Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2011 kl Sted: Helse Sør-Øst RHF Møtesenter Grev Wedels plass Fra Brukerutvalget Alf Magne Bårdslett (leder), Geir Bornkessel (nestleder), Torkel Bache, Eric L. Johanssen (til 12.30), Jørgen Løvdal, Bjørn Moen, Signe Marie Stray Ryssdal, Ellen Strande, Kent Lundby, Kjell Jensen, Tove M. Larsen Fra Helse Sør-Øst RHF Peder Olsen, styreleder i helseforetak Martha Østbye, spesialrådgiver Torstein Pålsrud, plansjef sak Ingrid Risland, fung. direktør kvalitet og fagområde sak Stig Grydeland, direktør eksterne helsetjenester Forfall: Referent: Anne Mari Romuld Hansen Martha Østbye Sak nr Sak/merknad Referat brukerutvalgets møte 15. og 16. november 2011 Referat godkjent Referat arbeidsutvalgets møte 29. november 2011 Referat tatt til orientering AD s time v/ Peder Olsen Peder gjennomgikk ledelsesrapport pr november med vekt på ventetider, fristbrudd og økonomisk resultat, jf vedlegg. Videre var det dialog om de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen. Brukerutvalget ga uttrykk for bekymring for at ordningen med kommunal medfinansiering skal føre til at pasienter ikke får tilbud de har behov for. Peder informerte om at helseforetakene i sin planlegging av kapasitet tar høyde for at kommunene ikke enda har bygget opp sine tilbud i samsvar med nye føringer. Det forventes at kommunene i løpet av året i større grad etablerer egne tilbud. Helseforetakene har tett dialog med kommunene og forbereder å ta ned kapasitet etter som kommunene bygger opp sine tilbud. Peder sin presentasjo n. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Videre ble de nasjonale forutsetningene for vekst i helsetjenesten for 2012 diskutert. Det lagt opp til 1,1 % vekst totalt hvorav 0,3 % vil skje i sykehusene og 0,8 % i kommunene. Peder viste også til styresaken om innspill i forbindelse med Årlig Melding om Statsbudsjett for (link til styresaker 20. desember) Peder refererte videre kort om mulighetsstudien for utbygging av sykehus i Buskerud og om ansettelse av ny direktør ved OUS HF. Oppsummering Brukerutvalget tok redegjørelsen til orientering Saker til orientering, oppfølgingssaker, innkommet post, konferanser, invitasjoner Henvendelse fra FFO Oppland om kreftbehandling i Oppland m/forslag til svar fra AU. BU ga sin tilslutning til forslaget til svar. Pasientutsatt fristbrudd oppfølging sak m/forslag til brev fra Eric Johanssen. BU ga sin tilslutning til at det rettes henvendelse fra BU til HSØ RHF i saken med forslag om at vurderingsenheten får større ansvar ved fristbrudd. Jf vedlegg. Rutiner ved ansettelser v/bjørn Moen. BU tok den skriftlige informasjonen om føringer fra HSØ RHF til helseforetakene til orientering Styrets årsplan, brukerutvalgets års- og møteplan. Oversikt over saker behandlet i 2011 Arbeidsutvalget står ovenfor krevende prioriteringer av saker til behandling. Oppsummering Brukerutvalget tok oversiktene til orientering Deltagelser og erfaringsutveksling. Utgikk Hovedprosesser i Helse Sør-Øst RHF Innledninger ved Torstein Pålsrud og Geir Bornkessel Oppdrag og bestillerdokument (ODB) for 2012 Årlig melding for 2011 Innspill statsbudsjett 2013 (jf styresak) Rullering strategisk plan ( Hovedgrep ) Torstein sin presentasjo n Det er viktig at brukerutvalget har eierforhold til disse prosessene som er det regionale helseforetakets viktigste styringsdokument. Oppdrag og bestilledokumentet til helseforetak og private ideelle sykehus 2012 Enighet om nærmere dialog med Torstein i arbeidsutvalgsmøtet, 3. januar For 2013 ønskes at brukerutvalget kommer tidligere inn i prosessen. Enighet om at ved at det settes opp som sak i brukerutvalgsmøtet i oktober Det savnes tilstrekkelige føringer om pasient- og pårørende opplæring brukermedvirkning oppfølging av de regionale planene, eventuelt andre måter å følge opp dette på dersom det ikke inngår i ODB. Side 2 av 4

3 Dialog om prinsipp for målformuleringer i ODB for ventetider, sykehusinfeksjoner og timeavtale ved bekreftelse på mottatt henvisning. Situasjonen er at enkelte helseforetak er nær måloppnåelse, mens andre har behov for å sette realistiske delmål for 2012 for på sikt å nå de langsiktige målene. Måloppnåelse ved de enkelte helseforetak følges gjennom løpene rapportering, risikovurderinger oppfølgingsmøter og eventuelt gjennom foretaksmøter. Årlig melding Torstein orienterte om møte med helseforetakene om årlig melding og signal om forventning om brukermedvirkning i arbeidet i de enkelte helseforetak. Arbeidsutvalget deltar i utforming av hovedkapitlet i årlig melding, og lager utkast til brukeutvalgets egen uttalelse. Innspill statsbudsjett 2013 Brukerutvalget sluttet seg til prioriteringene som følger av styresaken. Rullering strategisk plan hovedgrep Innspill sendes Kjell innen 28. desember og diskuteres i AU 3. januar. AU lager utkast som kan diskuteres i brukerutvalgets møte 18. januar. Grunnlag er bl.a. innspill sendt HSØ RHF tidligere. Dette er formidlet de saksansvarlige Temasak - Rullering strategisk fokus samhandling/nasjonal helse- og omsorgsplan Innledning v/ingrid Risland - jf vedlagte presentasjon. Ingrid sitt innlegg Innledning til diskusjon v/kjell Jensen I novembermøtet i BU ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal følge med og gi innspill til Helse Sør-Øst RHF sitt arbeid med samhandlingsreformen. Denne gruppen har vært opptatt av: Brukerutvalgets rolle mht å følge med at utviklingen i reformen går i riktig retning for pasientene og formidle dette til Helse Sør-Øst RHF. Bekymring for at terskelen for innleggelse i sykehus blir for høy. Ønske om raskere vurdering og behandlingsstart. Helhetlige IKT-systemer som gjør det mulig å kommunisere på tvers. Kompetanseoverføring. Dialog om: Utskrivningsklare pasienter. Avtalene er nå juridisk bindende og det etableres klare prosedyrer mellom HF og kommuner om melding av utskrivningsklare pasienter. Kommunene skal gi tilbakemelding om når de er klare til å motta pasientene og sykehuset kan ikke skrive ut før kommunen ikke har meldt tilbake. Brukerutvalget uttrykte bekymringer for at kommunene ikke er i stand til/ikke prioriterer å bygge ut tilbud, og at de melder at de kan ta imot pasienter de ikke har tilbud til. Det ble uttrykt særlig bekymring for de eldre pasientene. Brukermedvirkning i avtalearbeidet. Helse Sør-Øst RHF har lagt til rette for opplæring av brukerrepresentanter i kommunale råd ved at MBO-kursene er åpne for alle brukerrepresentanter og ved å gi Side 3 av 4

4 tilskudd til FFO/SAFO samarbeidet for å lage kurs for brukerrepresentanter i avtalearbeidet. Torkel er prosjektleder for FFO/SAFO samarbeidet. Oppgavefordeling brukerutvalg i RHF og i HF. Spørsmål iom IKT hører hjemme i RHF ets brukerutvalg. Oppfølginger av bl.a. utskrivningsklare pasienter må skje i HF ene. Forslag om å sette av 15 minutter til samhandling i hvert BU møte. Oppsummering Brukerutvalget berømmet arbeidsgruppa sitt diskusjonsgrunnlag. Arbeidsgruppa fortsetter sitt arbeid Høring ortopedi, revmakirurgi og revmatologi Høringsfrist utsatt forslag høringsuttalelse kommer opp i BU 18. januar Henvendelse til legemiddelinnkjøpssamarbeidet Skriftlig informasjon fra HSØ RHF i saken og eventuelt brev til legemiddelsamarbeidet tas opp i AU 3. januar Tema for møte med brukerorganisasjoner i mars. AU har foreslått Brukermedvirkningen og den nye brukerrollen i lys av samhandlingsreformen som tema for konferansen med brukerorganisasjonene. Det har også vært signalisert behov for tettere kontakt mellom brukerrepresentanter i fagråd og brukerutvalget. Oppsummering Det arrangeres to konferanser, en for organisasjonene med brukermedvirkning og den nye brukerrollen som tema og en med brukerrepresentanter i fagrådene Kjøp av helsetjenester kort orientering om undersøkelse v/stig Grydeland Konsulentfirmaet KPMG har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en spørreundersøkelse og intervjuet sentrale personer, bl.a. leder i brukerutvalget, om Helse Sør-Øst RHF sitt arbeid med avtaler med de private leverandørene av helsetjenester. Stig ga uttrykk for at brukernes meninger er av betydning for videre håndtering og at han ønsker å komme tilbake til BU i januar om temasak om forholdet privat og offentlig helsetjeneste i forbindelse med rullering av strategisk plan. Rapporten blir offentlig i løpet av kort tid, og legges på nett. Oppsummering Brukerutvalget tok redegjørelsen til orientering Evaluering av møtet Utgikk Eventuelt Bjørn ba om at brukerutvalget diskuterer hvordan brukernes stemme kan komme tydeligere frem i mediedebatten, enighet om å lage en mediestrategi. Torkel etterspurte felles presentasjon til brukerutvalgets deltagelser i AD s møter med helseforetakene i Side 4 av 4

5 Ledelsesrapport 2011 November Ledelsesrapport - november 1

6 Oppsummering Aktivitet og styringsparametere (1) Det negative budsjettavviket hva gjelder DRG-poeng knyttet til Sørge for -ansvaret for døgn, dag og poliklinikk er per november DRG-poeng. Dette utgjør -0,7 prosent, det samme som per oktober. Aktiviteten hittil i år er 0,6 prosent bedre enn samme periode i Negativt budsjettavvik målt i antall DRG-poeng kan til en viss grad knyttes til færre døgnopphold enn periodisert budsjett hittil. Rapportert årsestimat indikerer at foretaksgruppen vil ligge 0,4 prosent under budsjett, dette utgjør DRG-poeng. I forhold til årsestimat avgitt forrige måned er det gjort marginale endringer ved helseforetakene, med unntak av Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF, som alle har justert ned sitt årsestimat. Inkludert dyre biologiske legemidler viser avgitt årsestimat en aktivitet 0,5 prosent under budsjett. Helse Sør-Øst RHF har også stilt spørsmål ved de ambisiøse målsetningene for aktiviteten for desember overfor Sykehuset Østfold HF, som har foretatt en liten nedjustering av sitt årsestimat. Ledelsesrapport - november 2

7 Oppsummering Aktivitet og styringsparametere (2) Aktivitetsutviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er tilfredsstillende og over budsjettmålene hittil. For psykisk helsevern voksne (VOP) og barn og ungdom (BUP) er samlet aktivitet nær budsjettmålene hittil. Den polikliniske aktiviteten er 5,0 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2010 for VOP og 4,4 prosent høyere for BUP. Årsestimatene innenfor disse områdene indikerer samlet sett en aktivitet i henhold til budsjett, med en vridning fra døgn- og dagbehandling til poliklinisk behandling. Andel fristbrudd totalt er på 5,0 prosent i november mot 7,0 prosent i oktober. Andel fristbrudd i november er det lavest registrerte nivået hittil i Ved Akershus universitetssykehus HF som i 2011 har hatt en høy andel fristbrudd er det registrert en nedgang fra 45 prosent i august til 17 prosent i november innen somatikk, men foretaket bidrar fremdeles betydelig til den høye andelen fristbrudd for foretaksgruppen. Foreløpige ventetidstall fra NPR viser ytterligere nedgang i ventetid på alle tjenesteområder i november. Særlig gjelder nedgangen ventetid for rettighetspasienter. Størst er nedgangen innen TSB. Ledelsesrapport - november 3

8 Oppsummering Bemanning Også i november måned er reduksjonen i antall månedsverk større enn reduksjonen i det periodiserte budsjettet for måneden. Det er et negativt budsjettavvik på månedsverk i november, redusert fra i september og i oktober. Reduksjon i budsjettavvik er i all hovedsak ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Per november er gjennomsnittlig antall månedsverk mot et budsjett på , differansen utgjør 882 månedsverk, tilsvarende 1,6 prosent. Det er fortsatt Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF som i hovedsak genererer det negative avviket. Gjennomsnittlig antall månedsverk ligger 747 månedsverk over samme periode i fjor, noe som tilsvarer 1,3 prosent. Ledelsesrapport - november 4

9 Oppsummering Økonomi (1) Samlet har foretaksgruppen per november et negativt budsjettavvik på 630 millioner kroner, dette er en forverring på 23 millioner kroner fra oktober. Foretakene i hovedstadsområdet har et negativt budsjettavvik på 769 millioner kroner. Positive avvik ved andre foretak i gruppen reduserer det negative budsjettavviket for foretaksgruppen til 630 millioner kroner. Årsestimatet for foretaksgruppen er negativt med 859 millioner kroner. Dette er en forbedring på 34 millioner kroner fra oktober, se detaljer i egen tabell på side 27. Årsestimatene avgitt per november synes å være noe konservative. Oslo universitetssykehus HF har opprettholdt sitt årsestimat avgitt til sitt styre i møte med et underskudd på 850 millioner kroner, som gir et negativt avvik mot budsjett på 450 millioner kroner. Foretaket vurderer at dette er et noe forsiktig estimat. Ledelsesrapport - november 5

10 Oppsummering Økonomi (2) Likviditetsprognosen per november viser en god likviditetssituasjon ved utgangen av året, tilsvarende tilgjengelig likviditet på om lag millioner kroner. Den positive utvikling fra foregående periode skyldes flere forhold: Det er estimert ytterligere investeringsforsinkelser Positiv effekt fra avregning av ISF 2010 og foreløpig avregning 2011 Positiv effekt fra endringer i arbeidskapital Reduksjon i premieestimater for året medfører en positiv likviditetseffekt Økt salg og gaver utover prognosen for oktober Ledelsesrapport - november 6

11 Oslo universitetssykehus HF Foretaket har per november et negativt budsjettavvik på ca 361 millioner kroner (dette avviket inkluderer fortsatt nedskriving av prosjekt Klinisk arbeidsflate på til sammen 125 millioner kroner). Dette er tilnærmet uendret i forhold til forrige måned, det vil si at resultatet i november var tilnærmet i balanse. Resultatet for november inkluderer positive avvik knyttet til forhold som ikke relateres til ordinær drift på totalt 28 millioner kroner. Justert for spesielle forhold vurderes det fra foretakets side at det fremdeles er store negative avvik knyttet til underliggende drift. Foretaket bedret til sitt styremøte årsestimatet med 70 millioner kroner til et underskudd på 850 millioner kroner, som gir et negativt avvik mot budsjett på 450 millioner kroner. Dette er opprettholdt også ved rapporteringen per november, men foretaket vurderer dette som et forsiktig estimat. Ledelsesrapport - november 7

12 Akershus universitetssykehus HF Foretaket har per november et negativt budsjettavvik på 162 millioner kroner, en forverring på hele 47 millioner kroner i november. De negative avvikene fra tidligere måneder ble forsterket gjennom november måned og er i hovedsak relatert til forhold nevnt tidligere måneder; gjestepasientkostnader, lavere aktivitet enn planlagt, samt negativt avvik netto lønn og innleie. Det negative årsestimatet er forverret med 60 millioner kroner til 190 millioner kroner. Årsaken er primært knyttet til resultatutviklingen i november, som representerte en vesentlig forverring i forhold til foregående måneder, og periodiseringen ut året. Foretaket har satt i gang strakstiltak som skal vare inntil økonomien viser klar forbedring. Dette gjelder stopp i ansettelser, innleie og innkjøp, samt ekstraordinær oppfølging og økt lederstøtte. Den positive utviklingen i andel fristbrudd fortsett vedvarer og er i november på 17 prosent, ned fra 43 prosent i august. Ledelsesrapport - november 8

13 Vestre Viken HF Per november har foretaket et negativt resultat på 191 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 246 millioner kroner, en forverring på 9 millioner kroner i perioden. Foretaket opprettholder et negativt årsestimat på 212 millioner kroner, tilsvarende et negativt budsjettavvik på 238 millioner kroner. Foretaket har en aktivitetssvikt målt i antall DRG-poeng på 4,4 prosent per november. Estimatet for året er 3,7 prosent lavere aktivitet enn budsjettert. Estimatet innebærer et redusert avvik på 316 DRG-poeng i løpet av desember. Reduksjonen i antall månedsverk fra oktober fortsatte i november hvor månedsverkene ble redusert med 99, til et budsjettavvik på 139 månedsverk. Per november har foretaket hatt en gjennomsnittlig økning på 213 månedsverk i forhold til budsjett. Det er positivt utvikling knyttet til andel fristbrudd. Andelen fristbrudd innen somatikk er redusert fra 31 prosent i januar til 5,2 prosent i november. Ledelsesrapport - november 9

14 Sykehuset Telemark HF Foretaket har per november et positivt resultat på 74 millioner kroner, en forbedring på 25 millioner kroner i måneden. Det positive resultatet må i hovedsak skyldes oppløsning av tidligere avsetninger grunnet utsatt oppgradering og vedlikehold av bygg. Foretaket har oppjustert årsestimatet til 64 millioner kroner mot budsjettert 17 millioner kroner. Ledelsesrapport - november 10

15 Nov (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Es timat Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Es timat Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden Foretaksgruppen - resultatutvikling Hovedstaden - resultatutvikling (tall i ) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des (tall i ) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des År sestimat Akk. budsjettavvik Ak k. Resultat Akk. budsjett År sestimat Akk. Budsjettavvik Ak k. Resultat Akk. Budsjett Ledelsesrapport - november 11

16 Hovedmål for 2011 Ledelsesrapport - november 12

17 Hovedmål Mål Utvikling fra 2010 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) % Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 8,1 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * 3 % 5% 5,0 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 71,8 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 400 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = ,3-200 *) Rapporteres pr kvartal **) Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Fremdeles manglende rapportering knyttet til målet om at pasienten skal få bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, gjør at reell status ikke vises. Ledelsesrapport - november 13

18 Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Per tjenesteområde jan feb mar 1T mai jun jul 2T sep okt nov 3T jan feb mar 1T mai jun jul 2T sep okt nov 3T jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfagelig spesialistert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Ledelsesrapport - november 14

19 Endring i ventetid for alle pasienter og for pasienter med rett Ledelsesrapport - november 15

20 Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Alle tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) 2011 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusi 75 74Ledelsesrapport november

21 Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Somatikk 2011 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Somatikk - (med og uten rett) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusi Ledelsesrapport - november 17

22 Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern barn og unge 2011 Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - Barne og unge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusi Ledelsesrapport - november 18

23 Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern voksne 2011 Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - Voksne jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusi Ledelsesrapport - november 19

24 Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 2011 Gjennomsnitt ventetid - TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusi Ledelsesrapport - november 20

25 Fristbrudd Per tjenesteområde 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagelig spesialistert rusbehandling (TSB) Andel fristbrudd ved Akershus universitetssykehus HF er redusert i løpet av høsten, men fremdeles bidrar foretaket vesentlig til totalt antall og andel andelen fristbrudd for hele foretaksgruppen. Ledelsesrapport - november 21

26 Fristbrudd somatikk Per foretak 2011 Andel fristbrudd - somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 33 % 17 % 20 % 21 % 24 % 26 % 34 % 45 % 32 % 22 % 17 % 26 % Oslo universitetssykehus HF 21 % 14 % 13 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13 % 12 % 13 % 9 % 12 % Sunnaas sykehus HF 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 11 % 11 % 7 % 7 % 7 % 5 % 11 % 12 % 9 % 8 % 6 % 9 % Sykehuset Telemark HF 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % Sykehuset Østfold HF 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 7 % 8 % 4 % 4 % 1 % 4 % Sørlandet sykehus HF 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % Vestre Viken HF 31 % 26 % 25 % 25 % 24 % 16 % 10 % 9 % 9 % 7 % 5 % 18 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 12 % 9 % 8 % 9 % 9 % 8 % 9 % 11 % 9 % 8 % 5 % 8,7 % Betanien Hospital 0 % 1 % 0 % 4 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 5 % 3 % 6 % 5 % 5 % 8 % 11 % 9 % 8 % 4 % 6 % Martina Hansens Hospital 9 % 5 % 5 % 5 % 11 % 11 % 24 % 16 % 11 % 6 % 10 % Revmatismesykehuset 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 11 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 11 % 9 % 7 % 5 % 8,4 % Det registreres en betydelig nedgang ved Vestre Viken HF fra juni og ved Akershus universitetssykehus HF fra august til november. Ledelsesrapport - november 22

27 Fristbrudd psykisk helsevern Per foretak 2011 Andel fristbrudd - psykisk helsevern jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 49 % 38 % 33 % 30 % 39 % 20 % 11 % 12 % 9 % 10 % 9 % 25 % Oslo universitetssykehus HF 15 % 16 % 16 % 6 % 15 % 10 % 8 % 15 % 4 % 6 % 8 % 11 % Psykiatrien i Vestfold HF 6 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 13 % 14 % 13 % 13 % 15 % 15 % 17 % 15 % 10 % 8 % 10 % 13 % Sykehuset Telemark HF 3 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % 3 % 5 % 1 % 1 % 0 % 2 % Sykehuset Østfold HF 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 0 % 1 % 1 % 2 % Sørlandet sykehus HF 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 1 % Vestre Viken HF 6 % 7 % 5 % 5 % 4 % 6 % 8 % 4 % 4 % 3 % 1 % 4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 8 % 7 % 6 % 5 % 6 % 5 % 5 % 5 % 3 % 3 % 3 % 5,2 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 4 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8 % 7 % 5 % 5 % 6 % 5 % 5 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4,9 % Det registreres en nedgang særlig ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF, men også ved flere andre foretak i løpet av høsten. Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF har 0 fristbrudd i november. Ledelsesrapport - november 23

28 Fristbrudd tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Per foretak 2011 Fristbrudd - TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 16 % 12 % 3 % 13 % 10 % 5 % 12 % 7 % 6 % 6 % 16 % 10 % Oslo universitetssykehus HF 26 % 15 % 7 % 16 % 18 % 18 % 28 % 11 % 20 % 21 % 18 % 18 % Psykiatrien i Vestfold HF 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 2 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 14 % 12 % 9 % 14 % 18 % 2 % 8 % 7 % 11 % 10 % 0 % 10 % Sykehuset Telemark HF 0 % 8 % 10 % 5 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % Sykehuset Østfold HF 3 % 3 % 4 % 2 % 8 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 % Sørlandet sykehus HF 2 % 0 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % Vestre Viken HF 18 % 18 % 0 % 11 % -2 % 10 % 6 % 4 % 2 % 9 % 4 % 5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 5 % 8 % 4 % 5 % 6 % 5 % 5,4 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 7 % 6 % 4 % 7 % 3 % 5 % 7 % 4 % 4 % 5 % 4 % 5,1 % Det er null fristbrudd i november ved Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF samt Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus Ledelsesrapport - november 24

29 Andel som får timeavtale sammen med brev om rett til helsehjelp 2011 Andel med timeavtale jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF 54 % 70 % 70 % 77 % 80 % 81 % 75 % 75 % 82 % 72 % 83 % 74 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF 73 % 73 % 72 % 72 % 67 % 70 % 69 % 74 % 75 % 72 % 73 % 72 % Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen 71 % 73 % 72 % 72 % 67 % 71 % 69 % 74 % 75 % 72 % 73 % 71,9 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 71 % 73 % 72 % 72 % 67 % 71 % 69 % 74 % 75 % 72 % 73 % 71,9 % Alle foretak må oppgradere til DIPS versjon 6.0 for å kunne ta i bruk ny modul. Versjon 3 av rapporten er testet og det ble funnet feil som DIPS må rette opp i før rapporten kan godkjennes. Foretakene må i tillegg til å få tall på hvor mye de direktebooker også ha tall på hvor mye de ikke direktebooker. Dette er med tanke på mulige forbedringstiltak. I den siste rapporten ble var det feil i antall ikke direktebookede pasienter. Ledelsesrapport - november 25

30 Økonomisk handlingsrom Foretaksgruppen Denne periode Hittil i år Hittil i 2012 Helse Sør-Øst Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk Endring Endring i % Basisramme ,0 % ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,6 % ,2 % ,2 % Andre inntekter ,4 % ,8 % ,6 % Sum driftsinntekter ,0 % ,3 % ,0 % Lønn -og innleiekostnader ,8 % ,1 % ,1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,9 % ,3 % ,4 % Andre driftskostnader ,9 % ,0 % ,0 % Sum driftskostnader ,0 % ,0 % ,4 % Driftsresultat Netto finans ,8 % ,7 % ,6 % Resultat Negative budsjettavvik på inntektssiden vises med negative fortegn, mens det på kostnadssiden vises med positive fortegn. Ledelsesrapport - november 26

31 Økonomisk handlingsrom Per foretak Denne periode Hittil i år Hittil i 2010 Foretak Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Faktisk Endring Budsjettavvik ift. brutto driftsinntek ter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Psykiatrien i Vestfold HF ,2 % Sunnaas sykehus HF ,4 % Sykehusapotekene HF ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % Sykehuset Telemark HF ,3 % Sykehuset Østfold HF ,0 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,1 % Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % Resultat Helse Sør-Øst ,0 % Ledelsesrapport - november 27

32 Endring av estimert årsresultat siste måned Per foretak Årsestimat 2011 Per aug Per okt Per nov siste måned Årsbudsjett Endring mot budsjett Resultat HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - november 28

33 Finans Likviditetsbeholdning Nov Bankinnskudd alle banker Driftskreditt Norges Bank Netto likviditet Faktisk likviditet foretaksgruppen Forskudd fra HOD (neste måneds overføring mottatt før månedsskiftet) Ubenyttet driftskreditt for foretaksgruppen Reell likviditetsreserve foretaksgruppen Ledelsesrapport - november 29

34 Finans Likviditetsbeholdning Ledelsesrapport - november 30

35 Særskilte krav for 2011 Ledelsesrapport - november 31

36 Særskilte krav for 2011 Kapittel 6 i oppdragsdokumentet Status hittil i år Krav 2011 Krav Utvikling fra januar 2010 (gjen.snitt) Det skal normalt ikke være korridorpasienter - somatikk 0 % 1,7 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter - psykisk helsevern 0 % 0,1 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Andel korridorpasienter somatikk er i gjennomsnitt 1,7 prosent hittil i år, og er redusert fra en topp på 2,1 prosent i februar. Ledelsesrapport - november 32

37 Korridorpasienter Per tjenesteområde 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern Høy andel korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus HF bidrar vesentlig til den totale andelen for foretaksgruppen. Ledelsesrapport - november 33

38 Korridorpasienter somatikk Per foretak 2011 Andel korridorpasienter - somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2,3 % 3,0 % 3,5 % 3,2 % 3,4 % 4,0 % 2,9 % 3,8 % 4,7 % 4,2 % 3,7 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,7 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % 1,3 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 1,7 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 1,5 % 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 4,9 % 4,0 % 0,4 % 1,5 % 1,5 % 2,0 % 3,4 % 4,6 % 3,2 % 2,2 % 2,2 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 4,7 % 5,2 % 3,8 % 3,0 % 3,4 % 3,4 % 4,1 % 3,6 % 3,3 % 2,6 % 2,6 % 3,6 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 3,3 % 3,6 % 3,1 % 2,3 % 2,0 % 1,9 % 2,0 % 1,7 % 2,0 % 2,2 % 2,5 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,9 % 2,1 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,8 % 1,1 % 1,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,0 % 3,2 % 2,3 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % 0,6 % 2,3 % 0,7 % 0,7 % 0,1 % 1,9 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % Det har vært en reduksjon i andel korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF samt Lovisenberg Diakonale Sykehus i løpet av året. Ved Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset i Vestfold, samt Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus er andelen nå under 1 prosent. Ved Akershus universitetssykehus HF har andel korridorpasienter økt i løpet av året og andelen er nå høy. Ledelsesrapport - november 34

39 Korridorpasienter psykisk helsevern Per foretak 2011 Andel korridorpasienter - psykisk helsevern jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % Oslo universitetssykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykiatrien i Vestfold HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Telemark HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sørlandet sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vestre Viken HF 0,0 % 0,1 % 1,0 % 0,7 % 0,4 % 1,0 % 1,3 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Det er ikke mottatt tall fra Sykehuset Østfold HF for flere perioder i Ledelsesrapport - november 35

40 Status drift - Aktivitet - Bemanning Ledelsesrapport - november 36

41 Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) Hittil i år Års.est vs års.bud HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Es timat Bud. % Prosent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,0 % ,6 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,2 % ,5 % ,8 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,0 % ,7 % ,9 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,4 % ,6 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,9 % ,7 % ,8 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,7 % ,6 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"- ansvaret ,8 % ,5 % ,3 % Generelt stabil aktivitetsutvikling fra mai. Aktiviteten er kun 0,7 prosent bak budsjett for totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) Sørge for - ansvaret hittil i år og det samme som i oktober. Aktiviteten hittil i år er 0,6 prosent bedre enn samme periode i Aktiviteten inkl. dyre biologiske legemidler ligger 0,8 prosent bak budsjett hittil i år, men 1,3 prosent høyere enn etter samme periode i Ledelsesrapport - november 37

42 Aktivitet somatikk DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,3 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,4 % ,0 % 1 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % -85-0,2 % 521 1,1 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,7 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,5 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,2 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,3 % ,5 % ,8 % Vestre Viken HF ,2 % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,7 % ,5 % ,6 % Betanien Hospital ,8 % ,9 % 319 8,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % -97-0,6 % 254 1,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % ,6 % 91 0,6 % Martina Hansens Hospital ,3 % ,9 % ,7 % Revmatismesykehuset ,0 % 126 7,3 % 47 2,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,5 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,9 % -61-0,8 % 563 9,0 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,7 % 659 5,2 % ,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ ,7 % ,4 % ,6 % Det er ambisiøse mål for årets siste måned spesielt ved Sykehuset Østfold HF. Prosent Ledelsesrapport - november 38

43 Aktivitet somatikk DRG-poeng Sørge for per utfører (denne periode) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % Sykehuset Telemark HF ,1 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % Betanien Hospital ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % Martina Hansens Hospital ,5 % Revmatismesykehuset ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. Denne periode ,0 % Avvik i prosent Ledelsesrapport - november 39

44 Aktivitet; døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,4 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,1 % Antall dagbehandlinger ,6 % ,5 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,1 % ,2 % Psykisk helsevern - voksen Andel DPS Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,3 % ,9 % 36 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,6 % 35 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,2 % 39 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,0 % 87 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % -38-4,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,8 % 85 0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % ,8 % 22 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,9 % 62 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,7 % ,2 % 24 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % 15 % Andel privat Ledelsesrapport - november 40

45 Bemanning Antall månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Bemanningsutviklingen hittil i år er ikke i samsvar med budsjettert nivå, men både i oktober og november er samlet reduksjon i antall månedsverk større enn reduksjonen i det periodiserte budsjettet for måneden. Det negative budsjettavviket på antall månedsverk er redusert fra i september til i november. Per november er budsjettert bemanningsavvik på 1,6 prosent. Ledelsesrapport - november 41

46 Bemanning Per foretak Denne periode Hittil i år (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Denne hittil i periode år (snitt) 2010 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Det er en reduksjonen i månedsverk fra oktober til november er på 145 månedsverk. Reduksjonen er størst ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF med henholdsvis minus 62 og minus 99 månedsverk i løpet av november, men det er fortsatt disse to foretakene som i genererer de største negative avvikene knyttet til bemanning. Ledelsesrapport - november 42

47 Innleie- og lønnskostnader Per foretak Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad hittil i år Avvik hiå Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % ,9 % Oslo universitetssykehus HF % % ,6 % Psykiatrien i Vestfold HF % % 515 0,1 % Sunnaas sykehus HF % % ,6 % Sykehusapotekene HF % % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF % % ,0 % Sykehuset Innlandet HF % % ,6 % Sykehuset Telemark HF % % ,5 % Sykehuset Østfold HF % % ,0 % Sørlandet sykehus HF % % ,0 % Vestre Viken HF % % ,5 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % ,9 % Helse Sør-Øst RHF % % ,7 % Helse Sør-Øst % % ,1 % Samlet merforbruk i hovedstadsområdet er på 705 millioner kroner, noe som utgjør 3,8 prosent av total budsjettet for lønn og innleie for de tre foretakene og 2,1 prosent av totalt budsjett for foretaksgruppen på lønn og innleie. Sykehuset Innlandet HF ligger per november marginalt høyere enn budsjettert bemanningsnivå, men har likevel et positivt budsjettavvik på 70 millioner kroner på lønn og innleie. Ledelsesrapport - november 43

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 086-2012 Referat Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 23.mai.2012

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 027-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar 2011 SAK NR 002-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 19.11.2013, kl 10.15-17.15

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer