Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert. 11. mai og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Samtlege medlemmer møtte. Varamedlemmer Ingen Andre Anne Ellen Bamle Anna: Ingen merknader til innkalling og sasliste Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Olaf Bekkhus Heidi K. Solberg Sverre Haugan

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 008/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 009/15 24/14 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 12/6/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 21/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 23/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 24/23 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 32/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 44/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 46/1 - KLAGE PÅ EIEGDOMSSKATTETAKSTEN /15 48/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 51/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014

3 008/15: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå SNE-møte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. SNE-008/15 VEDTAK: Møteboka frå SNE-møte blir godkjent slik ho ligg føre. 009/15: 24/14 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 14 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Felles framlegg om å redusere IF til 0,75 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig nemnd er kjent med at det ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. SNE-009/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 14 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje og IF vert satt til 0,75 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig nemnd er kjent med at det

4 ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. 010/15: 12/6/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 12, bnr. 6, fnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Synfaring. Felles framlegg om å redusere IF til 0,1 grunngitt med at bygget er i dårleg forfatning. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane eigedomsskattekontoret har gjort, jamfør saksframlegget. SNE-010/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 12, bnr. 6, fnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt med: Arealet på våningshuset er kontrollert ut frå bilete og kontrollmålingar i kart, og endra ut frå det eigar skriv i klagen. Det fins ikkje teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 102 kvm til 116 kvm, inkludert uisolert bod på 27 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 44 kvm til 67 kvm. Underetasje 1 på 72 kvm er sletta. Det er no teke omsyn til at våningshuset ikkje har innlagt vatn, og det er gitt fråtrekk på 0,2 på vurderingsfaktor indre. Våningshuset: IF vert redusert til 0,1 etter synfaring grunngitt med at bygget er i dårleg forfatning

5 011/15: 21/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 21, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for bustaddelen av eigedommen og kr for næringsdelen av eigedommen. Synfaring Felles framlegg: Einebustad IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet. Våningshus IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet. Eldhuset er taksert som uthus til bustad. Etter synfaring vert ikkje klaga tatt til følgje. Eldhuset framstår ikkje som landbruksbygg. Flisfyringsanlegget vert i hovudsak nytta til oppvarming av bustaddelen av eigedomen og i liten grad driftsbygningane på garden. Gardssaga etter informasjon frå eigar tek han berre unntaksvis på seg leigeskur. Bygget er derfor landbruksbygg. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane eigedomsskattekontoret har gjort, jamfør saksframlegget. SNE-011/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 21, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for bustaddelen av eigedommen og kr for næringsdelen av eigedommen. Einebustaden, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet i hovudetasje 1 er endra frå 101 kvm til 99 kvm. Våningshuset, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet i hovudetasje 1 er endra frå 99 kvm til 93 kvm. Eldhuset, med bygningsnummer , er taksert som garasje/uthus, 1000 kr per kvadratmeter.

6 Einebustad IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet Våningshus IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet Eldhuset er taksert som uthus til bustad. Etter synfaring vert ikkje klaga tatt til følgje. Eldhuset framstår ikkje som landbruksbygg. Flisfyringsanlegget vert i hovudsak nytta til oppvarming av bustaddelen av eigedomen og i liten grad driftsbygningane på garden.gardssaga etter informasjon frå eigar tek han berre unntaksvis på seg leigeskur. Bygget er derfor landbruksbygg. Klaga vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming av den delen av klaga som gjeld eldhuset. 012/15: 23/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 23, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Synfaring av våningshuset med bygningsnummer Felles framlegg om at våningshuset får redusert IF til 0,0 etter synfaring. Sakkunnig nemnd er einig i dei vurderingane eigedomsskattekontoret har gjort, jamfør saksframlegget. SNE-012/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 23, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt med: Fritidsbustad med bygningsnummer er endra til seterhus og fjerna frå takstgrunnlaget.

7 Uthus/anneks til fritid med bygningsnummer er endra til landbruksbygning og fjerna frå takstgrunnlaget. Fritidsbustad med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet er ikkje endra. Våningshuset med bygningsnummer får redusert IF til 0,0 etter synfaring. 013/15: 24/23 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 23 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Synfaring Felles framlegg: Fordeling av areal næring kontra bustad blir korrigert etter opplysningar frå eigar: 90 m2 av 2. etg er bustad 20 m2 i 1. etg er bustad 40 m2 i kjellar er bustad IF blir redusert til 0,75 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig nemnd er kjent med at det ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld YF. Grunngjeve med at konsesjonsgrense null (buplikt) gjeld alle eigedomar i kommunen. Til å vere pensjonat ligg dette sentralt med tanke på synlegheit. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane eigedomsskattekontoret har gjort, jamfør saksframlegget, med unntak av oppdeling av buareal som opplyst av eigar under synfaring. SNE-013/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 23 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-.

8 Pensjonatet er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra i samsvar med teikningar og areal frå takstrapporten. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 298 kvm til 257 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 193 kvm til 163 kvm. Arealet i kjellaretasje 1 er endra frå 100 kvm til 78 kvm. Lagerbygningen er endra til garasje/uthus til bustad, og arealet er endra frå 15 kvm til 14 kvm. Bygningen takserast ikkje, jamfør punkt 4.4 Sjablongverdiar for bygningar i Rammer og retningsliner. Areal næring/bustad blir korrigert etter opplysningar frå eigar: 90 m2 av 2. etg er bustad 20 m2 i 1. etg er bustad 40 m2 i kjellar er bustad IF blir redusert til 0,75 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig nemnd er kjent med at det ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld YF. Grunngjeve med at konsesjonsgrense null (buplikt) gjeld alle eigedomar i kommunen. Til å vere pensjonat ligg dette sentralt med tanke på synlegheit. Klaga vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming av den delen av klaga som gjeld YF. 014/15: 32/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 32, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Saka utsetjast. SNE-014/15 VEDTAK: Saka utsetjast.

9 015/15: 44/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 44, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Synfaring Felles framlegg om at bustaden med bygningsnummer blir taksert som einebustad i følgje opplysningane frå eigar. Bustad med bygningsnummer får endra IF til 0,8 pga byggjeår. Våningshus med bygningsnummer får fråtrekk i IF med 0,3 pga manglande VA og strøm. Ny IF blir 0,3. SNE-015/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 44, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt med: Bustaden med bygningsnummer blir taksert som einebustad i følgje opplysningane frå eigar. Bustad med bygningsnummer får endra IF til 0,8 pga byggjeår. Våningshus med bygningsnummer får fråtrekk i IF med 0,3 pga manglande VA og strøm. Ny IF blir 0,3. 016/15: 46/1 - KLAGE PÅ EIEGDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 46, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-.

10 Synfaring Felles framlegg om at våningshus med bygningsnummer får redusert YF med 0,2 pga konsesjonsbelagt gardsbruk, jamfør Rammer og retningsliner, og fråtrekk med 0,2 pga nærleik til veg. Einebustad med bygningsnummer får redusert YF med 0,2 pga konsesjonsbelagt gardsbruk, jamfør Rammer og retningsliner. Vedtak: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 46, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt med: Våningshus med bygningsnummer får redusert YF med 0,2 pga konsesjonsbelagt gardsbruk, jamfør Rammer og retningsliner, og fråtrekk med 0,2 pga nærleik til veg. Einebustad med bygningsnummer får redusert YF med 0,2 pga konsesjonsbelagt gardsbruk, jamfør Rammer og retningsliner. SNE-016/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 46, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt med: Våningshus med bygningsnummer får redusert YF med 0,2 pga konsesjonsbelagt gardsbruk, jamfør Rammer og retningsliner, og fråtrekk med 0,2 pga nærleik til veg. Einebustad med bygningsnummer får redusert YF med 0,2 pga konsesjonsbelagt gardsbruk, jamfør Rammer og retningsliner.

11 017/15: 48/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 48, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Synfaring Felles framlegg om at eldhuset vert klassifisert som landbruksbygg i og med det vert drevet tilleggsnæring til gardsdrifta i bygget. Våningshuset med bygningsnummer får redusert IF til 0,6 som er den lågaste faktoren for bygningar ferdigstilt før Ingen endring i YF. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane eigedomsskattekontoret har gjort når det gjeld våningshuset med bygningsnummer , jamfør saksframlegget.. SNE-017/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 48, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt med: Eldhuset vert klassifisert som landbruksbygg i og med det vert drevet tilleggsnæring til gardsdrifta i bygget. Våningshuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 87 kvm til 104 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 63 kvm til 104 kvm. Dei siste 58 kvm er ikkje taksert, jfr. punkt 4.4 Sjablongverdiar for bygningar, i Rammer og retningsliner. Våningshuset med bygningsnummer får redusert IF til 0,6 som er det lågaste faktoren for bygningar ferdigstilt før 1985.

12 018/15: 51/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Sakkunnig nemnd har handsama klager frå eigar, datert og , av gnr. 51, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr for bustaddelen av eigedommen.. Synfaring Felles framlegg om at Lagerbygg med bygningsnummer framstår ikkje som landbruksbygg etter synfaring. Bygget settast til kvm-pris kr 0,- pga manglande front og sideveggar. Etter synfaring finner nemnda ingen grunn til å redusere kvm-prisen til garasje med bygningsnummer Våningshus med bygningsnummer klaga tas ikkje til følgje. 2. etg. har full etasjehøgde og bustadfunksjon. Eldhus med bygningsnummer klaga tas ikkje til følgje. Indre faktor (IF) 0,2 virker rimeleg etter synfaring. Våningshus med bygningsnummer : Trekk for areal over 150 m2 kjem fram på skattesetelen. IF på 0,8 blir oppretthaldt da den ligg innafor skalaen for bygg bygd før Ingen punkt i Rammer og retningsliner tilseier fråtrekk for ikkje-innreie areal. Klaga på dette punkt vert ikkje tatt til følgje. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane som er gjort av eigedomsskattekontoret, jamfør saksframlegget.

13 SNE-018/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klager frå eigar, datert og , av gnr. 51, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr for bustaddelen av eigedommen. Lagerbygg med bygningsnummer framstår ikkje som landbruksbygg etter synfaring. Bygget settast til kvm-pris kr 0,- pga manglande front og sideveggar. Etter synfaring finner nemnda ingen grunn til å redusere kvm-prisen til garasje med bygningsnummer Våningshus med bygningsnummer klaga tas ikkje til følgje. 2. etg. har full etasjehøgde og bustadfunksjon. Eldhus med bygningsnummer klaga tas ikkje til følgje. Indre faktor (IF) 0,2 virker rimeleg etter synfaring. Våningshus med bygningsnummer : Trekk for areal over 150 m2 kjem fram på skattesetelen. IF på 0,8 blir oppretthaldt da den ligg innafor skalaen for bygg bygd før Ingen punkt i Rammer og retningsliner tilseier fråtrekk for ikkje-innreie areal. Klaga på dette punkt vert ikkje tatt til følgje. Våningshus med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 123 kvm til 128 kvm, i hovudetasje 2 frå 60 kvm til 95 kvm og i underetasje 1 frå 123 kvm til 124 kvm. Anneks med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra frå 10 kvm til 17 kvm. Det er no teke omsyn til at våningshus med bygningsnummer ikkje har innlagt vatn, og det er gitt fråtrekk på 0,2 på vurderingsfaktor indre. Vedrørande bygningane som skal tilhøyre Trond Åsland frå Notodden. I matrikkelen er det ikkje oppretta festetomt rundt desse bygga. Når det gjeld avgiftsareal over 150 kvm kjem dette til fråtrekk på sjølve skattesetelen og ikkje på takstmatrisa. Våningshus har etter arealkorrigering no fått fråtrekk for 147,4 kvm. Klaga blir sendt over til sakkunnig klagenemnd for handsaming.

14

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 15.10 Saksnr til og frå: 019/16-029/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: Ronny Wergeland,.eiar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Saksnr til og frå: 097/14-098/14 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 30.09.2016 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Befaring Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd 0 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16.00 Medlemmer og varamedlemmer i sakkunning nemnd har møteplikt til dette møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.04.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00-17:45 Saksnr til og frå: 013/09-018/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.05 20.05 Saksnr til og frå: 002/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Kjerstin Lyngvær Nestleiar AP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Kjerstin Lyngvær Nestleiar AP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Sakkunnig nemnd Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Guttorm Kjelsvik

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 13.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.30 Saksnr til og frå: 004/17-006/17 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 Retningsliner for synfaring og taksering Taksering av bustad og fritidseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar.

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar. Austrheim Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember 2018 Nestleiar Medlem Retningsliner for synfaring og taksering Austrheim Innhald l Orientering

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: DA senteret Hågån Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 004/13-007/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer