Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet."

Transkript

1

2 består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet fra NFR for 1.tertail først innbetales i april. Sammenlignet med budsjettet ved utgangen av februar, er inntektene er 39 mill (7,5%) høyere enn budsjettet. For GB var inntektene 26 mill kroner (5,9 %) høyere enn budsjett, for BOA var inntektene 13 mill (24,9%) høyere enn budsjettert. Kostnadene var 38 mill kroner (6,7 %) lavere enn budsjettet, for GB var kostnadene 26 mill kroner (5,7 %) lavere enn budsjettet, for BOA var kostnadene 12 mill kroner (11,%) lavere enn budsjettert. Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. Tabell 1 Hovedtall regnskap etter februar 21 UiB totalt (mill) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik i % februar 1 februar 1 Inntekter , % Kostnader ,7 % Driftsresultat ,4 % Millioner Millioner Sum-8 Sum-9 Sum-1 Lønn-8 Lønn-9 Lønn-1 Figur 1 - Kostnader per mnd UiB totalt Figur 2 - Lønnskostn. per mnd UiB totalt Figur 1 viser at kostnadsnivået i januar var forholdsvis høyt, sammenlignet med situasjonen de to siste årene, mens kostnadene i februar omtrent var på samme nivå som tidligere år. I januar ble det kostnadsført en del store utgifter for 1. halvår, kvartal eller tertial, for eksempel kjøp av tidsskrifter, serviceavtaler og leie av lokaler. Betraktes de to månedene samlet, var kostnadene 13,4% (62 mill) høyere enn på samme tid i fjor. Etter februar var kostnadene til lønn 3,6% høyere enn budsjettert, dette avviket er i hovedsak knyttet til grunnbevilgningen. Figur 2 viser at lønnskostnadene er noe høyere enn samme tid i fjor, og lønnskostnadene har hittil i år økt med 5,3%. Figuren viser de samlede økningene i lønnskostnader, en kombinasjon av lønnsøkning og antall ansatte. I tertialregnskapene foretas det periodisering (vurderinger) av kostnader og inntekter slik at disse regnskapene bedre gjenspeiler faktisk aktivitet i perioden. I rapportene om den økonomiske situasjonen mellom tertialregnskapene, foretas det ikke slike periodiseringer. Overføringene fra 29 var samlet 162 mill kroner, 12 mill kroner gjaldt GB og 6 mill kroner BOA. Ved utgangen av februar økte overføringene innenfor GB til 125 mill kroner, mens overføringene av midler fra NFR ble redusert til 33 mill kroner. 2

3 Millioner des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Målsetting overføring til 211 Figur 3 Utvikling i overførte midler innenfor grunnbevilgningen 28-dd Figur 3 viser hvordan overføringene innenfor GB har utviklet seg måned for måned de siste årene. Overføringene ble redusert fra 141 mill til 12 mill i løpet av 29. Hittil i år er det en økning i overføringene med 23 mill kroner. Det er vanlig at overføringene øker i begynnelsen av året, fordi det er noe lavere aktivitet i årets to første måneder enn resten av året. Som kjent er det vedtatt at det kan fordeles inntil 1 mill kroner mer enn bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) til investeringer i nærmere fastsatte byggeprosjekter og med planmessig tilbakebetaling. Ved utgangen av 29 var 52 mill kroner stilt til rådighet for byggeprosjekter. Dette er en av grunnene til at overføringen av midler fra 29 til 21 ble større enn forventet. Ved utgangen av februar ble overføringene av midler fra NFR redusert med 27 mill kroner. Dette er også en vanlig endring i begynnelsen av året. Føringen av inntekter fra NFR følger innbetalingstidspunktet. Hovedinnbetalingene fra NFR kommer hvert tertial, og første innbetaling for 21 kommer i april. Mellom hovedinnbetalingene går overføringene ned. Begrepet opprettholdelsesgrad er uttrykk for forholdet mellom årets investeringer og verdifall for eksisterende investeringer (bokførte avskrivningskostnader). En tallverdi lavere enn 1, indikerer at investeringene er lavere enn verdifallet. Etter februar er det ikke grunnlag for å beregne opprettholdelsesgrad for utstyr, fordi det er periodisert og det er gjort avhendinger ved årsskiftet. Regnskapstallene for investeringer og avskrivninger er ikke sammenlignbare etter to måneder. Opprettholdelsesgrad for eiendom er beregnet, etter februar er den,3, mot,2 på samme tid i fjor. Gjennomsnittet for de siste fem årene er,7. I tallgrunnlaget inkluderes ikke bygg under oppføring av Statsbygg før bygget er ferdigstilt og overlevert. Når det nye odontologibygg overleveres, vil det virke positiv på nøkkeltallet. Gjennomsnittstallet på,7 for viser at det investeres mindre enn verdifallet for utstyr og eiendom. Tabell 2 Nøkkeltall per februar Status pr feb Status pr feb Opprettholdelsesgrad utstyr - - Opprettholdelsesgrad eiendom,3,2 Endring Endring siste år siste mnd Kostnader fastlønn GB 2,7 %,2 % Kostnader fastlønn BOA 12,2 % 8,4 % Overføringer GB -18,1 % 76,8 % 3

4 Kostnadene til fastlønn innenfor grunnbevilgningen økte med 2,7% i 29, mens tilsvarende tall for BOA var 12,2%. Samlede lønnskostnader (fast og variabel lønn) innenfor GB økte med 3,1% siste år, økningen innenfor BOA var 2,1%. Det var en liten reduksjon i antallet årsverk innenfor GB (-4 årsverk), sammenlignet med en økning på 41 årsverk innenfor BOA. Figur 4 viser utviklingen i ulike stillingskategorier fra 25 til 29 og hittil i år. Det var betydelig vekst i antall rekrutteringsstillinger, en mindre vekst i antall administrative stillinger, mens antall undervisnings- og forskerstillinger var ganske likt i 29 i 25. Totalt antall stillinger har steget i perioden, men det er en liten nedgang hittil i Undervisnings- og forskerstilling Administrative stillinger Rekrutteringsstillinger mars 21 Figur 4 Antallet årsverk innenfor ulike stillingskategorier 25-dd Antallet rekrutteringsstillinger har flatet noe ut i 21, etter en kraftig vekst i perioden Figur 5 viser at antallet stipendiater har gått noe ned fra årsskiftet, men etter mars er antallet fortsatt over måltallet. Svingninger over året kan forventes, etter som det kan ta tid fra en stipendiat avslutter sin periode og en ny tilsettes jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 21 Måltall Figur 5 Utvikling i omfang av stipendiatstillinger GB Grunnbevilgningen (GB) Regnskapet etter februar viser et positivt driftsresultat for grunnbevilgningen, med 22,5 mill kroner. Det er vanlig med denne situasjonen i begynnelsen av året. 4

5 Tabell 3 Hovedtall grunnbevilgningen(gb) UiB GB (mill kroner) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik i % februar 1 februar 1 Inntekter ,9 % Lønn ,9 % Andre driftskostnader ,1 % Interne transaksjoner ,2 % Kostnader ,7 % Driftsresultat ,5 % Sammenlignes regnskapstallene med budsjettet for februar, er det positive avvik både for inntekter og kostnader. Inntektene er 5,9% høyere enn budsjettert og kostnadene 5,7% lavere enn budsjett. Det har vist seg at budsjettet for inntekter fra KD inneholder noen periodiseringsfeil, det gir et positivt avvik for inntekter fra KD og inntekter til avskrivninger, dette utgjør henholdsvis 18 mill og 3 mill. Instituttinntektene (som leieinntekter, inntekter fra odontologisk klinikk og tilskudd til det norske institutt i Athen) er 5 mill høyere enn budsjettert, og også dette skyldes at inntekter er kommet noen tidligere enn forutsatt i det periodiserte budsjettet. Etter februar er det ikke grunn til å anta at inntektene innenfor grunnbevilgningen for året som helhet, vil være annerledes enn det som ble tildelt i statsbudsjettet, og det som er kommet av nye tildelinger fra KD etter dette, mill kroner. Kostnadene til lønn er 3,9% høyere enn budsjettert, mens kostnader til drift er 2,2% lavere. Grunnbevilgningen har overføringer på 12 mill fra 29, som etter februar er økt til 125 mill kroner. Det er utarbeidet prognose for overføring til 211 ut fra regnskapstallene fra februar. Fakultets- og avdelingsregnskapene for grunnbevilgningen Alle enhetene, unntatt MO- fakultetet og UB har lavere kostnader enn budsjettert ved utgangen av februar. Det er innhentet avviksforklaringer og prognoser for overføring til 211. Tabell 4 GB kostnader per fakultet Kostnader (mill) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik pr februar 1 februar 1 februar 1 HF ,6 % MN ,5 % MOF ,4 % SV ,1 % JUS ,2 % PS ,3 % FFS ,5 % UB ,7 % BM ,3 % Sum fakultetene , % UiB felles ,6 % Sum UiB ,7 % Det forventes at enhetene går i balanse i 21. Tabell 4 viser noen avvik fra budsjettet, men så langt vurderes det som enhetene i hovedsak følger budsjettene. Posten FFS, felles forskningssatsinger er en samlepost der det er gjort tekniske endringer, avviksandelen for denne posten kan ikke vurderes som for de andre enhetene. 5

6 15, 1, 5, Mill kroner, -5, HF MN MOF SV JUS PS UB BM -1, -15, -2, Figur 6 Fakultetenes prognose for overføring til grunnbevilgningen I løpet av 29 ble det klart at arbeidet med å ha riktige prognoser kunne bedres. Fra og med 2. halvår i 29 er det etablert en ordning med rapportering av avvik hver måned. I tillegg utarbeides prognoser månedlig. Figur 6 viser prognosen for overføring fra hvert fakultet, UB og Bergen museum fra 21 til 211. Det er viktig igjen å understreke at det er tidlig å vurdere og å kommentere prognoser etter to måneder. I det følgende kommenteres status etter februar for noen enheter. Regnskapstall og kommentarer fra de aktuelle enhetene danner grunnlag for kommentarene. Det humanistiske fakultet (HF) gikk ut av 29 med et underskudd på 14.8 mill kroner, hvor om lag 3.8 mill kroner var økningen i underskuddet fra utgangen av 28 til utgangen av 29. Fakultetet forventer å holde budsjettet i 29, håndteringen av underskuddet fra tidligere arbeides det videre med. Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) Fakultetet har et kostnadsavvik på + 6 mill kroner etter februar og hadde med 38 mill kroner i overføring fra 29. Av overføringene er om lag 15 mill bundet til utstyrsinvesteringer og om lag 9 mill er øremerket egenfinansiering av BOAprosjekter. Det forventes at overføringene blir bygd ned, slik at prognosen tilsier overføring av om lag 1 mill til 211. Det medisinsk- odontologiske (MO) fakultetet har meldt om overføring av ubrukte midler til 211. MO overførte 13 mill kroner i ubrukte midler fra 29. Etter februar har fakultetet et kostnadsavvik på -7 mill kroner, men fakultetet forventer å gå ut av 21 med 5,5 mill kroner i ubrukte midler. I 29 forventet fakultetet at det ville gå ut av 29 i underskudd, men slik ble det ikke. Universitetsbiblioteket (UB) har med et underskudd fra 29 på 2,2 mill kroner. Etter februar har UB et negativt kostnadsavvik på 3,1 mill. UB mener det reelle kostnadsavviket etter februar er om lag,8 mill og mener det ikke er grunnlag for å lage en prognose så tidlig på året. UB har hatt økonomiske utfordringer de siste årene, med elektroniske medier og valuta, og har med et underskudd fra 29. Universitetets fellesbudsjett: Etter februar er det negativt kostnadsavvik for administrasjonen (5 mill) og IT (1,4 mill), mens EIA har positivt kostnadsavvik. Av administrasjonens avvik gjelder 2 mill drift og 3 mill øremerkede tiltak. Avviket ved IT-avdelingen er i hovedsak drift. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Regnskapet etter februar gir et negativt driftsresultat på 27,1 mill kroner. Underskuddet er knyttet til NFR- prosjektene, og denne typen underskudd er vanlig etter februar. Dette er knyttet til inntektsføringen for disse prosjektene, som følger innbetalingene fra NFR, ikke 6

7 påløpte kostnader. Hovedinnbetalingene kommer hvert tertial, og frem til innbetalingen for 1. tertial kommer vil driftsresultatet være negativt. Tabell 5 viser budsjettet for ulike eksterne kilder, som inntekter fra NFR og EU. Samlet er inntektene etter februar 13 mill kroner (25%) høyere enn budsjettert. Det må understrekes at budsjettet for BOA er beheftet med større usikkerhet enn budsjettet for GB. Det er alltid noe usikkerhet knyttet til budsjettallene for BOA, særlig tidlig på året, fordi budsjettene er basert på anslag over hvor mange nye prosjekter det antas å få i løpet av året. Anslagene gjøres om høsten året før, og det alltid er usikkert om det gis tilslag til prosjekter, og når nye prosjekter starter. I tilegg kan det komme forsinkelser i prosjekter. Tabell 5 Hovedtall for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning UiB BOA (mill) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik i % februar 1 februar 1 NFR inntekt ,5 % EU inntekt ,7 % Annen bidrags inntekt ,1 % Oppdragsinntekt ,9 % Inntekter ,9 % Lønn ,7 % Andre driftskostnader ,3 % Interne transaksjoner ,3 % Kostnader , % Driftsresultat ,9 % Inntektene fra NFR er 16 mill kroner høyere enn budsjettert, mens inntektene fra EU er 2 mill lavere enn budsjettet. Annen bidragsinntekt 1 er regnskapsført som budsjettert etter februar, mens inntekter fra oppdragsgivere er 1 mill kroner høyere enn budsjettert. For å bedre kunne vurdere om budsjettmålene som ble vedtatt av styret nås, blir fakultetenes avvikskommentarer supplert med prognoser. Fakultetenes og avdelingenes regnskap for BOA- aktivitet Inntektsprognoser fra fakultetene etter februar tyder på at de samlede BOA- inntektene i 21 vil nå budsjettmålet på 648 mill kroner. NFR kan komme til å holde tilbake midler for 3. tertial i 21, som de to siste årene. Det vi få konsekvenser for årets inntekter, og dette forholdet er ikke innarbeidet i prognosene per februar. Tabell 5 oppsummerer situasjonen for BOA inntektene per fakultet, figur 7 viser forholdet mellom budsjett og prognose for BOA etter februar. Tabell 6 BOA inntekter per fakultet Inntekter (mill) Årsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik pr per februar februar 1 februar 1 februar 1 HF ,6 % MN ,8 % MOF ,9 % SV , % JUS ,9 % PS ,8 % FFS ,1 % UB, % BM , % Sum fakultetene ,8 % UiB felles Sum UiB ,9 % 1 Denne kategorien omfatter bidragsprosjekter finansiert av andre enn NFR og EU: næringsliv/privat, stiftelser, kommune/fylkeskommuner, organisasjoner, andre (utland) stiftelser. 7

8 Inntekter (mill) HF MN MOF SV JUS PS FFS UB BM Årsbudsjett innteter BOA 21 Prognose inntekter BOA per februar Figur 7 Budsjettmål BOA-inntekter i forhold til prognose inntekter 21 Det er fastsatt budsjettmål for alle finansieringskilder. Etter februar er prognosen for NFRinntektene 2 mill lavere budsjettmålet, mens prognosen for annen bidragsinntekt og EU ligger kan se ut til å bli høyere enn budsjettert, henholdsvis 16 mill og 2 mill høyere. Universitetsdirektøren merknader Som understreket innledningsvis, er det knyttet usikkerhet ved å vurdere den økonomiske situasjonen i 21 etter februar. Samtidig er det viktig å understreke at de to første månedene viser trekk som ligner de foregående årene, det styrker oppfatningen om at den økonomiske situasjonen er under kontroll. Det arbeides med å gjøre prognosene sikrere. For å styrke økonomiarbeidet ved universitetet, ble det gjennomført to prosjekter i regi av internrevisjonen i 29 (jf 31/1), og sentraladministrasjonen har styrket oppfølgingen av fakulteter på økonomiområdet. Som det fremgår i vurderingene i sak 31/1, vil det bli gjennomført ulike tiltak for å bedre økonomiarbeidet. Økonomiavdelingen har blant annet satt i gang et omfattende opplæringsprogram for økonomimedarbeidere. Programmet har fått meget god oppslutning, og det er gledelig. Det erkjennes i økende grad at å vurdere budsjett og å utarbeide prognoser for virksomheten som skal dekkes av grunnbevilgningen (GB) og bidrags- og oppdragsvirksomheten (BOA), er svært forskjellig. Særlig er det mer komplisert å gi prognoser for BOA- aktiviteten enn for budsjettet for grunnbevilgningen. Rapporten fra internrevisjonen viser at det er mulig å forbedre økonomiarbeidet for eksternt finansiert virksomhet, og flere tiltak forberedes for å bedre denne innsatsen. Det ser ut til at budsjettmålet for BOA i 21 nås. Det er veldig bra. Universitetet oppnådde meget gode resultater i 29, og dette vil gi positive utslag for den resultatbaserte tildelingen fra KD. Innenfor den resultatbaserte forskningskomponenten gjelder det særlig EU-tildelinger og antall nye doktorgrader, for utdanningskomponenten antall nådde studiepoengsenheter. De siste årene er opptrapping av antall stipendiatstillinger prioritert. Dette har imidlertid skjedd uten tilsvarende økning i veiledningsressursene, og den faste staben har måttet gi mye mer veiledning. Det er viktig å ha riktig balanse mellom undervisnings, - veilednings- og forskningsoppgaver. Forholdet mellom tid til undervisning og til forskning må følges nøye. Universitetets mulighet til å omgjøre stipendiatstillinger til postdoktorstillinger er positiv, også fordi postdoktorer kan gi veiledning. Det er likevel en utfordring å legge til rette for gode forskningsvilkår for den faste vitenskapelige staben, gitt universitetets økonomiske rammer for 21. I budsjettfordelingen for 21 ble universitetets grunnenheter derfor prioritert. 8

9

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Økonomirapport etter andre tertial 2012

Økonomirapport etter andre tertial 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: - b Sak nr: QD Møte: 27092 Økonomirapport etter andre tertial 202 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen legges frem i sak (49a/2) Her

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 141/16 20.10.2016 Dato: 10.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per september 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/15 24.09.2015 Dato: 11.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport etter andre tertial 2015 Bakgrunn Etter andre tertial er inntektene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 56/17 01.06.2017 Dato: 15.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per 1. tertial 2017 Saken gjelder Denne saken

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per oktober 2015 Saken gjelder: Saken gir rapport på grunnbevilgning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 83/16 25.08.2016 Dato: 17.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per juli 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Det er moderat vekst i inntekter og kostnader fra første tertial 2012 til første tertial 2013.

Det er moderat vekst i inntekter og kostnader fra første tertial 2012 til første tertial 2013. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37b/13 Sak nr: Møte: 2.6.13 Økonomirapport etter første tertial 213 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen er tema i sak 37a113. det

Detaljer

Styresak: 64b)/13 Sak nr: Møte:

Styresak: 64b)/13 Sak nr: Møte: Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 64b)/13 Sak nr: Møte: 26.09.13 Økonomirapport etter andre tertial 2013 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen er tema i sak 64a113.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/17 24.08.2017 Dato: 17.08.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per juli 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 59/16 02.06.2016 Dato: 19.05.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport første tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 93/17 28.09.2017 Dato: 14.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per august 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Sammendrag. Universitetsdirektørens. Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode Styresak.71?- Sak nr Møte.1-1,

Sammendrag. Universitetsdirektørens. Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode Styresak.71?- Sak nr Møte.1-1, Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode Styresak.71?- Sak nr Møte.1-1, Økonomirapport etter 2. tertial 2014 Sammendrag På grunnbevilgningen (GB) er overføringen etter andre tertial betydelig

Detaljer

Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009

Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 81 Sak nr.: 2007/4974 Møte: 24.09.2009 Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009 Bakgrunn Den økonomiske situasjonen for institusjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 12/17 23.02.2017 Dato: 01.02.2017 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport for 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 75/15 27.08.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per juli 2015 Bakgrunn Per juli er inntektene 19 mill. kroner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2017

Rekneskapsrapport per mars 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3682 Orienteringssak: b Møte: 04. mai Rekneskapsrapport per Bakgrunn Aktiviteten på grunntildelinga (GB) har

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 Rekneskap pr. 1 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012 Rekneskapsrapport pr. mai 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/2693 Møte: 11. desember 2014

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/2693 Møte: 11. desember 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: b Saksnr.: /2693 Møte: 11. desember Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/ MALRØ Møte: 8. mai 2014

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/ MALRØ Møte: 8. mai 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: b Saksnr.: /2693 - MALRØ Møte: 8. mai Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 Rekneskapsrapport pr. mars 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Rekneskapsrapport per februar 2016

Rekneskapsrapport per februar 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 14. mars Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er tidleg på året og vanskeleg å dra

Detaljer

Orienteringssak: b Saksnr.: 2015/3180-MALRØ Møte: 11. juni 2015

Orienteringssak: b Saksnr.: 2015/3180-MALRØ Møte: 11. juni 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: b Saksnr.: /3180-MALRØ Møte: 11. juni Rekneskapsrapport per 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012

Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III d Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. september Rekneskapsrapport pr. juli 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett.

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 2/2016 Sak nr.: 16/xxxxxx Møte: Tirsdag 2. februar Regnskap per 31. desember 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av året 2015 er budsjetterte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta Fakulteta har nytta verktøy til estimering av inntekter, årsverk og tilhøyrande lønnskostnader og andre kostnader. Bruken av desse verktøya gir estimat som fører til at periodisering

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Regnskap per juli 2010

Regnskap per juli 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 28/2010 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 14.09.10 Regnskap per juli 2010 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 40/15 08.09.2015 Dato: 27.08.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per juli 2015 Dokumenter: - Regnskapsrapport

Detaljer

Rekneskapsrapport per mai 2016

Rekneskapsrapport per mai 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 16. juni Rekneskapsrapport per Bakgrunn På grunntildelinga (GB) er driftsresultatet

Detaljer

Budsjett Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015

Budsjett Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015 Budsjett 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015 1 Hvorfor budsjettere? Fakultetets økonomi er stor og kompleks GB: Ca. 610 millioner kroner inkl. institutt- og avskrinvningsinnt.

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. desember 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. desember 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. desember Rekneskapsrapport pr. november 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011 Rekneskapsrapport pr februar 2011 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

Prognosen tilseier en overføring på kr til Dette på grunn av følgende mindreforbruk og ikke fordelte midler:

Prognosen tilseier en overføring på kr til Dette på grunn av følgende mindreforbruk og ikke fordelte midler: UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 24/2015 Sak nr.: 15/xxxx Møte: Dag 14. desember Regneskap per 31. oktober 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av oktober er Inntektene høyere

Detaljer

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2013/ RIGE Møte: 26. april 2013

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2013/ RIGE Møte: 26. april 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3210 - RIGE Møte: 26. april Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 5b/14 Sak nr: Møte:

Arkivkode: Styresak: 5b/14 Sak nr: Møte: Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 5b/14 Sak nr: Møte: 13.02.2014 Økonomirapport for 2013 Bakgrunn Regnskap for 2013 - UiBs offisielle regnskap eller eksternregnskapet - er

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 4. oktober 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 4. oktober 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 4. oktober Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november 2011

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november Rekneskapsrapport pr. september 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Økonomirapport for 2015

Økonomirapport for 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 9/16 11.02.2016 Dato: 26.01.2016 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport for 2015 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status for grunnbevilgningsøkonomien

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006.

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006. Universitetet i Stavanger Styret Sak 81/07 Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose for 2007 (2007/4107) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose 2007 Hovedproblemstilling: Regnskapsmessig

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 8. november 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 8. november 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 8. november Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni 2009

Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni Rekneskap pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34 / 2015 16.06.2015 Dato: 01.06.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per april 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974)

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Universitetet i Stavanger Styret US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose 2009. Regnskapsmessig

Detaljer

Rekneskapsrapport per november 2016

Rekneskapsrapport per november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 15. desember Rekneskapsrapport per Bakgrunn Kostnadane på grunntildelinga (GB)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 8. september 2011

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 8. september 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3904 Møte: 8. september Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 39 / 2016 07.06.2016 Dato: 20.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per april

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 16. juni 2011

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3904 Møte: 16. juni Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Rekneskapsrapport per september 2015

Rekneskapsrapport per september 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 5. november Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 10 millionar

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd.

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd. vises, i og med at det bare er faste årsverk finansiert av GB som fremstilles. Det må understrekes at begrepet faste årsverk ekskluderer såkalt løs lønn (årsverk utført som timebetalt arbeid). Det er ikke

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer