Møteinnkalling for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Sauland, Bengt Halvard Odden ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 084/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 085/16 VAL AV REPRESENTANTAR TIL HEIMEVERNSNEMNDA /16 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2017

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /16 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-, K2- Arkivnr.: 16/2059 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå formannskapsmøte blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /16 RE Formannskapet /16 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1324 VAL AV REPRESENTANTAR TIL HEIMEVERNSNEMNDA Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Forskrift til lov om Heimevernet. Saksgang: Formannskapet gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I forskrifta til Heimevernslova heiter det at det i kvar kommune skal vere ein kommunal heimevernsnemnd med rådgjevande mynde. Heimevernsnemnda skal ha som medlemmer: - To medlemmer oppnemnd av kommunestyret - Eit medlem frå den lokale politimyndigheit. Nemnda trer i funksjon 1. januar etter kommunestyrevalet. Funksjonstida er 4 år. Ei misforståing mellom Heimevernet og kommunen har gjort at saka ikkje er handsama tidlegare i valperioden. Kommunestyret sitt ansvar er å velje/oppnemne to medlemmer til nemnda. Det er ikkje krav om at medlemmene er kommunestyrerepresentantar, men dette er heller ikkje eit hinder. Siste periode blei Jon Bekkhus og Torgeir Hagen vald som medlemmer, og Mathias Flatland og Harald T. Løkslid vararepresentantar. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Formannskapet vel og som medlemmer av heimevernsnemnda for perioden Formannskapet vel og som vararepresentantar til heimevernsnemnda for perioden Formannskapet HANDSAMING: Bengt Halvard Odden fremma følgjande forslag: Saka utsetjast.

4 VOTERING: Forslaget til Bengt Halvard Odden blei samrøystes vedteke. FOR-083/16 VEDTAK: Saka utsetjast. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Formannskapet vel og som medlemmer av heimevernsnemnda for perioden Formannskapet vel og som vararepresentantar til heimevernsnemnda for perioden

5 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret RE Formannskapet /16 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151 Arkivnr.: 16/1145 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2017 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Kontrollutvalet BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON I Kongsbergregionen BUDSJETTFORSLAG KONGSBERGREGIONEN 7 I Konsesjonskraftstyret BUDSJETT MED FORDELING PR KOMMUNE i Telemark 4 I Hjartdal sokneråd BUDSJETT FOR FELLESRÅDET/SOKNERÅDET I I Hjartdal idrettsråd UTTALE VEDK PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 8 U Telen ANNONSEBESTILLING 9 U NVE region sør; Fylkesmannen i Telemark; Miljøhygienisk avdeling; Hjartdal Elverk AS; Barnetalsperson Rannveig Haukås; Telemark fylkeskommune; Statens vegvesen region sør; Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne; AMU; Arbeidstakarorganisa sjonane 28 U Formannskap/gruppel eiarar; Inger Øya Grøgård; HØYRING - KOMMUNEPLANEN SIIN HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2017 VEDK ØKONOMIPLANEN

6 Trine Lise Kahrs Øystein Timland ); Nils Olav Hovde; Olav H. Listul m); Joar Lofthus; Audun Darrud 29 U Formannskap og gruppeleiarar; Inger Øya Grøgård; Trine Lise Kahrs Øystein Timland ); Nils Olav Hovde; Olav H. Listul m); Joar Lofthus; Audun Darrud 10 I FAU Tuddal Oppvekstsenter 22 I Fylkesmannen i Telemark VEDK ØKONOMIPLANEN INNSPEL FRÅ FAU TUDDAL OPPVEKSTSENTER UTTALE FRÅ FYLKESMANNEN I TELEMARK 11 I Hjartdal Bondelag INNSPEL FRÅ HJARTDAL BONDELAG 13 I Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne UTTALE FRÅ RÅDET FOR ELDRE OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 14 N Rune Engehult HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT I Statens vegvesen UTTALE FRÅ STATENS VEGVESEN 17 I Telemark UTTALE FRÅ TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkeskommune 15 I trinn ved Sauland UTTALE FRÅ 7. TRINN VED SAULAND SKULE skule 18 I Kåsafeltet Vel UTTALE FRÅ KÅSAFELTET VEL 19 I FAU Hjartdal Oppvekstsenter INNSPEL FRÅ FAU HJARTDAL OPPVEKSTSENTER 20 I Fagforbundet UTTALE FRÅ FAGFORBUNDET HJARTDAL Hjartdal 21 I Tuddal handelslag INNSPEL FRÅ TUDDAL HANDELSLAG AS v/ Lars Tveiten 23 I Tuddal INNSPEL FRÅ TUDDAL BONDEKVINNELAG Bondekvinnelag 24 I Anne Lise Tjønn UTTALE FRÅ ANNE LISE TJØNN 26 I AMU UTTALE FRÅ ARBEIDSMILJØUTVALET 30 I Hjartdal UTTALE FRÅ UTDANNINGSFORBUNDET VED

7 Oppvekstsenter Utdanningsforbundet v/klubben 31 I Utdanningsforbundet i Hjartdal 27 I FAU Sauland skule v/morgan Wåle KLUBBEN HØYRINGSUTTALE FRÅ UTDANNINGSFORBUNDET HJARTDAL UTTALE FRÅ FAU SAULAND SKULE Vedlagde dokument: Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2017 rådmannen sitt grunnlag Økonomiplan Tiltakskatalog Gebyr og betalingssatsar 2017 rådmannen si tilråding Dokument nr. 2, 3, 6 To søknadar frå Tuddal IL Søknad frå Sauland Bygdelag Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova Saksgang: Formannskapet handsamar saka i to møte før tilrådinga blir lagt ut til offentleg ettersyn. Formannskapet kjem med endeleg tilråding etter høyringa Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis planen vil bli fylgt opp dei komande fire åra. Handlingsdelen skal bli rullert årleg. I samband med rullering av handlingsdelen skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. I medhald av kommunelova skal kommunen ha ein økonomiplan. Det er opp til kommunen å avgjere om økonomiplanen skal vere ein integrert del av kommuneplanen sin handlingsdel. Økonomiplanen skal òg bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslaget frå formannskapet skal vere offentleg kjent i minst 14 dagar før kommunestyret si handsaming. Når økonomiplanen blir integrert med kommuneplanen sin handlingsdel, er det plan- og bygningslova sine reglar om at forslaget skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar frå formannskapet si tilråding er klar før kommunestyret gjer sitt vedtak, som gjeld.

8 Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Hjartdal kommune har sidan 2012 utarbeidd handlingsdel til kommuneplanen i tråd med reglane i plan- og bygningslova. Rådmannen har gode erfaringar med å integrere handlingsdelen og økonomiplanen i eitt dokument. Det førar til at dei blir god samanheng og heilskapstenking i kommunen sine strategiske styringsdokument. Det har heller ikkje kome politiske signal om noko anna i samband med evaluering av prosessane. Arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett starta med kommunestyret sin strategikonferanse Kommunestyret blei da presentert for årsmeldinga for 2015 og utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor innafor næring og busetting to sentrale område for kommunen si utvikling. Kommunebarometeret (utgitt av avisa Kommunal Rapport) er ei rangering av norske kommunar basert på økonomiske og kvalitative nøkkeltal. Hjartdal kommune blir rangert som nr 355 av 428 kommunar. Dette er ein tilbakegang samanlikna med året før. Det er store skilnadar mellom dei ulike delområda. Hjartdal er rangert som nr 33 på sakshandsaming, men som nr 389 på kostnadsnivå. Rangeringa viser at Hjartdal har potensial til å drifte sine tenester rimelegare. Det er òg rom for kvalitetsforbetringar. Analyser av KOSTRA-tal viser at Hjartdal kommune har potensial for å drifte sine tenester vesentleg lågare enn i dag, dersom vi "kopierar" drifta til dei billigaste kommunane innanfor alle sektorar. Rådmannen vil prioritere slike analyser i tida som kjem. Hjartdal kommune kom ut som ein tapar da Statsbudsjettet for 2017 blei lagt fram Hjartdal kommune sto oppført med ein vekst i dei frie inntektene på 1,2%. Forventa pris- og lønsvekst i kommunal sektor er forventa å bli på 2,5%. Det inneber at Hjartdal kommune har ein reell nedgang i dei frie inntektene. Hjartdal kommune har, med unntak av 2016, vore blant dei tre kommunane i Telemark som har kome dårlegast ut i veksten i fri inntekter dei 7 siste åra. Dette er eit svært tydeleg signal om at det er nødvendig å gjere økonomiske grep. Jo tidlegare slike grep blir tatt, desto enklare vil det vere. Å skuve problema føre seg kan bli krevjande i neste runde. Kommunestyret tok eit slikt økonomisk grep ved å innføre eigedomsskatt på hus og hytter i 2013, men effekten av dette er nå spist opp av fallande kraftinntekter. Kommunen sin økonomiske utfordring er etter rådmannen si meining større nå enn før vedtaket om eigedomsskatt på hus og hytter. Statsbudsjettet er eit anslag - og ingen fasit over korleis inntektene blir det neste året. Hjartdal kommune har, utover rammetilskot og skatteinntekter, kraftinntekter og eigedomsskatt som gjer at vi har eit inntektsnivå per innbyggjar som ligg 22% over landsgjennomsnittet. Befolkningssamansetninga gjer at vi har eit utgiftsbehov som er 26% over landsgjennomsnittet. Rådmannen legg i sitt arbeid med økonomiplanen til grunn at dagens drift skal vidareførast utan endra politikk. Ei vidareføring av dagens drift inneber likevel ei endring av budsjettet og økonomiplanen. Rådmannen har lagt inn forventa pris- og lønsvekst, prognose for pensjonsutgifter og dei endringane som er nemnt ovafor knytt til statsbudsjett og kraftinntekter. I tillegg kjem dei økonomiske konsekvensane av vedtak i løpet av siste år og sist vedtekne økonomiplan. Når dette er gjort kjem det fram eit forventa utgiftsnivå og eit forventa inntektsnivå.

9 Det er dette grunnlaget, - omtalt som konsekvensjustert budsjett, som blir lagt fram for økonomiutvalet (formannskapet). Det konsekvensjusterte budsjettet viser om det er rom for nye tiltak eller om det må gjerast grep for å avstemme aktivitetsnivå med inntektene. Kommunestyret har tidlegare vedteke ei målsetting om eit netto driftsresultat på 1,75%. Dette er i tråd med dei nasjonale tilrådingane om ein sunn kommuneøkonomi. Det kan vere variasjonar i driftsresultatet frå år til år. Målsettinga bør derfor vere knytt til eit gjennomsnittsresultat. Resultatet for 2016 er ikkje kjent ennå, men vil ligge under målsettinga. Sjølv om netto driftsresultat var over målsettinga i 2014 og 2015 så var det tilsvarande dårlege resultat i 2012 og Snittet for er -0,1%. For å nærme seg målsettinga har rådmannen i det konsekvensjusterte grunnlaget lagt inn eit netto driftsresultat på 1,75% alle åra. Kontrollutvalet har kome med sitt forslag til budsjett. I følgje lova skal kontrollutvalet sitt budsjettforslag følgje saka til kommunestyret. Rådmannen har innarbeidd kontrollutvalet sitt budsjettforslag i det konsekvensjusterte grunnlaget. Hjartdal sokneråd har kome med sitt budsjettinnspel. Dei har bede om ei auke på kr ,- til å dekkje lønsveksten. Rådmannen har innarbeid dette i det konsekvensjusterte grunnlaget. Hjartdal kommune har motteke budsjettforslag for Kongsbergregionen. For allereie etablerte regionale prosjekt er det ei lita nedgang i kostnadane. Nærmare beskriving av dei regionale tiltaka går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen (dokument 3). Rådmannen gjer merksam på at det regionale budsjettet i mange samanhengar erstattar utgifter som tidlegare blei belasta den einskilde kommune direkte frå leverandør. Når fleire kommunar går saman blir kostnaden lågare. Ingen investeringar er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, men finanskostnadar til tidlegare opptatt lån er tatt med. Det har kome fleire søknadar og innspel som kommunestyret må vurdere i samband med handsaminga av økonomiplan og budsjett; Det har kome inn 4 søknadar om kommunalt tilskot til spillemiddelanlegg. I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet heiter det at kommunen kan gi inntil 33% tilskot til slike prosjekt. Kommunen er ikkje forplikta til å gi tilskot, men eit kommunalt tilskot vil ofte vere utløysande for at tiltaket kan bli realisert. Kommunale midlar og lokal dugnadsinnsats er utløysande for å få statlege tilskot til vårt lokalsamfunn. Etter mange år med få søknadar ligg det nå mange prosjekt på bordet. Kommunestyret bør gjennom det prioriterte handlingsprogrammet til kommunedelplanen foreta ein realistisk prioritering av anlegga gjennom heile planperioden. Rådmannen meiner at kommunalt tilskot til spillemiddelprosjekt er eit godt døme på varierande kostnadar som med fordel kan finansierast frå disposisjonsfondet. Føresetnaden for dette er at kommunestyret vedtek ein økonomiplan som tek tilstrekkjeleg høgde for avsetning til disposisjonsfond. Det enkelte prosjekt er omtalt nærmare i vedlagte tiltakskatalog og søknadar. Notodden kommunestyre har kome med ei oppmoding til ei rekkje kommunar om å bidra økonomisk til drift av Notodden Lufthavn AS i Hjartdal kommune er oppfordra til å bidra med kr ,- medan Bø og Sauherad som òg er nabokommunar er oppmoda om å bidra med kr ,-. Notodden kommunestyre grunngjer dette med hytteturismen i Hjartdal. Rådmannen har vanskeleg for å sjå at flyplassen har større tyding for hytteutviklinga i Hjartdal enn den har for turisme, næringsliv og høgskulemiljøet i Bø (og Sauherad).

10 Siftinga Amathea veiledningsteneste for gravide har søkt om eit tilskot på kr 5.000,-. Det konsekvensjusterte budsjettet viser at det manglar 7-10 millionar kroner per år for å vidareføre dagens drift. Kostnadsnivået må reduserast og/eller inntektene må aukast. Kommunen har allereie eit høgt nivå på ein del kommunale avgifter. Ei nødvendig kostnadsreduksjon får store konsekvensar for det kommunale tenestetilbodet. Nødvendige reduksjonar er ikkje mogeleg utan fjerning av heile tenesteområde eller stillingsreduksjonar. Det er viktig at slike tiltak blir lagt inn i økonomiplanen fleire år fram i tid slik at rådmannen kan gjennomføre eventuelle vedtak i tråd med lov og avtaleverk (tillitsvalde sin medverknad). Kommunestyret skal vedta eigedomsskattesatsen kvart år. Den alminnelege skattesatsen er i dag 7 promille, med ein differensiert skattesats for hus og fritidshus på 3,9 promille. Eigedomsskattetaksten kan både aukast og reduserast. Ei auke kan maksimalt utgjere 2 promille per år opp til makssatsen på 7 promille. Ei auke/reduksjon på 0,1 promille utgjer kr ,-. Kommunestyret skal i tillegg årleg fatte vedtak om kor mange terminar eigedomsskatten skal bli betalt. Kommunestyret skal òg ta stilling til om det skal vere fritak for nybygg og om det skal bli gitt botnfrådrag. Dersom det blir innført botnfrådrag kan promillesatsen samtidig bli auka med 3 promille. Dersom botnfrådraget blir fjerna kan ikkje promillesatsen bli auka samtidig. Når det gjeld gebyr og betalingssatsar har rådmannen utarbeidd eit forslag (tilråding). Det er generelt foreslått ei auke av gebyr og betalingssatsar innafor oppvekst og helse/omsorg på 5%. Dette er noko høgare enn kommunal deflator, men Hjartdal kommune ligg generelt noko lågt samanlikna med andre kommunar. Søskenmoderasjonen i barnehage og SFO er foreslått redusert frå 50% til 40%. Nye statlege reglar sikrar dei med låg inntekt enten gratis kjernetid eller lågare makspris i barnehage. Den ordinære brukarbetalinga i barnehage følgjer det statlege maksprisen fastsett i Statsbudsjettet. Innafor sjølvkostområda varierar endringane frå 0-15% avhengig av den reelle situasjonen for kvart avgiftsområde. Konkret endring går fram av vedlagte forslag til gebyr- og betalingssatsar. Det er innarbeidd ein «ny» avgift festeavgift for gravplass. Denne har kommunestyret tidlegare fastsett i ei enkeltsak, men er nå innarbeidd i felles gebyr- og betalingssatsar. Det er lenge sidan avgifta blei regulert, og det er etter innspel frå kyrkjeverja foreslått ei dobling, men festeavgifta er framleis billigare enn i nabokommunane. Inntekta går til kyrkjeleg fellesråd og er med på å styrke deira økonomi. Ein del av kommunen sin inntekter er avhengig av ein marknad. Dei siste åra har vi vore for optimistiske i budsjetteringa av slike inntekter. Inntekter frå brukarbetalingar som ikkje er føreseielege må derfor vurderast grundig og nøkternt. Rådmannen vil heller ikkje tilrå at det blir budsjettert med auka innbyggjartal og skatteinntekter før dette er dokumentert. Dersom slike inntekter kjem utan at det er budsjettert vil det vere ein kjærkomen meirinntekt som vil skape rom i neste økonomiplanperiode. Rådmannen kjem ikkje med konkret tilråding om kva for tiltak kommunestyret skal gjennomføre for å oppnå økonomisk balanse den enkelte år i økonomiplanen. Rådmannen legg i staden fram ei liste (Tiltakskatalog) over mogelege tiltak for innsparingar og inntektsauke. Tiltakslista inneheld òg nye tiltak som inneber ei utgiftsauke. Det er formannskapet som etter kommunelova har ansvar for å fremme ei tilråding til økonomiplan/budsjett overfor kommunestyret.

11 Tilrådinga nedafor er derfor meint som ein hjelp til kva som tilrådinga må/bør innehalde. Kommunestyret vedtek som regel fleire verbalpunkt i samband med handsaming av handlingsplan/økonomiplan og budsjett. Slike verbalpunkt er ei bestilling til administrasjonen om å gjennomføre tiltak og utgreiingar. Rådmannen ber kommunestyret vurdere omfanget av verbalpunkt opp mot tilgjengeleg kapasitet. Verbalpunkta bør ha som formål å betre den økonomiske situasjonen og vere dei første signala til rådmannen kva som bør prioriterast ved framlegging av neste økonomiplan. RÅDMANNEN TILRÅR: Formannskapet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova å leggje følgjande tilråding ut til offentleg ettersyn: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2017, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i formannskapet si tilråding. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eigedomar blir sett til 7 promille. Med heimel i eigedomsskattelova 12 bokstav a) differensierast satsane ved at den skattesats som skal gjelde for bustader og fritidseigedomar blir sett til... promille. Det blir ikkje gjeve botnfrådrag. Det blir ikkje gjeve fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav c) for nyoppført bygning som blir heilt eller delvis brukt til bustad. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedteke Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar, jf eigedomsskattelova 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Hjartdal kyrkjelege fellesråd blir gitt eit tilskot på kr ,- for Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt

12 9. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Kommunestyret viser til søknad frå Tuddal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Tuddal lysløype. Søknaden blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr 11. Kommunestyret viser til søknad frå Tuddal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Tuddal aktivitetspark. Søknaden blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr 12. Kommunestyret viser til søknad frå Sauland Bygdelag om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Saulandstunet trimpark. Søknaden blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr 13. Kommunestyret viser til søknad frå Sauland Bygdelag om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Saulandstunet sandvolleyballbane. Søknaden blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr 14. Oppmoding frå Notodden kommunestyre om deltaking i spleiselag knytt til Notodden Lufthavn AS blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr Saksordførar: Formannskapet HANDSAMING: Rådmannen orienterte om endring av distriktsindeksen for 2016 som har tyding for rammetilskotet i Rådmannen orienterte om at Sauland bygdelag har trekt sin søknad om kommunalt tilskot til spillemiddelprosjekt. Bengt Halvard Odden fremma følgjande forslag: Saka utsetjast. VOTERING: Bengt Halvard Odden sitt utsettingsforslag blei samrøystes vedteke. FOR-070/16 VEDTAK: Saka utsetjast Formannskapet HANDSAMING: Handlingsdel/økonomiplan: Arbeidarpartiet fremma følgjande forslag til pkt og pkt : (sjå vedlegg).

13 Senterpartiet fremma følgjande forslag til pkt og pkt : (sjå vedlegg). Omforeina forslag til endring av pkt : Handlingsplanen blir korrigert i tråd med fleirtalet sitt forslag til pkt Omforeina forslag til endring av pkt : Handlingsplanen blir korrigert i tråd med fleirtalet sitt forslag til pkt Tilrådinga: Forslag til endring av pkt 3 i rådmannen si tilråding: Arbeidarpartiet fremma følgjande forslag til pkt 3, kulepunkt 2: 5,9 promille. Senterpartiet fremma følgjande forslag til pkt 3, kulepunkt 2: 4,9 promille. Omforeina forslag: Pkt. 9 i rådmannen si tilråding blir stroke. Forslag til endring av pkt. 10 i rådmannen si tilråding: Arbeidarpartiet fremma følgande forslag: Søknaden blir imøtekome med eit tilskot på kr ,-. Forslag til endring av pkt. 11 i rådmannen si tilråding Omforeina forslag: Pkt. 12 i rådmannen si tilråding blir sletta da søknaden er trekt. Omforeina forslag: Pkt.13 i rådmannen si tilråding blir sletta da søknaden er trekt. Omforeina forslag: Pkt. 14 i rådmannen si tilråding (blir endra til pkt 11) ( ) blir ikkje imøtekome. Omforeina forslag til nytt pkt. 12: Kommunestyret viser til søknad frå Notodden Turlag om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til turisthytte ved Gavlesjå. Søknaden blir ikkje imøtekome på grunn av manglande midlar. VOTERING: Økonomiplan: Pkt : Arbeidarpartiet sitt forslag blei sett opp mot Senterpartiet sitt forslag. Arbeidarpartiet sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Pkt : Arbeidarpartiet sitt forslag blei sett opp mot Senterpartiet sitt forslag. Arbeidarpartiet sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Pkt Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke.

14 Pkt Det omforeina forslaget blei samrøystes vedteke. Pkt Det omforeina forslaget blei samrøystes vedteke. Vedtaket: Rådmannen si tilråding til pkt. 1 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Pkt. 3 Forslaga til Arbeidarpartiet og Senterpartiet om endring av kulepunkt 2 blei sett opp mot kvarandre. Forslaget til Arbeidarpartiet blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Rådmannen si tilråding til dei andre kulepunkta blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 4 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 5 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 6 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 7 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 8 blei samrøystes vedteke. Det omforeina forslaget knytt til pkt. 9 blei samrøystes vedteke. Arbeidarpartiet sitt forslaget til pkt. 10 blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Det omforeina forslaget til plt. 11 blei samrøystes vedteke Det omforeina forslaget knytt til pkt. 12 blei samrøystes vedteke. Det omforeina forslaget knytt til pkt. 13 blei samrøystes vedteke. Det omforeina forslaget til pkt. (14) 11 blei samrøystes vedteke. Det omforeina forslaget til pkt 12 blei samrøystes vedteke. FOR-074/16 VEDTAK: Formannskapet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova å leggje følgjande tilråding ut til offentleg ettersyn: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2017, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i formannskapet si tilråding. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek.

15 3. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eigedomar blir sett til 7 promille. Med heimel i eigedomsskattelova 12 bokstav a) differensierast satsane ved at den skattesats som skal gjelde for bustader og fritidseigedomar blir sett til 5,9 promille. Det blir ikkje gjeve botnfrådrag. Det blir ikkje gjeve fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav c) for nyoppført bygning som blir heilt eller delvis brukt til bustad. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedteke Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar, jf eigedomsskattelova 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Hjartdal kyrkjelege fellesråd blir gitt eit tilskot på kr ,- for Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret viser til søknad frå Tuddal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Tuddal lysløype. Søknaden blir imøtekome med eit tilskot på kr , Kommunestyret viser til søknad frå Tuddal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Tuddal aktivitetspark. Søknaden blir ikkje imøtekome på grunn av manglande midlar. 11. Oppmoding frå Notodden kommunestyre om deltaking i spleiselag knytt til Notodden Lufthavn AS blir ikkje imøtekome. 12. Kommunestyret viser til søknad frå Notodden Turlag om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til turisthytte ved Gavlesjå. Søknaden blir ikkje imøtekome på grunn av manglande midlar. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Vedlegg: Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2017 Formannskapet si tilråding

16 Økonomiplan Tiltakskatalog Gebyr og betalingssatsar 2017 formannskapet si tilråding Dokument nr. 2, 3, 6, Høyringsuttaler dokument nr. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 og 31 Søknadar om kommunalt tilskot til spelemiddelprosjekt frå Tuddal IL og Notodden Turlag Oppmoding frå Notodden kommune om delta i finansieringa av Notodden Lufthavn AS Saksutgreiing: Etter at formannskapet vedtok si tilråding blei dokumenta lagt ut til ettersyn på kommunen si nettside, på kommunehuset, biblioteket og butikkane i Hjartdal og Tuddal. Utlegginga blei annonsert i Telen, på facebook og på kommunen si nettside. Dokumenta blei i tillegg sendt til regionale myndigheiter, arbeidstakarorganisasjonane, rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalet og barnerepresentanten. Frist for å kome med innspel er sett til Saka blir sendt ut til formannskap og kommunestyre parallelt og før høyringsfristen er ute. Ved utsending av saka ligg det føre 17 høyringsuttaler. Høyringsuttaler som kjem inn i etterkant vil bli knytt til saka elektronisk i møteportalen, men er ikkje omtalt i tabellen nedafor. Tabellen nedafor viser eit oversyn over høyringsuttalene. Høyringsinstans Uttale FAU Tuddal oppvekstsenter Underskriftsliste som erklærer at dei vil starte Montessori-skule dersom skulen i Tuddal heilt eller delvis blir lagt ned. Hjartdal Bondelag Diverse innspel knytt til landbruk. Sterk uro over maksimal eigedomsskatt. Undring over høgt investeringsnivå og samling av mellomsteget. Spør kva kommunestyret vil gjere med vegvedlikehaldet. Rådet for eldre og menneske med nedsett Ser med uro på reduksjonane innan helse og funksjonsevne omsorg, og på at skuletilbodet blir redusert. Positive til tilrådde investeringar. 7. trinn ved Sauland skule Ønskjer ny skule i Sauland Statens vegvesen Ingen merknad Telemark fylkeskommune Ingen merknad, men positivt at kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan er samordna. Kåsafeltet vel Ber om at feltet blir kopla til kommunal vassforsyning. FAU Hjartdal oppvekstsenter Ber om at skulestrukturen blir vidareført som i dag. Fagforbundet Hjartdal Ber om at bemanninga på sjukeheimen oppretthaldast. Ber om at der bemanninga blir redusert må det skje ved naturleg avgang.

17 Tuddal Handelslag AS Fylkesmannen i Telemark Tuddal Bygdekvinnelag Anne Lise Tjønn Arbeidsmiljøutvalet FAU Sauland skule Utdanningsforbundet (Klubben) Hjartdal oppvekstsenter Utdanningsforbundet Hjartdal Mellomtrinnet si tyding for næringslivet. Positivt med kopling mellom samfunnsdel og økonomiplan. Ingen merknadar til dei økonomiske rammene eller til dei analysane som er bruka. Inntekter og rammefinansiering har god forankring i KS sin prognosemodell. Oversiktleg framstilling. Ber kommunestyret strekke seg lagt for å oppretthalde Tuddal oppvekstsenter. Negativ til nedlegging av mellomtrinnet i Tuddal. Ber om at det blir utarbeidd eit omstillingsdokument og at nedbemanning skjer ved naturleg avgang/omplassering. Ber om samordning av tidspunkt for oppretting av vaksenopplæring og samling av mellomtrinnet. Positivt til tiltak som betrar fysisk arbeidsmiljø/inneklima og effektive arbeidsprosessar. Viktig at nybygg ved Sauland skule blir realisert. Innvendingar til samling av mellomtrinnet Konsekvensar ved samling av mellomsteget. Fordeler og ulemper ved sommaropen barnehage. Støttar bygging av ny Sauland skule og satsing på IKT. Etter at formannskapet fremma si tilråding har rådmannen gjort formannskapet/gruppeleiarane merksam på følgjande forhold: Det er brukt tal frå eit tiltak og tekst frå eit anna tiltak som gjer at det er kr ,- i negativ differanse mellom tekst og tal. Ny akuttmedisinsk forskrift med krav til kompetanse og organisering av legevakt vil føre til auka kostnadar på ca. 1 million per år frå andre halvår Eventuelle rammereduksjonar må vere knytt opp til dei rammeomgrepa som er brukt i budsjettskjema 1B. FOR 074/16: TILRÅDING: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2017, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i formannskapet si tilråding.

18 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2017: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eigedomar blir sett til 7 promille. Med heimel i eigedomsskattelova 12 bokstav a) differensierast satsane ved at den skattesats som skal gjelde for bustader og fritidseigedomar blir sett til 5,9 promille. Det blir ikkje gjeve botnfrådrag. Det blir ikkje gjeve fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav c) for nyoppført bygning som blir heilt eller delvis brukt til bustad. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedteke Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar, jf eigedomsskattelova 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Hjartdal kyrkjelege fellesråd blir gitt eit tilskot på kr ,- for Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret viser til søknad frå Tuddal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Tuddal lysløype. Søknaden blir imøtekome med eit tilskot på kr , Kommunestyret viser til søknad frå Tuddal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til Tuddal aktivitetspark. Søknaden blir ikkje imøtekome på grunn av manglande midlar. 11. Oppmoding frå Notodden kommunestyre om deltaking i spleiselag knytt til Notodden Lufthavn AS blir ikkje imøtekome. 12. Kommunestyret viser til søknad frå Notodden Turlag om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til turisthytte ved Gavlesjå. Søknaden blir ikkje imøtekome på grunn av manglande midlar.

19

20

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 14.11.2011 Møtestad: Formannskapssalen,kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hjartdal kommune Arkivsaksnr: 2017/1681-1 Saksbehandler:Rådmann Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 Saksnr til og frå: 074/14-082/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset, Hjartdalssalen Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 Merk tida. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:25 14:45 Saksnr til og frå: 067/12-073/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2019

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2019 Hjartdal kommune Arkivsaksnr: 2018/2330-1 Saksbehandler: Rådmann Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 Saksnr Utvalg Møtedato 42/2018 Formannskapet 30.10.2018 43/2018

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 22.10.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Merk tida!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 069/14-071/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.11.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 27.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Møtedato: 23.08.2011 Møtestad: Hjå Borghild M.H.Brennekåsa,Tuddal Møtetid: Kl. 17:00 (For evt. fellestransport kan de

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Saksnr til og frå: 072/14-073/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Saksnr til og frå: 090/14-101/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 15.00 Saksnr til og frå: 043/16-054/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:35 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møtet blei styrt av ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 09.02.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.45 16.45 Saksnr til og frå: 001/16-015/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 16.12.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer