Norsk bioteknologi. Et tilbakeblikk på bioteknologisatsingen i Norge fra 1970-tallet til år 2000 av Viggo Mohr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk bioteknologi. Et tilbakeblikk på bioteknologisatsingen i Norge fra 1970-tallet til år 2000 av Viggo Mohr"

Transkript

1 1. Bakgrunn Norsk bioteknologi Et tilbakeblikk på bioteknologisatsingen i Norge fra 1970-tallet til år 2000 av Viggo Mohr Det er nå nærmere 40 år siden bioteknologisatsingen i Norge skjøt fart. Satsingen ble utløst av de store gjennombruddene i genteknologisk forskning på tallet, og førte til en faglig nyorientering i de biologiske og biokjemiske forskningsmiljøene både internasjonalt og i Norge. Den systematiske oppbyggingen av nasjonal kompetanse i bioteknologi fra tallet representerer et viktig kapittel i nyere, norsk forskningshistorie. Et tilbakeblikk på denne perioden har derfor interesse både fra et faglig og forskningspolitisk synspunkt. Jeg har gjennom ulike ansettelser og verv 1 fått tilgang til informasjon om flere av de satsinger det her er tale om. Mitt arkivmateriale om satsingene foreligger samlet i Privatarkiv Pa Viggo Mohr i Riksarkivet. Jeg har med bakgrunn i dette materialet laget oversikten som her fremlegges. Oversikten har ikke form av en sammenhengende, historisk fremstilling, men beskriver enkeltstående aktiviteter som jeg selv har deltatt i fra midten av 1970-årene til slutten av 1990-tallet. Oversikten er supplert med mine personlige kommentarer og opplysninger. Følgende satsinger og tiltak er beskrevet: - SINTEFs gruppe for bioteknologi - Nasjonal handlingsplan for bioteknologi - Nasjonal komité for bioteknologi - Nordisk samarbeidsprogram for bioteknologi - Nordisk programkomité for bioteknologi - Stortingsmeldinger om bioteknologi - Bioteknologinemnda - Bioteknologi i Norges forskningsråd Som en bakgrunn for oversikten, har jeg i et vedlegg vist en liste over milepæler som jeg personlig anser som viktige når det gjelder utredninger, planleggingsprosesser og tiltak i offentlig regi knyttet til utviklingen av norsk bioteknologi i perioden fra midten av 1970-årene til slutten av 1990-tallet. 2. SINTEFs gruppe for bioteknologi 2.1 Etablering av SINTEFs gruppe for bioteknologi Partnerskapet mellom Norges tekniske høgskole (NTH, senere NTNU) og forskningsstiftelsen SINTEF (Selskapet for teknisk og industriell forskning ved NTH) har lenge vært en viktig del av den faglige strukturen i Trondheimsmiljøet. Partnerskapet innebærer at det er mulig å koble virksomheten ved et undervisnings- og forskningsmiljø ved NTNU sammen med den anvendte, industrirettede oppdragsforskningen i SINTEF. Det var nettopp dette som skjedde da planleggingen av SINTEFs gruppe for bioteknologi startet i Forskningsgruppen var en 1 For detaljer se omtale under søkeordet Viggo Mohr i Wikipedia.no 1

2 av Norges første spesialgrupper for bioteknologi, riktignok rettet mot et meget spesielt område, nemlig biokjemiteknikk. Bioteknologiske industriprosesser krever spesialiserte teknikker for å styre prosessene og isolere produktene. Dette området var svakt dekket forsknings- og undervisningsmessig ved teknologimiljøet i Trondheim på 1970-tallet. Dette ga grunn til bekymring, fordi høy kompetanse i biokjemiteknikk var en viktig forutsetning for utviklingen av industriell bioteknologi i Norge. De faglige forutsetningene for en utbygning av dette området lå imidlertid godt til rette for et samarbeid mellom NTH og SINTEF. Dette er bakgrunnen for at lederen for SINTEFs avdeling for teknisk kjemi, Conrad Krohn, og jeg (som den gang var dosent ved Institutt for teknisk biokjemi ved NTH), tok initiativet til en plan for kompetanseoppbygging og forskning i biokjemiteknikk. Planen ble fremlagt i juni 1975 som søknad fra SINTEF til Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) med meg og Norvald Nesse som prosjektledere. Det ble innhentet synspunkter på planen fra berørt, norsk industri, samtidig som en av verdens ledende eksperter i biokjemiteknikk (biochemical engineering), professor D.I.C. Wang ved Massachusetts Institute of Technology, ble engasjert som rådgiver for prosjektet. Det ble også lagt planer for rekruttering av en leder for SINTEFs fremtidige bioteknologigruppe, ved at en av mine tidligere hovedfagsstudenter, siv. ing. Eirik Nestaas, begynte på et PhD-studium hos professor Wang ved MIT med stipendmidler fra Norge. I påvente av at Eirik Nestaas skulle fullføre sitt studium, fikk en av professor Wangs tidligere doktorander, Dr. David Levine, ansvaret for å lede SINTEFs bioteknologigruppe. Etter at Eirik Nestaas hadde fullført sin PhD ved MIT, avløste han David Levine som leder av bioteknologigruppen. Han vendte imidlertid tilbake til USA etter en tid ved SINTEF. Som en midlertidig løsning gikk jeg selv i 1983 inn i stillingen inntil det lyktes å få David Levine tilbake som gruppeleder i SINTEF, samtidig som han ble utnevnt som professor i et nyopprettet professorat i biokjemiteknikk ved NTH. SINTEFs bioteknologigruppe eksisterer den dag i dag nærmere 40 år etter at den ble etablert, riktignok med en annen faglig profil, men faglig sterkere enn noensinne. Ved den store internasjonale evalueringen av norsk molekylærbiologi i 2011 ble SINTEFs gruppe for bioteknologi under ledelse av Trond E. Ellingsen fremhevet som et forskningsmiljø på internasjonalt toppnivå. Gruppen var blant de få i Norge som fikk karakteristikken excellent. En langsiktig, nasjonal investering hadde med andre ord gitt en god avkastning! 3. Den nasjonale handlingsplan for bioteknologi 3.1 Forspillet De norske forskningsrådene spilte en sentral rolle i den nasjonale kompetanseoppbyggingen i bioteknologi på 1980-tallet. Forskningsrådene hadde allerede i 1970-årene begynt å legge systematiske planer for bioteknologisk forskning og utvikling, og det forelå i 1984 slike planer i alle de fire norske forskningsrådene. Det fantes derfor et godt utgangspunkt for å realisere regjeringens politiske mål i St.meld. nr. 60 ( ) og Langtidsprogrammet , nemlig at bioteknologi skulle være et av Regjeringens hovedinnsatsområdene for norsk forskning. 2

3 3.2 Den nasjonale handlingsplan for bioteknologi Regjeringens signaler ble fulgt opp av Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg (FSU), som i februar 1985 besluttet å opprette et utvalg for å utrede og lage en plan for forskningsrådenes samarbeid om bioteknologi. Planleggingsutvalget for den nasjonale komité for bioteknologi hadde et medlem fra hvert av de fire forskningsrådene (Tabell 1). Jeg var på det tidspunktet leder av rådsforsamlingen i Norges Fiskeriforskningsråd, og ble oppnevnt som utvalgets leder. Utvalget la vekt på å sikre en rask fremdrift av arbeidet slik at bioteknologisatsingen kunne få effekt allerede i budsjettåret Ønsket om rask fremdrift og effektive prosesser for å nå frem til omforente løsninger, var grunnen til at vi takket nei til et tilbud fra FSU om en egen sekretær for utvalget. Utvalget foretrakk heller å fordele skrivearbeidet blant medlemmene. Det var enighet i utvalget om at innstillingen skulle munne ut i et forslag til en plan på nasjonalt nivå, samtidig som planen måtte være konkret og handlingsrettet. For å få aksept for forslaget måtte det trekkes maksimale veksler på de planer forskningsrådene hver for seg hadde på området, samtidig som det ble lagt opp til en smidig koordinering som sikret medvirkning og støtte fra rådene. Det var en klar ambisjon å skape synergier mellom forskningsrådenes enkeltsatsinger, samtidig som utvalget anså det som uaktuelt å anbefale løsninger som krevde endringer i forskningsrådenes finansielle- og administrative rolle i det norske forskningssystemet. Utvalget fikk oppdraget i slutten av mars 1985 og avga sin innstilling i begynnelsen av juni samme år i form av et forslag til en Nasjonal handlingsplan for bioteknologi for perioden Handlingsplanen forutsatte innsats innenfor fire sentrale programområder: genteknologi, human- og veterinærmedisin, plante- og dyreforedling og teknisk og industriell bioteknologi. Programområdene gikk på tvers av forskningsrådsstrukturen og inneholdt faglige elementer fra planene til hvert av de fire forskningsrådene. Utvalget foreslo at det skulle opprettes en nasjonal komité for bioteknologi som skulle ha ansvaret for å sette handlingsplanen ut i livet. Personlig har jeg et meget positivt inntrykk av arbeidet i utvalget. Utvalget var effektivt og målrettet, samtidig som det var en høy grad av felles forståelse på alle vesentlige punkter, fra definisjonen av bioteknologi 2 til prinsippene for organisering, koordinering og styring av planen. Den eneste overraskelsen var dissensen til Hans Prydz på tampen av arbeidet med handlingsplanen knyttet til enkelte sider ved styringsmodellen for planen. Dissensen svekket imidlertid ikke hovedprinsippene i utvalgets forslag. 3.3 Den nasjonale komité for bioteknologi Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg gikk i alle hovedtrekk inn for utvalgets forslag. Til å gjennomføre planen ble det nedsatt en Nasjonal komité for bioteknologi med medlemmer fra alle fire forskningsråd (Tabell 1). Jeg ble oppnevnt som leder for komiteen. I tillegg til den nasjonale komiteen, ble det oppnevnt utvalg for hvert av programområdene i planen. 2 Hans Prydz har en stor del av æren for at vi kom frem til en dekkende definisjon av bioteknologi. Definisjonen har i ettertid vist seg å være robust. 3

4 Tabell 1. Planlegging og gjennomføring av den første delen av Den nasjonale handlingsplan for bioteknologi Planleggingsutvalget for den nasjonale handlingsplanen for Den nasjonale komiteen for bioteknologi ( ) bioteknologi (1985) Medlemmer av den nasjonale komiteen Programkomiteer under den nasjonale komiteen Viggo Mohr, NFFR, leder Viggo Mohr, NFFR, leder Genteknologi Hans Prydz, NAVF Bjørg Ulsaker. NFFR Human og veterinærmedisin Øystein Simonsen, NLVF Hans Prydz, NAVF Plante og dyreforedling Jan M. Døderlein, NTNF Axel Andersen, NAVF Teknisk og ind. bioteknol ogi Knut Rønningen, NLVF Øystein Simonsen, NLVF Steinar Pedersen, NTNF Tor Odd Berntsen, NTNF Etter den første planperioden fra ble den nasjonale handlingsplanen revidert og bygget ut både med hensyn til økonomiske- og faglige rammer. Komiteens sekretær var i denne perioden Johs. Kjosbakken. Den nye handlingsplanen for bioteknologi for perioden for (Tabell 2) fungerte i realiteten helt frem til de «gamle» forskningsrådene ble lagt ned og erstattet av Norges forskningsråd i Komiteens virksomhet er oppsummert i årsmeldingene til FSU for årene Tabell 2. Planlegging og gjennomføring av den andre og siste del av Den nasjonale handlingsplan for bioteknologi Planleggingsutvalget for den nasjonale handlingsplanen for bioteknologi ( ) Den nasjonale komiteen for bioteknologi ( ) Medlemmer av den nasjonale komiteen Viggo Mohr, NFFR, leder Viggo Mohr, NFFR, leder Celle- og genteknologi Bjørg Ulsaker, NFFR Tone Vislie, NFFR Medisin Tone Vislie, NFFR Berit Mørland, NAVF Landbruk Hans Prydz, NAVF Johan Lillehaug. NAVF Industri Axel Andersen, NAVF Knut Rønningen, NLVF Havbruk Knut Rønningen, NLVF Øystein Simonsen, NLVF Miljøvern Øystein Simonsen, NLVF Steinar Pedersen, NTNF Bioteknologi og U-land Steinar Pedersen, NTNF Tor Odd Berntsen, NTNF Tronn Ø. Hansen, NTNF Johs Kjosbakken (sekretær) Tronn Ø. Hansen. NTNF Programkomiteer under den nasjonale komiteen Programkomiteen var særlig opptatt av den faglige profil på satsingen og av rådgivningen i budsjettsammenheng. Av enkeltsaker det sto særlig strid om, kan det være grunn til å trekke frem Pilotlaboratorium for bioprosesser. Forslaget om et nasjonalt pilotlaboratorium for bioprosesser var fremmet som et høyt prioritert tiltak i den nasjonale handlingsplanen for bioteknologi. Hensikten var å opprette et anlegg hvor norsk industri kunne utvikle nye bioteknologiske prosesser og -produkter. Plasseringen av anlegget ble et stridsspørsmål fordi både Bergen, Stavanger og Trondheim konkurrerte om å få anlegget. Min egen holdning var at det var nasjonalt riktig å plassere anlegget i teknologimiljøet ved SINTEF/NTH, i nær tilknytning til bioteknologigruppen i SINTEF. 4

5 Striden endte med at anlegget ble plassert i Kjemiavdelingens forsøkshall på NTH. Pilotlaboratoriet ble offisielt innviet 22. februar 1989 av statssekretær Karin Stoltenberg i Næringsdepartementet i nærvær av et stort antall inviterte gjester. Etter seremonien hadde jeg en lengre samtale med Karin Stoltenberg, som fortalte at Regjeringen Harlem Brundtland ønsket å legge frem en Stortingsmelding om politikken på bioteknologiområdet, men at det i departementene fantes liten kompetanse på området, og at det derfor kunne være aktuelt å knytte til seg noen fra fagmiljøet. Jeg sa at dette sikkert ville bli positivt mottatt i fagmiljøet. 3.4 Evaluering av den nasjonale handlingsplanen. Den nasjonale handlingsplanen for bioteknologi ble evaluert både som en del av hovedinnsatsområdene for forskning, som et forskningspolitisk virkemiddel og med hensyn på etablering, drift, nytte, relevans og vitenskapelige resultater. Evalueringsrapportene inngår i privatarkivet. Flere av evalueringsinnspillene slår fast at den nasjonale handlingsplanen for bioteknologi representerte en myk koordinering av forskningsrådenes innsats, men at koordineringen fungerte. Evalueringene trekker også frem viktige resultater, blant annet den raske utviklingen av de vitenskapelige miljøene i Oslo, Bergen og Trondheim. Samtidig ble det vurdert som en svakhet at den nasjonale komiteen bare hadde en rådgivende funksjon og ikke bevilgende myndighet. Jeg er imidlertid overbevist om at det ville ha vært urealistisk å foreslå en struktur for bioteknologisatsingen som brøt med grunnleggende prinsipper for forskningsrådenes rolle og budsjettansvar. Evalueringene peker ganske riktig på at det var viktige forutsetninger som ikke ble innfridd. Forutsetningen om at det i tillegg til forskningsrådenes ordinære midler skulle stilles til disposisjon betydelige, spesielt øremerkede bevilgninger til regjeringens satsingsområder, ble således ikke oppfylt. Satsingen skjedde derfor nesten utelukkende ved omprioritering innenfor forskningsrådenes ordinære rammer. Rammene var dessuten lavere enn de bevilgninger handlingsplanen forutsatte. Det er likevel ikke tvil om at forskningsrådenes satsing bidro til å gi norsk bioteknologi et løft. Handlingsplanen førte dessuten til en sterkere koordinering og et nærmere samarbeid forskningsrådene mellom. Planen må tross alt ha hatt styrke og gjennomslagskraft sett i lys av at den dannet rammen for en systematisk, nasjonal satsing på bioteknologi fra starten i 1986 til Norges forskningsråd tok over ansvaret i Nordisk bioteknologisk samarbeidsprogram Innledning Åtte nordiske parlamentarikere, blant dem Gro Harlem Brundtland, fremmet 6. mars 1986 et medlemsforslag i Nordisk Råd med oppfordring om å utarbeide et nordisk, bioteknologisk samarbeidsprogram. Nordisk råd ga sin tilslutning til forslaget høsten 1986 og Ministerrådet nedsatte våren 1987 en programkomité som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til et nordisk bioteknologisk samarbeidsprogram. Norske medlemmer av programkomiteen var Knut Rønningen, Per Nilsen og jeg selv. Norge hadde på det tidspunktet formannskapet i Nordisk Råd og jeg ble oppnevnt som komiteens leder. 3 Begrunnelsen for å ta det nordiske programmet med i denne oversikten over den norske satsingen på bioteknologi, er at det lå som viktig premiss at den nordiske satsingen skulle ses i nær sammenheng med, og støtte opp under innsatsen på nasjonalt nivå. 5

6 Møtet med Nordisk Ministerråd og dets mange organer gjorde unektelig et sterkt inntrykk på de av oss som ikke kjente systemet fra før. Det ble også umiddelbart klart at komiteen sto overfor en komplisert oppgave: vi skulle utarbeide et nordisk samarbeidsprogram i en komité med representanter for fem forskjellige nasjoner med ulike interesser og prioriteringer, samtidig som programmet skulle avpasses og koordineres i forhold til berørte embetsmannkomitéer, fellesnordiske institusjoner og sekretariatet i Nordisk ministerråd. 4.3 Utarbeidelsen av det nordiske programmet Etter å ha drøftet opplegget for programkomiteens arbeid med sekretariatet i Ministerrådet, foreslo jeg at vi skulle be de nasjonale delegasjonene og representantene for de fellesnordiske organene om å legge frem en oversikt over virksomhet de mente burde inngå i et nordisk samarbeidsprogram. Deretter ble de bedt om å spesifisere hva hvert enkelt land kunne tilby som sitt bidrag til et felles program, og hvilke behov og ønsker de selv hadde innenfor rammen av et nordisk bioteknologisk samarbeid. Innspillene ble ordnet i en matrise som ga en grov ramme for innholdet i et nordisk samarbeidsprogram. Samtidig ble prinsippene for organisering og finansiering av samarbeidet drøftet. I siste fase ble samarbeidsplanen tilpasset og justert i separate møter med hver delegasjon. Dette førte relativt hurtig til omforente løsninger i alle tilfeller, så nær som når det gjaldt Nordisk Industrifond, der en løsning satt lengre inne. Forslaget til et Nordisk bioteknologisk samarbeidsprogram ble overlevert til Nordisk Ministerråd 29. oktober Forslaget ble behandlet på Nordisk Råds sesjon i Oslo i 1988 som enstemmig anbefalte at Ministerrådet skulle godkjenne planen. 4.4 Nordisk programkomité Samtidig som Ministerrådet godkjente planen, ble det vedtatt at den nordiske programkomiteen skulle ha ansvaret for å gjennomføre det nordiske bioteknologiske samarbeidsprogrammet. For å sikre kontinuitet ba Stedfortrederne i Nordisk Råd meg om å fortsette som komiteens formann frem til Nordisk Råds sesjon våren 1989, hvoretter Ingmar Månsson fra Sverige skulle overta formannsvervet. Jeg sa meg villig til dette og ledet dermed første fase av gjennomføringen av den nordiske satsingen. De viktigste sakene i denne perioden fremgår av arkivmaterialet. 4.5 Evaluering av nordisk bioteknologisk samarbeidsprogram De ulike delene av samarbeidsprogrammet ble evaluert etter avslutning av programperioden Den offisielle evalueringen konkluderte med at programmet i viktige hensender måtte anses som vellykket. Det var også positive reaksjoner på prosessen som ledet frem til samarbeidsprogrammet og på gjennomføringen av den nordiske satsingen, noe som også syntes å være en generell oppfatning i fagmiljøet. Evalueringen finnes i arkivmaterialet. 5. Stortingsmeldinger om bioteknologi 5.1 Innledning Stortingsmeldingene om bioteknologi fra trakk opp viktige politiske, rettslige og etiske retningslinjer for utviklingen av norsk bioteknologi. Meldingene hadde sin bakgrunn i Stortingets vedtak 25. mai Her ble regjeringen ble bedt om å legge frem en melding om etiske retningslinjer for forskning og utvikling av bioteknologi og genteknologi. Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes, Britt Harkestad og Solveig Sollie fulgte senere opp saken i Stortinget 8. desember 1988 og ba om at regjeringen satte fortgang i det pågående utredningsarbeidet. 6

7 Jeg ble i april 1989 kontaktet av ekspedisjonssjef Bjørn Grydeland ved Statsministerens kontor som spurte om jeg var villig til å bistå faglig ved utarbeidelsen av regjeringen Harlem Brundtlands planlagte stortingsmelding om bioteknologi. Jeg bekreftet etter en kort betenkningstid at jeg påtok meg oppgaven. Jeg vet ikke grunnen til at jeg ble spurt, men ser en sammenheng med samtalen jeg hadde med statssekretær Karin Stoltenberg under åpningen av Pilotlaboratoriet for bioteknologiske prosesser ved SINTEF/NTH den 22. februar 1989 (se side 5). Oppdraget innebar at jeg ble ansatt som rådgiver ved statsministerens kontor (Smk) med permisjon fra mitt professorat ved Institutt for bioteknologi på NTH. Oppgaven var å gi faglig bistand til Bjørn Grydeland og Embetsmannsgruppen for bioteknologi (EMBIO). EMBIO ble ledet av Bjørn Grydeland og besto av embetsmenn fra berørte departementer. All kontakt med politisk ledelse (statssekretærer, stabssjefen Eldrid Norbø og statsminister Gro Harlem Brundtland) skjedde via Bjørn Grydeland. Jeg anser arbeidet med stortingsmeldingene som særlig betydningsfullt, fordi det la grunnlaget for viktige sider ved utviklingen av norsk bioteknologi. 5.2 Regjeringen Harlem Brundtland Den første oppgaven som ventet var et innspill til den planlagte redegjørelsen statsminister Gro Harlem Brundtland skulle holde i Stortinget 23. mai I redegjørelsen skulle hun legge frem regjeringens syn på bioteknologi og omtale forslag som regjeringen ville fremme. Arbeidet med stortingsmeldingen om bioteknologi startet i EMBIO i april Selv kom jeg for alvor med i prosessen i første del av juni samme år. En disposisjon for meldingen ble ferdigstilt i begynnelsen av juli 89 etter behandling og kommentarer i EMBIO, hvoretter deler av meldingen fikk sin endelige form. Samtidig skjedde det en klarering av nye kapitler i EMBIO. Arbeidet fortsatte frem til regjeringsskiftet i oktober 1989, da regjeringen Harlem Brundtland ble erstattet av regjeringen Syse. 5.3 Regjeringen Syse Regjeringen Syse gjorde det tidlig klart at arbeidet med stortingsmeldingen om bioteknologi skulle fortsette, og at saken skulle ha høy prioritet. Organiseringen og fremdriften av meldingsarbeidet ble fastlagt i begynnelsen av desember Det var forutsatt at meldingen skulle fremmes tidlig i vårsesjonen og at det forberedende arbeidet skulle skje i regi av EM- BIO. Fra februar 1990 ble den politiske styring av prosjektet styrket. Det ble under ledelse av stabssjefen ved Smk, statssekretær Arvid Moss, etablert en politisk styringsgruppe med medlemmer fra en rekke departementer. Innad i regjeringen Syse gikk det klare skillelinjer i synet på mange spørsmål knyttet til bioteknologi. Motsetningene kom til syne på flere av de områdene meldingen behandlet, og særlig når det gjaldt regelverket for innesluttet bruk og utsetting av GMO, patentering, forvaltning og lovgivning. Oppgaven med å meisle ut regjeringens kompromisser og konklusjoner falt i særlig grad på stabssjefen ved Smk, Arvid Moss. Meldingen ble fremlagt i statsråd 13. juli 1990 som St. meld. nr. 8 ( ) Om bioteknologi. Offentliggjøringen utløste en rekke pressekommentarer som inngår i arkivmaterialet. En av pressekommentarene gjaldt meg personlig. Under overskriften «Regjeringens genmelding - Råkjør fra Viggo Mohr» gikk nestleder i Norges Naturvernforbund Karen Johanne Baalsrud sterkt ut i N&M Bulletin 22. juni Hun kritiserte at jeg som leder av den nasjonale komité for bioteknologi i et intervju i NRK 15. juni 1990 hadde uttrykt bekymring over noen av signalene i stortingsmeldingen om bioteknologi, samtidig som jeg hadde hatt en fag- 7

8 lig rolle i utarbeidelsen av meldingen. Når det gjaldt min rolle, var Smk fullstendig klar over at jeg ivaretok ledervervet i den nasjonale komiteen for bioteknologi mens jeg var rådgiver ved Smk. Arvid Moss uttalte i denne forbindelse til media at han ikke anså det som noe problem at jeg som forsker og leder av komiteen hadde synspunkter på meldingen. Med dette døde saken hen, bortsett fra at Naturvernforbundet kom tilbake til kritikken av meg da jeg senere ble leder av Bioteknologinemnda. 5.4 Regjeringen Harlem Brundtland - tilleggsmelding om bioteknologi. Ved regjeringsskiftet 3. november 1990 gikk Regjeringen Syse av og ble erstattet av en ren Arbeiderpartiregjering under Gro Harlem Brundtland. Den nye regjeringen vedtok kort tid etter at St. meld. nr. 8 ( ) Om bioteknologi ikke skulle trekkes tilbake, men at det ville bli fremlagt en tilleggsmelding. Regjeringen Harlem Brundtland ønsket å se spesielt på konklusjonene i St. meld. nr. 8 med hensyn på kryssing av artsgrenser, genteknologi i tilknytning til kjønnsceller, patentering og utsetting av organismer. Arbeidet ble lagt til et embetsmannsutvalg ledet fra Smk (EMBIO-2), samtidig som det skulle opprettes et ad hoc statssekretærutvalg også ledet fra Smk. Oppgaven ble senere overlatt til statssekretær Ole Berrefjord ved Smk. Fremdriften skulle sikre behandling i Stortinget i løpet av vårsesjonen St. meld. nr. 36 ( ) Tilleggsmelding om bioteknologi ble lagt frem 12. april 1991 og presentert på en pressekonferanse av statssekretær Jens Stoltenberg i Miljøverndepartementet. De to meldingene om bioteknologi (St. meld. nr. 8 og nr. 36) ble behandlet samtidig i Stortinget. Innstilligen fra kommunal- og miljøvernkomiteen forelå 24. mai Et år senere var to av forslagene i meldingene blitt en realitet: genteknologiloven var vedtatt og Bioteknologinemnda hadde sett dagens lys. Etikk og bioteknologi. I tilknytning til omtalen av stortingsmeldingene om bioteknologi, kan det være grunn til å nevne at det på tallet utviklet seg en bred, offentlig debatt om etikk og bioteknologi. Ledende representanter for etikkmiljøet ved universitetene gikk sammen med teologer, samfunnsvitere og realister inn i bioteknologidebatten. Møtet mellom profesjonene var et særlig interessant trekk ved denne debatten, som utvilsomt bidro til å skape en gjensidig forståelse og respekt for tankegang, begrepsapparat og argumentasjon i de ulike leirene. Bioteknologien ble slik sett en viktig arena for dialogen mellom humanister, statsvitere og realister i norsk samfunnsdebatt. Arkivmaterialet inneholder en artikkelsamling fra 1980-og 1990-tallet som fanger opp deler av denne debatten. Materialet er ikke valgt ut på noen systematisk måte, men inneholder dokumenter som det ofte ble henvist til, og som i ulike sammenhenger var anbefalt lesning. Enkelte av artiklene bidro utvilsomt til å forme politikernes oppfatning i spørsmål som ble tatt opp under arbeidet med stortingsmeldingene om bioteknologi og ved utformingen av oppgavene til Bioteknologinemnda. 6. Bioteknologinemnda 6.1 Innledning Forslaget om en offentlig nemnd for bioteknologi var et av de viktige signalene i St..meld. nr. 8 ( ) Om bioteknologi. Bioteknologinemnda ble oppnevnt av regjeringen Harlem Brundtland i statsråd 15. mars Nemnda var et frittstående organ og hadde 23 medlemmer (Tabell 4). Budsjettansvaret var lagt til Sosialdepartementet og mandatet omfattet bioteknologi i tilknytning til mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. Jeg ble oppnevnt som nemndas leder. 8

9 Tabell 4. Bioteknologinemndas medlemmer ved opprettelsen i 1991 Medlemmer Professor Viggo Mohr (leder) Underdir. Kari Selte Thybring-Gjedde Biskop Sigurd Osberg Ass. generalsekretær Liv Arum Rådgiver Grete Gjertsen Byråsjef Tore Riise Professor Torleiv Austad Yrkeshygeniker Kirsti Grevskott Professor Hans Prydz Professor Inge Lorang Backer Seksjonsleder Elen Mari Grande Professor Julie Skjæraasen Professor Kaare Berg Seksjonsjef Sigurd Gulbrandsen Direktør Wiktor Sørensen Direktør Kaare Baadsvik Professor Wenche Blix Gundersen Direktør Andres K. Ødegaard Nestleder Karen Baalsrud Seksjonsleder Åge Haugen Nestleder Grete Øverlier Konsulent Heidi Bente Hoel Draget Professor Ole D. Mjøs 6.2 Habilitet Habilitet var et spørsmål som tidlig kom på nemndas agenda. Spørsmålet ble for det første tatt opp i forbindelse med en diskusjon om et register over medlemmenes personlige verv og økonomiske interesser. I dette arbeidet søkte nemnda råd hos en av Norges fremste eksperter på området, professor Arvid Frihagen ved Universitetet i Bergen. Dernest ble nemndmedlemmenes habilitet tatt opp i et spørsmål fra Grete Knudsen (A) til sosialministeren i Stortinget 18. desember Hun spurte om nemnda hadde medlemmer med personlige, økonomiske interesser innenfor det felt nemnda skulle gi råd om. Helt konkret gjaldt spørsmålet mine patenter på medisinske anvendelser av krillenzymer. Jeg hadde imidlertid orientert Sosialdepartementet om mine faglige og økonomiske forhold før jeg ble utnevnt som leder, og departementet fant da ikke at opplysningene skapte noen problemer i forhold til mitt verv i nemnda. I tilknytning med denne saken ble jeg også forelagt en liste med konkrete spørsmål om habilitet fra journalist Kristin Aalen Hundsaker som jeg svarte på. 6.3 Organisering av nemndas virksomhet Den første fasen av nemndas virksomhet var preget av arbeidet med å etablere opplegg og rutiner for å følge opp viktige sider ved nemndas mandat. Jeg gikk selv sterkt inn i dette arbeidet, som ble betydelig styrket etter at Ruth Kleppe Aakvaag ble ansatt som daglig leder i nemnda og administrasjonen for øvrig kom på plass. Den andre, sentrale oppgaven var å utvikle en egnet arbeidsform for et organ besto av 23 medlemmer med meget forskjellig bakgrunn og faglig forankring. Utfordringen var her å finne smidige og inkluderende arbeidsrutiner og etablere et fellesskap preget av tillit og gjensidig forståelse. Løsningen ble i første omgang å opprette mindre arbeidsgrupper som gikk inn i sentrale, men avgrensede problemområder, etterfulgt av brede prosesser i plenum. Denne arbeidsformen ble prøvd ut i noen av de første, store oppgavene som nemnda fikk på sitt bord, slik som uttalelsen om genteknologiloven og utredningen om rettigheter til det befruktede egg. Vi var mange som høstet ny kunnskap og innsikt gjennom dette arbeidet, ikke minst takket være bidragene fra teologene, som på en åpen og fordomsfri måte klargjorde sentrale prinsipper og la grunnlaget for viktige beslutninger. Etter den første, innledende fasen fikk nemndas møter etter hvert en fastere form. I tillegg til ordinære, løpende saker kunne en stor del av møtene bli dominert av en enkelt, større sak, 9

10 eksempelvis en uttalelse nemnda skulle avgi. I tillegg la nemnda stor vekt på å bli orientert om utviklingen innenfor sitt innenfor sitt ansvarsområde, enten ved å invitere foredragsholdere eller ved at nemnda selv dro på institusjonsbesøk. Privatarkivet inneholder møteinnkallelser og referater som belyser nemndas møteform. 6.3 Evaluering av Bioteknologinemnda. Statskonsult gjennomførte på oppdrag av Sosialdepartementet en evaluering av Bioteknologinemnda i En vesentlig del av rapporten var av beskrivende art med opplysninger om bakgrunnen for opprettelsen av nemnda, mandatet, sammensetningen, budsjettet, møtevirksomheten etc. Den egentlige evalueringen hadde fått en langt mer meget beskjeden plass i rapporten. Av de momenter rapporten trekker frem, er det grunn til å merke seg konklusjonen om at nemnda i forhold til mandatet hadde utrettet mye for begrensede midler, og at det for et rådgivende organ som Bioteknologinemnda var et viktig mål å oppnå konsensus i behandlingen av saker. Jeg gikk ut av nemnda da jeg ble ansatt i Norges forskningsråd. Jeg beklager imidlertid at jeg måtte forlate arbeidet i nemnda i en så tidlig fase av prosessen med å bygge opp den nye institusjonen. Jeg synes imidlertid at viktige deler av nemndas arbeidsform falt på plass i løpet av den perioden jeg var med i arbeidet. Jeg satte i denne sammenheng pris på positive signaler både muntlig og i brevs form fra medlemmer som ga uttrykk for at nemnda var på riktig kurs. Jeg anså det som et godt valg å sette inn legen Julie Skjæråsen som min etterfølger som leder i nemnda, ikke bare på grunn av hennes personlige egenskaper, men også ut fra den betydning arbeidet med mennesker og bioteknologi etter hvert fikk i nemndas virksomhet. Ruth Kleppe Aakvaag var en selvskreven kandidat da den administrative lederen skulle ansettes, og hennes faglige styrke og store nettverk spilte en vesentlig rolle for de resultater nemnda oppnådde. 7. Bioteknologi i Norges Forskningsråd 7.1 Innledning Ved etableringen av Norges forskningsråd 1. januar 1993 ble de «gamle» forskningsråd lagt ned og oppgavene overført til Norges forskningsråd. Dette gjaldt også bioteknologisk forskning, som var blitt koordinert av Den nasjonale komité for bioteknologi under Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg (FSU). For å ta hånd om oppgavene i en overgangsperiode, hadde FSU i et vedtak av 25. november 1992 forlenget funksjonstiden for Den nasjonale komité for bioteknologi med inntil ett år. Alle de seks områdene i Norges forskningsråd finansierte bioteknologisk forskning som en del av sitt områdeansvar. Den største aktøren var uten sammenlikning området Bioproduksjon og foredling (BF) etterfulgt av Industri og energi (IE). Deretter fulgte Naturvitenskap og teknologi (NT) og Medisin og helse (MH), mens Miljø og utvikling (MU) og Kultur og samfunn (KS) sto for en beskjeden innsats. Behovet for å koordinere virksomheten mellom områdene var åpenbar. Det var også viktig å opptre samlet utad i saker som gjaldt Forskningsrådet som helhet. For å ivareta disse og andre oppgaver ble det besluttet å opprette et internt koordineringsutvalg for bioteknologi med medlemmer fra administrasjonen i områdene. Utvalget ble underlagt adm.direktør i Forskningsrådet med områdedirektøren for «Bioproduksjon og foredling» 10

11 som ansvarlig direktør for sekretariatsfunksjonen. Det innebar at jeg fikk ansvar for denne oppgaven innad i Forskningsrådet. 7.2 Arbeidsdeling Koordineringsutvalget for bioteknologi tok i første rekke opp spørsmål som berørte flere områder i Forskningsrådet, herunder den årlige søknaden om støtte til Biokjemisk kontaktmøte. I tillegg til å gi støtte var vanligvis en eller flere av direktørene i Forskningsrådet til stede på arrangementet og orienterte om Forskningsrådets tiltak og planer. Koordineringsutvalget ble også trukket inn i enkeltsaker hvor saksbehandlingsansvaret i Forskningsrådet allerede var fastlagt, men hvor det var viktig å orientere de andre områdene om saken, eller drøfte prinsipielle spørsmål som sakene reiste. 7.3 Strategi for bioteknologi Det var tidlig enighet om at Forskningsrådet skulle utarbeide en strategi for bioteknologi. Det fantes allerede flere innspill fra de «gamle» forskningsråd. I tillegg fikk Forskningsrådet en henvendelse fra Nærings- og energidepartementet som ba Forskningsrådet utarbeide en analyse av de muligheter bioteknologi åpner for næringslivet. Forskningsrådet oppnevnte i denne sammenheng et rådgivende utvalg for bioteknologi med professor Hans E. Krokan som leder, Christian Gilhuus Moe som nestleder og Christina Abildgaard som sekretær. Utvalget la i desember 1995 frem Perspektivanalyse og handlingsplan for bioteknologi Perspektivanalysen og handlingsplanen la grunnlaget for Forskningsrådets strategi for bioteknologi. Det lå som premiss at strategiprosessen skulle munne ut i en kortfattet strategiplan for bioteknologi som trakk opp utfordringer, forskningsbehov, mål, strategier og prioriteringer både for norsk forskning som helhet og for Norges forskningsråd som organisasjon. Arbeidet ble overlatt til en prosjektgruppe som besto av Bernt Bjordal og Christina Abildgaard støttet av Koordineringsutvalget for bioteknologi og med meg som ansvarlig direktør. I siste fase av arbeidet ble dessuten en ekstern referansegruppe med Anne-Lise Børresen, Steinar Pedersen og Knut Rønningen trukket inn i arbeidet. Ulike varianter av strategien ble utarbeidet mot slutten av 1996, hvoretter den endelige versjonen av Forskningsrådet Strategi for bioteknologi ble vedtatt av Hovedstyret i Forskningsrådet i februar I ettertid er det grunn til å konstatere at strategiarbeidet ble en langvarig prosess preget av mange innspill og klare partsinteresser i de seks områdene i Forskningsrådet. Det fremstår unektelig som et paradoks at veien frem til enighet skulle bli tyngre i Norges forskningsråd enn da de «gamle» forskningsrådene utarbeidet den nasjonale handlingsplan for bioteknologi i Mot slutten av 1990-tallet startet for øvrig planleggingen og realiseringen av FUGE, som skulle bli et uhyre viktig program som pekte fremover og mot en ny utvikling for norsk bioteknologisk forskning. Selv nådde jeg i 1999 åremålet for min direktørstilling i Forskningsrådet og fikk etter eget ønske ansvaret for planlegging, gjennomføring og drift av Forskningsrådets ordninger for kvalitet i forskning, herunder SFF, SFI og Fremragende yngre forskere. Men dette er en annen historie. 11

12 Vedlegg Uredning, planlegging og regulering av bioteknologi i Norge En stikkordsmessig oversikt over utvalgte utredninger, planleggingsprosesser og tiltak i offentlig regi knyttet til utviklingen av norsk bioteknologi fra 1970-årene frem til år Oppstillingen er foretatt av V. Mohr i april Bakgrunn Norske forskningsmiljøer begynner på midten av 1970-tallet å vurdere genteknologiske teknikker som et aktuelt forskningsverktøy. På 1980-tallet blir genteknologiske metoder i økende grad tatt i bruk som forskningsredskap. Samtidig er det stor oppmerksomhet knyttet til sikkerhetsmessige sider ved de nye metodene 1978 NAVF oppretter en komité for Forskning med arvestoffmolekyler. Rekombinant DNA forskning. Muligheter og kontroll (leder Søren Laland) 1981 Sosialdepartementet oppretter Kontrollutvalg for rekombinant- DNA-forskning (leder Wenche Blix Gundersen) 1984 St.meld. nr. 60 ( ). Om forskningen i Norge utpeker bioteknologi som et hovedinnsatsområde for forskning Forskningsrådene fremlegger planer for bioteknologi. NAVF: Opprustningsplan for genteknologi (leder Kjell Kleppe), NFFR: Bioteknologi -perspektiver og planer , NLVF: Handlingsplan for bioteknologisk forskning, NTNF: Aksjonsplan for industriens bruk av bioteknologi. NLVF: Rådgivende utvalg for genteknologisk forskning (leder Knut Rønningen) 1985 Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg oppretter Utvalg for å utrede forskningsrådenes samarbeidsplaner innen bioteknologi (leder Viggo Mohr). Utvalget avgir senere samme år Utkast til nasjonal handlingsplan for bioteknologi 1986 FSU oppretter FSUs komite for bioteknologi for gjennomføring av den nasjonale handlingsplan for bioteknologi (leder Viggo Mohr) 1986 Norge blir medlem av European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 1987 Sosialdepartementet utgir Retningslinjer for bruk av rekombinant DNA teknikk i Norge (utarbeidet under ledelse av Wenche Blix Gundersen) 1987 Regjeringen oppretter Bioteknologiutvalget (leder Inge Lorang Backer). Utvalget avgir i 1989 del-innstillingen Bioteknologi og patentering (NOU 1989: 8) og i 1990 del-innstillingen Moderne bioteknologi. Sikkerhet, helse og miljø (NOU 1990: 1) 1987 Nordisk Ministerråd oppretter en Programkomité for å utarbeide et nordisk bioteknologisk samarbeidsprogram (leder Viggo Mohr). Komiteen avgir i 1987 innstillingen Nordisk Bioteknologi. Forslag til samarbeidsprogram (Nord 1987:69) 1988 Nordisk Ministerråd oppretter Nordisk Programkomité for Bioteknologi (leder Viggo Mohr). Komiteen får i oppdrag å gjennomføre Nordisk Samarbeidsprogram for Bioteknologi St.meld. nr. 29 ( ) Om forskning. Satsingen på bioteknologi videreføres 1988 FSU gir Den nasjonale komité for bioteknologi i oppdrag å utarbeide en ny Nasjonal handlingsplan for bioteknologi

13 1989 FSU oppnevner Den nasjonale komité for bioteknologi med funksjonstid frem til (leder Viggo Mohr) 1989 Sosialdepartementet oppretter Utvalg for å utrede etiske retningslinjer for bio- og genteknologisk forskning og utvikling i human sammenheng (leder Julie Skjæraasen). Utvalget avgir i 1991 innstillingen Mennesker og bioteknologi (NOU 1991: 6) 1989 Statsminister Gro Harlem Brundtland redegjør i Stortinget for retningslinjer for gen- og bioteknologi 1990 Uttdannings- og forskningsdepartementet oppnevner de nasjonale, forskningsetiske komiteer for henholdsvis medisin, naturvitenskap og teknologi og samfunnsvitenskap og humaniora St.meld. nr. 8 ( ). Om bioteknologi og St.meld. nr. 36 ( ). Tilleggsmelding om bioteknologi fremlegges. Meldingsarbeidet ledes fra Statsministerens kontor med Viggo Mohr som tilknyttet, faglig rådgiver 1993 Forskningsrådsreformen settes ut i livet. De fem norske forskningsråd legges ned og oppgavene overføres til det nyopprettede Norges forskningsråd. Den Nasjonale komité for bioteknologi erstattes av Koordineringsutvalg for bioteknolgi, hvor sekretariatsfunksjon underlegges områdedirektøren for Bioproduksjon og foredling. Styresystemet i Forskningsrådet konkretiserer satsingen på bioteknologi i regi av områdene 1997 Statskonsult fremlegger på oppdrag av Sosial- og helsedepartementet Evaluering av Bioteknologinemnda. En gjennomgang av Bioteknologinemndas virksomhet 1997 Hovedstyret i Norges forskningsråd vedtar Strategi for bioteknologi. Strategiarbeidet ble ledet av Viggo Mohr og bygger i stor grad på Perspektivanalyse og handlingsplan for bioteknologi utarbeidet av et utvalg ledet av Hans Krokan Sosialdepartementet oppnevner Bioteknologinemnda ( leder Viggo Mohr). Han avløses av nestleder Julie Skjæraasen i 1993). Ruth Kleppe Aakvaag ansettes som leder av sekretariatet Ot prp nr 8 ( ). Om lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer 1992 St.meld. nr. 36 ( ) Forskning for fellesskapet. Om forskning. Bioteknologi beholdes som et av ni innsatsområder, men innsatsområdene tones ned som forskningspolitisk virkemiddel 1993 Bred evaluering av Den nasjonale handlingsplan for bioteknologi

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 27/17 23.02.2017 Dato: 08.02.2017 Arkivsaksnr: 2007/8109 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt DigiRogland

Sluttrapport. Forprosjekt DigiRogland Sluttrapport Forprosjekt DigiRogland 30.08.2018 Forprosjektets oppstart og gjennomføring 23. mai 2017 ble det avholdt oppstartmøte i forprosjektet «Samordnet regional digitalisering», senere navngitt «DigiRogaland».

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12. NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat og oppnevning

Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12. NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat og oppnevning DEN NORSKE KIRKE KR 71/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12 NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 9/18 15.02.2018 Dato: 02.02.2018 Arkivsaksnr: 2017/11775 Mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget Henvisning til

Detaljer

Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer

Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer Bjørn K. Myskja, nestleder Bioteknologirådet Professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer Den norske genteknologiloven regulerer innesluttet

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Statsbudsjettet Norges forskningsråd - tildelingsbrev

Statsbudsjettet Norges forskningsråd - tildelingsbrev Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 18/4002-4 20.12.2018 Statsbudsjettet 2019 - Norges forskningsråd - tildelingsbrev 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Tre nivåer Overordnet budsjettnivå Programnivå Prosjektnivå Tre nivåer Overordnet

Detaljer

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning l Formål Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 2 Uavhengighet

Detaljer

Regelrådets uttalelse. Om: Høring for NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Ansvarlig: Finansdepartementet

Regelrådets uttalelse. Om: Høring for NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Ansvarlig: Finansdepartementet Regelrådets uttalelse Om: Høring for NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Ansvarlig: Finansdepartementet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo 18/1250 18/00071-14.06.2018

Detaljer

FUGE II (Funksjonell genomforskning i Norge) ( )

FUGE II (Funksjonell genomforskning i Norge) ( ) FUGE II (Funksjonell genomforskning i Norge) (2007 2011) FUGE Ett av syv Store Programmer i Forskningsrådet. Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo Praktiske opplysninger Konferansen holdes

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU

INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU 20.03.18 PROSESS OG FRAMDRIFT Bestilling: Vedtak i FU 20.03.18: Fylkesrådmannen bes utarbeide et handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Betydningen av tidlig og langsiktig forankring i institusjonenes ledelse

Betydningen av tidlig og langsiktig forankring i institusjonenes ledelse Betydningen av tidlig og langsiktig forankring i institusjonenes ledelse Finn-Eirik Johansen, visedekan for forskning, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Etablering av forskningsinfrastruktur

Detaljer

FS ønsket at Etisk Råd skulle informeres om saken herunder FS behandling.

FS ønsket at Etisk Råd skulle informeres om saken herunder FS behandling. 33/11 ORIENTERINGSSAKER Presidenten: Redegjorde for at det har vært krevende for NIF å få tilbakelevert to av bronsemedaljene og at den siste først ble funnet og innlevert flere måneder etter fristen.

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/19 29.08.2019 Dato: 23.08.2019 Arkivsaksnr: 2019/4945 Innspill til høringsuttalelse - stortingsmelding om arbeidsrelevans Henvisning

Detaljer

Olje og gass programmet OG

Olje og gass programmet OG Olje og gass programmet OG Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim AVSLUTNING Forskningsrådets oppgaver Forskningspolitisk rådgiver for regjeringen, departementene og andre institusjoner og miljøer

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 66/13 Sak nr.: 2010/10116 Møte: 26.09.2013 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet.

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/4568-4 06.01.2017 Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon Vurderingskriterier Kapasitetsløft FORREGION Ekspertpanelet vurderer: - Strategisk forankring - Næringsmessig relevans - Nasjonal kompetansebygging - Gjennomføringsevne - ddisjonalitet - Relevans i forhold

Detaljer

Høringsnotat. 1. Bakgrunn

Høringsnotat. 1. Bakgrunn Høringsnotat 1. Bakgrunn Allerede i budsjettproposisjonene for 2006 og 2007 varslet KD at man ville se på hvordan forvaltningsansvaret for REKene burde organiseres. Behovet for en slik utredning ble hovedsakelig

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer Forskningsetisk forum 18.9.2015

Forskningsetiske retningslinjer Forskningsetisk forum 18.9.2015 Forskningsetiske retningslinjer Forskningsetisk forum 18.9.2015 Fredrik Engelstad Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Profesjonsetikkens nødvendighet Moderne samfunn er avhengige

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Vedtak truffet etter ny vurdering Karantenenemnda har kommet til at vedtaket av 19. desember 2018 opprettholdes.

Vedtak truffet etter ny vurdering Karantenenemnda har kommet til at vedtaket av 19. desember 2018 opprettholdes. KARANTENENEMNDA Per Sandberg Vår dato Deres dato Vår referanse 16.01.2019 21.12.2018 2018/21 Avgjørelse om brudd på ilagt karantene ny vurdering Det vises til din e-post av 21. desember 2018 der du har

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 133/17 30.11.2017 Dato: 13.11.2017 Arkivsaksnr: 2017/12557 Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne Balansen mellom tillit og kontroll Berit Rokne Grunnleggende verdier for akademisk virksomhet åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet Ikke plagiere Ikke fabrikkere ikke forfalske kritisk diskusjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Rudi Dreyer, Barbra Noodt.

Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Rudi Dreyer, Barbra Noodt. Møte 7-2011 Referat Tid: Mandag 31. januar og kl.0930-1800 (sak 1-11 t.o.m. sak 6-11) Tirsdag 1. februar 2011 kl.0900-1700 (sak 7-11) Sted: Kunnskapsdepartementet, Y-blokka, møterom Y-1000. Til stede:

Detaljer

UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning

UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning Innledning Kirkerådet arbeider med å formulere et regelverk kirkeordningen for Den norske kirke som skal erstatte den nåværende lovregulering av kirkens

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere KR 07/02 Frikjøp av rådsledere Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Snåsa Møtedato 20.-21.02.2002 11.-12.02.2002 05.-07.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

15/ /9-eal

15/ /9-eal Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 15/5421 2 16/9-eal 29.01.2016 Evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland Vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller. - Et fundament for sosiale investeringer

Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller. - Et fundament for sosiale investeringer Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller - Et fundament for sosiale investeringer Lov om folkehelse for fylkeskommuner Lov om folkehelse.en lobbyprosess sett

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Ekspertgruppa om lærerrollen. Siw Skrøvset 2016

Ekspertgruppa om lærerrollen. Siw Skrøvset 2016 Ekspertgruppa om lærerrollen Siw Skrøvset 2016 Disposisjon Hva er Ekspertgruppa? Hvorfor en slik gruppe? Hvem har vært med og hvem har ikke vært med? Rapportens inndeling Sluttrapporten: anbefalingene

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

I 10 års avtalen (charteret) om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) framgår det i avsnitt 2, nest siste ledd, at

I 10 års avtalen (charteret) om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) framgår det i avsnitt 2, nest siste ledd, at MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-39/09: V-11/09: EVALUERING AV 10 ÅRS AVTALEN / CHARTERET VEDR I 10 års avtalen 2007-2017 (charteret) om () framgår det i avsnitt 2, nest siste ledd, at Charteret skal evalueres

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04 Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Forskningsreguleringsutvalget v/simonsen Sosial- og helsedirektoratet FSH Pb. 8054 Dep 0031 OSLO Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Detaljer

Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Vår ref.: 2013/154 Deres ref.: 17/829- Dato: 15.09.2017 Bioteknologirådet har mottatt Kunnskapsdepartementets

Detaljer