Brustne drømmer - noen trekk ved fjernundervisningen på 1990-tallet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brustne drømmer - noen trekk ved fjernundervisningen på 1990-tallet."

Transkript

1 Brustne drømmer - noen trekk ved fjernundervisningen på 1990-tallet. Gunnar Grepperud I sin analyse av NKS sin utvikling fram til slutten av 1980 tallet konkluderer Amdam og Bjarnar med at NKS etter hvert framstod som en viktig supplerende aktør til det offentlige utdanningssystemet. Dette til tross fremkommer det i samme arbeid at vilkårene for private aktører til å drive fram, og videreutvikle, fjernundervisningen i Norge, langt fra var optimale. For NKS var femårsperioden etter innføringen av Voksenopplæringsloven i 1976 preget av krise, og gjennom hele 1980-tallet opplevde voksenopplæringsfeltet stagnasjon og minsket offentlig interesse tallet ga et visst grunnlag for fornyet optimisme både for NKS og de øvrige fjernundervisningsinstitusjonene. Det var særlig to forhold som lå til grunn for dette; satsingen på fjernundervisning i høyere utdanning og Kompetansereformen. Fjernundervisning i høyere utdanning. Etableringen av Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF) i 1990 var en konkret manifestasjon av at det offentlige utdanningssystemet burde vie fjernundervisningen større oppmerksomhet. At dette kom på dagsorden i høyere utdanning hadde sammenheng med flere forhold. Den mest åpenbare forklaringen var at man her så en ny, og bedre, mulighet til å styrke høgre utdannings innsats innen etter- og videreutdanning og dermed også sikre lik rett til utdanning. 2 I tillegg til slike utdanningspolitiske begrunnelser var man inspirert av, og nysgjerrig på, de teknologiske mulighetene man så konturene av. Bruk av IT, som det den gang het, ville ikke bare styrke tilgjengelighet og kvalitet, det kunne også bidra til å realisere en av grunntankene i omstillingen av høgre utdanning på 1990-tallet, nemlig å kombinere en sentralisering av fagmiljøene med en desentralisering av kunnskap. At fjernundervisning så tydelig ble angitt som oppgave i norsk høgre utdanning ble godt mottatt i det etablerte fjernundervisningsmiljøet. Blant annet ble det oppfattet som det formelle utdanningssystemets (endelige?) anerkjennelse av en utdannings- og læringsform mange hadde stilt seg skeptisk til. Like viktig, om ikke enda viktigere, var at både NKS og de andre fjernundervisningsinstitusjonene så for seg at samarbeidet med universitet og høgskoler ville bli langt mer omfattende enn situasjonen var omkring Her lå det an til et fruktbart møte mellom to system med hver sin kompetanse; 1 Amdam, R.P. & O. Bjarnar(1989): En bedrift i norsk skole. NKS og fjernundervisningen i Norge NKS- Forlaget. Oslo. 2 NOU 1988:28 Med viten og vilje; Grepperud, G.(2005): Fleksibel utdanning på universitets- og høgskolenivå; forventninger, praksis og utfordringer, del I. Avhandling for dr.philos. graden. UiT.

2 universitet og høgskoler med sine forskningsbaserte fag, fjernundervisningsinstitusjonene med sin logistikk, sin markedsføringskompetanse og sin ekspertise på didaktisk tilrettelegging. De mest visjonære så her for seg en optimal kobling mellom offentlige og private utdanningsaktører i utviklingen av et åpentuniversitetsnettverk. I arbeidet med å motivere og forankre fjernundervisning i norsk høyere utdanning, var det fra SOFFs side naturlig å bygge på, og trekke inn, den kompetansen fjernundervisnings-institusjonene representerte. Derfor var det heller ikke tilfeldig at en av de aller første reisene SOFFs sekretariat la ut på i 1990, var til NKS daværende leder, Erling Ljoså som også var oppnevnt som medlem av SOFFs styre. Ut over på 1990-tallet ble det satt i gang flere utredningsarbeid hvor det både var naturlig og nødvendig å trekke på den kompetansen fjernundervisningsinstitusjonene representerte. Slik sett har disse institusjonene, gjennom sine representanter, vært bidragsytere til utviklingen av dette feltet ved universitet og høgskoler. 3 Dette førte imidlertid ikke til noe omfattende og mer forpliktende samarbeid om utdanningstilbud. Selv om institusjoner som NKS og NKI videreførte sitt samarbeid med høgre utdanningsinstitusjoner, har resultatet blitt langt mer beskjedent enn det man så for seg ved inngangen til 1990-årene. Utviklingen ved NKS kan illustrere dette. Selv om antall deltakere på høgre nivå ble femdoblet tidlig på 1990-tallet og i 2000 lå på om lag 8000, 4 var det noen få utdanningsinstitusjoner/fagmiljø man hadde noe omfattende samarbeid med; Høgskolen i Stavanger (avsluttet i 1994), Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Lillehammer (HiL). I 2000 hadde NKS fjernundervisning flest studenter på fag i regi av egen høgskole. 5 Utviklingen gjennom 1990-tallet styrket nok det etablerte fjernundervisningsmiljøets oppfatning av at høgre utdanning mest var interessert i samarbeid så lenge det bidro til å styrke egen aktivitet og kompetanse. Ut over dette ble utdanningsinstitusjonene oppfattet som passive, og til dels skeptiske, til et nærmere samarbeid. Sett fra SOFFs posisjon var det flere forhold som forklarte en slik holdning. Det mest grunnleggende var nok at fjernundervisning/fleksibel utdanning gjennom hele tallet var å regne som en noe eksotisk aktivitet med svak eller ingen strategisk forankring. Det var langt på vei en oppgave som ble overlatt enkeltpersoner og ildsjeler. Av den grunn ble da heller ikke spørsmålet om samarbeid med fjernundervisningsinstitusjonene vurdert som noe viktig tema for institusjonenes utvikling. Det ble mer å betrakte som et praktisk spørsmål knyttet til enkeltstående prosjekt. Samme holdning og perspektiv gjaldt for relasjonen til studieforbundene, og da spesielt Folkeuniversitet. Dessuten ble nok denne form for samarbeid vurdert som nokså arbeidskrevende og ikke særlig økonomisk lønnsomt for institutter og fakulteter. 3 Undertegnede var leder for SOFF for perioden Gjelder de studentene som til enhver tid var registrert på hver modul, det vil si at samme student telte flere ganger. 5 Grepperud 2005, s

3 Invitasjonene til samarbeid med fjernundervisningsinstitusjonene avdekket også en nokså utbredt skepsis, på prinsipielt grunnlag og særlig blant vitenskapelig ansatte, til at høgre utdanningsinstitusjoner skulle inngå i allianser med det som nokså unyansert ble oppfattet som det private næringsliv. Det ble betraktet som et brudd på institusjonens uavhengighet og som uttrykk for en utvikling i retning av markedsorientering, instrumentalisme og utdanning som vare. At fjernundervisningsinstitusjonene var ideelle stiftelser, og at universitet og høgskoler på forskningsfronten til alle tider hadde basert deler av sin virksomhet på privat kapital var det langt færre som påpekte. I tillegg kom så det faktum at mange i høgre utdanning så med skepsis på fjernundervisning som måte å organisere undervisning på. Det ble ganske enkelt oppfattet som annenrangs utdanning. Blant de som mer aktivt involverte seg i fjernundervisning ved universiteter og høgskoler ble legitimerings- og læringsperspektivet løftet fram som begrunnelser for at dette var en oppgave man primært burde ha hånd om selv. Legitimeringsbegrunnelsen hadde sitt utgangspunkt i at et for nært samarbeid med fjernundervisningsinstitusjonene i for liten grad ville synliggjøre universitets- og høgskolers innsats på fjernundervisningsfeltet. Selv om institusjonene hadde faglig ansvar og kunne registrere studentene som sine, ville det allikevel være institusjoner som NKS som fremstod som tilbyder og styrket sitt omdømme på bekostning av fagansvarlig institusjon. I en tid hvor trykket på høgre utdannings samfunnsoppgave var økende, vurderte man dette som noe uheldig. En slik vurdering var ikke ubegrunnet. Et eksempel på dette er å finne i en kronikk i Aftenposten i juli 1997 hvor områderektor Ragnhild Stein fremhevet Folkeuniversitetet som Norges femte universitet og som svaret på de utfordringer man så komme med en etter- og videreutdanningsreform. 6 Det som ikke ble sagt, var at en slik rolle med nødvendighet måtte bygge på velvilje og innsats fra universitet og høgskoler. I diskusjonen om forholdet til fjernundervisningsinstitusjonene ble det fra enkelte hold advart mot høgre utdanning som råvareleverandør. Det vil si at man fullt ut overlot den pedagogiske tilretteleggingen til NKS, NKI eller andre. Ikke bare måtte det være et mål i seg selv at høgre utdanning kvalifiserte seg pedagogisk for denne oppgaven, med fjernundervisningen hadde man også fått en gylden mulighet til å styrke arbeidet med undervisningskvalitet i høgre utdanning generelt. Det ble i den sammenheng vist til at utviklingen av flermedieprosjekter hadde positiv smitteeffekt på den ordinære undervisningen, en effekt man med årene mente ville bli sterkere og mer markert. 6 Stein, R.(1997): Det skjulte universitet. Kronikk Aftenposten

4 Det var altså en rekke forhold i høgre utdanning; praktiske, økonomiske, kulturelle og strategiske som gjorde at den arbeidsdelingen fjernundervisningsinstitusjonene så for seg, ikke lot seg realisere i stor skala. Slik sett var det kanskje noe naivt å tro at universitet og høgskoler helt uten videre ville innpasse seg den arbeidsdelingen som best passet de etablerte fjernundervisningsinstitusjonene? Spørsmålet er da i hvilken grad institusjoner som NKS, NKI og Folkets Brevskole (for å nevne noen) var innstilt på å justere sine egne virksomhet for bedre å komme i inngrep med universitet og høgskoler? Sett utenfra synes det som endringsviljen akkurat på dette området ikke var påfallende stor. Det handlet nok mer om at universitet og høgskoler skulle tilpasse seg deres situasjon. Spørsmålet er om tiden snart er inne til å ta opp tanken om et bredere og mer solid samarbeid på nytt igjen, med utgangspunkt i modeller, arbeidsdeling og finansiering som tjener alle parter? Skal det skje, kreves vilje til innovasjon og nytenkning hos alle parter og med staten som katalysator. Kompetansereformen I 1997 legger et offentlig utvalg, også kjent som Buer-utvalget, frem en innstilling om etter- og videreutdanning i Norge, NOU 1997:28, med tittelen Ny kompetanse. Det var kompetansebehovet i arbeidslivet som særlig stod i fokus og det ble lagt opp til en satsing langs fire hovedlinjer; bedre tilrettelegging av fleksible utdanningstilbud, større anerkjennelse av praktisk erfaring (realkompetanse), bedre kobling mellom formell og uformell læring og styrking av individuelle vilkår og rettigheter (blant annet lønnet utdanningspermisjon). Målet var ikke bare å styrke den arbeidsrelevante kompetansen, vel så viktig var det å styrke den enkeltes livskompetanse og bidra til en mer rettferdig fordeling av utdanningsgodene. Utredningen og tankene om en større satsing på voksnes kvalifisering skapte optimisme hos mange aktører. For første gang siden tidlig på 1970-tallet ble det nå fokusert på voksnes læring på en måte som skapte tro på at noe skulle skje. Signalene fra departementet som forberedte dette, var ikke til å ta feil av. Nå var det de voksnes tur! Perioden fra Voksenopplæringsloven ble vedtatt og fram til de store utredningene om livslang læring midt på 1990-tallet 7, var i all hovedsak en kontinuerlig nedgangstid for voksenopplæringsfeltet. Det gjaldt både feltets oppmerksomhet, betydning og ressurser. For høgre utdanning skapte forarbeidene og arbeidene med Kompetansereformen en slags aha-opplevelse. For ledere ved våre universiteter og høgskoler gikk det i hvert fall opp et lite lys, og man antok at etter- og videreutdanning innrettet mot norsk arbeidsliv kunne utvikle seg til en stor og viktig oppgave som institusjonene ikke kunne unngå å forholde seg til. Man var heller ikke fremmed for at dette på sikt kunne styrke utdanningsinstitusjonenes egen utvikling. En slik erkjennelse førte til at etter- og 7 Da blant annet EU, OECD, UNESCO og Nordisk ministerråd kom med sine store utredninger om livslang læring.

5 videreutdanning/fleksibel utdanning ble definert som egen funksjon (og eget kontor) ved mange av våre høgre utdanningsinstitusjoner. Som en naturlig følge av dette fikk også fjernundervisningen større oppmerksomhet og legitimitet. I Buer-utvalgets innstilling, og de påfølgende arbeidene, vies det forholdsvis liten plass til generelle drøftinger av fjernundervisning og de etablerte fjernundervisningsaktørenes rolle. Samlet sett var allikevel utredningen godt nytt for NKS og deres likesinnede. Fjernundervisningens legitimitet ble ytterligere styrket og ambisjonen om å kvalifisere norsk arbeidsliv åpnet opp for et stort kompetansemarked. Det ble i utredningen fremmet en rekke forslag som hadde som utgangspunkt at fjernundervisning og bruk av IKT måtte anses som et kraftfullt redskap i realiseringen av Kompetansereformen. Blant annet ble det foreslått å etablere et nasjonalt utviklingsprogram for bruk av nettbaserte og interaktive medier i voksenopplæringen, oppbygging av kompetanse i mediepedagogikk og voksenpedagogikk, samt utviklingen av nye undervisningstilbud basert på de nye mulighetene informasjons- og kommunikasjonsteknologien åpner for. Det kanskje mest konkrete uttrykk for optimismen i tilknytning til Kompetansereformen var forsøkene på å etablere nye, store kompetanseaktører som bygde hele sin tenkning på fjernundervisning. Prosjekter som IT-Fornebu og Bedriftsuniversitetet hadde nasjonale ambisjoner, ble halv- eller helfinansiert av private og var innrettet mot arbeidslivet og bruk av IKT. Nå fikk disse en svært kort levetid. Etter knapt ett år måtte Bedriftsuniversitetet legge inn årene, med følgende begrunnelse: 8 "Markedet for spesialtilpasset kompetanseutvikling på universitets- og høyskolenivå har falt slik at det ikke er grunnlag for å opprettholde virksomheten i et eget selskap med de kostnader det medfører i nåværende modell", Uansett viste prosjekter som dette at det også blant deler av det kapitalsterke Norge fantes dem som trodde at det nå endelig var tid for voksnes læring, og dermed for et voksende kompetansemarked. At de forregnet seg fordi det ble lagt for dagen et alt for enkelt og rasjonelt distribusjonsperspektiv på kompetanseutvikling i norsk arbeidsliv, er en annen sak. Dessverre er IT-Fornebu og Bedriftsuniversitetets skjebne også uttrykk for hva som skjedde med Kompetansereformen som helhet. Selv om intensjonene var de aller beste, ble den etter hvert reformen som forsvant. Payne er nok nær sannheten når han med sitt utenfrablikk på reformen beskriver den som an unfinished agenda (Payne 2006). En hovedkonklusjon er at reformens ambisjoner og ordninger verken er forankret i arbeidslivet, som del av utdanningspolitikken eller som del av utdanningsinstitusjonenes strategier. Det er med denne reformen som med så mange 8 NTNU: Bedriftsuniversitetet legges ned Universitetsavisa. ned

6 andre store samfunnsreformer; det er lang vei fra vedtatte rettigheter og ordninger til gjennomslag i det levende livet. I den grad ordninger er utprøvd ser vi dessuten behov for en rekke revisjoner, videreutviklinger og suppleringer. Reformen har vært preget av en rekke enkeltprosjekter som nok hver for seg var interessante nok, men som på langt nær representerte noen klar og entydig utviklingsretning. Satsingen hadde preg av å bevege seg fremmad i alle retninger og var for øvrig preget av det allmenne prosjektmakeriet på godt og vondt. Det ble brukt forholdsvis mye penger på kortsiktige tiltak som i liten grad utfordret etablerte strukturer og ordninger. Som prosjekter flest skapte de primært kortsiktig lykke for de involverte, men ga i begrenset grad langvarige glede for de mange. Den departementale oppfølgingen av disse og andre prosjekter gir heller ingen grunn til optimisme. Den kan karakteriseres på følgende måte; lite engasjement og nytenking, liten vilje til konkret handling og mangel på helhetlig politikk for voksnes kvalifisering. Det som ti år tidligere ble framstilt som voksnes tur, kan i lys av ambisjoner og forventninger like gjerne oppsummeres som en nedtur; som ytterligere en bekreftelse på feltets marginalitet. Hva så? Hva er så lærdommen fra disse to forsøkene på å styrke fjernundervisningen spesielt og voksnes kvalifisering generelt i Norge på 1990-tallet? For det første at på dette feltet gjentar historien seg. Ingen andre områder innen utdanningssektoren er så omgitt av uforpliktende visjoner som voksnes kvalifisering, med ditto problemer med å sette visjonene ut i livet. Historien er full av hjertesukk i kjølvannet av dokumenter og visjoner, både i Norge og internasjonalt. Gjennomgangstonen er at det som oftest har blitt med snakket og planene (Field 2000). For det andre viser det seg at dersom man nå ville ta visjonene på alvor, er man nødt til å tenke i nye og til dels radikale løsninger. Det er behov for å se med nye øyne på alle sider ved det vi kaller voksenopplæringsfeltet; perspektiver, definisjoner, ansvar, finansiering og aktører. Mer enn stø kurs er det behov for en ny kurs, et nytt og samlet grep om den fremtidige utviklingen av feltet, herunder også forholdet mellom fjernundervisningsinstitusjonene og høyere utdanning. Å være grensesprengende er i seg selv så utfordrende at det i seg selv gjør at det er vanskelig å komme videre. Da er det langt enklere å holde seg i godt opptrukne spor, selv om det ikke gjør at vi kommer særlig videre. For det tredje er erkjennelsen at nyskaping og radikale veivalg bare lar seg realisere om tunge samfunnsaktører utenfor de tradisjonelle skole- og utdanningsmiljøene støtter opp om slike prosesser. Uten partene i arbeidslivet, og kanskje da særlig LO, hadde

7 Etter- og videreutdanningsreformen aldri blitt satt på dagsorden. Det er da også slik at når disse partene trekker seg tilbake, faller også reformen sammen.

8

Mer prat enn praksis. Kompetansereformen

Mer prat enn praksis. Kompetansereformen Kompetansereformen Mer prat enn praksis n av gunnar grepperud Kompetansereformen vakte begeistring da den ble lansert. Siden har det vært stille. Det er på tide at man igjen begynner å tenke radikalt rundt

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/19 29.08.2019 Dato: 23.08.2019 Arkivsaksnr: 2019/4945 Innspill til høringsuttalelse - stortingsmelding om arbeidsrelevans Henvisning

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Livslang læring frå «what?» til «HOT!»

Livslang læring frå «what?» til «HOT!» Livslang læring frå «what?» til «HOT!» Høstkonferansen 2018 Ragna Ann Berge, seksjonssjef, NTNU 2018: EVU (endelig) på agendaen i Norge NTNU følgjer opp Høstkonferansen 2018 Kunnskap for ei betre verd

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

U-vett: Strategi Dokumentet omhandler U-vetts strategi for perioden

U-vett: Strategi Dokumentet omhandler U-vetts strategi for perioden U-vett: Strategi 2010-2013 Dokumentet omhandler U-vetts strategi for perioden 2010-2013 Tromsø, 18.februar 2010 Hva U-vett gjør U-vett arbeider med utdanningsrelaterte utfordringer for enkeltindivider,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

til minne om Magnus Midtbø

til minne om Magnus Midtbø til minne om Magnus Midtbø For å forstå fremtiden må man lære av fortiden. Magnus Midtbø Fagbevegelsen har gjennom hele sin historie lagt stor vekt på at kunnskap og kompetanse fra arbeidserfaring, opplæring

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

MOOC i Norge Jon Iddeng

MOOC i Norge Jon Iddeng kunnskap gir vekst MOOC i Norge Jon Iddeng Avgitt juni 2014 Høringsfrist oktober 2014 Til behandling. MOOC-utvalgets definisjon Utvalget har valgt å legge følgende kjennetegn til grunn for sin definisjon

Detaljer

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Memorandum til: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Universitetet i Oslo I perioden april til juni i 2008 gjennomførte McKinsey et studie

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument)

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument) Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument) Dette er et diskusjonsdokument utarbeidet i forbindelse med oppstarten av arbeidet med utvikling av ny strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Gunnar Grepperud Berith Bergersen Odd Einar Johansen Geir Sæhle

Gunnar Grepperud Berith Bergersen Odd Einar Johansen Geir Sæhle UNNSKAPS- SAMFUNNET Hva vil vi med voksnes kvalifisering? Gunnar Grepperud Berith Bergersen Odd Einar Johansen Geir Sæhle gunnar grepperud, berith bergersen, odd einar johansen, geir sæhle kunnskapssamfunnet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

Høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 14/3274-1 Vår ref.207.03øbe Dato: 20.10.14 Høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Vi viser til brevet

Detaljer

Kompetanseplan for Voksenopplæringen

Kompetanseplan for Voksenopplæringen Kompetanseplan for Voksenopplæringen Vestre Toten kommune 2018-2019 Strategi for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Vestre Toten kommune Voksenopplæringen i kommunen jobber etter to lovverk. Opplæring

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Referat fra styremøte IKVO Jevnaker, 2. november 2011

Referat fra styremøte IKVO Jevnaker, 2. november 2011 Referat fra styremøte IKVO Jevnaker, 2. november 2011 Sak 1: Landsmøte og konferanse 2012 Landsmøtet er fastsatt til uke 44 eller 45 i 2012, avhengig av foredragsholdere og hotellkapasitet. Vi starter

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

NOU 2014:5 "MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norgesuniversitetet.

NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norgesuniversitetet. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 14/3274 1 Vår ref.: 2014/3340 EGJ000/300 Dato: 20.10.2014 NOU 2014:5 "MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Høringsuttalelse

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Regionalt utviklingsverksted 25.09.2017 bidra til økt deltakelse

Detaljer

S a k s p r o t o k o l l

S a k s p r o t o k o l l S a k s p r o t o k o l l F o r s l a g t i l n y s t u d i e s t e d s s t r u k t u r v e d N o r d u n i v e r s i t e t - h ø r i n g s u t t a l e l s e Arkivsak-dok. 201872330 Saksbehandler Roar

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Spekters rapportering på oppfølging av strategien.

Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Spekters rapportering på oppfølging av strategien. Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Spekters rapportering på oppfølging av strategien. 1. Gode valg for den enkelte og samfunnet 1.1. Etablere et kompetansebehovsutvalg (KBU) bestående av forskere,

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

NTNU O-sak 23/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 23/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 23/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: ØK/TJH Til: Styret Fra: Rektor Om: Strategiarbeidet ved NTNU N O T A T 1. Innledning Notatet skal gi styret en orientering om status

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

Høringssvar - NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høringssvar - NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Anne Gro Dalland Tlf: +47 55585757 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato: 09.10.2014 Vår ref: 2014/2975 Deres dato: Deres ref:

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Unio viser til høringsbrev datert om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle.

Unio viser til høringsbrev datert om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Vigdis Olsen 18.01.2008 2005/00070 200704482-/STA Høring NOU 2007:11 Studieforbund

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Utdanningslinja - oppfølging og strategier for institusjonene EVU-forum, Tromsø, 7. oktober 2010 Avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapssamfunnet - bakteppe Høyt kunnskapsbehov, stadig økende behov og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Høringsinnspill fra SIU til NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høringsinnspill fra SIU til NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Gro-Helene Sperre Risnes Saksbehandler: Ingrid Birce Müftüoglu ingrid.muftuoglu@siu.no +47 924 23 511 Saknr: 2014/160 Vår ref: 11240/2014 Deres

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

Prorektor Ragnhild Hennum

Prorektor Ragnhild Hennum Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. Prorektor Ragnhild Hennum Først og

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren Sektor for høyere utdanning

Detaljer

MOOC-utvalget: Digitalisering av høyere utdanning

MOOC-utvalget: Digitalisering av høyere utdanning MOOC-utvalget: Digitalisering av høyere utdanning Professor Berit Kjeldstad, Prorektor utdanning NTNU Ledet MOOC-utvalget 2013-1014 Leder av UHR, Utdanningsutvalg Fornebu, Oslo 31.8.2015 NORGESUNIVERSITETS

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

STRATEGI

STRATEGI STRATEGI 2017-2021 FORORD Strategi 2017-2021 skal legge rammene, gi retning og angi ambisjonsnivået for Politihøgskolen. Strategien innebærer langsiktig planlegging og skal bidra til prosesser der vi utvikler,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06. Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.09 Nærmere om bakgrunnen Staten ønsker å gi alle rektorer i Norge

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Trondheim. Mål og strategiplan VEDTATT KF

Kirkelig fellesråd i Trondheim. Mål og strategiplan VEDTATT KF Mål og strategiplan 2018 2021 VEDTATT KF 06.02.19 Om Mål og strategiplanen Mål og strategiplan for perioden 2018 2021 er en videreføring av Mål og strategiplan for perioden 2014 2017. Vi har og har hatt

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer