Nasjonal standard FHH16. Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal standard FHH16. Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene"

Transkript

1 1 FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene

2 2 1. INNLEDNING: KOMPETANSEBEHOV I HELSETJENESTENE side 3 a. Samfunnsutvikling og etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester 3 b. Fagskolens rolle i kompetansehevingen 3 c. Felles mål og retningslinjer for fagskoleutdanninger 3 2. FAGSKOLEUTDANNING I SMITTEVERN OG STERILFORSYNING 4 a. Behovet for kompetanse 4 b. Hovedfokus og opptaksgrunnlag for denne utdanningen 4 c. Læringsutbytte for fagskoleutdanningen 4 d. Ansvars- og funksjonsområde 5 e. Begrepsavklaringer 5 3. ORGANISERING OG OMFANG 6 a. Emner 6 b. Emneinndeling og innhold 6 c. Praksis 7 4. INNHOLD 7 EMNE 1 FELLES GRUNNLAG - LÆRINGSUTBYTTE 8 1. Grunnelementer i helse- og sosialarbeidet 8 a. Innledende tema 8 b. Etikk 8 c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 8 2. Samfunnsfaglige emner 8 a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk 8 b. Sosiologi og psykologi 8 EMNE 2 HYGIENE OG SMITTEVERN - LÆRINGSUTBYTTE 9 1. Mikrobiologi og hygiene 9 2. Praktisk smittevern 9 3. Bygningsmessige forhold og kvalitetssikringsarbeid 9 EMNE 3 RENGJØRING OG DESINFEKSJON LÆRINGSUTBYTTE Håndtering av medisinsk utstyr Metoder Maskiner, vannkvalitet og kjemikalier 10 EMNE 4 STERILISERING - LÆRINGSUTBYTTE Steriliseringsmetoder og steriliseringskontroller Metoder Styringssystem 11 EMNE 5 FORDYPNING - LÆRINGSUTBYTTE 12 PRAKSIS - LÆRINGSUTBYTTE Praksisutplassering Praksis gjennomført som prosjektarbeid Veiledning Relevante praksisplasser 13

3 3 1. INNLEDNING: KOMPETANSEBEHOV I HELSETJENESTENE a. Samfunnsutvikling og etterspørsel etter helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsarbeideres daglige arbeid påvirkes av samfunnsutviklingen. Det skjer raske endringer i medisinsk utvikling og befolkningens helsetilstand. De siste årene har vært preget av helse- og sosialpolitiske reformer, og sektoren står foran store utfordringer i årene framover. Kvalifisert personell utgjør den viktigste ressursen i helse- og sosialtjenesten, og tilgang på slikt personell er en forutsetning for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen helsetjenestene. b. Fagskolens rolle i kompetansehevingen Lov om fagskoleutdanning ble vedtatt i 2003, sist endret i Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning, og som har søkt eller søker om godkjenning av fagskoleutdanningen. Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. En fagskoleutdanning skal være praktisk og yrkesrettet. Godkjenning av det enkelte fagskoletilbud foretas av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det gis ingen generell godkjenning av den enkelte fagskoletilbyder eller av den enkelte studieplan. «Kompetanseløftet 2015 har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I handlingsprogrammet legges det vekt på at videreutdanning av personell gjennom fagskoleordning, er spesielt viktig for å øke kompetansen. (St.meld. nr Mestring, muligheter og mening)». Stortingsmelding 13 ( ) om Utdanning for velferd, poengterer fagskolenes rolle i arbeidet med å kvalifisere personell i helse- og omsorgssektoren: Det er behov for mer dybdekunnskap som bygger på yrkesfaglig kompetanse fra videregående opplæring. Dette er aktuelt for blant annet personell i helse- og omsorgsarbeid, sosialfaglig og barnevernfaglig miljøarbeid og arbeid i tekniske stillinger. c. Felles mål og retningslinjer for fagskoleutdanninger Helsedirektoratet har gitt NUFHO (Nasjonalt organ for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) i oppdrag å få utviklet nasjonale planer som skal sikre felles grunnkompetanse og standard på fagskoletilbudene. NUFHO har vedtatt en generell del for helse og oppvekstfagene (sist godkjent 22.april 2013). Denne legges til grunn for innhold, struktur arbeidsformer og vurdering i herværende plan. Alle fagskoleplanene i helse- og oppvekstfag har et omfang på 60 poeng (tilsvarer 1 fullt studieår). Helse- og omsorgsfaglig yrkesutøvelse er basert på en kombinasjon av praktiske erfaringer fra arbeid med mennesker og nyere relevant kunnskap på området. Fagskoleutdanningene er derfor tverrfaglige og har et klart brukerperspektiv. De er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring og ev. andre. Planene gir rammer og innhold i videreutdanningene. Fagskoleutdanningene har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Yrkesutøveren skal se behovet for nytenkning, kunne gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et rettslig og etisk holdbart grunnlag. Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre de enkelte videreutdanningene innen hvert fagområde likeverdige i hele landet. De er således nasjonale styringsmidler for sosial- og helsemyndighetene.

