Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15"

Transkript

1 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Oddlaug Tjomsland Medlem Vest-Agder fylkeskommune Frå administrasjonen møtte Namn Stilling Guro Sødergren Områdeforvaltar Tarjei Haugen Områdeforvaltar Alf Odden Områdeforvaltar Underskrift Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som vart vedtatt på møtet. Tarald Myrum Oddlaug Tjomsland (sign.) (sign.)

2 Sakliste Utvalssaksnr Innhald Lukka Arkivsaksnr AU 154/12 Godkjenning av sakliste og innkalling 2003/2670 AU 155/12 AU 156/12 AU 157/12 AU 158/12 Søknad frå Bjørgulv T Berg om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune, John Åge Nøkland. Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Jan Strømme. Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Jan Johannessen AU 159/12 Svar på klage fra Baard Kjelsaas AU sak- 150/12: søknad om helikoptertransport til Lordehytta i Åseral kommune. AU 160/12 AU 161/12 AU 162/12 AU 163/12 AU 164/12 AU 165/12 AU 166/12 AU 167/12 AU 168/12 Søknad om helikoptertransport Dyraheio landskapsvernområde. Olav Vetrhus Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskpasvernområde, Åseral kommune- Jon Bygland Søknad frå Jan Erik Liene om helikoptertransport til Gaukhei i Bygland kommune Søknad frå Frank Flodquist om helikoptertransport til Pytten i Bygland kommune Søknad frå Svein Tveit om helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Ånund Rossevatn Søknad frå Jan Brekke om helikoptertransport i SVR. Bygland kommune Søknad frå Karl Joachim Gylland om helikoptertransport til Sandvatn i Bykle kommune Søknad frå Harald Bergstøl om helikoptertransport til Brattestøl i Bygland 2012/ / / / / / / / / / / / / /3114

3 AU 169/12 AU 170/12 AU 171/12 AU 172/12 AU 173/12 AU 174/12 AU 175/12 AU 176/12 AU 177/12 AU 178/12 AU 179/12 kommune Suldal fjellstyre - Søknad om helikoptertransport i Dyraheio landskapsvernområde, Suldal kommune Johannes Kleivaland -Søknad om helikoptertransport ii Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Gary Mountain. Søknad frå Gustavsen Naturanalyser om helikoptertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde Søknad frå Roy Hegre AS om helikoptertransport til Grytdalen, Sirdal kommune Søknad frå Lars Tveiten om helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Søknad frå Kjell Homme om helikoptertransport i SVR. Bygland kommune Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Børre Petersen Søknad om bygging av gapahuk ved Ritlandskrateret. Hjelmeland kommune Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vestheo- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Sven Eidjord. Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Alice Dagfinsen- Kvinedal kommune 2012/ / / / / / / / / / /4006 AU 154/12 Godkjenning av saksliste og innkalling Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Sakliste og innkalling vart samrøystes godkjende. Orienteringar og merknader i møtet

4 Styreleiar orienterte kort om klage frå FMVA på vedtak i styresak 19/12. Klaga er sendt alle AU-medlemmene. Saka må opp att på førstkomande styremøte, 11. oktober. Styreleiar opplyste at eit notat om struktur, køyrereglar og ansvar- og rollefordeling er under arbeid og vert sendt ut med det første. Notatet skal drøftast på møte med FMAA, styreleiar, nestleiar og dei tre områdeforvaltarane. FMAA innkallar til møtet. Brev frå NINA om at dei har merka seks nye simler på Setesdal Austhei, tre av dei med kamera. Innkalling til møte i interimstyret for nytt villreinprosjekt 17. september i Bykle. Styreleiar og Tarjei Haugen blir med på møtet. Brev frå NVE med godkjenning av steinbrot ved Dam Svartevatn inne i verneområdet. Vilkår: 1. Referansegruppe skal vere med på å utarbeide planar for ein erstatningsbiotop. SVR skal vere med i denne gruppa. 2. Planen for erstatningsbiotopen skal godkjennast av NVE. 3. Ny permanent bru skal godkjennast av SVR. Brev frå Sira Kvina kraftselskap om at dei har etablert midlertidig bru for turistløypa i området. Brua er plassert i samarbeid med STF og skal fjernast seinast sommarsesongen Landskapsarkitekt blir engasjert for å vurdere plassering og utforming av permanent bru. Heibergdagane 2013 er avvikla. Arrangementet vart flytta frå Gamle Bossfjell til Sigurdsheller (jf. orientering i e-post til AU). Omlag 40 personar deltok. Gustav Olsen jr. har kontakta sekretariatet og orientert om at han har oppgjeve feil dato i søknaden sin (AU-sak 146/12). Transporten skal gjennomførast ikkje 9.10 slik det står i søknaden. Løyvet vil bli retta. Notat om etablering av «naturhus» i SVR er sendt AU til orientering og for kommentarar. Arbeidsgruppa har neste møte 23. august. DN har sendt ut brev med invitasjon til å søke om støtte til forvaltingsknutepunkt (til dømes naturhus). Søknadsfristen er 15. september. Styreleiar får fullmakt til å godkjenne søknaden med utgangspunkt i notatet frå arbeidsgruppa. Oddlaug Tjomsland blei vald til å underskrive protokollen saman med styreleiar. Neste møte i AU vert fredag 21. september kl Dette møtet vert også eit telefonmøte. AU 155/12 Søknad frå Bjørgulv T Berg om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørgulv T Berg løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu på Bergestøylen, gnr. 63/bnr. 3 i Valle kommune. Transporten skal starte ved Jarnsverk og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast kvart år.

5 Løyvet gjeld fram til Løyvet gjeld og for Tarjei B Berg og Magnhild Hovet. Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er til stades. Saksprotokoll i Arbeidsutvalget AU 156/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune, John Åge Nøkland. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får John Åge Nøkland løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for seks transporter og løyvet gjelder ut elgjaktperioden i Hægebostad kommune. Andre vilkår fremgår av standard løyve. Saksprotokoll i Arbeidsutvalget AU drøfta søknaden og påpeika at vedtaket måtte ha med formulering «inntil seks transportar», avgrensing av transportane til 2012 og krav om rapportering etter gjennomførde transportar. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får John Åge Nøkland løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for inntil seks transporter og løyvet gjelder ut elgjaktperioden 2012 i Hægebostad kommune. Det må leveres rapport om transportene til sekretariatet for SVR innen 1. desember 2012.

6 Andre vilkår fremgår av standard løyve. AU 157/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Jan Strømme. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Jan Strømme løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 2/19 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Kilen. Løyvet gjelder for to transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve. Saksprotokoll i Arbeidsutvalget AU 158/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Jan Johannessen I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Jan Johannessen løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 2/23 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved nedre Punsevann. Løyvet gjelder for en transport og skal gjennomføres Andre vilkår fremgår av standard løyve.

7 Saksprotokoll i Arbeidsutvalget AU 159/12 Svar på klage fra Baard Kjelsaas AU sak- 150/12: søknad om helikoptertransport til Lordehytta i Åseral kommune. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Baard Kjelsaas løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 2/52 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Lordehytta. Løyvet gjelder for 20 transporter og skal gjennomføres innen perioden Det skal føres rapport over antall turer og disse skal signeres av helikopterpilot. Rapportskjema som skal brukes vil bli lagt ved svarbrev og løyve. Andre vilkår fremgår av standard løyve. Saksprotokoll i Arbeidsutvalget AU 160/12 Søknad om helikoptertransport Dyraheio landskapsvernområde. Olav Vetrhus I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 3.1 i Forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde, får Olav Vetrhus løyve til å bruke helikopter til transport av tømmer til restaurering av eit stølshus på Jonstøl i Dyraheio landskapsvernområde i Suldal kommune

8 Det blir gjeve løyve til inntil 10 transportar mellom nydyrkingsfeltet nær Håvestøl og Jonstøl i løpet av hausten Andre vilkår går fram av standard løyve AU 161/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskpasvernområde, Åseral kommune- Jon Bygland Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Søknaden er før handsama av AU som hastesak i sommarferien. Forslaget til vedtak er godkjent av AU ved tilbakemelding per e-post. AU 162/12 Søknad frå Jan Erik Liene om helikoptertransport til Gaukhei i Bygland kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan Erik Liene løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu ved Gaukhei i Bygland kommune. Løyvet gjeld for ein helikoptertransport i tidsromet september 2012.

9 AU 163/12 Søknad frå Frank Flodquist om helikoptertransport til Pytten i Bygland kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Frank Flodquist løyve til å bruke helikopter til transport av proviant, brensel og utstyr i samband med jaktutleige og sauesanking og til transport av felt storvilt. Løyvet gjeld for inntil tre transportar til Pytten i Bygland kommune hausten Rapport om gjennomførde helikoptertransportar skal leverast til forvaltingssekretariatet innan 1. desember AU 164/12 Søknad frå Svein Tveit om helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Søknad frå Svein Tveit om helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.1, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og 8-12 i Naturmangfaldlova får Svein Tveit avslag på søknad om å bruke helikopter til transport av felt storvilt frå Urdevatnet i Bykle kommune i samband med villreinjakta 2012.

10 AU 165/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Ånund Rossevatn AU drøfta søknaden og påpeika at vedtaket måtte ha med formuleringar om at dispensasjonen var gjeven for 2012 og for inntil to transportar av felt elg. I henhold til kapittel IV, punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Ånund Rosevatn løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for inntil to transporter og gjelder ut elgjakta 2012 i Hægebostad kommune. AU 166/12 Søknad frå Jan Brekke om helikoptertransport i SVR. Bygland kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan Brekke løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Store Olavsvatn, gnr. 5, bnr. 8 i Bygland kommune. Løyvet gjeld for inntil to transportar. Transportane må gjennomførast hausten 2012.

11 Arbeidsutvalet understrekar at brensel, proviant og materialar til vedlikehald av hytta for framtida må dekkast av det tildelte snøskuterløyvet så sant det ikkje oppstår heilt ekstraordinære behov. Rapport om transportane skal leverast inn på eige skjema. Skjemaet må sendast til Forvaltingssekretariatet for SVR, 4747 Valle seinast 1. desember AU 167/12 Søknad frå Karl Joachim Gylland om helikoptertransport til Sandvatn i Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.1, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og 8-12 i Naturmangfaldlova får Karl Joachim Gylland avslag på søknad om å bruke helikopter til transport av proviant og utstyr til hytte ved Sandvatn i Bykle kommune i samband med rypejakta AU 168/12 Søknad frå Harald Bergstøl om helikoptertransport til Brattestøl i Bygland kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Harald Bergstøl løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu på Brattestøyl i Bygland kommune.

12 Løyvet gjeld for ein helikoptertransport 9. september AU 169/12 Suldal fjellstyre - Søknad om helikoptertransport i Dyraheio landskapsvernområde, Suldal kommune I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 3.1 i Forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde, får Suldal Fjellstyre løyve til å bruke helikopter til transport av, gassovn, gass og diverse utstyr til fjellstyrehytta Steinkilen i Suldal statsallmenning Det blir gjeve løyve til 1 transport mellom Sand og Steinkilen for tidsrommet juli Andre vilkår går fram av standard løyve Saksprotokoll i Arbeidsutvalgt Søknaden er før handsama av AU som hastesak i sommarferien. Forslaget til vedtak er godkjent av AU ved tilbakemelding per e-post. AU 170/12 Johannes Kleivaland -Søknad om helikoptertransport ii Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune I medhald av kapittel III, kapittel IV, punkt 3 og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde får Johannes Kleivaland, 5574 Skjold løyve til å bruke helikopter til transport av materialer, frå Kleivaland til ei hytte på Stråpastøl på gnr. 42, bnr. 9 i Hjelmeland kommune.

13 Løyvet gjeld for ein transport i tidsrommet Andre vilkår går fram av standard løyve Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Søknaden er før handsama av AU som hastesak i sommarferien. Forslaget til vedtak er godkjent av AU ved tilbakemelding per e-post AU 171/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Gary Mountain. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Gary Mountain løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 6/13 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Hanselegå. Løyvet gjelder for to transporter og skal gjennomføres innen perioden 1/9-1/11. Det skal sendes logg av transportene samt bilder over vedlikeholdsarbeid som gjennomføres på hytta i dette tidsrommet til forvaltingssekretariatet innen Andre vilkår fremgår av standard løyve. AU drøfta søknaden og påpeika at løyvet måtet avgrensast til 2012 og ha med formulering om at løyvet var gjeve for inntil to turar. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Gary Mountain løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 6/13 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Hanselegå. Løyvet gjelder for inntil to transporter og skal gjennomføres innen perioden 1/9-1/

14 Det skal sendes logg av transportene samt bilder over vedlikeholdsarbeid som gjennomføres på hytta i dette tidsrommet til forvaltingssekretariatet innen Andre vilkår fremgår av standard løyve. AU 172/12 Søknad frå Gustavsen Naturanalyser om helikoptertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gustavsen Naturanalyser løyve til å bruke helikopter til transport av personell, proviant og utstyr i samband med prøvefiske og oppfylging av kalkingsprosjekt i Åmli og Berg sameige i Valle kommune.. Helikopteret kan lande ved Nedre Krokevatn og Bossbu i Valle. Løyvet gjeld for inntil to transportar. Transportane må gjennomførast i tidsromet 28. august til 1. september. AU drøfta søknaden og påpeika at vedtaket måtte ha med formuleringar om at løyvet måtte avgrensast til I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gustavsen Naturanalyser løyve til å bruke helikopter til transport av personell, proviant og utstyr i samband med prøvefiske og oppfylging av kalkingsprosjekt i Åmli og Berg sameige i Valle kommune.. Helikopteret kan lande ved Nedre Krokevatn og Bossbu i Valle. Løyvet gjeld for inntil to transportar. Transportane må gjennomførast i tidsromet 28. august til 1. september AU 173/12 Søknad frå Roy Hegre AS om helikoptertransport til Grytdalen, Sirdal kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Roy Hegre AS løyve til å bruke helikopter til

15 transport av materialar og utstyr i samband med byggearbeid på hytte på gnr. 2, bnr. 31 i Grytdalen, Sirdal kommune. Løyvet gjeld for inntil 15 helikoptertransport i løpet av ein og same dag i juli månad Rapport om transportane må sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. september. Søknaden er før handsama av AU som hastesak i sommarferien. Forslaget til vedtak er godkjent av AU ved tilbakemelding per e-post. AU 174/12 Søknad frå Lars Tveiten om helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Søknad frå Lars Tveiten om helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.1, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og 8-12 i Naturmangfaldlova får Lars Tveiten avslag på søknad om å bruke helikopter til transport av felt villrein frå Myrkvæven jaktområde i Bykle kommune i samband med villreinjakta I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i den same forskrifta får Lars Tveiten løyve til å bruke helikopter i samband med elgjakta Løyvet gjeld for inntil to transportar. Rapport om transportane skal leverast inn på eige skjema. Skjemaet må sendast til Forvaltingssekretariatet for SVR, 4747 Valle seinast 1. desember 2012.

16 AU 175/12 Søknad frå Kjell Homme om helikoptertransport i SVR. Bygland kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Kjell Homme løyve til å bruke helikopter til transport av ved, proviant, brensel og utstyr til bu på Steane, gnr. 4, bnr. 1 i Bygland kommune. Transporten skal starte på Ljosland. Løyvet gjeld for ein transport. Transporten må gjennomførast 10. september AU 176/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Børre Petersen I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Børre Petersen løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 7/16 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Krokvass. Løyvet gjelder for to transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve.

17 AU 177/12 Søknad om bygging av gapahuk ved Ritlandskrateret. Hjelmeland kommune I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 4 i Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde og 48 i Naturmangfaldlova, får Hjelmeland kommune, 4130 Hjelmeland løyve til å bygge ein gapahuk ved kanten av Ritlandskrateret i Mæland sameige i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune får og løyve til å etablere ein sti fram til gapahuken frå traktorvegen inn til Ottestøl, samt å oppgradere ein eksisterande sti frå gapahuken og ned til turistløypa ved Øyastølsmyra. AU 178/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vestheo- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Sven Eidjord. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Sven Eidjord løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til to hytter i Åseral kommune. Den ene hytta ved Skulebergtjørni, den andre ved Bredsletthei. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hyttene. Løyvet gjelder for to transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve.

18 AU 179/12 Søknad om dispenasasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Alice Dagfinsen- Kvinedal kommune. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Alice Dagfinsen løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 191/2 i Kvinesdal kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte vedvierloni. Løyvet gjelder for to transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve. Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Saka var ettersendt som hastesak.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteprotokoll. AU i verneområdestyret for SVR. Leiar. Medlem

Møteprotokoll. AU i verneområdestyret for SVR. Leiar. Medlem Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 08:00 AU i verneområdestyret for SVR Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Funksjon Nestleiar Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 7.5.2014 Tidspunkt: 10.00 13.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Utval: Møtestad: Dato: 11.8.2015 Tidsrom: 8.15-10.45 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Følgjande faste styremedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Sølvgarden hotell, Rysstad i Setesdal Dato: 3.12.2015 Tidspunkt: 12:45 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Storsteinhytta, Suldal Dato: 3.9.2014 Tidspunkt: 08.00 09.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 22.12.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Bjørn Laugaland

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Skype-møte Dato: 16.08.2019 Tidspunkt: 08:00 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Møteprotokoll. På møtet deltok også Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i Aust-Agder.

Møteprotokoll. På møtet deltok også Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i Aust-Agder. Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Dato: 9.1.2014 Tidspunkt: 12.30 14.00 Fylkeshuset i Kristiansand Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: 05.03.2018 Tidspunkt: 11:00-15:00 Varighet: 4,5 timer Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Gerd Helen

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Valle Dato: Tidspunkt: 14:00. Møte slutt: 15:00. Følgande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Valle Dato: Tidspunkt: 14:00. Møte slutt: 15:00. Følgande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Møtestad: Valle Dato: 16.06.2017 Tidspunkt: 14:00 Møte slutt: 15:00 Verneområdestyret for SVR Følgande faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Thor Jørgen Tjørhom Gerd Helen Bø

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal kommune Dato: Tidspunkt: Møtegodtgjersle:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal kommune Dato: Tidspunkt: Møtegodtgjersle: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal Dato: 05.11.2018 Tidspunkt: Møtegodtgjersle: 11:00-15:00 6 timar Foto: Elisabeth Kaddan Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Dato: 8.1.2015 Tidspunkt: 11.00 15.00 Kommunehuset, Evje Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Utval: Møtestad: Gjesdal gjestgiveri, Ålgård Dato: 24.5.2016 Tidspunkt: 13.30-15.00 Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Oddmund Ljosland Nestleiar Oddlaug

Detaljer

Regional forvalting av Noregs nest største verneområde. Årsmelding 2012

Regional forvalting av Noregs nest største verneområde. Årsmelding 2012 Regional forvalting av Noregs nest største verneområde Årsmelding 2012 Forord Det regionale styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) legg med dette fram årsmelding

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune Møteprotokoll Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: Fossberg Hotell, Lom Dato: 14.09.2018 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein NESTLEIAR

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00 Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for Møtested: Telefonmøte Dato: 21.12.2018 Tidspunkt: Slutt: 08:00 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Stora Ringheim Hotell, Voss Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 11:00 14.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.01/16 MØTEBOK Dato: 26.01.2016 kl. 13.00-14.15 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: 2.11.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 61/15 AU 62/15 AU 63/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre Møteprotokoll Folgefonna nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Odda rådhus, Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 10.00 12.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard Medlem Jondal

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 16.02.2018 Tidspunkt: 12.00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.11.05 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 03.10.2016 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Sandane Næringshage, Gloppen Dato: 12.09.2018 Tidspunkt: 10:00 12.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

PROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 09.02.2015 PROTOKOLL 06.02.15 Sakene: 2015/01 2015/07 Møtestad: Kommunehuset i Seljord

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Revsnes hotell Dato: 18.12.2015 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Kylland Medlem Aust-Agder fylkeskommune Knut Austad

Detaljer

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde. Sakene: 26/18 og 31/18 Møtestad: Telefonmøte Dato:

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde. Sakene: 26/18 og 31/18 Møtestad: Telefonmøte Dato: Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Møte nr. 04/17 Dato: 21.09.2017 kl.10.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom A BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Til stades:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Halvfjordingen, Rullestad Dato: 28.11.2017 Tidspunkt: 08:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard Medlem

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 12.12.2014 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Olav Neset Medlem

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss Kulturhus Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK Sigbjørn

Detaljer

Agder Sekretariat MØTEBOK BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET. Møte nr. 03/15. Dato: kl Sted: Rådhuset, møterom D

Agder Sekretariat MØTEBOK BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET. Møte nr. 03/15. Dato: kl Sted: Rådhuset, møterom D Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 Dato:13.10.2015 kl.09.00-10.15 Sted: Rådhuset, møterom D MØTEBOK Til stades:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer