Årsmelding Tellnes skule 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Tellnes skule 2016"

Transkript

1 Årsmelding Tellnes skule Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 1

2 1.1 Læringsleiing Skulesjefen har frå hausten 2014 samla skulesatsinga under parolen «Framtidsskulen». Dette er ei satsing som har som målsetjing å styrkje det faglege nivået i Fjell-skulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og gjennom ein ny vurderingspraksis som har læring som mål. Strategien er å auke kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring, samt setje dette i samanheng med allereie eksisterande satsing på klasseleiing, lesing og rekning i alle fag, samt digitale ferdigheiter. 1.2 Puls Fjellskulen nyttar PULS som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. PULS står for "Pedagogisk utviklings- og læringsspegel." og innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skoleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Vokal. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av PULS-koordinator ved skulesjefen. 2

3 1.3 Trygg i Fjell Skulesjefen har sidan 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket vert kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) 1.4 Raud tråd Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. I tillegg til samarbeid med Barnehage har skulen i Fjell etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skjer i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskningsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell no samarbeid med Universitetet i Bergen, Norsk lærarakademi, Sintef, Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund, VilVite-senteret og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. 3

4 1.5 Refleksjon og vurdering Skulen i Fjell har dei siste åra framstått som ein meir «heilskapeleg skule» der skuleeigars satsingsområde er tydelege for alle som er involvert. Ein er meir opptatt av å drive skulen etter forskingsbasert kunnskap. Det at dei fleste skulane no har leiarar som har fullført rektorskulen, er også svært positivt. «Trygg i Fjell», skulevegrings- og beredskapsteam er nyoppretta tiltak som er naudsynte å ha i arbeidet mobbing. Skuleåret 2015/16 har vore eit spennande år for Tellnes skule, med fem nye medarbeidarar (lærarar, kontormedarbeidar og lærling). Dette er ein forholdsvis stor andel i et personale på 16, og har sjølvsagt satt sitt preg på skuleåret. Tellnes skule jobbar etter kommunenes satsingsområde. Ressursperson og rektor har deltatt på nettverka for Læringsleiing og det er dei som har drive utviklingsarbeidet. I år har hovudfokus vore på lesing som grunnleggande ferdigheit og klasseleiing. Resultata i elevundersøking viser positiv framgang på fleire av områda. Unntaket er arbeidsro i timane. Dette er ei utfordring som vi har jobba med gjennom heile året, men som vi dessverre ikkje har fått bukt med enno. Sjølv om vi har jobba ein god del med klasseleiing, har vi framleis litt å gå på før vi vaksne er samkjørte. Resultata i NP viser at vi er på høgde med kommunens resultat i engelsk og rekning. I lesing ligg vi eit stykke bak. Skulen har også dette skuleåret hatt medarbeidarar i langtidssjukemelding. Dette har, særleg for rektor, kravd mykje energi. Då er det godt å ha forståingsfulle og støttande medarbeidarar i ryggen. Trass i at den fysiske læringsarenaen, som totalt manglar delings- og grupperom, har tronge garderobetilhøve og kor delar av bygget ikkje har vore rehabilitert sidan 1972, har personalgruppa handtert skulekvardagen på ein framifrå måte. Skulens visjon er Tellnes skule ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Dette er noko vi alle jobbar for å oppnå kvar dag. 2. Personale 2.1 Årsverk lærarar Indikator og nøkkeltall Årsverk for undervisningspersonale ,2 326,4 331,0 305,5 322,5 2.2 Tal på lærarar Antall Antall lærarar, menn Tellnes skule (15-16) 1 4

5 Fjell kommune (15-16) 73 Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Antall lærarar, kvinner Tellnes skule (15-16) 9 Fjell kommune (15-16) 286 Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Antall lærarar, i alt Tellnes skule (15-16) 10 Fjell kommune (15-16) 359 Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Refleksjon og vurdering: Tellnes skule har i fleire år berre hatt ein mann i personalet på 16 (inkl. assistentar og kontormedarbeidar). Vi skulle absolutt hatt fleire menn, både med tanke på elev- og vaksenmiljøet. 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Antall Sum elever ved skolen Tellnes skule (15-16) 77 Fjell kommune (15-16) Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro

6 Tellnes skule (15-16) - 3,2 3,8 2,92 3,39 3,13 3,41 Fjell kommune 1.-7.trinn 3,35 3,32 3,15 3,03 3,42 3,79 3,49 Hordaland trinn 3,17 3,23 3,17 3,08 3,24 3,56 3,49 Nasjonalt trinn 3,25 3,27 3,27 3,28 3,38 3,63 3, Refleksjon og vurdering Personalet har inneverande skuleår hatt mykje fokus på elevane sitt arbeidsmiljø i utviklingsarbeidet. Klasseleiing har m.a. vore ein gjengangar i fellestida til lærarane. Sjølv om vi har eit stykke arbeid igjen før vi er nøgd, er det gledeleg å sjå at det er framgang. Vi ser også at dette med arbeidsro i klassane er «styrt» av kva elevgruppe ein til ei kvar tid har på skulen. Her kan einskildelevar utgjere stor forskjell. Arbeidsro i timane vil også neste skuleår vere eit prioritert arbeidsområde. 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Tellnes skule (15-3,67 4,2 3,8-4,2 4,3 4,21 4,14 3,91 4,34 16) Fjell kommune 4,14 3,87 4,08 4,25 4,17 4,21 4,2 4,31 4,38 4, trinn Hordaland 4,13 4,1 4,13 4,21 4,23 4,22 4,24 4,31 4,35 4,36 6

7 1.-7. trinn Nasjonalt trinn 4,21 4,23 4,25 4,3 4,32 4,34 4,36 4,4 4,41 4, Refleksjon og vurdering Elevane ved Tellnes skule seier at dei trivst på skulen og at dei har nokon å vere med i friminutta. Vi har også hatt ein svært positiv framgang sidan førre skuleår. Skulens visjon er Tellnes skule ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Personalet har hatt mykje fokus på trivselsfremjande tiltak. Sjuande klasse har oppretthaldt «elevkantina» og vi har lagt opp til fellesaktivitetar på tvers av klassetrinna. Ei klasse på mellomsteget har tatt ansvar for og organisert «trivselsleiarar» etter mal frå TL-programmet. Vi hadde planlagt å jobbe meir systematisk innanfor området «helsefremmande skule». Dette arbeidet har vi dessverre ikkje fått sett i gong. Sjølv om tala i elevundersøkinga er gode, fortel ikkje dette det heile biletet for skulen. Vi veit at det er yngre elevar som til tider går aleine i friminutta desse vert følgt opp. 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte frå lærarane Tellnes skule (15-16) 4,24 4,42 4,42 Fjell kommune 1.-7.trinn 4,37 4,51 4,53 7

8 Hordaland trinn 4,36 4,51 4,5 Nasjonalt trinn 4,43 4,54 4, Refleksjon og vurdering Resultatet viser at lærarane stort sett gir elevane den støtta og hjelpa som dei treng i skulearbeidet og at dei opplever at lærarane bryr seg om dei og har tru på dei. Ved Tellnes skule har vi også ei assistentgruppe som engasjerer seg sterkt i elevane sitt skulearbeid. 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring

9 Tellnes skule (15-16) 3,84 3,9 4,1 Fjell kommune 1.-7.trinn 4,04 4,24 4,22 Hordaland trinn 4,04 4,19 4,17 Nasjonalt trinn 4,09 4,2 4, Refleksjon og vurdering Skulens ressursperson og rektor har delteke på alle nettverkssamlingane i VfL. Vi har også dette skuleåret hatt fokus på Vfl i utviklingsarbeidet vårt, men ikkje i like stor grad som i 2014/15. Dette skuldast prioriteringar vi har gjort undervegs og kor vi har sett behovet for å bruke meir tid på TSK. Skulen fekk m.a. tre nye lærarar som var nyutdanna og som trengte ekstra oppfølging i denne samanheng. Det er tydeleg at det vert jobba godt med VfL i lærarutdanninga. Dei nyutdanna har godt grep om dette. 9

10 3.6 Meistring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever meistring. 1.3 Mestring Tellnes skule (15-16) - 3,8 4,0 3,43 3,8 3,83 3,97 Fjell kommune 1.-7.trinn 3,88 3,96 3,85 3,81 3,95 4,08 4,01 Hordaland trinn 3,89 3,91 3,87 3,85 3,93 4,02 3,99 Nasjonalt trinn 3,92 3,93 3,9 3,9 4,02 4,09 4, Refleksjon og vurdering At elevane opplever meistring, er viktig både med tanke på trivsel og læring. Dette heng nøye saman. Vi har mange elevar som opplever å meistre skulearbeidet, men undersøkinga viser også at det er elvar som ikkje gjer det. Dette må vi ha vidare fokus på både fagleg og sosialt. 10

11 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medvirkning Tellnes skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,49 3,43 3, ,55 3,78 3, ,68 3,83 3, ,8 3,92 3,93 11

12 3.7.1 Refleksjon og vurdering Elevdemokrati og medverknad forgår både i formelle organ og på andre arenaer som t.d. klasserommet. Elevrådet består av elevar frå klasse. Det er avholdt møter ca. ein gong i månaden. I tillegg har elevrådskontakt og leiar og nestleiar hatt arbeidsmøter. Elevrådet har vore veldig engasjert i skulens uteområde som manglar ein god del på å vere tilfredsstillande. Dei har m.a. skrive brev til rektor, FAU og SU kor manglar og ønskjer vart påpeikt. 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Tellnes skule (15-16) - 3,2 3,8 2,92 3,75 3,9 4,05 Fjell kommune 1.-7.trinn 3,35 3,32 3,15 3,03 3,8 4,21 4,08 Hordaland trinn 3,17 3,23 3,17 3,08 3,69 4,08 4,07 Nasjonalt trinn 3,25 3,27 3,27 3,28 3,85 4,17 4,16 12

13 3.8.1 Refleksjon og vurdering Resultatet viser at læringskulturen vert opplevd som god ved Tellnes skule, til tross for dei negative tala for arbeidsro. Vi har mykje fokus på at skulearbeidet er viktig. Dette vert det også jobba med opp mot foreldra særskilt med tanke på det å ta ungane ut av skulen/søkje om fri. Det skal også vere lov å prøve og feile på Tellnes skule utan at det fører til utrygge elevar. 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen. 2.3 Mobbing på skolen Tellnes skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,71 4,3 3,5-4,6 4,8 4,64 4,71 4,43 4,72 4,63 4,53 4,62 4,68 4,57 4,51 4,59 4,69 4,73 4,77 4,6 4,55 4,53 4,59 4,55 4,54 4,57 4,67 4,7 4,72 4,55 4,52 4,53 4,53 4,54 4,57 4,59 4,7 4,73 4,74 13

14 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt Tellnes skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,86 76,54 74,37 72,09-72,24 71,31 70,59 30,0 77,91 72,31 71, ,91 74,82 71,73 72,57 73,03 72,33 69,55 72,57 73,86 71,43 73,52 73,31 75,81 78,57 83,04 80,39 81,18 60,87 83,31 81,34 83,04 78,13 85,78 83,36 83,6 Ikke i det hele tatt En sjelden gang Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Tellnes skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 2 eller 3 ganger i måneden 14 Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 25 78, , ,00 4, , , , , ,29 4, , , , , ,70 4, , , , , ,46 4,74 Snitt

15 3.9.1 Refleksjon og vurdering Resultatet viser ein positiv framgang. Skulen har jobba proaktivt for å hindre at mobbing skal finne stad: - Om morgonen er lærarane i klasserommet 10 min før det ringjer inn. Dei elevane som ønskjer det, kan då kome inn, finne plassen sin og evt. slå av ein prat med læraren. På denne måten unngår ein t.d. trengsel i gangen, noko som ofte kan føre til konfliktar. - Det har vore jobbe med bevisstgjering av skilnadane mellom omgrepa mobbing og krenking i elvgruppa. Krenking er eit omgrep som vert brukt meir i «daglegtalen» no enn tidlegare. - Lærarane har fått fagleg oppdatering om observasjon og avdekking av mobbing v/rettleiarteamet. Personalet jobbar elles etter skulens Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane, som inneheld både førebyggande og avdekkande tiltak, samt handtering. Zero vert nytta som antimobbeprogram. Skulen har dette skuleåret hatt skulevegringssaker kor mobbing har vore oppgitt som hovudårsak til fråværet. Desse har, som andre meldte saker, vore følgt opp i tråd med Opplæringslova 9a. Sjølv om det er nedgang i elevar som opplever seg mobba, er vi langt i frå i mål, og arbeidet må sjølvsagt halde fram Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spreidd løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkingar Tellnes skule (15-16) 4,38 4,25 4,52 Fjell kommune 1.-7.trinn 4,55 4,65 4,69 Hordaland trinn 4,52 4,61 4,64 Nasjonalt trinn 4,53 4,63 4,64 15

16 Refleksjon og vurdering Gledelege tal, også her. Viser elles til refleksjonen i pkt

17 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 17

18 18

19 4.1.1 Refleksjon og vurdering Samanlikna med resultatet frå førre skuleår, ser vi at det inneverande år er fleire elevar som opplever høg grad av både arbeidsro og meistring. Dette er positivt. Samstundes ser vi at elevgruppa som seier at dei verken opplever arbeidsro eller meistring, også har auka noko, og denne gruppa må vi følgje med på. Er det kanskje dei same elevane som ikkje opplever meisring som bråkar? 19

20 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekartet nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 20

21 21

22 4.2.1 Refleksjon og vurdering. Dette stadfestar det vi veit, at trivsel påverkar elevane sin motivasjonen for å jobbe med skulearbeidet, og er svært gledelege tal for Tellnes skule. Andelen elevar som både opplever trivsel og er motivert, har auka betydeleg. Vi må likevel ikkje gløyme dei elevane som er i dei andre felta i boblekartet. 22

23 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 23

24 24

25 4.3.1 Refleksjon og vurdering Andelen av elevar som seier at dei får god støtte frå lærarane, men for lite faglege utfordringar, er tankevekkjande. Desse elevane skal også få tilrettelagt undervisninga slik at den er meiningsfull for dei. 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sine utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaumog Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Andel foreldre med høgare utdanning minus andel foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå Tellnes skule (15-16) Fjell kommune (15-16) 12,5 16,8 14,8 Hordaland (15-16) 19,6 20,7 21,2 Nasjonalt (15-16) 17,5 18,5 19,2 25

26 5.1.2 Refleksjon og vurdering Tellnes skule ligg langt under snittet til både kommunen, fylket og nasjonen når det gjeld foreldra sitt utdanningsnivå. Når det vises til at foreldra sitt utdanningsnivå kan forklare 20 av variasjonane i elevane sine læringsresultat, kan dette sjølvsagt vere ein medverkande årsak til at skulen på det jamne scorar lågare enn gjennomsnittet i kommunen på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Dette kan likevel ikkje vere ei sovepute. Vi skal heile tida jobbe for at elevane sitt læringsutbytte er det beste. Det må vere eit mål at skulens output er høgare enn input (elevens føresetnad fagleg og sosialt når dei byrjar på skulen) 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Tellnes skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Å lese ord 13,9 14,3 16,0 Å lese er å forstå Lesing 2. trinn 17,0 15,9 17,3 Å lese ord 31,2 20,2 19,4 Å lese er å forstå del 1+2 Lesing 3. trinn 24,6 15,7 18,8 Å lese ord 26,1 21,0 22,0 26

27 Å lese er å forstå del ,4 15,0 16, Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utvalg Tellnes skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 30,5 51,7 17,8 47,8 25,3 49,6 25,1 49,6 24,1 49,8 26,1 49, Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøver Resultata overraskar oss ikkje i særleg stor grad. Vi veit at vi har elevar som treng tett oppfølging. Går vi inn og ser bak tala, ser vi også at vi har elevar som har omtrent alt rett på det dei har fått gjort, så her handlar det også om tid og nøyaktigheit. Resultata i kartleggingsprøvene vil bli brukt i det vidare arbeidet med å tilpasse opplæringa til den einskilde elev. Nasjonale prøver Grunna alt for stor variasjon i elevtalet som frå år til år gjennomfører NP, er det vanskeleg å samanlikne med tidlegare år. Men vi har framleis for mange elevar på meistringsnivå 1. Lesing i alle fag og lesing som grunnleggande ferdigheit har vore ein del av skulen sitt utviklingsarbeid dette skuleåret. Vi har brukt både planleggingsdag og fellestid til emnet. Alle lærarane, ikkje berre dei som gjennomfører NP, har deltatt. Arbeidet har ført til eit større medvit om kva som er skulen sine svakheiter og styrker innanfor faget lesing. Vi har også hatt fokus på at alle er leselærarar. Arbeidet vil halde fram. Terskelen for fritak er låg på Tellnes skule. 27

28 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Tellnes skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Regning, 1. trinn 29,9 20,2 23,2 Regning, 2. trinn 31,8 19,6 21,9 Regning, 3. trinn 23,3 17, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utvalg Tellnes skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 34,9 48,4 16,6 46,8 24,1 52,6 23,3 49,6 23,3 51,4 25,4 50, Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøver Resultata på 2. trinn er bekymringsfulle, sjølv om vi visste at resultata ikkje ville bli dei beste. Her må vi ha ekstra fokus. Matematikk har, så langt, ikkje vore prioritert i utviklingsarbeidet vårt. I tillegg til ekstra fokus i einskildklassar, bør vi vurdere å setje i gang eit meir systematisk arbeid også omkring matematikk. Nasjonale prøver Gledeleg å sjå at vi er på nivå med snittet i kommunen og vi her har fleire elevar som er på meistringsnivå 2. Det som over tid blir interessant, er å følgje elevane på 2. trinn og sjå korleis dei gjer det på NP om nokre år. 28

29 5.4. Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utvalg Tellnes skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 36,3 48,4 15,2 46,9 26,9 50,6 22,5 49,2 24,8 51,3 23,9 49, Refleksjon og vurdering Pila peikar rett veg, men det kan ikkje bli ei sovepute. 6. Undervisning og læring 6.1. Reflekter samanfatta omkring undervisning og læring på eigen skule: Tellnes skule har eit personale som er flinke og motiverte. Det vert dagleg lagt ned mykje arbeid for å legge til rette for ein god skulekvardag for den einskilde elev både fagleg og psykososialt. Tellnes skule skal vere ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Undersøkingar viser, og opplevinga vi har, er at dei aller fleste elevane er trygge, trivst og er motivert for skulearbeid/læring. Likevel er ikkje resultata som vi blir målt i, tilfredstillande trass i at foreldra sitt utdanningsnivå i krinsen er svært lågt. Vi har halde fram med utviklingsarbeidet innanfor Læringsleiing. Grunna mange nye medarbeidarar, har klasseleiing hatt ekstra fokus dette året. Det å få så mange nyutdanna lærarar til skulen, har vore positivt. Miksen mellom «gammalt» og ungt har vore utviklande for alle partar. Dei nytilsette opplever å bli godt ivaretatt og følgt opp, og vi «gamle» får nye impulsar og blir positivt utfordra på ein del område. 29

30 7. Fysisk miljø og læremiddel 7.1. Reflekter omkring fysisk miljø og læremiddel ved eigen skule Den generelle standarden på skulebygget er overmoden for ei opprusting. Her kan nemnast utvendig maling, skifting av vinduskarmar og gardiner/solskjerming. Skulen slit i tillegg med at den ikkje har grupperom til spesialundervisning og anna gruppedeling. Dette gjer det svært utfordrande å drive fleksibel undervisning og spesialundervisning. Garderobetilhøva er lite tilfredsstillande, både for elevar og tilsette. Vidare har skulen svært avgrensa tilgang på lagerplass. Personalet sitt behov for arbeidsplass og møterom, er også langt i frå tilfredsstillande. Det er heller ikkje rektor og kontormedarbeidaren sin arbeidssituasjon, som delar kontor. Helsesøster har ikkje eigna rom kor ho kan vere i fred med elevane. Ho brukar SFO-kjøkenet. Dette blir påpeika kvar gong det har vore inspeksjon i samband med Miljøretta helsevern. Det positive er at gutetoalettet i fjor haust vart pussa opp. Ute: Skuleområdet er stort og fint og tilrettelagt med både ballbaner og område med gode høve for frileik. Leikeapparata er gamle og i svært dårleg forfatning. Eitt av dei er tatt vekk i vår grunna sikkerheit. Skulen fekk rett før skuleslutt beskjed om at leikeplassen for dei minste skal oppgraderast til hausten. Dette er svært naudsynt og gledeleg. Arbeidet med ballbinge i regi av FAU, vil også starte opp ved skulestart. Vi har over år skifta ut elevpultar og stolar, og er snart ferdig i alle klasserom. Læremiddel Vi har ok tilgang på elevpc ar, men ein del av dei er gamle. Vi held på å skifte ut engelskverk på nokre av trinna, elles ikkje store utskiftingar. 8. Timeressursar og organisering 8.1. Reflekter omkring timeressursar og organisering ved eigen skule: Skulen har dette skuleåret vore femdelt. Tal på elevar pr. klasse har vore frå 12 til 20. Opplæringsmålet har vore nynorsk for alle elevane. I tillegg til det obligatoriske elevtimetalet, har skulen hatt om lag 11 t/v til deling i faga norsk, matematikk og engelsk for dei to samanslåtte klassane. Det hadde sjølvsagt vore ønskjeleg å kunne dele desse klassane trinnvis i alle timane i basisfaga. Tilbodet om leksehjelp vert gitt til elevane i klasse, og er tilpassa bussrutene. Skulen har, også dette skuleåret, hatt utfordringar med elevar som av åtferdsmessige årsakar krev mykje og tett oppfølging. Dette har ført til at vi undervegs i året har måtte omdisponere ressursar, særleg assistentressursen. Dei siste månadene har vi også måtte gjere tiltak som å dele ein klasse (to trinn) i to. Dette har medført ein del meirkostnader som vart klarert hos skulesjefen. Vi har også for første gong måtte leige inn vikar hos PVS (Pedagogisk VikarSentral). Desse tiltak vil nok medføre at skulen for første gong vil overskride vikarbudsjettet Rektor opplever personalet ved skulen som raus og fleksibel når det kjem til forståing for å måtte omdisponere ressursar. Særleg gjeld dette assistentressursen. 30

31 9. Skule / heim 9.1. Reflekter over skule / heim - samarbeidet ved eigen skule: Skulen gjennomfører: - eitt møte med klassekontaktar og kontaktlærarar kor rektor informerer og klassekontaktar og kontaktlærarar i lag planlegg klaseforeldremøter og andre sosiale aktivitetar - to klasseforeldremøte pr. år for alle klassane - to utviklingssamtalar (haust og vinter/vår) med elev og foreldre Tellnes skule var i år ein av fire skular som prøvde ut Startsamtalen med førsteklasseforeldra. Dette var ei svært positiv erfaring for skulen/læraren. Skulen har eit aktivt FAU og SU og samarbeidet mellom organa er godt. Rektor er til stades på dei fleste møta i FAU. SU har særleg engasjert seg i arbeidet med vedlikehald og oppgradering av skulen og skuleplassen. FAU og skulen samarbeider også godt om jule- og sommaravslutningane. I mars hadde vi besøk av Barnevakten (elevar og foreldre). Dette var eit samarbeid mellom FAU og skulen. Når det gjeld den daglege kontakten med einskildforeldre, har eg inntrykk av at storparten av foreldra på det jamne er fornøgd. Både sfo-personalet, lærarane og rektor er lett tilgjengelege. Skulen har inneverande år måtte handtere nokre svært krevjande elev-/foreldresaker. Engasjementet i både elev- og foreldregruppa er stort når det gjeld tryggleik og trivsel i skulekvardagen. Det er no planlagt ballbinge på skuleplassen, initiert av foreldra, og kor også Tellnes grendalag bidrar med ein stor sum pengar. FAU/foreldregruppa støttar også opp og arrangerer dugnad om våren kor det blir gjennomført arbeid som bygging av blomsterkassar, beplanting, grusing av fotballbana, rydding av skog, etc. 10. SFO Vurdering og refleksjon: Opningstida har vore frå kl til skulestart og frå skuleslutt til kl Ved oppstart var det påmeldt 32 elevar. Etter at oppseiingstida vart endra frå tre til ein månad, merkar vi at foreldre er meir aktive med å seie opp, melde inn igjen og å endre plasstype i SFO. Skulen har ikkje ferie-sfo. SFo en er godt bemanna. I tillegg har vi store delar av året hatt lærling. Det finst eigen års- og aktivitetsplan. Ein gong i veka har dei turdag i nærmiljøet. Dei tilsette i SFO er røynde og dyktige, og dei gir elevane eit trygt og godt tilbod. 31

32 11. Konklusjon Reflekter omkring: - Sterke sider og utfordringar ved eigen skule - Korleis de jobbar med og skal utvikla vidare dei kommunale satsingsområda LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggjande ferdigheiter Sterke sider og utfordringar ved eigen skule Personalgruppa ved Tellnes har mykje erfaring og kompetanse. Dei er lojale, støttande og fleksible. Tildelingane av ressursar til skulen i Fjell føregår stort sett etter fordelingsnøklar noko som i utgangspunktet er rettferdig. Men når skulen er så liten som Tellnes er, blir det innanfor enkelte område svært små ressursar som skal fordelast. Til tider opplevast det som vanskeleg å drive skule på ein god måte og å vidareutvikle dei kommunale satsingsområdal. Skulen har t.d. ein svært liten «pott» med timar som skal nyttast til læringsleiing, bibliotek, elevrådsarbeid, ikt-ansvarleg og spes.ped.koordinator. Administrasjonsressursen til rektor har også vore ei utfordring. Med i underkant av 90 inneverande år, har det vore vanskeleg å følgje opp alt på ein tilfredsstilande måte. Det har vore ein god del sjukdom og sjukemeldingar dette skuleåret, og mykje av adm.tida har gått med til vikararbeid. Rektor ser mykje lysare på neste skuleår, då det av skulesjefen er innvilga frikjøp av ein lærar i 20 som skal avhjelpe situasjonen. Skulen sin mangel på gruppe-/delingsrom gir oss dagleg utfordringar med omsyn til undervisning i tråd med læreplanen. Arbeid med kommunale satsingsområde Læringsleiing er eit integrert omgrep i undervisningspersonalet, og det vert jobba med kommunens felles satsingsområde. VfL Vi har jobba med tema i tråd med dei kommunale nettverka. Læringsmiljø Elevundersøkinga viser at elevane på Tellnes skule både trivst, er trygge og motiverte. Dette skuleåret har vi særskilt hatt ei klasse kor einskildelevar har hatt åtferdsutfordringar. At dette påverkar lærigsmiljøet i klassen, viser resultatet i klassens Zero-undersøking. Tala som seier noko om trivselen, er lågare i denne klassen enn i dei andre. Her har tiltak vore sett i verk. Grunnleggjande ferdigheiter: Vi har i hovudsak har fokus på grunnleggjande ferdigheiter i lesing. Grunnleggande ferdigheiter i rekning og digitale ferdigheiter stå no for tur. 32

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2017

Årsmelding Ågotnes skule 2017 Årsmelding Ågotnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2017

Årsmelding Kolltveit skule 2017 Årsmelding Kolltveit skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2016

Årsmelding Brattholmen skule 2016 Årsmelding Brattholmen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2018

Årsmelding Foldnes skule 2018 Årsmelding Foldnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 7 3. Læringsmiljø... 7 4. Analyse av samanhengar... 17 5. Læringsresultat... 30 6. System for oppfølging

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2018

Årsmelding Ågotnes skule 2018 Årsmelding Ågotnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2018

Årsmelding Skålevik skule 2018 Årsmelding Skålevik skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Innhald Innleiing... 3 Ressursar... 3 Lærartettleik 1.-7. trinn og 8.-10. trinn... 3 Spesialundervisning...

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Årsmelding for Fjell ungdomsskule 2016

Årsmelding for Fjell ungdomsskule 2016 Årsmelding for Fjell ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget.

Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget. Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget. Anne Randi Fagerlid Festøy Stipendiat ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet Forskningsspørsmål Kva funksjon

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2018

Årsmelding Landro skule 2018 Årsmelding Landro skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2017

Årsmelding Brattholmen skule 2017 Årsmelding Brattholmen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer