Herdis Kvamme Repp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herdis Kvamme Repp"

Transkript

1 Lom Kommune Kvalitetsmelding Lomsskulen 2016 Herdis Kvamme Repp

2 1. INNLEIING SAMANDRAG ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE LÆRINGSMILJØ LÆRINGSRESULTAT ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE ELEVTAL OG LÆRARÅRSVERK LÆRARTETTLEIK OG ASSISTENTBRUK LÆRINGSMILJØ LÆRINGSRESULTAT NASJONALE PRØVER Lesing Rekning Engelsk KARAKTERAR Matematikk Engelsk Norsk GRUNNSKULEPOENG FRÅFALL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING TILTAK OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

3 1. INNLEIING Opplæringslova pålegg kommunane å utarbeide årleg rapport om tilstanden og kvaliteten i opplæringa. Rapporten skal drøftast av kommunestyret. Rapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Rapporten for Lom omfattar i tillegg elevtalsutvikling og lærartettleik. Den som ynskjer meir informasjon, kan gå inn på 2. SAMANDRAG 2.1 Elevar og undervisningspersonale Låge fødselstal og lita tilflytting gjer at elevtalet går jamt og trutt nedover. Dei siste seks åra har elevtalet gått ned med 43 elevar. Det er nær fem færre lærarårsverk enn året før. Assistentårsverka har auka i forhold til lærarårsverk. Det er i gjennomsnitt litt større elevgrupper enn året før, men begge skulane har betre lærardekning enn nasjonalt. 2.2 Læringsmiljø Loar har dårlegare resultat enn dei plar ha. Dei er på eller under snitt på alle område, med unntak av mobbing der dei ligg godt over. Ungdomskulen ligg på eller over landssnitt på alle område med unntak av mobbing og elevdemokrati. Det gjev grunn til uro at skulen for andre året på rad har dårleg resultat på mobbing. 2.3 Læringsresultat Nasjonale prøver lesing Godt resultat i 5.klasse. Nedslåande i 8.kl og middels i 9.kl. Nasjonale prøver rekning Bra i 8.kl. Ikkje fullt så bra i 5.kl. På landssnitt i 9.kl. Nasjonale prøver engelsk: Godt resultat i 5.kl, særs dårleg i 8.kl. Eksamen Særdeles godt resultat i matematikk. Middels i engelsk. (Som var dei to faga 10.kl var oppe i.) Grunnskulepoeng Positiv utvikling. Over landssnitt. Gjennomføring i vidaregåande Best i Oppland 2

4 3. ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE 3.1 Elevtal og lærarårsverk Skuleår Talet på elevar Årsverk undervisn. 32,1 34,7 34,0 35,2 32,1 31,0 30,9 30,2 32,1 35,4 30,0 Årsverk u.v. Loar 15,1 15,3 16,2 18,4 18,6 Årsverk u.v. ungd.s ,2 11,3 12,3 11,4 Elevtalet er stabilt fram til Dei siste ti åra har elevtalet gått ned med 55 elevar. Det ser ut til at den negative utviklinga berre vil halde fram. Slik det ser ut, kan vi vere nede i 220 elevar i Det er nær 50 færre elevar enn i dag. Auka busetting av flyktningar kan hjelpe på situasjonen. Den store reduksjonen av lærarårsverk skuldast fyrst og fremst nedlegging av Garmo skule. Men også ungdomsskulen har redusert med nær eitt årsverk. Loar har auka med 20% stilling. 3.2 Lærartettleik og assistentbruk Lærertettleik gir informasjon om kor store elevgrupper ein lærar har i gjennomsnitt. År Loar 12,9 11,7 11,5 11,1 9,2 10 Nasj ,1 13,0 13,1 13,3 13,4 13,4 Ungd.skulen ,7 11,4 12,3 10,9 11,9 Nasj ,4 14,5 14,6 14,3 14,3 14,2 Antal assistentårsverk pr 100 lærarårsverk År Loar 14,8 20,9 23, ,9 Ungdomsskulen 14,5 15,7 14,2 14,4 28 Nasjonalt (1-10) 14,8 14,2 14,3 14,2 14,6 Begge skular har betre lærartettleik enn landssnitt, men ikkje fullt så god som året før. Av dei 26 kommunane i Oppland er det berre sju som har betre lærardekning enn Lom, med utgangspunkt i timar til ordinær undervisning kl. Vi må derfor seie at vi har bra lærardekning i Lom, samanlikna med dei fleste. Det Lom skil seg mest ut på er assistentbruk. Her har Lom, begge skulane sett under eitt, 21 assistentårsverk pr 100 lærarårsverk. Både nasjonalt og for eiga kommunegruppe er det14 assistentårsverk pr 100 lærarårsverk. Talet har auka frå 17 i til 21 i Her må det undersøkast nærare kva som ligg bak tala. 3

5 4. LÆRINGSMILJØ Elevar i 7. og 10. kl. må ein gong i året svare på Udir si elevundersøking om korleis dei opplever læringsmiljøet. I diagrammet under ser ein kva område skuleeigar er pålagt å vurdere i den årlege tilstandsrapporten. Elevane svarar på ein skala frå 1-5, der 5 er best. Undersøkinga vart revidert i 12-13, ein kan derfor ikkje samanlikne direkte med resultat før den tid. 7. klasse Resultatet for 7.klasse er svakare enn det plar vere. I fjor var resultatet over landssnitt på alle område med unntak av meistring der skulen var på landssnitt. Spesielt godt resultat var det på læringskultur. Også året før hadde skulen godt resultat, da dei låg over nasjonalt snitt på alle område. Såleis er resultatet i år litt spesielt. Men det er positivt at mobbetalet er såpass lågt. Går ein nærare inn i statistikken, er det ingen som opplever å ha blitt mobba 2-3 gonger i månaden eller oftare. Støtte frå lærar omfattar både fagleg og emosjonell støtte. Vi veit at relasjon elev-lærar er viktig for læring. Derfor er dette ein viktig kvalitetsindikator. 4

6 På vurdering for læring ligg skulen på landssnitt. Det er ikkje direkte dårleg, men Lom var med i den første pulja i den nasjonale satsinga VFL og har arbeidd etter prinsippa sidan Derfor kunne ein forvente eit høgre tal. Elevane seier dei får attendemelding på kva som er bra og kva dei kan gjere for å bli betre, og dei får vere med å vurdere arbeidet sitt. Men dei melder også attende at dei ikkje alltid forstår måla, og at dei ikkje får godt nok forklart kva det blir lagt vekt på i når arbeidet blir vurdert. Framover vil lærarane bli meir bevisste på korleis dei forklarar måla på vekeplanen, og generelt vil leiinga ved skulen skjerpe kravet til å arbeide etter prinsippa i vurdering for læring. Indeksen læringskultur består av spørsmåla : Det er god arbeidsro i timane - I klassa mi synest vi det er viktig å jobbe godt med skulearbeidet Lærarane mine synest det er greitt at vi elevar gjer feil fordi vi kan lære av det. Tidlegare år har Loar skåra godt på dette området, derfor er ikkje resultatet i år uttrykk for generelt dårleg læringskultur på skulen, men like fullt er det viktig at det blir gjort tiltak i denne klassa. Mellom anna har det vore arbeidd mykje med arbeidsro og elevane sine haldningar etter at resultatet kom, i samarbeid med heimen. Når det gjeld meistring, er resultatet på landssnitt i år som i fjor. Med utgangspunkt i at ein del elevar ikkje er tilfredse korkje med støtte frå lærar eller læringskulturen, er det positivt at dei svarar såpass positivt på meistring. Elevdemokrati og medverknad skårar dårleg. Det er berre tredje året indeksen er med i tilstandsrapporten, så det er eit snevert samanlikningsgrunnlag. Men vi ser av tidlegare elevundersøkingar at dette er eit område Lom ikkje er spesielt gode på, korkje i barne- eller ungdomsskulen. Skulen vil framover ha eit ekstra fokus på elevrådsarbeid. Mellom anna vil elevane få tydelegare attendemeldingar på saker dei tek opp og som blir behandla i leiinga, og dei må få god informasjon om kva dei faktisk kan vere med å påverke. 5

7 10.klasse Lom ungdomsskule har i alle år hatt gode resultat på elevundersøkinga. Dei har lege på eller over snitt på alle områda. Men i fjor hadde dei dårleg resultat på mobbing, med 1,3, og dei har enda dårlegare i år. Samtidig opplever 8,8% at dei blir mobba 2-3 gonger i månaden eller oftare. I fjor var talet 9,1%. Dette er eit resultat skulen ikkje er tilfredse med. Resultatet kom overraskande. I elevsamtaler og foreldresamtaler har det ikkje kome fram noko som kan forklare tala. Frå i år har skulen teke i bruk eit nytt skjema der det er eigne spørsmål om mobbing og trivsel. Skjemaet har to formål, å kvalitetssikre data i elevundersøkinga og som dokumentasjon i evt seinare klagesaker. For å undersøkje nærare, vil helsesyster framover våren ta samtaler med elevane for å prøve å finne ut kva som skjuler seg bak tala. Også på elevdemokrati og medverknad er resultatet under landssnitt, Som nemnt tidlegare er dette eit område Lom ikkje har skåra spesielt godt på nokon gong. I fjor var ungdomsskulen så vidt over landssnitt, i år så vidt under. Støtte frå lærar plar ha høgt score på ungdomsskulen. Både i fjor og året før var resultatet høgt over landssnitt. I år det det likt. Lom var med i fyrste pulje i den nasjonale satsinga vurdering for læring og har arbeidd etter prinsippa sidan Dei forventar derfor resultat godt over landssnitt. I fjor var resultatet 3,6. Skulen er ikkje tilfredse med å ligge så vidt over snitt og håpar satsinga «Ungdomstrinn i utvikling», som dei skal starte opp med hausten 2016, vil bidra til forsterka fokus på vurderingsarbeidet. Vurdering for læring er ein viktig del av «Ungdomstrinn i utvikling». Det er tredje året indeksen læringskultur er med. Dei to førre åra har skulen lege godt over landssnitt, medan dei også i år ligg så vidt over. Dette indikerer ein positiv læringskultur. 6

8 I år som i fjor er skulen på landsnivå på meistring. Alle år før har skulen lege over. Meistringskjensle er ein viktig faktor for eleven si utvikling. Det er ei kjent sak at prestasjonspresset kan bli så stort at det går utover den psykiske helsa. Ungdataundersøkinga som vart gjennomført i ungdomsskulen i fjor viser at det også gjeld elevar ved Lom ungdomsskule, særleg blant jentene. Ein for stor del av elevane gav uttrykk for dårleg sjølvbilde og uro for framtida. Derfor må vi ha auka fokus på korleis vi betre kan møte elevane sine behov og ivareta deira psykiske helse. 5. LÆRINGSRESULTAT 5.1 Nasjonale prøver Resultata for 5.kl. blir presentert på ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er dårlegast. Det er prosentdel elevar på nivå 1 det i fyrste rekke bli lagt vekt på ved vurdering av resultat. Grunnen er at elevar på lågaste nivå ikkje har gode nok grunnleggjande ferdigheiter. Derfor er det fyrst og fremst mot denne gruppa vi bør rette fokus og sette inn tiltak.. Resultata for 8.kl. og 9.kl. blir presentert på ein skala med fem meistringsnivå. Her er det prosentdel elevar på dei to lågaste nivå det i fyrste rekke blir lagt vekt på ved vurdering av resultat Lesing 5.klasse Prosentdel på lågaste nivå er langt betre enn både land og fylke. Lom har i seinare år hatt lesing som satsingsområde. Fleire lærarar har gjennom ei treårig satsing blitt skolerte i lesing og læringsstrategiar. Det er utarbeidd felles leseplan og tilsett leserettleiarar. Vi vel å tru at det er ei medverkande årsak til den positive utviklinga. Arbeidet med lesing og læringsstrategiar vil halde fram med same fokus. Mellom anna vil skulen frå hausten 2016 ha ein leserettleiar til. Dermed har skulen tre utdanna leserettleiarar. 7

9 8.klasse Trass i den store satsinga på lesing, ser vi ikkje den same positive utviklinga som i 5.kl. Det var svakt resultat i 8.kl. i 14-15, og det er enda svakare i Nær halvparten av åttandeklassingane ligg på dei to lågaste nivåa, medan det nasjonalt er ca 30%. Da dei same elevane tok nasjonal prøve i lesing i 5.kl, var 43% på nivå 1. Slik sett er kanskje ikkje resultatet overraskande. Men samtidig må vi stille spørsmål ved tiltak som har vore gjort etter 5.klasse. Å prestere på dei lågaste nivåa betyr å mangle grunnleggjande ferdigheiter i lesing. Det vil alltid vere elevar på lågaste nivå, men vi kan ikkje leve med at så mange er i denne kategorien når vi veit kor viktig lesing er for å greie seg seinare i livet, både i skule og arbeidsliv. Eitt viktig tiltak er god dialog mellom barne- og ungdomsskulen. Vi har gjennom fleire år sett at det er ein tendens til at mange elevar hevar seg frå 8. til 9.kl. Dette er erfaringar skulane må dele. Skulane har sett i verk tiltak som: - Dialog/refleksjon barneskule-ungdomsskule, fast rutine etter publisering av resultat. - Samarbeid med ppt - Leserettleiar har kjørt lesekurs - Auka bruk av digitale hjelpemidlar - Gruppedeling 8

10 9.klasse Det er omtrent like stor prosentdel på dei to lågaste nivåa som på landsbasis. Det mest positive er at klassa har hatt ei positiv utvikling siste året. I 8.kl. låg ein tredjedel av elevane dei to lågaste nivåa. Mange av elevane har såleis gått opp eit nivå. Spesielt mange heva seg frå nivå 4 til 5. Grunnen er stort fokus og målretta innsats Rekning 5.klasse Delskår Loar skule Oppland fylke Nasjonalt Mestringsnivå 1 31,8 24,0 23,4 Mestringsnivå 2 40,9 54,6 51,1 Mestringsnivå 3 27,3 21,4 25,5 Med 32% på nivå 1 ligg Lom under landssnitt. Men det er positivt at såpass mange er på nivå tre. Dei same elevane skårar langt betre i lesing og engelsk. Det er grunn til å stille spørsmål ved kvifor dei same elevane presterer så ujamt. Det same spørsmålet vart reist i fjor. Har det ei naturleg forklaring, eller er det noko skulen kan gjere noko med? Som eitt tiltak vil Loar arbeide for å få på plass reknerettleiar etter same modell som leserettleiar 9

11 8. klasse Delskår Lom ungdomsskule Nasjonalt Mestringsnivå 1 4,0 7,6 Mestringsnivå 2 24,0 21,9 Mestringsnivå 3 48,0 37,5 Mestringsnivå 4 20,0 22,0 Mestringsnivå 5 4,0 11,0 Resultatet er litt betre enn nasjonalt. Lom har 4% på lågaste nivå, medan det året før var 21%. Til saman ligg 28% på dei to lågaste nivåa mot 30% på landsbasis. Rekneresultatet for 8.kl. er langt betre enn i engelsk og lesing. Dei same elevane presterte også over landssnitt i rekning da dei gjekk i 5.klasse. Også den gongen var dei betre i rekning enn i lesing og engelsk. 9.klasse Delskår Lom ungdomsskule Nasjonalt Mestringsnivå 1 9,1 4,4 Mestringsnivå 2 9,1 14,7 Mestringsnivå 3 18,2 33,7 Mestringsnivå 4 31,8 27,2 Mestringsnivå 5 31,8 19,9 Det er omtrent like mange prosent på dei to lågaste nivåa som nasjonalt. Men det som kanskje er meir interessant er at av desse elevane låg 33% på dei to lågaste nivåa i 8.kl. Talet er nå redusert til 18%. Det betyr at mange av elevane har heva seg eit hakk Engelsk 5.klasse Delskår Loar skule Oppland fylke Mestringsnivå 1 9,1 28,2 25,3 Mestringsnivå 2 72,7 53,5 50,6 Mestringsnivå 3 18,2 18,3 24,1 Nasjonalt Med berre 9% på nivå 1 er dette resultatet det nestbeste Lom har hatt på nasjonale prøver i engelsk for 5.kl. Til samanlikning var 27% på lågaste nivå førre året. Etter fleire år med svake resultat, har Loar hatt eit sterkt fokus på faget og har gjennomført fleire tiltak. Skulen meiner sjølv at fagkompetanse er avgjerande, og at mykje av suksessen skuldast at kontaktlærar, som også er engelsklærar, har vore bevisst på å få inn faget i små drypp, også utanom engelsktimane. Det har elles vore arrangert møte mellom engelsklærarane i barne- og ungdomsskulen for felles refleksjon og erfaringsdeling. Slike møte vil bli ein fast rutine minst ein gong i året. Frå skuleeigar si side blir engelsk prioritert ved søknad om vidareutdanning. Ein lærar vart utdanna i fjor, ein er ferdig med 30stp våren 2016, men det er likevel behov for fleire. 10

12 8.klasse Delskår Lom ungdomssku le Mestringsnivå 1 20,0 8,5 Mestringsnivå 2 28,0 19,2 Mestringsnivå 3 44,0 42,2 Mestringsnivå 4 0,0 19,2 Mestringsnivå 5 8,0 10,8 Nasjonalt Resultatet er eitt av mange dårlege resultat i engelsk. Nær halvparten av klassa er på dei to lågaste nivåa. Og attpåtil er det så å seie ingen på dei to høgste. Det har vore oppsiktsvekkjande dårlege engelskresultat også tidlegare, noko som har ført til at det har vore gjennomført ein del tiltak. Det gjer at resultatet i år kom litt uventa. Klassa presterte langt betre i 5.kl. Etter at klassa kom i ungdomsskulen, har dei blitt delt i grupper slik at dei kan få ei betre tilpassa opplæring. Det er elles prøvd ut nye undervisningsmetodar. 5.2 Karakterar kl.var våren 2015 oppe til skriftleg eksamen i engelsk og matematikk Matematikk Matematikkresultatet er særdeles bra med snittkarakter på 3,3. Til samanlikning er landssnitt 2,9, opplandssnitt 2,8 og kommunegruppe 2,7. Ifølgje Utdanningsdirektoratet er dette det dårlegaste eksamensresultat i matematikk i 10.kl. nokon gong. Det er ulike årsaker til at lomselevane gjer det så bra, men ei medverkande årsak kan vere godt kavlifiserte lærarar og at Lom ungdomsskule er inne i sitt tredje år med Mattelyst, eit regionalt kompetanseutviklingstiltak gjennom Matematikksentret ved NTNU Engelsk Engelskresultatet ligg litt under landssnittet som er 3,7. Det er sjølvsagt ikkje bra å vere under landssnitt, men med tanke på at Lom generelt har hatt dårlege resultat på nasjonale prøver i engelsk, er det ikkje uventa. Dei same elvane gjennomførte nasjonal prøve i engelsk i 5. og 8.kl og hadde da langt svakare resultat enn ved eksamen i 10.kl. Såleis kan ein seie klassa likevel har hatt ei positiv utvikling. 11

13 5.2.3 Norsk 10.kl var ikkje oppe til norsk eksamen dette året. Vi har derfor berre standpunkt å vurdere ut frå. I norsk hovudmål ligg snitt for standpunkt på 3,9, litt betre enn nasjonalt snitt på 3,8. I sidemål er sandpunkt 4,0, som er høgt over både land, kommunegruppe og fylke, som alle har 3,6. Det er viktig at skular vurderer nivået på standpunkt når resultatet avvik såpass frå land og fylke. Men det kan vere at nivået faktisk ligg så høgt i Lom, tidlegare eksamensresultat i sidemål kan tyde på det. Det er elles greitt å vere klar over at resultata for elevar som har bokmål som sidemål er betre enn hos elevar med nynorsk som sidemål. 5.3 Grunnskulepoeng 2014 Grunnskulepoenga omfattar eksamens- og standpunktkarakterar Grunnskolepoeng, gj.snitt, Lom 39,6 39,6 37,4 41,3 40,5 41,4 Grunnskolepoeng, gj.snitt, nasj. 39,9 39,9 40,0 40,1 40,4 40,7 Grunnskolepoeng, gj.snitt, Oppland 39,0 39,5 39,6 39,6 39,7 40,2 Grunnskulepoeng omfattar både standpunkt- og eksamenskarakterar. Standpunktkarakterar blir sette av lærarar ved skulen og ikkje ein ekstern sensor. Variasjonar mellom kommunar kan derfor skuldast andre årsaker enn elevane sine prestasjonar og er derfor etter vår meining ein usikker kvalitetsindikator. Men når det er sagt, har Lom hatt ei positiv utvikling og ligg over både land og fylke. Aldri før har skulen lege så høgt. 6. FRÅFALL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Lom har framleis den lågaste fråfallsprosenten i Oppland. Gjennomføringsbarometeret (Udir) viser kor stor del av elevane som tok til i vidaregående skule i perioden som ikkje hadde fullført og bestått vidaregående opplæring etter fem år. For Oppland er det 27% av desse tre kulla som ikkje fullførte og bestod i løpet av fem år. Tala varierer frå 17% i Lom til 32 % i Sør-Fron. På landsbasis er talet 24,6%. 7. TILTAK a) Lesing: Satsinga på lesing må halde fram. Lom har søkt direktoratet om å bli språkkommune, dvs at kommunen får midlar til ressursperson(ar) mot at dei forpliktar seg på å arbeide heilheitleg og systematisk. Det er heller tvilsomt om kommunen når fram med søknaden, men målsetting er uansett: - utvikle forum og arenaer for dialog og samhandling, betre samarbeidsrutinar barnehagebarneskule og barneskule-ungdomsskule - betre utnytting av kompetansen som finst i organisasjonen, (spesielt kompetansen til leserettleiarane) 12

14 - meir arbeid med analyseverktøy i nasjonale prøver - auka kompetanse på minoritetsspråklege - styrka implementeringsevne med kollektiv praksis som mål - tilpasse lokal strategi til nasjonal strategi (pedagogisk praksis skal vere i tråd med ny forskning) b) Treårig matematikksatsing i samarbeid med Matematikksentret ved NTNU Implementere Mattelyst-kunnskapen. Mattelyst har pågått i tre år og blir avslutta våren 16. c) Delta i den statlege vidareutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet Det er framleis eit mål å ha med minst to lærarar årleg. I år har to lærarar søkt. Skuleeigar har godkjent begge søknadene. d) «Den gode skoleeier» Vidareføre arbeidet som vart starta opp gjennom deltaking i «Den gode skoleeier», der målet er meir aktivt skuleeigarskap, både politisk og administartivt. e) Meir systematisk samarbeid mellom barne- og ungdomsskule Det er etablert samarbeid innan engelskfaget og lesing. Ungdomsskulen skal frå hausten 2016 delta i den statlege satsinga «Ungdomstrinn i utvikling», med skriving som tema. Planen er at også barneskulen skal ta del i satsinga. f) Meir systematisk samarbeid mellom barnehage og barneskule Planen for samarbeid er revidert. Så langt har samarbeid stort sett handla om overgangen til 1.klasse. Dei nye rutinane omfattar samarbeid utover dette, særleg gjeld det innan fagområde som språk/lesing og matematikk. g) Samarbeid skule-heim I samband med at kvalitetsmeldinga vart lagt fram i fjor, vart det gjort vedtak om å opprette eit kommunalt foreldreutval, KFU. Kick-off var i november da FAU i skule og barnehage hadde felles samling med inspirerande foredrag av Kjersti Falck i FUG. Etter den tid har KFU konstituert seg. Skuleeigar må legge til rette for systematisk samarbeid og vere i god dialog med KFU i saker det er aktuelt å samarbeide om. 13

15 8. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Resultata svingar frå svært bra til svært dårlege. Som det er påpeikt i tidlegare rapportar, er det normalt at resultat svingar i ein så liten kommune som Lom. Derfor må det på nytt understrekast at det er bruken av resultata som er det viktigaste, at skulen analyserer og reflekterer over kva som er bra og kva som kan gjerast betre. Det blir stadig utvikla nye verktøy for å hjelpe skulane i dette arbeidet. Men sjølv om tala svingar, kan ein likevel sjå tendensar som må undersøkast nærare. Mellom anna bør skulene stille spørsmål ved kvifor dei same elevgruppene presterer såpass ulikt frå prøve til prøve. I år som tidlegare år ser vi tendensen til at elevar kjem i 8.klasse med svakt resultat. Det er fleire eksempel på at ungdomsskulen har lykkast i å heve mange av elevane både eitt og to hakk innan dei kjem i 9.klasse. Ein må da stille spørsmål ved kvifor dei ikkje har fått denne hjelpa tidlegare. Kan det t.d. ha noko med ressursar på barneskulen å gjere? Eller har det meir med kartlegging og oppfølging å gjere? Eller er det andre grunnar? Det er uansett svært viktig at barneskulen får attendemelding på resultata i 8.klasse. Derfor er det innført som ny rutine at rektor på ungdomsskulen gjennomgår resultata med barneskulen for felles diskusjon og refleksjon. Når det gjeld læringsmiljøet, er resultatet også her meir ujamt enn tidegare år. Skulane arbeider systematisk med førebygging, og det er klare rutinar på korleis uheldige situasjonar skal handterast. Likevel ser vi at fleire elevar på ungdomsskulen opplever å kjenne seg mobba. Vi veit også at mange av ungdomsskuleelevane strevar med dårleg sjølvbilde og lita tru på framtida, det ser vi m.a. i Ungdata-undersøkinga som er gjennomført for fyrste gong i ungdomsskulen i Lom. For å møte desse problema, ser vi at det er behov for annan kompetanse i skulen, noko FAU tidlegare har spelt inn til politikarane. Vi har i fleire år hatt eit ekstra fokus på engelskfaget, og er godt i gang med tiltak. Det er derfor ekstra gledeleg at 5.klasse har det nestbeste engelskresultatet kommunen nokon gong har hatt. Lesing har vi arbeidd systematisk med i fleire år, vi har utvikla eigen plan og har m.a. utdanna tre (snart fire) leserettleiarar. Likevel får vi historisk dårleg resultat i 8.klasse. Fleire tiltak er på gang her, jf punktet over. Skulebasert vurdering er eit krav i opplæringslova og noko vi må arbeide enda meir systematisk med i åra som kjem, både på kommunenivå og skulenivå. Vi må ha fokus på kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling innan område der vi ser vi har utfordringar. Det handlar om å vende blikket mot seg sjølv og sin eigen praksis. Det gjeld både på klassenivå, skulenivå og kommunenivå. 14

Kvalitetsmelding Lomsskulen. Mai 2017

Kvalitetsmelding Lomsskulen. Mai 2017 Kvalitetsmelding Lomsskulen Mai 2017 1 Innhald 1 INNLEIING...3 2 SAMANDRAG...3 2.1 Elevar og undervisningspersonale...3 2.2 Læringsmiljø...3 2.3 Læringsresultat...3 2.4 Gjennomføring...3 3 ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Innhald Innleiing... 3 Ressursar... 3 Lærartettleik 1.-7. trinn og 8.-10. trinn... 3 Spesialundervisning...

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar /8- Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Læringsresultat i grunnskulen i Kvinnherad 7- Innstilling frå rådmannen: Komitè

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/2204

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/2204 Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapporten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapporten for 2015

Detaljer

Innkalling til Levekårsutvalet. Dialogmøte med oppvekstsektoren med tema skulemiljø

Innkalling til Levekårsutvalet. Dialogmøte med oppvekstsektoren med tema skulemiljø FLORA KOMMUNE Innkalling til Levekårsutvalet Møtedato: 18.09.2018 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Innkallinga går til medlemer og varamedlemer i Flora kommune sitt levekårsutval. Invitert

Detaljer

Høyringsrapport - skulestruktur

Høyringsrapport - skulestruktur Høyringsrapport - skulestruktur Bakgrunn Lom kommunestyre gjorde den 24.04.2014 følgjande vedtak (sak 36/2014): 1. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å koma med framlegg til ei organisering som

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/249-684/2015 Arkiv: Utvalsaksnr

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL

Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL Sett som skuleeigar Pedagogisk rettleiar Ressursperson i vfl pulje 5 Skuleeigarnettverk i regionen Men, også som veileder i veilederkorpset og eksternvurderer

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

«Mestringsforventningar»

«Mestringsforventningar» Presentasjon av korleis lærararar og leiar på Førde barneskule har opplevd gjennomføringa av forskingsprosjektet: «Mestringsforventningar» Therese Helland- rektor Førde barneskule Mestringsforventningar

Detaljer

Fagsamling for barnehage og skole

Fagsamling for barnehage og skole Fagsamling for barnehage og skole Quality hotel Alexandra, Molde, 30.- 31. oktober 2013 1 Fylkeskonferanse i Molde, Alexandra hotell - Bankettsalen, onsdag 30. oktober 2013 kl. 10.00 16.00 2 Fagsamling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Fellesmøte 20.februar

Fellesmøte 20.februar Fellesmøte 20.februar 2018 09.00-14.00 09:00 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2017 10:30 Næring og læring i utvikling og endring 12:00 Praksisforteljingar 13:10 Kva har me høyrt, sett og lært? Velkommen

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015 Tilstandsrapport Grunnskulen i Meland 2014-2015 Side 1 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2014-15, 03.09.2015 1. Innleiing Den årlege tilstandsrapporten er ein del av Meland kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2018/573 A20 DOK 28.05.2018 K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Vedlagt fylgjer

Detaljer

VFL Lom kommune. Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø.

VFL Lom kommune. Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø. VFL Lom kommune Utfordringar ved oppstart: Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø. Kommunen i gang med anna utviklingstiltak.

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Side 2 av 15 Innhald Innleiing... 4 Analyse og kommentarar av resultat... 5 Olweusundersøkinga... 5 Elevundersøkinga Fordelt på periode 2012-2017... 6 1. Motivasjon... 6 2. Trivsel...

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule

Utviklingsplan. Horpestad skule Utviklingsplan Horpestad skule 2015-2016 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Oppsummering... 4 2.1 Utviklingsområda 2014/2015... 4 2.1.1 LESING... 4 2.1.2 REKNING... 4 2.2 Trendutvikling for Horpestad skule sitt

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Ny skole Dovre - eit styrkingstiltak i grunnskolen

Ny skole Dovre - eit styrkingstiltak i grunnskolen Ny skole Dovre - eit styrkingstiltak i grunnskolen 2009: Faresignal høg andel spesialundervisning, stigande tendens lite spesialundervisning i dei yngste klassane, mykje i ungdomsskolen høgt fråfall i

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2015

Kvalitetsmelding for 2015 Kvalitetsmelding for 2015 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2015 er det som opplæringslova

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Tysværvåg barne- og ungdomsskule Tysværvåg barne- og ungdomsskule Handlingsplan 2011-2012 MÅLSETJINGAR 10.08.11 Skulen sin visjon Elevar og tilsette jobbar saman i trygghet og trivsel for å skaffa seg lærdom, erfaring og evne til samspel.

Detaljer

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/549 B00 DOK 16.05.2017 K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2016. Vedlagt følgjer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2011 Sak: 121/11 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 11/794 Tittel: HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Behandling:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Nasjonal dugnad. Prosjektleiar overgangsprosjektet Sissel Espe

Nasjonal dugnad. Prosjektleiar overgangsprosjektet Sissel Espe Nasjonal dugnad Prosjektleiar overgangsprosjektet Sissel Espe -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikkprosjektet-Gjennomføringsbarometeret Prosjektleiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /16 Formannskapet /16 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr: 12/178 16/10841 Arkiv: K1-430, K2 - A00 Oppvekst -Skuleeigarrapport om tilstanden i Sulaskulen 2015-2016 Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr.: 12/ OPPVEKST - SKULEEIGARRAPPORTEN OM TILSTANDEN I SULASKULEN

Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr.: 12/ OPPVEKST - SKULEEIGARRAPPORTEN OM TILSTANDEN I SULASKULEN SAKSFRAMLEGG - Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr.: 12/178-36 Arkiv: 430, A00 OPPVEKST - SKULEEIGARRAPPORTEN OM TILSTANDEN I SULASKULEN 2013-14. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Torsdag 23. juli, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven Tysdag 10. mai, 2016 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad E-phorte 2016/1777-4 2 Innhaldsliste 1 Samandrag... 3 1.1 Innleiing... 4 2 Hovudområder og indikatorar... 5 2.1 Elevar og undervisningspersonale... 5

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULEN I MELAND

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULEN I MELAND TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULEN I MELAND 2015-2016 Side 1 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2015-16, 05.09.2016 INNHALD 1 Samandrag... 4 1.1 Kapittel 3: Fakta om opplæringa... 4 1.2

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Tirsdag 28. mai, 2013 Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.04.2010 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/14 Referat og meldingar PS 10/15 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018.

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018. Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019 Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018 Samanfatning Tala for val av framandspråk blei publiserte av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer