Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet"

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Dato: Tid: 09:00 Dersom Du ikkje kan møte, ber ein om at Du melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. - Presentasjon av skule- og kommunebidraksindikator - Fastsetjing av møtekalender - Saker ein jobbar med - Diverse informasjon - Vitjing på biblioteket for dei som kan etter møtet bibliotekveka Geir Arild Djuve Leiar Liv E. Beck Konsulent

2

3 Saksliste Utvalssaksnr RS 17/1 Innhald Referatsaker Høring ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp Politiske saker til handsaming PS 17/1 Skulerute for barnehage- og skuleåret PS 17/2 PS 17/3 PS 17/4 PS 17/5 Studietur for 10 klasse - nye retningsliner Justering av barnehagevedtekter Justering av SFO vedtekter Justering av vedtekter for kulturskulen Lukka

4 Referatsaker RS17/1Høring ansvarforutgiftertilspesialpedagogiskhjelp

5 Politiskesakertilhandsaming

6 Politiskesakertilhandsaming

7 Tokke kommune Arkiv: B06 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 17/ Skulerute for barnehage- og skuleåret Vedlegg: 1 Skulerute for barnehage- og skuleåret Saksdokument: Saksutgreiing: Nytt er det at skuleruta skal vedtas i oppvekstutvalet. For å redusere omfanget av transportkostnader, må me i minst mogeleg grad gjere endringar på forslag til skulerute ein får frå fylkeskommunen. Opplæringslova 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid.. Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.. Det betyr samla 190 skuledagar. I forslaget me har fått tilsendt frå fylkeskommunen er det lagt inn 193 skuledagar, mens elevane skal ha 190 skuledagar. Kommunen skal derfor kan kome med framlegg til tre ekstra fridagar for elevane, utover framlegget frå fylkeskommunen. Desse dagane er: : Fridag for elevane, pedagogisk personale har planleggingsdag : Fridag for elevane, alternativ planleggingsdag i Vest-Telemark : Fridag Rådmannen si tilråding: Skuleruta for barnehage- og skuleåret blir vedteke som vedlegg nr. 1 til saka.

8

9 Skule- og barnehagerute for Tokke kommune Månad Merknad Elev dagar August Skule-/ barnehagestart for elevar/ungar måndag September 21 Fridagar elevane/ungane planlegging for tilsette 9 Planleggingsdagar barnehage/skule: 14., 15.(b.hg) og 15.,16.,17., (skule) Oktober Haustferie for skulen veke November 22 Desember Siste skuledag før jol: fredag Barnehagen er stengd joleftan og nyttårseftan Januar Barnehagestart og skulestart tysdag Planleggingsdag skule og barnehage Februar Vinterferie for skulen veke Mars Planleggingsdag Påskeferie f.o.m. måndag April Påskeferie t.o.m. måndag Fri måndag Mai Offentlege fridagar måndag 1.og onsdag 17.mai Kr. Himmelfartsdag Fri fredag pinsedag måndag Juni Siste skuledag elevar fredag Sum Planleggingsdag skule og barnehage Barnehagen er open 26., 27. og til kl. 12 onsdag Planleggingsdag barnehage SFO er stengt på planleggingsdagane: 14.08, 15.08, 02.01, 16.03, og Vedteken i oppvekstutvalet (sak 17/X).

10 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2017/118-8 Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 17/ Formannskapet Kommunestyret Studietur for 10 klasse - nye retningsliner - finansiering Vedlegg: 1 Bidrag for avslutningstur / studietur frå kommunane - Vest-Telemark 3 Konsekvensar ved evt. avvikling av tobakksfri avtale. 3 Høyringssvar frå FAU Tokke skule - 10 klassetur Saksdokument: Saksutgreiing: Etter kommunestyret handsama budsjettet for 2017, har FAU fått høve til å uttale seg om både røykeavtale og finansiering av studietur. Uttale frå FAU ved Tokke skule ligg ved saka. Helseavdelinga har kome med uttale på den delen som angår røykeavtala. Administrasjonen har henta inn korleis finansiering av avslutningstur/studietur blir gjort i andre Vest-Telemark kommunar. Jf. vedlegg nr. 1. Kommunestyret fatta i sak 15/39 eit slikt samrøystes vedtak: «Alternativ nr. 2 «studietur»: A. Tokke kommune dekkjer kostnadane fult ut for ein studietur i 10. klasse med Aktive Fredsreier eller Kvite bussar. Oppvekstetaten bestiller og organiserar reisa saman med turoperatør B. Turen blir arrangert av kommunen og vil vere felles for begge skulane C. Turen blir arrangert på eit tidspunkt, slik at det faglege innhaldet i turen, kan nyttast i undervisninga D. Ein føresetnad er at foreldregruppa organiserar og tek kostnaden med at ein vaksen (føresette) pr. 5 elevar blir med på turen E. Oppvekstsjefen får ansvar å sette opp nærare kriterium og retningsliner for turen. Auka kostnad for kommunen blir om lag Ordninga tek til å gjelde frå og med skuleåret 16/17 og auka kostnad må innarbeidast i planområde 2 sitt budsjett frå 2017.

11 Rådmannens vurdering av alternativet: Ein studietur med Aktive Fredsreiser eller Kvitebussar vil gje elevane ein kunnskap og erfaring, som ein kan nytte i undervisninga. Turen vil kunne gje elevane forståing av dei grufulle forholda som råda under 2. verdskrig. Det vil kunne gje elevane perspektiv både på fortida, men òg eit viktig perspektiv for å kunne ta del i og ha meiningar om framtidas samfunnsutvikling. Utover alternativ nr. 2 skal turen vere på 8 dagar.» Hovudgrunnen for at rådmannen innstilte på fullfinansiering i 2015 var firdelt: 1. Det var kvart år diskusjon om reisemål 2. Føresette hadde stor diskusjon kring finansiering, dugnad osv. 3. Lovgrunnlaget for foreldrebetaling 4. Høydalsmo og Tokke skule skulle dra saman på turen Pris er gjeve frå Hvite bussar når antal reisande er det minimum antal som er oppgjeve kvart år. Er det fleire føresette som reiser kan ein få reduksjon i pris. I tillegg kan ein få prisen redusert om ein legg turen saman med ei ana klasse. Minimumsprisen for denne turen i dag ligg på 5990,- per person. Oppvekstkontoret kan vurdere høve for samarbeid med andre kommunar for å auke talet deltakarar, så pris bli lågast mogeleg. År (haust) elevar lærarar Min. Totalt antal Max. pris føresette , , , ,- I 2017 har me fått til ei reise saman med ein anna skule, som gjer at prisen blir redusert i år. Einingskostnaden vil dermed kunne bli ulik frå år til år. Utover kostnaden vil reisekostnader for pedagogisk personale kome i tillegg. Godsgjersla følgjer av SGS Samla pris er ca. kr ,- pr. lærar med 8 dagars tur. I tillegg kjem betaling for reisa. (Samla pris for pedagogisk personale er ca. kr ,-) I budsjetthandsaminga for 2017 vedtok kommunestyret: «Ein ber rådmannen fremje sak til OU i fyrste møte i 2017 om finansiering/stønad til 10.klasse tur framover. Adm må legge fram fleire alternativ og og vurderingar av desse.

12 Barne og ungdomsplanen er det vedteke: Det ligg i planen at denne ordninga skulle evaluerast. Planen har vore at utbetalinga skulle skje rett før avslutningsturen, så det kunne vere ein del av lommepengane som elevane kunne nytte på turen. Denne situasjonen er endra, då ein legg opp til at turen skal skje som ein studietur på hausten i 10. klasse. Det har kome tilbakemelding frå både helsestasjon og FAU at ordninga bør ein halde fram. Rådmannen ser klårt at ordninga ikkje kan avviklast for dei som har inngått avtale, men spørsmålet er om ein skal inngå nye avtaler. Det viktigaste elementet i denne vurderinga er effekten av «belønninga». Er ei belønning på kr 700,-, avgjerande om at ein ikkje røykjer då ein sluttar i ungdomsskulen. Her krevjast det nok ei elevundersøking, før ein kan konkludere med effekten. Men det vil vere opp til den politiske handsaminga, om ordninga skal vidareførast, eller bli ein del av finansieringa av turen. Eller om ordninga bør evaluerast saman med elevane. Lovgrunnlaget for finansiering av skuletur - opplæringslova: 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring «Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.» Loven seier at denne type studieturar/ekskursjonar skal vere finansiert av kommunen. Alternativ nr. 1 full dekning av kommunen: Fordelen med fullfinansiering av turen er at ein ikkje kjem attende til dei diskusjonane og uroa det blei kring finansiering av desse turane. Vidare vil ein ikkje gå på akkord med opplæringslova. Ulempa er kostnadane for kommunen.

13 Alternativ nr. 2 delfinansiering: Fordelen er at ordninga med studietur kan halde fram og ikkje minst den gode kunnskapen ein får om 2. verdskrig. Ulempa er i hovudsak todelt; ein får tilbake diskusjonane ein hadde kring finansiering av desse turane og ein følgjer ikkje opplæringslova fult ut. Om ein politisk ynskjer ei delfinansiering, må ein ta stilling til: 1. Kor stor skal den kommunale delfinansieringa vere? 2. Skal det vere kommunen eller føresette som dekkjer avgifta for det pedagogiske personale. FAU ynskjer i dette tilfelle ei gradvis nedtrapping til beløpet ein kjem fram til som delfinansiering. Alternativ nr. 3 avvikle ordninga med finansiering frå kommunen: Finansiering og deltaking i planlegging og gjennomføring av studietur. Ynskjer føresette å ha ein eller anna form for tur, vil det måtte skje utanom skuletida. Prinsipp ein bør leggje til grunn ved alternativ 1 og 2: 1. Tokke og Høydalsmo skule reiser saman. 2. Det vil vere maksimalt to lærerar som dreg med på turen. Det gjer at føresette som deltek på ta på seg ansvar som reiseledar, på lik linje som pedagogisk personale. 3. Det skal minimum vere med ein føresett pr. 5 elevar. 4. Kommunen utarbeider reglar for turen brot på reglane vil få konsekvensar på lik linje som brot på skulens reglement for orden og åtferd. Rådmannen si tilråding: Rådmannen legg ikkje fram innstilling i saka.

14 Tokke kommune Oppvekst, kultur og idrettsetaten Notat Vår ref Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/118-3 Finn Arne Askje, Til: Frå: Finn Arne Askje Bidrag for avslutningstur / studietur frå kommunane - Vest-Telemark Kommune Seljord Nissedal Kviteseid Fyresdal Vinje Beløp ,- pr. klasse 0, pr. klasse pr. klasse 3 300,- pr. elev Merknad Dekker utgifter til lærar Lærar får ei veke avspassering Dekker utgifter til ein lærar Dekker utgifter til lærar Samt godtgjering etter SFS 1010 Men det er søkt kommunen om midlar dei fekk tidlegare kr pr. elev Og fast godtgjering på kr 5 500,- Samt godtgjering etter SFS 1010 Samt godtgjering etter SFS 1010

15 TOKKE KOMMUNE Helseetaten Helsestasjonen Sentralbord : Telefaks : E-post: Dalen, 22. februar 2017 Konsekvenser ved evt. avvikling av tobakksfri prosjektet. 1. Flere ungdommer kan bli fristet til å prøve ulik type tobakk, da dette ikke får noen konsekvenser for den enkelte i form av ikke utbetalte penger. I dag, mister eleven kr. 700,- om han/hun ikke holder tobakkfri avtalen. 2. I følge «Ung Data» Ung i Telemark 2015 s. 48, har andel av ungdom som ikke begynner å røyke gått ned, mens andel ungdom som begynner å snuse gått opp. Det er all grunn til å fortsette arbeidet med å holde ungdommen tobakkfri ut 10. klasse, for blant annet å også få ned andel ungdom som begynner med snus. 3. Om tobakksfri prosjektet kan hjelpe elevene til ikke å begynne med tobakk i ungdomsskolen, er sannsynligheten mindre for at de vil begynne med ulik form for tobakk senere i livet. Den ikke tobakkbrukende befolkningen har mindre risiko for å utvikle kroniske sykdommer som bl.a. hjerte/ kar lidelser og lungekreft. I et folkehelseperspektiv vil dette gi stor helsegevinst, både for den enkelte og samfunnsøkonomisk. Dette samsvarer med Nasjonal Folkehelseplan. I følge Folkehelseinstituttet (Barnehelserapporten), begår de som ikke begynner med tobakk mindre kriminalitet, de har bedre psykisk helse og får færre problemer senere i livet. 4. En skulle tro det betyr lite økonomisk for Tokke kommune å utbetale tobakksfri pengene, da det er snakk om elever i 10. klasse hvert år x kr. 700,- Det vil si utgifter på ca. kr ,- pr. år for Tokke kommune. Den økonomiske gevinsten på kr. 700,- vil fortsatt trigge de fleste ungdommene til å ha en positivt holdning til tobakksfri prosjektet. Tobakksfri prosjektet kjenner mange av ungdommene godt til før de selv begynner på ungdomstrinnet. Dette fordi eldre elever omtaler prosjektet positivt til yngre elever. Trolig vil mange kommende ungdomsskoleelever bli skuffet om prosjektet bortfaller. Tobakksfri prosjektet inngår som en del av «Rettningsliner for skuleturar innan grunnskulen i Tokke, vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget Fagteamet ved helsestasjonen tenker at i framtiden bør tobakksfri prosjektet bestå, men løsrives fra nevnte rettningslinjer. Helsesøster har hatt en kort drøfting med kommuneoverlege Lars Eriksen og helse og omsorgssjef Ann Wraa om aktuell sak. Både kommuneoverlegen og helse og omsorgssjefen er begge i samsvar med fagteamet ved helsestasjonen, om at tiltaket «B8 Tobakkfri ungdom» - i Barne og ungdomsplanen for Tokke kommune , bør fortsette. Med vennlig hilsen Birgitte Yndesdal Ledende helsesøster POSTADRESSE: BANKKONTO: BANKKONTO (Skatt): 3880 DALEN

16 TOKKE KOMMUNE Helseetaten Helsestasjonen Sentralbord : Telefaks : E-post: POSTADRESSE: BANKKONTO: BANKKONTO (Skatt): 3880 DALEN

17

18

19

20

21

22 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2017/65-2 Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 17/ Kommunestyret Justering av barnehagevedtekter Vedlegg: 1 Framlegg til barnehagevedtekter Saksdokument: Saksutgreiing: Ved sist rullering av barnehagevedtektene hadde ein ikkje teke med ein klausul om at hovudopptaket skjer samordna mellom barnehagane, slik barnehagelova krev. Det er trong for presisering av søskenmoderasjon. Rådmannen føreslår å innarbeida følgjande klausul i vedtektene: Moderasjon omfattar sysken og born som bur fast saman og som er registrert i folkeregisteret med same adresse. Det blir utskriven ein faktura pr. husstand. Det har vore ein del spørsmål til organisering av SU, ein har av den grunn valt å ta det inn i vedtektene. Dette er identisk med vedtak i sak om evaluering av skulestruktur (sak 15/30) Barnehagegarantien er utvida og ein justerar også vedtektene i samsvar med regelendringa. Justeringane er innarbeida i vedlegget med raud skrift.

23 Rådmannen si tilråding: Vedtekter for barnehagen i Tokke, blir vedteke med dei endringane som følgjer av vedlegget til saka. Justering av vilkåret for søskenmoderasjon tek til å gjelde frå

24 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 16/30. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte, Høydalsmo barnehage og Høydalsmo barnehage Lårdal. 2. Barnehagane er administrativt lagt til Oppvekstetaten. Tiltak som vert regulert etter Lov om barnehagar ligg til kommunestyret, eller den kommunestyret gjev mynde til. Retningsliner for drifta i barnehagane 3. Barnehagane som er eigd av Tokke kommune skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar m.v. og dei føresegner og retningsliner som til ei kvar tid er fastsette av departementet, rammeplan for barnehagar og kommunale vedtak. A. Barnehagane som er eigd av Tokke kommune skal som hovudregel ha eit leike- og opphaldsareal som er minimum 4 kvm for born over 3 år og 6 kvm for born under 3 år. I dei mindre barnehagane skal det likevel nyttast skjønn i dei tilfella dette nærmar seg grensa. Kvar barnehage har eigen årsplan. Føremål: Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta bornas behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal byggje på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgiving, likeverd og solidaritet,

25 verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettighetane. Borna skal få utfolde skaparglede, undring og utforskartrang. Dei skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Borna skal utvikle grunnleggande kunnskapar og ferdighetar. Dei skal ha rett til medvirkning tilpassa alder og forutsetningar. Barnehagen skal møte borna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens eigenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og vere ei utfordrande og trygg stad for fellesskap og venskap. Barnehagen skal fremje demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Føremålsparagrafen i barnehagelova, lov av 17.juni Råd og utval. 5. Samarbeidsutval. Samarbeidsutvalet skal vera eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Kvar barnehage skal ha eit samarbeidsutval som er sett saman av o to representantar frå føresette, to frå tilsette og ein frå eigar. For kvar representant skal det velgast ein personleg vararepresentant. o Funksjonstida for representantane frå foreldre og tilsette er eit år, og fylgjer barnehageåret. Funksjonstida for representantar frå eigar fylgjer kommunestyreperioden. o Styrar i barnehagen har møte- og talerett og rett til å koma med framlegg. Særskilt Dalen barnehage Åmdals-Verk og Tokke skule Åmdals-Verk: Har eit felles FAU/SU. Saker her gjeld spesifikk ÅmdalsVerk. Tokke skule har FAU/SU Rektor sender saklista som SU ved Tokke skule skal handsame, slik at ein representant frå foreldre i SU ved Åmdals-Verk kan tiltre SU ved Tokke skule, i saker av felles interesse. Foreldre i SU ved Åmdals- Verk avgjer sjølv om dei ynskjer å nytte seg av denne retten. I tilfelle der SU representant ved Åmdals-Verk tiltrer SU ved Tokke skule, blir SU utvida med ein av inspektørane, med heimel i Oppl Dalen barnehage har FAU/SU Styrar sender saklista som SU ved Dalen barnehage skal handsame, slik at ein representant frå foreldre i SU ved Åmdals-Verk kan tiltre SU ved Dalen barnehage, i saker av felles interesse. Foreldre i SU ved Åmdals-Verk avgjer sjølv om dei ynskjer å nytte seg av denne retten. I tilfelle der SU representant ved Åmdals-Verk tiltrer SU ved Dalen barnehage, blir SU utvida med assisterande styrar.

26 Særskilt Høydalsmo barnehage og Høydalsmo barnehage Lårdal: Høydalsmo barnehage og Høydalsmo barnehage Lårdal har felles FAU/SU 5a. Foreldreråd. Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd. Foreldrerådet er sett saman av alle foreldre / føresette til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremje samarbeidet mellom barnehagen og heimane. Funksjonstida for foreldrerådet er eit år, og fylgjer barnehageåret. Opptak i barnehagen. 6. Barnehagane i Tokke kommune har to opptak av barn i året. Barn må ha fylt 1 år innan utgangen av november for å bli vurdert i hovudopptaket. Barn som fyller eitt år seinare enn 1. desember blir vurdert i supplerande opptak. Som hovudregel skal det søkjast og tildelast plass i nærbarnehagen. Ved ynskje om plass i annan barnehage, kan dette søkjast om til Oppvekstutvalet. Søknaden må vere grunngjeven. Det kan likevel tildelast plass utanom hovudopptak og supplerande opptak dersom det er plass i barnehagen og at det ikkje krev auka bemanning. Søknad om barnehagetilbod skal fremjast på elektronisk skjema. Søknadsfrist er 28.februar. for hovudopptaket og 1.desember for supplerande opptak. Søknader som kjem inn etter hovudopptaket vert handsama ved supplerande opptak i desember same år. Alle barnehagar i kommunen skal samarbeide om opptaket. Avgjerdsrett om opptak er delegert til den einskilde barnehage. Tildeling av plass i barnehage vert gjort skriftleg, og det er rett til å klage på avgjerda. Oppvekstutvalet er klageorgan. HOVUDOPPTAK: For barn fødd før 1. november (føregåande år) kan det søkjast om ny / endring av plass gjeldande frå nytt barnehageår (15.08). Barn fødd mellom 15. august og 31.oktober (føregåande år), får tilbod frå den dagen barnet fyller 1 år. Ved hovudopptaket er det samordna opptak. SUPPLERANDE OPPTAK: For barn og barn som fyller 1 år før 15. januar kan det søkjast om ny/ endring av plass ved supplerande opptak. Barn som får tildelt plass i supplerande opptak, får tilbod frå 15. januar. 6a. Prioritering ved opptak.

27 1. Barn med nedsett funksjonsevne (tilrådd av faginstans) 2. Barn som det er fatta vedtak på etter lov om barneverntenester 4-12 anna og fjerde ledd åringar. 4. Barn av einslege forsytarar, eller der ein av foreldra er vekependlarar. 5. Barn søkt overført frå anna barnehage. (Gjeld berre barn som ikkje har fått 1. prioritet ved førre opptak.) 6. Barn som har vanskelege leiketilhøve heime, eller ikkje har leikekameratar i nærleiken. 7. Under elles like tilhøve får det eldste barnet plass. Dersom det er framleis er ledige plassar kan desse tildelast barn frå andre kommunar for eit år om gongen. 6b. Oppstart av barnehageåret. Barnehageåret tek til 15. august, om ikkje det er lagt planleggingsdag på dette tidspunkt. I såfall tek barnehageåret til fyrste ordinære verkedag etter denne datoen. 6c. Oppseiing av plass. Tildela barnehageplass kan seiast opp med varsel på 30 dagar. Oppseiinga skal vera skriftleg. Det må betalast for plassen i oppseiingstida. Kommunen kan seia opp plassen dersom føresette grovt eller gong på gong har forsømd pliktene sine etter dei retningsliner som gjeld for barnehageplassen. 6d. Anna. Det føreligg ingen klagerett på styrars avgjer/fagleg vurdering på organisering av tenesta ovanfor borna, herunder tildeling av avdeling for den einskilde born. Opptaket fylgjer reglar i Lov om barnehager med forskrift. Barn som har fått plass i barnehagen får denne til dei skal byrje på skulen, eller at plassen vert sagt opp. Barnet må vera fylt eit år før det tek til i barnehagen. Når eit barn fyller tre år vert det frigjort ein plass frå same dag. Utanom hovudopptak og supplerande opptak, kan born/familiar med særskilde behov få tildelt plass i barnehagen. Dette skal grunngjevast ut frå særskilde behov hos barnet. Før barnet kan ta til i barnehagen må føresette levere helseerklæring.

28 Betaling. 7. Reglar for betaling: A. Dersom ikkje anna er vedteke i lov fastset Tokke kommune foreldrebetaling i barnehagane. Dette likevel innafor statleg fastsett makspris. Fastsett opphaldsbetaling vert å betale etterskotsvis kvar månad. B. Foreldre betalar for anten 10 eller 11 månader i året (lang eller kort sommarferie). Det vert ordinært ikkje gjeve fråtrekk for fråvær eller dei dagane barnehagen er stengd. C. Utgifter til kost kjem i tillegg og er etter sjølvkostprinsipp. D. Det kan søkjast om fritak for foreldrebetaling ved ein lengre sjukdomsperiode. E. Syskenmoderasjon Full pris for barnet med høgast månadspris 50% for sysken nr. 2 for barnet som har nest dyrast månadspris 60% for sysken nr. 3 for barnet som har tredje dyrast månadspris 80% for sysken nr. 4 for dei påfølgjande borna. Merknad: Syskenmoderasjon blir sett i heilskap for føresette som har born i barnehage og SFO. Blir årleg vurdert under budsjetthandsaminga. Moderasjon omfattar sysken og born som bur fast saman og som er registrert i folkeregisteret med same adresse. Det blir utskriven ein faktura pr. husstand. F. Hushaldningar med lav inntekt kan søkje kommunen om redusert foreldrebetaling og eller gratis kjernetid. G. Det er høve til søke om økonomisk stønad til barnehageplass. Ein må då vende seg til Nav eller barnevernstenesta i kommunen. H. Barnehagane i kommunen har lik betalingssats uavhengig av opningstida. Opningstid/feriar i barnehagane. 8. A. Opningstider i barnehagen mm.: Dalen barnehage har ei opningstid frå kl til Dei andre barnehagane har ei opningstid frå kl Alle barnehagar, unnateke Byrte, er open 5 dagar pr. veke. Byrte er open 3 dagar/veke. Barnehagane i Tokke er stengd jole- og nyttårseftan, onsdag før skjærtorsdag etter kl og alle helge- og høgtidsdagar. For at barnehagane skal ha ope i romjola og mellom palmesundag og skjærtorsdag, må minimum 6 plassar vere fylt. I Høydalsmo barnehage og Høydalsmo barnehage Lårdal kan ein sjå dette under eitt, og den barnehagen der flest ynskjer plass vert halden open. Der SFO er lokalisert til barnehagen, vert desse rekna med som grunnlag for å halde oppe i romjola og mellom palmesundag og skjærtorsdag. Dalen barnehage er open heile sommaren. Barnehage - avdelingane i Lårdal, Åmdals Verk og Byrte vert stengt fire veker i juli. Høydalsmo barnehage vert stengt tre veker i juli månad.

29 Barnehagar / sfo må så langt mogeleg prøve å slå avdelingar saman i feriane. Så langt ikkje anna blir bestemt. Alle barn skal ha 4 vekers ferie, 3 av dei skal vera samanhengande. o Oppvekstsjefen kan, i samråd med styrar / rektor, i særlege tilfelle gjera unntak frå regelen om 3 veker samanhengande ferie. Dette skal grunngjevast ut frå særskilde behov hos barnet. Barnehagane er stengde 5 dagar i barnehageåret, i samband med kurs- og planleggingsdagar for dei tilsette. Dalen barnehage kan stengjast inntil 2 veker om sommaren. Internkontroll. 9. Barnehagane fylgjer Tokke kommune sine rutiner med internkontroll, med tilpassing til barnehagen si verksemd. Sjukdom. 10. Barnehagen sin styrar / rektor avgjer om eit barn, på grunn av sjukdom, ikkje kan vera i barnehagen av omsyn til barnet sjølv eller dei andre barna (inntil ei veke).

30 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2017/64-2 Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 17/ Kommunestyret Justering av SFO vedtekter Vedlegg: 1 Framlegg til SFO vedtekter Saksdokument: Saksutgreiing: Gjeldande SFO vedtekter blei vedteke i inneverande valperiode, det syner seg at det er trong for presisering av søskenmoderasjon og opptaksperiode. Justeringa er innarbeida i vedlegget med raud skrift. Rådmannen si tilråding: Vedtekter for SFO i Tokke, blir vedteke med dei endringane som følgjer av vedlegget til saka. Justering av vilkåret for søskenmoderasjon tek til å gjelde frå

31 VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TOKKE KOMMUNE. Vedteke i Tokke kommunestyre sak 23/97, med seinare endringar i K-sak 29/98, K- sak 36/02, K-sak 13/77 og K-sak 16/ Formål. SFO (skulefritidsordninga) skal vere eit tilbod utanom den vanlege skulegangen for 1 4 trinn. Barn med særskilt behov, kan få tilbod om SFO plass til og med 7. trinn. Skulefritidsordninga (SFO) skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå barna. SFO skal gje barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Barna har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø. Jf. opplæringslova ledd. 2. Eigartilhøve og styring. Tokke kommune er eigar og drivar av SFO. Rektor/styrar er pedagogisk og administrativ ansvarleg, og dagleg leiar har ansvaret for den daglege drifta av SFO. Samarbeidsutvalet for skulen er styre for SFO. Den politiske administrasjonen av tilbodet er lagt til Oppvekstutvalet. 3. Opningstid. SFO tilbodet skal i hovudsak vere oppe før og etter skuletid. Tilboda som gjevast til foreldra skal mest mogeleg vere brukartilpassa, innafor dei grensene kommunestyret set. SFO er stengd jole- og nyttårseftan. For at SFO i Tokke skal halde oppe i romjola og mellom palmesundag og skjærtorsdag (onsdag før skjærtorsdag er SFO ope til kl ) må det minimum vera 4 barn påmeldt. Der SFO er lokalisert til barnehagen, gjeld reglane i barnehagevedtektene punkt 8. SFO borna vert då medrekna i talet på plassar for å halde oppe. Så langt anna ikkje er bestemt. SFO vert stengt 4 veker i juli månad Barnehagar/SFO må så langt mogeleg prøve å slå avdelingar saman i feriane. Så langt ikkje anna blir bestemt. Alle barn skal ha 4 vekers ferie i skulens sommarferie.. Oppvekstsjefen kan, i samråd med styrar / rektor, i særlege tilfelle gjera unntak frå regelen om 4 vekers ferie. Dette skal grunngjevast ut frå særskilde behov hjå barnet.

32 4. Normen for bemanning er 1 vaksen pr barn. 5. Betaling. SFO vert driven med inntekter frå stat, kommune og foreldre. Foreldre betalar for anten 10 eller 11 månader i året (lang eller kort sommarferie). Det vert ordinært ikkje gjeve fråtrekk for fråvær eller dei dagane SFO er stengd. For dei med SFO tilbodet som fylgjer skuleruta vert det betala for 10 månader i året. For dei med SFO tilbodet som ikkje fylgjer skuleruta, vert det betala for 11 månader i året. Betalinga er etterskotsvis. Kommunestyret vedtek sats for foreldrebetaling. Betalingssatsen vert justert januar kvart år. Dei som kjøper ekstra tid, betalar etter rekning to gonger i året. Det er 30 dagars oppseiingsfrist. Kommunen kan seie opp plassen dersom føresette grovt eller gong på gong har forsømd pliktene sine etter dei retningslinene som gjeld for skulefritidsordninga. Syskenmoderasjon: Full pris for barnet med høgast månadspris 50% for sysken nr. 2 for barnet som har nest dyrast månadspris 60% for sysken nr. 3 for barnet som har tredje dyrast månadspris 80% for sysken nr. 4 for dei påfølgjande borna. Merknad: Syskenmoderasjon blir sett i heilskap for føresette som har born i barnehage og SFO. Blir årleg vurdert under budsjetthandsaminga. Moderasjon omfattar sysken og born som bur fast saman og som er registrert i folkeregisteret med same adresse. Det blir utskriven ein faktura pr. husstand. Det er høve til søkje om økonomisk stønad til SFO plass. Ein må då vende seg til NAV eller barnevernstenesta. 6. Opptak Søknad om opptak skal fremjast på elektronisk skjema. Søknadsfrist er 28.februar. Rektor/styrar er ansvarleg for opptaket. Oppvekstutvalet er klageinstans Opptakskriterier i prioritert rekkefylgje. A. Barn med funksjonshemmingar eller andre særskilde behov. Dokumentasjon må ettersendast. B. Barn av einslege forsørgjerar i arbeid eller utdanning. C. Barn som har båe foreldra i arbeid eller utdanning. D. Dersom ikkje alle søkjarar får plass, får yngre barn plass framfor eldre Opptaksperiodar. A. Hovudopptak gjeld for eit skuleår om gongen. B. Foreldre/føresette kan søke om endring av tilbod gjeldande frå etter nyttår søknadsfrist 15.desember. C. Det kan likevel tildelast plass utanom opptak, dersom det er plass i SFO og ikkje krev auka bemanning. D. I særskilde høve kan oppvekstsjefen fråvike pkt. B. 6.3 Oppseiing av plass. Tildela SFO plass kan seiast opp med varsel på 30 dagar. Oppseiinga skal vera skriftleg. Det må betalast for plassen i oppseiingstida.

33 Kommunen kan seia opp plassen dersom føresette grovt eller gong på gong har forsømd pliktene sine etter dei retningsliner som gjeld for SFO. 7. Måltid. Barn har med seg mat til måltida, om det ikkje er anna ordning. Pris for eventuelle måltid blir fastsett til kostpris. 8. Leike- og opphaldsareal. Lokala til SFO skal vera eigna til verksemda. Det skal vera gode leikemogelegheitar både ute og inne. 9. Oppstart av nytt år i SFO SFO tek til 15. august, om ikkje det er lagt planleggingsdag på det tidspunkt. I såfall tek SFO til fyrste ordinære verkedag etter denne datoen. 5-åringane får sitt barnehagetilbod i SFO frå 1. august.

34 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2017/263-1 Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 17/ Kommunestyret Justering av vedtekter for kulturskulen Vedlegg: 1 Framlegg til justerte vedtekter for Tokke kulturskule Saksdokument: Saksutgreiing: Ein får nye problemstillingar der vedtektene ikkje er klare nok. Ut frå dette har ein valt å klargjere vedtektene på: Definering av undervisninga Redusert betaling for sysken Rådmannen føreslår å gjere to endringar/tilføyingar i vedtektene. 1. vaksne elevar (over 18 år) må søkje tilbod kvart skuleår, praksis er at alle som har fått eit tilbod i kulturskulen har det så lenge ein sjølv ynskjer tilbodet. Ved å gjere endringa, vil ein vil då kunne sikre at yngre elevar ikkje må vente på plass, om det er ventetid og personar over 18 år tek opp ein undervisningsplass. Ordninga tek til å gjelde frå I praksis vil dette ikkje gjelde songlaget, då kulturskulen har ein fast ressurs som blir stilt til rådvelde for laget. 2. som del av integreringsarbeidet, ynskjer ein å gje tilbod til flyktningane om to samanhengande semester med gratis undervisning i kulturskulen. Tilbodet gjeld berre ved tilflyttinga. Endringa kjem fram av vedlegget markert med raud skrift.

35 Rådmannen si tilråding: Vedtektene blir vedteke slik dei ligg som vedlegg til saka.

36 Vedtekter for Tokke Kulturskule Mål: Tokke kulturskule har til mål å gje innbyggjarane i Tokke fullverdig undervisning innan ymse kulturelle utrykk slik at kvar einskild elev får høve til å utvikla sine kunstneriske evner og anlegg og til å oppleve og verdsetje kunst og kultur. Tokke kulturskule vil hjelpa til å gje heradet eit positivt miljø ved å skapa grobotn for verdfulle og varige aktivitetar innan kunst og kultur. Organisering: 1.1 Tokke kulturskule er ein kommunal kulturskule som Tokke kommune eig og driv. 1.2 Tokke kommunestyre vedtek vedtekter for kulturskulen. 1.3 Kulturskulen høyrer administrativt til under Oppvekstetaten. 1.4 Tokke kulturskule skal ha tilsett rektor i heil stilling, og i tillegg nødvendige kulturskulelærarar for til ei kvar tid å kunne dekke opp eksisterande tilbod. (innan vedtekne heimlar) 1.5 Rektor for kulturskulen har det faglege, pedagogiske og administrative ansvaret for drifta. 1.6 Tokke kulturskule skal gje eit desentralisert kulturtilbod, slik at born frå alle skulekrinsane får tilnærma det same høve til å delta i kulturskulen sine aktivitetar. 1.7 Det må vera minst 3 elevar dersom læraren skal køyre langt for å undervise på staden, eller ein har 1,5 timar undervisning kvar gong. 1.8 Kulturskulen og skulane kan nytte kvarandre sine læremidlar etter nærare avtale. 1.9 Det bør leggjast til rette for bruk av kombinerte stillingar med grunnskulen og andre etatar.

37 Undervisninga: 2.1 Tokke kulturskule følgjer i utgangspunktet skuleruta for grunnskulen i Tokke kommune. 2.2 Undervisninga kan organiserast både som individuell undervisning, gruppeundervisning og undervisning i samspel. Ein undervisningstime er frå 22.5 til 30 min. Gruppeundervisning og samspelsundervisning varer normalt 2 undervisningstimar (45 til 60 min.) 2.3 Vi skil mellom ulik gruppeundervisning og individuelt tilpassa undervisning. Individuelt tilpassa undervisninga går føre seg med 1-3 elevar til stades, og er grad lagt opp etter elevane sine føresetnader i endå sterkare enn gruppeundervisning. Elevar med individuell undervisning kan få noko undervisning i samspel som ein naturleg musikalsk utvikling for den einskilde eleven. 2.4 Gruppeundervisning og samspelsundervisning kan organiserast som eit prosjekttilbod over ein kortare periode. Elevane vert ikkje automatisk overført til nye prosjekttilbod, men må søke på nytt kvar gong. 2.5 Utvida tilbod kan gjevast der det er rom for det og etter vurdering av rektor og lærar. 2.6 Kvar einskild elev får muligheit til å uttrykke seg gjennom ulike konsertar og utstillingar i gjennom året. Dette er ein del av undervisninga i eit kulturskuleår. Den aktuelle veka det er konsertar/utstillingar, kan det hende ordinær undervisning fell bort. Elevar som ikkje ynskjer å delta aktivt på tilstellinga, vert oppmuntra til å delta som publikum då dette også gjev god læring. Elevvilkår: 3.1 Elevar som har fått plass ved kulturskulen må innan 2 veker melde frå om dei tar plassen eller ikkje. Opptaket er bindande for eit skuleår 3.2 Elevane skal møte presis og førebudd til timen. 3.3 Fråvære må meldast på førehand. Timar som fell bort grunna fråvære har eleven ikkje krav på å få att seinare. 3.4 Elevane skal vise god framferd i kulturskulen og rette seg etter dei krav som lærarane stiller. Foreldre eller føresette har høve til å fylgje undervisninga, etter avtale med læraren. 3.5 Elevar som ikkje rettar seg etter kulturskulen sine vedtekter, kan utestengjast frå undervisninga for kortare og lengre tid. Slik avgjerd blir teken administrativt. 3.6 Om elevane får oppdrag om å vera med på offentleg/privat tilstelling, skal rektor informerast. Økonomi: 4.1 Elevkontingenten vert fastsett av kommunestyret. Instrumentleige vert fastsett av rektor. 4.2 Elevkontingenten skal betalast for kvart halvår. a) Det blir gitt 50% moderasjon (av det dyraste tilbodet) for:

38 i) Sysken. Moderasjon omfattar sysken og born som bur fast saman og som er registrert i folkeregisteret med same adresse. ii) Utvida tilbod innanfor same disiplin. b) Det blir gitt 25% moderasjon for ein elev sine påfølgjande tilbod 4.3 Korps og kor lagar eigne avtalar, og får nytte dirigent gratis ved offentlege arrangement. 4.4 Elevane har ansvar for kulturskulen sine instrument og anna utstyr. Skade på instrument må erstattast etter avtale 4.5 Kontingenten skal betalast for heile semestret sjølv om eleven sluttar i løpet av semestret. 4.6 Dersom meir enn 15% av undervisningstimane fell bort i løpet av semesteret, kan det etter søknad gjevast reduksjon i kontigenten. Misleghald av kontigentinnbetaling kan føre til tap av elevplass. Opptak: 5.1 Tokke Kulturskule er open for born og ungdom som bur i Tokke kommune. Elevar frå andre kommunar kan bli tatt opp dersom det er ledig plass 5.2 Kulturskulen tilbyr nye landsmenn gatis undervisingstilbod i to samanhengande semester ved tilflytting til kommunen. 5.3 Opptak skjer for kvart skuleår etter nærare utlysning. Både søknad og oppseiing av plassen skal skje skriftleg. Søknadsfrist for hausthalvåret er og for vårhalvåret. Det tas opp elevar fortløpande så lenge det er ledig kapasitet. Avmeldingsfrist for det komande semesteret er 1.6. og Etter desse datoane er elevane automatisk overført til det komande semesteret. 5.4 Elevane har 6 timars prøvetid. (Det vert då vurdera av lærar og føresett om eleven skal fortsette). Etter dette har eleven fast plass i kulturskulen som blir overført frå semester til semester. 5.5 Prioritering ved opptak er: a) Elevar som har plass frå før b) Elevar frå grunnskulen c) Elevar frå vidaregåande skule d) Vaksne. Dei over 18 år må søkje om undervisningstilbod innan årleg. e) Søkjarar frå andre kommunar Ved særskilde, sosiale behov kan ein opne for å ta i inn elevar utanom desse kriteria, etter søknad via NAV systemet. Dette kan skje utanom det årlege opptaket. 5.6 Søkjar skal ha tilbakemelding på at søknad er motteken i løpet av 14 dager.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 16/30. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 17/10. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 053/88 med seinare endringar i sak 10/02, 13/78, 16/30, 17/10 og 17/39. Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 19/9. 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Underlagt lov 17.06.2005: Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage 1. EIGARFORHOLD Jølster kommune er eigar av: Langhaugane

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med 12. desember 2018: KS-102/18 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE PARAGRAF 1: EIGARTILHØVE Selje kommune eig og driv barnehagane. Barnehagane

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Vedtekter for Fyresdal barnehage Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Vedtekter for Fyresdal barnehage 1. Eigar- og driftsforhold Fyresdal

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå )

VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå ) VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå 01.11.2017) 1 EIGAR Hornindal kommune eig og driv Hornindal barnehage. Utval for oppvekst og helse er det overordna styringsorganet og rådmannen har det

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE (Vedtekter for dei private barnehagane ligg på heimesida til den enkelte barnehage) 1. Eigar og driftsforhold. Midt - Telemark kommune

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval Stryn kommune Arkiv: FA - A22 JournalpostID: 18/923 Saksbehandlar: Edvard Nordang Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval 30.01.2018 Vedtekter for SFO i Stryn kommune 2018 Bakgrunn

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane

Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane Illustrasjon: Gregory Idehen 1. Føremål Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod for barn i 1. 4. klasse, og for barn med funksjonshemmingar

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 19.09.2017 Tid: 18:00

Detaljer

VEDTEKTER GRANVIN HERAD

VEDTEKTER GRANVIN HERAD VEDTEKTER GRANVIN HERAD Sist endra 11.06.2018 1 Vedtekter Tueteigen barnehage Eigartilhøve / administrasjon Granvin herad er eigar og står for drifta av Tueteigen barnehage. Styrar er einingsleiar for

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Dersom

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO Vedtekter for kommunale SFO-tilbod Sveio,juni-08 1 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE FRTIDSORDNINGANE I SVEIO 1. LOVGRUNNLAGET 13-7 i opplæringslova: Skolefritidsordninga Kommunen

Detaljer

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE Alle barnehagar skal i medhald av barnehagelova ha vedtekter. Det er barnehageeigar som fastset vedtektene, og desse skal ha opplysningar som er relevante

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SANDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SANDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SANDE KOMMUNE 1. Eigartilhøve Sande kommune eig og driv barnehagane i kommunen. 2. Forvaltning Barnehagane vert drivne i samsvar med Lov om barnehagar, føreskrifter

Detaljer

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedteke i kommunestyret 20.06.19 sak 19/56 Gjeldande frå 1. august 2019 INNHALD: 1 Eigarforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndigheit... 3 4 Søknad, opptakskriterium

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i Aukra kommune Gjeldande frå skoleåret 2018-2019 Vedteke i Aukra kommunestyre den 22.05.18, sak 33/18 e-phorte: 12/67-64 ephorte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE 6 Vedteke i K-sak 020/13 den 02.05.2013 Heimel for skulefritidsordninga Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i kap 13, 13-7 og i forskrift

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret , sak K 12/185

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret , sak K 12/185 Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval... 3 4 Opningstid... 4 5 Planleggingsdagar... 4 6 Leike-

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Elvetun Barnehage AS

VEDTEKTER FOR. Elvetun Barnehage AS VEDTEKTER FOR Elvetun Barnehage AS INNHALD Eigarforhold 3 Formål. 3 Styringsorgan.. 3 Samarbeidsutval.. 4 Foreldreråd... 4 Opptak av barn. 4 Opptakskrets. 5 Søknaden sendes:. 5 Foreldrebetaling/oppseiing

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 10.01.2012 Tid: 08:00

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/258-3 Anne Fosse Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2017/33 Levekårskomiteen 06.11.2017 2017/77 Kommunestyret 21.12.2017 2018/3 Levekårskomiteen

Detaljer

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år.

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år. VEDTEKTER FOR DRIFTA AV NAUSTVÅGEN BARNEHAGE 15.02.2018. 1. Vedtekter Vedtekter for Naustvågen barnehage blir fastsett av eigar innanfor ramma av gjeldande lover og reglar. Endringar eller tillegg til

Detaljer

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING Høyanger kommune Tenesteområde oppvekst T I L B O D om SKULEFRITIDSORDNING 2017/2018 TIL FORELDRE/FØRESETTE Vi ønskjer med denne brosjyra å gjere deg kjend med tilbodet om skulefritidsordning i kommunen.

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Stordal kommune Skule

Stordal kommune Skule Stordal kommune Skule Saksbehandlar: Bjørnar Midtbust TIl aktuelle elevar/foreldre -ddelt ut i klassene / lagt på heimesida Vår ref.: 16/219-1 Dykkar ref.: Arkiv: FE-, FA- Dato: 30.03.2016 Kulturskuletilbod

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter kommunale barnehagar Sentralbord: 51 42 98 00 / epost (/) Framside (/) / Skule og barnehage / Barnehage (/skole og barnehage1/barnehage1/) Vedtekter kommunale barnehagar Oppdatert 1.1.2012 1 Retningslinjer Klepp kommune eig

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post:

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post: Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: 70088416, e-post: sirlihaugen@mimer.no, http://sirlihaugen.barnehage.no/ RETNINGSLINJER FOR DRIFT AV SIRLIHAUGEN BARNEHAGE Fastsett av styret 07.09.04 og gjeldande

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. Gjeldande frå Vedteke i kommunestyret , sak: 070/17.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. Gjeldande frå Vedteke i kommunestyret , sak: 070/17. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. Gjeldande frå 19.10.2017. Vedteke i kommunestyret 19.10.2017, sak: 070/17. Innhold Innleiing:... 3 1. Eigartilhøve:... 3 2. Drift og forvaltning:... 3

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 47/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 47/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 47/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 11.06.2019 43/2019 Kommunestyret PS 17.06.2019 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ann Kristin Bolstad FA-B57

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet Bokn kommune Bokn barnehage. Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 03.02.2015 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert

Detaljer

Årsplan for SFO. Sandnes skule. Skuleåret

Årsplan for SFO. Sandnes skule. Skuleåret Årsplan for SFO Sandnes skule Skuleåret 2017-18 SKULEFRITIDSORDNINGA VED SANDNES SKULE 2017-18. SFO ved Sandnes skule har base på rom 6 og er ope måndag til fredag. Opningstid er kl 07.15 til kl 08.10

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I GAULAR

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I GAULAR VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I GAULAR Vedteken i Gaular kommunestyre: 1. FØREMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta borna sine behov for omsorg og leik, og fremme læring

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Sentral, Tokke kommunehus Dato: 19.06.2018 Tid: 13:00 Dersom

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE Kapittel 1. Drift, eigartilhøve og verkeområde 1-1 Bremanger kommune eig og driv barnehagen. Barnehagen skal drivast i samsvar med «Barnehagelova, Lov av 17.06.05

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST Høyringsutkast frist

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST Høyringsutkast frist Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST 13.02.2017 Høyringsutkast frist 13.02.17 side 1 INNHALD: Innhold Innleiing:... 2 1. Føremål:... 3 2. Eigarforhold:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2017 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Barnet symboliserer framtida, fordi det forvaltar mulegheitene fordi kvart barn kan bety verdas framgang, fornying, forløysing. Lars Oftedal Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2. Innhaldsfortegning.

Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2. Innhaldsfortegning. 1 Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7. Innhaldsfortegning. Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2 1 Eigarforhold 2 2 Formål 2 3

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 07.09.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tfn eller møtesekretær tfn snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tfn eller møtesekretær tfn snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 19.05.2011 Merk!!!!!!!!!!!!! Tidspunkt: 17:00 Merk!!!!!!!!!!!!!! Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FINNØY.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FINNØY. VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FINNØY.. barnehage 1. LOV OG RETNINGSLINJER. Alle barnehagar skal ha vedtekter fastsett av eigaren ( 15 i bhl.). For private barnehagar, som ikkje har utarbeidd eigne vedtekter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE NISSEDAL KOMMUNE Vedtekter for barnehagane vedteke i k-sak 16/16 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I NISSEDAL KOMMUNE 1. Eigar og driftsforhold. Nissedal kommune eig og driv Treungen

Detaljer

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune

Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Barnet symboliserer framtida, fordi det forvaltar mulegheitene fordi kvart barn kan bety verdas framgang, fornying, forløysing. Lars Oftedal Vedtekter for SFO skulefritidsordninga i Sandøy kommune Vedtekter

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer