MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo"

Transkript

1 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Ann Rita Hammer AP Medlem Arne Pedersen AP Medlem Bernt-aksel Jensen AP Medlem Rolf Tormod Dikkanen AP Medlem Bjørn Albert Dahl AP Medlem Toril Dahl AP Medlem FO Ruth Åse Jankila AP Medlem Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Eva Lill Margit SV Medlem FO Tyra Veigård Mannsverk SV Medlem FO Kristin Sundelin SV Medlem Trond Skorstad SV Medlem Lise Svenning H Medlem Hans- Jakob Bønå H Medlem Turid Strand Bedi H Medlem Knut Halvor Busk H Medlem Ståle Johan Karlsen H Medlem FO Robert Hans Gærnæ H Medlem Hanne-lene Holm Bønå H Medlem John-eirik Schjetne Hagen FRP Medlem Geir Magne Erstad FRP Medlem Otto Strand KRF Medlem Asle Persen SP Medlem FO Odd Erik Rønning AP Varamedlem Toril Dahl Kristin Eide SV Varamedlem Tyra Veigård Mannsverk Charlotte Thorsen Romstad SP Varamedlem Asle Persen Liv Karin Holsbø SV Varamedlem Eva Lill Margit Kristian Rushfeldt H Varamedlem Ståle Johan Karlsen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Behandlede saker: Sak nr./år 84/07 til og med 122/07

2 Kulturinnslag: Vadsø skolekorps og Vestre Jakobselv skolekorps spilte sammen Rådmann Jens Betsi orienterte om budsjett 2008 med økonomisk handlingsplan Ingen merknader til innkalling og saksliste Ordføreren opplyste at sak vedr. valg av kontrollutvalg behandles etter sak 89/07 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Ruth Åse Jankila (AP) Svein Dragnes (AP) Otto Strand (KRF) ordfører Side 2 av 37

3 84/07 BUDSJETT OG REGNSKAP 2007 Konto Formannskapets disposisjoner styrkes med ,- kr. Midlene finansieres gjennom en reduksjon av fond Tapsfond. Beholdning før regulering kr ,-. Fondets beholdning etter regulering kr ,-. Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Konto Formannskapets disposisjoner styrkes med ,- kr. Midlene finansieres gjennom en reduksjon av fond Tapsfond. Beholdning før regulering kr ,-. Fondets beholdning etter regulering kr ,-. 85/07 ØST-FINNMARK LABORATORIETJENESTER AS Vadsø bystyre tar revisjonsberetning og regnskap til etterretning. Vadsø bystyre godkjenner årsregnskap 2006 for Øst Finnmark laboratorietjenester AS AP v/ repr. Arne Pedersen satte fram følgende tilleggsforslag til innstillingen: Vadsø kommunestyre ber styret i Øst-Finnmark laboratorietjenester AS vurdere på ny om det er grunnlag for fortsatt drift. Vurderingen legges fram for kommunestyremøtet Repr. Ann Rita Hammer ber bystyret vurdere om hun er habil til å delta i behandlingen av saken, da hun er styreleder i selskapet. Bystyret vedtok enstemmig at Ann Rita Hammer er habil til å delta i behandlingen av saken. Votering Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 37

4 Vadsø bystyre tar revisjonsberetning og regnskap til etterretning. Vadsø bystyre godkjenner årsregnskap 2006 for Øst Finnmark laboratorietjenester AS Vadsø kommunestyre ber styret i Øst-Finnmark laboratorietjenester AS vurdere på ny om det er grunnlag for fortsatt drift. Vurderingen legges fram for kommunestyremøtet /07 VADSØ HAVN KF - REGNSKAP 2006 Havnestyret i Vadsø Havn KF ber bystyret fatte følgende vedtak: Bystyret tar årsberetning 2006 for Vadsø havn KF til etterretning. Driftsregnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,-. Investeringsregnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,-. Det regnskapsmessig merforbruk (underskudd), i både driftsregnskapet og i investeringsregnskapet, dekkes inn av bystyret gjennom økte overføringer til Vadsø Havn KF. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Bystyret tar årsberetning 2006 for Vadsø havn KF til etterretning. Driftsregnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,-. Investeringsregnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr ,-. Det regnskapsmessig merforbruk (underskudd), i både driftsregnskapet og i investeringsregnskapet, dekkes inn av bystyret gjennom økte overføringer til Vadsø Havn KF. 87/07 Side 4 av 37

5 ETISKE RETNINGSLINJER FOR VADSØ KOMMUNE Vadsø bystyre vedtar nye etiske retningslinjer for Vadsø kommune, jf. utkast av De nye retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. KRF v/ repr. Otto Strand satte fram følgende tilleggsforslag til KRF v/ repr. Karl Harilas forslag (fremsatt i formannskapsmøte ) i punkt 8 b) 2. strekpunkt etter 2. setning: Hvis mistanken gjelder rådmannen, skal ordføreren kontaktes. og følgende endring i punkt 7 Ordene forbud mot i overskriften strykes og pkt. 8 siste setning som begynner med Innbyggerne strykes. Votering: Det ble votert punktvis over alle KRFs endringsforslag, som alle ble vedtatt med 16 stemmer 9 stemte imot. Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.. Vadsø bystyre vedtar nye etiske retningslinjer for Vadsø kommune, jf. utkast av med følgende endringer: Nytt punkt 1 FORMÅL Formålet med retningslinjene er å Fremme lik og rettferdig behandling av innbyggere, virksomheter og organisasjoner Forebygge korrupsjon* og korrupsjonslignende handlinger**. * Korrupsjon er å gi eller motta en utilbørlig fordel i forbindelse med stilling, verv eller oppdrag for kommunen. Dvs. en personlig fordel som er egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. ** Korrupsjonslignende handlinger er handlinger som tilgodeser personer, firmaer eller grupper på en uberettiget måte. Punkt 1 blir punkt 2 GENERELT Punkt 2 blir punkt 3 IVARETAKELSE AV MENNESKESYN OG MENNESKEVERD Punkt 3 blir punkt 4 HENSYNET TIL INNBYGGERNE Første setning i punkt 4 skal lyde som følger: Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at deres arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Punkt 4 blir punkt 5 HABILITET Punkt 5 blir punkt 6 FORVALTNING AV KOMMUNALE AKTIVA Side 5 av 37

6 Punkt 6 blir punkt 7 med følgende endring av overskrift: GAVER OG YTELSER og skal lyde som følger: 7 GAVER OG YTELSER a) Folkevalgte og ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak, eller kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, tilbud om reiser, personlige rabatter o.l. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av konfekt, blomster o.l. b) Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer skal nærmeste leder kontaktes. Slike gaver skal returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. c) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det. d) Reiseutgifter i faglig sammenheng kan bare dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan for ansatte bare skje i samråd med leder, og for folkevalgte i samråd med ordfører. e) Folkevalgte og ansatte skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter eller organisasjoner som han/hun på vegne av kommunen har kontakt med. f) Folkevalgte og ansatte skal ikke delta i reklameøyemed i media for leverandører som har levert/leverer produkter eller tjenester til kommunen. g) Folkevalgte og ansatte kan opptre som referanser for en vare-/tjenesteleverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten at det skal påvirke prisen på varen/tjenesten. Nytt punkt 8 8 VARSLING/MELDEPLIKT a) AML 2-4 slår fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med varsling menes de tilfeller der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold, såkalt whistleblowing. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, som for eksempel korrupsjon, annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Rutiner for varsling er knyttet til den enkelte virksomhets HMS-system. Varsling skjer til nærmeste overordnede. b) Dersom noen oppdager eller fatter mistanke om korrupsjon eller korrupsjonslignende handlinger blant folkevalgte eller ansatte, skal de handle på følgende måte: - Folkevalgte skal straks melde fra til ordføreren. Dersom mistanken gjelder ordføreren, skal varaordføreren kontaktes. Side 6 av 37

7 - Ansatte skal straks melde fra til nærmeste overordnede eller rådmannen. Rådmannen plikter så å varsle ordføreren. Dersom mistanken gjelder ordføreren, skal varaordføreren kontaktes. Hvis mistanken gjelder rådmannen, skal ordføreren kontaktes. Nytt punkt 9 9 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE Konsekvenser av brudd på arbeidsreglement eller ansattes arbeidsavtale reguleres av kommunens vedtatte arbeidsreglement pkt (vedtatt av bystyret ). Nytt punkt INFORMASJON Kommunikasjon med media bør skje ut fra prinsippet om meroffentlighet. Folkevalgte og ansatte som gjennom sitt virke i kommunen har kontakt med media plikter å gi media korrekt og pålitelig informasjon. Enhver kommunikasjon med media må ivareta hensynet til evt. berørte parter og til en evt. saksbehandling. Det er herunder viktig å være oppmerksom på tillitsvalgtes særstilling i det deres fremste oppgave er å ivareta arbeidstakers interesser. Deres kommunikasjon med media kan i enkelte tilfeller oppleves konfliktfylt hva gjelder lojalitetsplikten, og må av den grunn være gjenstand for særskilt vurdering. De nye retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 88/07 REGISTRERING AV VERV OG INTERESSER - FOLKEVALGTE OG ANSATTE Vadsø bystyre tilslutter seg rådmannens vurderinger og vedtar å tilknytte seg KS styrevervregister. Vadsø bystyre vedtar rådmannens forslag til retningslinjer for registrering i KS styrevervregister. Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre tilslutter seg rådmannens vurderinger og vedtar å tilknytte seg KS styrevervregister. Vadsø bystyre vedtar rådmannens forslag til retningslinjer for registrering i KS styrevervregister. Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Side 7 av 37

8 89/07 ØFAS ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS - VEDRRØRENDE VALG AV NY SELSKAPSFORM 1. Vadsø bystyre slutter seg til ØFAS ANS styres vedtak om å legge ned ØFAS ANS og opprette ØFAS AS. 2. Vadsø bystyre vedtar at ordfører er kommunens representant til representantskapet ØFAS ANS og innehar nødvendig fullmakt til å avvikle ØFAS ANS, samt velges som styrerepresentant til ØFAS ANS i avviklingsperioden. 3. Ordfører gis fullmakt til å stifte ØFAS AS basert på foreliggende vedtekter, herunder utpeke styrerepresentant fra Vadsø kommune til ØFAS AS. AP v/ repr. Arne Pedersen satte fram følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 4: Kommunestyret ber kontrollutvalget å vurdere hvorvidt stiftelsesdokumentene kan inneholde forhold som er i strid med tidligere vedtak i kommunestyret. Under forutsetning av at kontrollutvalget innen utgangen av november ikke har slik innvending realiseres innstillingens pkt og 3. Høyre v/ repr. Hans-Jacob Bønå satte fram følgende forslag: Sak 89/07 endring av selskapsform ØFAS ANS til ØFAS AS utsettes til bystyremøte da bestilt rapport fra kontrollutvalget i Vadsø kommune og rapport fra Finnmark kommunerevisjon IKS foreløpig ikke er tilgjengelig for bystyret jfr. vedtak fattet av bystyret den Votering: Det ble votert over Høyres utsettelsesforslag som fikk 11 stemmer 14 stemte imot Repr. Otto Strand ba om å få referert kontrollutvalgets E-post vedr. bystyresak 89/07. Ordføreren refererte kontrollutvalgets E-post av vedr. bystyresak 89/07. AP v/ repr. Arne Pedersens satte fram følgende endringsforslag og tilleggsforslag til tidligere fremsatte forslag: Endringsforslag: Side 8 av 37

9 Under forutsetning av at kontrollutvalget innen utgangen av desember ikke har slik innvending realiseres innstillingens pkt og 3. Tilleggsforslag: Formannskapet avgjør en eventuell ny behandling i kommunestyret. Votering: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 1. Vadsø bystyre slutter seg til ØFAS ANS styres vedtak om å legge ned ØFAS ANS og opprette ØFAS AS. 2. Vadsø bystyre vedtar at ordfører er kommunens representant til representantskapet ØFAS ANS og innehar nødvendig fullmakt til å avvikle ØFAS ANS, samt velges som styrerepresentant til ØFAS ANS i avviklingsperioden. 3. Ordfører gis fullmakt til å stifte ØFAS AS basert på foreliggende vedtekter, herunder utpeke styrerepresentant fra Vadsø kommune til ØFAS AS. 4. Kommunestyret ber kontrollutvalget å vurdere hvorvidt stiftelsesdokumentene kan inneholde forhold som er i strid med tidligere vedtak i kommunestyret. Under forutsetning av at kontrollutvalget innen utgangen av desember ikke har slik innvending realiseres innstillingens pkt og 3. Formannskapet avgjør en eventuell ny behandling i kommunestyret. 90/07 VALG AV REPRESENTANTER TIL VADSØ NÆRINGSFORUM Som kommunens representanter/vararepresentanter til Vadsø Næringsforum velges: AP v/ ordfører Svein Dragnes satte fram følgende forslag på vegne av AP og SV: Representanter: Svein Dragnes Eva Lill Margit Vararepresentant: Rolf Arne Hanssen I tillegg velges rådmann Jens R. Betsi som representant til Vadsø Næringsforum. Side 9 av 37

10 Høyre v/ repr. Lise Svenning satte fram følgende forslag: Ståle Karlsen Vararepresentant: Otto Strand. Votering: Det ble votert over innkomne forslag på representanter som ble enstemmig vedtatt Det ble votert over innkomne forslag på vararepresentanter med følgende rekkefølge: 1. Rolf Arne Hanssen 2. Otto Strand som ble enstemmig vedtatt. Som kommunens representanter/vararepresentanter til Vadsø Næringsforum velges: Representanter: Ordfører Svein Dragnes Eva Lill Margit Ståle Karlsen Rådmann Jens R. Betsi Vararepresentanter: Rolf Arne Hanssen Otto Strand 91/07 VALG AV STYRET TIL VADSØ HAVN KF FOR PERIODEN Som medlemmer/varamedlemmer til styret for Vadsø havn KF, for valgperioden , velges: Politiske medlemmer: Brukermedlemmer: Ansattes representant: Personlige varamedlemmer: Varamedlemmer: Ansattes vararepresentant Side 10 av 37

11 Valgnemnda v/ leder Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: Styret for Vadsø havn KF velges som avtalevalg. Votering: Det ble votert over valgnemndas tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over valgnemndas innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Styret for Vadsø havn KF velges som avtalevalg. Som medlemmer/varamedlemmer til styret for Vadsø havn KF, for valgperioden , velges: Politiske medlemmer: Personlige varamedlemmer: 1. Bernt Aksel Jensen 1. Arne Pedersen 2. Ann Rita Hammer 2. Ruth Åse Jankila 3. Sigurd Richardsen 3. Torhild Gjølme 4. Rune Stock 4. Ståle Karlsen. 5. John-Eirik Schjetne Hagen 5. Paul Tore Garvo Brukermedlemmer: Halvar Thomassen John Herstrøm Ansattes representant: Trygg Rushfeldt Personlige varamedlemmer: Leif Hansen Henry Wickstrøm Ansattes vararepresentant Wenche Skjelhagen Som leder velges Bernt Aksel Jensen Som nestleder velges Sigurd Richardsen 92/07 VALG AV MEDLEMMER/PERSONLIGE VARAMEDLEMMER TIL STYRET FOR VADSØ VANN OG AVLØP KF FOR PERIODEN Som medlemmer/personlige varamedlemmer til styret for Vadsø Vann og Avløp KF for valgperioden velges: Rådmannen satte fram følgende tilleggsforslag: Som medlem ansatt i sentraladministrasjon velges Marita Jakola Skansen. Side 11 av 37

12 Som varamedlem ansatt i sentraladministrasjon velges Jon Ragnar Morso. Som medlem fra de ansatte i selskapet velges Tor Arne Næss. Som varamedlem fra de ansatte i selskapet velges Harald Kvam. Valgnemnda v/ leder Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: Som nestleder velges Ruth Åse Jankila. Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling med tilleggsforslag fra valgnemnda og rådmannen, som ble enstemmig vedtatt. Som medlemmer/personlige varamedlemmer til styret for Vadsø Vann og Avløp KF for valgperioden velges: Medlemmer AP/SV: Hjalmar Steinnes, SV, Ruth Åse Jankila, AP Personlige varamedlemmer AP/SV: Kari Noodt, SV Torgeir Holko, AP Medlem H: Personlig varamedlem H: Robert Gærnæ Hanne Bønå Medlem ansatt i sentraladministrasjon: Marita Jakola Skansen Medlem fra de ansatte i selskapet: Tor Arne Næss Varamedlem ansatt i sentraladministrasjon: Jon Ragnar Morso Varamedlem fra de ansatte i selskapet Harald Kvam Som leder velges Hjalmar Steinnes. Som nestleder velges Ruth Åse Jankila 93/07 FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS - VALG AV MEDLEMMER OG PERSONLIGE VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET FOR PERIODEN Som representanter til representantskapet for Finnmark kommunerevisjon IKS, for valgperioden velges: Som personlige vararepresentanter til representantskapet for Finnmark kommunerevisjon IKS, for valgperioden velges: Side 12 av 37

13 Som representanter til representantskapet for Finnmark kommunerevisjon IKS, for valgperioden velges: 1. Tom Sottinen, AP 2. Asbjørn Berg, H Som personlige vararepresentanter til representantskapet for Finnmark kommunerevisjon IKS, for valgperioden velges: 1. Ragna Christensen, SV 2. Richard O. Nsamba, KRF 94/07 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Som representanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: Som personlige vararepresentanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag på vegne av AP og SV: Medlemmer: 1. Nils Petter Pedersen, SV 2. Ragna Christensen, SV Varamedlemmer: Tom Sottingen, AP Trygg Jakola, SV. Repr. Otto Strand satte fram følgende forslag på vegne av FRP/KRF og SP Medlem Roald Bønå, leder Side 13 av 37

14 Varamedlem: Gunvor Ridola. Valget holdes som forholdsvalg: Det ble foretatt avstemming over listene fra AP/SV og fra KRF/FRP og SP: KRF/FRP og SPs liste fikk 11 stemmer AP/SV liste fikk 14 stemmer Etter dette er følgende valgt: Medlemmer: Nils Petter Pedersen Ragna Christensen Roald Bønå Varamedlemmer: Tom Sottingen Trygg Jakola Gunvor Ridola Det ble votert over følgende: Som leder velges: Roald Bønå Som nestleder velges: Nils Petter Pedersen Enstemmig vedtatt. Som representanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: 1. Nils Petter Pedersen, SV 2. Ragna Christensen, SV 3. Roald Bønå, SP Som personlige vararepresentanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: 1. Tom Sottingen, AP 2. Trygg Jakola, SV. 3. Gunvor Ridola, FRP Som leder velges: Roald Bønå Som nestleder velges: Nils Petter Pedersen 95/07 Side 14 av 37

15 KONTROLLUTVALGAN IKS - VALG AV STYREMEDLEM OG VARAMEDLEM TIL SAMARBEIDSOMRÅDET FOR PERIODEN Som medlem til styret for samarbeidet Kontrollutvalgan IS velges: Som varamedlem til styret for samarbeidet Kontrollutvalgan IS velges: Valget gjelder for valgperioden Kontrollutvalgets leder og nestleder utpekes som hhv. medlem og varamedlem til styret for samarbeidet. Valget gjelder for valgperioden /07 FORVALTNINGSKONTROLLEN IS - VALG AV STYREMEDLEM OG VARAMEDLEM TIL SAMARBEIDSOMRÅDET FOR PERIODEN Som medlem til styret for samarbeidet Forvaltningskontrollen IS velges: Som varamedlem til styret for samarbeidet Forvaltningskontrollen IS velges: Valget gjelder for valgperioden Kontrollutvalgets leder og nestleder utpekes som hhv. medlem og varamedlem til styret for samarbeidet. Valget gjelder for valgperioden /07 VALG AV KLAGENEMND FOR PERIODEN Side 15 av 37

16 Som medlemmer i klagenemnda for valgperioden velges: Som varamedlemmer i klagenemnda for valgperioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Som medlemmer i klagenemnda for valgperioden velges: 1. Hauk Johnsen, AP 2. Aud Dolonen, SV 3. Morten Jørgensen, H Som personlige varamedlemmer i klagenemnda for valgperioden velges: 1. Torgeir Holko, AP 2. Arild Dolonen, SV 3. Gerd Solveig Haga Mathisen Som leder velges Hauk Johnsen Som nestleder velges Aud Dolonen 98/07 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN Som medlemmer i eldrerådet, for valgperioden velges: Som varamedlemmer i eldrerådet, for valgperioden velges: Valgnemnda v/ leder Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: Det delegeres til formannskapet å velge brukerrepresentanter til eldrerådet. Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling med tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt. Side 16 av 37

17 Som medlemmer i eldrerådet, for valgperioden velges: Politiske medlemmer: 1. Leif Nystrøm, AP 2. Anny Gerd Marki, H Brukerrepresentanter: Som varamedlemmer i eldrerådet, for valgperioden velges: Politiske varamedlemmer: 1. Kristin Eide, SV 2. Frank Mathison, H Brukerrepresentanter: 1. 2 Det delegeres til formannskapet å velge brukerrepresentanter til eldrerådet. 99/07 VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN Som kommunalt råd for funksjonshemmede for valgperioden velges: Fra kommunens politiske organer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Fra brukerorganisasjonene: Medlemmer: 1. Side 17 av 37

18 2. 3. Personlige varamedlemmer: Som leder velges: Som nestleder velges: Valgnemnda v/ leder Beate Aronsen satte fram følgende endringsforslag og tilleggsforslag: Som kommunalt råd for funksjonshemmede for valgperioden velges: Fra kommunens politiske organer: Medlemmer: 1. Lena Hammer, AP (i stedet for Aage Hegge Hansen) Varamedlemmer: 1. Marit Røsten, AP. og følgende tilleggsforslag: Som kommunalt råd for funksjonshemmede for valgperioden velges: Fra brukerorganisasjonene: Medlemmer: 1. Aage Hegge Hansen 2. Liv Sundfær 3. Bodil Andersen Personlige varamedlemmer: 1. Aage Strifeldt 2. Bjørg Harjo 3. Roald Pleym Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling med endringsforslag og tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt. Som kommunalt råd for funksjonshemmede for valgperioden velges: Fra kommunens politiske organer: Medlemmer: 1. Lena Hammer, AP Side 18 av 37

19 2. John B. Korbi, SV 3. Lillian Jørstad, H Personlige varamedlemmer: 1. Marit Røsten, AP 2. Liv Karin Holsbø, SV 3. Magne Pedersen, H Fra brukerorganisasjonene: Medlemmer: 1. Aage Hegge Hansen 2. Liv Sundfær 3. Bodil Andersen Personlige varamedlemmer: 1. Aage Strifeldt 2. Bjørg Harjo 3. Roald Pleym Som leder velges: Aage Hegge Hansen Som nestleder velges: Lillian Jørstad 100/07 VALG AV SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER FOR PERIODEN Som representant/vararepresentant til samarbeidsutvalg barnehager for perioden velges: Stubben barnehage Vararepresentant: Maurtua barnehage Vararepresentant: Ruija barnehage Vararepresentant: Glimmerstua barnehage Vararepresentant: Side 19 av 37

20 Tomlebo barnehage Vararepresentant: Vestre Jakobselv barnehage Vararepresentant: Lomakka barnehage Vararepresentant: Som representant/vararepresentant til samarbeidsutvalg barnehager for perioden velges: Stubben barnehage Roy Arne Johannessen, AP Vararepresentant: Toril Dahl, AP Maurtua barnehage Kjell Arne Dahl, SV Vararepresentant: Marit Røsten, AP Ruija barnehage Lena R. Hammer, AP Vararepresentant: Kristina Raastad Dikkanen, AP Glimmerstua barnehage Kristian Rushfeldt, H Vararepresentant: Beate Bull, H Tomlebo barnehage Marianne Pedersen Vararepresentant: Morten Jørgensen Vestre Jakobselv barnehage Hans A. Kristiansen Vararepresentant: Tone Jakola Lomakka barnehage Lene Karikoski Side 20 av 37

21 Vararepresentant Ann Hege Graftås 101/07 VALG AV SAMARBEIDSRÅD SKOLER FOR PERIODEN Som representant/vararepresentant til samarbeidsråd skoler for perioden velges: Sentrum skole: Vararepresentant: Fossen skole: Vararepresentant: Melkevarden skole: Vararepresentant: Vestre Jakobselv skole: Vararepresentant: Vadsø ungdomsskole: Vararepresentant: Som representant til samarbeidsråd skoler for perioden velges: Sentrum skole: Linda Raastad Vararepresentant: Gisell Bedi Fossen skole: Rolf Dikkanen Vararepresentant: Hanne Bønå Melkevarden skole: Side 21 av 37

22 Jan Arne Harila Vararepresentant: Ann Rita Hammer Vestre Jakobselv skole: Knut Busk Vararepresentant: Anne Grete Ittelin Vadsø ungdomsskole: Morten Store Jakola Vararepresentant: Ragnhild Aslaksen 102/07 VALG AV VILTNEMND FOR PERIODEN Som medlemmer til viltnemnda for valgperioden velges: Som varamedlemmer til viltnemnda for valgperioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende forslag: Som leder i viltnemnda velges: Torbjørn Bernhardsen. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Som leder i viltnemnda velges: Olaf B. Johnsen. Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag på leder og Høyres forslag på leder Arbeiderpartiets forslag på leder ble vedtatt med 14 stemmer Høyres forslag på leder fikk 11 stemmer Som medlemmer til viltnemnda for valgperioden velges: Medlemmer AP: Olaf B. Johnsen Signe Pedersen Side 22 av 37

23 Medlem SV: Torhild Gjølme Medlem H: Torbjørn Bernhardsen Medlem (FRP, SP og KRF): Kjell Håkon Johnsen, FRP Som varamedlemmer til viltnemnda for valgperioden velges: Varamedlemmer AP: Henry O. Søderholm Torgeir Holko Varamedlem SV: Bjørn Bjerke Varamedlemmer H: Rune Stock Beate Bull Kaleb Dahl Varamedlemmer FRP; SP og KRF: Siren Jankila, KRF Svein Pedersen, SP Anne Hege Graftås, KRF. Som leder velges: Olaf B. Johnsen Som nestleder velges: Torhild Gjølme 103/07 VALG AV INNLANDSFISKENEMND FOR PERIODEN Som medlemmer til innlandsfiskenemnda for valgperioden velges: Som varamedlemmer til innlandsfiskenemnda for valgperioden velges: Side 23 av 37

24 Som leder velges: Som nestleder velges: Som medlemmer til innlandsfiskenemnda for valgperioden velges: 1. Per Erik Erikstad 2. Odd Erik Rønning 3. Aud Dolonen 4. Morten Store Jakola 5. Siren Jankila Som varamedlemmer til innlandsfiskenemnda for valgperioden velges: 1. Toril Dahl 2. Bjørn Dahl 3. Kåre Carlsen 4. Turid Strand Bedi 5. Bjørnar Kandola Som leder velges: Per Erik Erikstad Som nestleder velges: Aud Dolonen 104/07 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET VED NORASENTERET FOR VALGPERIODEN 2007/2011 Bystyret velger følgende representant/vararepresentant til representantskapet for Norasenteret IKS Krise- og incestsenteret i Øst-Finnmark for valgperioden 2007/2011: Vararepresentant: Bystyret velger følgende representanter til styret for Norasenteret IKS Krise- og incestsenteret i Øst-Finnmark for valgperioden : Representanter: Side 24 av 37

25 Bystyret velger følgende representant/vararepresentant til representantskapet for Norasenteret IKS Krise- og incestsenteret i Øst-Finnmark for valgperioden 2007/2011: Ragnhild Aslaksen Vararepresentant: Lena Hammer Bystyret velger følgende representanter til styret for Norasenteret IKS Krise- og incestsenteret i Øst-Finnmark for valgperioden : Representanter: Beate Aronsen Ruth Åse Jankila 105/07 VALG AV REPRESENTANTER/VARAREPRESENTANTER TIL STYRET FOR SERVICEANLEGG FOR FISKERE I VADSØ A/L FOR PERIODEN Som kommunens representanter til styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø AL for perioden velges: Som kommunens vararepresentanter til styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø AL for perioden velges: Valgnemnda v/ leder Beate Aronsen satte fram følgende nytt forslag: Valgnemndas innstilling i sak 35/07 trekkes. Som kommunens representanter til styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø AL for perioden velges: 1. Bernt-Aksel Jensen, AP 2. Per Stene, FRP Side 25 av 37

26 Som kommunens vararepresentanter til styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø AL for perioden velges: 1. Ann Rita hammer, AP 2. Otto Strand Votering: Det ble votert over valgnemndas forslag, som ble enstemmig vedtatt. Som kommunens representanter til styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø AL for perioden velges: 1. Bernt-Aksel Jensen, AP 2. Per Stene, FRP Som kommunens vararepresentanter til styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø AL for perioden velges: 1. Ann Rita hammer, AP 2. Otto Strand 106/07 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKAF FOR PERIODEN Som kommunens representant til representantskapet for interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF) for valgperioden velges: Som kommunens vararepresentant til representantskapet for interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF) for valgperioden velges: Som kommunens representant til representantskapet for interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF) for valgperioden velges Robert Gærnæ. Side 26 av 37

27 Som kommunens vararepresentant til representantskapet for interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF) for valgperioden velges Ester Niemi Rystrøm. 107/07 VALG TIL REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL VARANGER ASVO IKS FOR PERIODEN Som Vadsø kommunens representant til representantskapet for Varanger ASVO IKS, for valgperioden , velges Som Vadsø kommunens vararrepresentant til representantskapet for Varanger ASVO IKS, for valgperioden , velges Som Vadsø kommunens representant til representantskapet for Varanger ASVO IKS, for valgperioden , velges Svein Dragnes Som Vadsø kommunens vararrepresentant til representantskapet for Varanger ASVO IKS, for valgperioden , velges Rolf Arne Hanssen. 108/07 VALG AV REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDET I ØST- FINNMARK Bystyret utpeker følgende representant/personlig vararepresentant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for valgperioden : Medlem: Personlig varamedlem: Side 27 av 37

28 Bystyret utpeker følgende representant/personlig vararepresentant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for valgperioden : Medlem: Beate Aronsen Personlig varamedlem: Asbjørn Antonsen 109/07 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TIL MENIGHETSRÅDET FOR PERIODEN Som kommunenes representant til menighetsrådet for valgperioden velges: Som kommunens vararepresentant til menighetsrådet for valgperioden velges: Som kommunenes representant til menighetsrådet for valgperioden velges: Ruth Åse Jankila Som kommunens vararepresentant til menighetsrådet for valgperioden velges: John Eirik Hegge 110/07 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL FOLKEAKADEMIETS STYRE FOR PERIODEN Som kommunens representant til folkeakademiets styre for valgperioden velges Som kommunens vararepresentant til folkeakademiets styre for valgperioden velges Side 28 av 37

29 Som kommunens representant til folkeakademiets styre for valgperioden velges Bernt Aksel Jensen Som kommunens vararepresentant til folkeakademiets styre for valgperioden velges Kristin Sundelin. 111/07 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN Som medlemmer i heimevernsnemnda, for perioden , velges: Som varamedlemmer i heimevernsnemnda, for perioden , velges: Som medlemmer i heimevernsnemnda, for perioden , velges: 1. Anne Grete Ittelin 2. John Eilif Rickards Som varamedlemmer i heimevernsnemnda, for perioden , velges: 1. Eva Lill Margit 2. John Betsi 112/07 VALG AV BARNEREPRESENTANT TIL KOMMUNENS FASTE PLANUTVALG FOR PERIODEN Som barnerepresentant til kommunens faste utvalg for plansaker for perioden velges: Side 29 av 37

30 Som barnerepresentant til kommunens faste utvalg for plansaker for perioden velges Marit Røsten. 113/07 VALG AV SKATTEUTVALG FOR PERIODEN Som medlemmer i skatteutvalget for perioden velges: Som varamedlemmer i skatteutvalget for perioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Valgnemnda v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: Som nestleder velges Asbjørn Anthonsen. Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling med fremsatte tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt. Som medlemmer i skatteutvalget for perioden velges: 1. Odd Erik Rønning, AP 2. Asbjørn Anthonsen, SV 3. Beate Bull, H Som varamedlemmer i skatteutvalget for perioden velges: 1. Marit Røsten, AP 2. Nina Hauge, SV 3. Knut Roar Harila, H Som leder velges Odd Erik Rønning Side 30 av 37

31 Som nestleder velges: Asbjørn Anthonsen. 114/07 VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN Som medlemmer til klagenemnda for eiendomsskatt for perioden velges: Som varamedlemmer til klagenemnda for eiendomsskatt for perioden velges: Som leder velges: Klagenemnda velges til klagenemnd for eiendomsskatt. 115/07 VALG AV VALGSTYRE FOR PERIODEN Som medlemmer til valgstyret for perioden velges: Som varamedlemmer til valgstyret for perioden velges: Som leder velges Som nestleder velges Formannskapet velges til valgstyre. 116/07 Side 31 av 37

32 VALG AV STEMMESTYRER FOR PERIODEN Det delegeres til valgstyre å velge stemmestyrene. 117/07 VALG AV LANDBRUKSNEMND FOR PERIODEN Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende forslag: Bystyret ber om at det i arbeidet med politisk organisering vurderes om det er hensiktsmessig å opprette en Landbruksnemnd som ikke er utgått av formannskapet. Formannskapet fungerer foreløpig som kommunens Landbruksnemnd. Votering: Det ble votert over Høyres forslag, som ble enstemmig vedtatt. Bystyret ber om at det i arbeidet med politisk organisering vurderes om det er hensiktsmessig å opprette en Landbruksnemnd som ikke er utgått av formannskapet. Formannskapet fungerer foreløpig som kommunens Landbruksnemnd. 118/07 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL FRIGGA KONOWS FOND FOR PERIODEN Som kommunens representant til Frigga Konows fond for valgperioden velges: Side 32 av 37

33 Som kommunens vararepresentant til Frigga Konows fond for valgperioden velges: Som kommunens representant til Frigga Konows fond for valgperioden velges: Eva Lill Margit. Som kommunens vararepresentant til Frigga Konows fond for valgperioden velges: Svein Dragnes 119/07 VALG AV REPRESENTANTER TIL BRUKERRÅDET FOR PERIODEN Som brukerrådsrepresentanter til følgende virksomheter velges: Bassengtjenester: Bekkefaret og Stubben bofellesskap: Helsevirksomheten Bo og omsorgsvirksomheten vest/øst Psykiatrisk virksomhet Sykestua Vadsø kulturskole Pedagogisk senter Valget gjelder for valgperioden Side 33 av 37

34 Saken utsettes 120/07 UTBEDRING OG UTNYTTELSE AV SKOLEANLEGG VALG AV PLANKOMITE Som styringsgruppe for administrasjonens arbeider - utbedring og utnyttelse av skoleanlegg - velges følgende plankomite for prosjektene: Representanter: Vararepresentanter: Som leder velges Valgnemnda v/ leder Beate Aronsen satte fram følgende endringsforslag: Som ny vararepresentant, i stedet for Asle Persen, velges Hjalmar Harila. Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling m/ endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt. Som styringsgruppe for administrasjonens arbeider - utbedring og utnyttelse av skoleanlegg - velges følgende plankomite for prosjektene: Representanter: Svein Dragnes, AP Kristina R. Dikkanen, AP Trond Skorstad, SV Hans-Jacob Bønå, H Lillian Svendgård, FRP Vararepresentanter: Toril Dahl, AP (vararepr. for Svein Dragnes og Kristina Raastad Dikkanen) Kristin Sundelin, SV (vararepr. for Trond Skorstad) Tyra Mannsverk, SV (vararepr. for Trond Skorstad) Knut Busk (vararepr. for Hans-Javob Bønå) Hjalmar Harila, SP (vararepr. for Lillian Svendgård) Som leder velges Svein Dragnes Som nestleder velges Trond Skorstad 121/07 Side 34 av 37

35 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER/VARAREPRESENTANTER TIL STYRET I STUDIESENTERET FOR VALGPERIODEN Som Vadsø kommunes representanter til styret i studiesenteret, for valgperioden , velges: Som Vadsø kommunes vararepresentanter til styret i studiesenteret, for valgperioden , velges: Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt Som Vadsø kommunes representanter til styret i studiesenteret, for valgperioden , velges: 1. Ragnhild Aslaksen, AP, leder 2. Ragna Christensen, SV 3. Arnold Eliseussen, H Som Vadsø kommunes vararepresentanter til styret i studiesenteret, for valgperioden , velges: 1. Hans Stapnes, AP 2. Roy-Arne Johannessen, AP 3. May Britt Harila, KRF 122/07 VARANGER MUSEUM IKS VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER FOR PERIODEN VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET Som medlemmer til styret for Varanger Museum IKS, for perioden , foreslås: Som personlige varamedlemmer til styret for Varanger Museum IKS, for perioden foreslås: Side 35 av 37

36 Som medlemmer til representantskapet for Varanger Muesum IKS, for perioden , velges: Som personlige varamedlemmer til representantskapet for Varanger Museum IKS, for perioden , velges: Som medlemmer til styret for Varanger Museum IKS, for perioden , foreslås: 1. Bjørn Dahl, AP 2. Siren Jankila, KRF Som personlige varamedlemmer til styret for Varanger Museum IKS, for perioden foreslås: 1. Ester Niemi Rystrøm, SV 2. May Britt Harila, KRF Som medlemmer til representantskapet for Varanger Muesum IKS, for perioden , velges: 1. Svein Dragnes, AP 2. Lise Svenning, H Som personlige varamedlemmer til representantskapet for Varanger Museum IKS, for perioden , velges: 1. Rolf Arne Hanssen, SV 2. John-Eirik Schjetne Hagen, FRP ****************************** Innlevert interpellasjon fra repr. Otto Strand: Vil ordføreren ta initiativ til å endre organiseringa av den kommunale byggforvaltninga? Ordføreren besvarte interpellasjon sålydende: Side 36 av 37

37 Vadsø kommune har i dag en samlet bygningsmasse på ca m2. I gjennomsnitt kan man legge til grunn en alder på ca 35 år for denne bygningsmassen. Gjennom en grundig prosess sommeren 2007 er det årlige vedlikeholdsbehovet beregnet til ca 6,9 mill. Plan, forebyggende og beredskap (PFB) har i 2007 en ramme på totalt 41,9 mill hvor hele 40,6 mill er bundet opp i form av faste kostnader som lønn, strøm, forsikringer etc. Det gjenstår dermed ca 1,3 mill i disponible midler til løpende vedlikehold av bygg, anlegg etc. Med bakgrunn i beskrevet behov er det rimelig å anta at det forefinnes et vedlikeholdsmessig etterslep. I rådmannens budsjettutkast for 2008 foreslås det en prioritering av egne kommunale bygg for å sikre verdiene og på mange måter etablere en funksjonsmessig videre bruk. Kort kan nevnes nødvendig bygningsmessig reinvesteringer på Melkevarden, Samfunnshuset samt tekniske oppgraderinger av ulike bygg (brann og ventilasjon bl a på Sentrum). Når det gjelder den fremtidige organiseringen av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) foreligger det allerede en egen bestilling på dette fra politisk hold fra økonomiutvalgets møte på Sirkkagården våren Her vil både omfang, innretning og innplassering av kommunens FDV-funksjon vurderes. Det tas sikte på at denne saken vil forelegges bystyret for behandling ut på nyåret Videre vil rådmannen nærmest uavhengig av dette gjennomføre en fullstendig gjennomgang av alle forvaltningsområder med sikte på effektivisering/rasjonalisering i tråd med behovet spesifisert i utkast til budsjett for Repr. Otto Strand takket for svaret. Repr. Hans-Jacob Bønå ønsket at interpellasjoner legges ut til bystyrets medlemmer Side 37 av 37

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.10.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Ordfører Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingssalen Møtedato: 13.05.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 09.10.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2100 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Medlem Beate Aronsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2007 Fra kl. 2235 Til kl. 2240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf

Detaljer

MØTEBOK. I alt 6 medlemmer og varamedlemmer. Fra adm. (evt. andre): Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. I alt 6 medlemmer og varamedlemmer. Fra adm. (evt. andre): Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Valgnemnda Møtested Bystyresalen Møtedato: 012015 Fra kl. 10.00 Til kl. 110 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Tor Johnny Aikio H Leder Hermann Magne

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.05.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: 03.09.2009 Fra kl. 1700 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 61/11 93/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 61/11 93/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.12011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 220 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.09.2008 Fra kl. 1800 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 08.01.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1035 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. kl.17.00 Til kl. 21.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 01.10.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Fra kl. 1440 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 29.04.2010 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 13.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Varamedlem Varamedlem Varamedlem

Varamedlem Varamedlem Varamedlem Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.02.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 21.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1005 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEbok. Til stede på møtet:

MØTEbok. Til stede på møtet: Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 12.11.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 21.30 Til stede på møtet: MØTEbok Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 24.09.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant.

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2010 Fra kl. kl.11.30 Til kl. 15.00. MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 2205 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.02.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først.

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 15.04.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 15.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11 MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Fra kl. 1230 Til kl. 1245 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 29.09.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 09.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 09.04.2008 Fra kl. 1000 Til kl. 1535 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 35/11 48/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 35/11 48/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 01.09.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 22.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 20.11 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 27.02.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 22.13 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 17.02.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.02.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1635 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.06.2010 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1215 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK KRF FRP. Varamedlem Varamedlem. Otto Strand Geir Magne Erstad

MØTEBOK KRF FRP. Varamedlem Varamedlem. Otto Strand Geir Magne Erstad Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 2200 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2005 Fra kl. 1835 Til kl. 2150 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 20.04.2006 Fra kl. 1220 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.02.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.25 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet formannskapsmøte, under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet formannskapsmøte, under en pause i bystyremøte. Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd 06.11.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 84. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08 Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2008 Fra kl. kl.12.00 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Arne Pedersen AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Vårbrudd Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 19.10.2006 Fra kl. 1800 Til kl. 2350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Tilstede i alt 23 representanter og vararepresentanter. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Tilstede i alt 23 representanter og vararepresentanter. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.02.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 22.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent.

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.08.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.05 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK SV KRF. Rolf Arne Hanssen Carina B. Abrahamsen. Varamedlem Varamedlem. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK SV KRF. Rolf Arne Hanssen Carina B. Abrahamsen. Varamedlem Varamedlem. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 12.03.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 74/10 80/10. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 74/10 80/10. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.09.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 11.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.02.2008 Fra kl. 1800 Til kl. 2210 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.05.2013 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene

Detaljer

. MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 1/10 14/10. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Referat saker

. MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 1/10 14/10. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Referat saker . MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 28.01.2010 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 13.00 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.03.2006 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.09.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Møterom i u.etg. på rådhuset Møtedato: 24.01.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1340 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 21 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 21 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 07.05.2015 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.52 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingsalen Møtedato: 22.09.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 1940 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte.

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 25.01.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1510 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK H H. I alt 25 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK H H. I alt 25 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.11.2015 Fra kl. 18.00 Til kl. 22.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Ordfører Otto

Detaljer

MØTEBOK. I alt 25 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 25 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 15.10.2015 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.25 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Sak

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.09.2016 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:55 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.01.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 18.01.2008 Fra kl. 08.30 Til kl 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 26.09.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan, Miljø og kommunaltekniske saker (PMK)

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan, Miljø og kommunaltekniske saker (PMK) Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK STYRE, RÅD, UTVALG M.V. BYSTYRET MØTESTED: VÅRBRUDD MØTEDATO: FRA KL. TIL KL. 16.11.2005 1600 2125 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 41/10 55/10. Ingen merknader til sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Ref.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 41/10 55/10. Ingen merknader til sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Ref. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 27.05.2010 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 14.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.08.2006 Fra kl. 1200 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 14.05.2013 Fra kl. 13.00 Til kl. 15.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Rådgiver Inger Anita Markussen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Rådgiver Inger Anita Markussen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.01.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 1310 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Steinar Pettersen fra Polarplan

MØTEBOK. Steinar Pettersen fra Polarplan Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 15.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans-Jacob Bønå H Leder Otto

Detaljer