4 4 2. FAGSKOLEUTDANNING I SMITTEVERN OG STERILFORSYNING a. Behovet for kompetanse En god hygiene i helse- og sosialtjenesten blir et stadig viktigere krav. For å kunne ivare ta stadig nye utfordringer trenger alle, som arbeider med smittevern og sterilforsyning, å videreutvikle teoretisk og praktisk kunnskap. Mikrober endrer karakter og utvikler motstandskraft mot ulike antibiotika. Behovet for den kompetanse denne fagskoleutdanningen gir, er derfor stort. Krav om omstilling, tilpasning, samarbeidsvilje og mer helse for hver krone medfører at det også er nødvendig å se på nye måter å løse arbeidsoppgaver på. Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, peker på behovet for oppgaveglidning i helse- og omsorgstjenestene, fordi det kan åpne for større fleksibilitet. (jf Oppgaveglidning: Det er ikke gitt at oppgaver som krever utdanning på et bestemt nivå i dag, vil ha samme krav i framtiden.) b. Hovedfokus og opptaksgrunnlag i denne utdanningen Utdanningen skal kvalifisere yrkesutøverne til å beherske smittevern, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering, og gjennom dette også ha kompetanse i hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres. Fagskoleutdanningen krever at studenten forstår verdien av teamarbeid og også egen funksjon i det pasientrettede arbeidet. Videregående utdanning i helsearbeiderfag, reinhaldsoperatørfag, eller tilsvarende realkompetanse, vil være aktuell bakgrunn for opptak til denne utdanningen c. Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning: Kandidaten: Kunnskap har kunnskap om mikrobiologi, smittevern og hygiene har kunnskap om hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres har kunnskap om rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr og relevant medisinteknisk utstyr i helsetjenesten har kunnskap om krav som stilles til sterilforsyning i helsetjenesten, standarder, metoder for og kontroll av prosesser for dekontaminering og sterilisering kan oppdatere sin kunnskap innen hygiene, smittevern og sterilforsyning har innsikt i lovverk og forskrift som omhandler folkehelse, smittevern, medisinsk utstyr, sterilforsyning og arbeidsmiljø forstår egen funksjon og rolle i et folkehelseperspektiv Kandidaten kan anvende relevante metoder, prinsipper og strategier innen smittevern og hygiene kan anvende kunnskap innen sterilforsyning, som behandling av medisinsk utstyr og relevant medisinteknisk utstyr i helsetjenesten kan anvende ulike dekontaminerings - og steriliseringsmetoder og kontroller kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger knyttet til arbeid innen mikrobiologi, smittevern, hygiene, dekontaminering og sterilisering kan kartlegge og identifisere problemstillinger innen smittevern og sterilforsyning og kan foreslå nødvendige tiltak

5 5 Generellkompetans e Kandidaten har forståelsen for smittevern og sterilforsyning i helsetjenesten, som en systematisk prosess basert på faglig og etisk kompetanse har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar personvern og pasientens sikkerhet forstår verdien av teamarbeid og egen funksjon i det pasientrettede arbeidet kan bygge relasjoner med kollegaer på tvers av avdelinger for å være en aktiv del av teamet rundt pasienten kan utvikle metoder innen sterilforsyning for å sikre hygiene og praktisk smittevern d. Ansvars- og funksjonsområde; bruk av kompetansen etter gjennomført utdanning Yrkesutøverens kompetanse etter gjennomført utdanning kan benyttes ved ulike avdelinger i somatiske sykehus, for eksempel operasjonsavdeling, anestesiavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, poliklinikker, sterilforsyning, infeksjonsavdeling, renholdsavdeling m.fl. Kompetansen vil kunne være til nytte innenfor ulike deler av kommunehelsetjenesten. e. Begrepsavklaringer (alfabetisk) Dekontaminering er å fjerne de fleste patogene mikroorganismer fra utstyr slik at de er sikre å håndtere, bruke eller kaste. (Norsk legemiddelhåndbok) Desinfeksjon er en prosess som eliminerer de fleste mikroorganismer ved hjelp av varme eller direkte applikasjon av kjemikalier. (Norsk legemiddelhåndbok) Emballering Godkjente metoder for innpakking og forsegling av instrumenter og utstyr Logistikk Instrument- og vareflyt gjennom hele sterilforsyningskjeden. Sterilforsyningskjeden Instrument/utstyr sin flyt fra urent til sterilt produkt. Medisinsk utstyr Instrumenter og utstyr som brukes i pasientbehandling. Medisinteknisk utstyr Maskiner som brukes til å reprosessere medisinsk utstyr Elektromedisinsk utstyr Maskiner til dekontaminering/reprosessering av medisinsk utstyr og annet elektromedisinsk utstyr på spesialavdelinger. Medisinsk utstyr tilknyttet strøm. Rengjøring fjerner skitt, organisk og uorganisk materiale og innebærer ikke direkte drap av mikroorganismer, men vil som regel redusere forurensningen ved at mikrober fjernes mekanisk. Dette skjer ved manuell eller maskinell rengjøring med vann og såpe eller med enzymatiske produkter. (Norsk legemiddelhåndbok)

6 Sterilisering Sterilitet innebærer fravær av alle former for levende mikroorganismer. Sterilisering betyr fullstendig inaktivering av alle former for mikroorganismer, inkludert bakteriesporer (Norsk legemiddelhåndbok) Sporbarhet Registrering og dokumentasjon av instrument-/utstyrsflyt i sterilforsyningskjeden. Validering En dokumentert prosedyre for innhenting, registrering og tolkning av resultater som kreves for å fastslå at en prosess konsekvent vil gi et produkt som tilfredsstiller forutbestemte betingelser. (Ref. Jan Huys: Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr ) 6 3. ORGANISERING OG OMFANG a. Emner Emne Tittel fagskolepoeng Emne 1 Felles grunnlagsemne 14 Emne 2 Hygiene og smittevern 10 Emne 3 Rengjøring og Desinfeksjon 13 Emne 4 Sterilisering 13 Emne 5 Fordypning 10 Til sammen: 60 b. Emneinndeling og innhold Innholdet i emnene er formulert på et noe overordnet nivå. Det enkelte tilbyder kan således foreta tilpasninger ut fra lokale behov for kompetanse, samt tilpasse undervisningen til det kunnskapsgrunnlaget som studentgruppen til enhver tid har og de utfordringene arbeidsplassene gir. Emnene kan tas enkeltvis for de som ønsker økt kompetanse i et avgrenset område uten å måtte fullføre hele utdanningen. Emne 5 (fordypningsemnet) kan først avsluttes når de andre emnene og praksis er fullført og bestått. For å få godkjent hele utdanningen må alle emner inkl. eksamen være fullført. Det enkelte fagskoletilbud kan tilrettelegges som heltids- eller deltidsstudium. Emnene tas normalt i rekkefølge. Karakterbevis utstedes for hvert emne. Innholdet i de ulike emnene er nærmere beskrevet nedenfor. c. Praksis Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksis skal utgjøre minimum 25 % av samlet studietid (i sum minimum 10 uker). skal ha faglig veiledning i praksistiden og oppfølging av en fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning. Felles grunnlagsemne (Emne 1) er et rent teoriemne. Praksis skal ellers være relatert til innholdet i de fagspesifikke emnene.

7 7 4. INNHOLD Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå (E-LUB) i denne planen er ikke utfyllende og må betraktes som veiledende. Det er opp til den enkelte skole å utvikle dekkende E-LUB som også ivaretar egenart og lokale faktorer gjennom egne studieplaner. NUFHO forbeholder seg retten til å endre eller justere E-LUB i denne nasjonale planen ved behov. Den enkelte skole går årlig går gjennom E-LUB i sine studieplaner i tråd med egne kvalitetssikringsrutiner. EMNE 1 FELLES GRUNNLAG 00HH16A 14p LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper har kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, og etisk refleksjon knyttet til arbeid i helse- og omsorgssektoren har innsikt i lover og forskrifter som regulerer pasient- og brukerrettigheter, helsepersonells ansvar og plikter, og kvaliteten på tjenestetilbud på kommunalt, regionalt og statlig nivå har kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, samhandling og konflikthåndtering knyttet til arbeid i helse- og omsorgssektoren har kunnskap om samfunnets og velferdsstatens utvikling, og om helse- og sosialpolitiske prioriteringer har kunnskap om begreper innen sosiologi og psykologi knyttet til enkeltindividet, familien og sosialt nettverk har kunnskap om læring, studieteknikk og arbeidsformer i studiet kan anvende kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og retningslinjer, til etisk refleksjon rundt praktiske og teoretiske problemstillinger i helse- og omsorgssektoren kan anvende kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, til å samhandle profesjonelt med brukere, pårørende, frivillige og kollegaer, og til å forebygge og håndtere konflikter kan anvende kunnskap om kvalitetssikring og internkontroll til å delta i kvalitetsarbeid på arbeidsplassen kan anvende kunnskap innen sosiologi og psykologi til å motivere brukeren slik at han eller hun tar i bruk egne ressurser og opplever mestring kan finne fagstoff og anvende kunnskap om læring, studieteknikk og arbeidsformer til å løse oppgaver i studiet Generell kompetanse har forståelse for yrkesetiske retningslinjer som regulerer yrkesutøvelsen innenfor helse- og omsorgstjenesten har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom refleksjon over egen atferd og kommunikasjon i situasjoner med brukere, pårørende og kollegaer kan utføre arbeidet med utgangspunkt i brukerens perspektiv, i tråd med prinsipper om brukermedvirkning og respekt for enkeltindividets verdi og verdighet kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt, slik at brukere og pårørende opplever trygghet og har tillit til tjenestetilbudet kan utføre arbeidet etter arbeidsplassens HMS- rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

8 8 TEMA 1. Grunnelementer i helse- og sosialarbeidet a. Innledende tema helse- og sosialfagenes historie og utvikling teoretiske perspektiver og teorier innen helse- og sosialarbeidet studieteknikk og IKT b. Etikk menneskerettighetene samfunnsmessige perspektiv og utfordringer i helse- og sosialsektoren sett i forhold til verdier og normer verdioppfatninger, menneskeforståelse og livssyn aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og sosialfagene, hvordan de henger sammen og styrer praktisk handling yrkesetikk taushetspliktens etiske sider makt, tvang og kontroll etiske dilemmaer, etikk og moral c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning kommunikasjonsteori, samhandling og konfliktløsning tverrkulturell kommunikasjon kommunikasjon i smågrupper og organisasjoner roller: bruker helse- og sosialarbeider pårørende oppøving av evne til samarbeid veiledningsteori og veiledning 2. Samfunnsfaglige emner a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer konsekvenser for levekår og opplevde helse- og sosialproblemer lovverket som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt helse- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå offentlig og privat ansvar og omsorg profesjonalisering i helse- og sosialsektoren finansiering av tjenestene og brukerbetaling kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling b. Sosiologi og psykologi familien som sosial og kulturell institusjon helse- og sosial ulikhet og kulturelt mangfold makt avmakt utviklingsteorier livsløpet emosjoner, behov og motivasjon holdninger forsvarsmekanismer og kriseteori gruppepsykologi og nettverksteori

9 9 EMNE 2 HYGIENE OG SMITTEVERN 00HH16B 10 fp LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap har kunnskap innen mikrobiologi, smittevern og hygiene har innsikt i krav til fysisk utforming av spesialavdelinger og til ventilasjonens betydning for miljøet i spesialavdelingene. kan anvende kunnskap om hygiene og smittevern i praksis kan kartlegge problemstillinger innen hygiene og smittevern, finne fagstoff og foreslå nødvendige tiltak Generell kompetanse har forståelse for ulike bedrifts- og yrkesetiske retningslinjer for smittevern og hygiene kan utvikle arbeidsmetoder innen og hygiene og praktisk smittevern gjennom kunnskapsdeling og veiledning TEMA 1. Mikrobiologi og hygiene Hygiene og smittevern i et samfunnsperspektiv Smittevernloven med forskrift om smittevern i helsetjenesten, forskrift om smittefarlig helseavfall, forskrift om merking av kjemikaler (inkl europeisk klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandinger CLP) Lov om medisinsk utstyr, forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Mikroorganismer, spredning av sykdommer og kroppens forsvar mot sykdom Anatomi, fysiologi, sykdomslære og operasjonsbegreper 2. Praktisk smittevern Hvordan bryte smitteveier ved rengjøring, desinfeksjon og sterilisering. Avfallshåndtering Kvalitetskrav til dekontaminerings- og steriliseringsprosesser Finne produktinformasjon på medisinsk utstyr/kirurgiske instrumenter 3. Bygningsmessige forhold og kvalitetssikringsarbeid Krav som stilles til sterilforsyningens fysiske miljø, inkludert ventilasjon Krav til romkvalitet.

10 EMNE 3 RENGJØRING OG DESINFEKSJON 00HH16D 13 fp 10 LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap har kunnskap om mottak av urent medisinsk utstyr, rengjøring og desinfeksjon har kunnskap om hovedgruppene av relevant medisinsk og medisinskteknisk utstyr og deres funksjon og bruksområde kan bruke relevante metoder for rengjøring, desinfeksjon av medisinsk utstyr kan bruke relevante metoder for testing, kontroll og validering kan kartlegge problemstillinger innen rengjøring og desinfeksjon, finne fagstoff og kunne foreslå løsninger Generell kompetanse kan utvikle arbeidsmetoder innen rengjøring og desinfeksjon gjennom kunnskapsdeling og veiledning har forståelse for yrkesetiske prinsipp og verdien av teamarbeid for å ivareta pasientsikkerheten TEMA 1. Håndtering av medisinsk utstyr Grunnleggende instrumentlære Bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og maskiner Funksjon, bruk og vedlikehold av medisinsk og relevant medisinskteknisk utstyr Relevant lovverk, forskrifter og standarder Krav til kirurgiske instrumenter og anna medisinsk utstyr 2. Metoder Rengjøring og desinfeksjon i et samfunnsperspektiv Manuell rengjøring og teknisk desinfeksjon Maskinell rengjørings- og desinfeksjonsprosesser Testing, kontroll og validering Krav til sikkerhet i arbeidet med instrumenter, verktøy og kjemikalier. 3. Maskiner, vannkvalitet og kjemikalier Kjemikalier og betydning av vannkvalitet Vaskedekontaminatorer

11 11 EMNE 4 STERILISERING 00HH16D 13 fp LÆRINGSUTBYTTE: Kunnskap har kunnskap om kva krav som stilles til sterilisering i helsevesenet har kunnskap om emballering, sterilisering, handtering og lagring av sterilt gods har kunnskap om transport, pakking og lagring av kirurgiske instrumenter kan bruke relevante metoder og verktøy for sterilisering kan bruke relevante metoder og verktøy for testing, kontroll og validering kan kartlegge problemstillinger innen sterilisering, finne fagstoff og kunne foreslå løsninger Generell kompetanse kan utvikle arbeidsmetoder innen sterilforsyning gjennom kunnskapsdeling og veiledning kan bygge relasjoner med kollegaer og på tvers av avdelinger for å være en aktiv del av teamet rundt pasienten TEMA 1. Steriliseringsmetoder og steriliseringskontroller Sterilisering i et samfunnsperspektiv Steriliseringsteknologi, steriliseringsmetoder og steriliseringskontroll. 2. Metoder Lasting av autoklaver Sikkerhets- og vernetiltak ved sterilisering Testing, kontroll og validering av autoklaver Metoder for emballering og merking av kirurgiske instrumenter/medisinsk utstyr. Logistikk og sporbarhet for kirurgiske instrumenter Kontroll og vedlikehold av instrument og utstyr 3. Styringssystem Logistikk, sporbarhet, økonomistyring Innkjøp og system for lagerstyring

