E134 Haukelivegen. Kommunedelplan med KU. Vågslid i Vinje kommune, Telemark fylke Grostøl i Odda kommune, Hordaland fylke. Fase 2: Silingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E134 Haukelivegen. Kommunedelplan med KU. Vågslid i Vinje kommune, Telemark fylke Grostøl i Odda kommune, Hordaland fylke. Fase 2: Silingsrapport"

Transkript

1 Statens vegvesen E134 Haukelivegen Vågslid i Vinje kommune, Telemark fylke Grostøl i Odda kommune, Hordaland fylke Kommunedelplan med KU Fase 2: E134 over Haukeli med Haukeliseter hotell i bakgrunnen Dato

2 FORORD Denne silingsrapporten er ein del av det førebuande arbeidet med ein kommunedelplan for framtidig trase for Ev 134 mellom Vågslid i Vinje kommune og Grostøl i Odda kommune. Formålet med silinga er å redusera talet på alternative trasear slik at kommunedelplanarbeidet berre omfattar dei mest aktuelle løysingane. Dette arbeidet er utført i eit samarbeid mellom Vinje kommune, Odda kommune og Statens vegvesen gjennom ei plangruppe. I plangruppa har det og vore engasjert ein vegplanleggjar frå Kompas AS i Bergen. I samband med utarbeiding av silingsrapporten er det gjort ei landskapsanalyse av planområdet. Denne er utført av Statens vegvesen region vest. I landskapsanalysen er og registreringar om kulturlandskap og kulturmiljø innarbeidd dersom det har innverknad på landskapsbiletet. Det er og føreteke ei kartlegging og verdivurdering av området som er viktig for flora og fauna med hovudvekt på fugl. Arbeidet er utført av Arnold Håland, Norsk Natur Informasjon. en er ei oppsummering av gruppa sitt arbeid. I tillegg til tekst og figurar er det på dei to siste sidene kart som viser dei veglinjene som har vore vurderte og dei veglinjene som er aktuelle å vurdera i planarbeidet vidare. Etter revisjon av stamvegutgreiinga i 1999 har Statens vegvesen utarbeidd ei vegutgreiing for strekninga frå fylkesgrensa til Seljestad. Denne vegutgreiinga vert og lagt til grunn for denne planoppgåva. Vegutgreiing 2

3 INNHALD Side 1. Innleiing 4 2. Registreringar 5 Landskap og kulturmiljø.. 5 Nærmiljø.. 6 Friluftsliv. 6 Naturmiljø 6 Vasskjelder.. 6 Trafikktilhøva på riksvegen Standard på ny veg. 8 Trafikktal. 8 Dimensjoneringsklasse 8 Linjeføring Plangrenser. 9 Avgrensingar 9 Tilknyting til noverande riksvegar Vurderte og aktuelle veglinjer 10 Vågslid Haukeliseter Hall. 12 Haukeliseter Hall Ulevåvatnet 13 Ulevåvatn Seljestad.. 15 Seljestad - Grostøl Oppsummering og tilråding

4 1. Innleiing. Ev 134 er ein av dei viktigaste stamvegane mellom Aust- og Vestlandet sør for Hardangervidda. Området mellom Vågslid og Grostøl har nesten ingen fast busetnad bortsett frå Røldalsområdet. På strekninga er det ein del fritidsbusetnad spesielt på strekninga Seljestad Korlevoll, i Hordalia og i Valldalen. I tillegg er det ein del stølar i Valldalen og på høgfjellet mellom Ulevåvatnet og Vågslid. Bortsett frå turisme og landbruk er det lite næringsveksemd i planområdet. I Røldalområdet er turistnæringa godt utbygd og utgjer ein hovuddel av næringsgrunnlaget. Som ein del av turisttilbodet er den gamle vegtraseen over høgfjellet utanom tunnelane oppretthalde på begge sider av Røldal og er attraktiv køyrerute om sommaren. Denne traseen er og tilbod til gang- og sykkeltrafikken over høgfjellet i sommarhalvåret. Dagens hovudsamband over fjellet på begge sider av Røldal vart bygd ut i 1960 åra og opna i Desse tunnelane var moderne på den tida, men utviklinga av bilparken og trafikkauken, har medført at tunnelane ikkje tilfredstillar dei krava dagens trafikk set. Tunnelane er for smale, har for liten høgde og deler av tunnelane har stor stigning. Dessutan er tryggingsutstyret ikkje i samsvar med dagens krav. Det er dessutan innført særskilt fartsgrense på deler av strekninga. Dette har auka tryggleiken, men transportkvaliteten er vorte redusert. Det har og vore sett fram forslag om nedsett fartsgrense gjennom dei lengste tunnelane, men dette er ikkje gjennomført fordi det vil redusera transportkvaliteten ytterlegare. Trafikkutviklinga gjennom planområdet har stort sett utvikla seg som i landet elles. Planområde 4

5 2. Registreringar. I samband med silingsrapporten er det starta registreringar av fire hovudtema på miljøsida: Landskap og kulturmiljø Nærmiljø Friluftsliv Naturmiljø Formålet med registreringane i silingsfasen er å kartleggja dei største konfliktane ved dei ulike alternativa og i tillegg vera grunnlag for utvikling av nye alternativ med minst mogeleg konfliktar. Registreringane vil vera grunnlag for seinare samanlikning av dei ikkje prissette konsekvensane for dei aktuelle alternativa i kommunedelplanen. Det kan verta aktuelt å supplera registreringane. Landskap og kulturmiljø Det er utført ei omfattande analyse av landskapet i planområdet. Planområdet ligg innafor to områder; region 23 Indre bygder på Vestlandet og region 16 Høgfjell i Sør- Noreg etter ei inndeling i ulike landskapsregionar som Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging har utarbeidd. Bortsett frå snaufjellområda er heile planområdet prega av menneskeleg påverknad gjennom jordbruksdrift først og fremst fedrift. Røldal er eit bygdesamfunn der det har vore gardsdrift gjennom lange tider. Det er framleis gardsdrift på dei flate områda i dalbotn. I dei høgareliggjande områda Seljestad, Valldalen og Austdalen har det vore seterdrift og utmarka er prega av beiting. I Valldalen er det framleis gardar og setre i drift. Men både på Seljestad, i Austdalen og i Valldalen er områder nedanfor tregrensa i ferd med å gro at med bjørkeskog. Tettstaden Røldal har vekse fram langs hovudferdselsårene, spesielt E 134, og er i dag eit moderne bygdesentrum med eit allsidig offentleg og privat servicetilbod. Bustadene ligg spreidd i jordbruksområda. Langs E 134 og i lia opp mot Austdalen har det etterkvart utvikla seg reine bustadfelt. Kulturmiljø og kulturlandskap vert omtala i eigen delrapport som del av konsekvensutgreiinga, men her vert berre dei tinga som har innverknad på landskapet tatt med. Kulturlandskapet er prega av jordbruksdrift gjennom mange hundre år. Av dei mest synlege kulturspora er gamle steingardar som følgjer deler mellom dei ulike eigedomane og skil innmark og utmark. Bygningane og bygningsrestar knytt til gards- og seterdrift er og viktige for opplevinga av kulturlandskapet. Sjølv om mykje av gardsdrifta og særleg seterdrifta er sterkt redusert i dag, kan ein framleis sjå korleis drifta har påverka landskapet. Mykje av dagens E134 går i tunnel, men der vegen går i dagen, er vegen dominerande i landskapet. Dagens vegtrase er definert som eit kulturminne i tillegg til tidlegare vegsystem. I Valldalen finn ein spor av Pilegrimsvegen truleg frå 1200-talet og veganlegget frå 1880-åra i Austmannalia som var eit av dei store veganlegga på Vestlandet i den tida. Den 3,4 km serpentinvegen frå 840 moh. har sju slyng og kurveradius på meter. Største stigning 1:12 og vegbredde 3,5-5 meter. I tillegg til ulike veganlegg er vassdraga innafor planområdet regulert i samband med vasskraftutbygging. Hydro Energi har 5

6 vasskraftutbygginga vest for vasskille medan Statskraft har utbygginga på austsida. I samband med kraftutbygginga er det laga fleire overføringstunnelar som kan koma i konflikt med nye vegtunnelar. Nærmiljø. Ein veg vil påverka nærmiljøet m.a.ved: Vegtrafikkstøy. Vegen sin avstand frå bustadhus, trafikkmengde, køyrefart, veggeometri, stigning og terrengform vil avgjerde storleiken på støyulempene. Forureining. Forureining som påverkar nærmiljøet vil hovudsakleg vera luftforureining. Forureininga vil vera størst nærast vegen og vil auke med aukande trafikk. Områda nær tunnelpåhogga kan få auka luftforureining. Barriereverknad. Vegen kan vera ei sterk barriere i nærmiljøet. Verknaden aukar med aukande trafikk og køyrefart. Avbøtande tiltak kan vera under- eller overgangar slik at ein kan kryssa stamvegen planskilt. Kor synleg vegen vil vera sett frå nærområda og etiske/visuelle omsyn, vil og vera viktige tema ved vurdering av konsekvensane for nærmiljøet. Nærområda innafor planområdet som kan verta påverka er Valldalen, Røldal, Horda og Seljestad. Stamvegen har, etter kvart som bustad- og fritidsbygginga langs vegen har auka, fått funksjon som samleveg med tilkomstvegar til bustadområda på begge sider, samstundes som vegen er ein hovudveg mellom Aust- og Vestlandet. Gåande og syklande har, sjølv om trafikken er liten, som følgje av dette fått ei auka utryggleikskjensle når dei går langs og når dei kryssar den. Friluftsliv Store områder innafor planområdet vert nytta til friluftsformål. Dei viktigaste områda er Seljestad og Korlevoll på vestsida av Røldalstunnelen, Hordadalen, Valldalen og fjellområda frå Dyrskar til Vågslidtunnelen der det er mykje fritidsbustader. I tillegg er det fleire merka turstiar som ein vil ta omsyn til i den grad det er mogeleg. Naturmiljø. På grunnlag av undersøkingar av biologisk mangfald i våtmarksområdar/innsjøar og registrering av vilt, er det gjort ei vurdering av framtidig vegtrase frå ein naturfagleg synsstad. Det er dessutan utført ei kartlegging og verdivurdering av naturområde som er potensielt viktig for å oppretthalde biologisk mangfald. Hovudvekt har vore lagt på fugl i heile planområdet og på flora i tilknyting til jordbrukslandskapet. Kartlegging av flora viser ingen funn av raudlisteartar eller regionalt sjeldne arter. Ingen av kulturmarkområda er vurdert som spesielt verdifulle med omsyn til flora. Naturressursar. Vassforsyninga innafor planområdet skjer frå private brunnar og borehol. Det er inga offentleg vasskjelde i planområdet. Dei største landbruksområdane finns sentralt i dalbotn i Røldal. 6

7 Trafikktilhøva på stamvegen. Trafikktala over Haukeli stig jamt, men anleggsarbeid i tunnelane, mellom anna i 2005, påverkar trafikktala. Tabellen nedafor viser trafikkutviklinga frå 2000 og fram til i dag for kvar månad. Ein ser og at tunge køyretøy utgjer er svært stor del av totaltrafikken. Sommartrafikken (SDT) er noko større enn årsdøgntrafikken (ÅDT) og SDT er om lag 3300 køyretøy/døgn. 7

8 3. Standard på ny veg Trafikkvolum. Det er gjennomført trafikkanalyse som viser korleis trafikkutviklinga vil verta fram til Det er truleg liten skilnad mellom alternativa med omsyn til avlastingseffekten på eksisterande veg. Dette vil verta nærare vurdert i kommunedelplanen. Det føreligg prognosar for trafikkutviklinga på dagens veg ved fylkesgrensa. Denne viser at trafikken vil vera om lag kjt/døgn i Dimensjoneringsklasse Ny E134 vil hovudsakeleg få ein rein transportfunksjon. Vegen vil for det meste gå utanom busetnaden og det er føresett at fartsgrensa vert 90 km/t. Gang- og sykkeltrafikken vil følgje lokalvegnettet og det vil derfor ikkje bli bygd gang- og sykkelveg langs den nye hovudvegen. Ut frå dette er valt dimensjoneringsklasse S4 Stamvegar, ÅDT og fartsgrense 90 km/t. Trafikkvolumet tilseier at vegen vert bygd som tofeltsveg. Linjeføring. Med fartsgrense 90 km/t vert dei viktigaste linjeføringsparametrane: Forbikøyring skal skje ved å nytta motgåande køyrefelt og det skal vera minst 2 forbikøyringsmogelegheiter for kvar 5 km. Minste horisontalradius 450 m Minste horisontalradius i kryss 700 m Minste høgbrekkradius 5000 m Minste lavbrekkradius 2600 meter, i kryss R min = 7400 meter Maksimal stigning 5 % Minste avstand mellom kryss skal være 0,5 km Kryss skal byggjast som rundkøyring eller T- kryss. Tverrprofil dimensjoneringsklasse S4 8

9 4. Plangrense - tilknyting Avgrensingar. Planområdet er avgrensa sør for noverande Vågslidtunnel i aust og ved Grostøl vest for Jøsendal i vest. Mot sør er noverande E134 grensa medan planområdet strekkjer seg litt inn på Valldalsvatnet. Tilknytingar til noverande riksvegar. Vest for Røldal ved Håra får stamvegen kryss med rv 13 gjennom Brattlandsdalen og indre Ryfylke. Rv 13 er samanfallande med E134 fram til Jøsendal der rv 13 går vidare nordover mot Odda og indre Hardanger. Ovanfor Håra har stamvegen kryss med rv 520 mot Sauda. Denne vegen er vinterstengt. Planområdet 9

10 5. Vurderte og aktuelle alternativ. Eit stort tal veglinjer har vore vurderte, spesielt kryssinga av Valldalen. Veglinjene har ulike eigenskapar med omsyn til funksjonalitet. Det er og stor skilnad når det gjeld miljøkonfliktar. Austmannalia sett frå Valldalen. Ved siling er strekninga delt inn i fire områder: Vågslid - Haukeliseter Hall Haukeliseter Hall - Ulevåvatn Ulevåvatn Seljestad Seljestad - Jøsendal - Grostøl Parti frå Valldalen tatt frå topp demning Eit alternativ med utbetring av eksisterande veg er vurdert nærare, men er ikkje tilrådd i denne silingsrapporten. Grunngjevinga for dette er at dersom dagens veg skal byggjast ut til ein standard som stettar kravet til transportkvalitet, vil ei slik utbetring verta svært omfattande. Tunge tiltak i form av kurveutretting, ombygging av slyng, sanering av eksisterande kryss og avkøyrsler, bygging av nye kryss og planskilte kryssingsstader for gåande og syklande, støyskjerming m.m. vil medføra omfattande inngrep langs eksisterande veg og vil få til dels store negative følgjer for nærmiljøet med store arealinngrep og innløysing av bygg. For kvart av desse områda er det gjort ei vurdering av dei ulike alternativa og dei minst aktuelle alternativa er silt bort. Ved siling av alternativa er det gjort ei samanlikning av alternativa med hovudvekt på omsyn til miljøkonfliktar, men og funksjonalitet og realisme med omsyn til gjennomføring har vore vurdert. Ut frå dette er aktuelle veglinjer valt som dei som etter ei samla vurdering er best på desse områda. 10

11 11

12 Vågslid Haukeliseter Hall Vurderte løysingar To ulike løysingar er vurdert: 1. Opprusting av dagens trase. 2. Ny veglinje som ligg lågare i terrenget og får mindre stigning. Begge løysingane har tunnel, men den nye linja får ei tunnellengde på om lag 900 meter mot 1500 meter tunnel for noverande trase. Alternativet er ny trase i om lag 4,9 km som kan vera eit byggesteg. Alternativet medfører inngrep i kulturpåverka naturmark ved Vågslid på begge sider av ny tunnel. Landskapet er opent og sårbart for nye terrenginngrep. Alternativet vil få negative konsekvensar i høve til landskapet. Aktuelle løysingar Tunnellinje på vestsida av noverande trase, linje 1. Alternativet tek av frå E134 om lag ved plangrensa og går i ein lågare trase enn noverande E134. Tunnelen vert kortare, om lag 900 meter lang, enn noverande Vågslidtunnel. Traseen får og mindre stigning og får om lag 4,9 km ny trase før den fell saman med noverande trase sør for Haukeliseter Hall. Alternativet har god kurvatur og utan store stigningar. Tunnelen ved Vågslid vert om lag 0,9 km og med ein stigning på 2,6 %. Vegtraseen ligg godt i terrenget på sørsida av tunnelen, men har nokre store skjeringar og fyllingar nord for ny tunnel. Parti sør for ny Vågslidtunnel. Tunnellinje langs dagens trase, veglinje 2. Alternativet føl noverande trase og er ei løysning med oppgradering av noverande trase til valt standard. Vågslidtunnelen vert strossa til T9,5-profil. Alternativet har god horisontalkurvatur og utan stor stigning bortsett frå første delen gjennom Vågslidtunnelen. Eventuell ny Vågslidtunnel kan vera eit byggesteg. Elles kan strekninga delast opp i mange byggesteg på den strekninga som føl noverande trase. Alternativet har alt gjort store inngrep slik at oppgradering av noverande veg ikkje vil medføra nye store inngrep. Parti nord for eksisterande Vågslidtunnel Forkasta løysingar Ingen forkasta løysingar. 12

13 Haukeliseter Hall - Ulevåvatnet Vurderte løysingar Det er berre vurdert oppgradering av dagens trase på denne strekninga bortsett frå vestre del der ny trase med tunnelpåhogg er vurdert opp mot noverande trase. Strekninga har god standard, men vertikalprofilen kan gjerast betre for å få ein høgare teknisk standard på strekninga. Og avkøyrsleforholda bør vurderast og freista få til ei sanering. I tillegg til tunnelpåhogg ved vestsida av Ulevåvatnet er det og vurdert å slå ny tunnel ut i Haukelitunnelen og strossa den austre delen av denne tunnelen. Denne løysinga kan ha fleire variantar avhengig av kor stor del av noverande Haukelitunnel ein ynskjer å nytta. kan redusera bruk av rekkverk mest mogeleg. Nytt tunnelpåhogg er lagt ved vestre del av Ulevåvatn. Forkasta løysingar Daglinje langs dagens trase og strossing av deler av Haukelitunnelen, veglinje 2. Alternativet føl noverande trase og er ei løysning identisk med veglinje 1 fram til Haukelitunnelen. I staden for som veglinje 1 som går vidare fram til nytt tunnelpåhogg ved vestsida av Ulevåvatnet, fortset denne løysinga inn i noverande Haukelitunnel og strosser den austlege delen av tunnelen før alternativet held fram i ny tunneltrase mot Valldalen. Alternativet er forkasta fordi strossing av noverande trase når ein skal oppretthalda trafikken, har kostnader nesten som sprenging av ny tunnel. Dessutan vert tunnellengda lengre og alternativet dyrare enn veglinje 1. Forkasta fordi: Store kostnader Lengre tunnellengde E134 sett nordover mot Haukelisæter. Aktuelle løysingar Dagløysing langs dagens trase, veglinje 1. Ein vil freista heva standarden på strekninga ved å forbetra vertikalprofilet og vurdera ei sanering av avkøyrsler. I tillegg vil ein vurdera behov for fresefelt ved å utvida banketten på eine sida. Dessutan vil ein freista å slakka ut vegskråningane slik at ein 13

14 Ulevåvatnet - Seljestad Vurderte løysingar Alle alternativ bortsett frå opprusting av noverande veg er ny veg frå Ulevåvatn til Seljestad og alle vurderte løysingar har tunnel på heile strekninga bortsett frå kryssinga av Valldalen. Alle alternativa kan berre delast i to byggetrinn, eit på kvar side av Valldalen. Totalt 10 alternative kryssingar av Valldalen er vurdert frå bru over Valldalsvatnet i nord til løysingar som ligg tett opp til busetnaden ovanfor Røldal i sør. Kryssinga av Valldalen skjer med høgt linjepålegg slik at noverande veg i Valldalen vil kryssa under ny trase. For alle løysingane er det vurdert hovudmassedeponi i Austedalen bortsett frå for alternativa M7, M8, M9 og M10 som ligg for langt frå dette massedeponiet. + M10 14

15 Aktuelle løysingar Tunnellinje med kryssing av Valldalen nord for Røldal sentrum, veglinje M3. Alternativet har tunnelpåhogg nært Røldal sentrum. Frå tunnelpåhogget kryssar alternativet over noverande veg og fortset på nedsida av noverande E134 over Liamyrane nedafor bensinstasjonen. Alternativet kryssar Storelva i Valldalen og går i tunnel mot Ulevåvatnet. Alternativet er den løysinga ein tilrår som ligg nærast Røldal. Alternativet får små konfliktar med natur- og kulturmiljø, men får nærføring til gardsbruk og nokre hytter i Valldalen. Og denne løysinga får kort avstand til Røldal sentrum. Tunnellinje med kryssing av Valldalen nord for Bråstøl, veglinje M7. Alternativet kryssar Valldalen nord for Bråstøl. Alternativet kryssar dalen rett sør for eit felt med hytter og eldre stølar (Ullstølen). Alternativet har god kurvatur, men er den løysinga av dei tilrådde løysingane som får størst stigning mot Ulevåvatnet fordi denne løysinga kryssar Valldalen på lågast kotehøgde (540). I tillegg til tunnelpåhogga på begge sider av dalen og ny bru over Storelva får dette alternativet ny trase over heile Valldalen (Liamyra). Løysinga får kort avstand til Røldal sentrum og litt nærføring til busetnad nærast tunnelpåhogget. Alternativet får ikkje konflikt med landbruk. Tunnellinje med kryssing av Valldalen like nord for bensinstasjon, veglinje M4. Alternativet kryssar Valldalen og noverande E134 like nord for bensinstasjon og vil gå i utkanten av hyttefelt. Det er vurdert å flytta tunnelpåhogget lengre vest, men ei slik løysing vil få konflikt med hyttefeltet og Pilegrimsvegen og er derfor forkasta. Løysinga får kryss med noverande E134 på austsida av noverande E134 og kryssinga av dalføret kan leggast så høgt at ein kan utvikla krysset til toplankryss. Alternativet kryssar Storelva med ei større bru. Valldalen sett mot nord der alt. M7 kryssar dalen. Alternativet har god kurvatur og liten stigning. Største stigning mot Ulevåvatnet. Alternativet ligg eit stykke nord i Valldalen og må ta med ny veg fram til noverande E134. Alternativet kryssar Valldalen på eit parti traseen ikkje vil få stor konflikt med naturog kulturmiljøet. Men ein trase på tvers av dalen vil medføra store inngrep som vert synleg over eit stort område. Alternativet får lang tilkomstveg til Røldal sentrum og dårleg tilknyting til turistverksemdene og anna servicenæring i Røldal. 15

16 Alternativet ligg godt i terrenget og har moderate fyllingar og skjeringar. Tunnellinje med kryssing av Valldalen nord for Bråstøl, veglinje M10. Alternativet liknar veglinje M7, men kryssar Valldalen på sørsida av kolle medan veglinje M7 kryssar på nordsida. Veglinja ligg tett inn til ein godkjent reguleringsplan som har fleire hyttefelt. Hyttefeltet med 3 hytter lengst nord i hyttefeltet kjem nært vegalternativet og derfor bør ikkje desse hyttene byggjast dersom dette vegalternativet vert valt. Alternativet har god kurvatur og liten stigning. Største stigning mot Ulevåvatnet. Alternativet ligg eit stykke nord i Valldalen og må ta med ny veg fram til noverande E134. Alternativet får som veglinje M7 lang tilkomstveg til Røldal sentrum og dårleg tilknyting til turistverksemdene og anna servicenæring i Røldal. Forkasta løysingar Opprusting av dagens trase, veglinje M1. Alternativet er opprusting av noverande trase til valt standard. Noverande tunnelar vert strossa til T9,5-profil. Nytt rasoverbygg ved Svandalsflona erstattar noverande rasoverbygg. Alternativet har slyng både i Austmannalia og ovanom Horda. På begge sider av Røldal har traseen parti med stor stigning. Alternativet har god kurvatur på deler av strekninga, men har parti med slyng i både Austmannalia og ovanom Horda. Traseen har stor stigning på begge sider av Røldal. Alternativet har mange byggetrinn. Alternativet gir ikkje inngrep i nye områder, men kan vera i konflikt med vern av dagens vegsystem. Dagens vegsystem vert vurdert som verneverdig og ein verneprosess har starta. Kva element og omfanget av dagens vegsystem som vert verna vil truleg bli avklara parallelt med denne planlegginga. Forkasta fordi: Stor stigning Store inngrep Konflikt med verneinteresser Vegtrafikkstøy for busetnad spesielt i Røldal. Store kostnader. Tunnellinje med kryssing av Valldalen like nord for Røldal sentrum, veglinje M2. Alternativet har tunnelpåhogg nærast Røldal sentrum av dei løysingane som vert tatt med i silingsprosessen. Frå tunnelpåhogget føl alternativet noverande veg til ovanom bensinstasjonen der alternativet kryssar elva og går i tunnel mot Ulevåvatnet. Alternativet får ein del stigning og nærføring til ein del bustadhus og fritidsbustader nærast Røldal. Alternativet har god kurvatur, men ein del stigning nærast Røldal. Mellom tunnelane i Valldalen vil vegen og fungera som lokalveg med kryss i plan. Dette er ei trafikkløysing som avvik frå dei andre alternativa. Bortsett frå tunnelpåhogga på begge sider av dalen og ny bru over elva får dette alternativet ingen nye inngrep i Valldalen. Løysinga får kort avstand til Røldal sentrum. 16

17 Alternativet får nærføring til ein del bustadhus og fritidsbustader nærast Røldal. Forkasta fordi: Stor stigning. Nærføring til bustader og fritidsbustader. Felles trase med stamveg og lokalveg. Tunnellinje med kryssing av Valldalen vest for Midnuten, veglinje M5. Alternativet kryssar Valldalen der dalen er smalast. Det medfører kort avstand mellom tunnelane på kvar side av dalen og dermed problem med å kunne plassera eit nytt kryss som samband mellom ny og gamal vegtrase. Alternativet har god kurvatur og utan store stigningar. Alternativet ligg godt i terrenget, men får vanskar med å plassera kryss for samband til noverande veg og Røldal sentrum Alternativet får små konfliktar med natur- og kulturmiljø, men får vanskar med kryss til noverande veg og vankeleg å utvikla næringsareal i tilknyting til kryssområdet. Dårleg kontakt til Røldal sentrum. Tunnellinje med kryssing av Valldalen der dagens E134 kryssar dalen, veglinje M6. Alternativet kryssar Valldalen om lag der noverande veg kryssar dalen. Løysinga kan koma i konflikt med viktige kulturminne som pilegrimsvegen og seinare vegsystem. Alternativet har potensiale for konflikt ved dalkryssinga og får ikkje næringsareal nært kryssområdet. Alternativet kryssar dalen der vegen kryssar Valldalen i dag. Derfor er det gjort inngrep i dette området sjølv om ny trase og medfører ein del nye inngrep i same området. Forkasta fordi: Konflikt med kulturminne Dårleg kryssløysing. Vanskeleg med næringsareal i tilknyting til vegkrysset. Tunnellinje med kryssing av Valldalen på fyllingsdam, veglinje M8. Alternativet har trase på topp fyllingsdam og får ikkje nye inngrep bortsett frå tunnelpåhogg på begge side av Valldalen og ny tilkomstveg mot noverande E134 og Røldal sentrum. Forkasta fordi: Kort avstand mellom tunnelane medfører dårleg kryssløysing. Dårleg kontakt med Røldal sentrum. Vanskeleg med næringsareal i tilknyting til vegkrysset. Toppen av fyllingsdammen i Valldalen. 17

18 Alternativet har god kurvatur og liten stigning. Ulempa med løysinga er at den får lang tilkomstveg til noverande E134 og Røldal sentrum. Alternativet kryssar dalen i ein trase som det er gjort store inngrep i tidlegare. Får derfor ikkje konflikt med natur- og kulturmiljø. Etter kontakt med Hydro Energi er det fleire forhold som er uklare med ei slik løysing som er uvanleg i Noreg. Det eine er eigarforholdet og avsvarsforholdet med ein stamveg oppå ein fyllingsdam. Det andre er kva følgjer det vil få for fyllingsdammen med å leggja ein stamveg oppå dammen. Kva belastningar og vibrasjonar fører stamvegen med seg og kva tiltak må ein gjera med dammen. NVE har signalisert at ein må gjera omfattande forsking på dette området før ein kan kartleggja tiltak og gje eventuelt løyve til å gjennomføra løysinga. Statens vegvesen vil ikkje ta på seg desse kostnadene fordi løysinga etter deira meining ligg for langt inn i Valldalen og for usentralt i høve til Røldal. Avstanden frå sentrum i Røldal (Shellstasjonen) er om lag 8,2 km. I tillegg vil det bli store inngrep på nordsida av Valldalen med å etablera eit tilfredstillande kryss. Inngrepa vert ekstra store fordi ein må ta omsyn til overløpstunnelen som ligg på nordsida av fyllingsdammen. Den største fordelen med denne løysinga er at inngrepet i Valldalen er alt gjort her og stamvegen skapar ikkje ny barriere og store ekstrainngrep sjølv om kryssløysinga medfører ein del nye inngrep. Uavklara eigar- og ansvarsforhold med stamveg oppå fyllingsdam Uavklara kva tiltak ein må gjera med fyllingsdam dersom ein legg stamveg oppå fyllingsdamme, vibrasjon og vekt. Stort forskingsprogram på ulike tiltak varsla frå NVE. Store nye inngrep for kryss som kan koma i konflikt med overvassløp. Tunnellinje med kryssing av Valldalen med bru over Valldalsvatnet, veglinje M9. Alternativet har trase lengst nord i Valldalen og kryssar Valldalsvatnet med bru. Alternativet får svært lang veg til noverande E134 og Røldal sentrum. Bruløysing over Valldalsvatnet er ei svært dyr løysing. Alternativet har god kurvatur og liten stigning. Ulempa med løysinga er at den får lang tilkomstveg til noverande E134 og Røldal sentrum. Alternativet kryssar dalen i ein trase som det er gjort store inngrep i tidlegare. Får derfor ikkje konflikt med natur- og kulturmiljø. Forkasta fordi: Dårleg kontakt med Røldal sentrum. Tilkomst til Røldal sentrum må gå gjennom hyttefelt og område med gamle stølar. Store kostnader med bru over Valldalsvatnet. Forkasta fordi: Dårleg kontakt med Røldal sentrum Tilkomst til Røldal sentrum må gå gjennom hyttefelt og område med gamle stølar. 18

19 Seljestad Jøsendal Grostøl. Vurderte løysingar 3 alternative tunnelpåhogg i Seljestadområdet er vurdert. Det sørlegaste tunnelpåhogget ligg i nærleiken av noverande Seljestadtunnel. Det midtarste tunnelpåhogget ligg søraust for parkeringsplass ved Seljestad medan det nordlegaste tunnelpåhogget ligg i Løyningsdalen. Veglinja frå Seljestad mot Grostøl via Jøsendal er i hovudsak opprusting og standardheving av noverande trase. Denne strekninga vert berre beskrive tiltak på under veglinje V2. Aktuelle løysingar Daglinje mellom Seljestad og Grostøl, linje V2. Alternativet er felles med V1 på strekninga frå Seljestad til Jøsendal og Grostøl. Tunnelpåhogget vert like aust for større parkeringsplass. Mellom Solfonn og Jøsendal er det stor stigning og krabbefelt på delar av strekninga med størst stigning som må forlengjast over bakketopp. Mellom Seljestad og Solfonn er det gang-/sykkelveg på delar av strekninga. Då alternativet ligg langs noverande stamveg på mest heile strekninga, kan strekninga delast opp i mange byggetrinn. Alternativet gjer ikkje nye inngrep bortsett frå delar av strekninga mellom Jøsendal og Grostøl. Forkasta løysingar Dagløysing med tunnelpåhogg ved Seljestadtunnelen, linje V1. Alternativet får tunnelpåhogg om lag ved noverande tunnelpåhogg for Seljestadtunnelen, men på andre sida av dalen. Alternativet er forkasta grunna stor stigning frå Seljestad via Korlevoll til tunnelpåhogget og mykje randbusetnad (hytter) ved Korlevoll. Forkasta fordi: Stor stigning frå Seljestad til tunnelpåhogget. Tunnelpåhogg ved stor kotehøgde Dårleg tryggingsløysing med mykje randbusetnad (fritidsbustader) ved Korlevoll. Vegtrafikkstøyproblem ved Korlevoll Parti ved tunnelpåhogg for alt. V2 ved Seljestad. Alternativet har god kurvatur mellom Seljestad og Jøsendal, men dårlegare kurvatur mellom Jøsendal og Grostøl. Dagløysing med tunnelpåhogg i Løyningsdalen, linje V3. Alternativet har tunnelpåhogg i Løyningsdalen og ny veg fram til noverande E134 ved Seljestad. Frå Seljestad og 19

20 vestover er traseen samanfallande med alternativ V1 og V2. Alternativet gjer inngrep i Løyningsdalen som Odda kommune ikkje ynskjer inngrep i. Vegtrase i Løyningsdalen vil vera i konflikt med friluftsinteresser i Odda kommune og dette er hovudgrunnen til at alternativet er forkasta. Frå Seljestad er det ikkje nye inngrep bortsett frå delar av strekninga mellom Jøsendal og Grostøl. Forkasta fordi: Konflikt med friluftsinteresser i Løyningsdalen. I strid med kommuneplan for Odda kommune. 20

21 6. Oppsummering og tilråding Siling av alternativa i dei ulike delområda gir eit aktuelt hovudalternativ for ny veg på strekninga Vågslid fylkesgrensa Grostøl, men med fleire aktuelle kryssingar av Valldalen. I tillegg vil ein vurdera ny vegtrase ved Vågslidtunnelen opp mot oppgradering av noverande trase, ein strekning på om lag 4,9 km. Dei løysingane som peikar seg ut ved kryssing av Valldalen, er dei tilrådde løysingane som ligg nærast opp til Røldal sentrum. Desse løysingane har minst miljøkonfliktar, har kortast avstand til Røldal sentrum og til rv. 13 og rv. 520 si tilknyting til stamvegnettet. Løysinga har og ei god plassering av masseoverskot med kort sidetunnel til permanent massedeponi i Austedalen. Sidetunnel til massedeponiet blir kort fordi tunneltraseen ligg tett opp til massedeponiet. Løysingar med kryssing av Valldalen ved Bråstølområdet, alternativ M7 og M10, ligg i eit område med friluftsinteresser. Alternativa vil gjera store terrenginngrep inkludert næringsareal i tilknyting til kryssområdet. Sjølv om lokalvegen vil kryssa stamvegen planfritt, vil stamvegen verka som ein barriere og eit framandelement i denne delen av dalen. Avstanden til Røldal sentrum vert og stor og ein ser ikkje bygda Røldal frå den nye stamvegen/kryssområdet. 21

22 22

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7.1 Tilråding av alternativ Ev 134 Vågsli Røldal - Grostøl Konsekvensgreiing I planprogrammet under pkt. 5, Alternativ som skal utgreiast, står det under pkt.

Detaljer

INNHALD. Støysonekart. 13. Forslag til massedeponi Samandrag av konsekvensutgreiing 3. B-teikningar, plan og profilteikningar.

INNHALD. Støysonekart. 13. Forslag til massedeponi Samandrag av konsekvensutgreiing 3. B-teikningar, plan og profilteikningar. 2 INNHALD Side Samandrag av konsekvensutgreiing 3 B-teikningar, plan og profilteikningar. 8 - Vågsli Haukeliseter Hall. 8 - Haukeliseter Hall Ulevåvatn.. 9 - Kryssing av Valldalen... 10 - Seljestad Grostøl.

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

Fv 107 Jondalstunnelen.

Fv 107 Jondalstunnelen. Fv 107 Jondalstunnelen. Massedeponi i Nordrepollen. Framlegg til planprogram. Øyresdalen i Nordrepollen, Kvinnherad kommune. November 2009 FORORD. I samband med bygging av Jondalstunnelen skal det utarbeidast

Detaljer

Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy

Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy April 2008 Innhald side 1 Forord. 3 2 Undersøkte løysingar........ 3 3 Dagens kommunikasjonar.... 6 4 Aktuelle alternativ....... 7 4.1 Opprusting av eksisterande

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet 28.10.2009 Mål og avgrensing Innhald Aktuelle problemstillingar Innspel og spørsmål (joar.helgheim@sfj.no el. Idar.sagen@sfj.no)

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD 1. GENERELT Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense.

Detaljer

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18):

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18): a) VEDLEGG 4 Figur 1. Oversikt over dei fem planlagde utbyggingane i Valldalen. Lysegrøn line syner grensa for Hardangervidda nasjonalpark. (Kjelde: Søknad om konsesjon for Holdøla kraftverk, Småkraft

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

Forprosjekt med siling for E16 og Vossebanen Arna Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss.

Forprosjekt med siling for E16 og Vossebanen Arna Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss. Stanghelle- Dale Skisserte løysingar for veg og jernbane Bakgrunn Forprosjekt med siling for E16 og Vossebanen Arna Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss. KVU og bestillinga

Detaljer

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland.

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland. Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 2014/6322 412.3 16/3111-16 3. juli 2017 Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui Kartskisser Dei strekningane som kan vere aktuelle for bygging av gs-veg er presentert på kart. Dette er berre eit første steg mot ei prioriteringsliste. Det må i tillegg takast omsyn til lokale tilhøve,

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Statens vegvesen. Uttale frå Vegdirektoratet - Motsegn til kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita, Stord kommune

Statens vegvesen. Uttale frå Vegdirektoratet - Motsegn til kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita, Stord kommune Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Ola Omenås / 91778477 15/204205-84

Detaljer

Skildring av planoppdraget

Skildring av planoppdraget Detaljplan for Brakåsen og Klypetjønn, Suldal kommune Skildring av planoppdraget Bakgrunn for oppdraget Tettstaden Suldalsosen har ca 650 innbyggjarar (heile Vinjar skulekrins har ca 950). Her er to daglegvarebutikkar,

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

Notat - Kvaliteten på vegnettet i Sogn og Fjordane

Notat - Kvaliteten på vegnettet i Sogn og Fjordane Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunns- og trafikksikkerhetsseksjon 02.01.2017 Notat - Kvaliteten på vegnettet i Sogn og Fjordane Kommentar til rapporten frå OFV, november 2016 Forord Statens

Detaljer

E 134 Vågslid - fylkes grensa Røldal Jøsendal - Grostøl

E 134 Vågslid - fylkes grensa Røldal Jøsendal - Grostøl E 134 Vågslid - fylkes grensa Røldal Jøsendal - Grostøl September 2006 Innhald DEL A. SKILDRING AV TILTAKET 1 INNLEIING..... 5 1.1 BAKGRUNN FOR KONSEKVENSUTGREIINGA.. 5 1.2 KORT HISTORIKK.... 6 1.3 ORGANISERING

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar Vågå kommune GSV Lemonsjøen Oppdragsgivar Vågå kommune Oppdrag Utgreiing av ein gang- og sykkelveg mellom Lemonsjøen alpin og Skardå camping Rapport type Forprosjekt Prosjektnr. 08176 Utgreiing Dato Nordplan

Detaljer

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Informasjonsmøte, Førdehuset 6. mai 2013 Arve Seger Prosjektleiar Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Vedteke lagt ut til høyring/ offentleg ettersyn 4. april 2013

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

EV 039 HP 09: JEKTEVIK NORD FITJAR GRENSE REGULERINGSFØRESEGNER STORD KOMMUNE 1. GENERELT

EV 039 HP 09: JEKTEVIK NORD FITJAR GRENSE REGULERINGSFØRESEGNER STORD KOMMUNE 1. GENERELT EV 039 HP 09: JEKTEVIK NORD FITJAR GRENSE REGULERINGSFØRESEGNER STORD KOMMUNE 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå teikning

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten 20140011 Plankontoret Hallvard Homme AS Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 FØREARBEIDET

Detaljer

Dispensasjon frå reguleringsplan Nordøyvegen-delområde 1 Skjeltene-Lepsøy-Austnes, Skjelten Dispensasjon frå regulert rundkøyring for å bygge T-kryss

Dispensasjon frå reguleringsplan Nordøyvegen-delområde 1 Skjeltene-Lepsøy-Austnes, Skjelten Dispensasjon frå regulert rundkøyring for å bygge T-kryss RÅDMANN Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE ArkivsakID-nr Saksbehandlar: Dato 17/54- Gjøsund Hege 09.03.2017 3 Vedtak gjort av: Byggesak landbruk og arealforvaltning Delegert saknr.: 055/17

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Fråsegn til kommunedelplan for omlegging av Fv 48 - Løfallstrand - Kvinnherad kommune - planid

Fråsegn til kommunedelplan for omlegging av Fv 48 - Løfallstrand - Kvinnherad kommune - planid REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/169-1 Saksbehandlarar: Per Nordmark, Per Morten Ekerhovd, Lars Øyvind Birkenes, Nils Egil Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 021/16 Hovudutval teknisk/næring PS PRINSIPPVURDERING - TRASEVAL FOR FV 6 GRIMSTVEIT - SVEIO SENTRUM

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 021/16 Hovudutval teknisk/næring PS PRINSIPPVURDERING - TRASEVAL FOR FV 6 GRIMSTVEIT - SVEIO SENTRUM Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim GBR - 41/55 16/135 Saksnr Utval Type Dato 021/16 Hovudutval teknisk/næring PS 25.04.2016 PRINSIPPVURDERING - TRASEVAL FOR FV 6 GRIMSTVEIT - SVEIO SENTRUM

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Statleg kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Stord - Os høyringsuttale til planprogram frå Søreide Grunneigarlag.

Statleg kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Stord - Os høyringsuttale til planprogram frå Søreide Grunneigarlag. Til: Statens Vegvesen, Region vest, Askedalen 3, 6863 Leikanger E-post: firmapost-vest@vegvesen.no Kopi: Ordførar i Tysnes kommune, Kåre Martin Kleppe E-post: post@tysnes.kommune.no Frå: Søreide Grunneigarlag

Detaljer

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN LEIKANGER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2008 2016 - KOMMUNEDELPLAN LEIKANGER - VEDLEGG 2 KJERNEOMRÅDE LANDBRUK Jordbrukssjef Jens Øyrehagen, 2008 Innhald Innhald... 1 Kjerneområde landbruk... 2 Kriterium for utveljing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Plan og forvaltningsseksjonen v/ Magna Vangsnes Frå: Planseksjonen. Hans Erik Buene

Statens vegvesen. Notat. Plan og forvaltningsseksjonen v/ Magna Vangsnes Frå: Planseksjonen. Hans Erik Buene Statens vegvesen Notat Til: Plan og forvaltningsseksjonen v/ Magna Vangsnes Frå: Planseksjonen Kopi: Hans Erik Buene Sakshandsamar/innvalsnr: Ellen Slinde - 57655795 Vår dato: 6.10.2015 Vår referanse:

Detaljer

Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning

Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Åpent informasjonsmøte i Vindafjord 13. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Saksframlegg Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Dispensasjon - plassering av avløpsreinseanlegg - Hodlekve * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev med heimel i plan- og bygningslova

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging

Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Gruppe 3 og 4 Landskap reiseliv og friluftsliv: Spørsmål til vurdering: A. Skal fylkesdelplanen peike ut område der det ved handsaming

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan. Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum

Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan. Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum Region vest Leikanger, R.vegktr Planseksjonen Dato: april 2012 Føreord Statens

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Forbikøyringsfelt og kjettingplassar Oppsummering av innspel Føreord Etter avtale med Jølster kommune varsla Statens vegvesen

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Vegvurdering Langevåg

Vegvurdering Langevåg Vegvurdering Langevåg I samband med rulleringa av arealplanen vedtok planutvalet ei vegnemnd som skulle sjå på mogleg vegløysingar for Langevåg og i denne saka vart det lagt fram ei skisse frå administrasjonen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2722 Løpenr.: 10512/2016 Arkivkode: 99/7 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 31.08.2016 16/102 Kommunestyret 15.09.2016 16/86 Sakshandsamar:

Detaljer

Møtebok for Gaular kommune

Møtebok for Gaular kommune Møtebok for Gaular kommune SAKSGANG Utvalssaksnr Utval Møtedato 022/13 Formannskapet 03.04.2013 Arkiv: FA-Q10 Saksmappe: 11/61 Sakshandsamar: JKB Dato: 22.03.2013 E39 Langeland - Moskog Rådmannen si tilråding

Detaljer

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Til: Fra: Arne Kringlen Linn Grepstad Nes Dato 2016-06-28 Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Innleiing Gaular kommune har engasjert Norconsult til å utarbeide eit

Detaljer

Fv. 55 Esefjorden, Forprosjekt og KDP

Fv. 55 Esefjorden, Forprosjekt og KDP Fv. 55 Esefjorden, Forprosjekt og KDP Ope møte, 03. okt. Balestrand For konsulentgruppa: Øyvind Sødal, Nordplan AS 1 Kven er vi som arbeider, med prosjektet? Oppdragjevar: Balestrand kommune Arne Abrahamsen

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.02.2013 Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Omtale av fylkesvegnettet i samband med Regional transportplan 2014-2023 Olav Handeland Forord

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

6 Samanstilling av konsekvensar

6 Samanstilling av konsekvensar 6 Samanstilling av konsekvensar I det følgjande vert konsekvensane for dei ulike trasealternativa samanstilt. 6.1 Prissette konsekvensar Alternativskombinasjonar Total veglengde km Total byggekostnad mill

Detaljer

Naturmangfaldlova i Førde kommune Kvar var vi og kor er vi i dag. Føredragshaldar: Oddbjørn Sellevoll Dato:

Naturmangfaldlova i Førde kommune Kvar var vi og kor er vi i dag. Føredragshaldar: Oddbjørn Sellevoll Dato: Naturmangfaldlova i Førde kommune Kvar var vi og kor er vi i dag Føredragshaldar: Oddbjørn Sellevoll Dato: 02.11.2016 Byggesak og arealforvaltning Plan, byggesak, landbruk, oppmåling, og gis Ei eining

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 252 Lalandsvegen PlanID 8200

Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 252 Lalandsvegen PlanID 8200 Planomtale Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 252 Lalandsvegen PlanID 8200 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh 13/1629-49 13472/16 L12 LU/LU/NBJ10155 Datert 27.03.2015 Justert 10.5.2016 1.0

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse Vegtrasé Storlia-Haugastøl Trafikkanalyse Mai 2010 INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 PROBLEMSTILLINGAR... 4 3 VEGTRASÉ... 5 3.1 TRASÈ... 5 3.2 AVSTANDAR OG REISETIDER... 5 4 KONSEKVENSAR... 6 4.1 KØYREAVSTANDAR

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 18.05.2016 16/72 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Vurdering av alternative tilkomstar til felt BFS1 i reguleringsplan for Ty, del 2

Vurdering av alternative tilkomstar til felt BFS1 i reguleringsplan for Ty, del 2 Til: Fra: Aurland kommune Johannes-Henrik Myrmel Dato 2016-02-18 Vurdering av alternative tilkomstar til felt BFS1 i reguleringsplan for Ty, del 2 Bakgrunn Utval for Plan og utvikling gjorde i møtet den

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Sotrasambandet delprosjekt 1: Sotra - Bergen Kommunedelplan med KU Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Oppdatering av luftforureiningsberekningar

Detaljer

Frå KVU E39 Aksdal Bergen til. planlegging av E39 Stord - Os

Frå KVU E39 Aksdal Bergen til. planlegging av E39 Stord - Os Frå KVU E39 Aksdal Bergen til : planlegging av E39 Stord - Os Nasjonal transportplan Prosessen i KS1-pliktige tiltak: AVGJERD AVGJERD. OM KS1 KVU KS 1 NEI JA KOMMUNEDEL PLAN REGULERINGS- PLAN KS 2 BYGGE

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer