Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0"

Transkript

1 Til: Fra: Helsedirektoratet Helse Vest RHF Dato: Arkivref: - Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0 Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) benyttes for elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, samt mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0, med tilhørende høringsversjon av dokumentene Helsefaglige funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0 og Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v 2.0. Helse Vest RHF har mottatt høringsbrevet og programledelsen i Program Støtte til Samhandling har vært saksbehandler for høringen. Samhandlingssjef og ressurspersoner for PLO-meldinger i foretakene har blitt informert om høringen. Ressurspersonene for PLO-meldingene i foretakene har gjennomført høringsmøter og foretakene har gitt innspill til en felles høringsuttalelse fra Helse Vest. Bakgrunn Høringsdokumentene består at 3 dokumenter som må ses i sammenheng. I tillegg er det også utarbeidet et endringsdokument som beskriver endringer fra versjon 1.6 til versjon 2.0. Helsedirektoratet ber høringsinstansene om spesielt å gi tilbakemelding på følgende spørsmål: 1. Om det fremgår tydelig hvilke krav som er obligatorisk for den type virksomhet høringsinstansen tilhører? 2. Om kapittel 1.2 Versjonshåndtering i Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0 støtter opp under sømløs innføring? 3. Om kodebeskrivelsene i kodeverk som skal benyttes inneholder relevante strukturerte opplysninger ut fra høringsinstansens behov? Generell overordnet tilbakemelding: En ønsket endring Helse Vest ønsker velkommen en revisjon av pleie- og omsorgsmeldingene. Vi mener at det er et stort behov for å gjøre meldingene enklere og mer fleksible. Generelt opplever vi fortsatt at beskrivelsen av bruksområdet på flere områder er mer detaljstyrt enn Side 1 av 11

2 nødvendig, noe som kan medføre en høy terskel for bruk av meldingene. Dette er det viktig å unngå. Å lese 3 dokumenter i sammenheng har vært en stor utfordring i denne høringsrunden. For helsefaglig personell hadde det vært betydelig enklere å gi tilbakemelding pr melding i stedet for å dele dette opp i tekniske krav, administrative krav og funksjonelle krav. Helse Vest ønsker å påpeke at det må være tydelig for leverandørene hva de skal levere innen angitte tidsfrister, og at høringsuttalelsene i fra leverandørene må tillegges stor vekt. Svar på spørsmålene i høringsbrevet 1. Gjennom koding av de forskjellige kravene og oversikten på slutten av «helsefaglige funksjonelle krav» er det stort sett mulig å se hvilke krav som er foreslått obligatorisk for EPJ- systemene. Helse Vest har imidlertid ønske om at mange av disse kravene endres. a. Det er flere krav som er angitt som obligatorisk innhold. Helse Vest mener at man i mange tilfeller heller bør angi kravet som standard innhold, dvs. det innholdet som systemet henter inn og presenterer i meldingen som default før den som oppretter meldingen eventuelt utelater noen av disse meldingselementene, eller tilføyer andre. b. Meldingsanvendelsen og kravene har ikke tatt godt nok hensyn til at virksomheter kan avtale felles behandlingsrettet helseregister og denne situasjonen kan medføre at opplysningene kan bli registrert/lagret flere ganger i samme EPJ-system. Når flere virksomheter har samme journal, blir de obligatoriske kravene utydelige og uhensiktsmessige. Eksempel: Når Jæren ØH (KAD-senger) og Helse Stavanger HF benytter samme EPJ-system, så trenger ikke meldingen ved utskrivelse ha obligatoriske krav knyttet til opplysninger som allerede ligger i journalen (eksempelvis Nærmeste pårørende, Cave/viktig informasjon etc). Disse forhold anser Helse Vest som en stor svakhet ved det arbeidet som er gjort. 2. Helse Vest mener at de endringene som er foreslått i høringsutkastet vil være svært krevende å teste, pilotere og innføre, blant annet fordi det innføres ny logikk for valg av meldingstype og etablerte navn på meldinger vil endres. Den alternative løsningen som Helse Vest foreslår (sammen med Vestlandsløftet) vil også være krevende, men vi tror at den vil være vesentlig lettere å gjennomføre. 3. Helse Vest mener at kodeverk som skal benyttes inneholder nødvendige strukturerte opplysninger som avsender og mottaker av meldinger vil ha behov for. Et unntak i denne forbindelse er kodeverk Sted som skal angi hvor pasienten skrives ut til. Dette kodeverket er relatert til NPR, og skiller bl.a. ikke mellom pasienter som skrives ut til privat bolig og pasienter som skrives ut til sykehjem eller annen kommunal institusjon. Helse Vest mener at Helsedirektoratet bør ta initiativ til en dialog med NPR for å få utvidet dette kodeverket på en hensiktsmessig måte, slik at helseforetakene skal slippe å måtte kode utskriving etter to parallelle kodeverk med noenlunde samme formål. Side 2 av 11

3 Generell tilbakemelding En innbygger en journal Revidert versjon er nå tilpasset et større bruksområde, men Helse Vest mener at revisjonen i for liten grad har tatt hensyn til de aktuelle løsninger etter ny pasientlov med forskrift om tilgang mellom helsepersonell. Vi synes ikke at standarden tar godt nok hensyn til at virksomheter kan avtale felles behandlingsrettet helseregister og denne situasjonen kan medføre at opplysningene kan bli registrert og lagret flere ganger i samme EPJ-system. Én revidert meldingstype er bedre enn to nye I innledningen til de tre dokumentene som beskriver versjon 2.0 av pleie- og omsorgsmeldingene, framgår det at det fra et myndighetsperspektiv ikke er ønskelig at det utvikles flere PLO-meldinger. Likevel innebærer forslaget at det nå presenteres to nye PLO-meldinger. De skal riktignok erstatte flere av de eksisterende, men de må sannsynligvis i en relativt lang overgangsperiode eksistere i tillegg til de gamle. Å opprette to nye meldingstyper med ny logikk for å velge mellom dem, vil medføre store utfordringer når de nye meldingene skal testes, piloteres og innføres. Helse Vest synes ikke at navn på de nye meldingene er intuitive og sammen med Vestlandsløftet foreslår vi derfor å kun ha en fagmelding som heter «Helseopplysninger». Denne meldingen vil ha ulike «type-betegnelser» som angir bruken. Helseopplysninger-innleggelse brukes når pasienten innlegges på sykehus (eller KAD) og Helseopplysninger-Utskrivning brukes når pasienten blir utskrevet. Denne reviderte meldingen må inneholde struktur som dekker det som er beskrevet både for «Helseopplysninger saksbehandling» og «Sammenfatning» i høringsforslaget. Behov for fleksibilitet Helse Vest mener at beskrivelsen av bruksområder for meldingene mer detaljert enn nødvendig. Detaljeringen vanskeliggjør tilrettelegging for nye rutiner og arbeidsmåter, for tjenestene er stadig i utvikling og endring. I forhold til de helsefaglige funksjonskravene reagerer vi spesielt på én ting som vi tenker kan bli et problem. I informasjonsmodellen (og XML skjema) er det svært få element/klasser som er obligatorisk. Det står typisk 0..1 eller 0..* (mange). Likevel står det flere steder at informasjon er obligatorisk. Det er også avvik mellom dokumentene i den forbindelse. Eksempler på dette er at Po-19 ikke samsvarer med kap 6.7.1, Po-32 samsvarer ikke med kap 6.3 og Po-59 samsvarer ikke med kap Nærmere redegjørelse er gitt i den konkrete tilbakemeldingen. For de ulike anvendelser av meldingen ønsker vi beskrevet profiler for hvilke innholdselementer som skal inngå som standard for denne anvendelsen. Vi ønsker ikke at disse elementene skal defineres som obligatoriske, for helsepersonell må ha Side 3 av 11

4 anledning til å vurdere om det er god nok grunn til at noen «standard» informasjonselementer bør tas bort eller andre mulige elementer i meldingen «Helseopplysninger» bør tilføyes i den konkrete situasjonen og anvendelsen av meldingen. Det må komme tydeligere frem at fagmeldingen ved utskrivelse (Helseopplysningerutskrivning i følge vårt forslag) skal være et sykepleiefaglig dokument i samhandlingen mellom sykehus og kommune eller KAD-senger og kommune. Denne meldingen kan ikke være en melding for både lege og sykepleier. Forenkling slå sammen tekstelementer Helse Vest mener at meldingen bør forenkles ved at noe informasjon som beskrives i fritekst og så langt ikke er kodet, bør stå i ett fritekstfelt med anbefalte ledetekster, heller enn som flere isolerte felt i melding og EPJ. Dette gjelder feltene Aktuell problemstilling Forløp og behandling Planer for videre oppfølging Ledetekstene bør utheves med fet og kanskje større skrift. Meldingsdefinisjonen bør ta høyde for enkel formatering av innholdet i fritekstfelt: med utheving, understreking, kursiv og økt skriftstørrelse. Vedlegg Helse Vest ønsker å påpeke at det er en stor fordel at det skal legges til rette for å kunne sende vedlegg. Både selve meldingene og vedleggene må framstå som dokumenter i pasientjournalen. Legemiddelinformasjon Helse Vest støtter intensjonen om å tilrettelegge for en forbedret mulighet for overføring av legemiddelinformasjon. Det er lege som har ansvar for informasjon om legemidler i bruk og vi støtter derfor tiltaket som innebærer å ta informasjon om «legemidler i bruk» ut av fagmeldingene. Vi ser at det ikke vil være en fullgod løsning før vi får en nasjonal løsning med felles legemiddelliste som oppdateres av alle. Kansellering av sendt melding Helse Vest mener at bruk at «kansellering» ikke er godt nok beskrevet i høringen. Dette benyttes ikke i meldingsutvekslingen i dag og det fremstår som noe uklart hva dette innebærer. Helse Vest mener at kansellering ikke bør benyttes for PLO-meldingene. Det er viktig at kravene til bruk av kansellering er entydige. Kopimottaker Høringsdokumentene sier ikke noe om mulighet for å sende PLO-meldingene til kopimottaker. Det bør tydeliggjøres i dokumentasjonen at dette skal være mulig, og hvordan det skal håndteres. Side 4 av 11

5 Nettverksmøter Helse Vest mener at et viktig element i samhandlingen er å gjennomføre samarbeidsmøter/nettverksmøter i tillegg til å sende meldinger til hverandre. Vi har derfor et sterkt ønske om et felt/avkryssing for å melde behov for nettverksmøter. Avkryssing /felt for markering av behov for nettverksmøte bør være en standard også i melding fra kommune til foretak. Dialogmeldinger Helse Vest mener at det er viktig å ta tak i behovet man har for å tagge dialogmeldinger som benyttes mellom ulike aktører. Det må fremkomme om dialogmeldingen er mellom legeaktørene, sykepleieaktørene eller fysio-/ergoterapiaktørene (andre faggrupper). Dette må være basert på avsender og mottaker av dialogmeldingen og det er et arbeid som vi håper blir prioritert innen rimelig tid. Tiltaket har betydning for muligheten til å ta i bruk dialogmeldinger mellom fastlege og sykehus. Avvik Høringsdokumentene har ikke beskrevet noen struktur for dialogmeldingen melding om avvik. I Helse Vest har denne meldingen vært gjenstand for mye diskusjon helt siden oppstarten av PLO-meldingene. Det er flere årsaker til at vi ikke ønsker «avvik» som en av dialogmeldingene det er mulig å benytte: Det er uklart for brukerne av PLO funksjonalitet når dialogmeldingen «Avvik» skal benyttes. «Avvik» i PLO blir forvekslet med avvik på tjenesteavtaler mellom kommuner og foretak. Disse skal registreres i annet system. «Dialogmelding forespørsel» og «Dialogmelding oppfølging» dekker etter Helse Vest sin oppfatning behov for å melde problemstillinger og mangler knyttet til samhandlingen. Eksempler basert på dagens bruk viser at det er uheldig at «avvik» med kommentarer blir lagret i pasientens journal. Ordet «avvik» er for mange som et negativt ladet ord. Hvis det ikke er mulig å fjerne denne dialogmeldingen, mener Helse Vest at man i alle fall bør andre navnet på meldingen til «korreksjonsmelding» for å unngå forveksling med avvik knyttet til tjenesteavtalene. Høringssvaret fra Helse Vest etterfølges av et vedlegg der det er gitt konkrete tilbakemeldinger på innholdselementer og krav. Side 5 av 11

6 Vedlegg: Konkrete tilbakemeldinger om innholdselementer og krav Tilbakemelding på Informasjonsmodell Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Dokumentet inneholder informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelsen. Dokumentet beskriver den hierarkiske oppbyggingen av meldinger og deler av meldinger. Helse Vest savner eksempler som illustrerer hvordan meldingene vil se ut for en sluttbruker. Det har vært vanskelig å se høringsdokumentene opp mot hverandre og man må ha god teknisk forståelse for å forstå innholdet i dette dokumentet. Avvik mellom dokumentene I informasjonsmodellen (og XML skjema) er det svært få element/klasser som er obligatorisk. Det står typisk 0..1 eller 0..* (mange). Likevel står det flere steder at informasjon er obligatorisk. Det er også avvik mellom dokumentene i den forbindelse. I Po-19 står det f.eks. at Aktuell problemstilling, Forløp og behandling, og Legemiddelhåndtering er obligatorisk for alle bruksområder. I Informasjonsmodelldokumentet kap står det at Aktuell problemstilling, Forløp og behandling (og) Type innhold alltid skal følge med. I Po-32 står det listet opp mange opplysninger som er obligatorisk for klassen Sammenfatning. I Informasjonsmodell-dokumentet i starten på kap 6.3, er dette nyansert noe ved at det er tatt med en setning om at opplysningene skal alltid følge med når det er relevant. Tilsvarende er det avvik mellom krav Po-59 og kap (mengde tjenestetilbud). Kap 5 oversikt over UML-modellen og felles topp Helse Vest mener at man egentlig kun har behov for 2 meldingstyper på toppnivå henholdsvis pasientlogistikk og Helseopplysninger. Vi mener at «orientering om tjenestetilbud», «Helseopplysninger Saksbehandling» og «Sammenfatning» kan inngå i en ny felles meldingstype som gis navnet «Helseopplysninger». Eksempelvis vil «Orientering om tjenestetilbud» oppstå som meldingen «Helseopplysninger» og være av typen Helseopplysninger-orientering om tjenestetilbud. Det som i høringen angis som «sammenfatning-innleggelse» vil i Helse Vest sitt forslag til modell angis som Helseopplysninger-innleggelse Abstrakte klasser Her ser det ut til at navnet i loggene kommer til å bli eksempelvis «sammenfatning». Vi mener at dette er uoversiktlig og det vil medføre at man må åpne meldingen for å se hvilken «typer» melding dette er. Vi mener at de abstrakte klassene bør være meldingene inkludert typebeskrivelsen for eksempel Helseopplysninger-innleggelse. Side 6 av 11

7 5.2.7 Pårørende/foresatt Ikke alle tjenestebrukere har familie som pårørende. Kapittelet burde heller kalles Nettverk, og roller som nabo og venn burde inngå i relasjonsbeskrivelsen. Hvis det kun er kodeverket 9033 som kan brukes i dette feltet, så blir dette begrensende i forhold til dagens praksis Tilknyttet enhet Helse Vest mener at telefonnummer bør være obligatorisk i alle meldinger. Tilbakemelding på Administrative funksjonskrav til pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Dokumentet inneholder krav til utveksling og håndtering av meldinger, vedlegg og kvitteringer i elektroniske pasientjournalsystemer. 1.2 Versjonshåndtering av meldinger. Det er beskrevet at nye versjoner må kunne fungere parallelt med gamle versjoner inntil utfasing besluttes. Her er det viktig å påpeke at vi ønsker at versjoner av meldinger er bakoverkompatible, noe som innebærer at selv om man har gått over til en ny versjon så må gamle kunne åpnes og bli liggende. 2. Krav til meldingsutveksling Poa-2 Adressering Helse Vest mener at det bør stå at Adresseregisteret skal benyttes som kilde både for mottaker og avsender. Poa-3 Adressering Helseforetakene i Helse Vest benytter «Plo meldingsmottak somatikk» for somatiske avdelinger, og «Plo meldingsmottak psykiatri» for psykiatriske avdelinger som mottaker og avsenderadresse på nivå 2 for pleie- og omsorgsmeldinger samt dialogmeldinger om inneliggende pasienter. Kan ikke se at dette er dekket inn i gjennom dette punktet. Vi ønsker at dette kommer tydeligere frem som et obligatorisk krav. Poa-4 Krav til bruk av hodemeldingen Her er det avvik i forhold til informasjonsmodell-dokumentet kap 3.1. I sistnevnte står det også at Legemidler i bruk skal legges i hodemeldingen. Side 7 av 11

8 Poa-7 Applikasjonskvittering Punktet er beskrevet på denne måte: EPJ-systemet skal kunne motta applikasjonskvittering på en slik måte at riktig nivå hos mottaker varsles ved negativ kvittering. I vår forståelse må det være riktig nivå hos avsender som må varsles ved negativ kvittering. Poa-11 Dialogmelding Det er beskrevet i punktet at EPJ-systemet skal kunne sende/motta dialogmeldinger i henhold til standard for dialogmeldinger. I Standarden er bruksområdene angitt til å være «Forespørsel» - «Svar på forespørsel» - «Notat» og «Melding om avvik». Helse Vest savner en mer utfyllende kravbeskrivelse av de ulike dialogmeldingene og hvor lang tid det kan gå før kvittering skal mottas. Poa-17 Dialogmelding uten referanse Helse Vest benytter i dag «frittstående» dialogmeldinger som ikke er knyttet til andre PLOmeldinger eller andre dialogmeldinger. Poa-17 angir at det må være opprettet pasientjournal hos både avsender og mottaker før man kan sende dialogmelding uten referanse. Vi kan ikke se at det er behov for å ha en sterk knytning til dette kravet. Det kan være situasjoner der man vil samhandle før det er opprettet journal. (eks at fastlege sender dialogmelding til sykehuset for en avklaring uten at det er opprettet journal). Kap 2.7 Vedlegg til meldinger Helse Vest mener at det burde være et krav om at EPJ-systemet må validere størrelsen på vedlegg iht. NHN sine fysiske begrensninger (som p.t. er 10MB), slik at den totale størrelsen på melding inkludert (alle) vedlegg ikke overstiger denne grensen. Kap 2.8 Meldingsoversikt Helse Vest savner krav til EPJ i tilknytning til tjenestebasert adressering. EPJ må kunne ha meldingsmottak/postkasse per tjeneste som virksomheten (og fagsystemet) skal kunne ta i mot meldinger til. Det bør finnes krav om tilgangsstyring der brukere i EPJ kan gis tilgang til en eller flere postkasser for tjenester. Ved sending av meldinger må man f.eks. kunne velge hvilken tjeneste som skal benyttes som avsender dersom bruker benytter en rolle/har tilgang til flere postkasser/tjenesteadresser. Mapping mellom tjeneste og interne org.enheter eller helsepersonell bør man etter hvert kunne slippe om man i stedet drar tjenestebegrepet helt inn i EPJ. I tillegg burde det kanskje være noen krav til når og hvordan kontaktpersoner og/eller ansvarlig helsepersonell, tilknyttet enhet etc. skal benyttes ved tjenestebasert adressering. Klassene er beskrevet i informasjonsmodell-dokumentet, men vi finner ingen krav relatert til disse. Poa-31 Visningsfiler Helse Vest mener at det må være et krav at mottatt melding i ettertid må kunne vises med samme visningsfil som ble benyttet da meldingen ble mottatt Side 8 av 11

9 Tilbakemelding på Helsefaglige funksjonskrav til pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Dokumentet beskriver helsefaglige funksjonelle krav til elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ-systemer) som skal kunne sende og motta versjon 2.0 av pleie- og omsorgsmeldinger. Dokumentet beskriver bruk og innhold. Po-2,3,4 henvisning og epikrise Helse Vest mener at krav om sending av henvisning og mottak av epikrise må være obligatorisk, ikke bare anbefalt. Begrunnelsen for dette er at i følge «Forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgstjenesten» plikter virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 første ledd nr 6 å kunne sende henvisning/motta epikrise. Po-9 Redigere forhåndsutfylte felt Helse Vest mener at det kan være problematisk at innholdet i forhåndsutfylte felt alltid skal kunne endres. Informasjonen hentes i fra strukturerte felter i EPJ (eks cave/kritisk informasjon). Dersom det legges til rette for at denne informasjonen kan endres i selv meldingen så vil det innebære en risiko for at endringen ikke oppdateres i eget EPJ-system. Slik det fungerer i dag så må man oppdatere i selve EPJ-systemet og da vil oppdateringen hentes inn i meldingen. Slik ønsker vi at det skal fortsette å være for forhåndsutfylte felter. Po-12 Preutfylt innhold i fra tidligere melding Helse Vest mener at man må være tydeligere på hva denne preutfyllingen består i. Vi mener at det vil være mange situasjoner der det vil være feil å sende med «tidligere informasjon» kun for å opplyse om at dette ikke gjelder lenger. Po Krav til bruk av meldingen Helse Vest mener at meldingsbetegnelsen skal være Helseopplysninger, ikke Helseopplysninger saksbehandling (HOS) se tidligere begrunnelse. Videre mener vi at type skal være Søknadsunderlag eller Saksbehandling, Vi mener at det ikke bør hete Søknad, da dette kan misforstås i forhold til pasientens egensøknad. Krav til innhold i Helseopplysninger til Saksbehandling Po-19 obligatorisk innhold i Helseopplysninger Det er beskrevet at følgende informasjon skal være obligatorisk for alle bruksområder: Aktuell problemstilling, Forløp og behandling Legemiddelhåndtering Helse Vest ser ikke behovet for at «legemiddelhåndtering» skal være et obligatorisk punkt når meldingen sin type-verdi er «tidligvarsel». Denne meldingen skal sendes innen 24 timer og vi kan ikke se at det er krav om dette - opplysninger om legemiddelhåndtering - i «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare Side 9 av 11

10 pasienter.» (Forskrift av 2011 rettet ). Vi mener derfor at det kun er de 2 første punktene som skal være obligatoriske for alle bruksområdene (type-verdiene). Po-20 Førstegangs henvendelse. Det er ikke beskrevet at «forventet utskrivningstidspunkt» skal være av angitt som dato. Dette burde vært angitt da vi ser at dagens praksis er å angi dette som «om en uke» eller «om noen dager». I dette punktet mangler det et element om pasienten har sendt «egensøknad». Dette må være med i de tilfeller der det er behov for nye/endrede tjenester. Hvis det ikke er behov for nye/endrede tjenester bør det ikke være med så det obligatoriske kravet bør være å angi om det er behov for nye/endrede tjenester hvis ja angi om egensøknad er sendt. Po-22 Obligatorisk innhold i oppdatert melding Helse Vest mener at det vil være uhensiktsmessig at funksjonsbeskrivelse alltid skal være obligatorisk. Vi mener at dette elementet bør være en anbefaling. Po-24 Helseopplysninger poliklinisk behandling Helse Vest mener at type skal være Søknadsunderlag eller Saksbehandling, Vi mener at det ikke bør hete Søknad, da dette kan misforstås i forhold til pasientens egensøknad. Po-26 Kansellering Helse Vest mener at bruk at «kansellering» ikke er godt nok beskrevet i høringen. Dette benyttes ikke i meldingsutvekslingen i dag og det fremstår som noe uklart hva dette innebærer. Helse Vest mener at kansellering ikke bør benyttes for PLO-meldingene. Det er viktig at kravene til bruk av kansellering er entydige. Po-27 Vedlegg til søknad Helse Vest mener at det obligatoriske elementet må være å angi om det er behov for nye eller endrede tjenester og at opplysninger om egensøknad må være knyttet til dette. Krav til bruk av Sammenfatning Po Sammenfatning Helse Vest mener at denne meldingsbetegnelsen skal være Helseopplysninger. Videre mener vi at typene skal være av kategorien «utskrivning», «innleggelse» og «poliklinisk kontakt/dagbehandling». Side 10 av 11

11 Po-43 Mindreårige barn Her mangler O for obligatorisk i typebetegnelsen av kravet. Po-44 Funksjonsvariabler Helse Vest mener at EPJ-systemet skal kunne sende samlemål for funksjonsvurdering, samt merknad til vurderingen som helhet. Po-51 Individuell plan Helse Vest mener at det må være et obligatorisk krav å opplyse om hvem som er koordinator, og ikke bare om koordinator er opprettet. Po-55 Legemidler Helse Vest er positive til at legemiddelinformasjon sendes som en instans av M25. Dette medfører at sykepleier kan ferdigstille opplysningene. Vi er imidlertid bekymret for at «legemidler gitt i dag» skal mistolkes som «legemidler i bruk» - og vi er bekymret for at det kan være vanskelig å holde denne informasjonen oppdatert når pasienten venter på transport (og rapporten allerede er sendt). Helse Vest mener at «legemidler gitt i dag» ikke bør være et obligatorisk krav. Po-56 Legemiddelgjennomgang Det er mange i Helse Vest som oppfatter begrepet «legemiddelgjennomgang» på ulik måte. Innholdet i kravet bør spesifiseres på en bedre måte. Po 63 og 64 Dialogmeldinger I disse kravene angis nye navn på dialogmeldingene. I kravene angis disse som dialogmelding «forespørsel» og dialogmelding «oppfølgning». Veilederen som det henvises til angir at også «avvik» og «notat» er typer av dialogmeldinger. Helse Vest savner en bedre beskrivelse av både administrative og funksjonelle krav til dialogmeldingene. Po-81 Tilbakemelding på utskrivningsklar pasient Helse Vest mener at det er behov for å vite hvilket sted kommunen kan ta i mot pasienten. Vi har behov for å vite om pasienten kan tas i mot på bosted eller i institusjon (og hvilken institusjon) og denne informasjonen må fremkomme i meldingen. Side 11 av 11

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Generell tilbakemelding: En ønsket endring Vi ønsker velkommen en revisjon av

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Vestlandsløftet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse fra Vestlandsløftet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Høringsuttalelse fra Vestlandsløftet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Standard for elektronisk kommunikasjon med

Detaljer

Høringsuttalelse fra KS - PLO 2.0

Høringsuttalelse fra KS - PLO 2.0 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helsedirektoratet Postboks 7000 St.Olavs plass 0130 OSLO Vår referanse: 15/01584-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

15/8087 HØRINGSUTTALELSE FRA SAUDA KOMMUNE STANDARD FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 2.0

15/8087 HØRINGSUTTALELSE FRA SAUDA KOMMUNE STANDARD FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 2.0 Helsedirektoratet Postboks 7000 t. Olavs plass 0130 OLO Deres ref. Vår ref./aksbehandler Arkivkode: Dato: 12/422-24/15/11673/Aina Olene Tveit K1-026, K2 - G00, 25.11.2015 K1-056 15/8087 HØRINGUTTALELE

Detaljer

Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 30.10.2015

Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 30.10.2015 KomUT prosjektet Fra kommuner i KomUT prosjektet Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: KomUT Heidi Slagsvold Dato: 30.10.2015 Høringssvar fra KomUT prosjektet Standard for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Høyringsuttale frå Lindås kommune Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstenesta 2.0

Høyringsuttale frå Lindås kommune Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstenesta 2.0 Høyringsuttale frå Lindås kommune Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstenesta 2.0 Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HELSE SØR-ØST Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404 Telefc)n: (2411 elefoks: 62 50 55 01 posirnott:3khelse-sorost.nc: Org.nr. 991 324 968 MOTTATT 3 NOV2015 Li_rjRLi ;r(:)1ar(..t.tj Helsed irektoratet Postboks

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

HIS 1162:2015 høringsutkast

HIS 1162:2015 høringsutkast HIS 1162:2015 høringsutkast Høringsutkast til Helsefaglige funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Helsefaglige funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2 Publikasjonens

Detaljer

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 2 Publikasjonens tittel: omsorgsmeldinger

Detaljer

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra?

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Samhandlingskonferansen Svolvær 15. Juni 2016 Katrine Brovoll Svendsen, Nordlandssykehuset Elektronisk samhandling

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Meldingsutveksling PLO

Meldingsutveksling PLO Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Seksjon kliniske ikt-systemer Veiledning i bruk av DIPS Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system Meldingsutveksling PLO testversjon Dokumentet

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Til: Postmottak@ehelse.no Kopi: Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Saksbehandler: Gro Wangensteen Ansvarlig: Hanne-Therese Ridderseth

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Status meldingsutveksling

Status meldingsutveksling Status meldingsutveksling Skei 03.02.17 Gunn Vigdis Myklatun og Kari Støfringsdal Kvar er vi i dag? PLO-meldingar og dialogmeldingar inneliggande pasientar Somatikk og psykiatri Somatikk oppstart 2013

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Høringsuttalelse på PLO 2.0 (15/8087)

Høringsuttalelse på PLO 2.0 (15/8087) Bodø, 30. oktober 2015 Helsedirektoratet Pb. 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Mail: postmottak@helsedir.no Høringsuttalelse på PLO 2.0 (15/8087) Innledningsvis takker vi for muligheten til å få være høringsinstans

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: IKT-samhandlingsgruppe 17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Egil Rasmussen, Stavanger kommune Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Saksnr.: Sak18/ Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) Ansvar: kommunene

Saksnr.: Sak18/ Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) Ansvar: kommunene SAKSFRAMLEGG Oppfølging av sak elektronisk samhandling, sak 10/2016 Saksbehandler: Kjetil Axelsen Christine Furuholmen Kari Engen Sørensen Overordnet samarbeidsutvalg Vedlegg: 5 Saksnr.: Sak18/2016 Møtedato:

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen Vår ref. 16/50964 16/3447-2 / FE - 000 Saksbehandler: Sissel Andreassen Høringsuttalelse - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning NOTAT Til Forfatter Leverandører og andre interesserte Annebeth Askevold Dato 11.12.2011 (rettet skrivefeil 28.02.2012) KITH-notat nr. 1044 Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise

Detaljer

Høringsinstansene er bedt om å gi tilbakemelding på følgende punkter:

Høringsinstansene er bedt om å gi tilbakemelding på følgende punkter: Sak: Høring Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten Klinikk: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Til: Fag- og forskningssenter Saksbeh.: Heidi Merete Jacobsen Ephorte

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere HISD 80806:2012

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere HISD 80806:2012 HISD 80806:2012.. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Bruk av

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger Gjelder henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1154:2018 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Versjon 1.3 Status: Til utprøving 1.november 2012 KITH-rapport 1048:

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/2895- Vår ref.: 13/5677-7 Saksbehandler: Hólmar Õrn Finnsson Dato: 01.10.2013 Høringssvar: Forslag til forskrift

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger.

Detaljer

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 02.10.2014 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen John Vestengen, Line Nordgård, Kjell Arne Grøtting, Anne Solberg, Anne Marit Rennemo, Egil Rasmussen, Camilla Glasø, Inger

Detaljer

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært?

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? 3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Tema Evaluering Meldingstypene Andre lærdommer

Detaljer

Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HIS 1161:2015 Høringsutkast Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Versjon 1.6 Status: Til utbredelse 7. juli 2012 KITH-rapport 04/07:2012 Informasjonsmodell

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m.

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. OMFANG: Gjaldt fra 01.01.12 alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. Overordnet avtale og delavtaler mellom partene er inngått Avtale hierarki:

Detaljer