Del 1 Tilstandsrapport. NORDNES BYDELSHUS KLOSTERET BARNEHAGE Klosteret 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Tilstandsrapport. NORDNES BYDELSHUS KLOSTERET BARNEHAGE Klosteret 2"

Transkript

1 Del 1 Tilstandsrapport NORDNES BYDELSHUS KLOSTERET BARNEHAGE Klosteret

2 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Ansattes toalett- og dusjforhold - Kartlegging og tiltak v/barnehagen Kartlegging og tiltak ifm ansattes arbeidsplasser v/barnehagen Tidsriktige barnehagebygg/ andre fasiliteter Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Antikvarisk dokumentasjon Byantikvarens vurderinger Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan Del 2 - Vedlegg Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

3 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 2 av 28 TILSTANDSRAPPORT NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Klosteret barnehage består av hovedavdelingen i Nordnes bydelshus samt en avdeling i Kalmargaten. Denne rapporten omhandler avdelingen i Nordnes bydelshus som har 11 ansatte og 40 barn. Eiendommen inneholder ett bygg, i første etasje er det selskapslokaler og kjøkken tilhørende Klosteret mat og vin, og Klosteret barnehage. Andre etasje er kulturlokaler som forvaltes av Bergenhus og Årstad kulturkontor, og som brukes av en rekke organisasjoner og lag uken i gjennom, samt til ulike arrangementer i helgene. Bygget ble oppført i 1903 og har total 1333 m2 BTA. Av større tiltak utført de seinere år opplyses det om følgende: Ble bygget om i Da ble 1.etasje innlemmet i barnehagen, som da fikk to småbarnsavdelinger i tillegg til storbarnsavdelingen i underetasjen. Det ble også installert nytt kjøkken i underetasjen i Fra oppgis det at eiendommen befinner seg i automatisk vernet middelalderbygrunn/byanlegg. Bygget har et stort behov for vedlikehold i kommende 10 periode. Blant annet må yttervegger males og detaljer på tak som takrenne, skorstein og gjennomføringer må renses og males. Innervegger er slitt og de må sparkles og males. VVS- og elkraftinstallasjoner nærmer seg endt teknisk levetid for arealer som hører til kultur del. I del som tilhører barnehage er disse skiftet under ombygging i 2007, Luftbehandlingsanlegg ble da byttet og er i god stand. Bygget er tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne. Det er anlagt rampe ved inngang til kulturdel. Rampe er relativt smal og inngangsdør er ikke utstyrt med automatisk døråpner. Det er HC WC tilpasset bad i bygget. Iht brannteknisk tilstandsvurdering er det mangler på FDV, svikt i organisatoriske rutiner, mangler på branndører(åpen på kiler, feil slagretning), feil bruk av foldevegger, mangel på service avtale (el-), feil bruk av elektriske forgreninger, blokkering foran brannslokkeutstyr, mangler på heis, feil på utførelse av trapperom, mangler på rømningsveier, feil på branncellebegrensende konstruksjoner, mangelfull brannmostand på vindu mot rømningsvei, mangler på brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner, mangelfull branntetting. Det er også listet opp anbefaling som å utføre el-tavlerom som egen branncelle, redusere høyden på siste trinn fra spiraltrapp, installere timer på diverse elektriske apparater og deteksjon av enkelte arealer. Arealet barnehage disponerer i bakgården er etablert på flere nivåer. Utendørsområde er i generelt god stand. Det er etablert sti i terreng ned til laveste nivå hvor mesteparten av lekeareal er. Det er netting-gjerde rundt hele eiendommen. Det er sandkasser, disser og lekeapparater tilpasset barnehagens uteareal. Av ENØK tiltak er det etter isolering av loft som er lønnsom. Bygget er lite fleksibelt med tanke på ombygging. Det er ikke vedtatt midler til bygget i investeringsbudsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca 17,6 mill kr. inkl. mva, hvor 81 % er vedlikeholdskostnader og 19 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Nordnes bydelshus-klosteret barnehage med normalt vedlikehold er ikke vurdert grunnet vernestatus. Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er oppgitt to alternativer løsninger for å lukke de branntekniske avvikene. Det er den rimeligste løsningen som er priset inn i overliggende total sum (Se brannteknisk tilstandsvurdering F001, ). Basert på en samlet vurdering av risiko og anbefalte tiltak faller, etter Norconsult AS sin vurdering, Nordnes bydelshus-klosteret barnehage inn i kategorien Overordnet tiltaksklasse: TK 2= Moderate reparasjoner og/ eller ytterligere undersøkelser. Det anbefales at følgende tiltak som går på oppgradering av yttervegg, vinduer og luftbehandling til kulturdel får prioritet i 10 års perioden Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

4 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 3 av Formål Denne rapporten tar for seg tilstandskartlegging av bygningsmassen inklusiv enkel enøkvurdering med anbefalinger om tiltak og kostnader. Rapporten skal danne basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Etat for bygg og eiendom sin strategi for overordnet HMS-forvaltning i kommunale bygg. Tilstandsrapporteringen er videre et ledd i pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 som var rettet mot skolebygg om bl.a å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner. Det tas sikte på at tilstandsrapportene vil revideres hvert 4. år og fortrinnsvis med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Vurderingene er gjort utfra befaringer foretatt av Norconsult AS inklusive samtaler med driftspersonell og brukere understøttet av aktuelle målinger og fremlagt dokumentasjon. Aktuelle kartlegginger som er utført av leietaker, leietakers byrådsavdeling, bedriftshelsetjenesten, tilsynsrapporter, fagrapporter o.l. som relaterer seg til bruk av bygget er vurdert og integrert i rapporten dersom slik dokumentasjon er fremlagt. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Monique Meldahl/Morten Bjordal Styrer i barnehage Elisabeth Alnes Verneombud i barnehage Ellinor Djønne 1.2 Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: /278 Adresse: Klosteret 2 Postnr/Sted: 5005 Bergen Byggeår: 1903 BTA: 1333 m 2 Antall bygninger 1 Helseverngodkjenning: Antall etasjer: 4 Vernestatus: Ukjent Etasjer under terrengnivå: 1 Lokalitets-ID: (SEFRAK-register) Bygningstype: Forsamlingslokale Reguleringsforhold: Regulert Bygningen brukes i dag til: Barnehage/Forsamling Tomtestørrelse: 1518 m 2 Bygningens tidligere bruk: Gamlehjem Hotell Størrelse lekeareal mv: 650 m 2 Større påkostninger: Ombygging 2007 Nytt kjøkken i Tomteopparbeidelse: 1300 m 2 underetasje 2012 Ferdigattest: - Ant. P-plasser: - Bygningsnummer: Vei/adkomst: Offentlig Bygningsbrannklasse: 3 Vannforsyning: Offentlig Avløp: Offentlig Antall brukere/ kapasitet Antall ansatte Andre bruksformål - antall pers. Barnehage:40 Barnehage:11 Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

5 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: Tilstandsrapport: Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsrapport Lillian Steinsund, Norconsult AS Tilstandsrapporten er kontrollert Robart Madsen, Norconsult AS Tilstandsrapporten er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på vedlagte delrapporter: Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Norconsult AS RIB Norconsult AS, Stian Jørgensen, Ingeniør Byggteknikk RIE Norconsult AS, Bjørnar Øyri, Elektroingeniør RIV Norconsult AS, Robart Madsen, Ingeniør Byggteknikk Norconsult AS, Lillian Steinsund, Ingeniør Energiteknologi RIBr Norconsult AS, John Kronenberger, Brannrådgiver Norconsult AS, André Skauen, Brannrådgiver Oppsummering fra vernerunde Forbedring av gjerder, mange mindre tiltak Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold samt arbeidsplasser Barnehagen v/ Elisabeth Alnes Mars 2015 Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling Stian Jørgensen, Norconsult AS Inneklimalogging (CO 2, temp, Relativ luftfukt) Robart Madsen, Norconsult AS Belysning/ støy utført ved behov Bente Mellingen, Norconsult AS Utlegging/innhenting av sporfilmer Radon Utføres av Bergen kommune EBE. Vår 2013 Analyse av sporfilmer Landauer Nordic Vår 2013 Tidligere asbestkartlegging Vitenskapelig rådgiver UiB v/ Walther Wedberg 1999 Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av byggforvalter for barnehage Monique Meldahl, Byggforvalter for kultur Morten Bjordal og styrer Elisabeth Alnes og verneombud Ellinor Djønne Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument CO 2, temp, relativ luftfukt (RF) Swema Logso Fukt Storch HPM 2000 Belysning Hagner Model EC 1 Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

6 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 5 av 28 Annen informasjon: Annen informasjon Beskrivelse Værforhold ved befaring Opphold Manglende tilgang - Pålitelighet for innsamlede data Mottatt fra EBE Tid medgått til inspeksjon på stedet - Konstruksjoner som er åpnet opp i - Behov for tilleggsundersøkelser Ikke aktuell Ventilasjon Ifm tilstandskartleggingen vil aktuelle innreguleringsprotokoller legges ved der dette foreligger. Vurdering av tilstand er basert på resultater av fremlagt informasjon og ventilasjonsanleggets alder. Eventuell logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte vil foretas dersom dette er hensiktsmessig. Logging vil normalt skje i et representativt utvalg av rom (3-7 stk) som er beregnet for permanent opphold for flere personer. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanlegg sin funksjonelle levetid antas ikke være mer enn 20 år, men kan fungere godt teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for bygg og eiendom vil for de tilfeller støtte seg på anleggets alder og tilført informasjon og vurdere tilstand deretter, subsidiært foreta inneklimalogging etter behov. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er tjenestestedsleder kontaktet og bedt om å involvere byggets øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder plukke ut aktuelle rom og arealer for eventuelle nærmere målinger, samt kunne gi uttale til arbeidsutkast til tilstandsrapport. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode Tilstandsrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet. Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger i utgangspunktet på «NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk» og «NS3451- Bygningsdelstabellen». Disse er sålangt praktisk mulig tilpasset «NS-EN 16096:2012. Bevaring av kulturminner. Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk». Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring baserer seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå vurderes utfra personlig fagbedømmelse. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca 21+ år frem i tid. I tilstandsrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare eller varig tap av kulturminne. 0-1 år Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

7 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 6 av 28 Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er lagt til grunn ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Annet enn nevnt i foregående tabell er det ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrader 0-3 (TG) Konsekvenstyper 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Nærmere om konsekvenstyper finnes nederst på summeringsark registreringsskjema Risiko 0-9 Risiko R = KG x S KG = Konsekvensgrad 0-3 S = Sannsynlighet = Ingen symptomer 1=Fare for liv og helse/ Tap av kulturminne (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Svake symptomer 2=Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige symptomer 3=Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Kraftige eller alvorlige symptomer 4=Pålegg påregnelig/ Tap av verneverdi (6) 5=Helse og Miljø/ Mulig tap av opprinnelige materialer (5) 6=Driftsavbrudd/ Reparasjon (4) 7=Vedlikehold/ Forebyggende konservering (3) 8=Funksjonalitet (2) 9=Estetikk (1) Overordnet tiltaksklasse, jfr NS-EN 16096:2012 En overordnet tiltaksklasse for byggverket som helhet angis som en samlet vurdering av risiko og anbefalte tiltak for alle bygningsdeler. Tiltaksklassen kommer som et resultat av en vurdering av hver enkelt bygningsdel, dens tilstand og konsekvensgrad. Tiltaksklasse (TK) TK 0 TK 1 TK 2 TK 3 Mulige tiltak Ingen tiltak Vedlikehold/ forebyggende konservering Moderate reparasjoner og/ eller ytterligere undersøkelser Store inngrep basert på diagnose Kritiske bygningsdeler, som bærende konstruksjoner, tak, bygningsdeler med særlig betydning eller verdi og evt spesielle skadetyper som ekte hussopp eller pågående setninger tillegges høyre vekt i vurderingen av TK. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

8 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 7 av 28 Definisjoner, jfr «NS-EN Bevaring av kulturminner. Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk» Kulturarv : Materielle og immaterielle uttrykk av betydning for nålevende og fremtidige Generasjoner Skade Diagnose Undersøkelse Vedlikehold Objekt Forebyggende Konservering Reparasjon Symptom Metodebeskrivelse : Endring som reduserer betydning eller stabilitet : Prosess for p identifisere et objekts nåværende tilstand og å bestemme type endring i tilstand og årsak til mulige endringer, så vel som å trekke konklusjoner. : Innsamling av all informasjon som trengs i beslutningsprosessen for en konservering. : Forebyggende konservering utført som regelmessige aktiviteter i den hensikt å beholde et objekt i en tilstand som er nødvendig for at dets betydning opprettholdes. : Kulturell eiendom, lokalitet, bygning eller konstruksjon (eller manifestasjon av materiell kulturarv) : Tiltak og aktiviteter for å unngå eller begrense framtidig skade, nedbrytning og tap, og følgelig behovet for direkte inngrep. : Tiltak som utføres på et objekt eller en del av det for å gjenopprette dets funksjoner og/ eller dets utseende. : Indikator på endring av tilstand : En nærmere anvisning av fremgangsmåte for vedlikehold, forebyggende konservering og reparasjon av en eller flere bygningsdeler. Benyttes som utdypende supplement til tilstandsanalysen og inngår som vedlegg til rapporten når dette er en del av oppdraget. (Egendefinert) Om kildedata og Det er meget viktig å peke på at ikke alle automatisk fredete kulturminner er registrert. I de aller fleste tilfeller vil mangelen på kulturminner i et område være en indikasjon på manglende registreringer. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner i et område, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i det området. Videre er det viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Dette innebærer at det kan forekomme feil i kartplassering av enkelte objekter, og disse data bør derfor ikke brukes som grunnlag for detaljplanlegging uten at regional kulturminneforvaltning kontaktes. Informasjon og data fra Askeladden er enerettslig beskyttet etter Åndsverkloven 43 første ledd. Ved sitering fra basen skal Askeladden alltid oppgis som kilde. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

9 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 8 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Nordnes bydelshus-klosteret barnehage, ble oppført i 1903 Bygget består av 4 etasjer, i første etasje er det selskapslokaler og kjøkken tilhørende Klosteret mat og vin, og Klosteret barnehage. Andre etasje er kulturlokaler som forvaltes av Bergenhus og Årstad kulturkontor, og som brukes av en rekke organisasjoner og lag uken i gjennom, samt til ulike arrangementer i helgene. Bygget ble oppført i 1903 og har total 1333 m 2 BTA. Hovedkonstruksjonen består av natursteinsmurer, betong og teglsteinskonstruksjoner. Ellers bærende vegger, dragere og takstoler i trevirke. Av større tiltak utført de seinere år opplyses det om følgende: Ble bygget om i Da ble 1.etasje innlemmet i barnehagen, som da fikk to småbarnsavdelinger i tillegg til storbarnsavdelingen i underetasjen. Det ble også installert nytt kjøkken i underetasjen i Det er ikke vedtatt midler i investeringsbudsjettet. Bygget fremstår i dag med følgende kvaliteter: Bygget har et stort behov for vedlikehold i kommende 10 periode. Blant annet må yttervegger males og detaljer på tak som takrenne, skorstein og gjennomføringer må renses og males. På innervegger er det en del slitasje og de må sparkles og males. VVS- og elkraftinstallasjoner nærmer seg endt teknisk levetid for arealer som hører til kultur del. I del som tilhører barnehage er disse skiftet under ombygging i 2010, Luftbehandlingsanlegg ble da byttet og er i god stand. Arealet barnehage disponerer i bakgården er etablert på flere nivåer. Utendørsområde er i generelt god stand. Det er etablert sti i terreng ned til laveste nivå hvor mesteparten av lekeareal er. Det er netting-gjerde rundt hele eiendommen. Det er sandkasser, disser og lekeapparater tilpasset barnehagens uteareal. Bygget er tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne. Det er anlagt rampe ved inngang til kulturdel. Rampe er relativt smal og inngangsdør er det ikke automatisk åpning på. Det er HC WC tilpasset bad i bygget. Bygget er lite fleksibelt med tanke på ombygging. Fra oppgis det at eiendommen befinner seg i automatisk vernet middelalderbygrunn/byanlegg. Det pågår arbeid med utarbeidelse av kulturantikvarisk dokumentasjon i regi av Byantikvaren. Bygningsmessige tiltak må hensynta dette. Iht «NS-EN 16096:2012-Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk» er det Norconsult sin samlede vurdering av risiko og anbefalte tiltak at bygget faller inn i overordnet tiltaksklasse: TK 2=Moderate reparasjoner og/ eller ytterligere undersøkelser Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år- Nordnes bydelshus-klosteret barnehage Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Tydelige spor etter branntilløp i takkonstruksjon. Ettersyn og kontroll av kapasitet og punktbelastninger på takkonstruksjonen og underliggende konstruksjon der det er innført bl.a. nye søyler og sperr etter branntilløp. Det monteres tilstrekkelig med uttak slik at bruk av skjøteledning reduseres. Panelovner må ikke tildekkes. Kabler som ikke er i bruk fjernes eller avsluttes i koblingsboks Betjeningsknapper til heis i barnehage må gjøres utilgjengelig for barn eller må det etableres tiltak slik at barn ikke har tilkomst til heis. Heis kontrolleres slik at den fungerer etter intensjonen Åpninger i smijernsgjerder kontrolleres og justeres, før det overflatebehandles. Tregjerder og -port skiftes ut. Murer utvendig må utbedres slik at det ikke lengre er fare for at steiner faller ned på lekeareal. Oppdatering av brannorganisatorisk instrukser og skjemaer. Følge opp rutiner. Endre på slagretninger på rømningsdører, etablere dørmagneter på dører som er holdes åpen med kiler. Endre rømningsvei slik at kafeteria har to uavhengige rømningsveier. Etablere lager i plan. 1 etasje som egen branncelle. Foldevegger må låses Etablering av serviceavtale på det elektriske anlegget. Fjerne hindring foran brannslange Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

10 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 9 av 28 Videre anbefaling (1-10år): Bygget fremstår som i god stand men med et etterslep på vedlikehold. Yttervegger må skrapes og rengjøres. Ødelagte bord skiftes ut. Utførende maler bør ha kompetanse på verneverdige bygg. Utvendige vinduer i forskjellige årganger. Vinduene er i generelt dårlig stand. Det forekommer tegn til malingsslitasje og råte. Det er også registrert punkterte vinduer. En del ytterdører viser også tegn til slitasje. Vinduer og dører må skiftes ut/ restaureres. Det henvises til byantikvars rapport i forhold til utskiftning. Det er et behov for generell innvendig overflatebehandling i kommende 10 årsperiode. Skader repareres og overflater behandles. Yttertak består hollandsk glasert takstein med beslag i bly. Tak og tilhørende materiell er renovert ca.2010 og er i god stand. Sanitær utstyr bærer preg av høy alder, men det er ikke registrert lekkasjer. Teknisk levetid er oppnådd på store deler av sanitær installasjon og det anbefales byttet innen Det er i dag heldekkende brannslanger og brannslokkere i bygget. VVS- og elkraftinstallasjoner nærmer seg endt teknisk levetid for arealer som hører til kultur del. I del som tilhører barnehage er disse skiftet under ombygging i 2010, luftbehandlingsanlegg ble da byttet og er i god stand. Anbefales byttet innen Elkraftanlegg anbefales byttet innen Det er registrert følgende avvik på det branntekniske, som må følges opp. Tette hull og skader med materialer som innehar brannmotstand, skifte dører som mangler brannmotstand, oppgradering av trapperom, etablere repos i forkant av trapperom, etablere vinduer med brannmotstand, gjennomføre branntettinger. Det er også skissert to alternative løsninger på feil og mangler som omhandler branncelle begrensende konstruksjoner, hovedbærende systemer, hovedtrapperom og bi-trapperom. Disse feilene kan enten rettes opp med at hver enkelt feil rettes opp eller at bygget prosjekteres med sprinkleranlegg. Det må i tillegg gjennomføres en fraviksvurdering med sprinkleranlegg som kompenserende tiltak. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

11 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 10 av 28 Bygningsmassen består av ett bygg oppført i 1903 Nedenforstående tabell angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Vurdert restlevetid: Ikke vurdert Nordnes bydelshus -TOTALT Antall bygg vurdert : 1 Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Andel Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U VVS V U Elkraft V U 0 Tele og automasjon V U 0 Andre installasjoner V U 0 Utendørs V U 0 Dokumentasjon - V rapporter - HMS U 0 Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. TG KT risiko Score 1,6 5,7 3, Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Gruppeskift lysstoffrør. Rutiner på rengjøring av ventilasjonsrister. Ansvar Barnehage Barnehage Investeringsplaner: Det foreligger ikke planer for bygget vedtatt i investeringsbudsjettet. For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

12 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 11 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Bygningsmessig (NS3451 2) 210 Grunn og fundamenter Gråsteinsmur og pussede overflater. Ingen synlige riss eller sprekker. Ingen tilgang til fundamenter. I generelt god stand. TG 1 basert på ingen avvik. Ingen nødvendige tiltak vedrørende grunn og fundamenter. 220 Bæresystemer Bæresystem består av natursteinsmurer, betong og teglsteinskonstruksjoner. Ellers bærende vegger, dragere og takstoler i trevirke. I generelt god stand. Det er registrert spor etter branntilløp i takkonstruksjon. Støttebjelker og søyler satt opp. TG 3 basert på ettersyn og kontroll. Ettersyn og kontroll av kapasitet og punktbelastninger på takkonstruksjonen og underliggende konstruksjon der det er innført bl.a. nye søyler og sperr etter branntilløp. Inspisering og generelt vedlikehold av bæresystemer. 225 Brannbeskyttelse bærende konstruksjon Viser til vedlagt brannteknisk tilstandsvurdering utført av Norconsult Kostnader og sammendrag av forhold er medtatt i punkt Yttervegger Yttervegger med liggende kledning viser tegn til stor slitasje. Yttervegger med betong/ pusset tegl i generelt god stand, men viser tegn til malingsslitasje. Det er registrert en del skit og grønske på veggene. TG 2 basert på slitasje, alder og tilstand. Yttervegger skrapes og rengjøres. Ødelagte bord skiftes ut. Minst mulig av gammel maling skal fjernes. Det skal kun fjernes løs maling, og dette må gjøres manuelt ved skraping. Kledningsvegger males med linoljemaling påført med pensel. Utførende maler bør ha kompetanse på verneverdige bygg. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

13 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 12 av Utvendige vinduer, dører, porter Utvendige vinduer i forskjellige årganger. Vinduene er i generelt dårlig stand. Det forekommer tegn til malingsslitasje og råte. Det er også registrert punkterte vinduer. En del ytterdører viser også tegn til slitasje. TG 3 basert på slitasje og råte. Vinduer og dører skiftes ut/ restaureres. Elementer med antikvarisk verdi må pusses, rengjøres, kittes og overflatebehandles. Det henvises til byantikvars rapport i forhold til utskiftning. Vinduene må bl.a. ha samme utforming og slagretning som det opprinnelig var. Dører beholdes hvis de er av antikvarisk verdi. Hvis ikke skiftes disse ut. Nyere elementer beholdes. 237 Solavskjerming Det er benyttet gardiner og rullegardiner som solavskjerming. TG1 basert på ikke vesentlige avvik. Utskiftning/ forbedring av solskjerming. 240 Innervegger Innvendige vegger av pussete overflater, striebelagte gipsplater og panel- og tømmervegger av varierende tilstand. En del innervegger i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Andre overflater er oppskrapt, innehar riss, skader og hull. Tømmervegger med påmalte motiver i god stand. TG 1 basert på reparasjon og vedlikehold. Reparasjon og vedlikehold av innervegger. Utskiftning av ødelagte elementer. Vegger sparkles og males. Vegger med antikvarisk verdi, som tømmervegger med påmalte motiver restaureres. Henviser til byantikvars rapport. 244 Innvendige vinduer, dører og foldevegger Innvendige trefyllingsdører i generelt god stand. Dørene viser tegn til slitasje. Det er registrert ødelagte klemlister. TG 2 basert på slitasje. Generelt vedlikehold av innvendige dører. Dører rengjøres og males. Klemlister skiftes. Seinere utskiftning av innvendige vinduer, dører og foldevegger. Dører av antikvarisk verdi rehabiliteres. Henviser til byantikvars rapport. 249 Branncellebegrensende konstruksjoner/ branntetting Viser til vedlagt brannteknisk tilstandsvurdering utført av Norconsult Kostnader og sammendrag av forhold er medtatt i punkt 961. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

14 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 13 av Dekker Generelt ingen tegn til avvik. TG 1- basert på ikke vesentlige avvik. Ingen tiltak vedr. dekker. 255 Gulvoverflater Gulvoverflater består for det meste av gulvbelegg. Varierende tilstand der noe er i god stand og andre elementer viser tegn til stor slitasje. TG 2 basert på slitasje. Gulv med slitte overflater skiftes ut. Dette utgjør ca. 50 % av byggets gulvoverflater. Henviser til byantikvars rapport i forhold til om noen gulvoverflater skal beholdes. Seinere utskiftning av resterende gulvoverflater. 256 Himlinger Faste himlinger av gips og himlingsplater i god stand. TG 1 basert på slitasje. Vedlikehold av himlinger som reparasjoner, utskiftning av skadete overflater og maling. 260 Yttertak Yttertak med hollandsk glasert takstein. Utførelse av beslag i bly. Snøfangere i dobbeltrør utførelse er i god stand. Tak og tilhørende materiell er renovert ca Yttertak med asfaltpapp i god stand. Det er kastet opp mye stein og gjenstander som kan skade taket. TG 2 basert på vedlikehold. Maling av blyoverflater. Blyoverflater bør regelmessig behandles hvert 5 år. Utover dette ingen tiltak nødvendig i kommende 50-års periode. Utskiftning av asfaltpapp ved endt levetid. Taket må regelmessig kostes/ spyles reint for stein og skit. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Takrenner og nedløp i god stand. Det antas stålrenner på hovedbygg, men det er også registrert noe plast-renner og nedløp. Renovert ca Det er registrert en del organisk materiale. TG 2 basert på vedlikehold. Vedlikehold og rengjøring av renner og nedløp. Reparasjoner av ødelagte elementer. Utskiftning av takrenner og nedløp av plast. Disse erstattes med stål. Det må utføres generelt vedlikehold som rengjøring av renner og nedløp som en årlig rutine. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

15 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 14 av Fast inventar Fast inventar i varierende tilstand. TG 1 vedlikehold og utskiftning. Generelt vedlikehold av fast inventar. Utskiftning av slitte/ ødelagte elementer. 271 Murte piper og ildsteder Ildsted ikke i bruk. TG 1 basert ikke vesentlige avvik. Ingen tiltak vedrørende murte piper og ildsteder. 273 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra 2012 i barnehage i god stand. Kjøkkeninnredning i bydelshus er i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. TG 2 basert på slitasje. Generelt vedlikehold av kjøkkeninnredninger. Ødelagte elementer skiftes ut. Seinere utskiftning av kjøkkeninnredninger. 275 Skap og reoler Skap og reoler er i generelt god stand. En del elementer viser tegn til slitasje. TG 1 basert på alder og tilstand. Generelt vedlikehold av skap og reoler. Utskiftning av ødelagte elementer. 276 Sittebenker, stolrader og bord Sittebenker, stolrader og bord er i generelt god stand. En del elementer viser tegn til slitasje. TG 2- basert på slitasje. Generelt vedlikehold av sittebenker, stolrader og bord. Utskiftning av ødelagte elementer. 280 Trapper, balkonger mm Innvendige trapper er i god stand. Noe slitasje på belegg og en trapp viser tegn til mangelfull rengjøring. Spindeltrapp er i generelt god stand, men viser tegn til korrodering. Utvendig trapp/ rampe viser tegn til slitasje. TG 2- basert på tilstand. Generelt vedlikehold av alle trapper som utskiftning av belegg, reparasjoner og maling. Spindeltrapp må rustbeskyttes og overflatebehandles. Utvendig trapp/ rampe må renoveres. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

16 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 15 av VVS (NS3451 3) Nordnes bydelshus-klosteret barnehage Sanitær utstyr og materiell som er i dårlig stand, da teknisk levetid er oppnådd på store deler av anlegget, men det er ikke registrert lekkasjer eller større avvik. Det er gulvmonterte klosetter. Det er i dag elektrisk oppvarming i hele bygget, så det er tatt med konvertering til vannbårent system som henter energi fra varmepumpe, med tilskudd fra evt. solvarme. Det er tenkt og bruke føringsveier og tekniske rom som er brukt i dag til nye varmeinstallasjoner. Brannslanger er heldekkende i bygget. Det er noen eldre brannskap og slanger i kjeller og loft som bør byttes under oppgradering av VVS installasjoner. Luftbehandling er i dag to ventilasjonsanlegg. Anlegg som betjener barnehage, er et Gold aggregat fra Det er noen tekstilposer som kan vurderes om det er hensiktsmessig å bytte da vedlikehold av slike sjeldent, eller aldri blir fulgt opp. Anlegg har tilfredsstillende kapasitet til barnehagen. Luftbehandlingsanlegg på loft som forsyner kulturdel, har oppnådd teknisk levetid. Anlegg er antatt fra ca Kapasitet er antatt ikke etter dagens krav. Det er uavklart om anleggets bruk i flere soner er ihht brannforskrifter, så det er med tatt en kost på utarbeidelse av et brannkonsept for bygget. 310 Sanitærinstallasjoner Det er ikke tilkomst til avløpsrør. Det er kobber rør på vannfordeling. Det er to beredere fra OZO på 550 L fra Bygget har stort sett ettgreps blandebatterier og det er blandeventil ved bereder. Klosetter er gulvmonterte. Sanitærinstallasjoner er uten større feil, men teknisk levetid er oppnådd og sanitærutstyr ser generelt slitent ut. TG 2 På alder Bytte sanitær installasjoner i sin helhet, teknisk levetid er oppnådd. Toaletter kan bygges som vegghengte der det er mulig. 320 Varmeinstallasjoner Er el-varme i bygget i dag. TG 1 Ved oppgradering av bygningsmasse konverteres og installeres det varmepumpe til oppvarming av bygning og forbruksvann. 330 Brannslokking Er heldekkende brannslanger og brannslukkere i hele bygget. TG 2- Avklare behov for sprinkler Ingen tiltak er nødvendig på eksisterende installasjoner, brannslanger og brannskap byttes ved oppgradering av andre VVS installasjoner. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

17 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 16 av Luftbehandling Luftbehandlingsanlegg som forsyner barnehagedel er av typen Gold og er god stand. Roterende gjenvinner med 80 % varmegjenvinning. Kapasitet er OK iht Tek 10 i barnehagedel. I kultur del står det et anlegg av ukjent fabrikat. Det er kryssgjenvinner på aggregat med ca. 60% varmegjenvinning. Luftmengde er ikke målt og det er ikke tilgjengelig FDV på dette luftbehandlingsanlegget. TG 1- På barnehageanlegg TG 3- På kulturdel. Ventilasjonsanlegg til kultur del oppgraderes til aggregat som følger dagen krav til energi effektivitet. Nytt anlegg spjedvinkesstyres å ha et SFP tall som er tilpasset Passivihusstander. Kanalnett bør byttes i sin helhet og installasjon av nytt teknisk utstyr i forbindelse med bytting luftbehandlingsanlegg. Det er i estimat på 360 post kun medtatt skifte av anlegg til kulturdel. Det er tatt hensyn på vanskelige/utfordrende montasje Elektro/automasjon (NS og 5) Nornes bydelshus - Klosteret barnehage Bygget består av kjeller, 1 og 2 etg. Barnehage er kjeller og i deler av 1 etg. Installasjon i denne delen er fra Resterende installasjon bygg er eldre og det anslås at den er ca 20 år gammel. Deler av 1 etg er nyttet til restaurant. 410 Elkraftanlegg Det forekommer enkelte feil/mangler: Det er benyttet skjøteledning i barnehage og kontor pga mangel på uttak. Enkelte panelovner i barnehage er tildekket. Kabler som ikke er i bruk er ikke fjernet til avsluttet i boks etc. TG1 generell installasjon fra 2007 TG2 generell installasjon fra ca 1995 TG3 feil/mangler Det elektriske anlegget skiftes ved overskridelse av teknisk levealder. Det monteres tilstrekkelig med uttak slik at bruk av skjøteledning reduseres. Panelovner må ikke tildekkes. Kabler som ikke er i bruk fjernes eller avsluttes i koblingsboks 430 Lavspent forsyning Hovedfordeling er plassert i 1 etg ved restaurant og det anslås at denne er installert for ca 20 år siden. Det er underfordelinger i hver etasje. Underfordeling i 1 etg og 2 etg er installert for ca 20 år siden. Det er ikke montert jordfeilbryter på kurs Underfordeling i kjeller er installert i 2007 og av god stand. I hovedtavle er felt tilknytt barnehage også installert i 2007 og av god stand. Det montert jordfeilbrytere på hver kurs TG1 generell installasjon fra 2007 TG2 generell installasjon fra ca 1995 Installasjon skiftes ved overskridelse av forventet levealder Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

18 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 17 av Lys Det er benyttes armaturer med lysrør i kjeller og i lokale tilknytt barnehage i 1 etg. Armatur er av nyere dato og av god stand. Belysning oppleves som god og tilpasset behov. I resterende 1 etg og i 2 etg er det benyttet armaturer, lamper og spotlight. Det er i hovedsak av eldre årgang men fungerer etter intensjonen TG1 generell installasjon fra 2007 TG2 generell installasjon fra ca 1995 Installasjon skiftes ved overskridelse av forventet levealder 443 Nødlysutstyr Nødlysanlegg i kjeller og 1 etg tilknytt barnehage er installert i februar 2015 og av god stand. Nødlysanlegget er av typen desentralisert men integrert batteripakke. I resterende bygg er nødlysanlegget tilknytt nødlyssentral plassert i hovedtavle i 1 etg. Anlegget antas å fungere etter intensjonen, men er av eldre årgang. TG1 generell installasjon fra 2007 TG2 generell installasjon fra ca 1995 Installasjon skiftes ved overskridelse av forventet levealder 450 Elvarme Det er benyttet panelovner som oppvarmingskilde i bygget. Panelovner i kjeller og 1 etg tilknytt barnehage er styrt via SD-anlegg. Fungerer etter intensjonen og av god stand. Det er benyttet panelovner som oppvarmingskilde i bygget. Panelovner i 1 etg og 2 etg er av eldre årgang, men fungerer etter intensjonen. TG1 generell installasjon fra 2007 TG2 generell installasjon fra ca 1995 Ved overskridelse av forventet levealder benyttes varmepumpe som primær oppvarmingskilde. Panelovner benyttes som sekundær oppvarmingskilde i enkelte rom. 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Det installert tele/data punkt i enkelte rom. Fordelingsskap for utstyr er plassert i hver etasje. Det er tilgang til nettverk via tråløse rutere. Installasjon i kjeller og 1 etg tilknytt barnehage er av nyere dato. Installasjon i 1 etg og 2 etg er av eldre årgang TG1 generell installasjon fra 2007 TG2 generell installasjon fra ca 1995 Ved utbedrelse av elkraft installasjon så skiftes all installasjon for tele- og automatisering. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

19 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 18 av Brannalarm Det er brannalarmanlegg som dekker hele bygget. Sentral av typen AutoSafe BS er plassert ved hovedinngang. Av god stand og av nyere dato. TG1 Generell Ved utbedrelse av elkraft installasjon så skiftes brannalarmanlegg. 542 Innbruddsalarm Barnehage er dekket av innbruddsalarmanlegg. Denne er montert i 2007 ifb med rehabilitering av barnehage. God stand og fungerer etter intensjonen. TG1 Generell Ved utbedrelse av elkraft installasjon så skiftes innbruddsalarmanlegg Heis/andre installasjoner (NS3451 6) 620 Person og varetransport Personheis montert i Dekker alle etasjer og i god stand, men barn i barnehage benytter heis pga at betjeningsknapper er tilgjengelig. Bruker må i enkelte tilfeller regulere heis manuelt pga stopp mellom etasjer. TG1 Generell stand TG2 Betjeningsknapp i barnehage. Manuell regulering Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Betjeningsknapper til heis i barnehage må gjøres utilgjengelig for barn eller må det etableres tiltak slik at barn ikke har tilkomst til heis. Heis kontrolleres slik at den fungerer etter intensjonen Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

20 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 19 av Utendørs (NS3451 7) 721 Støttemurer og andre murer Det er registrert overgrodde murer med store sprekker og skader. Mulig murene ikke tilhører barnehagen, men murene grenser uansett inn mot lekeplass. Her bemerkes det fra styrer at stener faller ned på lekeareal fra muren som vender mot nabotomten. Dette er en fare for barna TG 3- basert på fare for barn Murer må repareres. De må spyles ren og mures i/ flikkes. 725 Gjerder, porter og bommer Smijerns- og tregjerder i generelt dårlig stand. Det er registrert store åpninger og slitasje i smijernsgjerde/ port. På tregjerder og port er det registrert stor slitasje. Gjerdene er malingsslitte. Gjerdene innehar heller ikke anbefalte høyder og en port er for enkel å åpne for barna. TG 3- basert på sikkerhet. Åpninger i smijernsgjerder kontrolleres og justeres, før det overflatebehandles. Tregjerder og -port skiftes ut. 760 Veier og plasser Grusbelagt uteplass i generelt god stand. Det er registrert vannopphopning på plassen grunnet feil fall. Fallmatter i generelt god stand. Vei/ sti fra bygg til lekeplass i dårlig stand. TG 3- basert på sikkerhet. Uteplass reetableres med ny grus. Det må opparbeides fall som leder vannet vekk fra lekeplass. Det må kontrolleres at kantstokker ikke inneholder CCA-impregnering. Sti/ vei fra bygg til lekeplass repareres. 770 Parker og hager De fleste lekeapparater og benker er i dårlig forfatning. Det vises store tegn til slitasje og skader. Råteskader er registrert på flere av lekeapparatene. Noen lekeapparater i bedre stand. TG 3- basert på alvorlige symptomer. Generelt vedlikehold og kontroll av lekeapparater. Lekeapparater med råteskader stenges av og fjernes/ erstattes. Lekeapparater i generelt god stand samt benker må repareres og behandles. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

21 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 20 av Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt 901 FDV-dokumentasjon FDV- dokumentasjon er ikke forevist ved befaring. Det opplyses fra Bergen kommune at all FDV dokumentasjon skal digitaliseres. Ingen nødvendige tiltak vedrørende FDV. 902 Kulturminne Fra oppgis det at eiendommen befinner seg i automatisk vernet middelalderbygrunn/byanlegg. Det pågår arbeid med utarbeidelse av kulturantikvarisk dokumentasjon i regi av Byantikvaren. Bygningsmessige tiltak må hensynta dette. 903 Universell utforming Bygget er bare delvis tilpasset brukere med funksjonshemning. Det er mye trapper i bygget. Det er rampe på utside og heis i bygget. Det er ikke vurdert hva som mangler iht UU etter dagens krav. Det er kun vurdert de tiltak som er i bygget på befaring. Ønskes det egen UU rapport må dette evt utarbeides, det er ikke medtatt kost til slik rapport. 904 Fleksibilitet Ikke relevant. 905 Arealbruk Arealer oppleves som tilfredsstillende. 910 Enøk Det er mange tiltak som kan utføres på Nordnes bydelshus - klosteret barnehage som er energiøkonomiserende, men få av dem er direkte lønnsomme pga høy investeringskostnad. Det være relativt rimelig å etterisolere tak og yttervegg, dette vil være lønnsomt og har en tilbakebetalingstid på 5 og 9 år. Utskifting av vinduer, lysarmaturer og behovsstyrt VAV har ikke en betalingstid som er innenfor forventet teknisk levetid og er derfor ikke lønnsomt, men er tiltak som må gjennomføres uansett når forventet levetid for eksisterende installasjoner er nådd. Resterende tiltak vil betale seg tilbake i løpet av forventet teknisk levetid, men når man regner med en kalkulasjonsrente på 8% så vil alle få en netto negativ nåverdi og det må derfor vurderes hvorvidt tiltakene er hensiktsmessig i forhold til andre fremtidige investeringer. Det foreligger energiattest fra Bygget fikk en "Rød E". Det foreligger energivurdering av 1 stk Gold aggregat foretatt i mars 2015 som viser at anlegget er i god stand Helse 925 Svømme-/ badeanlegg Ikke aktuelt 926 Separat vannforsyning Bygget er tilknyttet offentlig vannforsyning Mugg/sopp/råte/ fukt Det er registrert råteskader på noen vinduer. I teknisk rom i underetasje er det registrert mugg/ sopp/ råte/ fukt- problematikk. Tiltak vedrørende råte og fukt er beskrevet under post 234 Utvendige vinduer. Det må gjennomføres ettersyn og kontroll av teknisk rom. Eventuelle tiltak må iverksettes. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

22 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 21 av Skadedyr Det opplyses at det ikke er problemer med skadedyr. Det har tidligere vært problemer med maur. Forebyggende tiltak vedrørende skadedyr må opprettholdes Asbest Det er utfra asbestkartlegging 21/04-99 ingen materialer med asbest i bygget. (Klosteret Barnehage) Det er likevel registrert asbestholdige materialer (eternit) på fasade på nabobygg. Det er knuste og dårlige asbestplater på fasaden som grenser inn mot lekeplass. Asbestholdige fasadeplater på nabobygg må fjernes og erstattes. Eternitplater må behandles og destrueres etter gjeldende forskrifter Radon Kontrollmåling av Nordnes bydelshus utført med sporfilm i Målerapporten viser tilfredsstillende verdier. Ingen tiltak p.t. angående radon. Nye målinger anbefales hvert 5. år. 930 Akustisk miljø Vedrørende akustisk miljø bør det monteres med støyabsorberende plater i bygg. 931 Mekanisk miljø Mekanisk miljø vurderes som tilfredsstillende Støvdeponi Det er registrert at skap og innredning går ikke til tak. Det bør gjøres tiltak for å redusere støvdeponier ved utskiftning av skap og innredning og ved å la disse gå helt i tak. Uansett bør det vurderes hyppigere frekvens av nedvask Inngangsparti Inngangspartier er tilrettelagt og utformet slik at det ikke dras unødig skitt og fukt inn bl.a. med matter og fotskraperister 9313 Innesko og garderobeløsninger Det er registrert trange garderober Fallsikring Det er registrert for stor åpning i deler av jernport/ gjerde. Det er ellers registrert sikring av trapper og vinduer. Åpning i jernport/ gjerde må reduseres. Forebyggende tiltak må følges opp. Seinere utskiftning av dårlige/ ødelagte sikringselementer Miljø 940 Miljømessige forhold generelt Det fremkommer i NIVA- rapport at det er påvist jordforurensing over anbefalte kvalitetskriterier for barnehagejord. Det er også registrert CCA- impregnering i kantstokker. Tiltak vedrørende forurenset jord er utført. Usikkert om CCA-impregnert trevirke er fjernet. Det er opplyst av styrer at tiltak er utført. I henhold til aktsomhetsrapport har bygget aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

23 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 22 av Sikkerhet 961 Branntekniske forhold Det er blitt gjennomført en mer omfattende tilstandsvurdering på brann. I tiltak er det oppsummert en liste over hva som bør utføres for at det vernede bygget skal ha tilfredsstillende brannteknisk sikkerhet. Viser til vedlagt brannteknisk tilstandsvurdering (F001_ ) utført av Norconsult. Det er registrert følgende feil/mangler: Mangler på FDV, svikt i organisatoriske rutiner, mangler på branndører(åpen på kiler, feil slagretning), feil bruk av foldevegger, mangel på service avtale (el-), feil bruk av elektriske forgreninger, blokkering foran brannslokkeutstyr, mangler på heis, feil på utførelse av trapperom, mangler på rømningsveier, feil på branncellebegrensende konstruksjoner, mangelfull brannmostand på vindu mot rømningsvei, mangler på brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner, mangelfull branntetting. Det er også listet opp anbefaling som å utføre el-tavlerom som egen branncelle, redusere høyden på siste trinn fra spiraltrapp, installere timer på diverse elektriske apparater og deteksjon av enkelte arealer. 963 Tilfluktsrom Ikke relevant. 967 Ras- og flomsikring Barnehagens beliggenhet i terreng gjør fare for ras og flom lite sannsynlig Arealer Opplyst totalt bruttoareal (BTA) fra Etat for eiendom er 1333 m 2. Bruksareal (BRA) hentet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er 1150 m 2. Differansen er 183 m 2 som utgjør 16 %. Normal differanse mellom BRA og BTA ligger mellom 5-10%. Arealdifferansen vurderes være utenfor normalområde. Rubrikker i rapporten inneholdende BTA arealinformasjon er hentet fra Etat for eiendom sitt FDV-system/ Eiendomsregister. Vurdering av arealdifferanse er ment som kvalitetssjekk av arealer for eventuell viderehåndtering og pålitelighetsvurdering av eiendomsregister og rundt kalkyler og nøkkeltall i kr/ m 2 basert på BTA. I kalkylesammenheng bl.a for innvendige gulvflater er BRA fra matrikkelen lagt til grunn da dette antas være mest korrekt. 2.2 Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) Målinger foretatt: Byggnavn Etg. Romnummer Personbelastning Rom m2 Rom U m2 Areal/ volum m 2 /m 3 CO 2 max/min 1187/ /41 2 CO 2 gj. snitt i måleperioden Temp Relativ luftfukt (%RF) Avvik iht adm. norm eller anbefalte verdier % Nei 524, % Nei Rom U m2 918/ , ,5% Ja Anbefalte tiltak Luftbehandling defekt på loggetidspunkt Luftbehandling defekt på loggetidspunkt Luftbehandling defekt på loggetidspunkt Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

24 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 23 av 28 Adm. norm for CO 2 : 1000ppm (1800 g/m 3 ). CO 2 gir et bilde av rommets luftskifte avhengig av personbelastning. Anbefalt temperatur for arbeidsplasser: < 22 C. Spesielt viktig å unngå overskridelser i årstider med oppvarmingsbehov. Anbefalt nivå for Relativ luftfuktighet (RF): < 30-40% vinterstid, 40-60% sommerstid Kildehenvisning: SINTEF-Byggforsk, Arbeidstilsynet Målinger viser at CO 2 -verdier tidvis overstiger anbefalte verdier for en arbeidsplass i avdelingene, dette er i så korte perioder at det ikke regnes som representativt for rommene. Målingene viser også at det er kaldt på personalrom og relativt luftfuktighet er over anbefalte nivåer. Det bør utføres ny logging når luftbehandling er oppe og går Fuktregistrering Systematisk fuktregistering er ikke utført. Det ble observert flere problemer med fukt og råte i Nordnes bydelshus- Klosteret Barnehage, både i underetasje og på utvendige vinduer Radon Sporfilmnr. Bygg/fløy Etg. Romnr. Romtype Dato UT Dato INN Nordnes Gard. små barn Sokkel U15 bydelshus Nordnes Personal Sokkel U17 bydelshus Nordnes Lekeoppholdsrom Sokkel U10 bydelshus Nordnes Lekeoppholdsrom Sokkel U06 bydelshus Nordnes Kontor bydelshus Nordnes Opphold/personal bydelshus Nordnes Møterom bydelshus Strålevernets anbefalinger for radon ( Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 100 Bq/m 3 Så lave nivåer som mulig tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m 3 Årsmiddel bq 20 Tiltaksbehov JA/NEI Nei 30 Nei 20 Nei 20 Nei 30 Nei <20 Nei 20 Nei Alle målinger er under tiltaksgrense på 100 Bq/m 3, ingen tiltak nødvendig Lysmålinger Byggnavn Maks. lux Etg. Belysning Min.lux Vurdering Tiltak Rom Middel lux Kontor i barnehage Armatur lysrør 514 God Ingen tiltak Personal rom barnehage Armatur Ingen tiltak 600 God lysrør Belysning er tilfredsstillende iht lyskultur sine anbefalinger, ingen tiltak er nødvendig Andre målinger Ingen andre målinger foreligger Tidligere målinger/kartlegginger I tillegg følger tidligere målinger/ kartlegginger som vi mener fortsatt har relevans for vurderingen. Disse målinger/ kartlegginger er: Kartlegging av asbest Fra Asbestkartlegging av kommunale bygg 1999 v/ Walter C. Wedberg: Byggeår: Befaringsdato: Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

25 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 24 av 28 Ledsager ved befaring: K. S. Olsen. En materialprøve uten påvist asbest. Materialer uten asbest: - Asbestfrie materialer i tak, vegger og gulv. - Arbeidsrom i kjeller: Himlingsplater av asbestfri fibersement (prøve 1). - Ventilasjonsloft: Ventilasjonsanlegg frab80-årene med stålinnkapslet innerisolasjon. Anlegg plassert i rom innkledd med sponplater. Risiko for asbeststøveksponering: Ingen. Anbefalte tiltak: Ingen Mugg/sopprapporter Ikke forelagt rapport PCB Ikke forelagt rapport Jordundersøkelse i barnehager Fra jordundersøkelse av barnehager utført i 2009 av NIVA: I Klosteret barnehage er deler av jorda forurenset med bly, kvikksølv og B(a)p.Det er registrert kantstokker med CCA-impregnering ved lekehus og ved prøvepunkt 5, totalt ca. 15 løpemeter. Kreosotimpregnert trevirke er ikke registrert i barnehagen. Barnehagen har ingen grønnsakshage og benytter ikke lokal grunnvannsbrønn. Forslag til tiltak Grave bort de øverste 30 cm av den forurensede jorda. Dekke til med fiberduk og 30 cm rene masser (se detaljert beskrivelse avsnitt 5.3). Fjerne eller oljebeise kantstokker med CCA-impregnering. På sikt bør alt gjenværende CCAtrykkimpregnert trevirke erstattes med miljøvennlige alternativer Alle stokker og jordmasser er skiftet ut iht NIVA rapport, bekreftet av styrer. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

26 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 25 av Ansattes toalett- og dusjforhold - Kartlegging og tiltak v/barnehagen Kartlegging av toalett- og dusjforhold er gjort ved utsendelse av spørreskjema til barnehagen. Dette er besvart av styrer, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av: Norconsult AS. Skjema under gir en samlet kartlegging av forholdene og beskriver anbefaling om tiltak med tidfesting. I vurderingskolonnen blir forhold knyttet til både antall, kjønn, rengjøring o.a. kommentert. Vurderinger er gjort iht til arbeidsmiljølovens bestemmelser (Arbeidsplassforskriften) hvor resultatene av kartleggingen fremgår av tabellene nedenfor. Detaljer og eventuelle kostnader følger i eget vurderingsnotat vedlagt rapportens del 2. Toaletter Barnehage Antall ansatte Anbefalt Anbefalt Vurdering Byggeår pr. toalett Tiltak Tidsplan Vurderes som tilfredsstillende Ingen tiltak - Dusjer Barnehage Antall ansatte Anbefalt Vurdering Byggeår pr. dusj Tiltak Det er ikke dusj i barnehagen Ved oppgradering av bygningsmassen, bør muligheten for å installere dusj undersøkes Anbefalt Tidsplan - Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

27 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 26 av Kartlegging og tiltak ifm ansattes arbeidsplasser v/barnehagen Kartlegging av ansattes arbeidsplasser er gjort ved utsendelse av spørreskjema til barnehagen. Dette er besvart av styrer, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av: Norconsult AS. Skjema under gir en samlet kartlegging av forholdene og beskriver tiltak med anbefalt tidfesting. Vurderinger er gjort iht til arbeidsmiljølovens bestemmelser (Arbeidsplassforskriften) hvor resultatene av kartleggingen fremgår av tabellene nedenfor. Detaljer og eventuelle kostnader følger i eget vurderingsnotat vedlagt rapportens del 2 Garderobe for ansatte Etablert år Antall m² / skap antall Kartlegging og vurdering 1903 Ja/- Antall skap og arealer ikke oppgitt, bare at det er låsbare skap. Ikke vurdert Anbefalt Anbefalt Tiltak Tidsplan Ingen tiltak - Personalrom Etablert år Antall m² Kartlegging og vurdering 1903 Areal ikke oppgitt Benyttes også som møterom og arbeidsrom, areal ikke oppgitt. Ikke vurdert Anbefalt Anbefalt Tiltak Tidsplan Ingen tiltak - Kontor/møterom (Administrasjon) Etablert år Antall m²/ Antall kontor 1903 Areal ikke oppgitt Anbefalt Anbefalt Kartlegging og vurdering Tiltak Tidsplan Areal ikke oppgitt. Ikke vurdert Ingen tiltak - Arbeidsrom for ansatte Etablert år Antall m²/ antall ansatte Kartlegging og vurdering Det er ikke eget arbeidsrom, personalrom brukes. Anbefalt Tiltak Ved en evt. oppgradering av bygningsmassen bør muligheten for eget arbeidsrom undersøkes. Anbefalt Tidsplan - Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

28 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 27 av Tidsriktige barnehagebygg/ andre fasiliteter Kartlegging av andre fasiliteter er gjort ved utsendelse av spørreskjema til barnehagen. Dette er besvart av styrer, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av: Norconsult AS. Følgende tabell er en kartlegging av andre fasiliteter som typisk inngår i nyere barnehager. Dette er en kartlegging av de faktiske forhold uten at kostnader med eventuelle tilretteleggingstiltak er vurdert. Fasilitet Arealbehov Ant. Vurdering/ merknad Ja/Nei m 2 Antall stelleplasser? 2 Vurderes som tilfredsstillende - Antall stelleplasser med 1 Vurderes som tilfredsstillende - heve/senkefunksjon? Antall kjøkken i barnas lekeareal og 2 Vurderes som tilfredsstillende - hvordan er disse fordelt på bygget? Antall desentraliserte kjøkken eller Ikke besvart - kjøkkenkrok? Tørrlager for oppbevaring av mat? Nei Installere høyskap til tørrvarer. Løses i - eksiterende arealer. Plass for kjøl og frys til oppbevaring Ja Vurderes som tilfredsstillende - av mat? Garderobekapasitet grovgarderobe/ 1 Vurderes som tilfredsstillende - antall garderober for barn? Garderobekapasitet i fingarderobe/ 2 Vurderes som tilfredsstillende - antall garderober for barn? Tilfredsstillende tørkemuligheter? Ja Vurderes som tilfredsstillende - Plass for ansattes arbeidsyttertøy i Nei Om mulig rydde plass til ansattes yttertøy i - grovgarderobe? grovgarderobe. Tiltak som medfører påbygging er ikke medtatt pga vernestatus. Annet? 2.6 Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Rapport fra Bedriftshelsetjenesten foreligger ikke på rapporteringstidspunktet. Vurderinger gjort ifm tilstandskartleggingen søker likevel avdekket inneklimarelaterte anbefalinger om tiltak basert på målinger, byggteknisk befaring og samtaler med brukerne. Vurderinger gjøres videre opp mot dagens krav og standard. 2.7 Antikvarisk dokumentasjon Byantikvarens vurderinger Det pågår arbeid med utarbeidelse av kulturantikvarisk rapport i regi av Byantikvaren. Rapport er forventet å være ferdig 1. halvår Bygningsmessige tiltak må hensynta dette. Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

29 Etat for bygg og eiendom NORDNES BYDELSHUS-KLOSTERET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato: Side 28 av Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan. Fremgår på neste side. 4.0 Del 2 - Vedlegg 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Arealoppgave og eiendomsopplysninger 4. Inneklimalogging 5. Enkel enøkanalyse, energivurdering av tekniske anlegg og energiattest 6. Aktsomhetsrapport 7. Radonrapport 8. Asbestkartlegging v/ Walter Wedberg Kartlegging av personalfasiliteter v/ barnehagen 10. Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel /NIVA 11. Sjekkliste for ulykkesforebygging i barnehager 12. HMS-dokumentasjon 13. Brannteknisk tilstandsvurdering v/norconsult AS 14. Antikvarisk dokumentasjon v/byantikvaren 15. Kildehenvisninger Bygger på NS-EN 16096: 2012 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

30 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE Etat for bygg og eiendom Tilstandsregistrering summert NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE Objektnr: Nordnes bydelshus - Klosteret Barn Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0=Ingen avvik 1=Fare for liv og helse 1-2,5=Liten risiko 1=Ingen vesentlige 2=Pålegg foreligger 2,5-5=Middels risiko 2=Vesentlige avvik 3=Sikkerhet 5-9=Stor risiko KALKYLER - PERIODISERING - NÅVERDI. Se detaljregistrering om anbefalinger av tiltaksår ENØK Kr pr m 2 Kr pr pe Snittverdi Snittverdi Snittverdi Strakstiltak Potensiale BTA Brukere TG KT risiko Score TOTALT < 1 år 1-5 år 6-10år år 16-20år 21+ år off. tilskudd (0-10år) (0-10år) 2 Bygning V #VALUE! U #VALUE! 3 VVS V #VALUE! U #VALUE! 4 Elkraft V #VALUE! U #VALUE! 5 Tele og automatisering V #VALUE! U #VALUE! 6 Andre installasjoner V #VALUE! U #VALUE! 7 Utendørs V #VALUE! U #VALUE! 9 Dokumentasjon - rapporter - HMS V #VALUE! U #VALUE! 1,8 1,6 1,5 1,1 1,5 2,1 1,4 6,6 7,0 6,6 7,6 5,0 5,0 4,8 4,69 2,80 3,00 1,43 3,50 5,43 2, Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) V #VALUE! Total utviklingskostnad eks. mva (1-9) U #VALUE! Sum eks.mva Marginer og reserver Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL MVA TOTALT ESTIMAT AVRUNDET Alle kostnader inkl uforutsett, rigg, drift, adm og mva Kostnadstype 3=Stort/ alvorlig avvik 4=Pålegg påregenlig 5=Helse og miljø 6=Driftsavbrudd 7=Vedlikehold 8=Funksjonalitet 9=Estetikk V+U #VALUE! 20 % #VALUE! 25 % #VALUE! 25 % #VALUE! #VALUE! 1,6 5,7 3, FORKLARING KOSTNADSTYPER FORKLARING KONSEKVENSTYPER Driftskostnad kostnader til Løpende drift (lønn, materiell, tilsyn, smøring, justering, tekniske anlegg, brannvern, 1=Fare for liv og helse/ Tap av kulturminne Direkte eller overhengende fare for liv og helse. (F.eks store alvorlige helseplager for flere brukere/ fare for sammenbrudd av konstruksjoner). Avstengning sannsynlig nødvendig og strakstiltak/ avbøtende tiltak kreves. serviceavtaler, skader, hærverk etc), Renhold, Energi, 1=Tap av kulturminne Fare for tap av byggverkets historiske verdi eller betydning, fare for tap av hele kulturminnet. VA, Avfallshåndtering, Vakt & Sikring, Utendørs 2=Pålegg foreligger Det foreligger skriftlig pålegg eller instruks fra tilsynsmyndighet om tiltak (snømåking, feiing, grøntanlegg, drift av tekniske anlegg) 3=Sikkerhet F. eks fare for brann, bæreevne, fare for innbrudd og hærverk, mindre personskade etc (NS3454) 4=Pålegg påregenlig Pålegg eller skriftlig instruks/ ordre om tiltak fra tilsynsmyndighet vurderes som påregnelig. Gjerne i farvannet av tilsynsrapport eller forskriftsavvik/ endring/ dlikeholdskostnad Kostnader som er nødvendig for å oppretteholde 4=Tap av verneverdi Fare for tap av flere viktige bygningsdeler og sammenhengen/ relasjonene mellom disse. byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre 5=Helse og miljø F. eks Luftkvalitet, Inneklima, Støy, Renhold, Legionella, vannkvalitet, Fare for forurensning, fukt, helseplager rapporteres, Enøk etc/ Original bygningsdel vurderes tapt og kan ikke repareres det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en 5=Mulig tap av opprinnelig materiale Fare for tap av enkelte opprinnelige/ vernede materialer i bygningsdeler. gitt brukstid. Mrk. Utskifting av bygningsdeler/ tekniske 6=Driftsavbrudd Fare for driftsstans etc installasjoner med kortere levetid enn resten av 6=Reparasjon Behov for tiltak på bygningsdel eller en del av denne for å gjenopprette dens funksjon eller dets utseende, uten tap av opprinnelige/ vernede materialer byggverket er også definert som vedlikehold (NS3454). 7=Vedlikehold Fare for følgeskade, varig skade etc 7=Vedlikehold/ Forebyggende konservering Behov for tiltak utført som regelmessig aktivitet i den hensikt å beholde en bygningsdel i en tilstand som er nødvendig for at dets betydning opprettholdes (Preventivt) Utviklingskostnad Kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde 8=Funksjonalitet Brukbarhet, adkomst, tilgjengelighet, bedre tilrettelegging for utstyr, installasjoner eller brukere etc dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter.(ns3454) 9=Estetikk Design, utforming, fargevalg, overflater etc Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) Snittverdiene er i forhold til antall registreringer Det undersstrekes at snittverdiene er kun en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et "rettferdig "bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registeringer og omfang av disse. Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 1 av 12

31 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE HMS-konsekvens/ Verneutsatt = 1-5 Nordnes bydelshus - Klosteret Barnehage Drifts-, reparasjons- og vedlikeholdskonsekvens = Kulturbygg Objektnr: Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = Registreringsformål: Vedlikehold, forskriftsavvik og- endringer Byggeår: 1903 Overordnet tiltaksklasse: TK 2 Registreringsdato: BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 2 Bygning Areal BTA (m 2 Hjemmel: 10. Granneloven ): Brann- og eksplosjonsvernloven 11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven 2. Arbeidsmiljøloven 12. PBL Antall brukere: - 3. Eltilsynloven 13. Kulturminneloven 4. Energiloven 14. Produktkontrolloven 5. Sivilbeskyttelsesloven 15. Leiekontrakt 6. Strålevernloven 16. Vedtak bystyre/ byråd 7. Lov om folkehelsearbeid 17. Krav i FDVU-dok 8. Matloven 18. Forsikringskrav 9. Bygningsnummer: Forurensningsloven 19. Særlige bruker/ funksjonskrav Tilstandsgrader: 0=Ingen symptomer 1=Svake symptomer Utført av: Norconsult AS 2=Vesentlige symptomer 3=Kraftige eller alvorlige symptomer Bildenummer fotoserie Bilde nr Hjemmel/ krav Hjemmel Tilstandsgrad 0-3 Konsekvenstype Konsekvensgrad 0-3 Sannsynlighet = Liten/ ubetydelig risiko Risiko=KGXS = Middels/ betydelig risiko = Stor/ kritisk risiko Score=TGxKTxR TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Sum eks. mva: Anbefales utført innen Konsekvenstyper: 1=Fare for liv og helse/ Tap av kulturminne(9) 2=Pålegg foreligger(8) 3=Sikkerhet(7) 4=Pålegg påregnelig/ Tap av verneverdi(6) 5=Helse og Miljø/ Mulig tap av opprinnelige materialer(5) KALKYLE Konsekvensgrader: 0= Ingen konsekvenser 1= liten konsekvens (<20%) 2= middels konsekvens(20-50%) 3= store konsekvenser(>50%) Sannsynlighetsgrader: 1=liten sannsynlighet (>10.år) 2=middels sannsynlighet (1-10) 3=stor sannsynlighet (< årlig) KOSTNADSFORDELING Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) ENØK Andel off. tilskudd potensiale (av U) Grunn og fundamenter Grunnmur i betong/ pussede overflater. Ingen synlige riss eller sprekker. Ingen tilgang til fundamenter. I generelt god stand. Ingen nødvendige tiltak vedrørende grunn og fundamenter. 220 Bæresystemer Bæresystem består av natursteinsmurer, betong og Generelt vedlikehold av bæresystemer teglsteinskonstruksjoner. Ellers bærende vegger, dragere og takstoler i 01- trevirke. I generelt god stand Bæresystemer Tydelige spor etter branntilløp i takkonstruksjon. Støttebjelker og søyler satt opp. Ettersyn og kontroll av kapasitet og punktbelastninger på takkonstruksjonen og underliggende konstruksjon der det er innført bl.a. nye søyler og sperr etter branntilløp. Kostnad medtatt er for kontroll av belastning og beregning av evt forsterkninger. 225 Brannbeskyttelse bærende konstruksjon Viser til vedlagt brannteknisk tilstandsvurdering (F001_ ) Kostnader og sammendrag av forhold er medtatt i punkt 961 utført av Norconsult. Kostnader og sammendrag av forhold er medtatt i punkt Yttervegger Yttervegger med liggende kledning viser tegn til stor slitasje. Det er registrert en del skit og grønske på veggene. 230 Yttervegger Yttervegger med betong/ pusset tegl i generelt god stand, men viser tegn til malingsslitasje. Det er registrert en del skit og grønske på veggene. 234 Utv. vinduer, dører, porter Utvendige vinduer i forskjellige årganger. Vinduene er i generelt dårlig stand. Det forekommer tegn til malingsslitasje og råte. Det er også registrert punkterte vinduer. En del ytterdører viser også tegn til slitasje. Yttervegger skrapes og rengjøres. Ødelagte bord skiftes ut. Minst mulig av gammel maling skal fjernes. Det skal kun fjernes løs maling, og dette må gjøres manuelt ved skraping. tførende maler bør ha kompetanse på verneverdige bygg. Yttervegger skrapes og rengjøres. Minst mulig av gammel maling skal fjernes. Det skal kun fjernes løs maling, og dette må gjøres manuelt ved skraping. Utførende maler bør ha kompetanse på verneverdige bygg. Vinduer og dører skiftes ut/ restaureres. Elementer med antikvarisk verdi må pusses, rengjøres, kittes og overflatebehandles. Det henvises til byantikvars rapport i forhold til utskiftning. Vinduene må bl.a. ha samme utforming og slagretning som det opprinnelig var.dører beholdes hvis de er av antikvarisk verdi. Hvis ikke skiftes disse ut. Nyere elementer beholdes Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 2 av 12

32 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 234 Utv. vinduer, dører, porter Utvendige vinduer i fasade mot hovedvei. Vinduene er i generelt dårlig stand. Det forekommer tegn til malingsslitasje og råte. Ytterdører viser også tegn til slitasje. Vinduer og dører mot hovedvei skiftes ut/ restaureres. Elementer med antikvarisk verdi må pusses, rengjøres, kittes og overflatebehandles. Det henvises til byantikvars rapport i forhold til utskiftning. Vinduene må bl.a. ha samme utforming og slagretning som det opprinnelig var.dører beholdes hvis de er av antikvarisk verdi. Hvis ikke skiftes disse ut. Nyere elementer beholdes. Det er i denn post medtatt stillas som er nødvendig for å utføre arbeid i post 230 og 234 Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Solavskjerming Det er benyttet gardiner og rullegardiner som solavskjerming. Utskiftning/ forbedring av solskjerming Innervegger Innvendige vegger av pussete overflater, striebelagte gipsplater og panel- og tømmervegger av varierende tilstand. En del innervegger i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Andre overflater er oppskrapt, innehar riss, skader og hull. Tømmervegger med påmalte motiver i god stand. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige trefyllingsdører i generelt god stand. Dørene viser tegn til slitasje. Det er registrert ødelagte klemlister. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige trefyllingsdører i generelt god stand. Dørene viser tegn til slitasje. Det er registrert ødelagte klemlister. Reperasjon og vedlikehold av innervegger. Utskiftning av ødelagte elementer. Vegger sparkles og males. Vegger med antikvarisk verdi, som tømmervegger med påmalte motiver restaureres. Henviser til byantikvars rapport. Generelt vedlikehold av innvendige dører. Dører rengjøres og males. Dører av antikvarisk verdi rehabiliteres. Henviser til byantikvars rapport. Klemlister skiftes. Utskiftning av innvendige vinduer, dører og foldevegger. Dører av antikvarisk verdi rehabiliteres. Henviser til byantikvars rapport Branncellebegrensende konstruksjoner/ branntetting Viser til vedlagt brannteknisk tilstandsvurdering (F001_ ) Det pågår brannteknisk tilstandsvurdering av bygget. Kommenteres i endelig utført av Norconsult. Kostnader og sammendrag av forhold er medtatt i rapport. 0 0 punkt 961 Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Dekker Generelt ingen tegn til avvik. Ingen tiltak vedr.dekker Gulvoverflater Gulvoverflater består for det meste av gulvbelegg. Varierende tilstand der noe er i god stand og andre elementer viser tegn til stor slitasje. 255 Gulvoverflater Gulvoverflater består for det meste av gulvbelegg. Varierende tilstand der noe er i god stand og andre elementer viser tegn til stor slitasje. Gulv med slitte overflater skiftes ut. Dette utgjør ca. 50 % av byggets gulvoverflater. Henviser til byantikvars rapport i forhold til om noe gulvoverflater skal beholdes.beregnet gulvbelegg på 50% av areal i bygget. Utskiftning av resterende gulvoverflater. Henviser til byantikvars rapport i forhold til om noe gulvoverflater skal beholdes.medtatt sum er RS. 256 Himlinger Faste himlinger av gips og himlingsplater i god stand. Vedlikehold av himlinger som reparasjoner, utskiftning av skadete plater og maling av overflater. Medtatt maling av faste himlinger og RS på skifte av plater i systemhimling 260 Yttertak Yttertak med hollansk glasert takstein. Utførelse av beslag i bly. Snøfangere i dobbeltrør utførelse er i god stand. Tak og tilhørende materiell er renovert ca Yttertak Yttertak med asfaltpapp i god stand. Det er kastet opp mye stein og gjenstander som kan skade taket. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Takrenner og nedløp i god stand. Det antas stålrenner på hovedbygg, men det er også registrert noe plast-renner og nedløp.renovert ca Det er registrert en del organisk materiale. Maling av blyoverflater. Blyoverflater bør regelmessig behandles hvert 5 år.utover dette ingen tiltak nødvendig i kommende 50-års periode. Medtatt RS på ,- utover maling. Utføres når stillas i post 234 er montert Utskiftning av asfaltpapp ved endt levetid. Taket må regelmessig kostes/ spyles reint for stein og skit. Utføres når stillas er montert, medtatt i post Vedlikehold og rengjøring av renner og nedløp. Reperasjoner av ødelagte elementer.rengjøring av renner og nedløp bør være en årlig rutine Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 3 av 12

33 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 265 Gesimser, takrenner og nedløp Takrenner og nedløp i god stand. Det antas stålrenner på hovedbygg, men det er også registrert noe plast-renner og nedløp.renovert ca Det er registrert en del organisk materiale. Utskiftning av takrenner og nedløp av plast. Disse erstattes med stål. Det må utføres generelt vedlikehold som rengjøring av renner og nedløp som en årlig rutine. 270 Fast inventar Fast inventar i varierende tilstand. Generelt vedlikehold av fast inventar. Utskiftning av slitte/ ødelagte elementer. Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Murte piper og ildsteder Ildsted ikke i bruk. Ingen tiltak vedrørende murte piper og ildsteder Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra 2012 i barnehage i god stand. Kjøkkeninnredning i bydelshus er i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. 273 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra 2012 i barnehage i god stand. Kjøkkeninnredning i bydelshus er i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. 275 Skap og reoler Skap og reoler er i generelt god stand. En del elementer viser tegn til slitasje. 276 Sittebenker, stolrader, bord Sittebenker, stolrader og bord er i generelt god stand. En del elementer viser tegn til slitasje. Generelt vedlikehold av kjøkkeninnredninger. Ødelagte elementer skiftes ut. Rs medtatt i justering og retting av div dører Utskiftning av kjøkkeninnredning Generelt vedlikehold. Utskiftning av ødelagte elementer. Kost medtatt er RS. Generelt vedlikehold av sittebenker, stolrader og bord. Utskiftning av ødelagte elementer.kost medtatt er RS Merking og etterlysende ledesystem 280 Trapper, balkonger mm Innvendige trapper er i god stand. Noe slitasje på belegg og en trapp viser tegn til mangelfull rengjøring. Spindeltrapp er i generelt god stand, men viser tegn til korrodering. Utvendig trapp/ rampe viser tegn til slitasje. Generelt vedlikehold av alle trapper som utskiftning av belegg, reperasjoner og maling. Spindeltrapp må rustbeskyttes og overflatebehandles. Utvendig trapp/ rampe må renoveres Tribuner og amfier Ikke relevant 286 Baldakiner og skjermtak Ikke relevant 290 Andre bygningsdeler Ikke relevant Snittverdi pr registrering 1,8 6,6 4, SUM BYGNINGSMESSIG NETTO VVS-installasjoner 310 Sanitærinstallasjoner Ikke tilkomst til avløpsrør. Kobberrør i hele bygget på vanntilførsel.en blanding av et og to greps batterier i hele bygget.skoldesperre på alle servanter hvor barn har tilkomst. Gulvmonterte klosetter i hele bygget. Sanitær utstyr bærer preg av høy alder, men det er ikke registrert lekkasjer.teknisk levetid er oppnådd på store deler av sanitær installasjon. Bereder er byttet i Bytte sanitær installasjoner i sin helhet. Ligge inn rør i rør systemi hele bygget. Det bør ligges opp sirkulasjon på varmtvann pga byggets størrelse. Bereder bør være klargjort for forvarming fra varmepumpe beskrevet i post Varmeinstallasjoner Er el varme i bygget i dag. Det konventeres til varmepumpe til oppvarming av bygning og forbruksvann. Kostnad er erfaringstall pr m2. Komplett anlegg i bygget Brannslokking Det er i dag heldekkende brannslanger og brannslokkere i bygget. Brannsikkerhet er godt ivaretatt, men sprinkler anlegg bør vurderes Bytte de elste skap ved oppgradering av sanitær installasjoner. Avklare behov for sprinkler. Det er tatt med kost på avklaring av nødvendighet for sprinkler Gass og trykkluft Ikke aktuell Ikke aktuell Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 4 av 12

34 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) 350 Prosesskjøling Ikke aktuell Ikke aktuell Luftbehandling Gold anlegg som er plassert i kjeller forsyner barnehagens arealer. Anlegg har gjennvinning på ca. 80 % og er i god stand. Anlegg er fra 2010.Luftmengder er etter dagens stander ihht arealer til barnehagebruk. 360 Luftbehandling Anlegg som er plassert på loft forsyner Kulturdels arealer. Anlegg har dårlig gjennvinning og har nådd teknisk levetid. Anlegg er antatt fra ca Antar at luftmengder ikke etter dagens stander. Det er ikke FDV som kan dokumentere ludtmengder. Anlegg har kryssveksler med ca. 60% gjennvinningsgrad. Det er og plassert avtrekksvift i teknisk rom som betjener kjøkkenhette fra restaurant. Hette er OK, men vifte og kanalnett må byttes pga dårlig effekt. Det er uavklar om alt er påbrannteknisk er på plass når det gjelder anlegg som forsyner flere soner som restaurant og andre kulturlokaler. Ingen tiltak er nødvendig på aggregat som betjener barnehagens areal. Ventilasjonsanlegg som betjener kulturdel byttes i sin helhet. Nytt anlegg behovstyres pga uregelmessig bruk. Plassering av rister i fasade må avklares med Byantikvaren. Avtrekksvifte og tilhørende kanalnett byttes i sin helhet. Vifte må forseres mot nytt ventilasjonsanlegg Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Komfortkjøling 380 Vannbehandling 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng Snittverdi pr registrering 1,6 7,0 2, SUM VVS NETTO Elkraftinstallasjoner 410 Basisinstallasjoner for elkraft Bygget består av 3 etasjer der barnehage er i kjeller og i deler av 1 etg. Dette er pusset opp i 2007 og er av god stand. 410 Basisinstallasjoner for elkraft I resterende 1 etg er det resturant og 2 etg er benyttet til ulike arrangement. Det elektriske anlegget anslås å være ca 20 år gammelt 410 Basisinstallasjoner for elkraft Det er benyttet skjøteledning i barnehage og kontor pga mangel på uttak. Enkelte panelovner i barnehage er tildekket. Kabler som ikke er i bruk er ikke fjernet til avsluttet i boks etc. Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Det monteres tilstrekkelig med uttakt slik at bruk av skjøteledning reduseres. Panelovner må ikke tildekkes. Kabler som ikke er i bruk fjernes eller avsluttes i koblingsboks Høyspent forsyning ikke relevant Ingen tiltak 430 Lavspent forsyning Hovedfordeling er plassert i 1 etg ved resturant og det anslås at denne er installert for ca 20 år siden. Det er underfordelinger i hver etasje. Underfordeling i 1 etg og 2 etg er installert for ca 20 år siden. Det er ikke montert jordfeilbryter på kurs 430 Lavspent forsyning Underfordeling i kjeller er installert i 2007 og av god stand. I hovedtavle er felt tilknytt barnehage også installert i 2007 og av god stand. Det montert jordfeilbrytere på hver kurs 440 Lys Det er benyttes armaturer med lysrør i kjeller og i lokale tilknytt barnehage i 1 etg. Armatur er av nyere dato og av god stand. Belsyning oppleves som god og tilpasset behov 440 Lys I resterende 1 etg og i 2 etg er det benyttet armatuer, lamper og spotlight. Det er i hovedsak av eldre årgang men fungerer etter intensjonen Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Kost medtatt er utskifting av alle installasjoner Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Kost medtatt er utskifting av alle installasjoner Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Kost medtatt er utskifting av alle installasjoner Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Kost medtatt er utskifting av alle installasjoner Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 5 av 12

35 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 443 Nødlysutstyr Nødlysanlegg i kjeller og 1 etg tilknytt barnehage er installert i februar 2015 og av god stand. Nødlysanlegget er av typen desentrialisert men integrert batteripakke 443 Nødlysutstyr I resterende bygg er nødlysanlegget tilknytt nødlyssentral plassert i hovedtavle i 1 etg. Anlegget antas å fungere etter intensjonen, men er av eldre årgang 450 Elvarme Det er benyttet panelovner som oppvarmingskilde i bygget. Panelovner i kjeller og 1 etg tilknytt barnehage er stryrt via SD-anlegg. Fungerer etter intensjonen og av god stand 450 Elvarme Det er benyttet panelovner som oppvarmingskilde i bygget. Panelovner i 1 etg og 2 etg er av eldre årgang, men fungerer etter intensjonen. Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Kost medtatt er utskifting av alle installasjoner Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder. Kost medtatt er utskifting av alle installasjoner. Ved overskridelse av forventet levealder benyttes varmepumpe som primær oppvarmingskilde. Panelovner benyttes som sekundær oppvarmingskilde i enkelte rom Ved overskridelse av forventet levealder benyttes varmepumpe som primær oppvarmingskilde. Panelovner skiftes og benyttes som sekundær oppvarmingskilde i enkelte rom Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Reservekraft ikke relevant Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 1,5 6,6 3, SUM ELEKTRO NETTO Tele og automatisering 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Det installert tele/data punkt i enkelte rom. Fordelingsskap for utstyr er plassert i hver etasje. Det er tilgang til nettverk via tråløse rutere. Installasjon i kjeller og 1 etg tilknytt barnehage er av nyere dato 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Det installert tele/data punkt i enkelte rom. Fordelingsskap for utstyr er plassert i hver etasje. Det er tilgang til nettverk via tråløse rutere. Installasjon i 1 etg og 2 etg er av eldre årgang Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Integrert kommunikasjon ikke relevant Ingen tiltak 530 Telefoni og personsøking Det er benyttet telefon på kontor. Av god stand og fungere etter intensjonen Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Alarm- og signalsystemer ikke relevant Ingen tiltak 542 Brannalarm Det er brannalarmanlegg som dekker hele bygget. Sentral av typen AutoSafe BS er plassert ved hovedinngang. Av god stand og av nyere dato 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Barnehage er dekket av innbruddsalarmanlegg. Denne er montert i 2007 ifb med rehabilitering av barnehage. God stand og fungerer etter intensjonen Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Pasientsignal ikke relevant Ingen tiltak 545 Uranlegg og tidsregistrering ikke relevant Ingen tiltak 549 Andre deler for alarm og signal ikke relevant Ingen tiltak 550 Lyd- og bildesystemer Det er benyttet smart board i barnehage. Enkelte plasser er det også monitor på vegg. I 2 etg er det benyttet prosjektor i sal. Av nyere dato og i god stand 560 Automatisering Varmeregulering i barnehage er styrt via SD-anlegg. Dette er installert i I god stand Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Instrumentering Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 1,1 7,6 1,43 38 SUM TELE OG AUTOMTISERING NETTO Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 6 av 12

36 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) 6 Andre installasjoner 610 Prefabrikkerte rom (kjølerom, fryserom, baderom etc) ikke relevant Ingen tiltak 620 Person og varetransport Personheis montert i Dekker alle etasjer Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Person og varetransport Barn i barnehage benytter heis pga at betjeningsknapper er Betjeningsknapper til heis i barnehage må gjøres utilgjengelig for barn eller må tilgjengelig. Bruker må i enkelte tilfeller regulere heis manuelt pga det etableres tiltak slik at barn ikke har tilkomst til heis. Heis kontrolleres slik at 620. stopp mellom etasjer. den fungerer etter intensjonen Transportanlegg for småvarer ikke relevant Ingen tiltak 640 Sceneteknisk utstyr ikke relevant Ingen tiltak 650 Avfall og støvsuging ikke relevant Ingen tiltak 660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet(storkjøkken) ikke relevant Ingen tiltak Løs spesialutrustning for virksomhet ikke relevant Ingen tiltak 690 Andre tekniske installasjoner ikke relevant Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 1,5 5,0 3,50 87 SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO Utendørs 700 Utendørs generelt Ikke relevant Bearbeidet terreng Ikke relevant 720 Utendørs konstruksjoner Ikke relevant Støttemurer og andre murer Det er registrert overgrodde murer med store sprekker og skader. Mulig murene ikke tilhører barnehagen, men murene grenser uansett Murer må repareres. De må spyles ren og flikkes inn mot lekeplass.her bemerkes det fra styrer at stener faller ned på 721. lekeareal fra muren som vender mot nabotomten. Dette er en fare for barna Trapper og ramper i terreng Ikke relevant 723 Frittstående skjermtak, leskur mv Ikke relevant 725 Gjerder, porter og bommer Smijerns- og tregjerder i generelt dårlig stand. Det er registrert store åpninger og slitasje i smijernsgjerde/ port. På tregjerder og port er det registrert stor slitasje. Gjerdene er malingsslitte. Gjerdene innehar heller ikke anbefalte høyder og en port er for enkel å åpne for barna Åpninger i smijernsgjerder kontrolleres og justeres, før det overflatebehandles.tregjerder og -port skiftes ut Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner ikke relevant 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner ikke relevant 730 Utendørs røranlegg Ikke meldt om større problemer med utendørs røranlegg Ingen tiltak er nødvendig Utendørs elkraft Uteområde er belyst av lysmaster. Fungerer etter intensjonen og av god stand Installasjon sikftes ved overskridelse av forventet levealder Utendørs tele og automatisering (min 1m fra veggliv) ikke relevant Ingen tiltak 760 Veier og plasser Grusbelagt uteplass i generelt god stand. Det er registrert vannopphopning på plassen grunnet feil fall. Fallmatter i generelt god stand. Vei/ sti fra bygg til lekeplass i dårlig stand. 770 Parker og hager De fleste lekeapparater og benker er i dårlig forfatning. Det vises store tegn til slitasje og skader. Råteskader er registrert på flere av lekeapparatene. Noen lekeapparater i bedre stand. Uteplass reetableres med ny grus. Det må opparbeides fall som leder vannet vekk fra lekeplass. Det må kontrolleres at kantstokker ikke inneholder CCAimpregnering. Sti/ vei fra bygg til lekeplass repareres. Generelt vedlikehold og kontroll av lekeapparater. Lekeapparater med råteskader stenges av og fjernes Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 7 av 12

37 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 770 Parker og hager De fleste lekeapparater og benker er i dårlig forfatning. Det vises store tegn til slitasje og skader. Råteskader er registrert på flere av lekeapparatene. Noen lekeapparater i bedre stand. Generelt vedlikehold og kontroll av lekeapparater. Lekeapparater i generelt god stand samt benker må repareres og behandles. Lekeapparater med råteskader erstattes. Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Utendørs infrastuktur ikke relevant Snittverdi pr registrering 2,1 5,0 5, SUM UTENDØRS NETTO Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) 9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 901 FDV-dokumentasjon FDV- dokumentasjon er ikke forevist ved befaring. Det opplyses fra Bergen kommune at all FDV dokumentasjon skal digitaliseres. 901 FDV-dokumentasjon RIV: det foreligger FDV på Gold anlegg som betjener barnehage arealer 902 Fagrapport bygningsvern kulturminne Fra oppgis det at eiendommen befinner seg i automatisk vernet middelalderbygrunn/byanlegg. Det pågår arbeid med utarbeidelse av kulturantikvarisk dokumentasjon i regi av Byantikvaren. Bygningsmessige tiltak må hensynta dette. 903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygget er bare delvis tilpasset brukere med funksjonshemning. Det er mye trapper i bygget. Det er rampe på utside og heis i bygget. Ingen nødvendige tiltak vedrørende FDV. Ingen tiltak er nødvendig på VVS fag. Ingen tiltak Vurderer bygget som tilfredsstillende for bevegelseshemmede. I barnehage må tiltak iverksettes hvis mulig. Ingen tiltak vedrørende universell utforming Fleksibilitet Ikke relevant 905 Arealbruk Arealer oppleves som tilfredstillende. Ingen tiltak vedrørende arealbruk Sertifiseringer Det foreligger helseverngodkjenning av barnehagen datert Ingen tiltak 911 Enøkrapport Det er mange tiltak som kan utføres på Nordnes bydelshus - klosteret barnehage som er energiøkonomiserende, men få av dem er direkte lønnsomme pga høy investeringskostnad. Det estimeres å være relativt rimelig å etterisolere tak og yttervegg, dette vil være lønnsomt og har en tilbakebetalingstid på 5 og 9 år. Utskifting av vinduer, lysarmaturer og behovsstyrt VAV har ikke en betalingstid som er innenfor forventet teknisk levetid og er derfor ikke lønnsomt, men er tiltak som må gjennomføres uansett når forventet levetid for eksisterende installasjoner er nådd. Resterende tiltak vil betale seg tilbake i løpet av forventet teknisk levetid, men når man regner med en kalkulasjonsrente på 8% så vil alle få en netto negativ nåverdi og det må derfor vurderes hvorvidt tiltakene er hensiktsmessig i forhold til andre fremtidige investeringer Etterisolering av yttervegger og tak er mulige enøktiltak Energiattest/ Energimerking Det foreligger energiattest fra Bygget fikk en "Rød E" Rapport foreligger, utføre ny vurdering i Energivurdering av tekniske anlegg Det foreligger energivudering av 1 stk Gold aggregat foretatt i mars 2015 som viser at anlegget er i god stand Rapport foreligger, utføre ny vurdering i Helsemessige forhold-generelt 921 Arbeidsmiljø Dokmentasjon foreligger Ingen tiltak Renholdsplan/ kvalitetsnorm Dokmentasjon foreligger Ingen tiltak Inneklimaplan Dokmentasjon foreligger Ingen tiltak Bade- og svømmeanlegg Ikke aktuell 926 Separat vannforsyning Ikke aktuell Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 8 av 12

38 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE TG KT KG S R Score År Andel Andel Andel Kalkyle netto Vedlikeholdskostnad kostnad potensiale Utviklings- off. tilskudd TOTALT (V+U) BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak (V) (U) (av U) 927 Atmosfærisk miljø Ikke aktuell 9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Det er registrert råteskader på noen vinduer. I teknisk rom i underetasje er det registrert mugg/ sopp/ råte/ fukt- problematikk. Tiltak vedrørende råte og fukt er beskrevet under post 234 Utvendige vinduer. Det må gjennomføres ettersyn og kontroll av teknisk rom. Eventuelle tiltak må iverksettes. Bilde nr Hjemmel Skadedyr Det opplyses at det ikke er problemer med skadedyr. Det har tidligere Forebyggende tiltak må opprettholdes. vært problemer med maur Legionella Kommunale normer og rutiner følges. Ingen tiltak er nødvendig på Legionella Asbest Det er utfra asbestkartlegging 21/04-99 ingen materialer med asbest i ingen tiltak bygget. (Klosteret Barnehage) Det er likevel registrert asbestholdige 927 materialer (eternit) på fasade på nabobygg Termisk miljø Det foreligger måling av inneklima utført i april 2015 som viser tilfredstillende verdier i avd. klosteret og Knausesmauget, Men den viser noe lave temperaturer og høy reletiv luftfuktighet på personalrom. 929 Aktinisk mijø Det foreligger ikke luxmålinger. Belysning i barnehage oppleves som god i barnehage. I resterende bygg er belysning av eldre årgang 9291 Belysning Det er foretatt luxmåling i kontor og arbeidsrom for personalet. Måling viser 514 lux på kontor og 600 på arbeidsrom. Tilfredstiller anbefalinger fra lyskultur 9292 Radon Kontrollmåling av Nordnes bydelshus utført med sporfilm i Målerapporten viser tilfredsstillende verdier Når barnehage ble logget, var luftbehandlingsanlegg ute av drift. Logging bør utføres når anlegg er oppe å går for å få pålitelige data. Man kan med dagens data ikke ta noen avgjørelse på nødvendige tiltak Belysning må skiftes ved overskridelse av forventetlevealder Ingen tiltak Ingen tiltak p.t. angående radon. Nye målinger anbefales hvert 5. år Elektriske og magnetiske felt ikke relevant Ingen tiltak 930 Akustisk miljø Eldre bygg. Forholdsvis høyt støynivå mellom avdelingene i barnehagen.. Vedrørende akustisk miljø bør det monteres støyabsorberende plater i bygg Mekanisk miljø Mekanisk miljø vurderes som tilfredstillende. Ingen tiltak vedrørende mekanisk miljø Støvdeponi Skap og innredning går ikke til tak Redusere støvdeponier ved utskiftning av skap og innredning ved å la disse gå helt i tak. Det bør vurderes hyppigere frekvens av nedvask Inngangsparti Inngangspartier er tilrettelagt og utformet slik at det ikke dras unødig Ingen tiltak vedrørende inngangsparti. Eventuelle tilpasninger ved renovering. skitt og fukt inn Innesko og garderobeløsninger Det er registrert trange garderober. Vanskelig bygg å bygge om. Ingen tiltak vedrørende garderobeløsninger Fallsikring Det er registrert for stor åpning i deler av jernport/ gjerde. Åpning i jernport/ gjerde må reduseres Fallsikring Det er ellers registrert sikring av trapper og vinduer. Forebyggende tiltak må følges opp.utskiftning av dårlige/ ødelagte sikringselementer Skoldefare Det er skoldesikring på alle servanter hvor barn har tilkomst. Ingen tiltak er nødvendig på skoldefare. 940 Miljømessige forhold-generelt Det fremkommer i NIVA- rapport at det er påvist jordforurensing over anbefalte kvalitetskriterier for barnehagejord. Det er også registrert CCA- impregnering i kantstokker.i henhold til aktsomhetsrapport har Tiltak vedrørende forurenset jord er utført. I henhold til aktsomhetsrapport har bygget aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves. bygget aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves Sikkerhetsmessige forhold-generelt 961 Branntekniske forhold 1a. Mangel på branndokumentasjon. Viser til vedlagt 1a Oppdatere branndokumentasjon. Se brannteknisk tilstandsvurdering (F001_2015_09-16) Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 9 av 12

39 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 961 Branntekniske forhold Organisatoriske forhold, høy brannenergi. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Organisatoriske forhold, bruk av levende lys. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Dører som holdes åpne av kiler etc. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Mangler på tilgjengelige rømningsveier fra kafeteria. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Rømningsvei i 1.etg inneholder lager (121) som ikke er oppført som egen branncelle. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Fremkommelighet i rømningsvei. Flere gjenstander som blokker rømningsvei. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Feil slagretning på dør. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Antall rømningsveier ved bruk av foldevegger. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Mangel på kontroll/tilsyn av el-anlegg. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Bruk av skjøteledninger. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Oppbevaring hindrer tilkomst til brannslange. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Slitasje og skader på branncellebegrensende konstruksjon. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Mangel på branncellebegrensende dører. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Mangel på repos i forkant av rømningstrapp. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Manglende brannmotstand på vindu mot rømningsvei. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Gjennomføringer av ventilasjonskanaler. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Gjennomføringer av elektriske installasjoner er ikke tilstrekkelig branntettet. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Rømningsvei inneholder el-tavle. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Stor høyde mellom siste trappetrinn og planert terreng i vindeltrapp. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Ikke montert «Timer» på kjøkken. Viser til vedlagt 1b Fjerne mengder med brennbart materiale. Se 1c Skifte ut levende lys med LED «levende lys».. Se 2f Installere dørmagnet på dører (montert i glideskinnen til dørlukkeren). Se 4a Endre rømningsvei slik at kafeteria har to uavhengige rømningsveier. Se 4d Utføre lager som egen branncelle. Se 4f Rydde / fjerne lagring i rømningsveiene. Takstein, stillas, boss etc. Se 4j Dør fra kjøkken (112) må snus. Dersom det normalt oppholder seg mer enn 10 personer i leke-oppholdsrom (U06) må også denne snus. Se 4k Foldevegg fjernes eller låses inntil vegg i åpen posisjon. Se 7a Etablere serviceavtale for det elektriske anlegget. Se 7c Fjerne unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Evt bør det engasjeres fagkyndig personell som kan kontrollere det elektriske anlegget. Se 10a Rydd/fjerne gjenstander som blokkerer slangeskap. Se 2b Tette hull og skader med materialer som innehar brannmotstand. Se 2d Montere 5 dører med brannklasse EI 30 Sa. Se 4g Anordne repos (lage sluse i forkant av trapp). Se 4h Montere brannklassefriserte vinduer EI 60.Se 6a Branntette gjennomføringer, ventilasjon.se 7b Branntette gjennomføringer, elektriske kabler etc. Se 4e Utføre El-tavle som egen branncelle. Se 4i Anordne rampe eller lignende for å redusere avstanden. Se 7d Installere «Timer». Se Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 10 av 12

40 NORDNES BYDELSHUS - KLOSTERET BARNEHAGE BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 961 Branntekniske forhold Brannalarmanlegg tilfredsstiller ikke kategori 2. Viser til vedlagt 961 Branntekniske forhold Sprinkler vil være kompenserende tiltak for retting av avvik. Fravik sprinkleranlegg. Viser til vedlagt 962 Elektrotekniske forhold Det foreligger fagrapport på det elektriske anlegget. Det elektriske anlegget er i hovedsak fra to tidsperioder. Barnehage er av nyere dato (2007) og resterende bygg er installert i ca a Oppgradere brannalarmanlegget til kat.2. Se Prising av sprinkleranlegg ca 800,- kr/kvm. Se Det elektriske anlegget for kjeller og 1 etg tilknytt barnehage rehabiliteres og skiftes ved overskridelse av forventet levealder. Se punkt 430 Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Elektrotekniske forhold Det foreligger fagrapport på det elektriske anlegget. Det elektriske anlegget er i hovedsak fra to tidsperioder. Barnehage er av nyere dato (2007) og resterende bygg er installert i ca Det elektriske anlegget for 1 etg og 2 etg rehabiliteres og skiftes ved overskridelse av forventet levealder. Se punkt Tilfluktsrom Ikke relevant. 964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Ikke relevant. 966 Trafikksikringsplan Dokmentasjon foreligger Ingen tiltak Ras- og flomsikring Barnehagens beliggenhet i terreng gjør fare for ras og flom mindre sannsynlig. Ingen tiltak vedrørende ras- og flomsikring Snittverdi pr registrering 1,4 4,8 2, SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto SNITTVERDI RISIKO TOTALT/ TOTAL SCORE 1,6 5,7 3, Bygger på NS-EN 16096:2012 Side 11 av 12

41 Tilstandsgrader 0-3 (TG) Risiko 0-9 Risiko R = KG x S KG = Konsekvensgrad 0-3 S = Sannsynlighet = Ingen symptomer 1-2,5 = Liten risiko 1 = Svake symptomer 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige symptomer 5-9 = Stor risiko 3 = Kraftige eller alvorlige symptomer FORKLARING KONSEKVENSTYPER 1=Fare for liv og helse/ Tap av kulturminne 1=Tap av kulturminne 2=Pålegg foreligger 3=Sikkerhet 4=Pålegg påregenlig 4=Tap av verneverdi 5=Helse og miljø 5=Mulig tap av opprinnelig materiale 6=Driftsavbrudd 6=Reparasjon 7=Vedlikehold 7=Vedlikehold/ Forebyggende konservering 8=Funksjonalitet 9=Estetikk Direkte eller overhengende fare for liv og helse. (F.eks store alvorlige helseplager for flere brukere/ fare for sammenbrudd av konstruksjoner). Avstengning sannsynlig nødvendig og strakstiltak/ avbøtende tiltak kreves. Fare for tap av byggverkets historiske verdi eller betydning, fare for tap av hele kulturminnet. Det foreligger skriftlig pålegg eller instruks fra tilsynsmyndighet om tiltak F. eks fare for brann, bæreevne, fare for innbrudd og hærverk, mindre personskade etc Pålegg eller skriftlig instruks/ ordre om tiltak fra tilsynsmyndighet vurderes som påregnelig. Gjerne i farvannet av tilsynsrapport eller forskriftsavvik/ endring/ Fare for tap av flere viktige bygningsdeler og sammenhengen/ relasjonene mellom disse. F. eks Luftkvalitet, Inneklima, Støy, Renhold, Legionella, vannkvalitet, Fare for forurensning, fukt, helseplager rapporteres, Enøk etc/ Original bygningsdel vurderes tapt og kan ikke repareres Fare for tap av enkelte opprinnelige/ vernede materialer i bygningsdeler. Fare for driftsstans etc Behov for tiltak på bygningsdel eller en del av denne for å gjenopprette dens funksjon eller dets utseende, uten tap av opprinnelige/ vernede materialer Fare for følgeskade, varig skade etc Behov for tiltak utført som regelmessig aktivitet i den hensikt å beholde en bygningsdel i en tilstand som er nødvendig for at dets betydning opprettholdes (Preventivt) Brukbarhet, adkomst, tilgjengelighet, bedre tilrettelegging for utstyr, installasjoner eller brukere etc Design, utforming, fargevalg, overflater etc

42 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 1 av 27 Bilde nr Nordnes bydelshus Klosteret barnehage Bilde nr Nordnes bydelshus Klosteret barnehage Bilde nr Grunn og fundamenter Grunnmur i betong/ pussede overflater. I generelt god stand. Bilde nr Grunn og fundamenter Grunnmur i betong/ pussede overflater. I generelt god stand. Bilde nr Bæresystemer Natursteinsmur i god stand. Bilde nr Bæresystemer Dragere/ bjelker i god stand.

43 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 2 av 27 Bilde nr Bæresystemer Teglsteinsmurer i generelt god stand. Bilde nr Bæresystemer Sperr og hanebjelker i god stand. Bilde nr Bæresystemer Tydelige spor etter branntilløp i takkonstruksjon. Støttebjelker og søyler satt opp. Bilde nr Bæresystemer Tydelige spor etter branntilløp i takkonstruksjon. Støttebjelker og søyler satt opp. Bilde nr Yttervegger Liggende kledning viser tegn til stor slitasje. En del skit og organisk materiale på veggene. Bilde nr Yttervegger Liggende kledning viser tegn til stor slitasje. En del skit og organisk materiale på veggene.

44 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 3 av 27 Bilde nr Yttervegger Liggende kledning viser tegn til stor slitasje. En del skit og organisk materiale på veggene. Bilde nr Yttervegger Betong/ pusset tegl i god stand, men viser tegn til malingsslitasje. Bilde nr Utv. vinduer, dører og porter Vinduer av forskjellige årganger. Viser tegn til slitasje I generelt dårlig stand. Bilde nr Utv. vinduer, dører og porter Vinduer av forskjellige årganger. Viser tegn til slitasje I generelt dårlig stand. Bilde nr Utv. vinduer, dører og porter Råteskade på vindu. Bilde nr Utv. vinduer, dører og porter Utvendig dør viser tegn til slitasje.

45 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 4 av 27 Bilde nr Utv. vinduer, dører og porter Utvendig dør viser tegn til slitasje. Bilde nr Utv. vinduer, dører og porter Utvendig dør av nyere årgang i god stand. Bilde nr Innervegger Innervegger i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Bilde nr Innervegger Innervegger i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Bilde nr Innervegger Gipsvegger viser tegn til slitasje. Oppskrapte overflater, riss og hull. Bilde nr Innervegger Innervegger viser tegn til slitasje. Oppskrapte overflater, riss og hull.

46 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 5 av 27 Bilde nr Innervegger Innervegger med skader. Bilde nr Innervegger Skader på innervegg. Bilde nr Innervegger Tømmer og gipsvegg i god stand. Bilde nr Innervegger Tømmervegger med påmalt motiv i god stand. Bilde nr Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Bilde nr Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i god stand, men viser tegn til slitasje.

47 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 6 av 27 Bilde nr Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i god stand, men viser tegn til slitasje. Bilde nr Innv vinduer, dører, foldevegger Klemlister i dårlig stand. Bilde nr Gulvoverflater Gulvbelegg i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Bilde nr Gulvoverflater Gulvbelegg i generelt god stand, men viser tegn til slitasje. Bilde nr Gulvoverflater Gulvoverflater i dårlig stand. Bilde nr Gulvoverflater Gulvoverflater i dårlig stand.

48 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 7 av 27 Bilde nr Gulvoverflater Gulvoverflater i dårlig stand. Bilde nr Gulvoverflater Gulv i god stand. Bilde nr Himlinger Himlingsplater i god stand. Bilde nr Himlinger Fast himling i god stand. Bilde nr Himlinger Fast himling i generelt god stand. Bilde nr Yttertak Hollansk glasert takstein i god stand.

49 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 8 av 27 Bilde nr Yttertak Hollansk glasert takstein i god stand. Snøfangere i god stand. Bilde nr Yttertak Asfalt-tekket tak i god stand. Det er kastet opp mye stein og gjenstander som kan skade taket. Bilde nr Gesimser, takrenner og nedløp Renner og nedløp i god stand. Det er registrert en del organisk materiale. Bilde nr Gesimser, takrenner og nedløp Renner og nedløp i god stand. Det er registrert en del organisk materiale. Bilde nr Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i god stand. Bilde nr Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i generelt god stand.

50 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 9 av 27 Bilde nr Skap og reoler I generelt god stand. Bilde nr Sittebenker, stolrader, bord Stoler og bord i god stand. Bilde nr Sittebenker, stolrader, bord Stoler i god stand. Bilde nr Sittebenker, stolrader, bord Sittebenker viser tegn til slitasje. Bilde nr Trapper, balkonger mm Innvendig trapp i god stand. Bilde nr Trapper, balkonger mm Innvendig trapp i god stand.

51 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 10 av 27 Bilde nr Trapper, balkonger mm Innvendig trapp i god stand. Bilde nr Trapper, balkonger mm Innvendig trapp i god stand. Mangelfull rengjøring. Bilde nr Trapper, balkonger mm Spindeltrapp i generelt god stand. Det fremkommer en del korrosjon. Bilde nr Trapper, balkonger mm Utvendig trapper/ rampe viser tegn til slitasje. Bilde nr Toalett. Bilde nr Toalett.

52 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 11 av 27 Bilde nr Toalett. Bilde nr Toalett. Bilde nr Toalett. Bilde nr Servant. Bilde nr Vask på avdelingskjøkken Bilde nr Under vask

53 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 12 av 27 Bilde nr Vaskerenne for barn Bilde nr Vask på stellebord. Bilde nr Servant på bad. Bilde nr Vaskerenne for barn Bilde nr Utslagsvask og kjøkkenbenk på restaurant Bilde nr Spyler med hettvann og dampvasker på restaurant

54 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 13 av 27 Bilde nr Vask på avdelingskjøkken Bilde nr Blandeventil ved bereder. Pumpe på sirkulasjon for varmtvann. Bilde nr Tag på bereder. 2X550 L kapasitet. Produksjonsår Bilde nr Rørføring fra berederrom. Bilde nr Brannslange. Bilde nr Brannslange.

55 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 14 av 27 Bilde nr Brannslange. Bilde nr Brannslange. Bilde nr Brannslange. Bilde nr Tilluftsventil. Bilde nr Avtrekksventil. Bilde nr Tilluftsventil.

56 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 15 av 27 Bilde nr Avtrekksventiler. Bilde nr Tilluftsposer på avdelinger i 1 etasje. Bilde nr Fellesavtrekk 1 etasje. Bilde nr Kjøkkenhette på avdeling i 2 etasje. Bilde nr Tilluftsvifte i Gold anlegg Bilde nr Røyk føler i tilluft.

57 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 16 av 27 Bilde nr Kanalføring i teknisk rom i kjeller. Bilde nr Avtrekksvifte. Bilde nr EL-ettervarmebatteri Bilde nr Spjeld på avkast Bilde nr Tilluftsventiler i kulturdel Bilde nr Tilluftsventiler i kulturdel

58 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 17 av 27 Bilde nr Avtrekksventiler i kulturdel Bilde nr Ventilasjonsanlegg til kulturdel Bilde nr Roterende gjennvinner Bilde nr Spjeld på inntak Bilde nr Inntakskanal med tag. Bilde nr Fabrikk merke.

59 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 18 av 27 Bilde nr Kanalføring på loft. Bilde nr Kanalføring på loft. Bilde nr Inntakshatt til Gold anlegg Bilde nr Avkastrist til Gold anlegg Bilde nr Fdv til Gold anlegg. Bilde nr Kjølemaskin på kjølerom

60 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 19 av 27 Bilde nr Bruk av skjøteledning Bilde nr Kabel ikke fjernet Bilde nr Stikkontakt med defekt deksel. Stikkontakt tildekket med pleksiglass Bilde nr Panelovn tildekket Bilde nr Inntak med måler, plassert i 1 etg ved utgang Bilde nr Tavle underfordeling 1 etg

61 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 20 av 27 Bilde nr underfordeling Bilde nr underfordeling Bilde nr underfordeling, kjøkken 1 etg Bilde nr underfordeling, kjøkken 1 etg Bilde nr underfordeling, 2 etg Bilde nr underfordeling, 2 etg

62 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 21 av 27 Bilde nr underfordeling, kjeller Bilde nr underfordeling, kjeller Bilde nr Belysing av nyere type i kjeller Bilde nr Belysning av eldre type i 1 etg Bilde nr markeringslys i barnehage Bilde nr Nødlyssentral

63 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 22 av 27 Bilde nr Nødlyssentral Bilde nr Ledelys 1 etg Bilde nr Panelovner i barnehage Bilde nr Panelovner i 1 etg Bilde nr Skap for kommunikasjonsutstyr, kjeller Bilde nr Fordeling for tele, 1 etg

64 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 23 av 27 Bilde nr Skap for kommunikasjonsutstyr, loft Bilde nr Tråløs ruter Bilde nr Brannsentral Bilde nr Betjeningspanel for innbruddalarmanlegg, Bilde nr Smart board i barnehage Bilde nr Monitor i gang, barnehage

65 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 24 av 27 Bilde nr Prosjektor i sal, 1 etg Bilde nr Styring av varme/ventilasjon Bilde nr Personheis Bilde nr Støttemurer og andre murer Sprekker og skader på murer. Mye organisk materiale. Bilde nr Støttemurer og andre murer Sprekker og skader på murer. Mye organisk materiale. Bilde nr Gjerder, porter og bommer Malingsslitt gjerde. Det er registrert lave gjerder i barnehagen.

66 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 25 av 27 Bilde nr Gjerder, porter og bommer Lav port som er nedslitt og innehar dårlig barnesikring/ lås. I generelt dårlig stand. Bilde nr Avtrekkshette på restaurant. Bilde nr Avtrekkshette på restaurant. Bilde nr Lysmaster i uteområde Bilde nr Veier og plasser Grusbelagt uteplass. Vannopphopning grunnet feil fall. Bilde nr Veier og plasser Fallmatter på uteplass i god stand.

67 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 26 av 27 Bilde nr Parker og hager. Råteskader på lekeapparater. I dårlig forfatning. Bilde nr Parker og hager. Lekeapparater viser tegn til slitasje. Bilde nr Parker og hager. Råteskader på lekeapparater. I dårlig forfatning. Bilde nr Parker og hager. Råteskader på lekeapparater. I dårlig forfatning. Bilde nr Parker og hager. Benker viser tegn til stor slitasje Mugg/ sopp/ råte/ fukt Mugg/ sopp-skade på plater i teknisk rom i kjeller

68 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Nordnes bydelshus Klosteret barnhage Klosteret 2, 5005 BERGEN Side 27 av Mugg/ sopp/ råte/ fukt Mugg/ sopp-skade på plater i teknisk rom i kjeller Asbest Eternitplater på nabobygg som grenser inn mot lekeplass.

69 NORDNES BYDELSHUS Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for bygg og eiendom Dato: Målestokk 1:750 Gnr/Bnr/Fnr: /278/0 Adresse: Klosteret 2 Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" Æ" ø / /799 /755 /702 /699 / / /702 /699 / /743 / /744 / /752 / /752 /302 /310 /302 /248 1 /248 / /253 /251 / /1105 / /770 / /704 /706 /703 /800 /802 /801 /803 /805 /773/ / /774 /694 /696 /697 / /763 / /704 /703 /802 /805 / /694 / / /277 / /747 /748 / /277 / /305 /304 / / /305 /942 /760 /880 /94 / /882 /879 / / /300 /272 / /249 /272 / /277 / /425 / /754 /701 /753 /700 /685 /755 /754 /701 /753 /775 / / /746 /285 /743 / /744 / /310 /297 /451 /297 /451 / /239 /23 / /253 /251 / / /770 /885 / /706 /800 /801 /803 /773 /778 /774 /696 /697 / /747 / / / / / / /293 / /364 / /806 /763 /883 / /882 /884 /879 /769 / /9494 / /942 /884 /760 /880 /878 /94 /945 / /249 /271 / /300 /271 /757 Klosteret eldresenter 1a b B 4B 1 6B 21 5B 28B Cort Piil- sm Munkelivsgaten Klostergaten Klosteret A 30B A B 1B 19A Lille Marke Knøsesmauet Søndre Munkelivsgaten rsm. Skottesalen Claus Frimanns gate nkebekksmauet Skottegaten b a

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport KALFARVEIEN BARNEHAGE. Kalfarveien 43

Del 1 Tilstandsrapport KALFARVEIEN BARNEHAGE. Kalfarveien 43 Del 1 Tilstandsrapport KALFARVEIEN BARNEHAGE Kalfarveien 43 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALFARVEIEN BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 18.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN 6 - BARNAS HUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport INDRE ARNA BARNEHAGE. Ådnavegen 42

Del 1 Tilstandsrapport INDRE ARNA BARNEHAGE. Ådnavegen 42 Del 1 Tilstandsrapport Ådnavegen 42 17.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:17.06.2015 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Garderobehus Arna og Åsane

Del 1 Tilstandsrapport. Garderobehus Arna og Åsane Del 1 Tilstandsrapport Garderobehus Arna og Åsane 24.10.2014 Etat for bygg og eiendom ARNA OG ÅSANE Tilstandsrapport Dato:24.10.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT GARDEROBEHUS - ARNA

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. GYLDENPRIS BARNEHAGE Lien 81/83

Del 1 Tilstandsrapport. GYLDENPRIS BARNEHAGE Lien 81/83 Del 1 Tilstandsrapport Lien 81/83 09.06.2015 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:09.06.2015 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 28.03.2015 Etat for bygg og eiendom BERGENS TEKNISKE MUSEUM- TRIKKEHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.03.2015 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG BARNEHAGE. Sverre Hjetlands vei 17

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG BARNEHAGE. Sverre Hjetlands vei 17 Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG BARNEHAGE Sverre Hjetlands vei 17 09.06.2015 Etat for bygg og eiendom LAKSEVÅG BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato:09.06.2015 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN BARNEHAGE Kalmargaten 2

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN BARNEHAGE Kalmargaten 2 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN BARNEHAGE Kalmargaten 2 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KALMARGATEN

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport SLETTEN BARNEHAGE. Kristofer Jansons vei 31

Del 1 Tilstandsrapport SLETTEN BARNEHAGE. Kristofer Jansons vei 31 Del 1 Kristofer Jansons vei 31 11.06.2015 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering med tiltak og kalkyler...

Detaljer

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg. EMNE: Tilstandsanalyse Varteig kirke DOKUMENTKODE: ROT

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg. EMNE: Tilstandsanalyse Varteig kirke DOKUMENTKODE: ROT WSP Engineering AS RAPPORT OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg EMNE: Tilstandsanalyse Varteig kirke DOKUMENTKODE: 1701238-ROT-001-20180108 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ROSETÅRNET BARNEHAGE Olav Kyrres gate 59

Del 1 Tilstandsrapport. ROSETÅRNET BARNEHAGE Olav Kyrres gate 59 Del 1 Tilstandsrapport ROSETÅRNET BARNEHAGE Olav Kyrres gate 59 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom ROSETÅRNET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport SAMLERAPPORT INNLEIDE BARNEHAGELOKALER

Del 1 Tilstandsrapport SAMLERAPPORT INNLEIDE BARNEHAGELOKALER Del 1 Tilstandsrapport SAMLERAPPORT INNLEIDE BARNEHAGELOKALER 17.06.2015 Etat for bygg og eiendom INNLEIDE BARNEHAGELOKALER Tilstandsrapport Dato:17.06.2015 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SILJUSTØL Siljustølvegen 50

Del 1 Tilstandsrapport. SILJUSTØL Siljustølvegen 50 Del 1 Tilstandsrapport SILJUSTØL vegen 50 19.06.2015 Etat for bygg og eiendom SILJUSTØL Tilstandsrapport Dato:19.06.2015 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SILJUSTØL... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. LANGERINDEN BARNEHAGE Breimyra 90

Del 1 Tilstandsrapport. LANGERINDEN BARNEHAGE Breimyra 90 Del 1 Tilstandsrapport Breimyra 90 09.06.2015 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:09.06.2015 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ÅRSTAD BRANNSTASJON BARNEHAGE. Slettebakksveien 41

Del 1 Tilstandsrapport ÅRSTAD BRANNSTASJON BARNEHAGE. Slettebakksveien 41 Del 1 Tilstandsrapport ÅRSTAD BRANNSTASJON BARNEHAGE Slettebakksveien 41 17.06.2015 ÅRSTAD BRANNSTASJON - BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato:17.06.2015 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅRSTAD

Detaljer

Tilstandsvurdering. Orkdal brannstasjon. Tiltaksveien 12, 7300 Orkanger November 2016

Tilstandsvurdering. Orkdal brannstasjon. Tiltaksveien 12, 7300 Orkanger November 2016 Tiltaksveien 12, 7300 Orkanger November 2016 1 1. 0 Innledning Kort beskrivelse av bygget: Bygget er et industribygg fra ca.1972 i hovedsak oppført i en etg. Det er i dag fri høyde under betongdragere

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. NORDÅS BARNEHAGE Nordåsvegen 179

Del 1 Tilstandsrapport. NORDÅS BARNEHAGE Nordåsvegen 179 Del 1 Tilstandsrapport Nordåsvegen 179 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Etat for bygg og eiendom LANDÅS HOVEDGÅRD Tilstandsrapport Dato:25.06.2015 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅS HOVEDGÅRD...

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B Del 1 Tilstandsrapport Ladegårdsgaten 65 B 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 1: Bnr 2301 Kommune: 1120 KLEPP KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Idrettsvegen 20B, 4352 KLEPPE Dato befaring: 22.01.2019 Utskriftsdato: 22.01.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ROLLAND BARNEHAGE Åslia 7

Del 1 Tilstandsrapport. ROLLAND BARNEHAGE Åslia 7 Del 1 Tilstandsrapport Åslia 7 10.06.2015 Sluttrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SKJOLD BARNEHAGE Skjoldvegen 6

Del 1 Tilstandsrapport. SKJOLD BARNEHAGE Skjoldvegen 6 Del 1 Tilstandsrapport Skjoldvegen 6 11.06.2015 Sluttrapport Dato:11.06.2015 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ELVETUN 21 (VADMYRA III) Elvetun 21

Del 1 Tilstandsrapport. ELVETUN 21 (VADMYRA III) Elvetun 21 Del 1 Tilstandsrapport Elvetun 21 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Garderobehus Fana, Ytrebygda og Laksevåg

Del 1 Tilstandsrapport. Garderobehus Fana, Ytrebygda og Laksevåg Del 1 Tilstandsrapport Garderobehus Fana, Ytrebygda og Laksevåg 08.10.014 Etat for bygg og eiendom LAKSEVÅG, FANA OG YTREBYGDA Tilstandsrapport Dato:08.10.014 Side 1 av INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 Del 1 Tilstandsrapport SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom SALHUS BARNEHAGE Sluttrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SALHUS BARNEHAGE...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B 25.06.2014 Etat for eiendom Marikollen skole Sluttrapport Dato:25.06.2014 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SOLBAKKEN BARNEHAGE Solbakken 16

Del 1 Tilstandsrapport. SOLBAKKEN BARNEHAGE Solbakken 16 Del 1 Tilstandsrapport Solbakken 16 17.06.2015 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering med tiltak og

Detaljer

HR Prosjekt as TILSTANDSRAPPORT BÅTSFJORD SKOLE, TEKNISK FLØY B

HR Prosjekt as TILSTANDSRAPPORT BÅTSFJORD SKOLE, TEKNISK FLØY B TILSTANDSRAPPORT BÅTSFJORD SKOLE, TEKNISK FLØY B BÅTSFJORD SKOLE, FLØY B RAPPORT, SAMMENDRAG Generelt Fløy B er bygd i 2000 og består av 1. etg. og hems. Bruksareal her er ca. 700 m2. Tekniske anlegg er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 Del 1 Tilstandsrapport VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 15.09.2014 Etat for bygg og eiendom VESTLUNDSVEIEN AVLASTNING Tilstandsrapport Dato:15.09.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. LANGANESET SJØSPORTSENTER Harald Skjolds veg 74

Del 1 Tilstandsrapport. LANGANESET SJØSPORTSENTER Harald Skjolds veg 74 Del 1 Tilstandsrapport LANGANESET SJØSPORTSENTER Harald Skjolds veg 74 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom LANGANESET SJØSPORTSENTER Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg. EMNE: Tilstandsanalyse for Ullerøy kirke DOKUMENTKODE: ROT

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg. EMNE: Tilstandsanalyse for Ullerøy kirke DOKUMENTKODE: ROT WSP Engineering AS RAPPORT OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg EMNE: Tilstandsanalyse for Ullerøy kirke DOKUMENTKODE: 1701238-ROT-001-20180110 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. GRØNTULIEN BARNEHAGE Skjenlien 125

Del 1 Tilstandsrapport. GRØNTULIEN BARNEHAGE Skjenlien 125 Del 1 Tilstandsrapport Skjenlien 125 16.06.2015 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:16.06.2015 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SØRE SKOGVEI BARNEHAGE Firdagaten 35

Del 1 Tilstandsrapport. SØRE SKOGVEI BARNEHAGE Firdagaten 35 Del 1 Tilstandsrapport Firdagaten 35 17.06.2015 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:07.05.2015 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Lone skole Lonaleitet 131/155 11.12.2014 Etat for eiendom Lone skule Sluttrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 47 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LONE SKULE...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 21.08.2014 Etat for bygg og eiendom Slettebakken skole Sluttrapport Dato:21.08.2014 Side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STORETVEIT SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT STORETVEIT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SOLHAUG BARNEHAGE Solhaugveien 13

Del 1 Tilstandsrapport. SOLHAUG BARNEHAGE Solhaugveien 13 Del 1 Tilstandsrapport SOLHAUG BARNEHAGE Solhaugveien 13 11.06.2015 Etat for bygg og eiendom SOLHAUG BARNEHAGE Sluttrapport Dato:11.06.2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SOLHAUG BARNEHAGE...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ULSMÅG BARNEHAGE Solåsen 52

Del 1 Tilstandsrapport. ULSMÅG BARNEHAGE Solåsen 52 Del 1 Tilstandsrapport ULSMÅG BARNEHAGE Solåsen 52 16.06.2015 Etat for bygg og eiendom ULSMÅG BARNEHAGE Sluttrapport Dato:16.06.2015 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSMÅG BARNEHAGE...

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Kommer fra garden Mytting i Ringebu, satt opp i Anders Sandvigs hage på Lillehammer i 1897, senere på Maihaugen 1904, byggeår ca 1760.

Kommer fra garden Mytting i Ringebu, satt opp i Anders Sandvigs hage på Lillehammer i 1897, senere på Maihaugen 1904, byggeår ca 1760. Tilstandsskjema for: Myttingstua _ Objekt informasjon Registreringsnummer / Museums ID SS-H-02/- Kommunenummer 0501 Eksakt plassering (EUREF89 UTM33) 6783415N 256402Ø Navn på bygning Myttingstua, Kapteinsgården

Detaljer

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3:

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3: Byrådssak 27/15 Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 3. Løypemelding MEGJ ESARK-165-201405529-13 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolebyggene i Bergen

Detaljer

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg i Sarpsborg kommune. EMNE: Tilstandsanalyse Skjeberg kirke

WSP Engineering AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg i Sarpsborg kommune. EMNE: Tilstandsanalyse Skjeberg kirke WSP Engineering AS RAPPORT OPPDRAGSNAVN: Tilstandsanalyse kirkebygg i Sarpsborg kommune EMNE: Tilstandsanalyse Skjeberg kirke DOKUMENTKODE: 1701238-ROT-003-20180108 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Kringlebotn 221 18.08.2014 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:18.08.2014 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KRINGLEBOTN SKOLE... 2 1.1

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport SELJEDALEN BARNEHAGE. Seljesvingen 33

Del 1 Tilstandsrapport SELJEDALEN BARNEHAGE. Seljesvingen 33 Del 1 Tilstandsrapport Seljesvingen 33 10.06.2015 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering med tiltak

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 1.12.2014 Etat for eiendom Apeltun skole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT APELTUN

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk - EN 16096 ( NS 3423) Condition survey and report of built cultural heritage Teknisk registrering og vurdering av

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 i f.m. Arbeidstilsynspålegg SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 05.12.2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SKINSTØ SKOLE (HAUKEDALEN)... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 01.07.2014 Etat for bygg og eiendom LAKESVÅG GAMLE BRANNSTASJON Tilstandsrapport Dato:01.07.2014 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ULSETÅSEN BARNEHAGE Ulsetskogen 7

Del 1 Tilstandsrapport. ULSETÅSEN BARNEHAGE Ulsetskogen 7 Del 1 Tilstandsrapport Ulsetskogen 7 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer