Møteinnkalling for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Sauland, Bengt Halvard Odden ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 068/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 069/15 REFERATSAKER 070/15 FORSLAG TIL ADMINISTRASJONSSTAD I DEI NYE POLITIDISTRIKTA - HØRING 071/15 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2016

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-, K2- Arkivnr.: 15/1556 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka F-møte blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-, K2- Arkivnr.: 15/1555 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 15/5768 I Kommuneal- og moderniseringsdep. VIDARE ARBIED MED KOMMUNEREFORMEN RÅDMANNEN TILRÅR: Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

4 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 BR Formannskapet /15 BR Saksansvarleg: Bjørn Rugaas Arkiv: K2-X31 Arkivnr.: 15/1418 FORSLAG TIL ADMINISTRASJONSSTAD I DEI NYE POLITIDISTRIKTA - HØRING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Politidirektoratet FORSLAG TIL ADMINISTRASJONSSTED I DE NYE POLITIDISTRIKTENE - HØRING Vedlagde dokument: Dokument nr. 1 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Innstilling 306 S ( ) Prop 61 LS ( ) og oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av Saksgang: Formannskapet vedtek Bakgrunn for saka: Politidirektoratet (POD) har sendt til høyring notat om administrasjonsstader i nye politidistrikt med høyringsfrist Høyringsnotatet omfattar eit nasjonalt perspektiv, men saka vil for Hjartdal kommune ha fokus på framlegget kapittel 4.9., som omhandlar det nye politidistriktet Sør-Øst Politidistrikt med kommunane Buskerud, Vestfold og Telemark som dekningsområde. POD har blant dei alternative administrasjonsstadene Skien, Tønsberg, Drammen og Hønefoss valt Drammen i sin foreløpige konklusjon. POD har konkludert ut frå vurdering av følgjande kriteriegrunnlag:

5 Kriterium Vektlegging Rekrutteringsgrunnlag 20 % Krav til kompetanse Gjennomføringskostnader for etablering av operativ leiing frå ny administrasjonsstad Kostnadseffektiv praktisk lokalisering (Kommunikasjonsmessig beliggenheit) Vurdert egnaheit ved nye operasjonssentralar Vurdert egnaheit for samlokalisering mellom politi, brann og helse Infrastruktur, nærleik til andre typer fagmiljø, offentlege myndigheiter mv. Omsyn til føremålet til loakliseringspolitikken Henvisning til kriterier i retningsliner frå KMD % Kostnadseffektivitet og effektiv oppgåveløysing 25 % Kostnadseffektivitet og effektiv oppgåveløysing. Krav til kompetanse. Nærleik til tenesta 10 % Kostnadseffektivitet og effektiv oppgåveløysing 10 % Kostnadseffektivitet og effektiv oppgåveløysing 10 % Infrastruktur, nærleik til andre typer fagmiljø, offentlege myndigheiter mv. 10 % Omsyn til føremålet til loakliseringspolitikken Justis- og beredskapsdepartementet har gjeve slike rammer som grunnlag for lokalisering: Politidirektoratet uttaler også følgjande i innleiinga til høyringsnotatet: Vurdering: For Hjartdal kommune vil lokalisering av administrasjonsstad i Sør-Øst Politidistrikt lokalt sett ha liten direkte konsekvens. Ser ein Hjartdal som del av ein større regional heilskap vil det ha større interesse kva konklusjonen blir. Som del av Telemark fylke vil det vere naturleg å vurdere kva hindringar ligg i vegen for å velje Skien som administrasjonsstad. POD sin argumentasjon jfr kriteriegrunnlaget er å finne i høyringsnotatet ss

6 All erfaring frå strukturelle organisasjonsendringar seier at ei samla kvalitativ verdifastsetjing først kan gjerast når det har gått eit stykke tid. POD sine kriterier kan tolkast å ha ulik verdi, sett over tid. Til dømes kan nokre kriterier vere kortsiktige, medan andre har verdi som aukar over tid. POD har vektlagt gjennomføringskostnader og kommunikasjonsmessig lokalisering høgast - til saman 40 % - samtidig med at dette bør vurderast som kortsiktige lokaliseringseffektar. Sett i eit samfunnsutviklingsmessig perspektiv er den nasjonale lokaliseringspolitikken det klart viktigaste verktøyet for å stimulere til å nå dei ønskte nasjonale målsettingane. Sett frå Hjartdal sin ståstad burde dette vore tillagt større vurderingsvekt. POD sin konklusjon der Drammen veljast bygger i hovudsak på omsynet til at lokala i Drammen er best egna for samlokalisering med brann- og redningsvesenet sine nødmeldingssentralar og tilrettelegging for samlokalisering med helsevesenet sine AMK-sentralar. Høringsnotatet sitt innhald har ikkje faktainformasjon som gjer det mogleg å etterprøve POD si vurdering, men det går likevel fram at både i Drammen, Tønsberg og Skien kan politi og brann- og redningsvesenet samlokaliserast i felles nødmeldingssentralar. Det er altså punktet vedrørande tilrettelegging for samlokalisering med AMK-sentralen som er det avgjerande for POD. I dette perspektivet ligg det dermed at den samfunnsmessige effekten av lokalisering er langt større enn det reint politimessige, eit moment som underbyggjer Hjartdal kommune sitt synspunkt om at lokaliseringspolitiske synspunkt må tilleggjast større vekt. Rådmannen vil etter ei samla vurdering tilrå at Hjartdal kommune går inn for val av Skien som lokalisering av ny administrasjonsstad for Sør-Øst Poltitidistrikt. Rådmannen bygger vurderinga på følgjande: Skien vurderast som godt egna ut frå lokaliseringspolitiske retningsliner, og har i perioden hatt negativ utvikling iht statlege arbeidsplassar. Skien er vurdert som tilfredsstillande lokalisering ut frå dei fleste kriteriene i POD sitt eige høyringsnotat. Samlokalisering av alle nødetatane er eit omfattande prosjekt og eit saksfelt som går ut over politimessige vurderingar. Det er kommunane som er eigarar av 110-sentralane. Når det gjeld samlokalisering av desse har Stortinget understreka at forankring av prosessen i eigarskapet er viktig. At dette no blir ein del av politiadministrativ lokalisering er ikkje i samsvar med dette. RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune går inn for val av Skien som administrasjonsstad for Sør-Øst Politidistrikt Formannskapet HANDSAMING: Bengt Halvard Odden fremma følgjande forslag: Saka utsetjast. VOTERING: Utsettingsforslaget blei samrøystes vedteke.

7 FOR-065/15 VEDTAK: Saka utsetjast til neste møte RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune går inn for val av Skien som administrasjonsstad for Sør-Øst Politidistrikt.

8 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 RE Formannskapet /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151 Arkivnr.: 15/737 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2016 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Hjartdal frivillighetssentral SØKNAD OM MIDLAR TIL FORTSATT Å DRIVE FRIVILLIGHETSSENTRALEN. 9 I Kongsbergregionen FORSLAG TIL HANDLNGSPLAN FOR KONGSBERGREGIONEN I Kongsbergregionen FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 KONGSBERGREGIONEN 8 I Konsesjonskraftstyret ESTIMATER FOR KONSESJONSKRAFTSTYRET I Hjartdal Elverk AS HJARTDAL ELVERK - UTBYTTEEVNE I Agder og Teleamrk kontrollutvalgssekret ariat IKS MELDING OM VEDTAK - BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON I Hjartdal I.L. SØKNAD OM TILSKOT TIL BERGTUN KUNSTGRESSBANE 12 I Hjartdal I.L. TILLEGGSSØKNAD GRUNNARBEID BERGTUN 7-KUNSTGRESSBANE Vedlagde dokument: Dokument nr. 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11 og 12. Rådmannen sitt utkast til kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Tiltakskatalog Rådmannen sitt utkast til gebyr og betalingssatsar 2016

9 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova Saksgang: Formannskapet handsamar saka i to møte før tilrådinga blir lagt ut til offentleg ettersyn. Formannskapet kjem med endeleg tilråding etter høyringa Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis planen vil bli fylgt opp dei komande fire åra. Handlingsdelen skal bli rullert årleg. I samband med rullering av handlingsdelen skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. I medhald av kommunelova skal kommunen ha ein økonomiplan. Det er opp til kommunen å avgjere om økonomiplanen skal vere ein integrert del av kommuneplanen sin handlingsdel. Økonomiplanen skal òg bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslaget frå formannskapet skal vere offentleg kjent i minst 14 dagar før kommunestyret sin handsaming. Når økonomiplanen blir integrert med kommuneplanen sin handlingsdel, er det plan- og bygningslova sine reglar om at forslaget skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar frå formannskapet si tilråding er klar før kommunestyret gjer sitt vedtak, som gjeld. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Hjartdal kommune har sidan 2012 utarbeidd handlingsdel til kommuneplanen i tråd med reglane i plan- og bygningslova. Rådmannen har gode erfaringar med å integrere handlingsdelen og økonomiplanen i eitt dokument. Det førar til at dei blir god samanheng og heilskapstenking i kommunen sine strategiske styringsdokument. Det har heller ikkje kome politiske signal om noko anna i samband med evaluering av prosessane. Arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett starta med kommunestyret sin strategikonferanse Kommunestyret blei da presentert for utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor. På strategikonferansen blei dei politiske partia bedne om å kome med innspel på kva partia prioriterte og korleis dei ville finansiere det. Rådmannen håper at partia vil finne igjen sine tiltak i dette og vedlagte dokument. For å skape eit stort nok økonomisk handlingsrom har rådmannen kome med fleire forslag til tiltak enn det som partia har prioritert. Rådmannen håper at dette gjer det mogeleg for partia å finne rom for dine hjartesaker. Hjartdal kommune har i tre av dei fire siste åra hatt eit negativt netto driftsresultat. Det tyder at vi har brukt meir av oppsparte midlar enn det vi har sett av på fond. Dette har svekka kommunen sin økonomiske berekraft. Resultatet i 2014 var positivt. - og 2015 ser ut til å bli positivt.

10 Rådmannen meiner det er viktig at økonomiplan og budsjett 2016 legg til rette for ein berekraftig kommuneøkonomi. Kommunebarometeret (utgitt av avisa Kommunal Rapport) er ei rangering av norske kommunar basert på økonomiske og kvalitative nøkkeltal. Kommunebarometeret peiker på at Hjartdal forbetrar seg på vesentleg fleire område enn motsett. Det normale er lik fordeling mellom forbetring og forverring. Hjartdal kommune blir rangert som nr 256 av 428 kommunar. Det er store skilnadar mellom dei ulike delområda. Rangeringa viser at Hjartdal har potensial til å drifte sine tenester rimelegare. Det er òg rom for kvalitetsforbetringar. I 2014 fekk Hjartdal kommune gjennomført ein analyse av kommuneøkonomien som blei utført av konsulentselskapet Agenda Kaupang AS. Analysen viser at Hjartdal kommune har potensial for å drifte sine tenester vesentleg lågare enn i dag, dersom vi "kopierar" drifta til dei billigaste kommunane innanfor alle sektorar. Kommunebarometeret og Agenda Kaupang-analysa peiker dermed begge på eit potensial for forbetring av kommuneøkonomien. Hjartdal kommune kom ut som ein "vinnar" da Statsbudsjettet for 2016 blei lagt fram Hjartdal kommune sto oppført med ein vekst i dei frie inntektene på 7,4%. Det vanlege dei siste åra har vore ca 4%. Veksten på 7,4% var fjerde best i landet. I realiteten er veksten på 5,5% fordi kommunen tidlegare har fått tildelt skjønnsmidlar for å kompensere for endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta. Frå 2016 er dette innarbeid i Statsbudsjettet sine tal, utan at det fører til større reelle statlege overføringar. Statsbudsjettet er dessutan eit anslag - og ingen fasit over korleis inntektene blir det neste året. Regjeringa legg i sine tal til grunn ein lik befolkningsvekst over heile landet på 1,1%. I Telemark og Hjartdal er folkeveksten lågare, og delvis negativ. Det fører til at rammeoverføringane ikkje blir like store som statsbudsjettet legg opp til. Telemarkforsking har vurdert differansen til ca 1 million kroner. Skatteanslaget i statsbudsjettet slår positivt ut for Hjartdal kommune. Det har vore ein større vekst i skatteinntektene i Hjartdal både i 2014 og 2015 enn landsgjennomsnittet. Hjartdal kommune har kraftinntekter som gjer at vi har eit inntektsnivå per innbyggjar som ligg over landsgjennomsnittet. På grunn av nedgang i kraftprisen dei siste åra har òg kommunen sine inntekter falle. Det er grunn til å merke seg at det reelle og stipulerte fallet i kraftprisen i perioden har "spist opp" 80% av effekten ved å utvide eigedomsskatten. Rådmannen legg i sitt arbeid med økonomiplanen til grunn at dagens drift skal vidareførast. Nivået på dagens drift blir omtala som "basis". Ei vidareføring av dagens drift inneber likevel ei endringa av budsjettet. I basis legg rådmannen inn forventa pris- og lønsvekst, prognose for pensjonsutgifter, volumendringar (fleire/færre brukarar) og dei endringane som er nemnt ovafor knytt til statsbudsjett og kraftinntekter. I tillegg kjem dei økonomiske konsekvensane av vedtak i løpet av siste år og sist vedtekne økonomiplan. Når dette er gjort kjem det fram eit forventa utgiftsnivå og eit forventa inntektsnivå. Dersom differansen er positiv har kommunestyret eit handlingsrom for nye tiltak. Dersom differansen er negativ må kommunestyret vedta endringar som gir budsjettbalanse. Ein del av kommunen sin inntekter er avhengig av ein marknad. Dei siste åra har vi vore for optimistiske i budsjetteringa av slike inntekter. Inntekter frå brukarbetalingar som ikkje er føreseielege må derfor vurderast grundig og nøkternt. Det har kome fleire søknadar og innspel som kommunestyret må vurdere i samband med handsaminga av økonomiplan og budsjett;

11 Kontrollutvalet har kome med sitt forslag til budsjett. I følgje lova skal kontrollutvalet sitt budsjettforslag følgje saka til kommunestyret. Rådmannen har innarbeidd kontrollutvalet sitt budsjettforslag i det framlagte grunnlaget. Ut over lønsvekst er det lagt inn kjøp av nettbrett til kontrollutvalet sine medlemmar og litt ekstra opplæring i starten av valperioden. Frivilligsentralen har søkt om eit auka tilskot på kr ,- for å kunne utvide stillinga til dagleg leiar frå 60% til 70%. Statstilskotet til frivilligsentralar er kopla opp mot tilskotet som blir gitt av vertskommunen. Statstilskotet utgjer 60% av totalkostnaden. Auke i stillinga til dagleg leiar var ikkje tema da det blei inngått partnarskapsavtale mellom Hjartdal kommune og Hjartdal Frivilligsentral i juni Søknaden frå Frivilligsentralen er lagt inn i tiltakskatalogen. Hjartdal IL søkte i fjor om kr ,- som kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad om ombygging av Bergtunbanen. Kommunestyret la kr ,- inn i økonomiplanen i Dette er eit sterkt politisk signal, og økonomiplanvedtaket er brukt som dokumentasjon i spillemiddelsøknaden. Fylkeskommunen har formelt sett godkjent søknaden, men Hjartdal IL nådde ikkje opp på prioriteringslista på grunn av manglande midlar. Hjartdal IL har i år søkt om ytterlegare kr ,- på grunn av auka kapitalbehov. Kostnadar som dei trudde ville bli utført på dugnad må dei nå betale for. Totalkostnaden med prosjektet er ikkje auka. Samla søknadssum kr ,- er lagt inn i tiltakskatalogen. Det er ikkje kome budsjettinnspel frå Hjartdal kyrkjelege fellesråd. Rådmannen har derfor lagt til grunn at tilskotet for 2016 vidareførast på same nivå som i Dette inneber reelt sett ein liten nedgang. Rådmannen meiner der er naturleg når den kommunale forvaltninga må redusere i sitt tenestetilbod. Hjartdal kommune har motteke budsjettforslag for Kongsbergregionen. For allereie etablerte regionale prosjekt er det ei lita nedgang i kostnadane. Nærmare beskriving av dei regionale tiltaka går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen (dokument 10). Rådmannen gjer merksam på at det regionale budsjettet i mange samanhengar erstattar utgifter som tidlegare blei belasta den einskilde kommune direkte frå leverandør. Når fleire kommunar går saman blir kostnaden lågare. Hjartdal kommune har i utgangspunktet ein romsleg økonomi samanlikna med landsgjennomsnittet. Hjartdal har eit inntektsnivå på 113% (landsgjennomsnitt = 100%). Rådmannen meiner at Hjartdal kommune har gode økonomiske føresetnadar for å gi gode tenester til innbyggjarane. Kommunen sin økonomiske situasjon er likevel utfordrande. Ei vidareføring av dagens drift, med forventa inntektsutvikling, er ikkje mogeleg. Kostnadsnivået må reduserast og/eller inntektene må aukast. Kommunen har allereie eit høgt nivå på kommunale avgifter. Ei nødvendig kostnadsreduksjon får store konsekvensar for det kommunale tenestetilbodet. Nødvendige reduksjonar er ikkje mogeleg utan fjerning av heile tenesteområde eller stillingsreduksjonar. Det er viktig at slike tiltak blir lagt inn i økonomiplanen fleire år fram i tid slik at rådmannen kan gjennomføre eventuelle vedtak i tråd med lov og avtaleverk (tillitsvalde sin medverknad).

12 Kommunestyret skal vedta eigedomsskattesatsen kvart år. Den alminnelege skattesatsen er i dag 7 promille, med ein differensierte skattesatsen for hus og fritidshus på 3,9 promille. Eigedomsskattetaksten kan både aukast og reduserast. Ei auke kan maksimalt utgjere 2 promille per år opp til makssatsen på 7 promille. Ei auke/reduksjon på 0,1 promille utgjer kr ,-. Kommunestyret skal i tillegg årleg fatte vedtak om kor mange terminar eigedomsskatten skal bli betalt. Kommunestyret skal òg ta stilling til om det skal vere fritak for nybygg og om det skal bli gitt botnfrådrag. Dersom det blir innført botnfrådrag kan promillesatsen samtidig bli auka med 3 promille. Dersom botnfrådraget blir fjerna kan ikkje promillesatsen bli auka samtidig. Kommunestyret har tidlegare hatt ei økonomisk målsetting om eit korrigert netto driftsresultat på minimum 2%. Den nasjonal tilrådinga til korrigert netto driftsresultat er nå nedjustert frå 3% til 1,75%. Rådmannen har derfor lagt ei forventning om 1,75% korrigert netto driftsresultat som ein føresetnad i talgrunnlaget. Rådmannen kjem ikkje med konkret tilråding om kva for tiltak kommunestyret skal gjennomføre for å oppnå økonomisk balanse den enkelte år i økonomiplanen. Rådmannen legg i staden fram ei liste (Tiltakskatalog) over mogelege tiltak for innsparingar og inntektsauke. Det er formannskapet som etter kommunelova har ansvar for å fremme ei tilråding til økonomiplan/budsjett overfor kommunestyret. Tilrådinga nedafor er derfor meint som ein hjelp til kva som tilrådinga må/bør innehalde. Kommunestyret vedtek som regel fleire verbalpunkt i samband med handsaming av handlingsplan/økonomiplan og budsjett. Slike verbalpunkt er ei bestilling til administrasjonen om å gjennomføre tiltak og utgreiingar. Erfaringa frå siste kommunestyreperiode viser at omfanget av verbalpunkt overstig det som administrasjonen har kapasitet til å gjennomføre. Eit nytt kommunestyre kan ha andre prioriteringar enn det førre. Rådmannen legg derfor til grunn at alle tidlegare verbalpunkt (som ikkje er gjennomført) blir nullstilt. Dersom kommunestyret ønskjer å vidareføre tidlegare verbalpunkt må dei bli fremma og vedtekne på nytt. Rådmannen ber kommunestyret vurdere omfanget av verbalpunkt opp mot tilgjengeleg kapasitet. RÅDMANNEN TILRÅR: Formannskapet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova å leggje følgjande tilråding ut til offentleg ettersyn: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2016, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i formannskapet si tilråding. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2016: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eigedomar blir sett til 7 promille.

13 Med heimel i eigedomsskattelova 12 bokstav a) differensierast satsane ved at den skattesats som skal gjelde for bustader og fritidseigedomar blir sett til... promille. Det blir ikkje gjeve botnfrådrag. Det blir ikkje gjeve fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav c) for nyoppført bygning som blir heilt eller delvis brukt til bustad. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedteke Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar, jf eigedomsskattelova 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Hjartdal kyrkjelege fellesråd blir gitt eit tilskot på kr ,- for Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Kommunestyret viser til søknad frå Hjartdal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til kunstgras på Bergtunbanen. Søknaden blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr 11. Tidlegare vedtekne verbalpunkt som ikkje er gjennomført blir oppheva Formannskapet HANDSAMING: Bengt Halvard odden fremma følgjande forslag: Saka utsetjast. VOTERING: Odden sitt utsettingsforslag blei samrøystes vedteke. FOR-066/15 VEDTAK: Saka utsetjast til neste møte.

14 RÅDMANNEN TILRÅR: Formannskapet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova å leggje følgjande tilråding ut til offentleg ettersyn: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2016, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i formannskapet si tilråding. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2016: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eigedomar blir sett til 7 promille. Med heimel i eigedomsskattelova 12 bokstav a) differensierast satsane ved at den skattesats som skal gjelde for bustader og fritidseigedomar blir sett til... promille. Det blir ikkje gjeve botnfrådrag. Det blir ikkje gjeve fritak etter eigedomsskattelova 7 bokstav c) for nyoppført bygning som blir heilt eller delvis brukt til bustad. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedteke Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar, jf eigedomsskattelova 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Hjartdal kyrkjelege fellesråd blir gitt eit tilskot på kr ,- for Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Kommunestyret viser til søknad frå Hjartdal IL om kommunalt tilskot til spillemiddelsøknad til kunstgras på Bergtunbanen. Søknaden blir (ikkje/delvis) imøtekome med eit tilskot på kr 11. Tidlegare vedtekne verbalpunkt som ikkje er gjennomført blir oppheva.

15

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset, Hjartdalssalen Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 14.11.2011 Møtestad: Formannskapssalen,kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 22.10.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Merk tida!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 Saksnr til og frå: 074/14-082/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 Merk tida. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hjartdal kommune Arkivsaksnr: 2017/1681-1 Saksbehandler:Rådmann Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 27.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 16.12.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 069/14-071/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 09.02.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:25 14:45 Saksnr til og frå: 067/12-073/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: Tysdag 30.09.2014 Møtestad: Helsekontoret Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2019

Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2019 Hjartdal kommune Arkivsaksnr: 2018/2330-1 Saksbehandler: Rådmann Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 Saksnr Utvalg Møtedato 42/2018 Formannskapet 30.10.2018 43/2018

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Røde Korshuset, Tuddal Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/1164-10350/2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 27.04.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 50/16 Komité for drift og forvaltning 10.05.2016 Høyringsuttale

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 05.03.2012 Møtestad: kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2015 69400/2015 Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2015 Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Møtedato: 23.08.2011 Møtestad: Hjå Borghild M.H.Brennekåsa,Tuddal Møtetid: Kl. 17:00 (For evt. fellestransport kan de

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.01.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 28.04.2014 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 09:00 Fellestransport frå Kommunehuset kl. 08:30 Utvalsmedlemene blir med

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 06.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Ved alternativ votering mellom framlegg frå Margit Smeland og formannskapet si tilråding, vart Margit Smeland sitt framlegg samrøystes vedteke.

Ved alternativ votering mellom framlegg frå Margit Smeland og formannskapet si tilråding, vart Margit Smeland sitt framlegg samrøystes vedteke. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 17/36 04.12.2017 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 17/104 04.12.2017 Formannskapet 17/145 14.12.2017 Kommunestyret Arkivref:

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Møtedato: 15.02.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 02.07.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst.

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Arkivsak-dok. 15/14289-2 Sakshandsamar Magne Reiersen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Forslag frå fylkesrådmannen:

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.11.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer