Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 17:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 17:30"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 17:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø Medlem SP Mette Lillegård Medlem AP Håvard Ole Holstaa Medlem AP Jarle Solbu Medlem AP Kjell Magne Grave Varaordførar AP Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes Thor Arne Heggtveit Medlem SP Hilde Alice Vågslid Ordførar AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Einar Hovden Medlem AP Ellen O Jakobsen Medlem KRF John Utigard Medlem TH Olav Storåslid Medlem AP Solbjørg Frantzen Medlem AP Bjørn Bergheim Medlem AP Arne Nordbø Medlem AP Tone Sofie Dale Solvang Medlem SP Svein Erik Hagen Medlem TH Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Lunde Skaalen MEDL TH Birger Nygård MEDL SP Halvard Blomhaug MEDL TFRP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anne Vadder Midtbø Birger Nygård SP Gudrun Vangsnes Øvrebø Tone Lunde Skaalen TH Ingen vara Halvard Blomhaug TFRP

2 Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Brit Houge Rådmann Siv Ella Bekk Konsulent Protokollunderskrifter:

3 Saksliste Utvalssaksnr FO 14/5 Innhald Interpellasjon Interpellasjon om dialektbruk blant barn og unge Lukka Politiske saker til handsaming PS 14/75 Etablering av næringshage på Dalen PS 14/76 123/7 - Rehabilitering av VA-ledningar PS 14/77 Auke av kommunale gebyr 2015 PS 14/78 Møteplan Tokke kommune 2015 PS 14/79 Investeringsbudsjettet ny revidering, budsjettjustering PS 14/80 Budsjett 2015 og ØP/Handlingsprogram Eivind Skimmeland (elev ved kulturskulen i Tokke) sang og spela gitar. Dagfinn Midtbø tala i høve 50-års jubileet til Tokke kommune. Utdeling av Tokke kommune sin verne- og restaureringspris for 2014 v/leiar av utviklingsutvalet Bjørn Bergheim. Prisen vart tildela Anne Omdal Skeie og Trond Skeie

4 Interpellasjon FO 14/5 Interpellasjon om dialektbruk blant barn og unge Saksprotokoll i Kommunestyret Ordførar svara på interpellasjonen: Eg er enig i at Vest-Telemark- målet er ein vitig del av identiteten for mange i Tokke. Me har og ein fin blanding av dialektar i kommunen då det er mange innflyttarar frå ulike delar av landet. Difor trur eg det er viktig med ein fin balansegang når det gjeld fokus på Vest-Telemark dialekta i barnehage og skule. For nokon er det vanskeleg nok med nynorsk som er skriftmålet i kommunen. I oppvekstetaten seier dei dette om temaet: I læreplanens generelle del heiter det at skulen skal sikre kunnskap i kulturarv og identitet. Innan det begrepet ligg og vårt lokale talemål. I barnehagen og skulen har me tilsette med ulike målføre. Tokke kommune har nynorsk som skriftspråk, jf. Opplæringslova. Skriftspråket vil så vere den til ein kvar tid gjeldande rettskrivingsstandard for nynorsk. Lærebøkane er på nynorsk, men det er nokre unntak der det kan krevjast læreverk på andre målføre, med heimel i opplæringslova. Barnehagane og skulane gjer i det daglege følgjande, med omsyn til å halde på vårt lokale målføre: Val av lokale songar Nytte målføre vårt der det er naturleg, sett i samanheng med læreplanane i ulike fag. Kommunestyret i Tokke gjorde eut samrøystes vedtak den 14. oktober d.å. i høve Rullering av barne- og ungdomsplanen og vedtok samrøystes fylgjande: G-3: Målpolitisk handlingsplan Mål: Ungane er stolte av dialekten sin og ser det verdfulle med nynorsk skrift- og talemål. Oppgåve: - Realisere målpolitisk handlingsplan. -Prioritere nynorsk skrift- og talemål i barn og unge sitt møte med kommunale instansar. Tidsplan: Kontinuerleg Ansvarleg: Sentraladministrasjonen/Oppvekstetaten/Plan, næring og kulturetaten/opplæringsstadene. Eg synes interpellanten har gode idear til korleis ein kan ta vare på og setje fokus på dialekten vår og dette vil eg bringe vidare til oppvekstetaten og oppvekstutvalet. Dalen 9. desember 2014

5 Hilde Alice Vågslid Ordførar

6 Politiske saker til handsaming PS 14/75 Etablering av næringshage på Dalen Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune set i gang arbeid med etablering av næringshage på Dalen, med utgangspunkt i forstudiet frå VTNU Tokke kommune avset kr ,- i prosjektutviklingsmidlar for 2015, samt 4,0 mill i investeringsmidlar til næringshagebygg i Rådmannen får fullmakt til å jobbe vidare med arbeidet ut frå skissert opplegg i forstudiet, og kjem attende med sak i kommunestyret som gjeld kommunen sitt engasjement og roller i drivar- og eigedomsselskap. 4. Rådmannen skal orientere formannskapet om framdrift og viktige avklaringar undervegs i arbeidet. Saksprotokoll i Kommunestyret Tone Dale Solvang tok opp spørsmålet om ho var ugild i saka. Kommunestyret ved tok samrøystes at Solvang vart ugild i saka. Solvang gjekk frå under handsaming av saka. Vararepresentant Steinar L. Mandt tok del under handsaming av saka. Vest-Telemark næringsutvikling AS v/ dagleg leiar Haldor Kaasin og prosjektleiar i Vest-Telemark næringsutvikling Halfdan Haugan møtte under handsaming av saka. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke 1. Tokke kommune set i gang arbeid med etablering av næringshage på Dalen, med utgangspunkt i forstudiet frå VTNU Tokke kommune avset kr ,- i prosjektutviklingsmidlar for 2015, samt 4,0 mill i investeringsmidlar til næringshagebygg i Rådmannen får fullmakt til å jobbe vidare med arbeidet ut frå skissert opplegg i forstudiet, og kjem attende med sak i kommunestyret som gjeld kommunen sitt engasjement og roller i drivar- og eigedomsselskap. 4. Rådmannen skal orientere formannskapet om framdrift og viktige avklaringar undervegs i arbeidet. PS 14/76 123/7 - Rehabilitering av VA-ledningar Rådmannen si tilråding: Rehabilitering av VA-leidning på Hallbjønnsekken kan utførast ved hjelp av overførte midlar, inntil kr ,-. Overførast frå prosjekt 6225 Leidningsnett Dalen til nytt prosjekt Leidningsnett Hallbjønnsekken Sør.

7 Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Rehabilitering av VA-leidning på Hallbjønnsekken kan utførast ved hjelp av overførte midlar, inntil kr ,-. Overførast frå prosjekt 6225 Leidningsnett Dalen til nytt prosjekt Leidningsnett Hallbjønnsekken Sør. Saksprotokoll i Formannskapet frå Utviklingsutvalet: Rehabilitering av VA-leidning på Hallbjønnsekken kan utførast ved hjelp av overførte midlar, inntil kr ,-. Overførast frå prosjekt 6225 Leidningsnett Dalen til nytt prosjekt Leidningsnett Hallbjønnsekken Sør. Utviklingsutvalets vedtak vart tilrådd samrøystes vedteke. Rehabilitering av VA-leidning på Hallbjønnsekken kan utførast ved hjelp av overførte midlar, inntil kr ,-. Overførast frå prosjekt 6225 Leidningsnett Dalen til nytt prosjekt Leidningsnett Hallbjønnsekken Sør. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Rehabilitering av VA-leidning på Hallbjønnsekken kan utførast ved hjelp av overførte midlar, inntil kr ,-. Overførast frå prosjekt 6225 Leidningsnett Dalen til nytt prosjekt Leidningsnett Hallbjønnsekken Sør. PS 14/77 Auke av kommunale gebyr 2015 Rådmannen si tilråding: Vatn- og avløpsavgifter, renovasjonsavgifter, gebyr for plan- og byggesakshandsaming samt gebyr for handsaming etter Matrikkellova (oppmålingstenester) vil med dette bli ilagt ei auke på 15 % samt 2,4 % tillegg for prisauke gjennom 2014.

8 Nytt gebyr for frådeling av tilleggsareal m2 blir lagt inn med same pris som grensejustering. Over 500 m2 blir gebyret som ved ny frådeling. Dei nye gebyra/avgiftene vert gjeldande frå Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg frå Rådmannen om endring i 1. avsnitt til: Vatn- og avløpsavgifter, renovasjonsavgifter, gebyr for plan- og byggesakshandsaming samt gebyr for handsaming etter Matrikkellova (oppmålingstenester) vil med dette bli ilagt ei auke på 15 %. Framlegg frå Birger Nygård: Punktet om auke av kommunale avgifter vert redusert frå 15% til 10% for Framlegget frå Birger Nygård fall med 4 mot 3 røyster. Tilrådinga frå Rådmannen med endra 1. avsnitt vart samrøystes tilrådd vedteke. Vatn- og avløpsavgifter, renovasjonsavgifter, gebyr for plan- og byggesakshandsaming samt gebyr for handsaming etter Matrikkellova (oppmålingstenester) vil med dette bli ilagt ei auke på 15. Nytt gebyr for frådeling av tilleggsareal m2 blir lagt inn med same pris som grensejustering. Over 500 m2 blir gebyret som ved ny frådeling. Dei nye gebyra/avgiftene vert gjeldande frå Saksprotokoll i Formannskapet frå Utviklingsutval: Vatn- og avløpsavgifter, renovasjonsavgifter, gebyr for plan- og byggesakshandsaming samt gebyr for handsaming etter Matrikkellova (oppmålingstenester) vil med dette bli ilagt ei auke på 15. Nytt gebyr for frådeling av tilleggsareal m2 blir lagt inn med same pris som grensejustering. Over 500 m2 blir gebyret som ved ny frådeling. Dei nye gebyra/avgiftene vert gjeldande frå (renovasjonsutgifter vert fjerna i fyrste avsnitt) Tillegsframlegg frå rådmannen: Renovasjonsutgiftene vert ikkje auka, slamutgiftene vert auka med 34%, jfr vedtak i Renovest AS.

9 Utviklingsutvalets vedtak vart tilrådd samrøystes vedteke med endring i fyrste avsnitt og tilleggsframlegg frå rådmannen. Vatn- og avløpsavgifter, gebyr for plan- og byggesakshandsaming samt gebyr for handsaming etter Matrikkellova (oppmålingstenester) vil med dette bli ilagt ei auke på 15 %. Nytt gebyr for frådeling av tilleggsareal m2 blir lagt inn med same pris som grensejustering. Over 500 m2 blir gebyret som ved ny frådeling. Dei nye gebyra/avgiftene vert gjeldande frå Renovasjonsutgiftene vert ikkje auka, slamutgiftene vert auka med 34%, jfr vedtak i Renovest AS. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke, men slik at orda: «Renovasjonsutgifter og slamutgifter vert bytt ut til «Renovasjonsavgifter og slamavgifter.» Vatn- og avløpsavgifter, gebyr for plan- og byggesakshandsaming samt gebyr for handsaming etter Matrikkellova (oppmålingstenester) vil med dette bli ilagt ei auke på 15 %. Nytt gebyr for frådeling av tilleggsareal m2 blir lagt inn med same pris som grensejustering. Over 500 m2 blir gebyret som ved ny frådeling. Dei nye gebyra/avgiftene vert gjeldande frå Renovasjonsavgiftene vert ikkje auka, slamavgiftene vert auka med 34%, jfr vedtak i Renovest AS. PS 14/78 Møteplan Tokke kommune 2015 Rådmannen si tilråding: Møteplanen vert godkjent med dei ev endringar som kjem fram i møtet. Saksprotokoll i Kommunestyret Til møtet låg det føre endra tilråding frå rådmannen (som var sendt ut til medlemane på mail ) Det er lagt ved ei skisse der det er lett å sjå endringane. Her er grunngjeving for dei endringane som ligg i alternativt framlegg: 1. Kommunestyret i april: 21. april. Dette for å unngå at ordførar får møtekollisjon med KS Fylkesstyre som er 28.april.

10 2. Kommunestyret i juni: 16.april. Korrigering. Den 17. er ein onsdag. 3. Kommunestyret i september: 22.september. For å få ei veke mellom valet september og neste kommunestyre. 4. Kommunestyret i oktober: 13.oktober. Ei veke seinare, då 6.oktober er i haustferien. Tilsvarande flyttast formannskapet og admu til 21.oktober. 5. Kommunestyret i desember: 15.desember, som framlegget. Her er det ikkje foreslått endring, men det har kome tilbakemeldingar på at 15.desember er for seint. Det er difor sett opp alternativ dato for kommunestyret ( 8.des.) og formannskapet (2.des.) dersom kommunestyret ynskjer å framskynde desembermøta. Kommunestyret vedtok samrøystes endringane frå rådmannen sendt ut på mail, dagsett Møteplanen vert godkjent med dei endringane rådmannen la fram. PS 14/79 Investeringsbudsjettet ny revidering, budsjettjustering Rådmannen si tilråding: 1. Investeringsbudsjettet for 2014, kolonne B i tabell 1 blir budsjettjustert slik kolonne C syner. - Tilleggsinvesteringane blir finansiert ved bruk av unytta lånemidlar kr og momskompensasjonen kr Nettoinntekt frå sal av kommunale bustader og eigedom i 2014 kr blir avsett til bunde investeringsfond: Budsjettjustering kr Kredit *** kr Kredit kr Debet 3. Administrasjonen får fullmakt til å prioritere rekkefylgja vedkomande finansiering av investeringane. Saksprotokoll i Kommunestyret Til møtet låg det føre fylgjande mail frå økonomisjef, dagsett : «Tilrådinga frå rådmannen bør endrast litt, i pkt. 2 er det m.a. ein skrivefeil skal vere ubunde investeringsfond, ikkje bunde. Summen kan også aukast med om lag kr. 1 mill, då eit nytt hussal kjem i orden straks. Tilrådinga i pkt. 2 skulle då bli: Endra pkt. 2: Nettoinntekt frå sal av kommunale bustader og eigedom i 2014 kr blir avsett til ubunde investeringsfond: Budsjettjustering kr Kredit *** kr Kredit kr Debet kr Debet» Rådmannen si tilråding inklusiv endra pkt 2 (nemnt ovanfor) vart samrøystes vedteke.

11 1. Investeringsbudsjettet for 2014, kolonne B i tabell 1 blir budsjettjustert slik kolonne C syner. - Tilleggsinvesteringane blir finansiert ved bruk av unytta lånemidlar kr og momskompensasjonen kr Nettoinntekt frå sal av kommunale bustader og eigedom i 2014 kr blir avsett til ubunde investeringsfond: Budsjettjustering kr Kredit *** kr Kredit kr Debet kr Debet 3. Administrasjonen får fullmakt til å prioritere rekkefylgja vedkomande finansiering av investeringane. PS 14/80 Budsjett 2015 og ØP/Handlingsprogram Rådmannen si tilråding: Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP.

12 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Framlegg nr. 1 Anne V. Midtbø og Laila Taraldlien sette fram fylgjande framlegg: Nytt tiltak Pedagogisk rådgjevar Kostnaden må gjerast innanfor eigen ramme. Framlegget vart forkasta med 3 mot 3 røyster. Leiaren si dobbeltrøyst vert då gjeldande. Framlegg nr. 2 Anne V. Midtbø og Laila Taraldlien sette fram fylgjande framlegg: Innsparingstiltak Nærbarnehage går ut av budsjettet, og alternativ til innsparing kjem seinare.

13 Framlegget vart forkasta med 3 mot 3 røyster. Leiaren si dobbeltrøyst vert då gjeldande. Framlegg nr. 3 Tokke Høgre og Tokke AP sette fram fylgjande framlegg: Datautstyr i skulane kr kr kr Framlegget frå Tokke Høgre og Tokke AP vart tilrådd vedteke med 4 mot 2 røyster Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Planområde 2 OPPVEKST, rådmannens prioritering av tiltak og innspapringar. Framlegg nr. 3 Datautstyr i skulane kr kr kr Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si tilråding vert teke til orientering med fyljande merknad: 15 % på kommunale avgifter vil REF anbefale sette ned til MAX 10 % og behovsprøva. 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma.

14 c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet.

15 Merknad: 15 % på kommunale avgifter vil REF anbefale sette ned til MAX 10 % og behovsprøva. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Framlegg frå Tokke AP, Tokke H og Tokke KrF: Avtalefesta permisjon på kr ,- er ikkje eit nytt tiltak, men høyrer inne under ramma. Finansiering av nye tiltak på kr ,-, vert dekt opp innanfor ramma. Ingen endringsforslag ved rådmannens tilråding for planområde 3B - omsorg Framlegget vart tilrådd samrøystes vedteke. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget.

16 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Avtalefesta permisjon på kr ,- er ikkje eit nytt tiltak, men høyrer inne under ramma. Finansiering av nye tiltak på kr ,-, vert dekt opp innanfor ramma. Ingen endringsforslag ved rådmannens tilråding for planområde 3B - omsorg Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg 1 Birger Nygård sette fram fylgjande endringsframlegg: Punktet om auke av kommunale avgifter vert redusert frå 15% til 10% for Framlegg 2 Bjørn Bergheim sette fram fylgjande framlegg: Arbeidet med Lårdal Bygdesoge vert avslutta etter , etter trykking av 3 bind Høydalsmo sokn. Røysting: Framlegg 1 frå Birger Nygård fall med 3 mot 4 røyster.

17 Framlegg 2 frå Bjørn Bergheim vart tilrådd vedteke med 5 mot 2 røyster. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Arbeidet med Lårdal Bygdesoge vert avslutta etter , etter trykking av 3 bind Høydalsmo sokn. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval Amu tek budsjettframlegget til orientering. Framlegg frå AMU: Amu vil peike på at kommunen skal fortsetje det gode samarbeid for å få til den ønska utviklingen, og at det er eit felles ansvarfor leiinga og tilsette å ta vare på og utvikle eit godt arbeidsmiljø. Amu vil peike på at kommunen skal fortsetje det gode samarbeid for å få til den ønska utviklingen, og at det er eit felles ansvar for leiinga og tilsette å ta vare på og utvikle eit godt arbeidsmiljø. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Rådmannen si tilråding vart tilrådd samrøystes vedteke. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret.

18 d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet.

19 Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen la fram i møtet korrigera tabell 1 budsjett 2015 og økonomiplan , budsjettskjema 1a og 1b tabell 6 og budsjettskjema 2a og2b tabell 7 som fyljer saka til kommunestyret. Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, AP: 1. Utbygging av bryggjeområde Kr i Investeringsbudsjettet som er avsett i 2015 og 2016 vert skuva til 2017 og Tilleggsframlegg til rådmannens innstilling i planområde 2, oppvekst. Skulemat for ungdomsskulen skal og innførast ved Høydalsmo skule. Framlegg frå Thor Arne Heggtveit, SP: 1. Planområde 2, oppvekst: Nytt tiltak 2.1 Auke omfanget på pedagogisk rådgjevar frå til 30% går ut. 2. Innsparingstiltak 2.1 Fjerne prinsippet om opptak i nærbarnehagen går ut. Framlegg frå rådmannen: Rådmannen trekkjer attende framlegg om å opne skjerma avdeling i neste års budsjett, for å gjennomføre ei ny vurdering i samband med ressursgjennomgangen i helse og omsorg. Målet er eit like godt eller betre tilbod til dei eldre og demente som det Tokke kommune har i dag. Det vart røysta over framlegg 1. til Thor Arne Heggtveit, SP Framlegget fall med 2-5 røyster. Framlegg 2. til Thor Arne Heggtveit, SP vart samrøystes tilrådd vedteke. Framlegg frå rådmannen vart samrøystes tilrådd vedteke. Framlegg 2. til Hilde Alice Vågslid, AP vart samrøystes tilrådd vedteke. Framlegg 1. til Hilde Alice Vågslid, AP vart samrøystes tilrådd vedteke. Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke med dei endringane som vart fremma. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev

20 høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter.

21 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Fjerne prinsippet om opptak i nærbarnehagen går ut. Skulemat for ungdomsskulen skal og innførast ved Høydalsmo skule. Rådmannen trekkjer attende framlegg om å opne skjerma avdeling i neste års budsjett, for å gjennomføre ei ny vurdering i samband med ressursgjennomgangen i helse og omsorg. Målet er eit like godt eller betre tilbod til dei eldre og demente som det Tokke kommune har i dag. Utbygging av bryggjeområde Kr i Investeringsbudsjettet som er avsett i 2015 og 2016 vert skuva til 2017 og Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmann og økonomisjef orienterte i saka. Fellesframlegg i høve formannskapets innstilling, frå Tokke Arbeiderparti, Tokke Høgre og Tokke KrF: Planområde 1: Nytt tiltak 1.3 Lærlingar Blir auka med kr ,- Nytt tiltak 1.4 Støttekontaktar Blir auka med kr ,- Innsparingstiltak 1.1. Tilskot til kjøp av bustad Innsparingstiltaket går ut. Kostnad kr ,- Totalt kr ,- som vert inndekt ved ytterlegare generell innsparing på etaten. Planområde 2: Skulemat for u-trinn Høydalsmo Skule, kostnad kr ,- Frukt og grønt klasse ved alle skulane, kr ,- Nytt tiltak 2.1. Auke omfanget av pedagogisk rådgjevar 20% går ut. Mindre kostnad på kr ,-. Innsparingstiltak 2.2 Sommarlukking av barnehagen på Byrte, Åmdals Verk og Lårdal. Ca. kr ,-. Innsparing kr ,- Planområde 3a og 3b: Innsparingstiltak 3a1. Reduksjon i psykisk helse går ut. Kr ,- Innsparingstiltak 3a2. Reduksjon i hjelpepersonell legekontor 20% stilling, går ut kr ,-

22 Innsparingstiltak 3a3. Fjerning av diabetes sjukepleiar 20% går ut. Kr ,- Økning kr ,- Nytt tiltak 3b1. Skjerma avdeling alt 1 går ut. Kr ,- i mindre kostnader. Innsparingstiltak 3b1 30% reduksjon i adm kr ,- Innsparingstiltak 3b2 20% stilling reduksjon som burettleiar kr ,- Innsparingstiltak for 3a og 3b: Generell Innsparing kr ,- Innsparing kr ,- Total Innsparing kr ,- INVESTERINGSPLAN Planområde Kommunale vegar inkl. fast dekke Nytt låsesystem kommunale bygg Ny mannsskapsbil brannvesenet 550 Finansiering: 2015, økning i forhold til rådmannens budsjett, Kr ,- dekkes ved økt låneopptak Håvard Holstaa John Utigard Ellen O. Jakobsen TOKKE ARBEIDERPARTI TOKKE HØGRE TOKKE KRF. Tokke Senterparti sitt framlegg til budsjett og handlingsprogram for Tokke kommune 2015, tillegg/endringar til formannskapet si tilråding: Tokke Senterparti Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram Tokke

23 kommune 2015 Oversikten visar tillegg/endring til Formannskapet sitt vedtak Driftsbudsjett Punkt Planområde 2 Oppvekst Sum Innsparing 2.1 Auke omfanget på pedagogisk rådgjevar frå med 30% Dette tiltaket går ut. Sum innsparing Planområde 2 Oppvekst Punkt Planområde 4 Plan, næring og kultur Sum Nye tiltak Nytt Lårdal Ungdomsklubb - Tilskot til drift av bygg Sum nytt tiltak Planområde 4 Plan, næring og kultur Inndekning blir å auke kravet til generell innsparing. Sum innsparing i driftsbudsjettet 2015 i tillegg til Formannskapets vedtak Investeringsplan 2015 Punkt Planområde 5 Teknisk Sum Nye tiltak Nytt Ny mannskaps- og røykdykkarbil til Brannvernet Sum nytt tiltak Planområde 5 Teknisk Sum nye tiltak i investeringsplan 2015 i tillegg til Formannskapets vedtak Handlingsprogram 2015 Punkt Planområde 2 Oppvekst Nye tiltak Evaluering av avbøtande tiltak i samband med endring av skulestruktur Utfordringar og tiltak

24 I samband med strukturendringa var sentrale punkt at skulearrangement også blei sikra i grendene, likt tilbod om leksehjelp for alle (I høve til skyss), avbøtande tiltak for å redusere elevars totale tidsbruk (skule/fritid) og sikker skuleskyss/skuleveg for alle. Dette var døme på tiltak som skulle vere avbøtande i høve til auka ulemper i strukturendringa. Kommunestyret skal ha ei orientering om status i høve til desse, og andre relevante, tiltaka. Kommunestyret vil ha saka tidleg på nyåret 2015, slik at evenutelle korreksjonar kan gjerast for komande skuleår. Mål Kvalitetsikre at endringane i skulestrukturen gjev alle elevane i kommunen det same tenestetilbodet. Punkt Planområde 4 Plan, næring og kultur Nye tiltak Vidare utvikling av næringsareal i Høydalsmo Utfordringar og tiltak Det må organiserast eit prosjekt som må sjå på moglegheiten for å auke aktiviteten på det nye næringsarealet i Høydalsmo. Forslag til organisering, konkrete tiltak og økonomisk ramme må leggast fram for Formannskapet i løpet av fyrste halvår Mål Styrke eksisterande arbeidsplassar, samt bidra til å utvikle nye Etterbruk av kommunale bygningar utan tenesteproduksjon Utfordringar og tiltak Etter strukturendringar i Oppvekst- og Omsorgsetaten har kommunen bygg (eller delar av bygg) som nå ikkje blir nytta til kommunal tenesteproduksjon. Det må gjerast eit arbeid for å sjå om desse kan nyttast til å skape utvikling i dei ulike grendene, og særleg med tanke på småskala verksemder. Mål Etterbruk av bygningar og ny aktivitet i grendene. Punkt Planområde 5 Teknisk Nye tiltak (Tar oppatt pkt i HP for 2014) V/A anlegg Hallbjønnsekken Utfordringar og tiltak Halde fram utgreiingsarbeid for V/A - Hallbjønnsekken. Målsetjing knytt til utvikling av utbyggingsområda på Skafsåheia. Mål Avklare løysingar i 2015

25 Høydalsmo Thor Arne Heggtveit Gruppeleiar Tokke SP Framlegg frå Tokke Høgre og Tokke Arbeiderparti: «Tokke kommunestyre vurderer å avslutte arbeidet med Bygdesoga for tidligere Lårdal herred etter at trykking og salg av Høydalsmo sogn er gjennomført. Rådmannen bed om å fremme sak for kommunestyret til kommunestyremøtet hvor rådmannen gjør rede for mulighetene for å avslutte arbeidet med Bygdesoga for tidligere Lårdal herred samt synliggjør konsekvensene av dette.» Framlegg frå Tokke SP v/thor Arne Heggtveit Planområde 2 Oppvekst Innsparingstiltak 2.1: Inndekning av SP sitt framlegg om å halde fram med dagens praksis med fritt val av barnehage. Kostnad kr ,- vert dekt inn ved å auke skatteanslaget.» Framlegg frå alle parti, Tokke SP, Tokke H, Tokke KRF, Tokke AP: «Investeringsplan Planområde 5 Ny mannskaps- og røykdykkarbil til Brannvesenet kr ,- Inndekking: Innanfor formannskapet si ramme.» Tokke AP v/mette Lillegård trekte attende fellesframlegget Frå Tokke Arbeiderparti, Tokke Høgre og Tokke KRF, under planområde 2: «Innsparingstiltak 2.2. sommarlukking av barnehagen på Byrte, Åmdals Verk og Lårdal. Ca. kr ,-«Framlegg frå Ordførar om å endre i Handlingsprogrammet, endre pkt til: «, der ingen samanslåing er eit av alternativa.» Avrøysting: Det vart fyrst røysta over fellesframlegget frå Tokke Arbeiderparti, Tokke Høgre og Tokke Krf endringar i høve formannskapet si tilråding (eksklusiv framlegg på investeringsplan ), punkt for punkt. Dette gav slikt resultat: Planområde 2 vart samrøystes vedteke, utanom Innsparingstiltak 2.2. sommarlukking av barnehagen på Byrte, Åmdals Verk og Lårdal kr ,- som vart trekt attende. Planområde 3a og 3b vart samrøystes vedteke.

26 Det vart så røysta over Tokke senterparti sitt framlegg til driftsbudsjett i høve formannskapet si tilråding: Planområde 4 plan, næring og kultur vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Tokke Høgre og Tokke Arbeiderparti om å vurdere å avslutte arbeidet med Lårdal bygdesoge vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Tokke Senterparti v/thor Arne Heggtveit vedk. innsparingstiltak 2.1. på planområde 2 oppvekst, om å halde fram med dagens praksis med fritt val av barnehage, vart samrøystes vedteke. Fellesframlegget frå Tokke Arbeiderparti, Tokke Høgre og Tokke KRF (investeringsplanen ) vart vedteke med 19 mot 1 røyst (- mannskapsbil brannvesenet). Fellesframlegget frå alle parti, Tokke SP, Tokke H, Tokke KRF og Tokke AP om ny mannskaps- og røykdykkarbil, vart samrøystes vedteke. Ordføraren sitt framlegg om endring av pkt i handlingsprogrammet vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Tokke Senterparti v/thor Arne Heggtveit til Handlingsprogram 2015 vart alle punkt samrøystes vedteke. Elles vart tilrådinga frå formannskapet samrøystes vedteke. 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond.

27 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Slamavgiftene blir auka med 34%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Tilleggsvedtak i kommunestyret : 11. Planområde 1, uendra budsjettramme, nokre innsparingstiltak som går ut og auka nye tiltak medfører auka generell innsparing med kr , Planområde 2, auka budsjettramme med kr ,-.

28 13. Planområde 3a, auka budsjettramme med kr ,- 14. Planområde 3b, mindre budsjettramme med kr ,- 15. Planområde 4, auka budsjettramme kr , Planområde 5, uendra budsjettramme. 17. Budsjettet for skatteinntekter blir auka med kr , Investeringsbudsjettet: * Utbygging av bryggeområdet Dalen blir skuva til 2017 og 2018 frå 2015 og * Budsjettet for kommunale vegar blir auka til kr ,- i * Mannskapsbil til brannvesenet blir budsjettert i 2015 med kr ,- * Nytt låsesystem kommunale bygg blir skuva frå til * Auka finansieringsbehov med kr ,- blir dekt av auka låneopptak.

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt:16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes frå kl 13:15

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes frå kl 13:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.11.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.11.2018 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Tokke kommune Kommunestyret Møteprotokoll Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Fylgjande faste

Detaljer

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.11.2017 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato:

Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/112-15 Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: 35075211 Dato: 09.11.2017 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Administrasjonsutvalet 17/13 22.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2012 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.05.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.08.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.10.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.08.2013 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.12.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 18:00 Møteslutt: SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø Olav Seltveit Urbø MEDL MEDL

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø Olav Seltveit Urbø MEDL MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom - Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.12.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 29.06.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.02.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.02.2019 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.03.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:40 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.11.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.10.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtetid: 09:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2012 Møtetid: 08:00 Slutt:12:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Borgen MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Borgen MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.05.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Eklund

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Eklund Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møteron sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utviklingsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utviklingsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.09.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen Medlem TH

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen Medlem TH Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 19:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalet

Kultur- og oppvekstutvalet Tokke kommune Møteprotokoll Kultur- og oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 01.11.2011 Møtetid: 09:00 Slutt:12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 31.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Tokke kommune. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.05.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2017 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Til stades frå administrasjonen: Siv Ella Bekk Konsulent. Protokollunderskrifter:

Til stades frå administrasjonen: Siv Ella Bekk Konsulent. Protokollunderskrifter: Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.10.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 19:50 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunesstyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.08.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møte slutt: 11:30

Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møte slutt: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: 09:00 Møte slutt: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer