplate: tilkoblet oljeutskiller på området for lagring av bilvrak tilkoblet slamavskiller på området for oppstilling containere og kjøreplass Demontering av biler og lagring av tappede væsker skal forgå under tak på betongplate uten avrenning. Oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskilleren skal ikke overstige 50 mg olje/l. Det skal etableres en påslippsavtale for sanitærvann og avløp med Hareid kommune.

6 4 Tillatelsen er avgrenset til å gjelde mottak av inntil 1000 vrak pr. år i tillegg til 6000 tonn annet metallskrap. Det kan videre lagres inntil 100 mottatte biler samtidig på området. Rammen er satt på grunnlag av søknad, vurdering av disponibelt areal til mellomlagring av kasserte kjøretøy, kapasitet til miljømessig forsvarlig håndtering av innkomne bilvrak og lokaliseringen av biloppsamlingsplassen. Denne tillatelsen etter forurensningsloven gir rett og plikt til å skrive ut pantekvittering for alle kasserte kjøretøy (person-, vare- og kombinertbiler) og beltemotorsykler som har vært registrert i 1977 eller senere, og som er omfattet av vrakpantordningen, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), Kapittel 4 Kasserte kjøretøy. Ved en eventuell utvidelse av oppsamlingsordningen til å omfatte andre typer kjøretøy, vil mottaksplikten også omfatte disse. 1.3 Ansvarsvilkår Innehaver har ansvar for at kravene og vilkårene som er satt i tillatelsen, til enhver tid blir fulgt. Dette medfører blant annet at mottak og utstyr skal drives og holdes vedlike, slik at utslipp blir minst mulig, og avfallet blir rett sortert. Innehaver har plikt på seg til gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å se til at virksomheten blir driftet slik at ulemper og skadevirkninger blir avgrenset mest mulig. Tillatelsen fritar ikke innehaver for erstatningsansvar etter allmenne erstatningsregler, jf. 10, andre ledd i forurensningsloven. Denne tillatelsen fritar ikke fra krav satt etter annet lovverk og tilhørende forskrifter, der vi særlig nevner plan- og bygningsloven, kommunehelseloven, arbeidsmiljøloven og lov om brannvern. Forurensningsmyndighetene forutsetter at tillatelser m.m. fra andre myndigheter foreligger før denne tillatelsen blir tatt i bruk.

7 5 2 Vilkår for tillatelsen 2.1 Juridiske vilkår Underlag for tillatelsen Følgende lover, forskrifter og rettledninger er særlig relevante for virksomheten: Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifen) - Kapittel 3 Miljøskadelige batterier - Kapittel 4 Kasserte kjøretøy - Kapittel 5 Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk - Kapittel 11 Farlig avfall Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 13 Utslipp av oljeholdig avløpsvann - Kapittel 36 Behandling av tillatelser etter forurensningsloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (varslingsforskriften) Informasjonsbrev fra Klima-og forurensningsdirektoratet (Klif) om oppsamlingssystemet for kasserte kjøretøy Tvangsmulkt Med hjemmel i 73 i forurensningsloven kan forurensingsmyndighetene fastsette tvangsmulkt til Staten for å sikre at tiltak og vilkår blir gjennomført i samsvar med tillatelsen Straff Brudd på denne tillatelsen eller pålegg i tilknytning til tillatelsen, kan straffes etter forurensningsloven, jf. kap. 10, dersom forholdet ikke blir rammet av strengere straffebestemmelser Salg av kasserte kjøretøy der vrakpant er utbetalt Det er ikke tillatt å selge, sende ut på markedet, eller sette på veien igjen kasserte kjøretøy som det er utbetalt vrakpant for. Brudd på dette vilkåret kan få følger for utbetaling av driftsstøtte, og det kan føre til at tillatelsen blir inndratt, i tillegg til melding til politiet Nedlegging/opphør av virksomheten Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig økonomisk garanti for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, avgrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør og stenging av anlegget, jf. 57 og 63 i forurensningsloven. Rimelige tiltak vil bl.a. omfatte opprydding av avfall, fjerning av farlig avfall, eventuell klargjøring og fjerning av lagrede bilvrak mv, òg eventuelle tiltak som følge av forurenset grunn.

8 6 Kravet om å stille økonomisk garanti tar først til å gjelde etter nærmere avgjørelse fra forurensningsmyndighetene. Forurensningsmyndighetene vil også avgjøre type og omfang av den økonomiske sikkerheten Meldeplikt Den ansvarlige skal melde fra til dersom det skjer endringer i virksomhetens drift som har betydning for vilkårene i tillatelsen. Opphør/nedlegging av virskomheten skal på et så tidlig tidspunkt som mulig meldes til forurensningsmyndighetene. Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere krav til opprydding. 2.2 Tekniske vilkår Anlegg og drift I. Anlegget skal drives i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid gjelder for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, i den grad annet ikke er fastsatt i denne tillatelsen. Retningslinjene blir utarbeidet av Miljødirektoratet. II. Det er forutsatt at bygningsmessige og tekniske tiltak at for mottaket skal være i samsvar med kravene i forskriften, er gjennomført. III. Virksomheten skal sørge for at uvedkommende ikke har tilgang, og at nærmiljøet er skjermet mot innsyn og støy fra anlegget. Minimum inngjerding er 2 meter høyt gjerde, og port som kan låses ved innkjørsel. Av innsynsmessige grunner skal det ikke stables biler i høyden. Mottaket skal være avlåst utenom åpningstidene. IV. Anlegget skal innrettes og drives på en slik måte at vann eller grunn ikke blir forurenset. Dette forutsetter bl.a. at virksomheten til enhver tid har oversikt over hvilket skrap som inneholder farlig avfall. Alle faste flater med avrenning eller fare for avrenning av miljøfarlige væsker, skal være tilkoblet avløp med oljeutskiller og sandfang. Dette gjelder ikke de områdene som blir nyttet til avtapping av andre miljøfarlige væsker enn olje, og til mellomlagring av farlig avfall. V. Oljeutskiller og sandfang skal fungere, drives og holdes vedlike i samsvar med tekniske retningslinjer eller andre krav fra kommunen. Oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskilleren skal ikke overstige 50 mg olje/l Mottak I. For å sikre størst mulig ressursmessig utnyttelse av kasserte kjøretøy, skal vrakene sorteres ved mottak i forhold til mulig gjenbruk av deler fra bilene. II. Det skal ikke lagres kjøretøy eller annet metallskrap over gjerdehøyde. III. Det kan mottas og behandles inntil 1000 kasserte kjøretøy per år.

9 Lagring av kasserte kjøretøy I. Driften skal legges opp slik at det under normale driftsforhold blir lagret maksimalt 100 vrak samtidig på plassen. Virksomheten skal så snart som mulig melde fra til forurensningsmyndigheten dersom det oppstår situasjoner som fører til ekstraordinære driftsforhold. II. Lagring og miljøsanering av kasserte kjøretøy skal skje slik at hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir tatt vare på. Lagring av kjøretøy for eventuell «selvplukk» av bildeler skal skje på eget avgrenset område, og slik at aktiviteten foregår sikkerhets- og miljømessig forsvarlig. III. Området for lagring og miljøsanering av kasserte kjøretøy skal minst oppfylle kravene til fast, ugjennomtrengelig dekke, jf. Vedlegg 1 til kapittel 4 om kasserte kjøretøy i avfallsforskriften Miljøsanering av kasserte kjøretøy I. Miljøsanering av kasserte kjøretøy skal skje i samsvar med kravene i Vedlegg 1 til avfallsforskriften, kapittel 4 om kasserte kjøretøy. II. Miljøsanering skal skje på et område med fast, ugjennomtrengelig dekke, jf. punkt III. Etter tapping av væsker skal vraket korttidslagres på tappeplassen, slik at all væske kan renne av. IV. Før pressing skal bensintanken punkteres Pressing eller annen sluttbehandling av kasserte kjøretøy I. Tillatelsen forutsetter at bilvrakene blir presset i mobil presse etter de retningslinjene som Klif fastsetter. II. Pressing av bilvrak skal skje innenfor fastsatte støykrav, jf. punkt III. Uttransport av pressede kjøretøy skal bare foregå innenfor ordinær driftstid, jf. punkt Håndtering av avfall og farlig avfall I. Virksomheten skal til enhver tid kunne dokumentere at miljøfarlige væsker og annet farlig avfall blir fjernet fra vrakene før bortkjøring til sluttbehandling, og på en forsvarlig måte ta hånd om det farlige avfallet. II. Behandling av miljøfarlige væsker og annet farlig avfall som følger med kasserte kjøretøy eller som oppstår ved virksomheten, skal skje i samsvar med kravene i avfallsforskriften, kapittel 11 om farlig avfall. III. Farlig avfall skal leveres til godkjent innsamler/mottak for farlig avfall. Annet avfall skal tas hånd om av det kommunale/interkommunale avfallsmottaket eller annet godkjent

10 8 mottak. Mottak av batterier eller annet farlig avfall utover det som følger med kjøretøyene, er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra forurensningsmyndighetene Tiltak mot støy I. Virskomheten er pliktig til å redusere støyen så langt som praktisk mulig. Særlig støyende aktivitet skal skjermes ved innbygging, bygging av støyskjermer eller ved annen støydemping. II. Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: Dag (kl ) L paekv12h Kveld (kl.19-23) L paekv4h Natt (kl ) L paekv8h Søn- /helligdager (kl ) Natt (kl ) L A1 L paeq16h 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene Driftstid I. Plassen kan drives på hverdager (mandag til fredag) i tidsrommet klokka og lørdager klokka Pressing av bilvrak skal ikke skje på lørdager. Utkjøring skal også begrenses mest mulig på lørdager Journalføring I. Det skal føres journal, minimum hver uke, over behandlingen av mottatte bilvrak og tilhørende behandling av farlig avfall, se også pkt Årsrapport. Driftsjournalen skal tas vare på i minst 5 år, og skal på forespørsel legges fram for forurensningsmyndigheten Internkontroll I. Alle virskomheter som sysselsetter arbeidstakere, er pliktige til å ha en internkontroll som sikrer at lover og regler innen helse, miljø og sikkerhet blir fulgt (jf. 52 b i forurensningsloven og «forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)». Dette vil bl.a. bety utarbeidelse av driftsinstruks som ivaretar virskomhetens behov for dokumentasjon av hvordan prosessen fra mottak til sluttdisponering av kasserte kjøretøy blir gjennomført, og hvordan vilkårene i denne tillatelsen blir etterlevd. Virksomheten skal utarbeide driftsplan og rutiner for hvordan kasserte køyretøy skal håndteres og miljøsaneres og for hvordan farlig avfall skal håndteres. II. Virskomheten skal gi opplæring til alle som miljøsanerer kjøretøy eller behandler farlig avfall.

11 9 III. Virksomheten skal dokumentere hvor alt avfall blir levert. IV. Virksomheten skal kartlegge farer med hensyn til det ytre miljø, vurdere disse farene, og sette i verk avbøtende tiltak dersom vurderingen av farene tilsier dette Beredskap og varsling I. Den som driver virksomhet som kan føre til akutt forurensning, skal sørge for nødvendig beredskap for å hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av utslippet. Beredskapen skal bygge på en systematisk gjennomgang av alle virskomhetens aktiviteter. II. Ved akutt forurensning eller fare for forurensning, skal den ansvarlige straks varsle brannvesenet i kommunen i samsvar med varslingsforskriften. III. Forurensningsmyndighetene skal, så snart som mulig, varsles skriftlig dersom det oppstår unormale forhold og uhell innenfor de områder som omfattes av tillatelsen. 2.3 Rapportering Årsrapport Norsk Gjenvinning AS skal innen 1.mars hver år rapportere aktivitet og avfallsmengder for foregående år til forurensningsmyndighetene på den måten som blir etterspurt. Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvikene er fulgt opp, skal også rapporteres Målinger av utslipp Forurensningsmyndighetene kan, om de finner det nødvendig, også kreve utført utslippsmålinger, samt målinger av støynivået til omgivelsene.

12 Tillatelse til sortering, mellomlagring og omlasting av metaller og EE-avfall fra næring for Stena Recycling AS i Hareid kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16, 18 og 29. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 6. Tillatelsen gjelder fra og erstatter tillatelse T innenfor sortering, mellomlagring og omlasting av metaller. Sortering og omlasting av EE-avfall er tatt inn i den nye tillatelsen. Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Bedriftsdata Bedrift Stena Recycling AS, avdeling Kristiansund Beliggenhet/gateadresse Brandalsvegen 204 Postadresse Postboks 2209, 6503 Krisiansund N Kommune Hareid Org. nummer (bedrift) Gårds- og bruksnummer 41/ NACE-kode og bransje Innsamling av ikke-farlig avfall Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse T Tillatelse gitt: Endringsnummer: 1 Sist endret: Anne Melbø (e.f.) fagansvarlig Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Gunnhild Liva Austvoll senioringeniør 1 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Fylkesmannens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

13 1 Rammer for tillatelsen Side 2 av 5 Tillatelsen gjelder mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av metaller. Tillatelsen er basert på et årlig mottak av inntil tonn metaller. Det kan lagres inntil tonn metaller samtidig på området. Tillatelsen gjelder også mottak, sortering og omlasting av EEavfall fra næring med en årlig tonnasje på inntil tonn. 1.1 Krav ved mottaket Avfallet skal uten unødig lagring sorteres og leveres videre til gjenvinning så snart et passende transportvolum er oppnådd. All lagring, sortering og omlasting av EE-avfall skal foregå innendørs. Skrapjern som av praktiske grunner ikke kan holdes innendørs, kan lagres, sorteres og omlastes på fast dekke utendørs, under forutsetning at denne aktiviteten er risikovurdert med tanke på ytre miljø. Dersom det oppdages ulovlig avfall inn til anlegget, må dette frasorteres og underlegges en forsvarlig miljømessig håndtering. Avfallet kan enten returneres leverandør eller så raskt som mulig videresendes til godkjent mottak. Leverandøren skal varsles om feilleveringen. 1.2 Kunnskap om avfall Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke oppstår utslipp eller medfører forringelse av miljøet. 2 Utslipp til vann 2.1 Generelle vilkår Bedriften skal sørge for at håndteringen av avfall ikke fører til forurensende utslipp til vann ved søl og lekkasjer og andre lignende diffuse utslipp. Avløpsvann skal ledes til kommunalt nett. Sanitæravløpsvann skal behandles etter de kravene som kommunen stiller. 2.2 Oljeholdig avløpsvann fra lager, spyle- og vaskeplasser, verksteder og lignende Alt oljeholdig avløpsvann fra vask av biler, tanker etc., samt eventuell avrenning fra sorteringsflate skal renses i sandfang og oljeavskiller som er dimensjonert etter største belastning. Nedstrøms for oljeutskilleren skal det være en inspeksjons- og kontrollkum som gir muligheter for å ta prøver av avløpsvannet uten at det er nødvendig å stige ned. 2.3 Avgrensing av utslipp Oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskilleren skal ikke overstige 50 mg/l.

14 3 Utslipp til luft For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres reine regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes. Side 3 av 5 4 Støy Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: Hverdager Lørdager Søn- og helligdager Kveld (kl ), hverdager Natt (kl ), alle døgn Natt (kl ), alle døgn 55 Lden 50 Lden 45 Lden 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 db/5 db tillegg på natt/kveld. Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant Fast på 125 ms. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall, herunder lasting av skip. Støy fra midlertidig byggog anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 5 Avfall 5.1 Generelle krav Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet. Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall. Alt avfall skal leveres etter gjeldende lover og regler. 5.2 Krav til håndtering Konsesjonshaver plikter alltid å holde sorteringsanlegget og områdene omkring, inkludert tilstøtende sjøområde i orden og fri for forsøpling. Ryddeaksjoner skal gjennomføres etter behov. 6 Beredskap mot akutt forurensning 6.1 Forebygging av akutte utslipp Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter. Dette gjelder også bedriftens oljeutskiller.

15 6.2 Beredskapsplan Side 4 av 5 Det skal utarbeides beredskapsplan med handlingsplan for tiltak ved mulige hendelser som brann, tilføring av ulovlig avfall, akutt forurensning eller andre uventa hendelser som kan ha følger for miljøet. 6.3 Varslingsplikt Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning". Dette skal være beskrevet i bedriftens internkontrollsystem. 7 Undersøkelser og utredninger Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan senere kreve at det gjennomføres nødvendige undersøkelser for å kartlegge utslipp til vann, støy eller avfallsbehandling. Utgifter til slike undersøkelser skal dekkes av eieren. 8 Internkontroll 8.1 Internkontroll Bedriften plikter å ha et til en hver tid oppdatert internkontrollsystem. 8.2 Overholdelse av grenseverdier Fastsatte grenser for utslipp til vann og for støy skal overholdes innenfor de angitte midlingstidene. Bedriften plikter, så langt som mulig, å hindre at unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp oppstår, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslippene. Bedriften skal snarest varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Det skal også varsles om overskridelser av gjeldende grenser. 8.3 Systematisk risikoanalyse Bedriften skal gjennomføre en systematisk risikoanalyse, der det fokuseres på potensielle kilder til forurensning av det ytre miljøet. Utredningen skal ligge til grunn for bedriftens beredskap jf. 6.2 og aktuelle kapitler i internkontrollsystemet jf Målinger av utslipp, rapporteringer 9.1 Risikoklasse Virksomheten er plassert i risikoklasse Måling av utslipp og rapportering til forurensningsmyndighetene Bedriften skal gjennomføre kontrollmålinger av oljeinnholdet i utslippet fra oljeutskilleren. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes. Bedriftens kontroll av egne

16 Side 5 av 5 utslipp skal være kvalitetssikret, og målingene skal gjennomføres minst 4 ganger i året. Det skal være full produksjon/drift ved virksomheten, og minst normal nedbør når utslippsmålingene foretas. Målingene skal utføres før tømming av oljeutskiller, og måleprogrammet skal inngå i bedriftens internkontrollsystem. Bedriften skal rapportere oppsummering av avfallsmengder og -typer inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet og beskrivelse av status for utslipp. Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp, skal også rapporteres. Rapporteringen skal skje innen 1. mars hvert år til Fylkesmannen i Møre og Romsdal på skjema som blir utsendt av Fylkesmannen fram til det blir gjort tilgjengelig i Altinn. 9.3 Journalføring Det skal føres kontinuerlig journal (loggbok) over hva slags avfall og hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. 9.4 Miljøovervåkning Bedriften skal bidra til alle relevante miljøovervåkningsprogram som drives på industriområdet. 10 Utskifting av utstyr Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi Fylkesmannen melding om dette, jf. 19 i forurensningsloven. 11 Nedleggelse Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen. Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret avfall m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av farlig avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet. Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt. 12 Inspeksjoner Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.

Stena Recycling AS avd Kristiansund Beliggenhet/gateadresse Brandalsvegen 204 Postboks 2209, 6503 Kristiansund N

Stena Recycling AS avd Kristiansund Beliggenhet/gateadresse Brandalsvegen 204 Postboks 2209, 6503 Kristiansund N Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Stena Recycling AS avd Kristiansund i Hareid kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Norsk Gjenvinning AS i Molde kommune

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Norsk Gjenvinning AS i Molde kommune Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Norsk Gjenvinning AS i Molde kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til mottak og mellomlagring av ordinært og farlig avfall for Stena Recycling AS avd Hareid i Hareid kommune

Tillatelse til mottak og mellomlagring av ordinært og farlig avfall for Stena Recycling AS avd Hareid i Hareid kommune Tillatelse til mottak og mellomlagring av ordinært og farlig avfall for Stena Recycling AS avd Hareid i Hareid kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til mottak av kasserte kjøretøy og godkjenning til å utbetale vrakpant for Stena Recycling AS filial Kristiansund Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Stena Recycling AS filial Kristiansund Kristiansund kommune Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og godkjenning til å skrive vrakmelding - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS Kristiansund kommune. Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og godkjenning til å skrive vrakmelding

Vartdal Gjenvinning AS Kristiansund kommune. Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og godkjenning til å skrive vrakmelding Side 1 av 9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vartdal Gjenvinning AS Kristiansund kommune Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og godkjenning til å skrive vrakmelding Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Møre Bruktbildeler AS Ørskog kommune. Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og rett til å skrive ut vrakmelding

Møre Bruktbildeler AS Ørskog kommune. Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og rett til å skrive ut vrakmelding Møre Bruktbildeler AS Ørskog kommune Tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og rett til å skrive ut vrakmelding Møre og Romsdal fylke gir Møre Bruktbildeler AS på Valgermo i Ørskog kommune tillatelse

Detaljer

Endring av dato i tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong

Endring av dato i tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong Vår dato 19.04.2017 2011/2575/GUGJ/462.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Industrivegen 41 6600 SUNNDALSØRA Endring av dato

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS - Ørsta kommune Oversending av revidert tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy, med rett til å skrive ut vrakmelding

Vartdal Gjenvinning AS - Ørsta kommune Oversending av revidert tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy, med rett til å skrive ut vrakmelding Vartdal Gjenvinning AS 6170 Vartdal Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 02.12.2003 FM: 03/2312/ KOME/472 Kolbjørn Megård 22.06.2006 - Vartdal Gjenvinning AS - Ørsta kommune Oversending

Detaljer

Tillatelse til sortering og omlasting av ordinært avfall for J.O. Moen Miljø AS i Rauma kommune

Tillatelse til sortering og omlasting av ordinært avfall for J.O. Moen Miljø AS i Rauma kommune Tillatelse til sortering og omlasting av ordinært avfall for J.O. Moen Miljø AS i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr.

Detaljer

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS Molde i Molde kommune

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS Molde i Molde kommune Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS Molde i Molde kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til sortering og mellomlagring av næringsavfall for Reistad Transport og Flyttebyrå AS i Molde kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Miljøservice Averøy AS i Averøy kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Detaljer

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Region Nord-Vest avd. Kristiansund

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Region Nord-Vest avd. Kristiansund Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Region Nord-Vest avd. Kristiansund Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til mottak, mellomlagring og demontering av EE-avfall for Norsk Gjenvinning AS i Ålesund kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall av

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Nordvest Gjenvinning AS i Kristiansund kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.03.1981

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Sunnmøre Transport AS i Ålesund kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av

Detaljer

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Romsdal Gjenvinning i Molde kommune

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Romsdal Gjenvinning i Molde kommune Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Romsdal Gjenvinning i Molde kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004.

Detaljer

TILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR SATELLITTMOTTAK FOR KASSERTE KJØRETØY

TILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR SATELLITTMOTTAK FOR KASSERTE KJØRETØY Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen TILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR SATELLITTMOTTAK FOR KASSERTE KJØRETØY I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Hovden Industriområde i Ørsta kommune

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Hovden Industriområde i Ørsta kommune Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Norsk Gjenvinning AS, Hovden Industriområde i Ørsta kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til mottak, mellomlagring og sortering av EE-avfall for Metallco Møre AS i Gjemnes kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Logistikk og Baseservice as i Kristiansund kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Miljøkvalitet AS i Stranda kommune gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Detaljer

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse - Romundset Transport AS

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse - Romundset Transport AS Vår dato 28.04.2017 2014/6342/GUGJ/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 20.01.2017 Vår ref. Romundset Transport AS 6697 VIHALS Vedtak

Detaljer

Ørje Auto og Bildemontering Leif Klund. Tillatelse til behandling av kasserte lastebiler og anleggsmaskiner.

Ørje Auto og Bildemontering Leif Klund. Tillatelse til behandling av kasserte lastebiler og anleggsmaskiner. Ørje Auto og Bildemontering. Leif Klund Tillatelse til behandling av kasserte lastebiler og anleggsmaskiner. Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse - Hammervold Renovasjon AS

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse - Hammervold Renovasjon AS Vår dato 04.04.2017 2007/1311/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 11.07.2016 Vår ref. Hammervold Renovasjon AS Eidsvåg 6460

Detaljer

08.04.2013 2013/133/MAMI/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 30.11.

08.04.2013 2013/133/MAMI/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 30.11. Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato Vår ref. 08.04.2013 2013/133/MAMI/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 30.11.2013 Møre Bruktbildeler

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - Nesje Transport AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - Nesje Transport AS Vår dato 29.10.2018 2018/4847/GUGJ/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 04.09.2018 Vår ref. NESJE TRANSPORT AS Nesjestranda 6456 SKÅLA

Detaljer

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Bøstrand Miljø & gjenvinning AS i Ørsta kommune

Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Bøstrand Miljø & gjenvinning AS i Ørsta kommune Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Bøstrand Miljø & gjenvinning AS i Ørsta kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse til mellomlagring av avfall -

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse til mellomlagring av avfall - Vår dato 31.01.2018 2013/3382/GUGJ/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 15.11.2017 Vår ref. Vakumentreprenøren AS Sødalsvegen 6 6520

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Delehuset AS, Kongsvinger. Mottak og behandling av kasserte kjøretøy i Mårveien 17, Kongsvinger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for Delehuset AS, Kongsvinger. Mottak og behandling av kasserte kjøretøy i Mårveien 17, Kongsvinger kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Tillatelse etter forurensningsloven for Delehuset AS, Kongsvinger Mottak og behandling av kasserte kjøretøy i Mårveien 17, Kongsvinger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2016 2007/1256/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Norsk Gjenvinning AS

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29, jf.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.01.2015 2014/4224/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 24.06.2014 Vår ref. Molde

Detaljer

Kristiansund Mekaniske AS - Vedtak om endring av tillatelse - Forlenget gyldighet

Kristiansund Mekaniske AS - Vedtak om endring av tillatelse - Forlenget gyldighet 17.11.2017 2007/3854/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Kristiansund Mekaniske AS Freiveien 26 6511 KRISTIANSUND

Detaljer

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen.

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen. Fylkesmannen i Nordland: Tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjøretøy Bedrift Lofoten Bilvrak AS Vilkårsett nr 1 Anlegg Alle Gitt dato 05.06.2009 Sted Leknes i Vestvågøy kommune Endret dato

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til ordinært avfall

Vedtak om endring av tillatelse til ordinært avfall Vår dato: Vår ref: 29.03.2019 2007/1554 Deres dato: 07.12.2018 Deres ref: J O MOEN MILJØ AS Øran 6300 ÅNDALSNES Saksbehandler, innvalgstelefon Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Finnmark Gjenvinning AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Finnmark Gjenvinning AS Side 4 av 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Finnmark Gjenvinning AS Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11 og 16, og avfallsforskriften

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Herøy - Moldskred Renovasjon AS

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Herøy - Moldskred Renovasjon AS Vår dato 18.10.2016 2013/6284/GUGJ/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 14.07.2016 Vår ref. Nybøvegen 26 6070 TJØRVÅG Vedtak om tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.02.2015 2013/3382/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 04.08.2014 Vår ref. Vakumentreprenøren

Detaljer

Tillatelsens ramme Underlag for tillatelsen Følgende lover, forskrifter og veiledninger er særlig relevant for virksomheten: Forurensningsgebyr

Tillatelsens ramme Underlag for tillatelsen Følgende lover, forskrifter og veiledninger er særlig relevant for virksomheten: Forurensningsgebyr Tandbergs Bildeler AS Elveveien 146 3271 Larvik Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2007/2880 22.03.2007 33371175 Arkivnr: Tandbergs Bildeler AS- Larvik- tillatelse

Detaljer

Sunnmøre Transport AS - inspeksjonsrapport I.FMMR

Sunnmøre Transport AS - inspeksjonsrapport I.FMMR Vår dato 28.09.2017 2007/1315/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Sunnmøre Transport AS Flatholmvegen 39 6002 ÅLESUND

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune 1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune Tillatelsen er gitt i medhold av - lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Forurensningsmyndighetens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse T

Forurensningsmyndighetens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse T Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mottak og behandling av kasserte kjøretøy og godkjenning til å utbetale vrakpant - Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad. Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Fylkesmannens referanser Arkivkode Anleggsnummer Risikoklasse Tillatelse gitt: Endringsnummer: 1 Sist endret: 1.6.

Fylkesmannens referanser Arkivkode Anleggsnummer Risikoklasse Tillatelse gitt: Endringsnummer: 1 Sist endret: 1.6. Norsk Gjenvinning Metall AS Avd. Moss Onsøy st. 15 1615 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2009/6207 472 Vår dato: 1.6.2015 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk

Detaljer

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 20. mars 2019 og øvrig korrespondanse i saken.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 20. mars 2019 og øvrig korrespondanse i saken. Tillatelse til utfylling i sjø i Sandvika ved Hamn i Berg kommune Statens vegvesen får tillatelse til utfylling med sprengstein i Sandvika ved Hamn i Berg kommune. Vedtaket er fattet etter lov om vern

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.12.2014 2014/6773/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Gammelbrannstasjon

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY Vedlegg 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36

Detaljer

Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg kasserte kjøretøy Troms Bildelsenter AS Ringveien 90, Tromsø kommune

Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg kasserte kjøretøy Troms Bildelsenter AS Ringveien 90, Tromsø kommune Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg kasserte kjøretøy Troms Bildelsenter AS Ringveien 90, Tromsø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen.

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen. Fylkesmannen i Nordland: Tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjøretøy Bedrift Mosjøen bil og maskindemontering AS Vilkårsett nr 1 Anlegg Alle Gitt dato 10.3.2015 Sted Båthøla, Vefsn kommune

Detaljer

Endring av tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, i Molde

Endring av tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, i Molde Vår dato 25.09.2018 2007/4731/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 05.09.2018 Vår ref. ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Herøy - Mesta AS Ålesund

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Herøy - Mesta AS Ålesund Vår dato 12.09.2016 2016/2385/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 20.04.2016 Vår ref. Postboks 253 1326 LYSAKER Vedtak om tillatelse

Detaljer

Jern- og metallomsetning AS - tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Jern- og metallomsetning AS - tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Jern og metallomsetning AS Att. Thor H. Tallaksen Postboks 2012 3255 Larvik Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2005/3090 01.02.2006 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Jern-

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 20.3.2013 Senioringeniør Reidun Sofie Schei, telefon 71258511 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede

Detaljer

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme Jan Henriksen AS Postboks 7599 Spjelkavik 6022 Ålesund Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår saksbehandler: Vår dato: 23.01.2004 FM2003/4886/KOME/472 Kolbjørn Megård, 71258423 20.02.2004 Tillatelse - Jan

Detaljer

Endret utslippstillatelse for EWOS AS, Bergneset

Endret utslippstillatelse for EWOS AS, Bergneset Vår dato 04.09.2012 Endret utslippstillatelse for EWOS AS, Bergneset I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11. jf. 16, gis EWOS AS, Bergneset i Balsfjord kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt Vår dato 22.09.2017 2011/7050/GUGJ/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 08.05.2017 Vår ref. Veidekke Industri AS Alvikvegen 212

Detaljer

Oversendelse av tillatelser for næringsavfall og farlig avfall - SAR AS i Kristiansund kommune

Oversendelse av tillatelser for næringsavfall og farlig avfall - SAR AS i Kristiansund kommune SAR AS Næringsveien 8 6504 Kristiansund N Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 19.08.2008 FM: 2007/1515/GUGJ/472 Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 77 13.08.2009 - Oversendelse av

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Veidekke Industri AS ASF Larvik

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Veidekke Industri AS ASF Larvik Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS ASF Larvik Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen.

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen. Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall Selskap Metall & Gjenvinning AS Vilkårsett nr 1 Org. nr 974 988 410 Risikoklasse 3 Anlegg Alle Gitt dato 09.01.1985 Sted Reipå, Meløy kommune

Detaljer

Tillatelsen omfatter også mottak og miljøsanering av andre kasserte motorkjøretøyer med totalvekt større enn 3,5 tonn.

Tillatelsen omfatter også mottak og miljøsanering av andre kasserte motorkjøretøyer med totalvekt større enn 3,5 tonn. Stene Stål Gjenvinning A/S Att. Øyvind Stene Glomboveien 2 1678 KRÅKERØY Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/4071 473 KSF Vår dato: 14.10.2011 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av avfall) Masternes Gjenvinning AS Herman Dahls gate 7, Vadsø kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av avfall) Masternes Gjenvinning AS Herman Dahls gate 7, Vadsø kommune Side 3 av 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av avfall) Masternes Gjenvinning AS Herman Dahls gate 7, Vadsø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY Fylkesmannen i Oppland UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Vedtak om endring i tillatelse - Mikkelsen Maskin AS

Vedtak om endring i tillatelse - Mikkelsen Maskin AS Vår dato 15.09.2016 2014/3362/GUGJ/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Mikkelsen Maskin AS Honnstadvegen 66 6650 SURNADAL

Detaljer

Franzefoss Gjenvinning AS avd Sunndal - Inspeksjonsrapport I.FMMR

Franzefoss Gjenvinning AS avd Sunndal - Inspeksjonsrapport I.FMMR Vår dato: Vår ref: 27.02.2019 2007/1466 Deres dato: Deres ref: FRANZEFOSS GJENVINNING AS Postboks 53 1309 RUD Saksbehandler, innvalgstelefon Magnus Tornes, 71 25 84 79 Franzefoss Gjenvinning AS avd Sunndal

Detaljer

Sunnmøre Bilopphugging Biloppsamlingsplass på Valgermo i Ørskog kommune LØYVE TIL MOTTAK AV KASSERTE KØYRETY, MED RETT TIL Å SKRIVE UT VRAKMELDING

Sunnmøre Bilopphugging Biloppsamlingsplass på Valgermo i Ørskog kommune LØYVE TIL MOTTAK AV KASSERTE KØYRETY, MED RETT TIL Å SKRIVE UT VRAKMELDING - Sunnmøre Bilopphugging Biloppsamlingsplass på Valgermo i Ørskog kommune LØYVE TIL MOTTAK AV KASSERTE KØYRETY, MED RETT TIL Å SKRIVE UT VRAKMELDING Møre og Romsdal fylke gjev Sunnmøre Bilopphugging løyve

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon ved Bøstrand Miljø og Gjenvinning

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon ved Bøstrand Miljø og Gjenvinning Vår dato 30.04.2018 2007/1301/GUAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 Vår ref. BØSTRAND MILJØ & GJENVINNING AS Postboks 249 6151

Detaljer

VEDLEGG 1. Vilkår for tillatelse til utfylling av ny molo i Vardø indre havn

VEDLEGG 1. Vilkår for tillatelse til utfylling av ny molo i Vardø indre havn VEDLEGG 1 Vilkår for tillatelse til utfylling av ny molo i Vardø indre havn Vardø kommune får tillatelse til utfylling i sjø ved gnr/bnr 20/574 og 20/127 i Vardø kommune. Vedtaket er fattet etter lov om

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.06.2015 2015/1088/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 22.02.2015 Vår ref. Graving

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket 04.05.2018 2008/644/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Ålesund kommune v/r.m. Refsnes Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Detaljer

Norsk Gjenvinning AS i Ålesund - inspeksjonsrapport I.FMMR

Norsk Gjenvinning AS i Ålesund - inspeksjonsrapport I.FMMR Vår dato: Vår ref: 24.06.2019 2008/2022 Deres dato: Deres ref: NORSK GJENVINNING AS Postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Saksbehandler, innvalgstelefon Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Norsk Gjenvinning AS

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Mottak og kverning av returtrevirke på Thørud Sag i Ringsaker kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Mottak og kverning av returtrevirke på Thørud Sag i Ringsaker kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn Sells AS Mottak og kverning av returtrevirke på Thørud Sag i Ringsaker kommune Tillatelse nr.: 2010.172 Saksnr.:

Detaljer

TILLATELSE FOR OPPSAMLINGSPLASS FOR KASSERTE KJØRETØY PÅ SKAGE, NAMDAL BILOPPHUGGERI AS

TILLATELSE FOR OPPSAMLINGSPLASS FOR KASSERTE KJØRETØY PÅ SKAGE, NAMDAL BILOPPHUGGERI AS TILLATELSE FOR OPPSAMLINGSPLASS FOR KASSERTE KJØRETØY PÅ SKAGE, NAMDAL BILOPPHUGGERI AS I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) nr 6, 11 og

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse ved Lier Bilgjenvinning AS

Vedtak om endring av tillatelse ved Lier Bilgjenvinning AS Vår dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/2876 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lier Bilgjenvinning AS Hegsbroveien 46 3401 LIER Innvalgstelefon: 32266819 Vedtak om endring av

Detaljer

Endring av tillatelse til sortering og omlasting av avfall for Hamos Forvaltning IKS avd. Surnadal i Surnadal kommune.

Endring av tillatelse til sortering og omlasting av avfall for Hamos Forvaltning IKS avd. Surnadal i Surnadal kommune. Vår dato 30.08.2017 2012/409/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 21.06.2017 Vår ref. HAMOS Forvaltning IKS Grønøra Pb. 94 7301

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Lillesand kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av sulfidholdig steinmasse, Stykkene

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Lillesand kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av sulfidholdig steinmasse, Stykkene Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Lillesand kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av sulfidholdig steinmasse, Stykkene Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Autopress AS Sunndal kommune LØYVE TIL MOTTAK AV KASSERTE KØYRETY OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT

Autopress AS Sunndal kommune LØYVE TIL MOTTAK AV KASSERTE KØYRETY OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT Autopress AS Sunndal kommune - LØYVE TIL MOTTAK AV KASSERTE KØYRETY OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT Møre og Romsdal fylke gjev Autopress AS på Sunndalsøra i Sunndal kommune løyve til mottak av kasserte

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR MOTTAK OG MILJØSANERING AV BILER

UTSLIPPSTILLATELSE FOR MOTTAK OG MILJØSANERING AV BILER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen UTSLIPPSTILLATELSE FOR MOTTAK OG MILJØSANERING AV BILER I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Overføring tillatelse fra Norsk Gjenvinning AS til Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS

Overføring tillatelse fra Norsk Gjenvinning AS til Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS Vår dato 04.09.2017 2007/1301/GUAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 25.08.2017 Vår ref. Norsk Gjenvinning AS Torvmyrane 25 Hovden

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Kjell Utsogn Vår dato: 13.5.2014 Tlf.: 38 17 62 13 Vår ref.: 2010/5668 Arkivkode: 472 Kjells Biler 4720 Hægeland

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Stenquist AS, avd. Flexo

Utslippstillatelse. for. Stenquist AS, avd. Flexo Utslippstillatelse for Stenquist AS, avd. Flexo gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 28.04.2015 2010/2780/ANKL/471 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, 71 25 84 77 Vår ref. ÅRIM IKS Langedalsvegen

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY

UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen UTSLIPPSTILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR BEHANDLINGSANLEGG FOR KASSERTE KJØRETØY I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I HERMAN DAHLS GATE 7 VADSØ KOMMUNE

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I HERMAN DAHLS GATE 7 VADSØ KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I HERMAN DAHLS GATE 7 VADSØ KOMMUNE Tillatelsen er gitt i medhold av Lov

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.05.2015 2013/3145/GUGJ/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 04.12.2014 Vår ref. Molde

Detaljer

Virksomhetens org.nr.: Oppdal Bil-Demontering v/ Anne Andersen Adresse: Virksomhetens telefon/epost: Industriområdet

Virksomhetens org.nr.: Oppdal Bil-Demontering v/ Anne Andersen Adresse: Virksomhetens telefon/epost: Industriområdet Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer:2011.040.i.fmst Dato for inspeksjonen: 15.6.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Virksomhetens org.nr.: Oppdal Bil-Demontering v/ Anne Andersen

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse ved Bråtens Bilco AS i Øvre Eiker kommune

Vedtak om endring av tillatelse ved Bråtens Bilco AS i Øvre Eiker kommune Vår dato: 27.04.2012 Vår referanse: 2012/2884 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Bråten Bilco AS Hasselbakken 2 3300 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

/1250/RESC/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

/1250/RESC/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.05.2015 2007/1250/RESC/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Autopress AS Industrivegen

Detaljer