VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Bjørn Arne Lindskog H Øystein Høgetveit SV Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Espen Sudbø SV Kjellfrid Neset AP Lena Romtveit SP Bertin Bjåen AP Halvor Olsnes Hylland SV Johan Vaa SV Ole Dalen KRF Oscar Garnes V Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Ali Abdi Mohamed SV Baiba Sheine Tone Midtgarden Vaagen SP Tone Edland Svein Ekre AP Reidun Hyttedalen Saker til handsaming 15/01-15/09 Merknader 1/13

2 Andre som møtte Namn Jan Myrekrok Stein Elseth Hildegunn Rafdal Ole Kristian Nyhus Stilling Rådmann Fylkesmannen Telemark kontrollutvalssekretariat Vinje kontrollutval Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/13

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/1 Referat og meldingar PS 15/2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om eigedomsforvaltning i Vinje kommune PS 15/3 Kommunereformen - forstudie for Vest-Telemark og vidare prosess PS 15/4 Bustadpolitisk plan Vinje kommune - 2. gongs handsaming etter høyring PS 15/5 Høyring overføring av skatteoppkrevjinga til Skatteetaten PS 15/6 Samorganisering av rådet for Nasjonalparkkommunar (RFN) og Noregs nasjonalparklandsbyar (NPL) PS 15/7 Møtetidspunkt for politiske møte PS 15/8 Framlegg til detaljregulering for hyttefelt Kostveit 50/1 og Sudbø 50/11-2. gongs handsaming PS 15/9 Årsmelding 2014 for Rådet for eldre- og funksjonshemma 3/13

4 PS 15/1 RS 15/1 RS 15/2 RS 15/3 Referat og meldingar Møtebok frå førre møte Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentleglova Kommunale og fylkeskommunale reglement om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Bjørn Arne Lindskog (H) peika på at framlegget frå Høgre om eit tak på investeringane i budsjettåret på 64 millionar kroner ikkje var nemnt i protokollen. Børre Rønningen (Ap) støtta Lindskog, og nemnde at heller ikkje framlegg frå Ap kom fram. Ordføraren svara at dette er ein konsekvens av at kommunen fører ein vedtaksprotokoll frå politiske møte, dvs. at protokollen berre omtalar framlegg som blir tekne opp til votering. Då gruppeleiarane blei samde om eit felles opplegg for budsjettet, førte det til at fleire framlegg frå partia blei trekte og såleis ikkje protokollerte. Framlagde referat og meldingar elles blei teke til etterretning. PS 15/2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om eigedomsforvaltning i Vinje kommune Kontrollutvalet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen: utarbeida ein langsiktig strategi for eigedomsforvalting av kommunale bygg, og legge denne fram for kommunestyret til handsaming. utarbeida ein operativ handlingsplan for eigedomsforvaltinga, som rullerast jamleg. skriftleggjere korleis kommunikasjon, samarbeid og ansvarsfordeling mellom brukarane og TDV skal vere. Kontrolluvalet, Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Kontrollutvalet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen: utarbeida ein langsiktig strategi for eigedomsforvalting av kommunale bygg, og legge denne fram for kommunestyret til handsaming. utarbeida ein operativ handlingsplan for eigedomsforvaltinga, som rullerast jamleg. 4/13

5 skriftleggjere korleis kommunikasjon, samarbeid og ansvarsfordeling mellom brukarane og TDV skal vere. PS 15/3 Kommunereformen - forstudie for Vest-Telemark og vidare prosess 1. Vinje kommune vil tinge utgreiingar som omfattar alternativa a: éin kommune i Vest- Telemark eller b: oppretthalde alle kommunane som i dag med eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Det er heilt avgjerande at forprosjektet i høg grad får klart fram både føremoner og ulemper ved båe alternativa. 2. Vinje kommune avventar resultatet av moglegheitsstudiet med Agder-kommunane, og avgjerd om vidare prosess med nabokommunen Bykle, før ein tek stilling til vidare utgreiing av dette. 3. Kommunestyret opprettar eit mellombels utval som arbeidsgruppe for lokal oppfølgjing av kommunereformen. Gruppa blir sett saman av éin representant m/vara utpeika av dei politiske partia representert i kommunestyret i tillegg til ordføraren, samt éin hovudtillitsvalt og hovudverneombod. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa. 4. Kommunestyret oppmodar Vest-Telemarkrådet til å dekkje utgiftene til forprosjekt innan sitt geografiske område. Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Saka blir utsett. Framlegget til Rønningen fall med 5 mot 2 røyster. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven og H v. Bjørn Arne Lindskog: 1. Vinje kommune vil ikkje gå inn på eit forprosjekt om ein Vest-Telemark kommune. Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: Endring i pkt 1: Alternativ a: ein eller fleire kommunar Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Kommunereformarbeidet blir avslutta i Vinje kommune. 5/13

6 Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Tillegg: Vinje kommune inviterer formannskapet i kommunane Tokke og Tinn til drøftingar om det er interesse for samanslåing med Vinje kommune. Røysting: Ein sette opp fellesframlegget til Kleven/Lindskog blei sett opp mot rådmannens framlegg til pkt. 1. Kleven/Lindskogs framlegg blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Ein røysta då ikkje over Høgetveits framlegg. Klevens framlegg blei sett opp mot rådmannens framlegg pkt 2-4. Klevens framlegg fall med 4 mot 3 røyster. Lindskogs framlegg fall med 4 mot 3 røyster. Rådmannens framlegg pkt 2 blei vedteke med 4 mot 3 røyster Rådmannens framlegg pkt 3 blei vedteke med 5 mot 2 røyster Rådmannens framlegg pkt 4 går ut grunna vedtak i pkt 1. Vedtaket blei då: 1. Vinje kommune går ikkje inn på eit forprosjekt om ein Vest-Telemark kommune. 2. Vinje kommune avventar resultatet av moglegheitsstudiet med Agder-kommunane, og avgjerd om vidare prosess med nabokommunen Bykle, før ein tek stilling til vidare utgreiing av dette. 3. Kommunestyret opprettar eit mellombels utval som arbeidsgruppe for lokal oppfølginga av kommunereforma. Gruppa blir sett saman av éin representant m/vara utpeika av dei politiske partia representert i kommunestyret i tillegg til ordføraren, samt éin hovudtillitsvalt og hovudverneombod. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa. Saksordførar: Arne Vinje Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: Nytt pkt 1: Vinje kommune vil tinge utgreiingar som omfattar alternativa a: éin eller fleire kommunar i Vest-Telemark eller b: oppretthalde alle kommunane som i dag med eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Det er heilt avgjerande at forprosjektet i høg grad får klart fram både føremoner og ulemper ved båe alternativa. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Vinje kommune vel null-alternativet, og avsluttar kommunereformarbeidet no. Dersom det kjem nye viktige opplysningar, kan ein sjå på saka på ny. 6/13

7 Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Tillegg: Vinje kommune inviterer formannskapet i kommunane Tokke og Tinn til drøftingar om det er interesse for samanslåing med Vinje kommune. Røysting: Klevens framlegg blei sett opp mot formannskapets framlegg i ulike variantar. Klevens framlegg fall med 17 mot 8 røyster. Høgetveits framlegg blei sett opp mot formannskapets framlegg til pkt 1. Høgetveits framlegg fall med 16 mot 9 røyster. Formannskapets framlegg til pkt 2 blei vedteke med 18 mot 7 røyster Lindskogs framlegg blei vedteke med 15 mot 10 røyster, og gjekk inn i vedtaket som nytt punkt 3. Formannskapets framlegg til pkt 3 blei samrøystes vedteke som punkt 4. Vedtaket blei då: 1. Vinje kommune går ikkje inn på eit forprosjekt om ein Vest-Telemark kommune. 2. Vinje kommune avventar resultatet av moglegheitsstudiet med Agder-kommunane, og avgjerd om vidare prosess med nabokommunen Bykle, før ein tek stilling til vidare utgreiing av dette. 3. Vinje kommune inviterer formannskapet i kommunane Tokke og Tinn til drøftingar om det er interesse for samanslåing med Vinje kommune. 4. Kommunestyret opprettar eit mellombels utval som arbeidsgruppe for lokal oppfølginga av kommunereforma. Gruppa blir sett saman av éin representant m/vara utpeika av dei politiske partia representert i kommunestyret i tillegg til ordføraren, samt éin hovudtillitsvalt og hovudverneombod. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa. PS 15/4 Bustadpolitisk plan Vinje kommune - 2. gongs handsaming etter høyring Bustadpolitisk plan blir vedteke slik den ligg føre, med desse endringane: a. I planens punkt 16 vel ein alternativ 2 b. I planens punkt 16 vel ein vekk alternativ 1, og kjem attende i ei eiga sak med framlegg til rehabilitering og framtidig bruksføremål Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ 7/13

8 Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Prøvebustaden i Øyfjell blir teke ut av oversyn over bustader til bruk for kommunalt tilsette. Bustaden skal nyttast til føremålet prøvebu. Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Endring pkt b: I planens punkt 19 kjem rådmannen attende med i ei eiga sak med framlegg til rehabilitering og framtidig bruksføremål. Klevens framlegg blei samrøystes vedteke. Framlegget frå rådmannen med endring frå Vinje blei samrøystes vedteke. Bustadpolitisk plan blir vedteke slik den ligg føre, med desse endringane: a. I planens punkt 16 vel ein alternativ 2 b. I planens punkt 19 kjem rådmannen attende med i ei eiga sak med framlegg til rehabilitering og framtidig bruksføremål c. Prøvebustaden i Øyfjell blir teke ut av oversyn over bustader til bruk for kommunalt tilsette. Bustaden skal nyttast til føremålet prøvebu. Saksordførar: Børre Rønningen Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Bustadpolitisk plan blir vedteke slik den ligg føre, med desse endringane: a. I planens punkt 16 vel ein alternativ 2 b. I planens punkt 19 kjem rådmannen attende med i ei eiga sak med framlegg til rehabilitering og framtidig bruksføremål c. Prøvebustaden i Øyfjell blir teke ut av oversyn over bustader til bruk for kommunalt tilsette. Bustaden skal nyttast til føremålet prøvebu. 8/13

9 PS 15/5 Høyring overføring av skatteoppkrevjinga til Skatteetaten Kommunestyret syner til momenta under «vurdering» i saksframstillinga, og rår frå ei overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommune til stat. Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret syner til momenta under «vurdering» i saksframstillinga, og rår frå ei overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommune til stat. Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret syner til momenta under «vurdering» i saksframstillinga, og rår frå ei overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommune til stat. Saksordførar: Jon Rikard Kleven PS 15/6 Samorganisering av rådet for Nasjonalparkkommunar (RFN) og Noregs nasjonalparklandsbyar (NPL) 1. Vinje kommune deltek i stifting og innmelding i ny organisasjon med verknad frå , ved ei samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer. 2. Ordføraren får delegert mynde til å peike ut den som skal underteikne for Vinje kommune på stiftingsdokumentet for ny organisasjon. 3. Vinje kommune betalar ikkje kontingent til Rådet for nasjonalparkkommunar i 2015, men til den nye organisasjonen. Kommunen betalar inn kapitalinnskot i den nye organisasjonen, med tilsvarande beløp som kommunen får utbetalt ved oppløysing av Rådet for nasjonalparkkommunar. Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : 9/13

10 Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune deltek i stifting og innmelding i ny organisasjon med verknad frå , ved ei samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer. 2. Ordføraren får delegert mynde til å peike ut den som skal underteikne for Vinje kommune på stiftingsdokumentet for ny organisasjon. 3. Vinje kommune betalar ikkje kontingent til Rådet for nasjonalparkkommunar i 2015, men til den nye organisasjonen. Kommunen betalar inn kapitalinnskot i den nye organisasjonen, med tilsvarande beløp som kommunen får utbetalt ved oppløysing av Rådet for nasjonalparkkommunar. Saksordførar: Bibbi Tveito Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune deltek i stifting og innmelding i ny organisasjon med verknad frå , ved ei samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer. 2. Ordføraren får delegert mynde til å peike ut den som skal underteikne for Vinje kommune på stiftingsdokumentet for ny organisasjon. 3. Vinje kommune betalar ikkje kontingent til Rådet for nasjonalparkkommunar i 2015, men til den nye organisasjonen. Kommunen betalar inn kapitalinnskot i den nye organisasjonen, med tilsvarande beløp som kommunen får utbetalt ved oppløysing av Rådet for nasjonalparkkommunar. PS 15/7 Møtetidspunkt for politiske møte Formannskapets framlegg til vedtak: Framlegget frå formannskapet blei vedteke med 24 mot 1 røyst. Kommunestyremøta blir frå neste valperiode dagmøte med møtestart kl Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Saka blir utsett til eit nytt kommunestyre er valt i neste valperiode. 10/13

11 Rønningens framlegg fall med 4 mot 3 røyster. Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Kommunestyremøta blir frå neste valperiode dagmøte med møtestart kl Framlegget frå Lindskog blei samrøystes vedteke. Kommunestyremøta blir frå neste valperiode dagmøte med møtestart kl Saksordførar: Bjørn Arne Lindskog PS 15/8 Framlegg til detaljregulering for hyttefelt Kostveit 50/1 og Sudbø 50/11-2. gongs handsaming Framlegg til detaljregulering for del av Kostveit 50/1 og del av Sudbø 50/11 vert sendt på høyring til forslagsstillarane i medhald av pbl med desse endringane : a. A-området vert teken ut, b. talet på hytter i C, D og E-områda vert redusert med ein tredel c. andre endringar i rådmannens vurdering. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader etter høyring, kan framlegg til detaljregulering for Kostveit 50/1 og Sudbø 50/11 vedtakast i medhald av pbl Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: A-området vert teke ut. Framlegget til Høgetveit fall med 16 mot 9 røyster. Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for del av Kostveit 50/1 og del av Sudbø 50/11 vert tilrådd godkjend i medhald av pbl med desse endringane: 1. Kolgroper: Presisere omsynssone d) i teiknforklaringa og merke kolgropa med namn i plankartet, rette føresegner om omsynssone d) i tråd med merknad frå fylkeskommunen. 2. Statkraft sin tappetunnel vert lagt inn i plankartet som omsynssone med føresegner. 11/13

12 3. Møteplassar vert lagde inn i plankartet, og det vert lagt til rettes for aktivitetsområde. 4. Føresegner om rekkefylgje: a) «Utbygging kan berre gjerast i samsvar med vedteken vass- og avlaupsplan der tilhøvet til vassressurslova er avklara med NVE.» b) «Det blir ikkje gjeve ferdigattest eller mellombels bruksløyve før vassverk er bygd og godkjent, det er gjeve utsleppsløyve for avlaupsvatn, og reinseanlegg er bygd og godkjent.» Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå SV v. Johan Vaa: Framlegg til detaljregulering for del av Kostveit 50/1 og del av Sudbø 50/11 vert tilrådd godkjend i medhald av pbl med desse endringane : 1. Kolgroper: Presisere omsynssone d) i teiknforklaringa og merke kolgropa med namn i plankartet, rette føresegner om omsynssone d) i tråd med merknad frå fylkeskommunen. 2. Statkraft sin tappetunnel vert lagt inn i plankartet som omsynssone med føresegner. 3. Møteplassar vert lagde inn i plankartet, og det vert lagt til rettes for aktivitetsområde. 4. Føresegner om rekkefylgje: a) «Utbygging kan berre gjerast i samsvar med vedteken vass- og avlaupsplan der tilhøvet til vassressurslova er avklara med NVE.» b) «Det blir ikkje gjeve ferdigattest eller mellombels bruksløyve før vassverk er bygd og godkjent, det er gjeve utsleppsløyve for avlaupsvatn, og reinseanlegg er bygd og godkjent.» Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: A-området vert teke ut. Røysting: Ein sette fyrst Vaas framlegg opp mot rådmannens. Vaas framlegg blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Deretter røysta ein over Høgetveits framlegg. Høgetveits framlegg fall med 4 mot 3 røyster. 12/13

13 Vedtaket blei då: Framlegg til detaljregulering for del av Kostveit 50/1 og del av Sudbø 50/11 vert tilrådd godkjend i medhald av pbl med desse endringane: 1. Kolgroper: Presisere omsynssone d) i teiknforklaringa og merke kolgropa med namn i plankartet, rette føresegner om omsynssone d) i tråd med merknad frå fylkeskommunen. 2. Statkraft sin tappetunnel vert lagt inn i plankartet som omsynssone med føresegner. 3. Møteplassar vert lagde inn i plankartet, og det vert lagt til rettes for aktivitetsområde. 4. Føresegner om rekkefylgje: a) «Utbygging kan berre gjerast i samsvar med vedteken vass- og avlaupsplan der tilhøvet til vassressurslova er avklara med NVE.» b) «Det blir ikkje gjeve ferdigattest eller mellombels bruksløyve før vassverk er bygd og godkjent, det er gjeve utsleppsløyve for avlaupsvatn, og reinseanlegg er bygd og godkjent.» Saksordførar: Johan Vaa PS 15/9 Årsmelding 2014 for Rådet for eldre- og funksjonshemma Årsmelding for 2014 frå Rådet for eldre- og funksjonshemma blir teke til etterretning. Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2014 frå Rådet for eldre- og funksjonshemma blir teke til etterretning. 13/13

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /120 Kommunestyret /8

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /120 Kommunestyret /8 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2102 Løpenr.: 16693/2014 Arkivkode: 50/1/50/11 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 05.11.2014 14/120 Kommunestyret 12.02.2015 15/8

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 26.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Johan Vaa SV Oscar Garnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 27.02.2013 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.10.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2015 17:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 04.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ingerid Hayes SV Lena Romtveit Nils Vågslid DY H Øystein

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Ingunn

Detaljer