Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten."

Transkript

1 Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) Oksidasjonstall I hvilken av disse forbindelsene har karbon oksidasjonstallet +III? A. CO B. NaHCOO C. H CO 3 D. Na C O 4 b) Buffer Hvilken blanding av stoffer løst i vann kan gi en buffer? A. HCl og NaOH B. NaOH og NaCH 3 COO C. NaCH 3 COO og CH 3 COOH D. CH 3 COOH og HCl c) Redoksreaksjon Hvilken av reaksjonene under viser oksidasjon av kobber? A. CuO + O 4CuO CuCl + 4KI CuI + I + 4KCl B. C. Cu(OH) + CO 3 D H CuCO + H O CuSO H O CuSO + O Eksaen REA301 Kjei Side 3 av 64

2 d) Uorganisk analyse Noen elever skal analysere et hvitt salt. Saltet løser seg lett i vann. Vannløsningen av saltet reagerer ikke ed AgNO 3 (aq). Vannløsningen gir en hvit utfelling ed 0,1 ol/l H SO 4 (aq). Hvilket av disse saltene steer ed opplysningene over? A. ZnCl B. Pb(NO 3 ) C. Zn(NO 3 ) D. PbCl e) Polyerer Polypropen er en addisjonspolyer. Figurene under viser utsnitt av fire ulike polyerer. Hvilken av disse strukturene viser tre repeterende enheter av polyeren polypropen? A. Struktur A B. Struktur B C. Struktur C D. Struktur D Eksaen REA301 Kjei Side 4 av 64

3 f) Ainosyrer Figur 1 viser ainosyren asparaginsyre, -ainobutandisyre. Denne ainosyren har isoelektrisk punkt ved ph =,8. Ved hvilken ph vil asparaginsyre, i stor grad, foreligge so vist i figuren? A. 0,1 B.,8 C. 5,5 D. 13,9 Figur 1 Asparaginsyre g) Organiske reaksjoner Glyserol, propan-1,,3-triol, kan oksideres. Hvor ange ulige oksidasjonsprodukter ed kjeisk forel C 3 H 6 O 3 kan bli dannet ved oksidasjon av glyserol, edregnet stereoisoerer? A. ett B. to C. tre D. fire h) Redoksreaksjoner Reaksjonen Mg + Cl MgCl er en redoksreaksjon. Hvilken av halvreaksjonene A D viser oksidasjonsreaksjonen? A. B. C. Mg Mg + + e Cl + e Mg + Mg + e Cl D. Cl + e Cl Eksaen REA301 Kjei Side 5 av 64

4 i) Organiske påvisningsreaksjoner En forbindelse gir positiv reaksjon ed -4-dinitrofenylhydrazin, en ikke ed krosyrereagens. Hvilken av disse forbindelsene er det? A. Forbindelse A B. Forbindelse B C. Forbindelse C D. Forbindelse D j) Organiske reaksjoner og påvisningsreaksjoner Hvilken av disse reaksjonene vil gi et produkt so reagerer ed bro, Br? A. oksidasjon av etanol B. hydrolyse av etyletanat C. addisjon av vann til propen D. eliinasjon av vann fra propanol Eksaen REA301 Kjei Side 6 av 64

5 k) Redoksreaksjoner Hvilken av disse redoksreaksjonene vil være spontan? A. Cl + Br Cl + Br B. MgCl Mg + Cl Cl + Cu CuCl C. D. HCl H + Cl l) Biokjei Figur viser et tripeptid. Hva er R-gruppen i den idterste ainosyren? A. H B. CH 3 C. CH 3 CH D. CH(CH 3 ) Figur Et tripeptid ) Redoksreaksjon Du har en løsning so inneholder 0,1 ol broolekyler, Br. Til denne løsningen tilsetter du 0,1 ol fast kaliujodid, KI(s). Det skjer en redoksreaksjon. Hva inneholder løsningen etter endt reaksjon? Se bort fra K +. A. Br - og I - B. Br - og I C. Br, Br -, I og I - D. Br, Br - og I Eksaen REA301 Kjei Side 7 av 64

6 n) Organiske reaksjoner Figuren viser en ester. Hvilken av forbindelsene under vil være et av produktene ved hydrolyse av denne esteren? A. etanol B. but-1-en C. etansyre D. pent-3-ensyre o) Destillasjon Figur 3 viser et utvalg glassutstyr so brukes i et skolelaboratoriu. Figur 3 Hvilken av disse gjenstandene viser en Liebigkjøler til bruk ved destillasjon? A. gjenstand A B. gjenstand B C. gjenstand C D. gjenstand D Eksaen REA301 Kjei Side 8 av 64

7 p) Analyse Figur 4 viser 1 H-NMR-spekteret til en forbindelse ed kjeisk forel C 3 H 6 O. Figur 4 Hvilken av figurene under viser strukturen til denne forbindelsen? q) Elektrokjei Totalreaksjonen for reaksjonen i et sink-luft-batteri kan skrives slik: Zn + O ZnO Halvreaksjonene, skrevet so reduksjoner, skrives slik: ZnO + H O + e og Zn + OH O + H O + 4e 4OH Hva er cellepotensialet i et sink-luft-batteri? A. +0,76 V B. +1,6 V C. +1,66 V D. +,49 V Eksaen REA301 Kjei Side 9 av 64

8 r) Elektrokjei Ved elektrolyse av en vannløsning kaliujodid, KI, blir det dannet jod ved den ene elektroden. Halvreaksjonen for denne reaksjonen kan skrives slik: I I +e Hva er den andre halvreaksjonen? A. + K + e K O + H O + 4e B. 4OH + C. I + 6H O IO + 1H + 10e 3 D. H O e H OH s) Analyse Innholdet av Fe + -ioner i en løsning kan bestees ved titrering ed en vannløsning av CeCl 4 ed kjent konsentrasjon. I titreringskolben skjer det en redoksreaksjon når Ce 4+ -ioner reagerer ed Fe + -ioner. Hva er oksidasjonstallet til jern etter endt reaksjon? A. 0 B. +I C. +II D. +III t) Analyse Innholdet av Fe + -ioner i en løsning kan bestees ved titrering ed en vannløsning av CeCl 4 ed kjent konsentrasjon. Reaktantene, Ce 4+ -ioner og Fe + -ioner reagerer i forhold 1:1. Hvordan skal konsentrasjonen av Fe +, [Fe + ], i løsningen regnes ut? Fe = Ce V V + 4+ A Ce Fe B. C. D. V Fe = Ce V Ce V Fe = Ce V + Fe Fe V V Fe = Ce Ce Fe 4+ Ce Eksaen REA301 Kjei Side 30 av 64

9 Oppgave a) 1. Tegn strukturforelen til forbindelsen X og forklar hva slags reaksjon dette å være.. Figur 5 viser elkesyre. Melkesyren er onoeren i kondensasjonspolyeren polyelkesyre. Tegn en figur so viser polyelkesyre ed tre repeterende enheter. Figur 5 Melkesyre 3. Vannløselige aldehyder reagerer ed Fehlings væske. Fehlings væske inneholder Cu + -ioner. I denne reaksjonen blir det dannet et rødt bunnfall av Cu O. Reaksjonen skjer i basisk iljø og er en redoksreaksjon. Figur 6 viser en oversikt over reaktanter og produkter i en slik reaksjon. Skriv den balanserte reaksjonslikningen for reaksjonen nedenfor. Sett ring rundt atoet so blir oksidert. Figur 6 Eksaen REA301 Kjei Side 31 av 64

10 b) Du har 1 liter aoniu/aoniakk-buffer. 1. Forklar hva so er basisk og hva so er sur koponent i denne bufferen.. ph i bufferen er 9,00. Forklar hvilken av koponentene so har størst konsentrasjon. 3. Til denne bufferen tilsetter du NaOH(s) og NH 4 Cl(s). ph i løsningen etter tilsetningene er 9,00. Voluet etter tilsetningene er det sae, 1 liter. Forklar at bufferen har fått større kapasitet etter disse tilsetningene. c) Okrystallisering blir brukt for å rense faste stoffer for forurensinger. Stoffene so skal okrystalliseres, å ha forskjellig løselighet i var og kald løsning. Forurensingene so skal fjernes, å enten være uløselige eller løselige ved alle teperaturer. Bruk inforasjonen i tabell 1 for å løse deloppgavene. Tabell 1. Løselighet i vann ved ulike teperaturer Forbindelse Kjeisk forel Løselighet i vann, g/l. Verdiene er anslag Mangan(II)klorid MnCl Kaldt vann:70 Vart vann: 10 Mangan(IV)oksid MnO Uløselig Benzosyre C 6 H 5 COOH Kaldt vann: Vart vann: 70 Adipinsyre HOOC(CH ) 4 COOH Kaldt vann: 1 Vart vann: Du har 1 L var vannløsning ed oppløst 50 g benzosyre. Hvor ange gra benzosyre kan aksialt isoleres ved nedkjøling?. Du har litt adipinsyre so er forurenset av MnCl og MnO. Bruk inforasjonen i tabell 1 og forklar o okrystallisering er en egnet etode for å rense adipinsyren. 3. Du har en blanding av benzosyre og adipinsyre. Bruk inforasjonen i tabell 1 og forklar o det lar seg gjøre å skille disse stoffene ved okrystallisering fra vann. Eksaen REA301 Kjei Side 3 av 64

11 d) Hydrogen kan frastilles ved elektrolyse av en vannløsning av etanol. Figur 7 viser en enkel skisse av en slik elektrolyse. Figur 7 Elektrolyse av etanol/vann 1. Skriv halvreaksjonen for det so skjer ved katoden.. Ved elektrolysen blir det dannet karbondioksid og hydrogen. Hva blir oksidert i denne reaksjonen? 3. Spenningen so å til for å produsere hydrogen fra etanol/vann-blandingen, er ca 0,4 V. Vann kan spaltes ved elektrolyse av en løsning av Na SO 4. Forklar at frastilling av hydrogen fra en blanding av etanol og vann krever indre spenning enn frastilling av hydrogen fra en saltløsning. Eksaen REA301 Kjei Side 33 av 64

12 Del Du skal svare på alle oppgavene: oppgave 3, oppgave 4 og oppgave 5. Oppgave 3 Mynter inneholder for det este kobber og nikkel. I tidsroet ble nikkel erstattet ed sølv og angan i noen aerikanske 5-centynter. En av grunnene til at nikkel ble erstattet ed sølv under andre verdenskrig, var at nikkel blant annet ble brukt i våpenindustrien. a) Nevn en årsak til at jern ikke blir benyttet so yntetall, selv o jern er billigere enn kobber og nikkel. b) Ved fornikling legges et tynt lag ed nikkel på et annet etall, for eksepel jern. Fornikling skal beskytte jern ot korrosjon fordi det danner en hard og bestandig overflate. Forklar o nikkel gir korrosjonsbeskyttelse for jern derso det går hull på nikkelbelegget. c) En elev hadde fått en gael aerikansk 5-centynt. Mynten veide 5,000 g. Eleven løste opp ynten i konsentrert salpetersyre og fortynnet løsningen til 50,0 L. Forklar hvordan eleven kan bruke litt av denne løsningen til å finne ut o ynten inneholder sølv, eller o den inneholder en legering av nikkel og kobber. d) Eleven fant ut at ynten inneholdt bare nikkel og kobber. For å bestee innholdet av kobber i ynten gjennoførte eleven en elektrogravietrisk analyse ed 50,00 L av løsningen fra c). En elektrogravietrisk analyse er en elektrolyse der kobber avsettes kvantitativt på elektroden. Løsningen inneholdt både Cu + og Ni +. Forklar hvorfor det er viktig at spenningen so blir benyttet i denne elektrolysen, ikke å være for høy eller for lav. e) Innholdet av nikkel i ynten er 73,80 %. Beregn elektrisitetsengden i Ah so gikk ed til å avsette kobber på elektroden i elektrolysen beskrevet i d). Eksaen REA301 Kjei Side 34 av 64

13 Oppgave 4 Fenylalanin er en livsnødvendig ainosyre. Den å tilføres gjenno aten. Første trinn i nedbrytingen av fenylalanin er odanning til ainosyren tyrosin. Det aktive enzyet i denne nedbrytingen er enzyet fenylalanin hydroksylase (PAH). Hos noen ennesker er PAH helt eller delvis inaktivt. Denne gruppen har derfor redusert evne til å bryte ned fenylalanin i kroppen. Sykdoen kalles fenylketonuri (PKU), eller Føllings sykdo. Mennesker ed PKU odanner fenylalanin til fenylpyrodruesyre, so skilles ut i urinen. a) Figur 8 viser fenylalanin og fenylpyrodruesyre. Forklar hvordan du på skolelaboratoriet kan vise at en løsning inneholder fenylpyrodruesyre og ikke fenylalanin. Figur 8 b) Forklar at fenylalanin forekoer i to utgaver so er speilbildeisoere. c) Figur 9 viser strukturforelene til de to ainosyrene glutainsyre og fenylalanin og karboksylsyren 3-hydroksypropansyre. Disse tre stoffene kan reagere ed hverandre og danne nye produkter. Skriv strukturforel til ett produkt so kan bli dannet når disse stoffene reagerer ed hverandre i kondensasjonsreaksjoner. Produktet skal inneholde en av hver av de tre utgangsstoffene. Figur 9 Eksaen REA301 Kjei Side 35 av 64

14 d) Tabell viser de to største toppene i assespekteret til fenylalanin. Tabell. Fragent nr. /z Relativ forekost % % Tegn strukturforelen til fenylalanin. Bruk den til å forklare fragenteringen av fenylalanin so gir opphav til disse to fragentene. e) Reaksjonsskjeaet i figur 10 viser odanning av fenylalanin i cellene. I denne reaksjonen deltar også kofaktorene NAD + (NAD), NADH + H + (NAD-H) og enzyene PAH og dihydrobiopterinreduktase. Forklar hva Y1, Y, enzy A og enzy B å være. Figur 10 Eksaen REA301 Kjei Side 36 av 64

15 Oppgave 5 Elever i Kjei analyserte innholdet av noen ioner i et ineralvann. a) Kostholdeksperter anbefaler å begrense inntaket av natriuioner i kostholdet. Inntaket av salt, NaCl, bør derfor ikke overstige 6 gra per dag. Innholdet av natriuioner i ineralvannet er, ifølge produsenten, 17 g per liter. Hvor stor andel av anbefalt aksialt daglig inntak av NaCl får du i deg derso du drikker 0,5 L av dette ineralvannet? b) Ifølge produsenten inneholder ineralvannet kloridioner, sulfationer og hydrogenkarbonationer. Til 10 L av ineralvannet tilsatte en gruppe elever først noen dråper ol/l HCl og deretter noen dråper BaCl (aq) i den sae løsningen. Begge testene ga positivt resultat. Forklar hva elevene observerte, og hvilke to negative ioner elevene har påvist. c) Mineralvannet inneholder både agnesiuioner og kalsiuioner. For å finne innholdet av kalsiuioner i ineralvannet gjennoførte elevene en titrering ed EDTA ved høy ph. Da blir agnesiuioner fjernet fra løsningen so agnesiuhydroksid. Til 5,00 L av ineralvannet gikk det ed 8,75 L 0,0100 ol/l EDTA. Beregn konsentrasjonen av kalsiuioner, Ca +, i ineralvannet i g per liter. d) Feil ph i titreringsløsningen kan være en feilkilde ved titreringen i 5c). Forklar hvordan ph i løsningen vil påvirke det beregnede resultatet for kalsiuioner derso ph er altfor høy eller for lav. (Oppgaven fortsetter på neste side.) Eksaen REA301 Kjei Side 37 av 64

16 e) Elevene gjennoførte en kolorietrisk analyse for å bestee innholdet av kloridioner (Cl ) i ineralvannet. Først laget de en standardkurve. Resultater fra ålingene er vist i tabell 3. Fordi punktene ikke ligger på en rett linje, laget elevene tre ulike forslag til standardkurve. Disse kurvene er vist i figur 11 på neste side. Hvilke punkter so er brukt til å lage de tre kurvene, er angitt i tabell 3. Tabell 3 Målinger for standardkurve Konsentrasjon, Absorbans Rød Blå Punkt ol/l ved 480 n kurve kurve A 0 (blank) 0,105 A A B 0,15 0,13 B B C 0,50 0,157 C C Grønn kurve D 0,500 0,141 D D E 0,750 0,08 E E F 1,00 0,80 F F G 1,50 0,40 G G H,50 0,71 H H Prøveløsningen ble laget på denne åten: Elevene tok ut 50,00 L av ineralvannet og overførte dette til en 50 L ålekolbe. De tilsatte fargestoff og fortynnet til erket ed destillert vann. Denne løsningen er prøveløsningen. Absorbansen i prøven var 0,550. Velg den standardkurven du ener er best, og beregn innholdet av kloridioner i g per liter i ineralvannet. Begrunn valget av standardkurve. Eksaen REA301 Kjei Side 38 av 64

17 Figur 11 Elevenes forslag til standardkurve Eksaen REA301 Kjei Side 39 av 64

18 Vedlegg 1 Tabeller og forler i kjei REA301 Kjei Dette vedlegget kan brukast under både del 1 og del av eksaen. Dette vedlegget kan brukes under både del 1 og del av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 5 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for + ne redusert for F + e F,87 O 3 (g) + H + + e O (g) +H O,08 H O + H + + e H O 1,78 Ce 4+ + e Ce 3+ 1,7 PbO + SO 4 + 4H + + e PbSO 4 + H O 1,69 MnO 4 +4H + + 3e MnO +H O 1,68 HClO + H + +e Cl + H O 1,63 MnO 4 + 8H + + 5e Mn + + 4H O 1,51 Au e Au 1,40 Cl + e Cl 1,36 Cr O H + + 6e Cr H O 1,36 O + 4H + + 4e H O 1,3 MnO + 4H + + e Mn + + H O 1, IO 3 + 1H e I + 6H O 1,0 Br + e Br 1,09 NO 3 + 4H + + 3e NO + H O 0,96 Hg + + e + Hg 0,9 Cu + + I + e CuI(s) 0,86 Hg + + e Hg 0,85 ClO + H O + e Cl + OH 0,84 + Hg + e Hg 0,80 Ag + + e Ag 0,80 Fe 3+ + e Fe + 0,77 O + H + + e H O 0,70 I + e I 0,54 Cu + + e Cu 0,5 O + H O + 4e 4OH 0,40 Cu + + e Cu 0,34 Ag O + H O + e Ag + OH 0,34 SO 4 + 4H + + e H SO 3 + H O 0,17 Cu + + e Cu + 0,16 Sn 4+ + e Sn + 0,15 S + H + + e H S 0,14 S 4 O 6 + e S O 3 0,08 H + + e H 0,00 Fe e Fe 0,04 Pb + + e Pb 0,13 Ni + + e Ni 0,6 PbSO 4 + e Pb + SO 4 0,36 Cd + + e Cd 0,40 Sn + + e Sn 0,14 Cr 3+ + e Cr + 0,41 Fe + + e Fe 0,45 E o i V Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 40 av 64

19 Vedlegg 1 oksidert for + ne redusert for S + e S 0,48 CO + H + + e H C O 4 0,49 Zn + + e Zn 0,76 H O + e H + OH 0,83 Mn + + e Mn 1,19 ZnO + H O + e Zn + OH 1,6 Al e Al 1,66 Mg + + e Mg,37 Na + + e Na,71 Ca + + e Ca,87 K + + e K,93 Li + + e Li 3,04 E o i V MASSETETTHET OG KONSENTRASJON TIL NOEN VÆSKER Forbindelse Kjeisk forel Masseprosent g konsentrert Massetetthet løsning L Konsentrasjon Saltsyre HCl 37 1,18 1,0 Svovelsyre H SO ,84 17,8 Salpetersyre HNO ,4 15,7 Eddiksyre CH 3 COOH 96 1,05 17,4 Aoniakk NH 3 5 0,88 14,3 Vann H O 100 1,00 55,56 ol L ROMERTALL I II III IV V VI VII VIII IX X Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 41 av 64

20 Vedlegg 1 STABILE ISOTOPER FOR NOEN GRUNNSTOFFER Grunnstoff Isotop Relativ forekost (%) i jordskorpen Hydrogen 1 H 99,985 H 0,015 Karbon 1 C 98,89 13 C 1,11 Nitrogen 14 N 99, N 0,366 Oksygen 16 O 99,76 17 O 0, O 0,00 Silisiu 8 Si 9,3 9 Si 4,67 30 Si 3,10 Svovel 3 S 95,0 33 S 0,75 34 S 4,1 36 S 0,0 Klor 35 Cl 75,77 37 Cl 4,3 Bro 79 Br 50,69 81 Br 49,31 SYREKONSTANTER (Ka) I VANNLØSNING VED 5 o C Navn Forel K a pk a Acetylsalisylsyre C 9 H 8 O 4 3, ,5 Aoniu + NH 4 5, ,5 Askorbinsyre C 6 H 8 O 6 7, ,04 Hydrogenaskorbat C 6 H 7 O 6 1, ,7 Benzosyre C 6 H 5 COOH 6, , Benzylsyre, ( fenyleddiksyre) C 6 H 5 CH COOH 5, ,3 Borsyre B(OH) 3 5, ,3 Butansyre CH 3 (CH ) COOH 1, ,8 Eplesyre, alinsyre C 4 H 6 O 5 4, ,4 Hydrogenalat C 4 H 5 O 5 7, ,1 Etansyre (Eddiksyre) CH 3 COOH 1, ,76 Fenol C 6 H 5 OH 1, ,0 Fosforsyre H 3 PO 4 6,9 10 3,16 Dihydrogenfosfat H PO 4 6, , Hydrogenfosfat HPO 4 4, ,3 Fosforsyrling H 3 PO 3 5,0 10 1,3 Dihydrogenfosfitt H PO 3, ,7 Ftalsyre (benzen 1, dikarboksylsyre) C 6 H 4 (COOH) 1,3 10 3,9 Hydrogenftalat C 6 H 4 (COOH)COO 4, ,4 Hydrogensulfid H S 7, ,1 Hydrogensulfidion HS 1, Hydrogensulfat HSO 4 1,0 10,0 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 4 av 64

21 Vedlegg 1 Navn Forel K a pk a Hydrogencyanid (blåsyre) HCN 6, , Hydrogenfluorid (flussyre) HF 6, , Hydrogenperoksid H O, ,6 Karbonsyre H CO 3 4, ,4 Hydrogenkarbonat HCO 3 4, ,3 Klorsyrling HClO 1,3 10 1,9 Krosyre H CrO 4, ,7 Hydrogenkroat HCrO 4 3, ,5 Maleinsyre, cis butendisyre C 4 H 4 O 4 1, 10 1,9 Hydrogenaleat C 4 H 3 O 4 5, , Melkesyre ( hydroksypropansyre) CH 3 CH(OH)COOH 1, ,9 Metansyre (ausyre) HCHO 1, ,8 Oksalsyre H C O 4 5,6 10 1,3 Hydrogenoksalat HC O 4 1, ,8 Propansyre HC 3 H 5 O 1, ,9 Salisylsyre C 6 H 4 (OH)COOH 1, ,0 Salpetersyrling HNO 5, ,3 Svovelsyrling H SO 3 1,4 10 1,9 Hydrogensulfitt HSO 3 6, , Sitronsyre H 3 C 6 H 5 O 7 7, ,1 Dihydrogensitrat H C 6 H 5 O 7 1, ,8 Hydrogensitrat HC 6 H 5 O 7 4, ,4 Vinsyre (,3 dihydroksybutandisyre, tartarsyre) (CH(OH)COOH) 6, , Hydrogentartrat HOOC(CH(OH)) COO 1, ,9 Hypoklorsyre (underklorsyrling) HOCl 4, ,4 Urea CH 4 N O 0, ,1 BASEKONSTANTER (Kb) I VANNLØSNING VED 5 O C Navn Forel K b pk b Acetat CH 3 COO 5, ,3 Aoniakk NH 3 1, ,7 Metylain CH 3 NH 5, ,3 Dietylain (CH 3 ) NH 5, ,3 Trietylain (CH 3 ) 3 N 6, , Etylain CH 3 CH NH 4, ,4 Dietylain (C H 5 ) NH 6, , Trietylain (C H 5 ) 3 N 5, ,3 Fenylain (Anilin) C 6 H 5 NH 7, ,1 Pyridin C 5 H 5 N 1, ,8 Hydrogenkarbonat HCO 3, ,7 Karbonat CO 3, ,7 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 43 av 64

22 Vedlegg 1 SYRE-BASE-INDIKATORER Indikator Fargeforandring ph oslagsoråde Metylfiolett gul fiolett 0,0 1,6 Tyolblått rød gul 1,,8 Metyloransje rød oransje 3, 4,4 Brofenolblått gul blå 3,0 4,6 Kongorødt fiolett rød 3,0 5,0 Brokreosolgrønt gul blå 3,8 5,4 Metylrødt rød gul 4,8 6,0 Lakus rød blå 5,0 8,0 Brotyolblått gul blå 6,0 7,6 Fenolrødt gul rød 6,6 8,0 Tyolblått gul blå 8,0 9,6 Fenolftalein fargeløs rød 8, 10,0 Alizaringul gul lilla 10,1 1,0 LØSELIGHETSTABELL FOR SALTER I VANN VED 5 O C Br Cl CO 3 CrO 4 I O OH S SO 4 Ag + U U U U U U Uk U T Al 3+ R R Uk Uk R U U R R Ba + L L U U L R L T U Ca + L L U T L T U T T Cu + L L Uk U Uk U U U L Fe + L L U U L U U U L Fe 3+ R R Uk U Uk U U U L Hg + U U U U U Uk U Uk U Hg + T L Uk U U U U U R Mg + L L U L L U U R L Ni + L L U U L U U U L Pb + T T U U U U U U U Sn + R R U Uk R U U U R Sn 4+ R R Uk L R U U U R Zn + L L U U L U U U L U = uløselig. Det løses indre enn 0,01 g av saltet i 100 g vann. T = tungtløselig. Det løses ello 0,01 og 1 g av saltet i 100 g vann. L = lettløselig. Det løses er enn 1 g av saltet per 100 g vann. Uk = Ukjent forbindelse, R = reagerer ed vann. Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 44 av 64

23 Vedlegg 1 LØSELIGHETSPRODUKT, Ksp, FOR SALT I VANN VED 5 O C Navn Kjeisk forel K sp Aluiniufosfat AlPO 4 9, Bariufluorid BaF 1, Bariukarbonat BaCO 3, Bariukroat BaCrO 4 1, Bariunitrat Ba(NO 3 ) 4, Bariuoksalat BaC O 4 1, Bariusulfat BaSO 4 1, Bly (II) broid PbBr 6, Bly (II) hydroksid Pb(OH) 1, Bly (II) jodid PbI 9, Bly (II) karbonat PbCO 3 7, Bly (II) klorid PbCl 1, Bly (II) oksalat PbC O 4 8, Bly (II) sulfat PbSO 4, Bly (II) sulfid PbS Jern (II) fluorid FeF, Jern (II) hydroksid Fe(OH) 4, Jern (II) karbonat FeCO 3 3, Jern (II) sulfid FeS Jern (III) fosfat FePO 4 H O 9, Jern (III) hydroksid Fe(OH) 3, Kalsiufluorid CaF 3, Kalsiufosfat Ca 3 (PO 4 ), Kalsiuhydroksid Ca(OH) 5, Kalsiukarbonat CaCO 3 3, Kalsiuolybdat CaMoO 4 1, Kalsiuoksalat CaC O 4 3, Kalsiusulfat CaSO 4 4, Kobolt(II) hydroksid Co(OH) 5, Kopper(I) broid CuBr 6, Kopper(I) klorid CuCl 1, Kopper(I) oksid Cu O Kopper(I) jodid CuI 1, Kopper(II) fosfat Cu 3 (PO 4 ) 1, Kopper(II) oxalat CuC O 4 4, Kopper(II) sulfid CuS Kvikksølv (I) broid Hg Br 6, Kvikksølv (I) jodid Hg I 5, 10 9 Kvikksølv (I) karbonat Hg CO 3 3, Kvikksølv (I) klorid Hg Cl 1, Kvikksølv (II) broid HgBr 6, 10 0 Kvikksølv (II) jodid HgI, Litiukarbonat Li CO 3 8, Magnesiufosfat Mg 3 (PO 4 ) 1, Magnesiuhydroksid Mg(OH) 5, Magnesiukarbonat MgCO 3 6, Magnesiuoksalat MgC O 4 4, Mangan(II) karbonat MnCO 3, Mangan(II) oksalat MnC O 4 1, Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 45 av 64

24 Vedlegg 1 Navn Kjeisk forel K sp Nikkel(II) fosfat Ni 3 (PO 4 ) 4, Nikkel(II) hydroksid Ni(OH) 5, Nikkel(II) karbonat NiCO 3 1, Nikkel(II) sulfid NiS Sinkhydroksid Zn(OH) Sinkkarbonat ZnCO 3 1, Sinksulfid ZnS 10 4 Sølv (I) acetat AgCH 3 COO 1, Sølv (I) broid AgBr 5, Sølv (I) jodid AgI 8, Sølv (I) karbonat Ag CO 3 8, Sølv (I) klorid AgCl 1, Sølv (I) kroat Ag CrO 4 1, Sølv (I) sulfat Ag SO 4 1, Sølv (I) sulfid Ag S Tinn(II) hydroksid Sn(OH) 5, Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 46 av 64

25 Vedlegg 1 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 47 av 64 -AMINOSYRER Vanlig navn Forkortelse Strukturforel ph isoelektrisk punkt Alanin Ala 6,0 Arginin Arg 10,8 Asparagin Asn 5,4 Asparaginsyre Asp,8 Cystein Cys 5,1 Fenylalanin Phe 5,5 Glutain Gln 5,7 HNCHCOOHCH3HNCHCOOHCHCHCHNHCNHNHHNCHCOOHCHCNHOHNCHCOOHCHCOOHHNCHCOOHCHSHHNCHCOOHCHHNCHCOOHCHCHCNHO

26 Vedlegg 1 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 48 av 64 Vanlig navn Forkortelse Strukturforel ph isoelektrisk punkt Glutainsyre Glu 3, Glysin Gly 6,0 Histidin His 7,6 Isoleucin Ile 6.0 Leucin Leu 6,0 Lysin Lys 9,7 Metionin Met 5,7 Prolin Pro 6,3 HNCHCOOHCHCHCOOHHNCHCOOHHHNCHCOOHCHNNHHNCHCOOHCHH3CCHCH3HNCHCOOHCHCHH3CCH3HNCHCOOHCHCHCHCHNHHNCHCOOHCHCHSCH3HNCOOH

27 Vedlegg 1 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 49 av 64 Vanlig navn Forkortelse Strukturforel ph isoelektrisk punkt Serin Ser 5,7 Treonin Thr 5,6 Tryptofan Trp 5,9 Tyrosin Tyr 5,7 Valin Val 6,0 HNCHCOOHCHOHHNCHCOOHCHOHH3CHNCHCOOHCHNHHNCHCOOHCHOHHNCHCOOHCHCH3H3C

28 Vedlegg 1 1 H-NMR-DATA Typiske verdier for kjeisk skift, δ, relativt til tetraetylsilan (TMS) ed kjeisk skift lik 0. R = alkylgruppe, HAL= halogen (Cl, Br eller I). Løsningsiddel kan påvirke kjeisk skift. Type proton Kjeisk skift, pp CH 3 0,9 1,0 CH R 1,3 1,4 CHR 1,4 1,6 C C H 1,8 3,1 CH HAL 3,5 4,4 R O CH 3,3 3,7 R O H 0,5 6,0 CH CH 4,5 6,0,0,5 3,8 4,1,,7 9,0 13,0 9,4 10,0 Ca. 8 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 50 av 64

29 Vedlegg 1 6,9 9,0 4,0 1,0,5 3,5 ORGANISKE FORBINDELSER Kp = kokepunkt, o C Sp = seltepunkt, o C HYDROKARBONER, METTEDE (alkaner) Navn Forel Sp Kp Diverse Metan CH Etan C H Propan C 3 H Butan C 4 H ,5 Pentan C 5 H Heksan C 6 H Heptan C 7 H Oktan C 8 H Nonan C 9 H Dekan C 10 H Syklopropan C 3 H Syklobutan C 4 H Syklopentan C 5 H Sykloheksan C 6 H Metyl propan C 4 H Isobutan, Dietylpropan C 5 H Neopentan Metylbutan C 5 H Isopentan Metylpentan C 6 H Isoheksan 3 Metylpentan C 6 H , Dietylbutan C 6 H Neoheksan,3 Dietylbutan C 6 H ,,4 Trietylpentan C 8 H Isooktan,,3 Trietylpentan C 8 H ,3,3 Trietylpentan C 8 H ,3,4 Trietylpentan C 8 H Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 51 av 64

30 Vedlegg 1 Navn Forel Sp Kp Diverse HYDROKARBONER, UMETTEDE, alkener Eten C H Etylen Propen C 3 H Propylen But 1 en C 4 H cis But en C 4 H trans But en C 4 H Pent 1 en C 5 H cis Pent en C 5 H trans Pent en C 5 H Heks 1 en C 6 H cis Heks en C 6 H trans Heks en C 6 H cis Heks 3 en C 6 H trans Heks 3 en C 6 H Hept 1 en C 7 H cis Hept en C 7 H trans Hept en C 7 H cis Hept 3 en C 7 H trans Hept 3 en C 7 H Okt 1 en C 8 H Non 1 en C 9 H Dek 1 en C 10 H Sykloheksen C 6 H ,3 Butadien C 4 H Penta 1, dien C 5 H trans Penta 1,3 dien C 5 H cis Penta 1,3 dien C 5 H Heksa 1, dien C 6 H cis Heksa 1,3 dien C 6 H trans Heksa 1,3 dien C 6 H Heksa 1,5 dien C 6 H Heksa 1,3,5 trien C 6 H ,5 HYDROKARBONER, UMETTEDE, alkyner Etyn C H Acetylen Propyn C 3 H Metylacetylen But 1 yn C 4 H But yn C 4 H Pent 1 yn C 5 H Pent yn C 5 H Heks 1 yn C 6 H Heks yn C 6 H Heks 3 yn C 6 H AROMATISKE HYDROKARBONER Benzen C 6 H Metylbenzen C 7 H Etylbenzen, fenyletan C 8 H Fenyleten C 8 H Styren, vinylbenzen Fenylbenzen C 1 H Difenyl, bifenyl Difenyletan C 13 H Trifenyletan C 19 H Tritan Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 5 av 64

31 Navn Forel Sp Kp Diverse 1, Difenyletan C 14 H Bibenzyl Naftalen C 10 H Enkleste PAH Antracen C 14 H PAH Phenatren C 14 H PAH ALKOHOLER Metanol CH 3 OH Tresprit Etanol C H 6 O Propan 1 ol C 3 H 8 O n propanol Propan ol C 3 H 8 O 88 8 Isopropanol Butan 1 ol C 4 H 10 O n Butanol Butan ol C 4 H 10 O sec Butanol Metylpropan 1 ol C 4 H 10 O Isobutanol Metylpropan ol C 4 H 10 O 6 8 tert Butanol Pentan 1 ol C 5 H 1 O n Pentanol, aylalkohol Pentan ol C 5 H 1 O sec aylalkohol Pentan 3 ol C 5 H 1 O Dietylkarbinol Heksan 1 ol C 6 H 14 O Kapronalkohol, n heksanol Heksan ol C 6 H 14 O 140 Heksan 3 ol C 6 H 14 O 135 Heptan 1 ol C 7 H 16 O Heptylalkohol, n heptanol Oktan 1 ol C 8 H 18 O Kaprylalkohol, n oktanol Sykloheksanol C 6 H 1 O Etan 1, diol C H 6 O Etylenglykol Propan 1,,3 triol C 3 H 8 O Glyserol, inngår i fettarten triglyserid Fenyletanol C 7 H 8 O Benzylalkohol fenyletanol C 8 H 10 O 7 19 Benzyletanol KARBONYLFORBINDELSER Metanal CH O 9 19 Foraldehyd Etanal C H 4 O 13 0 Acetaldehyd Fenyletanal C 7 H 6 O Benzaldehyd Fenyletanal C 8 H 8 O Fenylacetaldehyd Propanal C 3 H 6 O Propionaldehyd Metylpropanal C 4 H 8 O Butanal C 4 H 8 O Hydroksybutanal C 4 H 8 O 83 3 Metylbutanal C 5 H 10 O Isovaleraldehyd Pentanal C 5 H 10 O Valeraldehyd Heksanal C 6 H 1 O Kapronaldehyd Heptanal C 7 H 14 O Oktanal C 8 H 16 O 171 Kaprylaldehyd Propanon C 3 H 6 O Aceton Butanon C 4 H 8 O Metyletylketon 3 Metylbutan on C 5 H 10 O Metylisopropylketon Pentan on C 5 H 10 O Metylpropylketon Pentan 3 on C 5 H 10 O Dietylketon 4 Metyl pentan on C 6 H 1 O Isobutyletylketon Metylpentan 3 on C 6 H 1 O 114 Etylisopropylketon,4 Dietylpentan 3 on C 7 H 14 O Di isopropylketon,,4,4 Tetraetylpentan 3 on C 9 H 18 O 5 15 Di tert butylketon Sykloheksanon C 6 H 10 O Pielicketon Vedlegg 1 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 53 av 64

32 Navn Forel Sp Kp Diverse trans Fenylpropenal C 9 H 8 O 8 46 trans Kanelaldehyd ORGANISKE SYRER Navn Forel Sp Kp Diverse Metansyre CH O Maursyre, pk a = 3,75 Etansyre C H 4 O Eddiksyre, pk a = 4,76 Propansyre C 3 H 6 O Propionsyre, pk a = 4,87 Metyl propansyre C 4 H 8 O pk a = 4,84 Hydroksypropansyre C 3 H 6 O 3 1 Melkesyre, pk a = 3,86 3 Hydroksypropansyre C 3 H 6 O 3 Dekoponerer ved oppvaring, pk a = 4,51 Butansyre C 4 H 8 O Sørsyre, pk a = 4,83 3 Metylbutansyre C 5 H 10 O Isovaleriansyre, pk a = 4,77 Pentansyre C 5 H 10 O Valeriansyre, pk a = 4,83 Hexansyre C 6 H 1 O 3 05 Kapronsyre, pk a = 4,88 Propensyre C 3 H 4 O pk a = 4,5 cis But ensyre C 4 H 6 O cis Krotonsyre, pk a = 4,69 trans But ensyre C 4 H 6 O trans Krotonsyre, pk a = 4,69 But 3 ensyre C 4 H 6 O pk a = 4,34 Etandisyre C H O 4 Oksalsyre, pk a1 = 1,5, pk a = 3,81 Propandisyre C 3 H 4 O 4 Malonsyre, pk a1 =,85, pk a = 5,70 Butandisyre C 4 H 6 O Succininsyre(ravsyre), pk a1 = 4,1, pk a = 5,64 Pentandisyre C 5 H 8 O 4 98 Glutarsyre, pk a1 = 4,3, pk a = 5,4 Heksandisyre C 6 H 10 O Adipinsyre, pk a1 = 4,41, pk a = 5,41 Askorbinsyre C 6 H 8 O pk a1 = 4,17, pk a = 11,6 trans 3 Fenylprop ensyre C 9 H 8 O Kanelsyre, pk a = 4,44 cis 3 Fenylprop ensyre C 9 H 8 O 4 pk a = 3,88 Benzosyre C 7 H 6 O 1 50 Fenyleddiksyre C 8 H 8 O pk a = 4,31 ESTERE Benzyletanat C 9 H 10 O Benzylacetat, lukter pære og jordbær Butylbutanat C 8 H 16 O Lukter ananas Etylbutanat C 6 H 1 O Lukter banan, ananas og jordbær Etyletanat C 4 H 8 O Etylacetat, løseiddel Etylheptanat C 9 H 18 O Lukter aprikos og kirsebær Etyletanat C 3 H 6 O Lukter ro og sitron Etylpentanat C 7 H 14 O Lukter eple Metylbutanat C 5 H 10 O Lukter eple og ananas 3 Metyl 1 butyletanat C 7 H 11 O Isoaylacetat, isopentylacetat, lukter pære og banan Metyl trans cinnaat C 10 H 10 O 37 6 Metylester av kanelsyre, lukter jordbær Oktyletanat C 10 H 0 O Lukter appelsin Vedlegg 1 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 54 av 64

33 Vedlegg 1 Navn Forel Sp Kp Diverse Pentylbutanat C 9 H 18 O Lukter aprikos, pære og ananas Pentyletanat C 7 H 14 O Aylacetat, lukter banan og eple Pentylpentanat C 10 H 0 O Lukter eple ORGANISKE FORBINDELSER MED NITROGEN Metylain CH 5 N 94 6 pk b = 3,34 Dietylain C H 7 N 9 7 pk b = 3,7 Trietylain C 3 H 9 N 117,87 pk b = 4,0 Etylain C H 7 N pk b = 3,35 Dietylain C 4 H 11 N 8 31 pk b = 3,16 Etanaid C H 3 NO Acetaid Fenylain C 6 H 7 N Anilin 1,4 diainbutan C 4 H 1 N Engelsknavn: putrescine 1,6 Diainheksan C 6 H 16 N Engelsknavn: cadaverine ORGANISKE FORBINDELSER MED HALOGEN Kloretan CH 3 Cl 98 4 Metylklorid Dikloretan CH Cl Metylenklorid, Mye brukt so løseiddel Trikloretan CHCl Klorofor Tetrakloretan CCl Karbontetraklorid Kloretansyre C H 3 ClO Kloreddiksyre, pk a =,87 Dikloretansyre C H Cl O 9,5 194 Dikloreddiksyre, pk a = 1,35 Trikloretansyre C HCl 3 O Trikloretansyre, pk a = 0,66 Kloreten C H 3 Cl Vinylklorid,onoeren i polyeren PVC Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 55 av 64

34 KVALITATIV UORGANISK ANALYSE. REAKSJONER SOM DANNER FARGET BUNNFALL ELLER FARGET KOMPLEKS I LØSNING HCl H SO 4 NH 3 KI KSCN K 3 Fe(CN) 6 K 4 Fe(CN) 6 K CrO 4 Na S (ettet) Na C O 4 Na CO 3 Dietylglyoksi (1%) Ag + Hvitt Lysgult Hvitt Oransjebrunt Hvitt Rødbrunt Svart Gråhvitt Pb + Hvitt Hvitt Hvitt Cu + Sterkt blåfarget Sterkt gult Gulbrunt Hvitt Hvitt Grønnsort Sterkt gult Svart Hvitt Hvitt Brunt Brunt Svart Blåhvitt Brunt Sn + Hvitt Hvitt Hvitt Brungult Brunt Ni + Gulbrunt Lyst grønnhvitt Fe + Blågrønt Mørkeblått Lyseblått Brungult Svart Fe 3+ Brunt Brunt Blodrødt Sterkt brunt Mørkeblått Gulbrunt Svart Zn + Guloransje Hvitt Ba + Hvitt Hvitt Ca + Sterkt gult Sterkt gult Svart Lakserødt Gulbrungrønt Oransjebrunt Blodrødt ed aoniakk Brunt Gulhvitt Hvitt Rødbrunt Gulhvitt kan forekoe Gulehvitt kan forekoe Hvitt Hvitt Hvitt Hvitt Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 56 av 64

35 Grunnstoffenes periodesyste ed elektronfordeling Gruppe 1 1 1,01 H 1 Hydrogen 3 6,94 Li, 1 Lithiu 11,99 Na, 8, 1 Natriu 19 39,1 K, 8, 8, 1 Kaliu 37 85,5 Rb, 8, 18, 8, 1 Rubidiu 55 13,9 Cs, 8, 18, 18, 8, 1 Cesiu 87 (3) Fr 18, 8, 1 Franciu Gruppe 4 9,01 Be, Berylliu 1 4,3 Mg, 8, Magnesi u 0 40,1 Ca, 8, 8, Kalsiu 38 87,6 Sr, 8, 18, 8, Strontiu ,3 Ba, 8, 18, 18, 8, Bariu 88 (6) Rd 18, 8, Radiu Forklaring Atonuer Atoasse Sybol Eletronfordeling Navn () betyr assetallet til den est stabile isotopen * Lantanoider ** Aktinoider 35 79,9, 8, 18, 7 Bro Gruppe 13 Gruppe 14 Gruppe 15 Gruppe 16 Gruppe 17 Gruppe 18 Fargekoder Ikke-etall 4,0 Aggregattilstand ved 5 o C og 1 at Halvetall Metall 5 Fast stoff B 10,8 Væske B, 3 Bor Gass N 13 7,0 Al, 8, 3 Aluiniu Sc, 8, 9, Scandiu 39 88,9 Y, 8, 18, 9, Yttriu ,9 La, 8, 18, 18, 9, Lantan* 89 (7) Ac 18, 9, Actiniu ** 47,9 Ti, 8, 10, Titan 40 91, Zr, 8, 18, 10, Zirkoniu 7 178,5 Hf 10, Hafniu 104 (61) Rf 3, 10, Rutherfor diu 3 50,9 V, 8, 11, Vanadiu 41 9,9 Nb, 8. 18, 1, 1 Niob ,9 Ta 11, Tantal 105 (6) Db 3, 11, Dubniu 4 5,0 Cr, 8, 1, 1 Kro 4 95,9 Mo, 8, 18, 13, 1 Molybde n ,9 W 1, Wolfra 106 (63) Sb 3, 1, 3 Seaborg iu 5 54,9 Mn, 8, 13, Manga n 43 (99) Tc, 8, 18, 14, 1 Techne tiu , Re, 8, 18, 3, 13, Rheniu 107 (6) Bh, 8, 18, 3, 3, 13, Bohriu 6 55,8 Fe, 8, 14, Jern 44 10,9 Ru, 8, 18, 15, 1 Rutheniu , Os 14, Osiu 108 (65) Hs 3, 14, Hassiu 7 58,9 Co, 8, 15, Kobolt 45 10,9 Rh, 8, 18, 16, 1 Rhodiu 77 19, Ir 17, 0 Iridiu 109 (66) Mt 3, 15, Meitneri u 8 58,7 Ni, 8, 16, Nikkel ,4 Pd, 8, 18, 17, 1 Palladiu ,1 Pt 17, 1 Platina 9 63,5 Cu, 8, 18, 1 Kobber ,9 Ag, 8, 18, 18, 1 Sølv ,0 Au 18, 1 Gull 30 65,4 Zn, 8, 18, Sink 48 11,4 Cd, 8, 18, 18, Kadiu 80 00,6 18, Kvikksøl v 31 69,7 Ga, 8, 18, 3 Galliu ,8 In, 8, 18, 18, 3 Indiu 81 04,4 Tl 18, 3 Thalliu 6 1,0 C,4 Karbon 14 8,1 Si, 8, 4 Silisiu 3 7,6 Ge, 8, 18, 4 Gerani u ,7 Sn, 8, 18, 4 Tinn 8 07, Pb 18, 4 Bly 7 14,0 N, 5 Nitrogen 15 31,0 P, 8, 5 Fosfor 33 74,9 As, 8, 18, 5 Arsen 51 11,8 Sb, 8, 18, 18, 5 Antion 83 09,0 Bi 18, 5 Visut 8 16,0 O, 6 Oksygen 16 3,1 S, 8, 6 Svovel 34 79,0 Se, 8, 18, 6 Selen 5 17,6 Te, 8, 18, 18, 6 Tellur 84 (10) Po 18, 6 Poloniu 9 19,0 F, 7 Fluor 17 35,5 Cl, 8, 7 Klor 35 79,9, 8, 18, 7 Bro 53 16,9 I, 8, 18, 18, 7 Jod 85 (10) At 18, 7 Astat He Heliu 10 0, Ne, 8 Neon 18 39,9 Ar, 8, 8 Argon 36 83,8 Kr, 8, 18, 8 Krypton ,3 Xe, 8, 18, 18, 8 Xenon 86 () Rn 18, 8 Radon * ,9 La, 8, 18, 18, 9, Lantan ** 89 (7) Ac 18, 9, Actiniu ,1 Ce, 8, 18, 0, 8, Ceriu 90 3,0 Th 18, 10, Thoriu ,9 Pr, 8, 18, 1, 8, Praseod y 91 31,0 Pa 0, 9, Protactini u , Nd, 8, 18,, 8, Neody 9 38,0 U, 8, 18, 3, 1, 9, Uran 61 (147) P, 8, 18, 3, 8, Proethi u 93 (37) Np, 9, Neptuniu 6 150,5 S, 8, 18, 4, 8, Saariu 94 (4) Pu 4, 8, Plutoniu Eu, 8, 18, 5, 8, Europiu 95 (43) A 5, 8, Aericu ,3 Gd, 8, 18, 5, 9, Gadolini u 96 (47) C 5, 9, Curiu ,9 Tb, 8, 18, 7, 8, Terbiu 97 (47) Bk 6, 9, Berkeliu 66 16,5 Dy, 8, 18, 8, 8, Dysprosi u 98 (49) Cf 8, 8, Californi u ,9 Ho, 8, 18, 9, 8, Holiu 99 (54) Es 9, 8, Einsteini u ,3 Er, 8, 18, 30, 8, Erbiu 100 (53) F 30, 8, Feriu ,9 T, 8, 18, 31, 8, Thuliu 101 (56) Md 31, 8, Mendelevi u ,0 Yb 8, Ytterbiu 10 (54) No 3, 8, Nobeliu ,0 Lu 8, Lutetiu 103 (57) Lr 3, 9, Lawrenc iu Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 57 av 64

36 Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 58 av 64 Grunnstoffenes periodesyste ed elektronegativitetsverdier Gruppe 1 Gruppe Forklaring Gruppe 13 Gruppe 14 Gruppe 15 Gruppe 16 Gruppe 17 Gruppe ,01 H,1 Hydrogen Atonuer Atoasse Sybol Elektronegativitetsverdi Navn 4 95,9 Mo 1,8 Molybden 4,0 He Heliu 3 6,94 Li 1,0 Lithiu 4 9,01 Be 1,5 Berylliu 5 10,8 B,0 Bor 6 1,0 C,5 Karbon 7 14,0 N 3,0 Nitrogen 8 16,0 O 3,5 Oksygen 9 19,0 F 4,0 Fluor 10 0, Ne Neon 11,99 Na 0,9 Natriu 1 4,3 Mg 1, Magnesi u ,0 Al 1,5 Aluiniu 14 8,1 Si 1,8 Silisiu 15 31,0 P,1 Fosfor 16 3,1 S,5 Svovel 17 35,5 Cl 3,0 Klor 18 39,9 Ar Argon 19 39,1 K 0,8 Kaliu 0 40,1 Ca 1,0 Kalsiu 1 45 Sc 1,3 Scandiu 47,9 Ti 1,5 Titan 3 50,9 V 1,6 Vanadiu 4 5,0 Cr 1,6 Kro 5 54,9 Mn 1,5 Mangan 6 55,8 Fe 1,8 Jern 7 58,9 Co 1,9 Kobolt 8 58,7 Ni 1,9 Nikkel 9 63,5 Cu 1,9 Kobber 30 65,4 Zn 1,6 Sink 31 69,7 Ga 1,6 Galliu 3 7,6 Ge 1,8 Gerani u 33 74,9 As,0 Arsen 34 79,0 Se,4 Selen 35 79,9 Br,8 Bro 36 83,8 Kr Krypton 37 85,5 Rb 0,8 Rubidiu 38 87,6 Sr 1,0 Strontiu 39 88,9 Y 1, Yttriu 40 91, Zr 1,4 Zirkoniu 41 9,9 Nb 1,6 Niob 4 95,9 Mo 1,8 Molybde n 43 (99) Tc 1,9 Techneti u 44 10,9 Ru, Rutheni u 45 10,9 Rh, Rhodiu ,4 Pd, Palladiu ,9 Ag 1,9 Sølv 48 11,4 Cd 1,7 Kadiu ,8 In 1,7 Indiu ,7 Sn 1,7 Tinn 51 11,8 Sb 1,8 Antion 5 17,6 Te,1 Tellur 53 16,9 I,4 Jod ,3 Xe Xenon 55 13,9 Cs 0,7 Cesiu ,3 Ba 0,9 Bariu ,9 La 1,0 1, Lantan* 7 178,5 Hf 1,3 Hafniu ,9 Ta 1,5 Tantal ,9 W 1,7 Wolfra , Re 1,9 Rheniu , Os, Osiu 77 19, Ir, Iridiu ,1 Pt, Platina ,0 Au,4 Gull 80 00,6 Hg 1,9 Kvikksøl v 81 04,4 Tl 1,8 Thalliu 8 07, Pb 1,8 Bly 83 09,0 Bi 1,9 Visut 84 (10) Po,0 Poloniu 85 (10) At,3 Astat 86 () Rn Radon 87 (3) Fr 0,7 Franciu 88 (6) Rd 0,9 Radiu 89 (7) Ac 1,1 Actiniu ** 104 (61) Rf Rutherfor diu 105 (6) Db Dubniu 106 (63) Sb Seaborg iu 107 (6) Bh Bohriu 108 (65) Hs Hassiu 109 (66) Mt Meitneri u * ,9 La 1,1 Lantan ,1 Ce 1,1 Ceriu ,9 Pr 1,1 Praseod y , Nd 1,1 Neody 61 (147) P 1,1 Proeth iu 6 150,5 S 1, Saariu Eu 1, Europiu ,3 Gd 1, Gadolini u ,9 Tb 1,1 Terbiu 66 16,5 Dy 1, Dysprosi u ,9 Ho 1, Holiu ,3 Er 1, Erbiu ,9 T 1,3 Thuliu ,0 Yb 1,1 Ytterbiu ,0 Lu 1,3 Lutetiu ** 89 (7) Ac 1,1 Actiniu 90 3,0 Th 1,3 Thoriu 91 31,0 Pa 1,4 Protactini u 9 38,0 U 1,4 Uran 93 (37) Np 1,4 Neptuni u 94 (4) Pu 1,3 Plutoniu 95 (43) A 1,1 Aericu 96 (47) C 1,3 Curiu 97 (47) Bk 1,3 Berkeliu 98 (49) Cf 1,3 Californiu 99 (54) Es 1,3 Einsteiniu 100 (53) F 1,3 Feriu 101 (56) Md 1,3 Mendelevi u 10 (54) No 1,3 Nobeliu 103 (57) Lr 1,3 Lawrenciu

37 SAMMENSATTE IONER, NAVN OG FORMEL Navn Forel Navn Forel acetat, etanat CH 3 COO jodat IO 3 aoniu + NH 4 karbonat CO 3 arsenat 3 AsO 4 klorat ClO 3 arsenitt 3 AsO 3 kloritt ClO borat 3 BO 3 nitrat NO 3 broat BrO 3 nitritt NO fosfat 3 PO 4 perklorat ClO 4 fosfitt 3 PO 3 sulfat SO 4 hypokloritt ClO sulfitt SO 3 Kjelder: Dei fleste opplysningane er henta frå CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY and PHYSICS, 89. UTGÅVE ( ), ISBN Tabeller og forler i kjei, Gyldendal, ISBN Esterduft: (sist besøkt ) Stabilitetskonstantar: (SIST BESØKT ), (sist besøkt ) Kvalitativ uorganisk analyse ved felling ikroanalyse er henta frå Kjei 3KJ, Studiehefte (Brandt fl), Aschehough (003), side 03 Opplysningar i periodesysteet: (sist besøkt ) Kilder: De fleste opplysningene er hentet fra CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY and PHYSICS, 89. UTGAVE ( ), ISBN Tabeller og forler i kjei, Gyldendal, ISBN Esterduft: (sist besøkt ) Stabilitetskonstanter: (SIST BESØKT ), (sist besøkt ) Kvalitativ uorganisk analyse ved felling ikroanalyse er hentet fra Kjei 3KJ, Studiehefte (Brandt fl), Aschehough (003), side 03 Opplysninger i periodesysteet: (sist besøkt ) Eksaen REA301 Kjei, Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, (Versjon ) Side 59 av 64

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN Vedlegg Tabeller og forler i kjei - REA30 Kjei (versjon 0.03.0) Dette vedlegget kan brukes under både del og del av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 5 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for +ne redusert

Detaljer

Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen.

Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen. Vedlegg Forler og annet so forutsettes kjent ved del av eksaen i kjei 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del av eksaen. FORMLER n= M, n: stoffengde, : asse, M : olar asse eller forelasse n=c V, n:

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 REA3012 Kjei 2 Bokål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksaen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir inforasjon o sentralt gitt eksaen og hvordan denne skal vurderes.

Detaljer

Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 3.05.014 REA301 Kjei Del 1 og del Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del. Svara for del 1 skal leverast inn etter tiar ikkje før. Svara for del skal leverast

Detaljer

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) BUFFER Hvilken blanding av stoffer

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Hvilket av disse

Detaljer

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Her http://www.udir.no/vurdering/eksamen-videregaende/ finner du - Eksamensveiledning 2014* - Eksamen *Karakterene

Detaljer

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 24.05.2011 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 22.11.2013 REA3012 Kjei 2 el 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksaen 21.11.2014 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål http://eksaensarkiv.net/ Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Svara for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 90 Strukturformel Systematisk navn Begrunnelse for navn 3 2 3 3-metylbutansyre stoffet er en karboksylsyre og endelsen blir: -syre -atomet i den funksjonelle gruppen blir -atom nr. 1 og telles

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 PPGAVE 1 ppgave Svar Forklaring a) C Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist) Figur s. 90 Molekylformel 3 8 Antall atomer av hver type blir oppgitt Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Systematisk navn eller Propan-1-ol 3 2 2 3 ( 2 ) 2 Viser bindin gene mellom

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Oppgave 1 a) Uorganisk analyse Du

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Kjemi 1 Figur s. 182 l N N Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

R.ANNAMALAI

R.ANNAMALAI PTA - I-V M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed. PGT(CHEMISTRY), GOVT. GIRLS HR. SEC. SCHOOL GINGEE, email: ssssmalai@gmail.com. PTA - - I E n =-313.6/n 2, E n =-34.84 n XeF 4 AgCl AgNO 3 AgF AgBr MnO 2

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

Del 1. Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Analyse av ioner i salter

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets Figur s. 204 ytre krets oksidasjon ioner + reduksjon indre krets Forenklet illustrasjon av en elektrokjemisk celle. Reduksjon og oksidasjon skjer på hvert sitt sted ved at elektroner går gjennom en leder

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Del 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Forbrenning Dette er en balansert

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8 Kjemi.1 Forbrenning.1 og C., C og.3 Ved å studere for eksempel forbrenning av et stearinlys. et er lett å påvise at forbrenningen 1. krever oksygen: sett et glass over stearinlyset. krever brennbart stoff:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og Del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og Del 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 29.05.2017 REA3012 Kjemi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel 5 timar. Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal leverast inn seinast etter 5 timar. Du

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

INFORMASJON OM OPPGAVEN

INFORMASJON OM OPPGAVEN INFORMSJON OM OPPGVEN Tid: 5 timer el 1 skal leveres inn etter 2 timer. el 2 skal leveres inn etter 5 timer Hjelpemidler: el 1: Skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler er tillatt. el 2: lle

Detaljer

H. Aschehoug & Co. Side 1 av 5

H. Aschehoug & Co.  Side 1 av 5 1 Kvalitativ uorganisk analyse 1 a gl, aso og ZnO a,, F og G,,, F og G c,, og F d a Løs unnfallet i varmt vann (ly(ii)klorid løses) og sentrifuger Test filtratet med KI og K ro Gult unnfall av PI og PrO

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 47. internasjonale kjemiolympiaden 2015 i Baku, Aserbajdsjan Dag: Onsdag 28. januar 2015 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E 15 studiepoeng ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN 20. 12. 2010 Sensur faller innen 12. 01. 2011 BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb samtidig med registrering

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer