Årsmelding Brattholmen skule 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Brattholmen skule 2017"

Transkript

1 Årsmelding Brattholmen skule Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 1

2 1.1 Læringsleiing Den overordna satsinga innan pedagogisk utviklingsarbeid er sidan 2015 samla i omgrepet «læringsleiing.» Innanfor læringsleiing ligg dei tre satsingsområda i Fjellskulen fram til 2020: 1. Grunnleggjande ferdigheitar 2. Vurdering for læring 3. Elevane sitt læringsmiljø 1.2 Insight Fjellskulen nyttar Insight (Puls) som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. Insight innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skoleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Engage (Vokal). Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av Insight-koordinator ved skulesjefen. 2

3 1.3 Framtidsskulen Framtidsskulen i Fjell skal vera eit samla plandokument for Fjellskulen, der kompetanse for framtidas skule er gjort synleg gjennom overordna tema, satsingsområde og konkrete eksempel. Framtidsskulen i Fjell er inndelt i tre hovuddelar: 1. Elevens vel 2. Elevens læring 3. Kollektiv kapasitet Arbeidet med «Framtidsskulen» skal vidareførast og implementerast i organisasjonen i løpet av 2017/ Trygg i Fjell Skulesjefen har sidan 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket er kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) Arbeidet vert vidareført og i 2017 vert det arrangert ein stor konferanse «Saman mot mobbing», for elevar, lærarar, 3

4 foreldre og andre målgrupper. Kunnskapsministeren, Bruk Hue, og relevante fagpersonar deltek også på konferansen. 1.5 Skule og forsking Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skje i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskningsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med UIB, NLA, Sintef, HIB, HSH, VilVite og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. Gjennom forskningsprosjektet «Dale Oen Experience» og YouExplore på ungdomstrinnet, har ein samarbeid på forsking frå ulike land og organisasjonar (Norge, Russland, USA og NASA). I høve til språk er Fjell kommune inne i eit større forskningsprosjekt om nynorsk språk og målform saman med UIB. Skulesjefen har også samarbeid med Sintef omkring prosjekt med å bruke miljøterapeutar i skulen. 1.6 Den raude tråden Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. Derfor er samarbeid og overgongane mellom dei ulike læringsarenaene viktig for å støtte ei god utvikling for den einskilde elev. I tillegg til samarbeid med barnehage har skulen i Fjell sidan 2015 etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Det er og etablert eit godt samarbeid mellom skulen og Kunnskapsbyen i Vest og VNR. 1.7 Digitalisering i skulen Som del av eit framtidsretta samfunn er det viktig å førebu elevane til deltaking i eit digitalisert arbeidsliv og kvardag. Prosjektet med digitale klassar er etablert på ungdomsskulane og fire av barneskulane, og dette vert vidareført og utvida fram mot Refleksjon og vurdering Skuleåret har vert nok eit godt og lærerikt år på Brattholmen. Det er ein flott elevmasse vi har! Vi er særs nøgd med avgivartala våre på 8.trinn. Dette er gledeleg lesing då vi har jobba målretta og tilrettelagt for at elevane skal få ein fagleg og sosial trygg plattform med seg vidare i skuleløpet. Kartleggingar på 1.trinn og 3.trinn har stor skilnad mellom gruppene. Den same skilnaden viser nasjonale prøvar på 5.trinn- testane viser mange raude tal. Dette er vi sjølvsagt ikkje nøgd med. Vi jobbar alltid for grøne tal. Vi har gjennomført resultatmøter i etterkant og analysert resultat, gjennomføringa og førebuing til prøvane. Etterarbeid med forventningar knytt til vegen vidare blei laga. Vi skal ta lærdom av det som er komen fram her. Eg kjem nærare inn på dette i pkt. 5 «Læringsresultat». 4

5 Skulen har nulltoleranse for mobbing og har eit godt system for å handle raskt ved melding om mobbing og krenkande åtferd. «Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane» blir følgt. Alle skal føle seg Trygg på Brattholmen skule og Trygg i Fjell. Vårt motto er : Tryggleik, Trivsel og Toleranse. Alle vaksne som jobbar og er knytt til skulen forpliktar seg til å jobbe for dette slik at både vaksne og barn ser fram til kvar skuledag på Brattholmen Vi har i vår utviklingstid i år hatt fokus på det psykososiale miljøet. I starten av skuleåret hadde vi planleggingsdag saman med alle lærarar og pedagogiske medarbeidarar. Vi jobba saman med blanda grupper etter metoden Kafèdialog. Mange gode innspel blei delt. Alt blei gjort skriftleg. Dette arbeidet er blitt jobba kontinuerleg med i Leiargruppa, i dei pedagogiske medarbeidarmøta og i utviklingstida dette skuleåret. Vi er godt nøgd med resultata frå elevundersøkinga. Mange grøne tal. Vi hadde Helge Andreas P. Notland med i utviklingstid den 13.september 2016 der han presenterte PULS- prosessen: «Det Psykososiale miljøet». Lærarane deltok i dette arbeidet. Vi hadde prosessar i personalet før dette besøket. I etterkant jobba vi med gruppe og eige arbeid knytt til dette satsingsområdet (IGP). Vi via samstundes ei veke i starten av skuleåret til ZERO. Her arbeidar vi tverrfagleg, aldersblanda og har fokus på Nulltoleranse for mobbing. Vi vaksne skal vere i førekant og jobbe kontinuerleg for elevmiljøet, jfr. Oppl.lova 1-2 og 9a. Meir utfyllande i pkt 3. «Læringsmiljø». I år har vi hatt tre lærarar på vidareutdanning i matematikk. Vi har derfor hatt ein del fokus på rekning i alle fag. Dei har delt sin kunnskap og jobba med kompetanseheving av lærarane. Dette arbeidet kan vi systematisere meir no når lærarane er tilbake i 100 jobb frå hausten Vi har samstundes jamlege økter der Lesing i alle fag er tema. To av våre lærarar har ansvar for å jobbe med Læringsleiing i utviklingstid. Ein av lærarane er blitt frikjøpt 10 for å sitje i det kommunale LL- ressursgruppa. Dei får utviklingstida etter dei og rektor har vert på nettverkssamling. Vi føl planen som blir gjennomgått på nettverka. Elles blir lærarane kursa der vi ser det passar med våre satsingsområder, er opning og moglegheit for det. Korleis kompetansehevinga er tenkt delt med dei andre lærarane og økonomi spelar og ei rolle inn i denne vurderinga. Rektor er leiar for skulen sitt pedagogiske utviklingsarbeid. Sentral i prosessen for arbeidet med skulen sitt pedagogiske utviklingsarbeid er Leiar Gruppa som består av rektor, avdelingsleiar, sfo-leiar, tillitsvalt for Utdanningsforbundet samt teamleiar 1 (1.- 4.trinn) og 2 (5.-7.trinn). Vi møtast kvar måndag og tar opp korleis drive Brattholmen framover, fokus på utviklingsarbeid men og tid til praktiske oppgåver/ informasjon som er viktig for leiinga, lærarar og pedagogiske medarbeidarar. Det viktigaste vi har klart i år er å bruke tid og reflektere kring prosessane vi har gjennomført i utviklingstida og i møta til dei pedagogiske medarbeidarane. Vi har ein flink pedagogisk leiar i sfo som er ei positiv drivkraft i skulen sitt utviklingsarbeid. Vi er, men skal absolutt bli flinkare, til å gi våre pedagogiske medarbeidarar kompetanseheving. Vi er nøgd med at vi har fått seks frå personalet som Trygg i Fjell- ressurspersonar. Her er pedagogiske medarbeidarar representert med ein person. Å skape gode relasjonar til personalet er ein kontinuerleg jobb. Gjennom systematiske medarbeidarsamtalar og arbeidstidsavtalar er arbeidsåret definert og arbeidsoppgåver avtala i førekant. Lærarane får moglegheit til å ynskje seg ut frå kompetanse og interesser fagområder dei vil ha ansvar for. Rektor er leiar for ArbeidsMiljøGruppa (AMG). Denne gruppa har desse medlemma: tillitsvalt for Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, leiande reinhaldar, verneombod og rektor. Vi har fokus på trivselsfremjande tiltak for personalet. Dei tillitsvalte, vernebod og rektor har hatt samarbeid med 10FAKTOR undersøkinga. Vi har hatt prosessar blant lærarane og det pedagogiske personalet kring faktorane og kva vi skal ha fokus på framover. Her har vi ein jobb å fortsetje med til hausten. 5

6 Læringsarenaen på Brattholmen er vi nøgd med. Vi har nedgang i elevmassen. Vi har god plass til å drive variasjon i undervisninga. Vi har i år hatt offisiell opning av vårt nyoppussa bibliotek. Vi fekk storfint besøk til opninga av Skulesjef Wilhelm Anglevik. Alle elevane hadde jobba med utstilling av si utvalte bok, framside og bokmelding. Alle klassane fekk overrekt bokgåve samt dei fekk førestilling i gymsalen: «Bestefars bombekrater». Alle klasserom har smartboard. Pc- parken har skapt utfordringar for oss. Ein stor del av maskinene har vi ikkje fått på nett i periodar. IKT har informert om at dette er på grunn av alder på maskinene. Vi har hatt gjennomgang av vårt trådlause nettverk. Det har vert særs ustabilt i periodar. Nettforsterkarar har blitt montert i nokre delar av bygget. Heile 6.trinnet vårt er blitt digitale dette skuleåret. Vi har lærarar som har vert svært motiverte til å ta fatt på dette pilotarbeidet. Elevar, foreldre, lærarar og leiinga er nøgd med det vi har fått til her. Det har vert trygt og godt å ha eit nettverk med dei andre skulane som er digitale i Fjellskulen. Vi har ein plan over å ruste opp dei ulike fagområda. I år har biblioteket, kroppsøving, mat og helse, kunst og handverk og IKT fått eit godt løft. I tillegg har vi hatt prosessar kring innkjøp av lærebøker og nettressursar. I sommar og starten på skuleåret fekk vi malt gangane utanfor gymsal og mat og helse rommet. Ein flott omgjevnad aukar trivselen til store og små. Rektor har jamlege møter med leiande reinhaldar. Systemet vårt er slik: Alle meldingar blir sendt skriftleg frå personalet til rektor. Meldingane om manglar, påfyll av artiklar, vask etc blir sendt direkte til leiande reinhaldar. Ho melder frå til dei som vaskar same dag. Vi har svært lite klagar på reinhald. Vi er særs nøgd med den tette dialogen med leiande reinhaldar. FAU på Brattholmen er ein god samarbeidspartnar til skulen. Dei inviterer rektor med i første kvarter i kvart møte. Her får rektor fortelje om kva som rører seg i skulekvardagen. Saker FAU treng svar på er innsendt og forberedt i førekant. Møtepunktet opplevast effektivt og godt for begge partar. Lærarane melder om positive og deltakande føresette i utviklingssamtalar og foreldremøter. I fjor starta vi opp med Foreldreskule på 1.trinn. Dette blei svært godt mottatt av foreldra. I år har denne ikkje blitt gjennomførd av grunnar eg kjem tilbake til under pkt. 5. «Læringsresultat». Gjennom skuleåret har FAU leiar og rektor tett kontakt. Vi har felles mål: Alt vi gjer skal vere til det beste for elevane! «Alt vi gjer skal vere til det beste for elevane!» 2. Personale 2.2 Tal på lærarar Antall lærere, i alt Antall Brattholmen skule (16-17) ,0 23,0 25,0 25,0 26,0 23,0 23,0 24,0 22,0 23,0 25,

7 Antall Antall lærere, menn 2 Antall lærere, kvinner 23 Antall lærere, i alt Refleksjon og vurdering: Dette skuleåret har vi hatt eit personale på 42. Helsesøster og lærling er med i talet. Mange av våre lærarar har i løpet av året meld frå om at dei kjem til å gå av pensjon neste skuleår, ein lærar går ned i stilling med AFP. Ein lærar har hatt permisjon dette skuleåret og har no sagt opp stillinga si i Fjell kommune. To lærarar har fått tilbod om andre stillingar utanfor kommunen. Den eine har sagt opp stillinga si i kommunen og den andre har søkt permisjon eit år. Ein lærar har i løpet av året slutta og teke til på Fjell Vaksenopplæring. Ynskje om å få bruke sin kompetanse på eit spesifikt område er forståeleg. Utfordringar knytt til dette må leiinga saman med personalet på skulen handtere. Skulen har vore øvingsskule for Høgskulen på Vestlandet. Vi har hatt tre øvingslærarar. Vi har ein lærling i 100 dette skuleåret. Vi har hatt tre lærarar som har tatt vidareutdanning i matematikk. Ein lærar på år to og to lærarar på år ein. 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Sum elever ved skolen Antall

8 Brattholmen skule (16-17) 345,0 319,0 293,0 269,0 268,0 247,0 244,0 247,0 250,0 235,0 233, Refleksjon Elevtalet er synkande. Vi har difor god kapasitet på skulen, og spesialrom eks. 2 x datarom, sløydsal, bibliotek, diverse grupperom kan takast i bruk når ei elevgruppe blir delt inn i mindre grupper. Danielsen barneskule blei etablert i vår skulekrins i Vi ser at ein god del av elevane som bur i Brattholmen sin skulekrinsen vel Danielsen når dei byrjar på 1. trinn. Kurva i diagrammet over stadfestar dette. Vår viktige jobb framover er å auke kvaliteten og marknadsføre oss som eit godt alternativ til private skular. Omdømebygging. 8

9 3.2 Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) 2,93 3,74 3,19-4,01 4,1 3,78 3,76 3,35 3,32 3,15 3,03 3,42 3,79 3,49 3,54 3,2 3,26 3,18 3,11 3,22 3,56 3,52 3,52 3,25 3,28 3,27 3,29 3,38 3,63 3,6 3, Refleksjon og vurdering Alle lærarar og pedagogiske medarbeidarar skal jobbe etter prinsippa i TSK. Alle vaksne skal vere tydelege, støttande og vere vel førebudd til undervisning. Elevane skal ha arbeidsro, og dei fleste opplever arbeidsro iht. Elevundersøkinga. Vi treng å ha meir fokus på TSK for at fleire av elevane skal oppleve å få den arbeidsroa dei skal ha når vi ser kurva flatar ut med svak nedgang (3,78 til 3.76). 9

10 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) ,14 3,67 3,8 4,07 4,2 3,74-4,42 4,43 4,42 4,6 4,14 3,87 4,08 4,25 4,17 4,21 4,2 4,31 4,38 4,4 4,41 4,11 4,09 4,11 4,2 4,23 4,23 4,23 4,3 4,35 4,38 4,33 4,21 4,23 4,25 4,3 4,32 4,34 4,36 4,4 4,41 4,41 4,

11 3.3.1 Refleksjon og vurdering At trivselskurva stig på Brattholmen er gledeleg. At vi har hatt eit målretta fokus på elevmedverknad meiner eg er ein av grunnane til at elevane trives godt på skulen. Dei må aktivt ta del i val til Elevråd, Trivselsleiarar, MMG- open og hemmeleg samt Miljøagentar. MMG skil seg ut då ingen får søke seg til denne jobben. Denne jobben søker klassevener dei inn i. Elevane som blir føreslått blir gjennomgått og godkjend av dei vaksne på skulen. Kontaktlærar har ein viktig jobb inn i dette arbeidet. Eleven som er blitt ynskt inn må sjølvsagt bli førespurd om dei kan ta på seg jobben. Andre ynskjer om aktivitetar som er kome frå elevane og er blitt gjennomførd i år er ei handballturnering for 5.-7.trinn i Sotra Arena. Stor suksess. Nytt av året er gjennomføring av «Annerledesveke 2017». I veka har vi hatt fokus på det tverrfaglege, kust og handverk, aktivitetsdag for alle, Sykkel-VM: song, dans, geografi, Tyssøytur trinn, Tour de Brattholmen (sykkeltur) 5.-7.trinn, Brattisstjerne med meir. Alle aktivitetar er meint samlande og motiverande. Fokus på læring er halden høgt. I år har vi hatt ein prosess i personalet for å få ned lydnivået i gangane. «Utestemma» er høg inne i gangane til tider. Vi har etablert soner som er markerte med Røde (inne/stille), grøne (ute/ utestemme) og gule (innestemme i gangar) sirklar. Vi har starta denne jobben og ser at dette må vi jobbe mykje meir med. Å helse på kvarandre, vere høfleg og imøtekomande er eit mål. Alle elevar er våre elevar. Når vi får besøk av utanforståande skal alle bli møtt på ein skikkeleg måte der dei føler seg velkomen til Brattholmen. Å ta barna på alvor samt lytte til kva dei har å seie meiner eg er ein viktig grunn til at elevane trives i sin skulekvardag. 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte fra lærerne Brattholmen skule (16-17) 4,61 4,58 4,71 4,71 Fjell kommune trinn (16-17) 4,37 4,51 4,53 4,55 Hordaland trinn (16-17) 4,34 4,49 4,5 4,49 Nasjonalt trinn (16-17) 4,43 4,53 4,53 4,52 11

12 12

13 3.4.1 Refleksjon og vurdering Eg opplever at lærarane er oppriktig interessert i elevane sine og at dei er oppteken av gode relasjonar til både elevane og dei føresette. Fagleg støtte får dei ved å bli kartlagt og få ei tilpassa undervisning. Elevsamtalane mellom lærar og elev samt utviklingssamtalane mellom skule og heim inneheld fagleg og sosial dokumentasjon som skal hjelpe eleven til å oppnå betring i fagleg og sosial kompetanse. Lærar presenterer dokumentasjon og skal i samråd med eleven og føresette einast om vegen vidare. 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Brattholmen skule (16-17) 4,25 4,5 4,36 4,42 Fjell kommune trinn (16-17) 4,04 4,24 4,22 4,25 Hordaland trinn (16-17) 4,01 4,16 4,16 4,15 Nasjonalt trinn (16-17) 4,09 4,2 4,19 4,17 13

14 3.5.1 Refleksjon og vurdering Her er kurva stigande, og det er gledeleg. Å veileie elevane slik at dei tar del i eiga læring skapar motivasjon og meining. Elevundersøkinga gjennomfører vi alltid frå trinn. I år har 6.trinn blitt digital. Dei har hatt lærarar som har bydd på seg sjølv og som har tilpassa/ endra pedagogikken og tenkt mykje nytt. Elevane er teken mykje meir med i arbeidet med vegen framover og dei har fiksa dette særs bra! Lærarane har delt av sine erfaringar i vår utviklingstid. Vi går mot ein digital skule og treng å forberede oss på dette. Vi er særs nøgd med å få eit digitalt trinn. Dette har gjort til at dei andre elevmaskinene er meir tilgjengeleg for dei andre. Vi fekk ein ny kontaktlærar på 1.trinn etter påske. Lærar har starta med koding på 1.trinn! Dette likar vi. Vi jobbar med mål og kriterier for tema og timar. Elevane får erfaring med eigenvurdering og kameratvurdering. Ein tydeleg og god dialog med heimen skal styrke elevane i dette vurderingsarbeidet. 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) 3,84 4,05 3,61-4,15 4,26 4,2 4,31 3,88 3,96 3,85 3,81 3,95 4,08 4,01 4,03 3,89 3,91 3,87 3,85 3,93 4,03 4,02 4,01 3,92 3,94 3,9 3,9 4,02 4,09 4,08 4,06 14

15 3.6.1 Refleksjon og vurdering Tala har aldri vert høgare enn dei som er mål dette skuleåret. At elevane melder om mestring i skulekvardagen er gledeleg. Å tilpasse undervisninga er vi lovpålagd og vi skal ha fokus på dette. All kartlegging skal vi bruke klokt inn i dette arbeidet. I resultatmøta rektor og avdelingsleiar har gjennomført med lærarane er refleksjon kring det å jobbe med tilpassa undervisning ein viktig del. Lærarane har høge forventningar til eie og elevane sitt arbeid både fagleg og sosialt. Dette fokuset fortset vi med. 15

16 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medvirkning Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) ,84 4,08 4,09 4, ,55 3,78 3,69 3, ,63 3,8 3,83 3, ,79 3,92 3,94 3,

17 3.7.1 Refleksjon og vurdering Vi scorar godt på dette området. Elevmedverknad set vi høgt. Elevane må ta del i sin eigen læringskvardag. Dei må bli spurd og tatt med på lag. Dette er ein jobb vi må ha kontinuerleg fokus på. Elevrådet har gjort ein strålande jobb dette skuleåret. Dei har hatt jamlege klassemøter samt eigne Elevrådsmøter. Skriftlege referat og søknadar har blitt delt med rektor i møter med samla Elevråd eller med leiar, nestleiar og ansvarleg lærar for Elevrådet. Saker som er meint til dei føresette er sendt til FAU gjennom rektor. Rektor er alltid med det første kvarteret++ i FAU møta som er fyste onsdag i kvar månad. Elevrådet sine saker til rektor skal alltid bli handsama og gjeven melding attende på. Elevrådsleiar og nestleiar er og representantar i SkulensmiljøUtval (SMU) og skulen sitt høgste organ SamarbeidsUtvalet (SU). Dei har hatt ei tydleg røst inn her. Den demokratiske prosessen er det blitt jobba godt med. Å lære seg systemet og få gjennomslag/ avslag for saker etter rett saksgang har vert lærerikt for elevane og oss vaksne. Vi har i tillegg Mot Mobbing- Gruppa open og hemmeleg, Trivselsleiarar og Miljøagentar. I dag har eg takka 94 elevar for den solide jobben dei har gjort for fellesskapet dette skuleåret. Når ein etter ein reiser seg i gymsalen ved namnopprop er det ei mektig oppleving for alle oss som var til stades! Stolt rektor!! I elevundersøkinga scorar vi godt på elevmedverknad. Det er godt at den verkelegheita vi vaksne opplever står i hop med det elevane opplever. 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) 2,93 3,74 3,19-4,27 4,47 4,26 4,26 3,35 3,32 3,15 3,03 3,8 4,21 4,08 4,1 3,2 3,26 3,18 3,11 3,67 4,08 4,09 4,09 3,25 3,28 3,27 3,29 3,85 4,17 4,16 4,15 17

18 3.8.1 Refleksjon og vurdering Vi har ein god kultur for læring. Leiinga skal leggje til rette for at denne kulturen blir teken i vare. Vi skal bli betre med å ta elevane med på lag. Elevane må vere med på å sjå nytten av at arbeidet på skulen og heime er til eige beste og utvikling. Vi har leksehjelp på 5.-7.trinn dette skuleåret. Det er i praksis kun 5. og 7.trinn som nyttar dette tilbodet i år. Det var 36 elevar som var meld på leksehjelp då den starta opp i august trinn har ikkje nytta leksehjelp- tilbodet då dei har eigne surface maskiner og har valt å gjere lekser heime. Føresette har vert ei god støtte her. Elevane er særs motiverte for skulearbeid på det digital trinnet. Lærarar og leiinga er nøgd med at lekser blir gjort heime saman med føresette. 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen. 2.3 Mobbing på skolen (utgått) Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn ,69 4,15 4,56 4,34 4,67 4,13-4,76 4,7 4,79 4,63 4,53 4,62 4,68 4,57 4,51 4,59 4,69 4,73 4,77 18

19 (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) 4,59 4,54 4,52 4,58 4,54 4,55 4,6 4,66 4,7 4,73 4,55 4,52 4,53 4,54 4,55 4,58 4,6 4,7 4,73 4,74 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) ,33 76,54 73,74 72,27 53,66 72,24 71,25 70,73 76,0 77,91 71,36 71,16 68,29 79,91 74,66 71,93 76,09 72,57 73,16 72,48 58,06 69,55 72,66 73,99-73,52 75,54 76,01 82,42 83,04 79,46 81,17 80,39 83,31 81,38 83,07 89,9 85,78 83,79 83,64 19

20 Snitt Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) 2.5 Mobbing blant elever 4,77 4,74 4,68 4, Digital mobbing 4,89 4,89 4,87 4, Mobbing fra voksne 4,97 4,94 4,92 4, Refleksjon og vurdering Ein er ein for mykje! Ingen skal bli utsett for mobbing. Vi er ein Zero-skule og her jobbar vi for nulltoleranse for mobbing. Alle elevane er våre elevar. Alle har ei handlingsplikt. Vi har handlingsplan for melding og handtering når vi tek i mot melding om mobbing. Vi startar med undersøkingar straks. Vi har eigne observasjonsvakter som melder frå skriftleg til kontaktlærar. Vi gjennomfører tett oppfølging med meldar, den utpeika eleven og føresette. Aktivitetsplikta er viktig. Dokumentasjon skal alltid vere skriftleg. Vi har hatt nokre melde mobbesaker. Vi har fått oversikt over tilhøva og satt i verk tiltak. Alle sakene som blei oppretta er i samråd med føresette og lærarar avslutta. Fjell kommune har avtale med Barnevakten. Denne læringsøkta med elevar og føresette blei godt motteke. Vi har fått tilbakemeldingar frå foreldre om at dei har komen i posisjon til å snakke med sine barn om blant anna deira digitale kvardag. Trygg i Fjell hadde ei viktig samling for alle 6. og 7.trinns elevane våre i Sotra Arena i 15. februar. At føresette fekk same opplegg om kvelden som elevane om dagen er det komen positive reaksjonar på. I år har helsesøster og rektor gjennomført «Samtalegrupper for jenter» på 5.trinn. Her har vi snakka på ein uformell måte om tema som opptar elevane på og utanfor skulen. Samtalegruppa er ein metode for refleksjon, innleving og vurdering. Med denne samtalegruppa ynskte vi å halde opp og styrke den sosiale kompetansen for elevane både på skulen og i andre sosiale samanhengar. Elevane blei delt inn i to grupper der dei 20

21 fekk samtaletid ein time kvar x 8. Samtalegruppa var frivillig. Samtykke frå føresette blei innhenta. Alle som fekk tilbodet deltok. Krevjande, men lærerikt for elevar og oss vaksne. Alle tiltak retta mot heving av sosial kompetanse er eit pluss for elevane. 21

22 3.10 Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spredt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkelser (utgått) Brattholmen skule (16-17) 4,63 4,69 4,69 Fjell kommune trinn (16-17) 4,55 4,65 4,69 Hordaland trinn (16-17) 4,51 4,61 4,64 Nasjonalt trinn (16-17) 4,53 4,63 4, Refleksjon og vurdering Fjell kommune har teikna avtale med «Barnevakten». Vi kallar føresette og elevar inn til obligatorisk skule ein kveld om hauste. Alle elevane stilte med føresette, noko hadde begge foreldra med. Her reflektere dei saman om samhandling, digital mobbing, krenkingar, nettvett etc. FAU støttar dette samarbeidet og sponsar med å betale halve rekninga. Vi har hatt jamlege saker der elevar er blitt/ føler seg uthengd på sosiale mediar. Dette er vanskelege saker. Ikkje lett å finne ut kven som står bak. Føresette må melde sak til politiet viss dei meiner dette er det rette. Ingen sak er meld til politiet dette skuleåret. Skulen har eit godt samarbeid med føresette. Vi må jobbe førebyggjande. Vi må jamleg snakke med elevane og lære dei nettvett. Dette skal vi jobbe med frå 1.trinn. Trygg i Fjell hadde ein stor konferanse «Mot mobbing» 15.februar 2017 for elvane på trinn. Vi fekk god respons frå elevane etter konferansen., Innhaldet var aktuelt og sterkt. I evalueringa etterpå tenkjer vi at 5.trinn kunne ha delteke på konferansen. At foreldra fekk høyre same foredrag om kvelden vart god motteken. Nokre foreldre sa 22

23 at dei kom i posisjon til å snakke med sine barn på ein annan måte sidan dei hadde høyrd det same. Dette vil vi ha meir av! 23

24 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 24

25 25

26 4.1.1 Refleksjon og vurdering Vi scorar godt på arbeidsro og mestring. Vi er nøgd med resultata. Sjå refleksjon over. 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekartet nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 26

27 27

28 28

29 4.2.1 Refleksjon og vurdering. Vi scorar godt på trivsel og motivasjo. Våre refleksjonar kring dette er at elevmedverknad er ein viktig faktor. Sjå refleksjonar over. 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 29

30 30

31 4.3.1 Refleksjon og vurdering Vi scorar godt her. Vi skal jobbe jamleg med å tilpasse undervisniga for at elevane kan mestre på sitt nivå. Resultat frå kartleggingane skal vere ein viktig faktor i tilretteleggingane kring dei faglege utfordringane. 31

32 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sine utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaumog Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Andel foreldre med høgare utdanning minus andel foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune (16-17) 12,5 16,8 14,8 14,7 Hordaland (16-17) 19,6 20,7 21,2 22,1 Nasjonalt (16-17) 17,5 18,5 19,2 20,5 32

33 5.1.2 Refleksjon og vurdering Vi har ei høgt utdanna foreldregruppe. Det merkar vi i utviklingssamtalar og krav som blir stilt til skulen. Vi ser på dette som ein styrke. Å ha foreldre som deltek i elevane sitt arbeid er gull verdt for elevane og for oss som skal tilpasse og leggje til rette ein lærerik kvardag for kvar enkelt. 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." 33

34 5.2.1 Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Å lese ord Å lese er å forstå Lesing 2. trinn Å lese ord Å lese er å forstå del 1+2 Lesing 3. trinn Å lese ord Å lese er å forstå del 1+2 Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) 21,9 19,9 15,2 15,9 21,9 25,6 17,8 17,1 15,0 22,9 20,6 19,6 5,0 21,5 18,4 19,1 6,1 29,2 21,4 22,7 12,1 25,3 16,4 17,4 34

35 5.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utvalg Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 35,3 47,1 17,6 47,9 29,4 51,6 19,0 48,4 29,0 50,1 20,9 48,9 25,5 51,3 23,3 49, Refleksjon og vurdering Vi jobbar med lesing i alle fag. Alle lærarar er leselærarar. Vi har dette jamleg opp i utviklingstid med lærarane som har ansvar for Læringsleiing. Vi ser at 2. og 3.trinn i lesing har gode resultat. Leselærar kjem inn i andre halvdel av 1.trinn, heile 2.trinn og første del av 3.trinn. Resultata på 2. og 3.trinn er vi nøgd med. I år har vi resultat i kartleggingar på 1.trinn og nasjonale prøvar i lesing vi ikkje er nøgd med. I år har vi hatt eit stort sjukefråvær på 1.trinn som har skapt utfordringar knytt til læring, uro og stabilitet. Vi har ikkje moglegheit til å forutsjå sjukefråvær men våre løysingane på vikarfronten har ikkje vert optimale. Ein av kontaktlærarane fekk ny jobb og slutta etter påske. Gjennomføringa av kartlegginga på 1.trinn har vi sett i etterkant at burde vert løyst på ein annan måte. Vi har teke lærdom av dette. Leiinga skal sikre i førekant at plan er lagt og fulgt. Elevane skal alltid vere trygga og førebudd på kva dei skal gjennomføra av all undervisning. Tilrettelegginga for dei nasjonale prøvane blei lagt i møte i forkant. Elevane skal vere kjend med verktøya dei skal bruke og type tekstar/ oppgåver dei skal gjennomføre og prestere. Rutinar kring gjennomføringa er teken i møte i etterkant. Vi har nokre elevar som ikkje fekk tatt prøva grunna sjukdom. To elevar som skal ha fritak og blitt meld inn i PAS står på våre lister. Her har vi ein del lærdom å ta med vidare til neste skuleår. Leiinga skal vere tett på. Vi har gjennomført resultatmøter i etterkant og lagt vegen vidare for å ruste elevane til vidare skuleløp. 35

36 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) Regning, 1. trinn 37,1 34,7 22,9 24,0 Regning, 2. trinn 30,0 25,4 20,1 22,5 Regning, 3. trinn 24,2 25,3 16, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utvalg Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5.trinn, Regning Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 24,2 63,6 12,1 47,8 28,3 56,7 15,0 47,9 22,5 54,7 22,8 49,8 22,5 52,4 25,0 50,1 36

37 5.3.3 Refleksjon og vurdering Vi har gjennomført resultatmøter og har lagt vegen vidare korleis bruke resultata på ein god måte til elevane sitt beste. Vi har no tre lærarar som har teken vidareutdanning i matematikk. Denne kompetansen har vi ein plan på korleis heve kompetansen i heile lærarkollegiet. Vi er ikkje nøgd med resultata. NP: Vi jobbar for å få flest mogeleg opp på nivå tre. Vi har høge forventningar. Mål: Leiinga skal vere tett på i førekant og i etterarbeidet. Vi skal vere ei god og trygg støtte til lærarane og elevane som skal gjennomføre prøva. Dette fordi vi veit kor viktig det å klare seg godt i skulen er for framtidig gjennomføring av skulegong, hindre fråfall, og kome ut i lønna arbeid Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utvalg Brattholmen skule (16-17) Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 35,3 50,0 14,7 47,4 31,4 48,5 20,1 48,5 26,6 51,9 21,5 49,1 24,3 51,8 23,9 49,8 37

38 5.4.3 Refleksjon og vurdering Vi er ikkje nøgd med resultata. Vi har hatt dei same refleksjonane her som i lesing og rekning. Resultatmøta inneheld alle kartleggingar + andre resultat. Vi ser alt i ein heilhet. 6. Undervisning og læring Reflekter over undervisning og læringsprosessar ved eigen skule Sjå refleksjonar under punkta over. Vi skal alle jobbe etter satsingsområda vi har i Fjellskulen. For oss er det viktig at alle, jamleg, får kompetanseheving i TSK. Vårt satsingsområde og gjennomføringa i personalet av det «Det psykososiale miljøet» er vi nøgd med. Vi jobbar målretta med dei grunnleggjande dugleikane og vurdering for læring. 7. Fysisk miljø og læremiddel Reflekter over fysisk miljø og læremiddel ved eigen skule (Kopi frå starten) Læringsarenaen på Brattholmen er vi nøgd med. Vi har nedgang i elevmassen. Vi har god plass til å drive variasjon i undervisninga. Vi har i år hatt offisiell opning av vårt nyoppussa bibliotek. Vi fekk storfint besøk til opninga av Skulesjef Wilhelm Anglevik. Alle elevane hadde jobba med utstilling av si utvalte bok, framside og bokmelding. Alle klassane fekk overrekt bokgåve samt dei fekk førestilling i gymsalen: «Bestefars bombekrater». Alle klasserom har smartboard. Pc- parken har skapt utfordringar for oss. Ein stor del av maskinene har vi ikkje fått på nett i periodar. IKT har informert om at dette er på grunn av alder på maskinene. Vi har hatt gjennomgang av vårt trådlause nettverk. Det har vert særs ustabilt i periodar. Nettforsterkarar har blitt montert i nokre delar av bygget. Vi har ein plan over å ruste opp dei ulike fagområda. I år har biblioteket, kroppsøving, mat og helse, kunst og handverk og IKT fått eit godt løft. I tillegg har vi hatt prosessar 38

39 kring innkjøp av lærebøker og nettressursar. I sommar og starten på skuleåret fekk vi malt gangane utanfor gymsal og mat og helse rommet. Ein flott omgjevnad aukar trivselen til store og små. Rektor har jamlege møter med leiande reinhaldar. Systemet vårt er slik: Alle meldingar blir sendt skriftleg frå personalet til rektor. Meldingane om manglar, påfyll av artiklar, vask etc blir sendt direkte til leiande reinhaldar. Ho melder frå til dei som vaskar same dag. Vi har svært lite klagar på reinhald. Vi er særs nøgd med den tette dialogen med leiande reinhaldar. 8. Timeressursar og organisering Reflekter over timeressursar og organisering ved eigen skule Vi nyttar ressursane etter til det beste for elevane. Vi organiserer elevane i klasse, grupper, aleine (minst mogeleg) etter ressursane som vi har tilgjengeleg. Vi ser alltid på korleis utnytte ressursane på best mogeleg måte. Tilpassingar og fleksibilitet må alle vere innstilt på. Timeplanlegging er, meiner eg, eit av det viktigaste pedagogiske verktøyet vi har. Lærarane er med på å leggje desse sjølv når dei store rammene er lagt. Lærarane kan byte fag til seg slik at vi nyttar kompetansen vår best mogeleg. Alle kontaktlærarar må ha fleire av dei grunnleggjande faga i eiga klasse. Dei skal ha oversikt og tyngda inn mot elevane og føresette. 9. Skule - heim Reflekter over skule-heim samarbeidet ved eigen skule. (Kopi frå starten) FAU på Brattholmen er ein god samarbeidspartnar til skulen. Dei inviterer rektor med i første kvarter i kvart møte. Her får rektor fortelje om kva som rører seg i skulekvardagen. Saker FAU treng svar på er innsendt og forberedt i førekant. Møtepunktet opplevast effektivt og godt for begge partar. Lærarane melder om positive og deltakande føresette i utviklingssamtalar og foreldremøter. I fjor starta vi opp med Foreldreskule på 1.trinn. Dette blei svært godt mottatt av foreldra. I år har denne ikkje blitt gjennomførd av grunnar eg kjem tilbake til under pkt. 5. «Læringsresultat». Gjennom skuleåret har FAU leiar og rektor tett kontakt. Vi har felles mål: Alt vi gjer skal vere til det beste for elevane! 39

40 10. SFO Reflekter omkring SFO ved eigen skule Vi har gjort store endringar på SFO dei siste åra. Systema er digitalisert og det er blitt jobba mykje med systematikken i planar. At sfo- leiar er høgskuleutdanning er ein styrke. Sfo- leiar og dei tilsette har pedagogisk medarbeidar møter kvar onsdag. Her jobbast det systematisk med arbeid knytt til kvalitet i sfo kvardagen. Sfo- leiar er med i leiargruppa, administrasjonsmøtet og på morgonmøtet med lærarane, kvar veke. Dette for å sikre at informasjonsflyten blir teke i vare. Vi har i samråd med FAU og SU, jfr. vedtak at leksehjelpa skulle flyttast frå dei minste til dei eldste. Dette har gjort at tilbodet på sfo er blitt betra. Dei tilsette har fått vere med i prosessen der dei får utnytte sin kompetanse og interesse slik at tilbodet til elevane er meir variert og spanande. Vi har hatt fokus på å treffe gutane meir for eksempel med tur/uteaktivitet. Frå neste sfo- år blir det eit nytt system med innsjekk og utsjekk av elevane. Alle elevar skal ha bilete av seg sjølv på ei tavle. Dei plasserer seg på ynskt aktivitet. Her finn foreldra sitt barn ved henting. Føresette skal ha ansvar saman med eleven og sjekke seg ut veg å henge biletet på utsjekkstad. Dette skal bli oversiktleg, trygt og vise kvalitet. Spanande. Vi har ferie sfo og det er alltid god påmelding til dette tilbodet. Tilbakemeldingane frå føresette er at det er kvalitet over innhaldet i ferie- sfo på Brattholmen. Slike tilbakemeldingar er vi glade for. 11. Konklusjon Reflekter omkring: - Sterke sider og utfordringar ved eigen skule - Korleis de jobbar med og skal utvikla vidare dei kommunale satsingsområda LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggjande ferdigheiter 40

41 I punkta over har eg reflektert over skulen sine sterke og svake sider. No vil eg heve tankane mine litt. Rådmannsamlingane: At Rådmannen tar og samlar alle leiarane i kommunen til jamlege møter og informerer oss om ståa i kommunen set eg pris på. Det å få forståing for blant anna kommuneøkonomi, kommunesamanslåing etc. gjer at vi som leiarar kan stå meir samla. Dette skapar tryggleik. Skuleleiarsamlingane: Ny struktur som er ny og spanande. Meir fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og at vi blir meir samkøyrde i Fjellskulen er bra. Brattholmen: Rektor går gjennom Årsmeldinga med lærarane og pedagogiske medarbeidarar ved skulestart haust Vi eig alle resultata. Vi jobbar for VI- skulen. Michael Fullan snakka til skuleleiarar 2.juni 2016 i Bergen». Han sa blant anna dette: «Som Vivian Robinson seier: vi treng ikkje forandringar, vi treng å forbetre det vi allereie har!» Eg er stolt over å vere ein del av fellesskapet vi har i Fjellskulen. Fordi vi er på veg i same retning. Elevens læring- Elevens vel- Kollektiv kapasitet! 41

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2016

Årsmelding Brattholmen skule 2016 Årsmelding Brattholmen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2018

Årsmelding Brattholmen skule 2018 Årsmelding Brattholmen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2017

Årsmelding Kolltveit skule 2017 Årsmelding Kolltveit skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2017

Årsmelding Ågotnes skule 2017 Årsmelding Ågotnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2018

Årsmelding Foldnes skule 2018 Årsmelding Foldnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter. Årsmelding for Fjell vaksenopplæring 2017 1. Innleiing/samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Pedagogisk tilstandsrapport 2017

Pedagogisk tilstandsrapport 2017 m/utviklingsområde for 2018/2019 «Utsikt» av Sissel Blystad Meling skule Gjennomført våren 2018 Data frå våren 2017 og skuleåret 2017/2018 1.1. Kvalitetsvurdering med SWOT som metode (Styrkar, svakheiter,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2018

Årsmelding Skålevik skule 2018 Årsmelding Skålevik skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2018

Årsmelding Ågotnes skule 2018 Årsmelding Ågotnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg.

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Det er mykje å hugse når eg skal KLATRE mot toppen! Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Eg må vite at eg har ANSVAR

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhald Innhald... 1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 1 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 10 3. Læringsmiljø... 11 4. Analyse av samanhengar... 21 5. Læringsresultat... 28 6. System

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2019 Skulesjef: Rune Golf Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhold Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Pedagogisk rådgjevar Fjell kommune ved skulesjefen Fagbokforfattar Musikar og komponist Faglærar i praktiske- og estetiske fag Mastergrad

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer