NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode Thorslund, Solveig Haugland, Ole Robin Paulsen, May Liss Urang, Anne Mette Karlsen, Harry Karlsen, Tor Søhus Porsanger, Monika Lippert, Arnt Sivertsen, Morten Hansen, Wenche Jordfald, Tor Arne Ljunggren, Liv Hermann, Merethe Paulsen, Torunn Bolstad, Børn M Magnussen, Bjørn Vigen, Ronny Israelsson, Tove Hundseth, Tor G Seim, Berit Seim, Wenche Hornbøl, Silje Lilleberg, Arne Gran, Siv M. Kristoffersen, Jan Erik Hennum, Jan Myhre, Benny Larsen, Bjørn Solbakken, Trine Løe, Kenneth Bentsen, Gro Uldal, Kristian Vehus, Tom Helgesen, Hans Magne Eklund, Bjørn Torbjørnsrud, Hilja Holden, Geir Strand, Rune Bakken, Kurt Linneflaatten, Jan F Nees, Erik Eriksson, Heidi Billing, Ivar Sletaker, Håkon Nilsen, Sten Roger Freitag, Are Kjersem 1. Åpning NMCUs leder Tor Arne Ljunggren ønsket velkommen til Horten og åpnet møtet. Antall stemmer på årsmøtet ble telt opp og godkjent med 50 stemmer. Daglig leder Bjørn Magnussen orienterte møtet om det praktiske ved gjennomføring av møtet og den påfølgende middag. 2. Konstituering Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innvendinger. Bjørn Magnussen fra sekretariatet ble valgt til møteleder. Tommy K. Hansen og Gro Uldal ble valgt til tellekorps. Tor G. Seim fra sekretariatet og Tove Hundseth fra sentralstyret ble valgt som referenter. 3. Sentralstyrets beretning for driftsåret 2014/2015 Leder Tor Arne Ljunggren gikk gjennom sentralstyrets beretning for 2014/2015. Det kom fram kommentarer fra årsmøtet på: -medlemsutviklingen: En representant gav innspill på at medlemmer i enkelte landsomfattende klubber (eks. GoldWing klubben) hadde lite kjennskap til NMCU, og ba om at det arbeides aktivt mot disse klubbene. Det ble presisert fra sekretariatet at NMCU allerede jobber aktivt mot landsdekkende klubber for å få flere medlemmer med i NMCU. -trasfikksikkerhet: Driftskontraktene med Statens Vegvesen fornyes med jevne mellomrom, og når nye kontraktører dukker opp er det ikke sikkert de er oppmerksomme på NMCU og vårt samarbeide med Statens Vegvesen og dette er det derfor viktig å følge opp kontinuerlig. Se Oss aksjonen: Har vi mål på hva som er suksess med aksjonene? Sekretariatet presiserte at det er ulykkestallene som er målet på suksess, og det ble påpekt at dette bør være tydeligere med i rapportene om vellykkede SeOss aksjoner. -Treff og Tur: Det ble spurt om tidspunktet for Norgestreffet kunne flyttes. Det ble presisert av leder at dette er formulert i reglementet for Norgestreffet, og at det eventuelt er opp til søkerne å be om alternative arrangementsdatoer. -Transportpolitikk: Spørsmål fra salen om gjennomføring av praktisk prøve for mc og refererte til ugunstig gjennomføring med delte prøver. Leder henviste til forslag om resolusjon som skulle behandles senere under årsmøtet.

2 Medlemssørvis: Det ble påpekt fra salen at NMCU-Appen sletter medlemsnummeret ditt ved oppgradering eller gjeninstallering av Appen. Dette kan for tiden ikke endres, og det ble anbefalt å ringe NMCU kontoret for å få tak i medlemsnummeret sitt hvis man ikke hadde vært smart og lagret det tilgjengelig et annet sted, fks på mobiltelefonen. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Beretningen for driftsåret 2014/2015 ble vedtatt. 4. Revidert regnskap for driftsåret 2014/2015 Bjørn M. Magnussen presenterte revidert regnskap på vegne av kasserer Bente-Irene Finseth som ikke var tilstede. Bjørn gikk gjennom kostnads- og inntektsutviklingen gjennom året, og kommenterte hovedpostene fra regnskapet. Det er stabile inntekter, vi fikk noe i overkant av forventet i momskompensasjon og nevnte spesielt en gave fra Senior MC Nordvest som hadde lagt ned virksomheten sin og donert kroner til NMCU. Kostnadene har blitt holdt under kontroll og kunne dermed vise til et positivt resultat på kroner. Han framla revisjonsberetningen og ba så årsmøtet om å godkjenne regnskapet og om Sentralstyrets ansvarsfrihet. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Revidert regnskap og sentralstyrets ansvarsfrihet for driftsåret 2014/2015 ble vedtatt. 5. Innmeldte saker Sak 1: Vedtektsendring 6, pkt. 11 Oppsigelse av Fylkessekretær mm I tillegg tre nødvendige oppdateringer som logisk følger av tidligere vedtatte endringer i vedtektene. Disse endringene var merket med rød tekst i årsmøtepapirene. Forslag: Ny setning sist i første avsnitt: Et kretsstyre som ønsker å avslutte samarbeidet med sin Fylkessekretær må først varsle sentralstyret og så avvente sentralstyrets reaksjon. Begrunnelse: Forslaget kommer etter et samlet innspill fra Fylkessekretærmøtet på Gardermoen i februar i år. Fylkessekretærene mener både NMCU som organisasjon, og de selv som engasjerte tillitsvalgte, har investert så mye i fylkessekretærrollen at det ikke skal være enkelt å avslutte samarbeidet på et ikke-faglig grunnlag. Sentralstyret deler Fylkessekretærenes syn og mener det kan være en enkel kvalitetssikring dersom et kretsstyre som ønsker å avslutte samarbeidet med sin Fylkessekretær sender et varsel, med en begrunnelse, til sentralstyret før man iverksetter avgjørelsen. Det var ingen kommentarer til forslaget. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Vedtektsendringen ble vedtatt. Sak 2: Presisering i Regelverk for Norgestreff Forslag: Under kapittelet NMCUs Vandrepris gjøres følgende tilføyelse: *Med «klubben» menes lokale klubber eller lokale avdelinger av landsomfattende klubber. Begrunnelse: Intensjonen med NMCUs Vandrepris er å premiere lokale klubber som kjører langt for å komme på Norgestreff. Presiseringen gjøres fordi det blir galt om landsomfattende klubber med hundrevis av medlemmer fra hele landet melder seg inn som en lokalklubb. Etter spørsmål fra salen, presiserte leder hva som mentes med lokale avdelinger av landsomfattende klubber. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Vedtektsendringen ble vedtatt 2

3 Sak 3:Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell Forslagstiller: Øivind Berget var ikke tilstede og forslaget ble presentert av møteleder. Forslag: Ny tekst: 1. Årsmøtet er NMCUs høyeste myndighet. 2. På årsmøtet har kretsene rett til å la seg representere således: medlemmer = 1 stemme, medlemmer = 2 stemmer, medlemmer = 3 stemmer, medlemmer = 4 stemmer, flere enn 401 medlemmer = 5 stemmer. En krets kan ha maksimum 5 stemmer. Beregningsgrunnlag for representasjon er alle betalende medlemmer registrert pr Et hvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett frammøte. Representanter til årsmøtet skal være tillitsvalgte fra kretsenes årsmøte. Det tillates ikke bruk av fullmakter. Sentralstyrets medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 3. Påmelding til årsmøtet må være NMCUs sekretariat i hende senest 2 uker før årsmøtet. 4. a. Ordinært årsmøte avholdes i forbindelse ved Kretskonferanse hvert år. 3 b. Endelig sted og tidspunkt fastsettes av sentralstyret og kunngjøres for medlemmene sammen med innkalling minst 6 uker før årsmøtet. c. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være sentralstyret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Begrunnelse: Jeg synes ikke at «systemet» fungerer riktig ved eksisterende gjennomføring av årsmøtet. Mange ser seg i vårt langstrakte ikke råd til å reise på årsmøtene. Hvilket utlagt blir at det «høyeste organ» blir veldig tilfeldig med mer eller mindre engasjerte lokale medlemmer i nærheten av «møteplassen». Disse skal da altså legge retningslinjer for videre drift av organisasjonen som dekker hele landet. Mitt forslag blir å legge årsmøtet til Kretskonferansen. Her sitter de mest engasjerte medlemmene i NMCU. Jobber kontinuerlig hele året med utfordringer lokalt og sentralt og er meget godt «inne i situasjonen» i organisasjonen NMCU. Videre «jobber» også her Fylkessekretærer, som har god innsikt i hvilke utfordringer som finnes i denne organisasjonen, Fylkesting og Statens Veivesen. Nødvendige andre endringer i vedtektene som en følge av at dette blir godtatt utarbeides av sittende landstyre som legger frem forslag til endring ved neste årsmøte. Sentralstyrets kommentar: Sentralstyret ønsker å beholde nåværende demokratimodel. Saken var så åpen for kommentarer og diskusjon. -Leder orienterte om at demokratimodellen ble sist behandlet i 2002 og vi gikk da over til dagens modell. NMCU er en grasrotorganisasjon hvor et medlem = en stemme. Dette er en grunnleggende demokratisk organisering. De som møter på årsmøtet bestemmer. Det er ikke opplevd problemer med dette, og flyttingen av årsmøtet rundt i landet dekker det regionale behovet for å være tilstede. -En representant presiserte at han ikke ville at andre skulle stemme for seg. -En annen representant kommenterte at hele organiseringen av NMCU må da endres så alle kretsene må ha avholdt sine årsmøter før årsmøtet og det blir et tidsmessig problem. Er ikke sikkert det lar seg gjennomføre uten enda flere endringer i vedtektene. Imidlertid positivt med en debatt om demokratimodellen. -Det med stemmeretten er det viktigste, og at enkeltmedlemmets innflytelse på å stemme inn sentralstyret betyr mye. -En minnet oss på at årsmøtet flytter rundt så alle får sjansen til å møte opp og avgi stemme med jevne mellomrom. -Det kom et forslag om å ha årsmøtet sammen med kretskonferansen, men da ble det kommentert at det ble en skjevfordeling av representanter til årsmøtet, fordi representanter til 3

4 Kretskonferansen har blitt plukket ut og får betalt reise og opphold, og kretskonferansen har kun 2 representanter fra hver krets. Bedre med nåværende modell. -Videre ble det påpekt at ny teknologi må kunne utnyttes bedre. Bruk av Skype og Internett gir muligheter for at flere kan delta i diskusjon og avstemming. -Flere representanter mente nåværende modell er riktig. -Et medlem sa han forstår bakgrunnen for forslaget, men hadde selv ingen kontakt med kretsen, og har ingen kunnskap om hva de holder på med og ville dermed selv avgi stemme direkte på årsmøtet -Det ble påpekt at det ikke er kretser i alle fylker. Morten Hansen kommenterte at vi har ikke dårlig tid i denne debatten, og vi kan utnytte teknologien som det ble nevnt og kanskje la klubber uttale seg i viktige saker. NMCU er ikke alene om denne modellen, feks SMC har også et medlem en stemme -Det er viktig å kjenne organisasjonen, årsmøtedeltakere kjenner organisasjon bedre enn kretsene gjør. - En ville gjerne kunne stemme selv om han ikke kan reise til årsmøtet, så nye muligheter for å stemme bør vurderes. Leder kommenterte at uravstemning kan være en mulighet for egnede saker -Representant: kanskje det kan være årsmøtet som velger styret, og at saker avstemmes enklere? Etter mange gode kommentarer og innlegg ble forslaget stemt over. Vedtak: 1 stemme for, 49 stemmer mot, 0 avholdne. Vedtektsendringen ikke vedtatt. Sak 4: Resolusjon om Praktisk førerprøve på motorsykkel Forslag: Sentralstyret foreslår at årsmøtet vedtar følgende resolusjon: Årsmøtet i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ser med stigende bekymring på at ventetiden for praktisk førerprøve på motorsykkel blir stadig lengre. I deler av landet er ventetiden nå så lang at kandidater som er ferdige med opplæringen på våren kan stå i fare for å miste en hel sesong fordi man må vente helt til høsten for å få time til oppkjøring. Dette er en uakseptable situasjon. Statens vegvesen mangler tydeligvis sensorkapasitet på MC, så det er åpenbart at etaten må ansette flere sensorer som kan ta oppkjøring på MC. Dessuten har innføring av todelt, praktisk prøve antagelig gjort situasjonen enda verre. NMCU advarte mot at dette, etter vår mening helt unødvendige grepet, ville føre til lengre køer og økte kostnader for kandidatene. Vi mener derfor at vedtaket om å innføre todelt praktisk prøve må reverseres. På vegne av norske motorsyklister krever NMCU at Statens vegvesen tar ansvar og sørger for at det igjen blir rimelig ventetid for å få gjennomført praktisk førerprøve på motorsykkel Det var ingen kommentarer til forslaget. Vedtak: 48 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. 2 stemmer hadde forlatt salen. Vedtektsendringen ble vedtatt 6. Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan for driftsåret 2015/2016 A. Virksomhetsplanen Leder Tor Arne Ljunggren la så fram til behandling og godkjenning Virksomhetsplanen for neste driftsår, punkt for punkt slik at årsmøtet kunne kommentere underveis. Medlemsutvikling - Kommentar fra årsmøtet, vil det bli mulighet for betaling av medlemskap via NMCU-Appen etter hvert? Bjørn svarte at det er arbeid på gang for å forenkle håndteringen av 4

5 eksisterende innbetalinger med automatisk lesing av KID, og at det på sikt kanskje også vil bli mulig å forenkle innbetalinger via andre metoder enn de som brukes i dag. - det ble stilt spørsmål om vervekampanjer med vervepremier nå? Bjørn orienterte om vervingen som pågår, men at ingen har spurt om premien. Bjørn sender ut til de som ønsker vervepremie. -Det ble kommentert at vervepremier gir ikke noe ekstra gevinst, viktigere med tilstedeværelse på de stedene motorsyklister møtes. Vis fram kretser og styret, forklar hva vi holder på med. -Spørsmål fra salen: Har det vært sjekk på hvorfor folk melder seg ut? Bjørn svarte at brorparten av utmeldte hittil i år er pga alder Det ble vist til visittkortet med QR koder som er en viktig liten sak å ha med seg og gi bort når en treffer motorsyklister. -Forslag fra salen, kan det være en tanke om vi i samarbeid med MCF kan få til at alle de som kjøper ny sykkel automatisk blir medlem i NMCU første året? -NAF MC Oslo hadde et møte med unge nye motorsyklister om hvordan rekruttere til klubber. De var ikke kjent med NMCU eller MC klubber. Hva med å kommunisere på flere plattformer enn Facebook og websider som Snapchat, Twitter og Instagram - Det ble nevnt fra Sentralstyret at r rekruttering er på diskusjon i sentralstyret hele tiden. Rekruttering bør foregå fra enkeltmedlemmer og klubber/kretser. - Kommentar: La merke til MC-bladet hos en forhandler og mange leste, en viktig kommunikasjon. -Fra en representant ble det nevnt at når ungdom ikke vet hva NMCU er nytter det jo ikke å finne de på sosiale medier Er det mulig med annonsering på Facebook? hva koster det? -Det ble nevnt at kjøreskolene bør vi gjøre mer med, i tillegg til Full Kontroll boken bør vi være mer aktive. I Aust-Agder er kjøreskolene veldig positive. -Hos en kjørelærer på Romerike har NMCU fått innpass på kursene. Kanskje noe kan lages sentralt som kan brukes som 15 min innslag på kursene? -En representant påpekte at folk er ikke så interessert i organisasjonen, men i sak. Har god erfaring med å engasjere folk med sak. Veldig effektivt til verving. - En kommentar var at Facebook brukes lite av folk under 30, så vi må ut på andre arenaer for å nå ungdommen -Det ble kommentert at NMCU er synlig i bøkene på kjøreskolene, men blir ikke tatt inn. Det å diskutere sak er en viktig innfallsport til verving. Det ble igjen kommentert at ungdom er sentrale å rekruttere. Kunne vi hatt råd til første år gratis medlemskap til ungdom under en viss alder? Så etter 1 år spørsmål om de vil fortsette medlemskapet. Bjørn påpekte at vi har ungdomsmedlemskap på 100 kr. -En hadde god erfaring med å oppsummere formålet til NMCU og så bruke visittkortet og brosjyre med personlig kontakt. -det ble foreslått at hvert nummer av MC-bladet bør ha en side om dette. -En kommentar var at det at de unge ikke finner oss er viktig, men også hva det koster å bli medlem, også å delta på kurs og i klubber er avhengig av kostnader. -Internett medlemssiden vår er seriøs og skal være det, kanskje FB siden kan være litt yngre i språket, i tillegg bruke Twitter? -En representant hadde gjort et stunt mot ungdommer for å få medlemmer i klubben og det gav resultat, og plutselig var det mange unge med. NMCUs appell til ungdommen er lite sexy. Morten Hansen kommenterte at det er en krevende oppgave å gjøre en stortingsmelding sexy, og vi har forsøkt å meddele til folk: Kjør sykkel dere, så ordner vi stortingsmeldingen. Spørsmålet er jo hvor mange medlemmer trenger NMCU? Jo, så mange at vi kan gjøre jobben. Vi mangler kanskje kompetanse på oversetting av stortingsmeldingen til et budskap som kan tas imot og forstås. -En kommenterte at vi kan dra fram ting vi er stolte av, men det som betyr noe er jo de praktiske tingene som fri parkering, bompenger og annet som folk er opptatt av. Fra salen ble det kommentert at her kommer det fram mye bra, det er viktig å tro på det du selger (organisasjonen) Hva skal til for å få medlemstallene opp? Lytte til hva folk vil er viktig. Det ble tillagt fra annet hold at det ikke nødvendigvis skal meddeles med blå kopi av saken 5

6 og selge den, men å finne det som appellerer til potensielle medlemmer og bruke alternative argumenter. -Kommentar: mye bra her, men hvis økonomi er årsak til at mange ikke melder seg inn, må slike praktiske ting som bompenger, parkering må fremkomme som viktige saker NMCU har gjort. - Ungdom er viktig, NMCU Akershus har delt saker på andre sider på Facebook, slik at det kommer ut til flere og i flere sammenhenger. En representant påpekte at også andre enn de unge kan bli medlemmer, og for å få med ungdommen, kanskje vi skal annonsere i Donald? Leder tok så ordet og kommenterte at det var mye godt i kommentarene og innleggene her. Vi ser dette i sammenheng med siste punktet om at sekretariatet skal jobbe med å forbedre de administrative rutinene slik at det blir enklest mulig å melde seg inn i NMCU. Kretsene Ingen kommentarer Trafikksikkerhet Nettsted for MC kompetanse er en digitalisering av full kontroll og er et arbeid som har kommet godt i gang. Annet som er nytt i plattformen for myndighetskontakt er Nasjonal strategi for MC og moped. Kommentar fra årsmøtedeltaker på Forsikring: kurs på bane, og fri fart. Kunne det være aktuelt at de som kjører på kurs med fri fart betaler ekstra forsikringspremie? Også spørsmål om det skilles mellom fri fart deltakere og de andre? Morten kommenterte at: vi bruker Sverige som mønster, de har fri fart på baner under kurs. Argumentet er at det totalt gir en positiv utvikling på forsikringsutbetaling. Treff og tur -kommentar fra salen: I NMCU kalenderen er det altfor få som står i BRO registeret! Transportpolitikk -En representant påpekte at MC parkering i Oslo er mangelvare. Morten svarte på dette at det er et Bystyrevedtak i Oslo om at flere skal etableres, men Bymiljøetaten gjør ikke noe, da biler og sykler krever plass, trikken og fortausrestauranter skal også ha plass og da det er begrenset plass tilgjengelig for alle, holder Bymiljøetaten seg i ro om dette. Medlemssørvis Ingen kommentarer Profilering Kommentar fra salen synes profileringen av NMCU er bra, viser til MC avisa som viser til NMCU -Representant påpekte at vi må huske de unge i profileringen -Forslag fra salen om et lite klistremerke til bruk på sivile klær og i andre «sivile» sammenheng for å få kontakt med potensielle medlemmer Internasjonalt arbeid Ingen kommentarer Sekretariatet Ingen kommentarer Sentralstyrets og sekretariatets retningslinjer og plan for driftsåret 2015/2016 ble enstemmig vedtatt. 6

7 B. Valg av arrangør for Norgestreffet i 2016 og Møteleder orienterte så om at Lakselv MC hadde kort før Årsmøtet trukket sitt kandidatur som mulig arrangør av Norgestreffet for Dermed var det kun et forslag til arrangør for Kenneth Bentzen fra Saltdal MC klubb presenterte klubben og forslaget til arrangement for 2016 på Rognan flyplass i Nordland. De søkte for helgen Det ble en liten diskusjon om tidspunktet da det kom fram et ønske om å arrangere treffet litt senere i juli slik at de som har ferie i andre halvdel av juli også kunne få med seg treffet. Årsmøtet gav Saltdal MC åpning for at de kunne endre tidspunktet om de ville gjøre det. Vedtak: Valgt som arrangør av Norgestreffet 2016 ved akklamasjon. Det var ikke innkommet søkere til Norgestreff arrangør for Revisjon av MC-politisk plattform Behandling av endringsforslag og godkjenning av MC-politisk plattform Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform Forslag: Ingen endringer i MC-politisk plattform Begrunnelse: MC-politiske plattform ble grundig revidert i 2014, og det er etter sentralstyrets mening i år ikke nødvendig å gjøre endinger i organisasjonens MC-politiske plattform. Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon. 8. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2015/2016 a) Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Fastsettelse av kontingent for neste driftsår Forslag: Kontingenten for 2016 skal endres, slik at: 1. Kontingenten for enkeltmedlemmer er kr. 350,- 2. Kontingenten for klubbmedlemmer er kr. 300,- 3. Kontingenten for ungdom mellom år er kr. 100,- 4. Familiemedlemskap er gratis Begrunnelse: Siste gang NMCUs årsmøte økte kontingenten var i Det har de siste årene vært en generell kostnadsutvikling i samfunnet, og i tillegg har NMCU en negativ medlemsutvikling. Om organisasjonen skal beholde sitt operasjonsnivå ser sentralstyret seg derfor nødt til å foreslå en økning av kontingenten. Leder Tor Arne Ljunggren presenterte forslaget til kontingentsøkning. Dette forslaget danner grunnlaget for det foreslåtte budsjettet. Bjørn Magnussen presenterte neste års budsjett i kasserers fravær. Han gav bakgrunn for inntektskildene Salg, Full Kontroll og Annonseinntektene. For kontingentinntektene er forslaget om økning tatt inn og utgjør ca kroner basert på en stabil medlemsmasse. Kostnadssiden og vareforbruket ble gjennomgått med hovedpunktene. Budsjettet er gjort opp med et forventet resultat på kroner. Et spørsmål fra salen var om det er tatt høyde for prosjekt igangsettelse i 2016? (Eget nettsted for MC-kompetanse). Dette ble avklart En kommentar til inntekter fra Norgestreffet i budsjettet ble presisert av Bjørn om at kostnadene som er budsjettert er kostnadene for sekretariatets tilstedeværelse. En kommentar fra salen om at hun savner forslag om betaling for familiemedlemskap ble besvart med at dette i tilfelle må komme som eget forslag til Årsmøtet. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Budsjettet ble vedtatt 9. Valg May Liss Urang fra valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag til sentralstyre og valgkomite for driftsåret 2015/2016 da valgkomiteenes leder ikke var tilstede. Hun redegjorde for 7

8 valgkomiteens arbeid fram til forslaget til nytt styre. De hadde blant annet vært tilsted på Sentralstyremøte og snakket med hvert enkelt styremedlem om jobben i styret. Valg. Det kom ingen benkeforslag til noen av styrevervene. Det nye sentralstyret ble valgt ved akklamasjon og ble dermed: Leder: Tor Arne Bell Ljunggren, Bodø Nestleder: Bjørn Vigen, Tynset Kasserer: Bente-Irene Finseth, Ranheim Sekretær: Liv Herman, Steinkjer Styremedlem: Torunn Bolstad, Oslo Styremedlem: Harry Karlsen, Kristiansand Varamedlem: Ronny Israelsson, Kløfta Varamedlem: Silje Lilleberg, Tromsø Valgkomiteen ble foreslått av Sentralstyret og valgt ved akklamasjon og ble dermed gjenvalgt. Valgkomite: Kari-Anne Søreng, Oslo Merete Paulsen, Steinkjer May Liss Urang, Oslo May Liss takket av styremedlemmene Tove og Erik for det arbeidet som de har gjort i Sentralstyret gjennom flere år. 10.Avslutning Gjenvalgt leder Tor Arne Ljunggren takket for tilliten på egne og sentralstyrets vegne. Tove Hundseth og Erik Eriksson ble overrakt hver sin gave og æresbevisning for sitt arbeid i styret for NMCU. Sist, men ikke minst ble Wenche Jordfald, som har jobbet i NMCU siden 1986, til stående applaus overrakt gave og stor takk for sin innsats og ønsket lykke til som pensjonist. Gro Uldal benyttet anledningen til å takke og overrekke en personlig gave fra seg, eget maleri av en ørn og håpet Wenche fortsatt ville holde sine vinger over oss. Årsmøtet ble så avsluttet. Tor G. Seim Referent, sekretariatet Tove Hundset Referent, årsmøtet 8

Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell

Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell NMCUs årsmøte 2015 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 3: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets Kommentar: Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell Øivind Berget Ny tekst:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2001 Referat

NMCUs årsmøte 2001 Referat NMCUs årsmøte 2001 Referat Tid: 1. september 2001, kl.1400-18.00 Sted: Quality Airport Hotell, Stjørdal Til stede: Senior MC Øst: Arild Haugan Solør Motorsykkelklubb: Helga Solstad, Henry Enoksen, Leiv

Detaljer

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 Tilstede: Sentralstyret v/bent Ording, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Cecilie Dundas, Bjørn Vigen,

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2015 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2014/2015 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012 NMCUs årsmøte 2012 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer