Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK"

Transkript

1 Notat Dato: Til: Regionalt Planforum Fra: Nye Veier AS Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset og Moelv-krysset Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN Nye Veier er et statlig eid aksjeselskap, som har som oppgave å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Målet er å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av disse. Vi bygger den 43 km lange strekningen av E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark, med anleggsstart i 2017 og ferdigstillelse i Hensikten med prosjektet er å oppnå økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i innlandet. Se mer om prosjektet på: Endring i forutsetninger etter at de vedtatte reguleringsplanene forelå gjør at Nye Veier ønsker å endre regulering av E6 i tre kryss: Uthus, Brumunddal og Moelv. Varsel om planoppstart vil bli sendt ut i løpet av januar Kryssene vil bli tilført økt kvalitet og tilpasset dagens forutsetninger. SAK Uthus-krysset i Stange kommune: Valg av kryssløsning ble foretatt i kommunedelplan, vedtatt 18. juni Dagens detaljerte kunnskap om krysset viser at kostnadsvurderinger som lå til grunn for valget var misvisende.

2 Nye Veier foreslår å endre den vedtatte reguleringsplanen fra oktober I den vedtatte planen er E6 senket og krysser under fv. 24 samt Gamle Stangeveg. I vedtatt plan er det også forutsatt at alle fire nye kjørefelt bygges vest for dagens E6. Planområdet (varslingsområdet) er ca. 100 m fra hver side av ny E6 på en strekning på ca. 3,1 km, derav ca. 1,3 km sør for Uthuskrysset og ca. 1,8 km nord for Uthuskrysset. Ved Uthuskrysset / fv. 24 vil det være behov for plass til kryssområde (ramper, rundkjøringer, gang-/sykkelvei mm). Endringene blir i hovedsak innenfor plangrense i vedtatt plan. Planområde (varslingsområde) for den endrede planen er vist i etterfølgende figur: Side 2

3 Planløsning / prinsipp i eksisterende reguleringsplan: Foreløpig planløsning / prinsipp for E6, fv.24 og kryssramper i nytt planforslag: Side 3

4 Planendringen medfører at E6 vil krysse over fv. 24, slik eksisterende veier er i dag. En slik løsning gjør det mulig å gjenbruke eksisterende veianlegg i større grad, og oppnå flere forbedringer: Redusert beslag av dyrket areal Redusert inngrep på viktig næringseiendom, og mulighet for økt areal til næring Enklere byggefase med redusert behov for midlertidige veiomlegginger Betydelig redusert masseflytting Kortere byggetid og mindre ulemper for trafikanter og publikum Redusert utslipp av klimagasser Bedre tilrettelegging for gående og syklister langs fv. 24 Trafikksikkerhet og veistandard i endret løsning blir like god som i den vedtatte planen, og vil bli beskrevet i den nye planen sammen med andre konsekvenser av den endrede planen. Når det gjelder støy skal kravene i T1442/2012 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» gjelde uansett løsning. Ved at E6 heves gjennom Uthuskrysset vil det trolig bli behov for noe større omfang av støyskjerming langs veien, og eventuelt noe større omfang av lokale støytiltak. Støy og visuelle forhold vil være viktige tema i vurderingen av konsekvenser. Side 4

5 Brumunddal-krysset i Ringsaker kommune: Endrede planforutsetninger gjør at utformingen av krysset i Brumunddal bør endres: Reguleringsplan for Mjøsparken, vedtatt 19. oktober 2016, viser nå boliger, hotell og svømmeanlegg, noe som har utløst krav om bedret atkomst. Endring av kryssløsning vil kunne gi økt prioritering av gående og syklende, samt sikker atkomst opp til nivå for 200års flom. NA-rundskriv 2015/2 fra Vegdirektoratet gir endringer i vegnormalens krav til høybrekk for motorveger. Dette er en lettelse i forhold til forutsetningene da E6-planen ble laget, og bedrer mulighet for flomsikre underganger Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane gjennom Sørli-Brumunddal ble vedtatt i kommunestyret 21. desember 2016, og forutsetter at Amlund bru skal rives. Dette gjør at fremtiden for Nils Amblis veg som vegatkomst til sentrum i Brumunddal er usikker. Vegsystemet ved motorvegkrysset bør derfor tilpasses, med en nedtoning av Nils Amblis veg og tilrettelegging for en fremtidig oppgradering av Strandvegen. Nye Veier ønsker å gjøre følgende endringer av motorvegkrysset i Brumunddal: Den store rundkjøringen under E6 erstattes med en rett undergang Vegene på Brumunddalssiden av E6 samles i en rundkjøring Strandvegen tilpasses og prioriteres som viktig lokalveg, ved at kryss mellom Strandvegen og Nils Amblis veg endres fra rundkjøring til T-kryss Granerudundergangen oppgraderes til ren G/S-veg. Undergangen flyttes noe mot øst, slik at den kan kobles naturlig mot den nye G/S-vegen fra sentrum, der denne krysser over Strandvegen. Dette medfører blant annet følgende forbedringer sammenlignet med vedtatt plan: Vegsystemet blir mindre utsatt for flom (håndterer 200 års-flom) Gir en enklere, oversiktlig og mer kapasitetssterk kryssløsning Markerer Strandsagvegen bedre som ny adkomstveg til Brumunddal sentrum Løser flomsikker vegadkomsten til Mjøsparken Forsterket prioritering av G/S-veger fra sentrum til Mjøsparken og Strandsagparken Redusert arealbeslag Enklere anleggsperiode Kortere underganger for gående og syklende under E6 Reduksjon i klimagassutslipp Side 5

6 Trafikksikkerheten og veistandarden i en endret løsning vil bli like bra eller bedre enn i den vedtatte planen. Figur 1 Skissen viser hvordan Nye Veier ser for seg at E6-krysset i Brumunddal kan utformes. De nye reguleringsplanene for Strandsagparken og Mjøsparken vises med farge, og G/S-veg er markert med grønn farge. Moelv-krysset i Ringsaker kommune: Etter at reguleringsplanen E6 Botsenden Moelv ble vedtatt 7.mars 2014 har linjeføringen for ny E6 blitt trukket lenger mot syd, fordi ny planlagt kryssing av Mjøsa er vedtatt. Ny Mjøskryssing er vedtatt i 2015 i kommunedelplan «justert alternativ sør», av Ringsaker kommune Reguleringsplanen E6 Botsenden Moelv med bestemmelser må endres for å innpasse ny Mjøskryssing. I forbindelse med endring av regulering vil Nye Veier vurdere et forslag hvor E6, som i dag, går over fv Det etableres rundkjøring på fv. 213 på hver side av E6, og rampene fra E6 knyttes mot disse. Fordeler med løsningen: dagens E6 kan være åpen i store deler av anleggsperioden, med redusert bruk av omkjøring via Ringsaker kirke vesentlig mindre midlertidig vegbygging for fasen mellom dette prosjektet og ny Mjøsbru, ved at dagens veg i økt grad kan benyttes vesentlig mindre massetransport Side 6

7 ny E6 kommer i mindre grad i konflikt med etablerte næringsarealer med tilhørende virksomheter økt trafikksikkerhet i forhold til regulert løsning økt kapasitet i forhold til regulert løsning bedre løsning for gående og syklende lavere klimagassutslipp og redusert belastning på nærmiljøet Figur 2 Skissen viser hvordan Nye Veier ser for seg Moelvkrysset i en fremtidig situasjon. Rød linje er E6, blå linjer er ramper og lokalveger. Side 7

DETALJREGULERING E6 BRUMUNDDALKRYSSET

DETALJREGULERING E6 BRUMUNDDALKRYSSET DETALJREGULERING E6 BRUMUNDDALKRYSSET Åpent møte 18.4.2017 Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering Bjørn Åmdal prosessleder offentlig plan Gode veier raskt og smart

Detaljer

kommunedelplan E6 Kolomoen Moelv Planprogrammet 1/31/2008 Prosjektpresentasjon Ringsaker

kommunedelplan E6 Kolomoen Moelv Planprogrammet 1/31/2008 Prosjektpresentasjon Ringsaker E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Prosjektpresentasjon Ringsaker - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli august 2006

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

VURDERING AV UTTALELSER VED VARSEL OM UTVIDELS AV PLANGRENSE. PlanID: 0605_428. Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen

VURDERING AV UTTALELSER VED VARSEL OM UTVIDELS AV PLANGRENSE. PlanID: 0605_428. Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen Mal sist revidert 10.12.2018 VURDERING AV UTTALELSER VED VARSEL OM UTVIDELS AV PLANGRENSE PlanID: 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen Liste over uttalelser Nr Navn Dato 1 Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Vurdering av valg av bruspenn under Hovedbanen

Vurdering av valg av bruspenn under Hovedbanen Til: Fra: Ståle Grinaker Petter Kittelsen Dato 2017-12-04 Vurdering av valg av bruspenn under Hovedbanen Bakgrunn og premisser for valg av bruspenn Norconsult er engasjert av Ullensaker kommune for regulering

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 UTHUSKRYSSET OPPFØLGING AV PLANUTVALGETS VEDTAK 28. MARS

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 UTHUSKRYSSET OPPFØLGING AV PLANUTVALGETS VEDTAK 28. MARS Stange kommune post@stange.kommune.no Deres ref. Saksbehandler Arkiv Status, hjemmel Dato Øyvind Vaadal 216/194 Offentlig 04.04.2017 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 UTHUSKRYSSET OPPFØLGING AV

Detaljer

E6 Innlandet. Nye konkurranser på E6 Kolomoen - Øyer

E6 Innlandet. Nye konkurranser på E6 Kolomoen - Øyer E6 Innlandet Nye konkurranser på E6 Kolomoen - Øyer E6 Innlandet E6 Kolomoen Moelv E6 Moelv Øyer Hvem får tildelt kontrakten? E6 Innlandet Område med omsetning på ~2 mrd. NOK hvert år, ut 2025 2 prosjekt

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. -i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. -i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker -i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:05.12.2012 Innhold Innhold...

Detaljer

1 Innledning Alternativ lokalisering av kryss ved Meieriet Internvegnett Eksisterende lokalisering...3

1 Innledning Alternativ lokalisering av kryss ved Meieriet Internvegnett Eksisterende lokalisering...3 Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Oppdrag: 524664 Karmsundgata Haugesund - kommunedelplan Dato: 2013-11-14 Skrevet av: Bergljot Anda Kvalitetskontroll: Martin Mitchell, Ivar Fett KRYSSLØSNING MEIERIET

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua E18 Vestkorridoren Hans H Ruud Bekkestua 19.05.2015 27.05.2015 Status - ny E18 Lysaker Ramstadsletta (+ Oslo) Optimalisering Planlegging og gjennomføring av anleggsfasen Utbyggingsfaser - Tiltak mot støy

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse. Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan Sandnes kommune

Tiltaksbeskrivelse. Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan Sandnes kommune Tiltaksbeskrivelse Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan 2016102 Sandnes kommune Rogaland Fylkeskommune Statens vegvesen - Region vest 21.03.2019 Innhold Tiltaksbeskrivelse...

Detaljer

Detaljregulering for sentralrenseanlegget i Strandveien, i Skedsmo og Rælingen kommune Planstatus

Detaljregulering for sentralrenseanlegget i Strandveien, i Skedsmo og Rælingen kommune Planstatus Detaljregulering for sentralrenseanlegget i Strandveien, i Skedsmo og Rælingen kommune Planstatus Beskrivelse av forholdet til eksisterende og pågående planprosesser går frem av dette dokumentet. Kommuneplanens

Detaljer

Regionmøte Nedre Romerike 26. april Nils Karbø

Regionmøte Nedre Romerike 26. april Nils Karbø Regionmøte Nedre Romerike 26. april 2019 Nils Karbø Nye fartsgrensekriterier og systematisk gjennomgang av fartsgrenser Dekkelegging 2019 Planer Romerike 2019 Trygging av skoleveger Trygging av skoleveger

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Notat

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Notat BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Notat Ny fastlandsforbindelse - Kryssløsning ved Kolberg Innledning Kommunedelplan for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder» ble vedtatt i Færder og Tønsberg kommune i mars-2019.

Detaljer

Kryss Kongeparken - vurdering av alternative løsninger

Kryss Kongeparken - vurdering av alternative løsninger Oppdragsnr.: 50693 Til: Statens vegvesen Region vest Fra: Norconsult v/terje Faanes Dato: 20-06-2 Kryss - vurdering av alternative løsninger INNLEDNING Kommunedelplan for E39 Ålgård Hove i Gjesdal og Sandnes

Detaljer

«E6 Kolomoen Arnkvern»

«E6 Kolomoen Arnkvern» «E6 Kolomoen Arnkvern» Byggeplan Hæhre prosj.nr: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Dok.nr /Tema: NO-PL-09 Tittel: i Hamar Mindre reguleringsendringer for rv. 25 ved Disen bru og Midtstranda Dato: Fra: Til:

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR 150 10/3052-23 Dato: 07.09.2012 KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI - VINGROM UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Kryssing mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernli - detaljregulering - Sluttbehandling

Kryssing mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernli - detaljregulering - Sluttbehandling RINGSAKER KOMMUNE Kryssing mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernli - detaljregulering - Sluttbehandling Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 18/1715 19/20278 PlanID-

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Stange kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Stange Endringer i revidert

Detaljer

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Vedlegg til kunngjøring om planoppstart datert 2018-04-25 OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET INNLEDNING har satt i gang

Detaljer

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane mellom Espa og Sørli i Stange kommune Ny trasé på strekningen Espa-Fv. 222 Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

E6 Kolomoen Kåterud / Åkersvika vegkryss. Forprosjektrapport. Oppsummering endringer fra kommunedelplan. Statens vegvesen

E6 Kolomoen Kåterud / Åkersvika vegkryss. Forprosjektrapport. Oppsummering endringer fra kommunedelplan. Statens vegvesen Utgave uten vedlegg Innspill til møtet i Planforum 15. juni 2011 E6 Kolomoen Kåterud / Åkersvika vegkryss. Forprosjektrapport. Utgave: versjon 1 Dato: 2011-06-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Planforutsetninger E6 Åkersvika

Planforutsetninger E6 Åkersvika Planforutsetninger E6 Åkersvika 13. november 2014 Parsellen Kåterud Arnkvern er del av Gardermoen - Biri NTP NTP 2014 2023 ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013 E6 Kolomoen Moelv ligger inne i andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Januar ARBEIDSNOTAT Alternativer for Hjemmeluft

Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Januar ARBEIDSNOTAT Alternativer for Hjemmeluft Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Januar 2017 ARBEIDSNOTAT Alternativer for Hjemmeluft ALTERNATIVER FOR LØSNING FOR E6 GJENNOM HJEMMELUFT Forslag til løsninger Prosjektgruppen har arbeidet

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

NOTAT til regionalt planforum Reguleringsplan Rv 4 Lygna. Av Sigrid Lerud, fagansvarlig plan, Gran kommune. Dato:

NOTAT til regionalt planforum Reguleringsplan Rv 4 Lygna. Av Sigrid Lerud, fagansvarlig plan, Gran kommune. Dato: NOTAT til regionalt planforum 13.11.2018 Av Sigrid Lerud, fagansvarlig plan, Gran kommune. Dato: 01.11.2018 Reguleringsplan Rv 4 Lygna Planområdet utgjør ca 1100 daa og omfatter et område på ca 5 km lengde

Detaljer

Ny adkomstvei til Arendal havn Eydehavn med tilhørende næringsarealer på Ulleråsen Vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Ny adkomstvei til Arendal havn Eydehavn med tilhørende næringsarealer på Ulleråsen Vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Ny adkomstvei til Arendal havn Eydehavn med tilhørende næringsarealer på Ulleråsen Vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes. Reguleringsplaner

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Hvor skal toget gå?? Hvilken trasé er best for IC -og for Hamar?

Hvor skal toget gå?? Hvilken trasé er best for IC -og for Hamar? Hvor skal toget gå?? Hvilken trasé er best for IC -og for Hamar? Befaring i Hamar 02.03.2017 Ny stasjonsplassering Kort om Hamar Innlandets største by og administrasjons-sentrum God innbyggervekst (1,6%),

Detaljer

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar.

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. 16.nov. 2015 Parsellen Kåterud Arnkvern er del av Gardermoen - Biri Del av rv. 25 mellom Åkersvikavegen og Åker gård inngår

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre Oppdragsnavn: Vikhammer Øvre, reguleringsplan Oppdragsnummer: 537645-01 Utarbeidet av: Ida Haukeland Janbu Dato: 11.12.2018 Tilgjengelighet: Åpen KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre 1. KAPASITET...

Detaljer

Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 18/2465

Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 18/2465 Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: REGPL 201809 Arkivsaksnr.: 18/2465 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Planprogram, datert 1.2.2019 Varslingskart,

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Reguleringsplan Konkurransegrunnlag Bygging Drift Bakgrunn E6 gjennom Hamar går over en strekning på ca 2 km gjennom Åkersvika naturreservat. Dette ble vernet

Detaljer

Kommunedelplan E6 Åsen nord Mære

Kommunedelplan E6 Åsen nord Mære Kommunedelplan E6 Åsen nord Mære Utredning av alternativ linje (D2) forbi Sparbu sentrum Bakgrunn Vi viser til behandlingen i Formannskapet i Steinkjer kommune den 21. juni 2018 Sak 18/73. Formannskapet

Detaljer

Notat planendringer E16 Kjørbo Wøyen, planid

Notat planendringer E16 Kjørbo Wøyen, planid Statens vegvesen otat planendringer E16 Kjørbo Wøyen, planid 2008027 1 Bakgrunn Reguleringsplanen for E16 Kjørbo - Wøyen ble vedtatt 15.06.2011 og omfatter bl.a. nytt lokalvegsystem i Sandvika. Statens

Detaljer

Næringsutbygging på tomt for vegserviceanlegg v/ E6 kryss Brumunddal - detaljregulering. Program for reguleringsplan med konsekvensutredning

Næringsutbygging på tomt for vegserviceanlegg v/ E6 kryss Brumunddal - detaljregulering. Program for reguleringsplan med konsekvensutredning Næringsutbygging på tomt for vegserviceanlegg v/ E6 kryss Brumunddal - detaljregulering Program for reguleringsplan med konsekvensutredning Datert 28. juni 2018 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formålet med

Detaljer

kommunedelplanens løsning der E39 har to gjennomgående kjørefelt i hver retning.

kommunedelplanens løsning der E39 har to gjennomgående kjørefelt i hver retning. Generelt 12 Forholdene omkring adkomst til Myrveien og Nordalssvingene er nærmere beskrevet i kap. 3.8. Variantene er illustrert på en enhetlig måte med håndtegnede skisser. Til grunn for disse ligger

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

Velkommen til. Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte/mulig berørte grunneiere. Tinghaug 4.april 2019, kl

Velkommen til. Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte/mulig berørte grunneiere. Tinghaug 4.april 2019, kl Velkommen til Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte/mulig berørte grunneiere Tinghaug 4.april 2019, kl. 18.00 20.00 VELKOMMEN Hvorfor har vi møtet i dag? Vi vil informere om det

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Ivar Thorkildsen, Henry Damman og Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Bakgrunn

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5 , forbedret alternativ 5 Grunneiermøte 04.02.2016 Laila Løkken Christensen-Dreyer Dagsorden Satt av tid fra kl. 18.00-21.00 Generell informasjon om vegprosjektet, framdrift og planprosess. Forprosjektet

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling:

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Saksprotokoll - Bystyret 31.03.2011, sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Representanten Eirik Sørsdal, Sv, satte frem følgende tilleggsforslag: I prosjektets planbeskrivelse

Detaljer

Regionmøte Follo 26. april Nils Karbø

Regionmøte Follo 26. april Nils Karbø Regionmøte Follo 26. april 2019 Nils Karbø Nye fartsgrensekriterier og systematisk gjennomgang av fartsgrenser Dekkelegging 2019 Planer Follo 2019 Trygging av skoleveger Trygging av skoleveger Revisjon

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2017/790 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 16.08.2017 A-sak.Førstegangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Åsheimveien og omregulering

Detaljer

Notat. Statens vegvesen Region vest. Til: Stian Hadland. Fra: Kopi: Dato: 01. November 2013. Emne: Grannessletta. Kryssing Grannessletta nord

Notat. Statens vegvesen Region vest. Til: Stian Hadland. Fra: Kopi: Dato: 01. November 2013. Emne: Grannessletta. Kryssing Grannessletta nord Notat Til: Fra: Statens vegvesen Region vest Stian Hadland Kopi: Dato: 01. November 2013 Emne: Grannessletta Kryssing Grannessletta nord Det er satt i gang regulering av utvidelse for gang- og sykkelvegen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Det søkes om mindre endring av gjeldende reguleringsplan jf. pbl for følgende områder:

Det søkes om mindre endring av gjeldende reguleringsplan jf. pbl for følgende områder: Ringsaker kommune byggesak DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 55008001 Siv Hauge 03.07.2019 SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRINGER Det søkes om mindre endring av gjeldende reguleringsplan jf. pbl 12-14

Detaljer

Behov for byggemasseri Hedmark

Behov for byggemasseri Hedmark Behov for byggemasseri Hedmark Statens vegvesen Region øst Veganlegg i perioden 2015-23 Riksveganlegg i perioden 2015-23 Rv. 3/25 Løten/Elverum E6 Kolomoen Moelv E16 i Sør-Odal Rv. 3 i Østerdalen Programområdetiltak

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Bestemmelser til plan nr 2009 119, Sandnes kommune Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Revidert 19.06.2015 1 GENERELT 1.1 Formål Planen inngår som en del av hovedaksen for kollektivtrafikk

Detaljer

NOTAT NOT_AKU005_Omregulering Tjernli Justering av støyskjerming_rev00

NOTAT NOT_AKU005_Omregulering Tjernli Justering av støyskjerming_rev00 memo01.docx 2012-03-28 NOTAT NOT_AKU005_Omregulering Tjernli Justering av støyskjerming_rev00 KUNDE / PROSJEKT Veidekke Entreprenør AS E6 Arnkvern - Moelv. Hovedprosjekt PROSJEKTNUMMER 10202670 PROSJEKTLEDER

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Bylab Hamar, Lars Eide

Bylab Hamar, Lars Eide Bylab Hamar, 25.06.2019 Lars Eide Agenda Hovedalternativ vest Hovedalternativ øst 2 InterCity-satsningen «Veksten i transportarbeidet tas kollektivt og med sykkel og gange» toget ryggraden i transporttilbudet

Detaljer

Togparkering i Tønsbergområdet

Togparkering i Tønsbergområdet Togparkering i Tønsbergområdet Tønsberg kommune felles gruppemøte 11.03.2019 Agenda Togparkering The Movie Om prosjektets bakgrunn, forutsetninger og mål Forslag til planprogram Barkåker nord Barkåker

Detaljer

Det var 11 representanter tilstede under behandling av saken.

Det var 11 representanter tilstede under behandling av saken. Formannskapets behandling i møte 19.06.2018 sak 48/18: Ole Rolstad (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som bror av grunneier direkte berørt av kommunedelplan E6. Ole Rolstad ble vurdert som inhabil

Detaljer

«E6 Kolomoen Arnkvern»

«E6 Kolomoen Arnkvern» «E6 Kolomoen Arnkvern» Byggeplan Hæhre prosj.nr: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Dok.nr /Tema: NO-PL-03 Tittel: i Hamar Mindre reguleringsendring på strekningen Stange grense Åkersvika vegkryss Dato: Fra:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - FV Tangvall til Stauslandsveien - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - FV Tangvall til Stauslandsveien - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2015/3294-288/2019 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.01.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - FV 456 -

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling Porsgrunn kommune Byutvikling Arkivsak-dok. 17/04993-77 Saksbehandler Annette Finnerud Saksgang Møtedato Utvalg for miljø og byutvikling 21.08.2018 Reguleringsplan for E18 Regulering Nord, Langangen-Kjørholt

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

Merknader til forslag til detaljregulering E39 Ålgård Hove med kommentarer fra Statens vegvesen Ny begrenset offentlig ettersyn april/mai 2019

Merknader til forslag til detaljregulering E39 Ålgård Hove med kommentarer fra Statens vegvesen Ny begrenset offentlig ettersyn april/mai 2019 er til forslag til detaljregulering E39 Ålgård Hove med kommentarer fra Statens vegvesen Ny begrenset offentlig ettersyn april/mai 2019 Delstrekning Ålgård Risfjellet/Figgjo i Gjesdal kommune Liste : 2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

Ringsaker handelspark AS. Ringsaker handelspark Kryss Fv66 endring av reguleringsplan. Oppstart - Informasjon om plan og prosess

Ringsaker handelspark AS. Ringsaker handelspark Kryss Fv66 endring av reguleringsplan. Oppstart - Informasjon om plan og prosess AREALPLAN-ID 2014100850-1 Ringsaker handelspark Kryss Fv66 endring av reguleringsplan Oppstart - Informasjon om plan og prosess Ringsaker handelspark AS 15. april 2018 REGULERINGSPLAN KRYSS I FV66 VED

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Veg og gateutforming, trafikkflyt

Veg og gateutforming, trafikkflyt Veg og gateutforming, trafikkflyt Bruk av gater og gang-og sykkelveier Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. Hovedveiene er Sentrumsvegen,

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 44 Braut Re. Vurdering av omkjøringsveg.

Reguleringsplan for fv. 44 Braut Re. Vurdering av omkjøringsveg. Statens vegvesen Reguleringsplan for fv. 44 Braut Re. Vurdering av omkjøringsveg. VEDLEGG TIL MERKNADSBEHANDLING / SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM Notat 27. november 2017, Statens vegvesen 1. Innledning

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Reguleringsplan med konsekvensutredning

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Reguleringsplan med konsekvensutredning Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Reguleringsplan med konsekvensutredning Vedtatt kommunedelplan fra 2002 Innhold Kort om bakgrunn Planforslaget Konsekvenser av planforslaget Vurdere måloppnåelsen

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak ArkivsakID 15/3406 Sakspapir Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum 62433127 Arealplan Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid 2015009-2. gangs behandling / sluttvedtak Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta REVISJONSLISTE Rev Dato Endringer 00 2017.06.29 Første utkast 01 2017.09.24 Etter kommentar fra SVRØ 02 Kap.5.7 i samsvar med Anslag E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta 02 Kap.5.7 i samsvar med

Detaljer

Fv 109 Alvim - Torsbekkdalen. Vurdering av GS-løsninger initiert av Sarpsborg kommune INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1.

Fv 109 Alvim - Torsbekkdalen. Vurdering av GS-løsninger initiert av Sarpsborg kommune INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. STATENS VEGVESEN REGION ØST Fv 109 Alvim - Torsbekkdalen. Vurdering av GS-løsninger initiert av Sarpsborg kommune ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

NOTAT SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTLØSNINGER. Til: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS. Fra: Kjetil Tepstad. Kopi til: BAKGRUNN

NOTAT SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTLØSNINGER. Til: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS. Fra: Kjetil Tepstad. Kopi til: BAKGRUNN NOTAT K O M P A S 5345 notat adkomstalternativer.doc Side 1 (6) Vår ref.: 5345 / Bergen, 2006-02-02 Til: Fra: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS Kjetil Tepstad Kopi til: SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Driftskomiteen/Trafikksikkerhetsutvalget 10. September det skjer my på Levang!

Driftskomiteen/Trafikksikkerhetsutvalget 10. September det skjer my på Levang! Driftskomiteen/Trafikksikkerhetsutvalget 10. September 2014 Levanger kommune.det skjer my på Levang!. Driftskomiteen 10092014 GS-veier sentrum / Kommunalteknikk - Øyvind Nybakken 1 BUM Kommunalteknikk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. NOT_NAT001 Omregulering Tjernli - Fagnotat naturmangfold

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. NOT_NAT001 Omregulering Tjernli - Fagnotat naturmangfold KUNDE / PROSJEKT E6 Arnkvern-Moelv, Reguleringsplan Tjernli PROSJEKTNUMMER 10202670-004 PROSJEKTLEDER Andreas Hanssen Vang OPPRETTET AV Frode Løset KS Jannike Jensen Bettum DATO 16.05.2018 REV. DATO NOT_NAT001

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring

Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring Trondheim, 31. august 2015 Til sak 11/44417-111, Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring er våre innspill som følger:

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Ringsaker kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Ringsaker Endringer

Detaljer