12 12 EMNE 5 FORDYPNING 00HH16E 10 fp skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid, som skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere temaer i utdanningens emner. skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det anbefales at studenten tidlig i utdanningen begynner arbeidet med å finne aktuelt emne for fordypningsoppgaven. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper har kunnskaper innenfor et selvvalgt fordypningstema fra emne 2-4, har innhentet teori og vurdert og drøftet sammenhengen mellom teori og praksis kan kartlegge og vurdere en faglig problemstilling og anvende erfaringsbasert kunnskap for iverksetting av tiltak Generell kompetanse har utviklet og er bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin etiske grunnholdning og kan identifisere problemstillinger innen smittevern og sterilforsyning, som bidrar til utvikling av fagfeltet i samarbeid med andre fagpersoner PRAKSIS e skal med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn, egen fagbakgrunn og kunnskaper, delta aktivt i målrettet arbeid innen smittevern og sterilforsyning i helsetjenesten. e skal arbeide etter yrkesetiske retningslinjer og overholde teieplikt og opplysningsplikt. LÆRINGSUTBYTTE: ETTER FULLFØRT PRAKSIS Kunnskap har kunnskap om metoder og verktøy innen smittevern, dekontaminering/sterilisering har kunnkap om organisering av oppgaver innen sterilforsyning og kjennskap til ansvarsområder for aktører og parter i tjenesten forstår egen funksjon og rolle i et folkehelseperspektiv kan bruke kunnskapen om hygiene og smittevern i praksis kan bruke relevante metoder for rengjøring, desinfeksjon av medisinsk utstyr kan bruke relevante metoder for testing, kontroll og validering av instrumenter, vaskedekontaminatorer og autoklaver kan bruke relevante metoder for sterilisering kan bruke kunnskap om emballering, transport, lagring og kontrollrutiner.

13 13 Generell kompetanse har forståelse for viktige prinsipp og metoder innen smittevern og sterilforsyning, m.a. kontroll og emballering av gods til sterilisering og handtering og lagring av sterilt gods kan bygge relasjoner med kollegaer på tvers av avdelinger og være en aktiv del av teamet rundt pasienten Det er skolens ansvar å påse at studenten får en faglig relevant og god praksisplass som kan hjelpe studenten til å nå læringsutbyttet for praksisperioden. Denne praksisen kan være på en annen arbeidsplass, som utplassering, eller på egen arbeidsplass, og inkluderer et utviklingsprosjekt: 1. Praksisutplassering på arbeidsplasser som er relevante for utdanningen (s.d. nedenfor). Dette passer for studenter som ikke arbeider på slike arbeidsplasser. 2. Praksis gjennomført som prosjektarbeid på egen arbeidsplass er aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet. må i praksisperioden gjøre et endringsarbeid /utviklingsarbeid innen smittevern og sterilforsyning på sin arbeidsplass etter bestemte retningslinjer. Praksis blir et felles ansvar for arbeidstaker og arbeidsgiver. Denne formen for praksis krever at studenten får tid til utviklingsarbeid og får veiledning. e får synliggjort sin kompetanse i egen organisasjon, noe som kan bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen, i tillegg til at den enkelte arbeidstaker får andre oppgaver og økt ansvar. Veiledning i praksis er en forutsetning for å nå målet med praksis. Formalisert veiledning og selvrefleksjon over tid, hjelper til å bevisstgjøre studenten på egen faglig utvikling. Relevante praksisplasser for hele eller deler av praksisen Ulike avdelinger i somatiske sykehus, for eksempel på operasjonsavdeling, anestesiavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, kirurgiske poliklinikker, sterilforsyning, infeksjonsavdeling, renholdsavdeling (med tanke på smittevask) og odontologiske klinikker. 5.november 2015 v/ plangruppen Berg, Ann Margrethe St. Olav Hospital Spekter Bjørheim, Ingvar Møllehagen studiesenter /RKK Private fagskoler Kystad, Lisbeth Øya helsehus Trondheim kommune KS Lefstad, Liv Berit Sykehuset Østfold Fagforbundet Olsen, Mette Holmefjord Hordaland helsefagskole Off. fagskoler (leder) Ronander, Stig ISS Facility Services AS NHO

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten. for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten. for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring desember 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1395 Videreutdanning/fagskoleutdanning

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Fagskole helsefag gir økt kunnskap og kompetanse. studiepoeng over 2 år. Gratis utdanning.

Fagskole helsefag gir økt kunnskap og kompetanse. studiepoeng over 2 år. Gratis utdanning. 60 poeng over 2 år. Gratis utdanning. Fagskole helsefag gir økt kunnskap og kompetanse FORDYPNINGER: Barsel- og barnepleie Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Team- og prosjektledelse

Team- og prosjektledelse FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt...

Detaljer

FHH17D Helseadministrasjon

FHH17D Helseadministrasjon STUDIEPLAN FHH17D Helseadministrasjon Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Oslo Godkjent Nokut: 10.04.2007 Sist revidert: 03.03.2018 INNHOLD Innledning... 2 Om fordypningen... 2 Om planen... 3 Overordnede

Detaljer

Fagskoleutdanning i Aldring og helse aktiv omsorg

Fagskoleutdanning i Aldring og helse aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i Aldring og helse aktiv omsorg Revidert utkast 25. mars 2010 25. mars 2010 Innledning Denne nasjonale planen, som har fått navnet Nasjonal plan for fagskoleutdanning

Detaljer

oktober 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1393

oktober 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1393 oktober 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1393 Videreutdanning/fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid Utgitt:

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

januar 2005 Videreutdanning i veiledning IS-1221

januar 2005 Videreutdanning i veiledning IS-1221 januar 2005 Videreutdanning i veiledning IS-1221 Videreutdanning i veiledning for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Januar 2005 Bestillingsnummer IS-1221 ISBN 82-8081-062-5 Utgitt av

Detaljer

Sterilforsyningsteknikk og smittevern 60 fagskolepoeng, stedbasert med samlinger

Sterilforsyningsteknikk og smittevern 60 fagskolepoeng, stedbasert med samlinger RKK Fagskolen studieplan: Sterilforsyningsteknikk og smittevern 60 fagskolepoeng, stedbasert med samlinger Sted Stavanger Sist oppdatert 12.02.2015 Skrevet av Fagleder Ingvar Bjørheim, Leif Knudsen Godkjent

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

januar 2005 Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie IS-1220

januar 2005 Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie IS-1220 januar 2005 Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie IS-1220 Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Januar 2005 Bestillingsnummer

Detaljer

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13 Tel:

Detaljer

4O8212V Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse

4O8212V Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse 4O8212V Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4O8212V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Følgende emner må være fullørt og bestått: 4OP820V Første veiledet praksis, og 4O820V

Detaljer

Videreutdanning i ELDREOMSORG

Videreutdanning i ELDREOMSORG november 2002 Videreutdanning i ELDREOMSORG for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13

Detaljer

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID Bodø 04.05.07 Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Historikk NOKUT arbeidet Mål l og mening med videreutdanning i psykiske helsearbeid De enkelte modulene

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Fagskoleutdanning i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse. Gjelder for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring

Fagskoleutdanning i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse. Gjelder for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring oktober 2008 Fagskoleutdanning i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse Gjelder for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1599 Fagskoleutdanning i miljøarbeid rettet

Detaljer

Fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) 22. april 2013 Læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger

Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger Sterilforsyning Arbeid med Sterilforsyning er en svært viktig del av det infeksjonsforebyggende arbeid ved sykehusene. Det stilles de samme

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

juli 2004 Videreutdanning i rehabilitering

juli 2004 Videreutdanning i rehabilitering juli 2004 Videreutdanning i rehabilitering Videreutdanning i rehabilitering for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Juli 2004 Bestillingsnummer IS-1187 ISBN 82-8081-046-3 Utgitt av Sosial-og

Detaljer

Veiledning av lærlinger Gratis fagskoleutdanning 30 studiepoeng

Veiledning av lærlinger Gratis fagskoleutdanning 30 studiepoeng Veiledning av lærlinger Gratis fagskoleutdanning 30 studiepoeng For personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift. Opptakskrav Formelle

Detaljer

OBSERVASJONS- PRAKSIS

OBSERVASJONS- PRAKSIS Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksihefte for observasjonspraksis for Helse, aldring og aktiv omsorg Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

TILBUD Forslag til fagskoleutdanning i taktilterapi

TILBUD Forslag til fagskoleutdanning i taktilterapi 1(5) 6.januer 2012 TILBUD Forslag til fagskoleutdanning i taktilterapi Wenche Skorbakk, Referer til møte 30.nov 2011 på Fagforbundet Skole for Berøring sender avtalt tilbud på hvordan Skole for Berøring

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

oktober 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1394

oktober 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1394 oktober 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1394 Videreutdanning/fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus Utgitt:

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lillestrøm, Hamar, Rena, Kongsvinger,

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Nasjonal standard FHH14. Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Nasjonal standard FHH14. Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Godkjent av NUFHO (Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning I helse og oppvekstfag) 8. oktober 2012 Innledning Nasjonal plan for fagskoleutdanning i psykisk

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten hva hun/han

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

FHH01 Psykisk helsearbeid.

FHH01 Psykisk helsearbeid. FHH01 Psykisk helsearbeid. Fagskoleutdanning på nivå 5.1 i NKR. Denne planen utgikk som nasjonal plan den 8. oktober 2014. For å sikre at studenter som fullfører studiet etter dette tidspunkt skal få et

Detaljer

Fagskoleutdanning i Psykiskhelsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i Psykiskhelsearbeid og rusarbeid Fagskolen i Troms avd. Tromsø Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksishefte for observasjonspraksis for Psykisk helsearbeid og rusarbeid Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017

Detaljer

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Målgruppen er blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere

Detaljer

Vg1 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR

Vg1 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR O-S-11-HSHSF1 Lokal læreplan Vg1 YFF, Versjon: Skrevet av: Gjelder fra: 01.08.2017 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 6 Vg1 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR Helsefagarbeider

Detaljer

Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger - barnevernspedagogutdanning

Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger - barnevernspedagogutdanning Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger - barnevernspedagogutdanning Utgangspunkt Retningslinjene skal ha følgende oppbygging: 1) Formålsbeskrivelse

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN 1 Innholdsfortegnelse Innledning.s. 3 Formålet med fagprøve.s. 3 Krav til fagprøve..s. 3 Opptakskrav.s. 4 Kvalifikasjon..s. 4 Krav for

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert på bachelornivå og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Norsk forening for Sterilforsyning Ledersesjon landsmøte Ann M. Berg

Norsk forening for Sterilforsyning Ledersesjon landsmøte Ann M. Berg Norsk forening for Sterilforsyning Ledersesjon landsmøte 2018 Lovverk Smittevernloven med forskrift - Det skal etableres system for skriftlige retningslinjer for sterilforsyning herunder; o Innkjøp, lagring,

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering I dette emnet forstås miljøterapi som planlagt, tilrettelagt og systematiske bruk av miljøet slik

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyning i helsetjenesten

NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyning i helsetjenesten NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyning i helsetjenesten Fagskolen Oslo Akershus November 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Beslutninger og tiltak i barnevernet Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt

Detaljer

HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG

HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Fagskolen i Troms Studieplan for fagskoleutdanning i HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Planen bygger på Nasjonal plan for Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg", NUFHO februar 2011. Læringsutbyttebeskrivelse

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

juli 2004 Videreutdanning i Barsel - og barnepleie

juli 2004 Videreutdanning i Barsel - og barnepleie juli 2004 Videreutdanning i Barsel - og barnepleie Videreutdanning i barsel og barnepleie for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Juli 2004 Bestillingsnummer IS-1186 ISBN 82-8081-045-5

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Eksamensveiledning. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TAN Kommunikasjon og samhandling. - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TAN Kommunikasjon og samhandling. - om vurdering av eksamensbesvarelser Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TAN3002 - Kommunikasjon og samhandling Eksamensveiledning for lokalt gitt skriftlig

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Videreutdanning rådgivning 1 (2019-2020) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 består av modulene Modul 1: Rådgiver som veileder prosesser og arbeidsmåter (15 sp). Modulen

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Beslutninger og tiltak i barnevernet Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt

Detaljer

Faglig leder av trafikkskole

Faglig leder av trafikkskole Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Faglig leder av trafikkskole Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Fakultet Handelshøgskolen

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

1355 Barn med særskilte behov

1355 Barn med særskilte behov Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: 1355 Barn med særskilte behov 60 fagskolepoeng Vår 2019 Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering og omfang... 3 3 Mål... 3 4 Krav

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Fagskule i spesialreinhald og sterilforsyning

Fagskule i spesialreinhald og sterilforsyning Fagskule i spesialreinhald og sterilforsyning Fusa fagskule - v/ Mette Holmefjord Olsen Norsk Forening for Sterilforsyning Landsmøte Lillestrøm 21.mars 2013 Fagskule innan spesialreinhald Agenda 1.Fagskule

Detaljer

FAG- /SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I Helsearbeiderfaget

FAG- /SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I Helsearbeiderfaget FAG- /SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I Helsearbeiderfaget For:.. Kontaktperson på praksisstedet... TIDSRAMME FOR FAG-/SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE:.. INFORMASJON: Dag 1.for avvikling av fag-/svenneprøven:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Fagskoleutdanning Studieplan Sterilforsyning i helsetjenesten

Fagskoleutdanning Studieplan Sterilforsyning i helsetjenesten Vedlegg 2 Fagskoleutdanning Studieplan Sterilforsyning i helsetjenesten Dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG NAVN FOR UTDANNINGEN... 4 2. OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer