Møteprotokoll for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Formannskapet"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 055/11-072/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i avisa Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Samtlege medlemmer møtte. Varamedlemmer Ingen. Andre Rådmann Rune Engehult. Anna: Ingen merknad til innkalling og sakliste. Sak nr. 061/11, 064/11 og 071/11 blei handsama til slutt. Orienteringar: Samhandlingsreforma. Prøvebustad Distriktspolitiske virkemiddel Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Sven Tore Løkslid Olav Listul Olav Tho Inger Øya Grøgård Bjørg-Inger Flatland

2

3 Saksliste: Sak nr. Saktittel 055/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 056/11 DELEGASJONSSAK 057/11 REFERATSAKER 058/11 HØYRING PÅ KONSEPTVALSUTGREIING FOR E-134 KONGSBERG - GVAMMEN 059/11 SAL AV TOMT PÅ ØRVELLA INDUSTRIOMRÅDE GNR 81 BNR /11 TV AKSJONEN NORSK FOLKEHJELP 061/11 VAL AV RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE FOR PERODEN /11 VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN /11 VAL AV FORHANDLINGSUTVAL FOR PERIODEN /11 VAL AV REPRESENTANTAR TIL HEIMEVERNSNEMNDA /11 VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK FOR PERIODEN /11 VAL AV OVERFORMYNDAR FOR VALPERIODEN /11 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA 068/11 VAL AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN /11 VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN /11 BONDAL BYGETUN - REPRESENTANT TIL STYRET 071/11 VAL AV STYRE FOR KYRKJEKRINSEN GAMLE SKULE FOR PERIDEN /11 VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN

4 055/11: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå F-møte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøytes vedteke FOR-055/11 VEDTAK: Møteboka frå F-møte blei godkjent slik ho låg føre 056/11: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-056/11 VEDTAK: Delegasjonssakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 057/11: REFERATSAKER RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Olav Tho kom med framlegg om at det blir fremma ei konkret sak om langsiktig løysing for tannklinikken. Rådmannen si tilråding og framlegget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke.

5 FOR-057/11 VEDTAK: Referatsakene blei teke til etterretning slik dei låg føre, med tillegg om at det blir fremma ei konkret sak om langsiktig løysing for tannklinikken. 058/11: HØYRING PÅ KONSEPTVALSUTGREIING FOR E-134 KONGSBERG - GVAMMEN Hjartdal kommunestyre gir fylgjande uttale til KVU for E134 Kongsberg Gvammen: Hjartdal kommune støtter utgreiinga sine anbefalingar om val av det samansette konseptet Konsept Nordre. Konseptet inneber ny veg frå Saggrenda til Elgsjø. Vidare ny veg i ny trase frå Elgsjø via Lisleherad over Heddalsåsen til Ørvella. Gjennom Hjartdal kommune understreker kommunestyret at det er viktig at prissettinga av alternativet frå Ørvella til Gvammen vert som for ny veg og ikkje opprusting av den gamle traseen. Da stend vi friare med tanke på eventuelle omlegging av vegstraseen på enkelte strekningar. Hjartdal kommune støttar KVU si anbefaling om at arbeidet med ny trase E-134 på strekninga Saggrenda Gvammen gjeng vidare i systemet som konkludert i konseptvalutgreiinga. Det inneberer for Hjartdal kommune ei anbefaling til Samferdselsdepartementet at det vert satt i gong regulering av strekninga Ørvella Gvammen og at utbygging kjem som tiltak nr 2 i fyrste fase. Berekna trafikktal i KVU ligg tett opp mot trafikktal som krev 4 felts veg. Hjartdal kommune vil derfor stille spørsmål om departementet allereie no burde be om kostnadskalkyle på 4 felts veg. Betre veg gir auka trafikk og det er etter kommunestyret sitt syn ei dårleg løysing å ikkje vurdere betre standard enn 2 felts veg med midtdelar på i alle fall delar av strekninga. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. FOR-058/11 TILRÅDING: Hjartdal kommunestyre gir fylgjande uttale til KVU for E134 Kongsberg Gvammen: Hjartdal kommune støtter utgreiinga sine anbefalingar om val av det samansette konseptet Konsept Nordre. Konseptet inneber ny veg frå Saggrenda til Elgsjø. Vidare ny veg i ny trase frå Elgsjø via Lisleherad over Heddalsåsen til Ørvella. Gjennom Hjartdal kommune understreker kommunestyret at det er viktig at prissettinga av alternativet frå Ørvella til Gvammen vert som for ny veg og ikkje opprusting av den gamle traseen. Da stend vi friare med tanke på eventuelle omlegging av vegstraseen på enkelte strekningar.

6 Hjartdal kommune støttar KVU si anbefaling om at arbeidet med ny trase E-134 på strekninga Saggrenda Gvammen gjeng vidare i systemet som konkludert i konseptvalutgreiinga. Det inneberer for Hjartdal kommune ei anbefaling til Samferdselsdepartementet at det vert satt i gong regulering av strekninga Ørvella Gvammen og at utbygging kjem som tiltak nr 2 i fyrste fase. Berekna trafikktal i KVU ligg tett opp mot trafikktal som krev 4 felts veg. Hjartdal kommune vil derfor stille spørsmål om departementet allereie no burde be om kostnadskalkyle på 4 felts veg. Betre veg gir auka trafikk og det er etter kommunestyret sitt syn ei dårleg løysing å ikkje vurdere betre standard enn 2 felts veg med midtdelar på i alle fall delar av strekninga. 059/11: SAL AV TOMT PÅ ØRVELLA INDUSTRIOMRÅDE GNR 81 BNR 23 Kommunestyre vedtek Hjartdal kommune imøtekjem søknaden frå Merdeveien 14 AS om å kjøpe industritomt gnr/bnr 81/23 på Ørvella industritomt. Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til takst dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år. Rådmannen gjevast fullmakt til å forhandle fram og inngå salsavtale med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. Olav Tho fremma følgjande endringsforslag til pkt. 2: Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til indeksregulert kjøpesum dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år. Rådmannen si tilråding med endringsforslag frå Olav Tho vart samrøystes vedteke. FOR-059/11 TILRÅDING: Kommunestyre vedtek Hjartdal kommune imøtekjem søknaden frå Merdeveien 14 AS om å kjøpe industritomt gnr/bnr 81/23 på Ørvella industritomt. Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til indeksregulert kjøpesum dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år. Rådmannen gjevast fullmakt til å forhandle fram og inngå salsavtale med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. 060/11: TV AKSJONEN NORSK FOLKEHJELP 1. Hjartdal kommune løyver kr ,- til TV-aksjonen Løyvinga blir belasta konto

7 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. FOR-060/11 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune løyver kr ,- til TV-aksjonen Løyvinga blir belasta konto /11: VAL AV RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE FOR PERODEN Kommunestyret vel følgjande representantar og vararepresentantar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Vara alderspensjonist (1.) Vara alderspensjonist (2.) Vara alderspensjonist (3.) Vara nedsett funksjonsevne (1.) Vara nedsett funksjonsevne (2.) Det hadde kome inn følgjande forslag til brukarrepresentantar: Sauland pensjonistlag: Haldis Farstad Nilsen Vara: Knut Bekkhus Tuddal pensjonistlag: Anne Solberg Vara: Gro Rinde Karlberg Hjartdal pensjonistlag: Gunhild Dølen Vara: Anne Marie Hansen Sven Tore Løkslid foreslo Olav H. Listul som medlem i rådet. Sven Tore Løkslid foreslo: Arvid Særsland som medlem Frode Bakka som 1. varamedlem Bengt Halvard Odden som 2. varamedlem Bjørg Inger Flatland foreslo seg sjølv som varamedlem for Olav H. Listul. Olav H. Listul foreslo Haldis Farstad Nilsen som leiar. Olav Tho foreslo Olav H. Listul som nestleiar.

8 Gunhild Dølen vara Anne Marie Hansen Anne Solberg vara Gro Rinde Karlberg Haldis Farstad Nilsen vara Knut Bekkhus Arvid Særsland vara Frode Bakka Olav H. Listul vara Bjørg Inger Flatland Haldis Farstad Nilsen blei vald som leiar Olav H. Listul blei vald som nestleiar. Samrøystes vedteke. FOR-061/11 TILRÅDING: Kommunestyret vel følgjande representantar og vararepresentantar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Leiar : Haldis Farstad Nilsen Vara: Anne Marie Hansen Nestleiar: Olav H. Listul Vara: Bjørg Inger Flatland Medlem: Gunhild Dølen Vara: Anne Marie Hansen Medlem : Anne Solberg Vara: Gro Rinde Karlberg Medlem: Arvid Særsland Vara: Frode Bakka 062/11: VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden : Sven Tore Løkslid (AP) (leiar) Inger Øya Grøgård (AP) (nestleiar) Olav H. Listul (AP) Olav Tho (SP) Bjørg Inger Flatland (KrF) 2. Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For AP: 1. Einar Løndal 2. Helle Kaufmann Gjerde 3. Olaf Bekkhus 4. Gro-Anita Særsland 5. Audun Dølen 6. Bjørg Sletta Rue For SP: 1. Trine Kahrs 2. Mathias Kleppen 3. Gunvald Tho For Krf: 1. Audun Solberg

9 Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-062/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden : Sven Tore Løkslid (AP) (leiar) Inger Øya Grøgård (AP) (nestleiar) Olav H. Listul (AP) Olav Tho (SP) Bjørg Inger Flatland (KrF) 2. Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For AP: 1. Einar Løndal 2. Helle Kaufmann Gjerde 3. Olaf Bekkhus 4. Gro-Anita Særsland 5. Audun Dølen 6. Bjørg Sletta Rue For SP: 1. Trine Kahrs 2. Mathias Kleppen 3. Gunvald Tho For Krf: 1. Audun Solberg 063/11: VAL AV FORHANDLINGSUTVAL FOR PERIODEN Formannskapet vel, og til forhandlingsutval for perioden Sven Tore Løkslid kom med forslag om Sven Tore Løkslid, Bjørg Inger Flatland og Olav Tho Sven Tore Løkslid sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FOR-063/11 VEDTAK: Formannskapet vel Sven Tore Løkslid, Bjørg Inger Flatland og Olav Tho til forhandlingsutval for perioden

10 064/11: VAL AV REPRESENTANTAR TIL HEIMEVERNSNEMNDA Hjartdal kommunestyre oppnemnar og som medlemmar av heimevernsnemnda. 2. Hjartdal kommunestyre oppnemnar som 1. og som 2. vararepresentant til heimevernsnemnda Medlemmer: Sven Tore Løkslid foreslo: Jon Bekkhus og Torgeir Hagen Varamedlemmer: Sven Tore Løkslid foreslo: Mathis Flatland og Harald T. Løkslid. Forslaga frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-064/11 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommunestyre oppnemnar Jon Bekkhus og Torgeir Hagen som medlemmar av heimevernsnemnda. 2. Hjartdal kommunestyre oppnemnar Mathis Flatland som 1. og Harald T. Løkslid som 2. vararepresentant til heimevernsnemnda 065/11: VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK FOR PERIODEN Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank:,, og. 2. Hjartdal kommune vel som 1. vara og som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. Medlemmer: Bjørg Inger Flatland foreslo: Sverre Haugan Olav Tho foreslo: Camilla Djupedal Krosshus Sven Tore Løkslid foreslo :Signe Øya Bekkhus og Audun Dølen

11 Varamedlemmer: Sven Tore Løkslid foreslo: Trine Lise Kahrs og Ottar Særsland Olav Tho foreslo: Ken Henry Skeie Olav Tho trekte sitt forslag. Forslaga blei samrøystes vedtekne. FOR-065/11 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank: Sverre Haugan, Camilla Djupedal Krosshus, Signe Øya Bekkhus og Audun Dølen. 2. Hjartdal kommune vel Trine Lise Kahrs som 1. vara og Ottar Særsland som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. 066/11: VAL AV OVERFORMYNDAR FOR VALPERIODEN og blir valde som overformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 2. og blir valde som varaoverformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. Forslag frå Sven Tore Løkslid: Jørgen Lia og Olav Tho Vara: Håvard Kaasa og Ingebjørg Landsverk Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-066/11 TILRÅDING: 1. Jørgen Lia og Olav Tho blir valde som overformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 2. Håvard Kaasa og Ingebjørg Landsverk blir valde som varaoverformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 067/11: VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA 1. Kommunestyret oppnemnar som styremedlem i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Kommunestyret oppnemnar som varaperson til styret i stiftinga Mølla ny bruk for perioden

12 Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Medlem: Einar Løndal Varamedlem: Bjørn Rugaas Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-067/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret oppnemnar Einar Løndal som styremedlem i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Kommunestyret oppnemnar Bjørn Rugaas som varaperson til styret i stiftinga Mølla ny bruk for perioden /11: VAL AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN Kommunestyret oppnemnar følgjande personar som møtefullmektige for forliksrådet for valperioden :, og. Olav Tho foreslo å utsette saka. Utsettingsforslaget frå Olav Tho blei samrøystes vedteke. FOR-068/11 VEDTAK: Saka utsetjast. 069/11: VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN Kommunestyret vel som MOT-leiar. Inger Øya Grøgård foreslo Sven Tore Løkslid.

13 Forslaget frå Inger Øya Grøgård blei samrøystes vedteke. FOR-069/11 TILRÅDING: Kommunestyret vel Sven Tore Løkslid som MOT-leiar. 070/11: BONDAL BYGDETUN - REPRESENTANT TIL STYRET Hjartdal kommune vel som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden Olav H. Listul foreslo Inger Øya Grøgård. Forslaget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke. FOR-070/11 TILRÅDING: Hjartdal kommune vel Inger Øya Grøgård som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden /11: VAL AV STYRE FOR KYRKJEKRINSEN GAMLE SKULE FOR PERIODEN Til styret for Kyrkjekrinsen gamle skule for valperioden veljast: Sven Tore Løkslid foreslo å utsette saka. Utsettingsforslaget blei samrøystes vedteke. FOR-071/11 VEDTAK: Saka utsetjast. 072/11: VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN Kommunestyret oppnemnar som barnerepresentant for valperioden

14 2. Kommunestyret oppnemnar som varabarnerepresentant for valperioden Rådmannen la fram følgjande forslag: Barnetalsperson: Wenche Haugland Moen Varabarnetalsperson: Bengt Halvard Odden FOR-072/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret oppnemnar Wenche Haugland Moen som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar Bengt Halvard Odden som varabarnerepresentant for valperioden

15

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 23:00 Saksnr til og frå: 072/11-089/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.05 15.25 Saksnr til og frå: 001/17-004/17 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 29.05.2012 Møtestad: Hjartdal sjukeheim/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.00 sjukeheimen. Frå 18.00 til 20.30 på kommunehuset Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:45 12:50 Saksnr til og frå: 017/11-023/11 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av:ordførar Olav Tho Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:30 Saksnr til og frå: 006/13-012/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 27.02.2012 Møtestad: Sjukeheimen, stugu v/vaktrom Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 005/12-010/12 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:35 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møtet blei styrt av ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 16.04.2013 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 20.30 Saksnr til og frå: 008/13-013/13 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro Anita Særsland,

Detaljer