Innkalling av Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Kommunestyret"

Transkript

1 Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:30 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 040/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 041/15 Godkjenning av møtebok 042/15 Arealdel kommuneplan for Fedje kommune. Revisjon Utlegging til offentleg ettersyn. 043/15 Helse Bergen Tenesteavtale 8 - svangerskap, fødsel og barselsomsorg 044/15 Verksemdsmelding per 2. kvartal /15 Rekneskapsrapport 2. kvartal august 2015 Kristin Handeland møteleiar Dagrun Gunnarson sekretær

2 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/414 Saksnr Utvalg Type Dato 040/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

3 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/414 Saksnr Utvalg Type Dato 041/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møtebok 32T Protokoll - Kommunestyret Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent.

4 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /374 Saksnr Utvalg Type Dato 075/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Arealdel kommuneplan for Fedje kommune. Revisjon Utlegging til offentleg ettersyn. 32T 001 Planskildring revisjon 2015 Saksutgreiing: Bakgrunn for revisjon av plankartet til kommuneplanen. Kommunestyret gjorde den 14. mars 2013 som sak 013/13 vedtak om kommuneplan for Fedje for Vedtaket omfatta samfunnsdel, ROS-analyse, planskildring, konsekvensutgreiing, plankart og føresegner. I vedtaket vart det ikkje teke omsyn til merknader som grunneigarane kom med då planen låg ute til offentleg ettersyn. I kommunestyremøtet den 14. mars 2013, vart det i sak 014/13, gjort vedtak om revisjon av arealdelen av kommuneplanen. I denne saka var grunneigarane sine merknader drøfta og rådmannen hadde tilråding til kva for ønske som skulle vera med i revidert arealdel til kommuneplanen. Kommunestyret gjorde justeringar av tilrådinga i sitt vedtak. Framlegg til revidert arealdel av kommuneplanen i samsvar med k-sak 014/13, er no ferdig. Denne er kalla revisjon Kommunestyret gjorde 24. april 2014 vedtak om planstrategi for kommunen. Revisjon av kommuneplanen i samsvar med kommunestyrevedtak i sak 014/13, er med på oversynet over prioriterte planoppgåver i planstrategien. Om handsaminga av Revisjon 2015 I samsvar med første ledd i 4-2 i plan- og bygningslova, er det laga planskildring for Revisjon Framlegg til endringar i høve til kommuneplan for Fedje for , er synt på kart i planskildringa saman med eksisterande plan ( side 9 til og med 22 ). Kart på side 23 syner ei samla

5 Fedje kommune oversikt over endringane. Det reviderte framlegget ( Revisjon 2015 ) vert no handsama i samsvar med første ledd, andre punktum i plan- og bygningslova ( pbl ). Dette tyder at høyringa og handsaminga berre gjeld dei delane som er endra i høve til planen som vart vedteken 14. mars Konsekvensutgreiing må til dersom ein vil at areal som er LNF-område etter kommuneplan , skal verta byggeområde. Dersom ønsket om endring krev konsekvensutgreiing, krev det og planprogram. Dette følgjer av 4-1 første ledd i pbl. Eventuelt planprogram må på høyring før ein startar arbeidet med revidert plan. Om ein samanliknar plan med , var det eit stor reduksjon av byggeområda. Revisjon 2015 aukar byggeområdet. All auke av byggeområdet gjeld areal som etter kommuneplan , var byggeområde. Eit område er endra frå LNF til LNF-spreidd slik det var i plan Revisjon 2015 er difor slik at det ikkje er krav om konsekvensutgreiing. Nokre av grunneigarønska som kom då kommuneplan var på høyring, krev konsekvensutgreiing i samsvar med andre ledd i 4-2 i pbl. Desse er det ikkje teke omsyn til. Vedtak om å legga kommunplan ut på høyring i samsvar med i pbl, er ikkje delegert. Vedtak om dette må difor gjerast av kommunstyret. Høyringsfristen er minimum 6 veker Forslag til vedtak: Fedje kommune gjer vedtak om å legga arealdel av kommuneplanen med føresegner ( Revisjon 2015 ) ut til offentleg ettersyn. Høyringa gjeld berre dei endringar som er gjort i Revisjon 2015 sett i høve til planen slik den vart vedteken av kommunestyret den 14. mars På plankartet er det 13 endringar. Ei endring i føresegnene punkt 3.2. Formannskapet - 075/15 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune gjer vedtak om å legga arealdel av kommuneplanen med føresegner ( Revisjon 2015 ) ut til offentleg ettersyn. Høyringa gjeld berre dei endringar som er gjort i Revisjon 2015 sett i høve til planen slik den vart vedteken av kommunestyret den 14. mars På plankartet er det 13 endringar. Ei endring i føresegnene punkt 3.2. Samrøystes vedteke.

6 Arealdel kommuneplan for Fedje kommune Revisjon 2015 Planskildring Framlegg juli 2015 ØT

7 Bakgrunn for revisjon av plankart Kommunestyret gjorde den 14. mars 2013 som sak 013/13 vedtak om kommuneplan for Fedje for Vedtaket omfatta samfunnsdel, ROS-analyse, planskildring, konsekvensutgreiing, plankart og føresegner. I vedtaket vart det ikkje teke omsyn til merknader som grunneigarane kom med då planen låg ute til offentleg ettersyn. I kommunestyremøtet den 14. mars 2013, vart det i sak 014/13, gjort vedtak om revisjon av arealdelen av kommuneplanen. I denne saka var grunneigarane sine merknader drøfta og rådmannen hadde tilråding til kva for ønske som skulle vera med i revidert arealdel til kommuneplanen. Kommunestyret gjorde justeringar av tilrådinga i sitt vedtak. Om handsaminga Det reviderte framlegget ( Revisjon 2015 ) vert no handsama i samsvar med første ledd, andre punktum i plan- og bygningslova ( pbl ). Dette tyder at høyringa og handsaminga berre gjeld dei delande som er endra i høve til vedteken plan. Konsekvensutgreiing må til dersom ein vil at areal som er LNF-område etter kommuneplan , skal verta byggeområde. Dersom ønsket om endring krev konsekvensutgreiing, krev det og planprogram. Dette følgjer av 4-1 første ledd i pbl. Planprogrammet må på høyring før ein startar arbeidet med revidert plan. Om ein samanliknar plan med , vart det eit stor reduksjon av byggeområda. Revisjon 2015 aukar byggeområdet. All auke av byggeområdet gjeld areal som etter kommuneplan , var byggeområde. Eit område er endra frå LNF til LNF-spreidd slik det var i plan Revisjon 2015 er difor slik at det ikkje er krav om konsekvensutgreiing. Nokre av grunneigarønska krev konsekvensutgreiing i samsvar med andre ledd i 4-2 i pbl. Desse er det ikkje teke omsyn til. Oversyn over endringar i Revisjon 2015 Tabellen syner kva for eigedom den einskilde grunneigar ville ha endring av arealføremål for, kva arealføremålet er i plan , kva arealføremålet er i plan , kva for arealføremål grunneigaren vil ha og dei endringane som er med i Revisjon 2015 ( kolonne H ). Dei grunneigarane som ikkje har fått tal i kolonne H, har ikkje fått ønsket sitt oppfylt. Grunngjeving for dette står i saksutgreiinga i k-sak 014/13. 2

8 Framlegg frå : Grunneigarar A B C D E F G H Ingard Kahrs X 169/66 LNF-S LNF-S, LNF b X 1 Torill Horgen X 169/1 LNF-S naust LNF-S Jan Mongstad X 169/29 LNF LNF b X 5 gr.eig. Moldøy/Skoth. X 170 b LNF b 2 Hans Erik Waage X X 172/218, 228 b LNF b 3 Karin og Alf Hestenes X 169/121, 170 b LNF b Oddleif Stokholm X 168/3 b og LNF LNF b X 4 Egil Waage X 172/9,83,157 b LNF b 3 Vidar Stormark X 172/197 b LNF b S. Ophaug/ M. Opsahl X 168/2, 228 b Friområde b Harald Husa X 172/101 b LNF b Alf Gullaksen X 168/17 b b og LNF b Nina Nygård Moldøy X 172/232 b LNF b 5 B. Tangen / E. Færøy X X 168/30 b b og LNF b 6 Ørjan og Odrun Borge X 172/79 LNF LNF b X b og Idar Tangen X X 168/378 hamn b, småbåt b 7 Einar Kahrs X 169/1 LNF-S naust LNF Lars Selmar Alsaker X 167/2 b b og LNF meir b 8 Jan Bringeland X Framlegg frå kommunestyret 14. mars 2013: Grunneigar: S. Ophaug/M. Opsahl 168/2,228 b friområde 9 Framlegg frå administrasjonen i 2015 : Einar Kahrs 169/1 Feil ved byggegrense 10 Steine Invest og Kåre Hestenes 169/4, 171 Snuplass i Hesteneset er vorte køyreveg 11 Fedje kommune 168/519 Endring byggeområde i samsvar med dispensjasjon som er gjeve. 12 Sigbjørn Rognsvåg 168/27 Nytt naustområde A : Ønsker endring på eigen eigedom B : Ønsker endring på andres eigedom C : gnr/bnr D : arealføremål i plan E : arealføremål i plan vedteken av kommunestyret 14. mars 2013 F : grunneigar sitt ønske om arealføremål i ny plan G : grunneigar sitt ønske krev konsekvensutgreiing ( endringa gjort på kart nr. 1 og kart nr 4, krev ikkje konsekvensutgreiing ) H : Ved handsaminga i kommunestyret i 2013 gjorde adm framlegg om endringar. Kommunestyret slutta seg til desse og kom i tillegg med framlegg til endringar Tal i kolonne H syner til kart der endringane er synt. LNF-S = LNF med spreidd utbygging b = byggeområde 3

9 Generelt om endringane Gamal plan = arealdel kommuneplan Ny plan = arealdel kommuneplan som gjeld pr i dag. Revisjon 2015 = framlegg til endringar av eksisterande plan Der byggeområda er endra i Revisjon 2015, er byggegrensa endra tilsvarande. Om dei einskilde endringane Kart som syner endringane, finn ein på side 9 til 21. På side 22 er det eit kart som syner dei samla endringane. På side 23 er teiknforklaringa til kommuneplanen. Ingard Kahrs kart nr. 1 : Merknaden frå Ingard Kahrs gjeld arealet nord for naustområdet i Sulefjæra. Arealet er etter gamal plan sett av til LNF-område med høve til spreidd utbygging. Etter ny plan er arealet LNF-område. Ingard Kahrs vil at området vert byggeområde. Å gjera området om til byggjeområde vil krevja planprogram og konsekvensutgreiing. Omådet er i Revisjon 2015 ført attende til LNF-område med høve til spreidd utbygging slik det var i gamal plan. Byggegrensa mot sjø er justert tilsvarande. Området vert ein del av eit større LNF-område med høve til spreidd utbygging. 5 grunneigarar på. Moldøy/Skotholmen kart nr. 2 : Dei 5 grunneigarane er : Haldis Moldøen ( 170/2 ), Stian Rogsvåg ( 170/3 ), Oddleif Stokholm ( 170/1 ), Karstein Moldøen ( 170/12,55 ), Karin Moldøen ( 170/5,38,53,65 ). Heile Lyngskotholmen, Skotholmen og Moldøy er etter gamal plan byggeområde. Etter ny plan er den søre delen som er teke i bruk, byggeområde. Dei nordre delane av holmane er i ny plan LNF-område. Dei 5 vil at alt areal på holmane framleis vert byggeområde. Deler av området som etter ny plan er LNF-område, vil ikkje vera muleg å ta i bruk som byggeområde fordi det er for verhardt. Mot nordvest er byggeområdet utvida i samsvar med f-sak 039/13. Denne saka var eit rammeløyve for fritidsbustad som vart handsama etter gamal plan. Mot søraust er byggeområdet utvida slik at tomt for bustad frådelt i 2013 etter gamal plan, kjem innafor byggeområdet ( 170/73 ). Hans Erik Waage og Egil Waage kart nr. 3 : Merknaden frå Egil Waage gjeld 172/9, 172/83 og 172/157. Bustaden står på 172/157. Heile bnr. 9 som er innmark, var i gamal plan byggeområde saman med 35 mål av utmarka ( bnr. 83 ). Over halvparten av innmarka er i ny plan vorte LNF. Waage ber om at LNF vert gjort om til LNFspreidd. Merknaden frå Hans Erik Waage gjeld 172/228 som er bustaden han bur i og 172/218 om er ei nausttomt med eit lite naust på. 4

10 Når det gjeld utmarka, er største delen LNF både etter gamal og ny plan. Byggeområdet i utmarka er om lag halvert etter ny plan. I gamal plan gjekk byggeområdet her heilt ned til sjøen. Nausttomta ( 172/218 ) er i ny plan LNF. Det er og delar av bustadtomtene til Egil Waage og Hans Erik Waage. At delar av bustadtomtene har vorte LNF-område i ny plan, har samanheng med den funksjonelle strandsona slik denne vart definert av AsplanViak i landskapsanalysen. Arealet mellom den funksjonelle strandsona og sjøen, er i ny plan i dette området sett av til LNFområde. Å fastleggja kor grensa til den funksjonelle strandsona går, er til dels ei oppgåve som er å utøve skjøn. For nokre område har vi sagt oss usamd i dei vurderingane som AsplanViak gjorde i landskapsanalysen når det gjeld å fastleggja kor grensa for den funksjonelle strandsona går. Dette er tydeleg mellom anna på Nygård. I det aktuelle området har vi i ny plan halde oss til landskapsanalysen Eigedomen 172/228 er på vel 2 mål. Kortaste avstand frå eigedomen til sjø, er 70 m. Å seia at halvparten av den er i LNF-område når den har vore byggeområde tidlegare, er uheldig. Eigedomen vart frådelt i Heile eigedomen 172/228 vert liggande i byggjeområde i Revisjon Tilsvarande for 172/157. Ved grensa mellom innmark og utmark, er det to naust. Det eine står på bnr. 218, det andre på bnr. 83. Desse ligg etter gamal plan i byggeområde og etter ny plan i LNF-område. Eg gjer framlegg og at det her vert sett av eit naustområde med ei lengde langs strandlinja på om lag 40 m. Området omfattar dei to eksisterande nausta. Dei tek halvparten av strandlinja på 40 m. Området som etter gamal plan var byggeområde, vert LNF-spreidd i Revisjon Punkt 5.5 i føresegnene vert endra til : 3.2 Område sett av til LNF-spreidd busetnad kan i planperioden byggjast ut/frådelast med definert omfang i lista under. Heimel : pbl nr. 2. Områdenamn Omfang Kahrs 10 Stormark 10 Sildevågen 5 Oddleif Stokholm kart nr. 4 : Merknaden frå Oddleif Stokholm gjeld 167/3 som ligg nord for Varden hyttefelt. Eigedomen har eit areal på 16 mål. 16 % av eigedomen ligg i byggeområde etter gamal plan. 84 % av eigedomen er LNF-område etter gamal plan. Heile eigedomen er LNF-område etter ny plan. 5

11 Oddleif Stokholm ber om at det som var byggeområde etter gamal plan, framleis vert byggeområde pluss at litt av det som var LNF etter gamal plan, vert byggjeområde. Han ber om få utvikla eigedomen på lik linje som Varden hyttefelt. Å gjera det som er LNF-område etter gamal plan om til byggjeområde, vil krevja planprogram og konsekvensutgreiing. Merknaden frå Oddleif Stokholm vert imøtekomen slik at 1,7 mål av eigedomen vert byggeområde i Revisjon Dette er 65 % av arealet som var byggeområde etter gamal plan. Resten er det ikkje forsvarleg å bygga på. Nina Nygård Moldøy kart nr. 5 Merknaden frå Nina Nygård Moldøy gjeld 172/232. Eigedomen ligg på sørsida av vegen Fedjemarka. Etter gamal plan er heile eigedomen sett av til byggeområde. Etter ny plan er eigedomen LNF-område. Nina Nygård Moldøy ber om at den delen av eigedomen mot aust som ikkje er myr, vert byggjeområde. Årsaka til at eigedomen er vorte LNF-område i ny plan, er vi har sett det som uheldig at området kring Grønevasstjørna var byggeområde. På sørsida at vatnet er det dessutan berre ei smal stripe mellom nedslagsfeltet til Storavatnet ( drikkevasstjelde ) og Grønevasstjørna. I prosessen med å laga planen har vi her vore for harde. Delar av området på austsida av vatnet, attmed vegen som leiar til eigedomen til Sissel Storemark, kunne vore byggeområde sjølv om det er LNF-område kring vatnet. Situasjonen er den same for bustadhuset på 172/16 som for eigedomen til Nina Nygård Moldøy. Merknaden frå Nina Nygård Moldøy vert delvis imøtekomen med justering av grensa for byggeområdet. Tilsvarande for 172/16 og for 172/106. I dette området manglar det byggegrense mot Grønevasstjørn og Husavatnet. Dette er no kome med. Byggegrensa ligg i skiljet mellom byggeområde og LNF-område. Berit Tangen og Else Færøy kart nr. 6 : Merknaden frå Berit Tangen/Else Færøy gjeld 168/30 sin parsell ved Sildevågen. Parsellen har eit areal på 29 mål pluss Sildegardsholmen på 3 mål. Etter gamal plan er heile parsellen sett av til byggeområde. Etter ny plan er 14 mål byggeområde. Etter ny plan er det krav om reguleringsplan for byggeområdet. Berit Tangen/Else Færøy vil at det skal vera muleg å byggja naust, leggja ut flytebrygger osv. langs strandlina. Dei meiner byggeområdet får betre kvalitetar om dette vert muleg. 6

12 I føresegnene står det følgjande om naustområdet Sildevågen : Området som er lagt ut til naust og småbåthamn i sjø i Sildevågen, nummerert som 27 i plankartet, skal inngå i reguleringsplanen for utvidinga av feltet Husøyna, merka som nr 2 i plankartet. Heimel: pbl 11-9 nr.1. Synspunktet til Berit Tangen/Else Færøy om tilknytning til sjø for nye bustadtomter, er difor teke omsyn til. Naustområdet i Sildevågen vart redusert etter at kommunen møtte statlege og fylkeskommunale organ i planforum den 24. april Før møtet, omfatta naustområdet heile strandlinja til 168/30. I 2011 vart det frådelt ein nausttomt frå eigedomen til Tangen/Færøy. Denne ligg attmed området regulert til naust. Eg synes det er uheldig at ei tomt som er frådelt for kort tid tilbake, ikkje vert muleg å nytta. Eg gjer difor framlegg om at naustområdet i Sildevågen vert justert i revidert plan slik at 168/490 vert ein del av naustområdet. Idar Tangen - kart nr. 7 : Merknaden frå Idar Tangen gjeld grense for område med krav til reguleringsplan på austssida av Rognsvågen, sone nr. 1 ( # 1 ). Idar Tangen vil at denne grensa vert endra slik at det vert samsvar mellom reguleringsplan som han har fremja og kommuneplanen. Reguleringsplanen vart vedteken av kommunestyret 27. februar Merknaden vert imøtekomen. Lars Selmar Alsaker - kart nr. 8 : Merknaden frå Lars Selmar Alsaker gjeld 167/2 og 167/5. Alsaker eig begge eigedomane. Eigedomen 167/2 har fleire teigar. Parsellen ved Rognsvågen har eit areal på 11 mål. 1,7 mål er sett av byggeområde i ny plan. Eigedomen 167/2 omkransar 167/5. Det er noko uklårt kor 167/5 ligg. På byggeområdet i ny plan står bustadhuset og naustet som høyrer til eigedomen. Framfor naustet er det i sjø areal for småbåthamn. I gamal plan er heile parsellen byggeområde. Heile parsellen ligg i den funksjonelle strandsona. Lars Selmar Alsaker vil at byggeområdet i ny plan vert større. Han har levert kart som syner dette. Merkanden vert imøtekomen. 7

13 Framlegg frå kommunestyret kart nr. 9 : Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i k-sak 014/13 : Magnhild Opsahl og Solveig Ophaug sin eigedom i Løbrekko: Redusere friområdet noko, så det ved ein eventuell vegutbygging vert plass til oppbygging av ny løe. Framlegg frå administrasjonen - kart nr. 10 : I tredje ledd i 1-8 i plan- og bygningslova, står det : Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf nr. 5 og 12-7 nr. 2. Forbodet i andre ledd er det generelle forbodet i 100-metersbeltet. Regelen i kommuneplan er at det er sett ei byggegrense i kanten av byggeområda og LNFspreidd. På Mulen er det gjort det eg vil kalla ein feil. Eit byggeområde i sjøkanten ligg utan byggegrense. Dette er retta opp i Revisjon Framlegg frå administrasjonen - kart nr. 11 : Snuplass der vegen til Hesteneset sluttar, er hamna i LNF-område. I revisjon 2015 er snuplassen køyreveg. Framlegg frå administrasjonen - kart nr. 12 : Byggeområdet i Husøyna er utvida i samsvar med vedteken dispensjasjon. K-sak 005/15 og dftm-sak 012/15. Framlegg frå administrasjonen - kart nr. 13 : Landområda kring heile Rognvågen var i gamal plan byggeområde. Ein del av dei ytre delane er i ny plan gjort om til LNF-område. Dette er område som var og er ubebygde. For ein stor del er dei for verharde til å byggja ut. Etter ønske frå grunneigar gjer vi framlegg om eit nytt naustområde ved enden av Sjånesvegen. Nausta i det nye området vil koma nær eksisterande naust og fritidsbustader. 8

14 1 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Gnr.169, bnr. 66. Ingard Kahrs KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gnr.169, bnr. 66. Ingard Kahrs. Endring frå LNF til LNF-S ( var LNF-S i kommuneplan ) 9

15 2 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Moldøy/Skotholmen. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gjeld gnr.170, bnr. 1, 2, 3, 5, 8, 73 og 74. Endring frå LNF til Byggningar og anlegg ( var byggeområde i kommuneplan ) 10

16 3 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Sildevågen.. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gjeld deler av gnr. 172, bnr. 9, 28, 83, 157 og 228. Endring frå LNF til LNF-spreidd ( var byggeområde i kommuneplan ). Utvida byggeområdet ved gnr. 172, bnr. 157 og bnr Laga naustområde. 11

17 4 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Gnr. 167, bnr. 3 KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gjeld del av gnr. 167, bnr. 3. Endring frå LNF til Byggningar og anlegg ( var byggeområde i kommuneplan ). 12

18 5 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Gnr. 172, bnr. 16, 106 og 232. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gjeld del av gnr. 172, bnr. 16, 106 og 232. Endring frå LNF til Byggningar og anlegg ( var byggeområde i kommuneplan ). 13

19 6 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Gnr. 168, bnr KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gjeld gnr. 168, bnr Endring frå LNF til Naust ( var byggeområde i kommuneplan ). 14

20 7 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Planen er tilpassa vedteken privat reguleringsplan. Idar Tangen. 15

21 8 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. 167/2. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. 167/2. Byggeområde tilhøyrande 167/2 er utvida. ( var byggeområde i kommuneplan ) 16

22 9 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. Løebrekko. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gjeld del av gnr. 168, bnr. 2. Endring frå Friomåde til Byggningar og anlegg ( var byggeområde i kommuneplan ). 17

23 10 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. MULEN. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Retting av feil. Nytt byggområde mellom to eks. byggeområde manglar byggegrense. 18

24 11 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. HESTENESET. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Snuplass i Hesteneset er vorte køyreveg. ( var byggeområde i kommuneplan ) 19

25 12 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Utviding av byggeområde i samsvar med vedteken dispensasjon. ( var byggeområde i kommuneplan ) 20

26 13 KOMMUNEPLAN UTSNITT AV VEDTEKEN PLAN. KOMMUNEPLAN FRAMLEGG TIL ENDRING. Gnr. 168, bnr. 27. Nytt naustområde. ( var byggeområde i kommuneplan ) 21

27 Kvite felt var byggeområde i kommuneplan I kommuneplan , vart dei LNF-område. I Revisjon 2015 er dei igjen bygningar og anlegg.

28 Teiknforklaring til arealdel kommuneplan som vart vedteken 14. mars 2013

29 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FA - G67 15/315 Saksnr Utvalg Type Dato 043/15 Kommunestyret PS Helse Bergen Tenesteavtale 8 - svangerskap, fødsel og barselsomsorg 32T Tenesteavtale 8 m rutiner Tenesteavtale 8 til behandling i kommunestyra og styra i føretaket. rutiner tenestavtale 8 Saksutgreiing SUA - TA 8 med rutiner Saksutgreiing: Bakgrunn Denne tenesteavtalen handlar om samhandling innan svangerskap fødsels- og barselomsorga, og er ein overordna avtale mellom Helse Bergen, Haraldsplass diakonale Sjukehus og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Revisjon av avtalen er er sett i gang av fleire grunnar, ikkje minst etter innspel frå kommunane i Nordhordland. Avtalen gjeld for samhandling på område 5. 8 i Nasjonal rettleiar for lovpålagde avtalar mellom kommunar og føretak, Avtale om jordmortenester; heretter kalla Avtale om samhandling innan svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga: - Korleis tilrådingane i «Et trygt fødetilbud» skal innfriast - Korleis tilrådingane i «Nytt liv og trygg barseltid for familien - retningslinjer for barselomsorga» skal innfriast - Korleis tverrfagleg samarbeid og utveksling av informasjon mellom nivåa skal ivaretakast - Korleis utviklinga av ei desentralisert og differensiert svangerskaps- fødsels- og barselomsorg skal gjennomførast - Samarbeidsarenaer - Følgjetenesta, herunder organisering av beredskap for Følgjeteneste For dei kommunane som har gravide og fødande med reiseveg over 1,5 time til fødeavdeling skal det inngåast særavtalar. Obstetrisk eining skal ta initiativet til å inngå slik særavtale der det er naudsynt.

30 Fedje kommune Vurdering Avtalen er ei vidareføring og forbetring av den tidlegare inngåtte avtalen og utdjuping av rutinar knytt til svangerskap, fødsels og barselsomsorg. Ein svært viktig del for Fedje er særavtalen med tilbodet til dei som har lengre enn 1,5 timereiseveg. Det vart inngått særavtale mellom Fedje og Helse Bergen i mars Det er ført samtalar om revisjon og vidareføring av denne, og det arbeidet er på det næraste avslutta. Avtalen vert vidareført utan vesentlege endringar og innheld framleis det som er eit svært sentral punkt: Utdrag frå dagens særavtale: Folkehelse: Det er avgjerande at alle forhold rundt svangerskap, fødsel og barsel omsorg er godt ivaretatt. Avtalen skal sikra at alle fødande får ein optimal tenestetilbod på alle nivå. Miljø Økonomi : Avtalen har ingen økonomiske konsekvensar Konklusjon Tenesteavtale 8 har blitt utarbeida/revidert med verknad frå fagfolk og Samarbeidsutvalet sluttar seg til den saman med rutiner for gjennomføring. Det er grunn til å gå inn for det arbeidet som er gjort og tilrådinga frå Samarbeidsutvalet. Den lokale særavtalen blir vidareført og sikrar viktige forhold for fødande frå Fedje. Fedje kommune har tidlegare inngått avtale med Austrheim om jordmorteneste, som framleis gjeld Forslag til vedtak: Fedje kommune vedtek

31 Fra: Høgelid, Magne Ståle Sendt: 9. juni :42 Til: HBE, Postmottak kommuner Kopi: Holmedal, Siv; Garnes, Ingrid Johanne; Anne Hildegunn Færøy; Aspevik, Mette; Hans Atle Soldal; Høgelid, Magne Ståle; Ingrid.H.Rabben; Kvalheim, Anne; Linn Kastel; Vestrheim, Eirik Emne: Tenesteavtale 8 m/ rutiner Vedlegg: Tenesteavtale 8 til behandling i kommunestyra og styra i føretaket..doc; rutiner tenestavtale 8.docx; Saksutgreiing SUA - TA 8 med rutiner doc Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskapsfødsels- og barselomsorga Samarbeidssekretariatet(SSE) oversender med dette ny tenesteavtale 8 til alle kommunane i føretaksområdet for vidare oppfølging. Samarbeidsutvala har i sine møter i mai 2015 tilrådd at kommunane vedtar avtalen. Vi ber om at avtalen blir politisk handsama så raskt som råd, fortrinnsvis innan 30 september. Vi oversender også rutinar for samhandling knytt til tenestavtale 8 som er vedtatt av samarbeidsutvala for oppfølging saman med avtalen. Til orientering legg vi også ved saksutgreiinga som vart lagt fram for samarbeidsutvala. Vi ber om at politisk vedtak og signert avtale blir returnert til samarbeidssekretariatet på følgjande adresse: Helse Bergen, Føretakssekretariatet, Postboks 1400, 5021 Bergen. Mvh Magne Høgelid Koordinator SSE /

32 1 Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskapsfødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og kommunane i føretaksområdet i juni 2012 og er revidert i mai Eidfjord kommune er ny part i den reviderte avtalen. 2. Bakgrunn Avtalen byggjer på 2.1. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 (helse- og omsorgstenestelova), kapittel 6 og Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 (spesialisthelsetenestelova) 2-1 e Overordna samarbeidsavtale om samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstenester (1. linje) og spesialisthelsetenesta (2. linje) 2.3. Tenesteavtale 3 og 5 for samarbeid om innlegging i og utskriving frå spesialisthelsetenesta innan somatisk sektor Grunnlagsdokument for samhandling mellom Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sjukehus AS og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet Områdeplan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga i Helse Bergen sitt opptaksområde (2010) 2.6. Eksisterande Tenesteavtale 8 (juni 2012) mellom Helse Bergen og dei 22 kommunane i føretaksområdet 2.7. Spesialisthelsetenestelova, helse- og omsorgstenestelova og pasient- og brukarrettslova med tilhøyrande forskrifter 3. Formål 3.1. Sikre kontinuitet i behandling og oppfølging av gravide, fødande, barselkvinner og det nyfødde barnet 3.2. Sikre at helsetenestene blir ytt på rett nivå og til rett tid 3.3. Forankre samarbeidet mellom likeverdige partar, med den gravide/mor/barn/familien sitt beste i fokus Avklare oppgåvedeling, kompetansebehov og ansvarstilhøve i samarbeidet om enkeltbrukarar/pasientar ved inn- og utskriving frå obstetrisk eining i spesialisthelsetenesta. 3.5 Sikre forsvarleg og kontinuerleg dialog og samhandling mellom og innafor behandlingsnivåa 3.6. Redusere risiko for uønska hendingar 4. Verkeområde Avtalen gjeld for samhandling på område 5. 8 i Nasjonal rettleiar for lovpålagde avtalar mellom kommunar og føretak, Avtale om Tenesteavtale om samhandling innan svangerskaps-; fødsels- og barselomsorg mellom obstetrisk eining ved Voss sjukehus/ Kvinneklinikken i Helse Bergen HF, og kommunane i opptaksområdet - revidert i november 2014

33 2 jordmortenester; heretter kalla Avtale om samhandling innan svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga: 4.1. Korleis tilrådingane i «Et trygt fødetilbud» skal innfriast 4.2. Korleis tilrådingane i «Nytt liv og trygg barseltid for familien - retningslinjer for barselomsorga» skal innfriast 4.3. Korleis tverrfagleg samarbeid og utveksling av informasjon mellom nivåa skal ivaretakast 4.4. Korleis utviklinga av ei desentralisert og differensiert svangerskaps- fødsels- og barselomsorg skal gjennomførast 4.5. Samarbeidsarenaer 4.6. Følgjetenesta, herunder organisering av beredskap for følgjeteneste For dei kommunane som har gravide og fødande med reiseveg over 1,5 time til fødeavdeling skal det inngåast særavtalar. Obstetrisk eining skal ta initiativet til å inngå slik særavtale der det er naudsynt. 5. Omgrepsavklaringar 5.1. Med obstetrisk eining forstår vi føde/barselavdelinga ved Voss sjukehus og Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus 5.2. Med kommunen forstår vi den kommunale jordmor, - helsestasjons- og fastlegetenesta. Dette inkluderer kommunal/interkommunal legevakt og private tenester der kommunen har driftsavtale med slike 5.3. Med varsling forstår vi ein strukturert kommunikasjon (fødselsrapport/epikrise) frå spesialisthelsetenesta til ei på førehand oppgitt kontaktadresse i kommunen (jordmor/fastlege/helsestasjon) 6. Partane sine kontaktpunkt og regulering av tidsrom for kontakt 6.1. Kommunen har ansvar for at obstetrisk eining har oppdaterte oversikter over kontakttelefonar, fortrinnsvis mobiltelefon/direktenummer. Dette gjeld også endringar under ferieavvikling 6.2. Kommunen har ansvar for at obstetrisk eining til ei kvar tid har oppdaterte adresser til dei aktuelle helsestasjonane 6.3. Obstetrisk eining har ansvar for at fastlegar og jordmødrer i kommunane har oppdatert oversikt over dei telefonnummer som skal nyttast både på dag og vakttid ved behov for konsultasjon med lege eller jordmor ved obstetrisk eining 7. Felles rutine/retningslinje og samarbeidsmøte På bakgrunn av denne tenesteavtalen skal det utarbeidast ei felles rutine/retningslinje for samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga mellom obstetrisk eining og kommunane.. Tenesteavtale om samhandling innan svangerskaps-; fødsels- og barselomsorg mellom obstetrisk eining ved Voss sjukehus/ Kvinneklinikken i Helse Bergen HF, og kommunane i opptaksområdet - revidert i november 2014

34 3 Rutina/retningslinja må forankrast i dei overordna samarbeidsutvala, og kan endrast gjennom felles administrative prosessar. Det skal gjennomførast faste samarbeidsmøte mellom obstetrisk eining og kommunane vedrørande rutina/retningslinja to gonger årleg, eller når ein av partane ber om det. Obstetrisk eining har ansvar for innkalling til slike møte. Ved behov kan partane avtale andre typer samarbeids-/informasjonsmøter. 8. Handtering av usemje/avvik, tvisteløysing, herunder misleghald 8.1. Vedr uønska hendingar: Det vert vist til retningslinje for avvik i overordna samarbeidsavtale: I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og eventuelle særavtalar skal denne avtalen ha forrang 8.3. Usemje og tvist skal løysast i tråd med overordna samarbeidsavtale 8.4. Konsekvensen av eventuelle avtalebrot er regulert i overordna samarbeidsavtale 9. Varigheit, revisjon og oppseiing 9.1. Avtalepartane pliktar å gjera avtaleverket kjent for eigne tilsette, samt sikra etterleving av avtalen i eigen organisasjon 9.2. Avtalen trer i kraft frå og gjeld til ein av partane seier opp avtalen, med eitt års oppseiingsfrist, jfr. Helse- og omsorgstenestelova prg. 6-5, andre lekk 9.3. Partane er samde om å gå gjennom avtalen innan desember kvart år med sikte på å avdekke behov for eventuelle oppdateringar; første gong desember Kvar av partane kan krevja avtalen revidert dersom vesentlege føresetnader for avtalen vert endra Dato: Dato:.. Sign. kommune Sign. Helse Bergen HF Tenesteavtale om samhandling innan svangerskaps-; fødsels- og barselomsorg mellom obstetrisk eining ved Voss sjukehus/ Kvinneklinikken i Helse Bergen HF, og kommunane i opptaksområdet - revidert i november 2014

35 Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune. Rutinen er tufta på Tenesteavtale 8 og utdjupar denne. 1. Rutinar for samhandling i svangerskapsomsorga 1.1. Helsekortet for gravide er det viktigaste samhandlingsdokumentet og har status som innleggingsskriv. Det er naudsynt at begge partar tar ansvar for at det til ei kvar tid er korrekt utfylt og oppdatert 1.2. Kommunane skal ha eit tilbod til alle gravide om oppfølging hos fastlege/jordmor i svangerskapet i tråd med Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg. Gravide skal ha ei reell valgmuligheit om oppfølging hos fastlege og/eller jordmor 1.3. Kommunen har ansvar for at alle gravide får tilbod om livsstilsamtale med jordmor eller fastlege, etter gjeldande faglege retningslinjer 1.4. Kommunen har ansvar for at alle helsestasjonar får oppdatert kompetanse innan ammestart og er godkjente som «ammekyndig helsestasjon» 1.5. Den kommunale helse- og omsorgstenesta (heretter; kommunehelsetenesta) og sjukehuset skal samarbeide om sårbare familiar med tanke på psykiske problem, stressande livssituasjonar, rusmisbruk eller andre tilhøve som kan virke inn på svangerskaps, fødsel- og barseltid 1.6. Eventuell individuell plan skal vera forankra i kommunen med spesialisthelsetenesta som ressurs 1.7. Obstetrisk eining skal legge til rette for at gravide som vert tilviste til spesialisthelsetenesta får ei koordinert og heilskapleg oppfølging 1.8. Obstetrisk eining skal tilby gravide som ynskjer det; omvising i fødeavdelinga; anten ved at den gravide/paret besøkjer sjukehuset eller ved å tilby nettbasert informasjon på sjukehuset sine heimesider 2. Rutinar for samhandling ved innlegging 2.1. Obstetrisk eining har ansvar for at oppdatert web-basert metodebok er tilgjengeleg for kommunehelsetenesta 2.2. Jordmor i kommunehelsetenesta/innleggande lege kan ringe (KK) eller (Voss) ved behov for rådgjeving/kontakt med obstetrisk eining 2.3. Innleggande lege skal kunne konferere med sjukehusets bakvakt per telefon før innlegging for øyeblikkeleg hjelp, for å drøfte ei 1

36 best mulig oppfølging av pasienten. Endeleg avgjerd av om innlegging er nødvendig vert tatt av innleggande lege 2.4. Fødande tek sjølv direkte kontakt med obstetrisk eining ved teikn på at fødsel er i gang, via innleggingstelefonen for fødande: (KK), (Voss). Den gravide/fødande skal vera orientert om å ta med seg helsekort for gravide samt aktuelle blodprøvesvar og brev. Kommunehelsetenesta har ansvaret for å orientere kvinna om dette Informasjon som skal følgje den gravide/fødande ved innkomst til sjukehus er fullstendig utfylt helsekort for gravide, svar frå blodtyping etc., og dette skal dokumenterast i elektronisk journalsystem 2.6. Dersom pasienten har behov for ambulanse til sjukehuset, skal slik transport bli rekvirert av jordmor/lege i sjukehuset etter at kvinna har vendt seg direkte dit, eller av jordmor i kommunen/ fastlege/innleggande lege/legevakt 3. Rutinar for samhandling når gravide/mor og barn er innlagt i sjukehus 3.1. Det skal varslast om fødsel så snart som mogeleg etter barnet er fødd, ved at obstetrisk eining sender første versjon av Fødselsrapport per A-post til den aktuelle helsestasjonen Sjukehuset har ansvar for å vurdere mor/barn/familien sine behov for kommunale helse- og omsorgstenester etter utskriving 3.3. Sjukehuset skal i samråd med mor og/eller etter interne rutinar ivareta kontakten mot pårørande under opphaldet 3.4. All kontakt mellom sjukehuset og kommunehelsetenesta skal dokumenterast i elektronisk journal. Ved telefonisk kontakt skal nøyaktig klokkeslett og fullt namn på den ein har snakka med skrivast ned 3.5. For å avklare evt oppfølgingsbehov utover standard (til dømes der kvinna treng hjelp i heimen) kan det avtalast vurderingsbesøk/samarbeidsmøte. Dette skal skje i samråd med pasienten. Kommunen kan ikkje krevje søknad frå pasient for å etablere naudsynte helsetenester i ein overgangsperiode etter eit sjukehusopphald. Ved ynskje frå pasient, og der det kan vera aktuelt med langvarige nye tenester, skal spesialisthelsetenesta likevel hjelpe med å sende skriftleg søknad om tenester 4. Rutinar for samhandling ved utskriving frå spesialisthelsetenesta 4.1. Sjukehuset har ansvar for å vurdere når mor/barn er utskrivingsklare. Vilkår for at ein pasient er utskrivingsklar går fram av Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 9 der det står: «En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i 2

37 spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være avklart b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert» Etter fødsel vil det som hovudregel vera jordmor ved sjukehuset som foretar vurderinga av om mor og barn er utskrivingsklar. Ved komplikasjonar og/eller usemje mellom sjukehus og kommune skal behandlings-ansvarleg lege ha vurdert at vilkåra i forskrifta er oppfylt Fødselsrapport og eventuell epikrise skal følge pasienten ved utskriving. Når mor og barn blir utskrivne frå obstetrisk eining blir det sendt fullstendig utfylt Fødselsrapport/epikrise til kvinna si fastlege og jordmor, og i tillegg til tilvisande/ innleggande lege der denne er ein annan enn kvinna si fastlege. Kvinna får med seg ein papirkopi av Fødselsrapporten Oppfølging etter utskriving: Mor/barn får oppfølging av jordmor i kommunen etter heimkomst der dette tilbodet er etablert, i tråd med dei nye retningslinjene for barselomsorga Ved planlagt utreise innan 48 timar får mor/barn oppfølging ved barselpoliklinikken ved obstetrisk eining fram til 5. dag post partum Alle utskrivne barselkvinner kan ved behov som gjeld seg sjølv eller barnet, og som er knytt til fødsel/barseltid, vende seg til obstetrisk eining etter heimkomst, fram til fem dagar post partum Obstetrisk eining har ansvar for å sørgje for at Nyfødtscreening blir gjort av dei borna der foreldra samtykker til dette tilbodet. Det kan gjerast særskilt avtale med kommunejordmor om prøvetaking Mor/foreldre får utdelt skriftleg kontaktinformasjon ved utreise 4.5. For mødrer/barn/familiar med oppfølgingsbehov utover standard tilbod, varslar jordmor ved obstetrisk eining helsestasjonen ved å ringe til jordmor/helsesøster som har oppfølgingsansvar 4.6. Kvinna får oppgitt eit døgnbemanna telefonnummer til obstetrisk eining. Dette kan ho nytta ved behov inntil oppfølginga frå obstetrisk eining (barselpoliklinikk) er avslutta 3

38 4.7. Mødrer og barn som treng helsetenester frå sjukehuset eller kommunen etter heimefødsel har same rettigheiter til dette som alle andre. KK tar initiativ ovafor aktuelle jordmødrer til å lage avtale om heimefødsel For barn som har eit vekttap på 10 % eller meir gjeld følgjande: Sjukehuset avtaler den vidare oppfølging av barnet med mor Ved utreise skal det utarbeidast ein kortfatta, skriftleg ammeplan som følgjer mor Sjukehuset kan avtale med helsestasjonen på vegne av mor dersom ein finn det naudsynt 4.9. Fødselsrapporten skal sendast elektronisk ved utskriving og/eller sendast med pasienten. Ved sjukdomstilstandar hos mor og/eller barn skal det leggjast ein plan for vidare medisinsk oppfølging hos fastlege eller i spesialisthelsetenesta. Fødselsrapporten som skal ligge føre ved utskriving av mor og barn med normale/ukompliserte forløp skal som minimum innehalde: Dato for fødselen, type fødsel, barnets kjønn og fødselsvekt Opplysning som stadfester at mor og barn sin tilstand er normal/ukomplisert Opplysning om korleis den nyfødde blir ernært Opplysning om eventuelle vaksinasjonar, medikament og vitamintilskot 4.8. Praktiske tilhøve som skal avklarast før utskriving der mor og/eller barn har spesielle hjelpebehov: Sjukehus og kommune må saman med mor/foreldre sikre at tilfredsstillande hjelpemiddel kjem på plass. Hovudansvaret for å sørgje for at pasienten får adekvate hjelpemiddel ligg til kommunen, men det føreset at hjelpebehovet er korrekt kommunisert mellom nivåa Mor/barn som vert utskrivne til heimen med spesialisert behandling, og med behov for medisinsk utstyr (behandlingshjelpemiddel), får dette dekka av spesialisthelsetenesta. Tilhøyrande forbruksmateriell er inkludert Utstyr og forbruksmateriell for perioden frå utskriving og fram til det kan forventast at dette kan skaffast på heimstaden må følgje med ved utskriving Ved eventuell medikasjon/ernæringsbehandling skal nye reseptar følgje mor/barn. Dosert medisin og eventuelle næringsmiddel for perioden frå utskriving og til det kan forventast at dette kan skaffast på heimstadet må følgje pasienten dersom det er behov for det Nye medikament og næringsmiddel som krev individuell refusjon frå HELFO skal være søkt om frå sjukehuset Ved bruk av elektronisk resept skal den legen som sist endra pasienten sin medikasjon ha ansvar for å oppdatere pasienten si medikamentliste og elektroniske reseptar, og 4

39 trekke tilbake ikkje-aktive reseptar (sjukehuslege ved utskriving, elles fastlegen) 4.9. Kommunen sitt ansvar etter avslutta barseloppfølging i spesialisthelsetenesta Kommunen har rutinar for oppfølging av mor/familien og det nyfødde barnet Kommunen tilbyr mor/barn oppfølging av jordmor i første veke etter heimkomst om mogeleg Kommunen har prosedyre for oppdaging og oppfølging av barn som får gulsott Kommunen har prosedyre for oppdaging og oppfølging av nyfødde med vekttap meir enn 10 % Kommunen tilbyr snarleg vektkontroll når dette er tilrådd frå sjukehuset, eller når foreldra ynskjer det Kommunen har rutinar for oppfølging av amming/ernæring og vekt inntil mors mjølkeproduksjon er stabil, og barnet viser tilfredsstillande vektauke, og kan gi kyndig ammevegleiing ved komplikasjonar som oppstår under ammeperioden Kommunen tilbyr heimebesøk eller time i helsestasjonen 7-10 dagar etter fødsel Ved barselrelatert sjukdom og/eller uføresette problem hos mor/barn frå og med 6. dag etter fødselen kontaktar kvinna fastlege eller kommunal legevakt. Der kommunal barselomsorg ved jordmor er etablert kan kvinna også kontakte denne 5. Rutinar for samhandling om vaksinasjon av nyfødde og barselkvinner 5.1. Kommunen er ansvarleg for å gje tilbod om BCG-vaksinasjon til aktuelle born etter gjeldande retningsliner frå Folkehelseinstituttet 5.2. Når mor er hepatitt B antigen positiv (HBsAg-positiv, evt HBeAg-positiv), har sjukehuset ansvar for at profylakse (spesifikt immunglobulin) og 1. dose hepatitt B-vaksine vert gitt til den nyfødde, jfr interne rutiner i sjukehuset 5.3. Sjukehuset sørgjer for at melding med dose/batch nr. både for immunglobulin og hepatitt B blir ført på Fødselsrapport som går til helsestasjonen jfr. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysningar i Nasjonalt vaksinasjonsregister - SYSVAK registerforskrift av 20. juni 2003, 2-1, Helsestasjonen held fram med vaksinering med hepatitt-b i tråd med tilrådd vaksinasjons-regime, jfr. retningsliner frå Folkehelseinstituttet 5.5. Der mor er hepatitt B antigen negativ, men andre tilhøve tilseier auka smitterisiko er kommunen ansvarleg for å tilby første dose hepatitt B-vaksine og å setja påfølgande dosar, i tråd med tilrådd vaksinasjonsregime 5

40 5.6. Når mor er HIV positiv har sjukehuset ansvar for å gje både skriftleg (etter samtykke frå mor) og/eller munnleg beskjed om mor sin hiv status, og kommunen har ansvar for å gje tilpassa oppfølging i tråd med Folkehelseinstituttet sine retningsliner når det gjeld amming og vaksinasjon 5.7. Rubellavaksine til kvinner med usikker immunitet: I tråd med dei nye retningslinjene for barselomsorga skal mødrer som under svangerskapet er påvist å mangle antistoff mot raude hundar (rubella), verta tilbydd ein dose rubellavaksine i form av MMR-vaksine etter fødselen; før utskriving frå obstetrisk eining Ved usikker vaksinasjonsstatus hos unge mødrer som er oppvaksne i ikkje-vestlege land er det tilrådd å tilby rubellavaksinasjon. Sjukehuset har ansvar for dette. 6. Rutinar for samhandling ved poliklinisk konsultasjon/ dagbehandling 6.1. Sjukehuset må gjera ei vurdering av kva som er aktuell instans for vidare oppfølging av pasienten (jordmor, fastlege, avtalespesialist, sjukehuset) 6.2. Ved behov må det avtalast oppfølging. Slik oppfølging blir gjerne avtala same dag som kvinna reiser heim, og kontakt til den aktuelle instans må då skje per telefon og/eller ved elektronisk melding i Norsk helsenett der dette er etablert praksis, og dokumenterast i helsekort for gravide 6.3. Notat frå poliklinisk konsultasjon skal sendast jordmor, fastlege og evt. tilvisande lege, snarast mogeleg. Der det er behov for snarleg kommunal oppfølging skal poliklinisk notat oversendast konsultasjonsdagen. Dette gjeld alle risikosvangerskap og ved komplikasjonar etter fødslar. Oppfølging kan også avtalast per telefon, Jfr pkt 8.6 i Tenesteavtale 3: Rutinen er vedtatt av dei fire samarbeidsutvala og gjeld frå xxx Rutinen kan endrast i samsvar med retningslinene for dette i Tenesteavtale 8. Papirutskrift er berre gyldig på utskriftstidspunktet. 6

41 Sak til samarbeidsutvalet Går til: Medlemane Utval: Samarbeidsutvalet Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: SSE Revisjon av Tenesteavtale 8 om samhandling innan svangerskapsfødsels- og barselomsorga i Helse Bergen sitt opptaksområde. Saksnummer Forslag til vedtak: Samarbeidsutvalet tilrår at partane sluttar seg til den reviderte avtalen om samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga. Samarbeidsutvalet vedtar vedlagt rutine for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga. Bakgrunn: Samarbeidsutvala innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde vedtok i desember 2013 å starte opp ein prosess med sikte på å utarbeide ny tenesteavtale 8 med tilhøyrande rutine, både på bakgrunn av ønskje frå kommunar i Nordhordland om å gjere tenestavtalen meir overordna og ut frå at det er komme ein ny nasjonal retteleiar IS 2057 «Nytt liv og trygg barseltid for familien». Det vart vedteke å setje ned ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide utkast til ny tenesteavtale for styre- og kommunestyrehandsaming, og med ei tilhøyrande retningsline som inneheld nødvendige faglege rutinar. Avtalen og rutinane skulle så langt mogleg byggje på eksisterande tenesteavtale, med naudsynte justeringar og tilføyingar på bakgrunn av ny nasjonal rettleiar. Mandat: Arbeidsgruppa skal leggje til grunn og byggje på: - Eksisterande overordna samarbeidsavtale. - Felles grunnlagsdokument. - Erfaringane frå samarbeidet på fagområdet i gjeldande avtaleperiode. - Evt. endra føringar i lovverk, forskrifter, rettleiarar og andre styrande dokument. Arbeidsgruppa må i sitt arbeid ta omsyn til signal frå styresmaktene når det gjeld prioritering og avtaleinnhald. - At det er eit krav i nasjonal rettleiar at avtalane skal vera forpliktande for partane. - Semje om at ein i alt arbeidet med avtaleverket skal ha pasienten og det gode pasientforløpet i fokus. Både avtalar, faglege retningsliner og samarbeid på andre område skal ha som hovudfokus å medverke til gode forløp. Med gode forløp meiner ein forløp som både er i samsvar med pasienten sitt behov, som kan medverke til heilskaplege tenestetilbod og som vert levert på en samfunnsmessig god måte. 1

42 - 1 At det i arbeidet er spesielt viktig å skape semje om kva oppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og ei felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre. Avklaringar som blir gjort på fagområdet skal svare på krav i nasjonal rettleiar. Oppgåver for arbeidsgruppa: - Den nye tenesteavtalen skal skildra kva oppgåver partane har ansvar for, og i si utforming vera eigna for handsaming i føretaksstyre og kommunestyre. - Retningslina skal avklare nærare detaljer omkring korleis oppgåvene skal løysast, og skal handsamast i samarbeidsutvala. - Ta stilling til om det er føringar i ny nasjonal rettleiar som gjer det naudsynt med endringar i føringane i gjeldande tenesteavtale. - Avklare om det evt. er erfaringar frå samarbeidet på fagområdet i gjeldande avtaleperiode som kan gjere det tilrådeleg å endre på innhaldet i ny tenesteavtale eller retningsline i forhold til dagens tenesteavtale. Dersom ein finn at det er tilrådeleg å gjere slike endringar skal det gjerast greie for vurderingane bak i eit høyringsbrev og gjennomførast ei formell høyring hjå partane, før tenesteavtalen og retningslina går til handsaming i styrande organ. - Dersom det er semje i arbeidsgruppa om ikkje å gjere endringar i dagens føringar og rutinar på bakgrunn av erfaringar frå området eller føringar i ny nasjonal rettleiar skal arbeidsgruppa gjere ein redigeringsjobb, der ein skil innhaldet i dagens tenestavtale i to deler, dvs. i ein tenesteavtale og ei medhøyrande retningsline. I så fall er det ikkje naudsynt med nokon høyringsrunde til partane. Arbeidsgruppa: Samarbeidsutvala vedtok at arbeidsgruppa skulle setjast saman av maksimalt 3 representantar frå Helse Bergen, og sekretariatsressurs frå SSE, samt brukarrepresentant frå Helse Bergen sitt brukarutval. Leiarane i samarbeidsutvala melde inn kommunale representantar. Britt Eide, SSE/leiar Frå kommunane/samarbeidsutvala: Rolf Martin Tande, Nordhordland Aud Ringø Nødttvedt, Voss Wenche Førde; Bergensregionen Margaret Torbjørnsen, Bergen Bent Folkvord, Bergen Nina Brynjelsen, brukarutvalet Bente Langeland, Helse Bergen (KK) Elham Baghestan, Helse Bergen (KK) Kari Øvstedal, Helse Bergen Voss sjukehus) Kari Aarø, FTV Dnj Prosess: Arbeidsgruppa har hatt 4 møter, samt ein del korrespondanse per epost. Arbeidet har tatt utgangspunkt i dei eksisterande samarbeidsavtalane, i dei nye retningslinene for barselomsorga, og i erfaringane frå samarbeidet på fagområdet i gjeldande avtaleperiode. Arbeidsgruppa var samd om at den eksisterande avtalen i all hovudsak har verka slik den skulle: Avklare ansvarsforholda i samhandlinga mellom sjukehus og kommunar innan 2

Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune.

Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune. Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune. Rutinen er tufta på Tenesteavtale 8 og utdjupar denne. 1.

Detaljer

Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga

Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga 1 Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga Partar Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og dei 22 kommunane i føretaksområdet. Bakgrunn Avtalen byggjer på 2.1. Lov

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Arealdel kommuneplan for Fedje kommune Revisjon 2015 Planskildring. Framlegg juli 2015

Arealdel kommuneplan for Fedje kommune Revisjon 2015 Planskildring. Framlegg juli 2015 Arealdel kommuneplan for Fedje kommune Revisjon 2015 Planskildring Framlegg juli 2015 ØT Bakgrunn for revisjon av plankart Kommunestyret gjorde den 14. mars 2013 som sak 013/13 vedtak om kommuneplan for

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande

Tenesteavtale 8. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Tenesteavtale 8 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Innhald 1 Partar... 3 2 Formål og virkeområde... 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre 1. TENESTEAVTALE 1 2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre a. Partar i avtalen Avtalen gjeld mellom

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:00 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Tone Ratcliffe Per Opsahl

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Tenesteavtale 2 Partar Bakgrunn Føremål

Tenesteavtale 2 Partar Bakgrunn Føremål Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar

Detaljer

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet 2,01%, thetaq- Io 3c.)C ptte SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog Eidfjordkommune. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1249 Løpenr.: 10927/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Sakshandsamar: Sissel Jacobsen Bitustøyl Felles jordmorteneste i Vest-Telemark

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Korleis går det no eigentleg?

Korleis går det no eigentleg? Korleis går det no eigentleg? Med utgongspunkt i samhandlingsavtale: Tilvising, innlegging og utskriving. Sist revidert 2016. Ny revidering 2019? Inghild Mowatt og Elin Sørbotten Våre pasientar! Oppgåve

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Kommunestyret HHB 018/15 Ungdomsrådet 02.06.2015 HHB 017/15 Råd for seniorar og menneske med 02.06.2015 HHB nedsett funksjonsevne 035/15 Utval for plan og miljø

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-1/159, FA-L42 18/2335 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR - 1/159 - Søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.03.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 23.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i fleirbrukshallen Møtetid: 18:15-19:30 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 17.03.2004 Tid: 15.00 19.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde 1. Bakgrunn Avtala er utarbeidd på bakgrunn av føringar gitt i: Nasjonal rammeavtale

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE 18.06.2013 Helge Andre Njåstad Arkivsaknr. 13/498 Arkiv: FE-140 Kommuneplanen for Austevoll 18.06.2013 KOMMUNESTYRE Handsaming i møtet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 24.01.2012 004/12 ANSA Kommunestyret 07.02.2012 005/12 ANSA Avgjerd av: Saksansv.: Anne Sofie Sandvik

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 07.02.2018 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13.30 kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldast til Marie Koksvik Thorsen

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer